Alphabétiquement     [«   »]
δαμοσίᾳ 1
Δαμώ 1
δέ 12
δὲ 114
δεδεμένην 1
δεῖ 2
δειλίαν 1
Fréquences     [«    »]
58 δ
74 ἐν
64 τῶν
114 δὲ
286 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre VIII (Pythagore)

δὲ


Livre, par.
[8, 50]   αὐτῇσι τὰ ἐκ Μήδων. ~Οὔτε  δὲ   αἰεὶ καλὸν αἰθερολογίη μελεδωνόν τε
[8, 46]   Πολύμναστος, Φλιάσιοι καὶ αὐτοί. Ἦσαν  δὲ   ἀκροαταὶ Φιλολάου καὶ Εὐρύτου τῶν
[8, 26]   ἐν αὐτῷ πάντα θνητά· τὸν  δὲ   ἀνωτάτω ἀεικίνητόν τ' εἶναι καὶ
[8, 4]   τῇ ζωῇ πάντων διαμνημονεῦσαι, ἐπεὶ  δὲ   ἀποθάνοι τηρῆσαι τὴν αὐτὴν μνήμην.
[8, 20]   γαλαθηνοῖς τοῖς λεγομένοις ἁπαλίαις, ἥκιστα  δὲ   ἄρνασιν. γε μὴν Ἀριστόξενος
[8, 22]   δ' ἀρχὴν τελευτῆς, ἐν ζωῇ  δὲ   γένεσιν φθορᾶς. ~Καὶ θεοὺς μὲν
[8, 40]   καὶ προστῆναι τῶν Ἀκραγαντίνων· τροπῆς  δὲ   γενομένης περικάμπτοντα αὐτὸν τὴν τῶν
[8, 5]   τὴν ἀσπίδα, διασεσηπυῖαν ἤδη, μόνον  δὲ   διαμένειν τὸ ἐλεφάντινον πρόσωπον. Ἐπειδὴ
[8, 40]   καὶ Λῦσις προειρημένος. ~Φησὶ  δὲ   Δικαίαρχος τὸν Πυθαγόραν ἀποθανεῖν καταφυγόντα
[8, 42]   ἐκτὸς τᾶς οἰκίας παραδιδόμεν.  δὲ   δυναμένα πολλῶν χραμάτων ἀποδίδοσθαι τὼς
[8, 4]   καὶ Ἑρμοῦ υἱὸς νομισθείη· τὸν  δὲ   Ἑρμῆν εἰπεῖν αὐτῷ ἑλέσθαι
[8, 29]   πρὸς τὸν ὅμοιον ἀέρα· νῦν  δὲ   ἔστιν ἐν οἷς ἡλίου πύλας
[8, 5]   αἱ λοιπαὶ τίνα ὑπομένουσιν. ~Ἐπειδὴ  δὲ   Εὔφορβος ἀποθάνοι, μεταβῆναι τὴν ψυχὴν
[8, 48]   ὡς δὲ Θεόφραστος, Παρμενίδην· ὡς  δὲ   Ζήνων, Ἡσίοδον. ~Τούτῳ φασὶν ἀντιπαρατάσσεσθαι
[8, 18]   οἰδοῦντα θυμὸν μὴ κινεῖν. Τὸ  δὲ   ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν, τουτέστι τὸ
[8, 28]   οὗ ἀπέσπασται ἀθάνατόν ἐστι. Τὰ  δὲ   ζῷα γεννᾶσθαι ἐξ ἀλλήλων ἀπὸ
[8, 10]   νεηνίης εἴκοσι, γέρων εἴκοσι. Αἱ  δὲ   ἡλικίαι πρὸς τὰς ὥρας ὧδε
[8, 27]   μὲν ἀέρα ψυχρὸν αἰθέρα, τὴν  δὲ   θάλασσαν καὶ τὸ ὑγρὸν παχὺν
[8, 19]   ἑφθοῖς τε καὶ ὠμοῖς, τοῖς  δὲ   θαλαττίοις σπανίως. Στολὴ δ' αὐτῷ
[8, 48]   καὶ τὴν γῆν στρογγύλην· ὡς  δὲ   Θεόφραστος, Παρμενίδην· ὡς δὲ Ζήνων,
[8, 26]   γίνεσθαι, ψυχροῦ δὲ χειμῶνα· ἐὰν  δὲ   ἰσομοιρῇ, τὰ κάλλιστα εἶναι τοῦ
[8, 2]   τῶν ἱερέων εἰς Αἴγυπτον. Ἔσχε  δὲ   καὶ ἀδελφούς, πρεσβύτερον μὲν Εὔνομον,
