Alphabétiquement     [«   »]
μέχρι 1
μέχρις 1
Μὴ 2
μὴ 46
Μηδ 1
μηδ 1
Μηδὲ 1
Fréquences     [«    »]
41 μὲν
40 τὰ
42 τὸν
46 μὴ
46 τὴν
47 τε
50 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre VIII (Pythagore)

μὴ


Livre, par.
[8, 34]   μὴ ἀναιρεῖσθαι, ὑπὲρ τοῦ ἐθίζεσθαι  μὴ   ἀκολάστως ἐσθίειν ὅτι ἐπὶ
[8, 34]   γοῦν αὐτοῖς. Τὰ δὲ πεσόντα  μὴ   ἀναιρεῖσθαι, ὑπὲρ τοῦ ἐθίζεσθαι μὴ
[8, 34]   ἐντὸς τῆς τραπέζης καταπέσῃ. Ἀλεκτρυόνος  μὴ   ἅπτεσθαι λευκοῦ, ὅτι ἱερὸς τοῦ
[8, 34]   γὰρ τὰς ὥρας. Τῶν ἰχθύων  μὴ   ἅπτεσθαι ὅσοι ἱεροί· μὴ γὰρ
[8, 17]   τετραμμένον. Μὴ ὀμίχειν, ἐκτὸς λεωφόρου  μὴ   βαδίζειν, μὴ ῥᾳδίως δεξιὰν ἐμβάλλειν,
[8, 23]   σίνεσθαι, ἀλλὰ μηδὲ ζῷον  μὴ   βλάπτει ἀνθρώπους. Αἰδῶ καὶ εὐλάβειαν
[8, 40]   κἀκεῖ τὸν βίον καταστρέψαι ἀσιτίᾳ,  μὴ   βουλόμενον περαιτέρω ζῆν. Ἕρμιππος δέ
[8, 34]   ἰχθύων μὴ ἅπτεσθαι ὅσοι ἱεροί·  μὴ   γὰρ δεῖν τὰ αὐτὰ τετάχθαι
[8, 19]   ἄρτῳ, οἴνου δὲ μεθ' ἡμέραν  μὴ   γεύεσθαι· ὄψῳ τε τὰ πολλὰ
[8, 39]   χωρίῳ γενόμενος πλήρει κυάμων, ἵνα  μὴ>   διέρχοιτο αὐτόθι ἔστη, εἰπὼν ἁλῶναι
[8, 9]   εὔχεσθαι ὑπὲρ αὑτῶν διὰ τὸ  μὴ   εἰδέναι τὸ συμφέρον. Τὴν μέθην
[8, 15]   τε καὶ οἱ ἄλλοι Πυθαγόρειοι  μὴ   εἶναι πρὸς πάντας πάντα ῥητά,
[8, 18]   παρῄνει τοῖς ἀπαλλαττομένοις τοῦ βίου  μὴ   ἐπιθυμητικῶς ἔχειν τοῦ ζῆν μηδ'
[8, 18]   δὲ τοῦ εἰς ἀποδημίαν βαδίζοντα  μὴ   ἐπιστρέφεσθαι παρῄνει τοῖς ἀπαλλαττομένοις τοῦ
[8, 17]   μὴ τρέφειν, ἀπονυχίσμασι καὶ κουραῖς  μὴ   ἐπουρεῖν μηδὲ ἐφίστασθαι, ὀξεῖαν μάχαιραν
[8, 18]   τροφή. Διὰ δὲ τοῦ καρδίαν  μὴ   ἐσθίειν ἐδήλου μὴ τὴν ψυχὴν
[8, 17]   ἐπὶ χοίνικος μὴ καθίζειν, καρδίην  μὴ   ἐσθίειν, φορτίον συγκαθαιρεῖν καὶ μὴ
[8, 17]   ῥᾳδίως δεξιὰν ἐμβάλλειν, ὁμωροφίους χελιδόνας  μὴ   ἔχειν, γαμψώνυχα μὴ τρέφειν, ἀπονυχίσμασι
[8, 28]   φυτὰ ζῷα εἶναι· ψυχὴν μέντοι  μὴ   ἔχειν πάντα. Εἶναι δὲ τὴν
[8, 21]   θεῶν, κολαζομένους δὲ καὶ τοὺς  μὴ   θέλοντας συνεῖναι ταῖς ἑαυτῶν γυναιξί·
[8, 9]   φησιν οὕτως· Ἀφροδίσια χειμῶνος ποιέεσθαι,  μὴ   θέρεος· φθινοπώρου δὲ καὶ ἦρος
[8, 18]   μὴ ὑπερβαίνειν. Ἐπί τε χοίνικος  μὴ   καθίζειν ἐν ἴσῳ τῷ φροντίδα