[8, 47]   εἰς τὸν βίον ἦλθεν. ~Οἱ  δὲ   καὶ ἄλλον ἀνδριαντοποιὸν Ῥηγῖνον γεγονέναι
[8, 26]   αὐτὴν σφαιροειδῆ καὶ περιοικουμένην. ~Εἶναι  δὲ   καὶ ἀντίποδας καὶ τὰ ἡμῖν
[8, 8]   του γραφέντας ἀνατεθῆναι Πυθαγόρᾳ. Φησὶ  δὲ   καὶ Ἀριστόξενος τὰ πλεῖστα τῶν
[8, 9]   χειμῶνος ποιέεσθαι, μὴ θέρεος· φθινοπώρου  δὲ   καὶ ἦρος κουφότερα, βαρέα δὲ
[8, 46]   Ἀκραγαντίνων κάτθαν' ἐνὶ τριόδῳ. ~Ἤκμαζε  δὲ   καὶ κατὰ τὴν ἑξηκοστὴν Ὀλυμπιάδα,
[8, 30]   μέρος αὐτῆς ὑπάρχειν θυμόν, φρένας  δὲ   καὶ νοῦν τὰ ἐν τῷ
[8, 12]   κλεινὴν ἤγαγε βουθυσίην. Λέγεται  δὲ   καὶ πρῶτος κρέασιν ἀσκῆσαι ἀθλητάς,
[8, 10]   καὶ τῆς ὄψεως μετεῖχον. Ἀπείχοντο  δὲ   καὶ σοροῦ κυπαρισσίνης διὰ τὸ
[8, 42]   τὼς λόγως οὐκ ἐβουλάθη· πενίαν  δὲ>   καὶ τὰς τῶ πατρὸς ἐπισκάψιας
[8, 10]   βούλῃ γενέσθαι αὑτοῦ ἀσθενέστερος. ~Διαιρεῖται  δὲ   καὶ τὸν τοῦ ἀνθρώπου βίον
[8, 21]   ὧν εἶπον περὶ θεῶν, κολαζομένους  δὲ   καὶ τοὺς μὴ θέλοντας συνεῖναι
[8, 25]   πῦρ, ὕδωρ, γῆν, ἀέρα· μεταβάλλειν  δὲ   καὶ τρέπεσθαι δι' ὅλων, καὶ
[8, 38]   πίνουσιν ἐπὶ τούτοις ὕδωρ· φθεῖρας  δὲ   καὶ τρίβωνα τήν τ' ἀλουσίαν
[8, 8]   γεγραμμένον ἐπὶ διαβολῇ Πυθαγόρου, ~πολλοὺς  δὲ   καὶ ὑπὸ Ἄστωνος τοῦ Κροτωνιά
[8, 8]   ταύτην οἱ μὲν ἀγωνιούμενοι, οἱ  δὲ   κατ' ἐμπορίαν, οἱ δέ γε
[8, 49]   ἂν οἴχεο ἐκ Μιλήτου· νῦν  δὲ   κατερύκει σε πατρόθεν εὔκλεια,
[8, 36]   αὖτ' ἄλλον ἔπειμι λόγον, δείξω  δὲ   κέλευθον. δὲ περὶ αὐτοῦ
[8, 39]   ἂν> μᾶλλον πατῆσαι, ἀναιρεθῆναι  δὲ   κρεῖττον λαλῆσαι· καὶ ὧδε
[8, 24]   ἀγαθῶν εὔλογον χάριν ἔχειν. Τῶν  δὲ   κυάμων ἀπέχεσθαι διὰ τὸ πνευματώδεις
[8, 30]   ψυχὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος· τοὺς  δὲ   λόγους ψυχῆς ἀνέμους εἶναι. Ἀόρατόν
[8, 30]   τὸ μὲν φρόνιμον ἀθάνατον, τὰ  δὲ   λοιπὰ θνητά. Τρέφεσθαί τε τὴν
[8, 23]   προτιμᾶν, ἥρωας δ' ἀνθρώπων, ἀνθρώπων  δὲ   μάλιστα γονέας. Ἀλλήλοις θ' ὁμιλεῖν,
[8, 19]   ἐκλαμβάνειν, ἵνα μὴ παρέλκωμεν. ~Παντὸς  δὲ   μᾶλλον ἀπηγόρευε μήτ' ἐρυθῖνον ἐσθίειν
[8, 19]   κηρίῳ ἄρτῳ, οἴνου  δὲ   μεθ' ἡμέραν μὴ γεύεσθαι· ὄψῳ