[8, 17]   ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν, ἐπὶ χοίνικος  μὴ   καθίζειν, καρδίην μὴ ἐσθίειν, φορτίον
[8, 35]   δὲ μέλαν τοῦ κακοῦ. Ἄρτον  μὴ   καταγνύειν, ὅτι ἐπὶ ἕνα οἱ
[8, 18]   δυναστῶν ὀργὴν καὶ οἰδοῦντα θυμὸν  μὴ   κινεῖν. Τὸ δὲ ζυγὸν μὴ
[8, 17]   τῇ τέφρᾳ, δᾳδίῳ εἰς θᾶκον  μὴ   ὀμόργνυσθαι, πρὸς ἥλιον τετραμμένον. Μὴ
[8, 13]   γὰρ καὶ τὸ φονεύειν ἀπαγορεύειν,  μὴ   ὅτι γε ἅπτεσθαι τῶν ζῴων
[8, 9]   καὶ πλησμονὴν πᾶσαν ἀποδοκιμάζει, λέγων  μὴ   παραβαίνειν μήτε τῶν ποτῶν μήτε
[8, 39]   οἰκίᾳ τούτου, ὑπό τινος τῶν  μὴ   παραδοχῆς ἀξιωθέντων διὰ φθόνον ὑποπρησθῆναι
[8, 24]   ψυχικοῦ· καὶ ἄλλως κοσμιωτέρας ἀπεργάζεσθαι  μὴ   παραληφθέντας τὰς γαστέρας. Καὶ διὰ
[8, 18]   ταῦτα λοιπόν ἐστιν ἐκλαμβάνειν, ἵνα  μὴ   παρέλκωμεν. ~Παντὸς δὲ μᾶλλον ἀπηγόρευε
[8, 17]   ἔχειν, ἐν δακτυλίῳ εἰκόνα θεοῦ  μὴ   περιφέρειν, χύτρας ἴχνος συγχεῖν ἐν
[8, 23]   ὡς τοὺς μὲν φίλους ἐχθροὺς  μὴ   ποιῆσαι, τοὺς δ' ἐχθροὺς φίλους
[8, 17]   ὀμίχειν, ἐκτὸς λεωφόρου μὴ βαδίζειν,  μὴ   ῥᾳδίως δεξιὰν ἐμβάλλειν, ὁμωροφίους χελιδόνας
[8, 18]   αὐτῷ τὸ μὲν πῦρ μαχαίρᾳ  μὴ   σκαλεύειν δυναστῶν ὀργὴν καὶ οἰδοῦντα
[8, 17]   τὰ σύμβολα τάδε· πῦρ μαχαίρᾳ  μὴ   σκαλεύειν, ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν, ἐπὶ
[8, 17]   μὴ ἐσθίειν, φορτίον συγκαθαιρεῖν καὶ  μὴ   συνεπιτιθέναι, τὰ στρώματα ἀεὶ συνδεδεμένα
[8, 33]   θεοῖς δεῖν νομίζειν καὶ ἥρωσι  μὴ   τὰς ἴσας, ἀλλὰ θεοῖς μὲν
[8, 18]   τοῦ καρδίαν μὴ ἐσθίειν ἐδήλου  μὴ   τὴν ψυχὴν ἀνίαις καὶ λύπαις
[8, 13]   τινὰ τοῦτον σιτίσαι τὸν τρόπον,  μὴ   τοῦτον. Τοῦτον γὰρ καὶ τὸ
[8, 45]   ἰδίοις. Χωρίον ἦν κυάμων· ἵνα  μὴ   τούτους δὲ πατήσῃ, ἐξ Ἀκραγαντίνων
[8, 17]   ὁμωροφίους χελιδόνας μὴ ἔχειν, γαμψώνυχα  μὴ   τρέφειν, ἀπονυχίσμασι καὶ κουραῖς μὴ
[8, 18]   τουτέστι τὸ ἴσον καὶ δίκαιον  μὴ   ὑπερβαίνειν. Ἐπί τε χοίνικος μὴ
[8, 17]   πῦρ μαχαίρᾳ μὴ σκαλεύειν, ζυγὸν  μὴ   ὑπερβαίνειν, ἐπὶ χοίνικος μὴ καθίζειν,
[8, 18]   μὴ κινεῖν. Τὸ δὲ ζυγὸν  μὴ   ὑπερβαίνειν, τουτέστι τὸ ἴσον καὶ
[8, 44]   τοῖος σοφός, ὥστε μὲν αὐτὸς  μὴ   ψαύειν κρειῶν καὶ λέγεν ὡς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/06/2009