[8, 35]   λευκὸν τῆς τἀγαθοῦ φύσεως, τὸ  δὲ   μέλαν τοῦ κακοῦ. Ἄρτον μὴ
[8, 13]   ἐπ' αὐτοῦ ἄνευ πυρός, ἱερεῖον  δὲ   μηδέν, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης ἐν
[8, 43]   φέρεται τοῦ Τηλαύγους οὐδέν, τῆς  δὲ   μητρὸς αὐτοῦ Θεανοῦς τινα. Ἀλλὰ
[8, 30]   ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις, φρένας  δὲ   μόνον ἐν ἀνθρώπῳ. Εἶναι δὲ
[8, 15]   τι γνῶναι Πυθαγόρειον δόγμα· οὗτος  δὲ   μόνος ἐξήνεγκε τὰ διαβόητα τρία
[8, 15]   Δήμητρος ἱερὸν ἐκάλουν, τὸν στενωπὸν  δὲ   μουσεῖον, ὥς φησι Φαβωρῖνος ἐν
[8, 7]   ἕκτον Κρότωνα, καὶ ἄλλους. Τὸν  δὲ   Μυστικὸν λόγον Ἱππάσου φησὶν εἶναι,
[8, 10]   μὲν νεηνίσκος μειράκιον,  δὲ   νεηνίης ἀνήρ. Εἶπέ τε πρῶτος,
[8, 50]   Θεανοῦς καὶ Τηλαύγους διειλέγμεθα· λεκτέον  δὲ   νῦν περὶ Ἐμπεδοκλέους πρῶτον· κατὰ
[8, 8]   Θεμιστοκλείας τῆς ἐν Δελφοῖς. Ἴων  δὲ   Χῖος ἐν τοῖς Τριαγμοῖς
[8, 50]   τῇ πατρίδι κάλλιον. Καὶ ἐγὼ  δὲ   οὐ πάντα περὶ τοὺς ἐμεωυτοῦ
[8, 38]   τῶν κάτω ἰδεῖν ἑκάστους, διαφέρειν  δὲ   πάμπολυ τοὺς Πυθαγοριστὰς τῶν νεκρῶν·
[8, 9]   δὲ καὶ ἦρος κουφότερα, βαρέα  δὲ   πᾶσαν ὥρην καὶ ἐς ὑγιείην
[8, 45]   ἦν κυάμων· ἵνα μὴ τούτους  δὲ   πατήσῃ, ἐξ Ἀκραγαντίνων κάτθαν' ἐνὶ
[8, 36]   λόγον, δείξω δὲ κέλευθον.  δὲ   περὶ αὐτοῦ φησιν οὕτως ἔχει·
[8, 50]   διαφέρουσιν ἐς ἀλλήλους Ἰταλιῶται. Ἐπειδὴ  δὲ   περὶ Πυθαγόρου διεληλύθαμεν, ῥητέον περὶ
[8, 34]   ὀλιγαρχικόν· κληροῦνται γοῦν αὐτοῖς. Τὰ  δὲ   πεσόντα μὴ ἀναιρεῖσθαι, ὑπὲρ τοῦ
[8, 42]   περὶ Πυθαγόρου λέγων οὕτως· Λέγοντι  δὲ   πολλοὶ τὺ καὶ δαμοσίᾳ φιλοσοφέν,
[8, 43]   δὲ τοῦ ἀλλοτρίου οὐδέποτε. Τῇ  δὲ   πρὸς τὸν ἴδιον ἄνδρα μελλούσῃ
[8, 28]   ἐν ἑαυτῇ ἀτμὸν θερμόν· ταύτην  δὲ   προσφερομένην τῇ μήτρᾳ ἀπὸ μὲν
[8, 46]   καὶ Εὐρύτου τῶν Ταραντίνων. Γεγόνασι  δὲ   Πυθαγόραι τέτταρες περὶ τοὺς αὐτοὺς
[8, 13]   ὀγδόῃ Παντοδαπῆς ἱστορίας φησίν. ~Οἱ  δὲ   Πυθαγόραν ἀλείπτην τινὰ τοῦτον σιτίσαι
[8, 41]   Τοῦτο ποιῆσαι τὴν μητέρα. Τὸν  δὲ   Πυθαγόραν μετὰ χρόνον ἀνελθεῖν ἰσχνὸν
[8, 42]   γυναῖκα μὲν εἶναι Βροντίνου, μαθήτριαν  δὲ   Πυθαγόρου. Ἦν αὐτῷ καὶ θυγάτηρ
[8, 5]   Ἑρμότιμος, εἶτα Πύρρος γένοιτο. Ἐπειδὴ  δὲ   Πύρρος ἀπέθανε, γενέσθαι Πυθαγόραν καὶ
[8, 41]   ἀνεγίνωσκεν αὐτοῖς τὰ συμβεβηκότα. Οἱ  δὲ   σαινόμενοι τοῖς λεγομένοις ἐδάκρυόν τε
[8, 36]   ἐκείνων ἐχόμενα Ἀριστοτέλης. Τὴν  δὲ   σεμνοπρέπειαν τοῦ Πυθαγόρου καὶ Τίμων
[8, 28]   γῆς γένεσιν ἀδύνατον ὑφίστασθαι. Τὸ  δὲ   σπέρμα εἶναι σταγόνα ἐγκεφάλου περιέχουσαν
[8, 12]   ἐν δευτέρῳ Περὶ Ἀλεξάνδρου. ~Μάλιστα  δὲ   σχολάσαι τὸν Πυθαγόραν περὶ τὸ
[8, 48]   τῆς μαθηματικῆς ὕλης, ἐπὶ πλέον  δὲ   Σωκράτην καὶ τοὺς ἐκείνῳ πλησιάσαντας,
[8, 20]   κληδόνων τε καὶ οἰωνῶν, ἥκιστα  δὲ   τῇ> διὰ τῶν ἐμπύρων, ἔξω
[8, 27]   τὸ ὑγρὸν παχὺν αἰθέρα. Ταύτην  δὲ   τὴν ἀκτῖνα καὶ εἰς τὰ
[8, 30]   δὲ μόνον ἐν ἀνθρώπῳ. Εἶναι  δὲ   τὴν ἀρχὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ
[8, 2]   προείρηται, Φερεκύδου τοῦ Συρίου· μετὰ  δὲ   τὴν ἐκείνου τελευτὴν ἧκεν εἰς
[8, 26]   θάλλειν μὲν τὴν ἕω, φθίνειν  δὲ   τὴν ἑσπέραν· ὅθεν καὶ νοσερώτερον
[8, 1]   ~ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. ~Ἐπειδὴ  δὲ   τὴν Ἰωνικὴν φιλοσοφίαν τὴν ἀπὸ
[8, 28]   μέντοι μὴ ἔχειν πάντα. Εἶναι  δὲ   τὴν ψυχὴν ἀπόσπασμα αἰθέρος καὶ
[8, 25]   μὲν τῶν ἁπάντων μονάδα· ἐκ  δὲ   τῆς μονάδος ἀόριστον δυάδα ὡς
[8, 25]   μονάδι αἰτίῳ ὄντι ὑποστῆναι· ἐκ  δὲ   τῆς μονάδος καὶ τῆς ἀορίστου
[8, 29]   ἀτμοῦ ψυχὴν καὶ αἴσθησιν. ~Μορφοῦσθαι  δὲ   τὸ μὲν πρῶτον παγὲν ἐν
[8, 20]   ἐκόλαζεν οὔτ' ἐλεύθερον οὐδένα. Ἐκάλει  δὲ   τὸ νουθετεῖν πελαργᾶν. Μαντικῇ τ'
[8, 9]   Καὶ τάδε μὲν ὧδε. ~Ἐν  δὲ   τοῖς τρισὶ συγγράμμασι τοῖς προειρημένοις
[8, 22]   τε θεοῖς προσφέρειν κωλύειν, μόνον  δὲ   τὸν ἀναίμακτον βωμὸν προσκυνεῖν. Μηδ'
[8, 27]   τε ψυχροῦ καὶ παχέος. Καλοῦσι  δὲ   τὸν μὲν ἀέρα ψυχρὸν αἰθέρα,
[8, 49]   Κύλωνα καθάπερ Ἀντίλοχον Σωκράτει. Ἐπὶ  δὲ   τοῦ ἀθλητοῦ Πυθαγόρου καὶ τοῦτ'
[8, 36]   ἐπ' ἀνθρώπων, σεμνηγορίης ὀαριστήν. περὶ  δὲ   τοῦ ἄλλοτ' ἄλλον αὐτὸν γεγενῆσθαι
[8, 43]   μὲν τοῦ ἰδίου παραχρῆμα, ἀπὸ  δὲ   τοῦ ἀλλοτρίου οὐδέποτε. Τῇ δὲ
[8, 28]   τὸ ὅλον συνίστασθαι σῶμα· ἀπὸ  δὲ   τοῦ ἀτμοῦ ψυχὴν καὶ αἴσθησιν.
[8, 18]   ἀνίαις καὶ λύπαις κατατήκειν. Διὰ  δὲ   τοῦ εἰς ἀποδημίαν βαδίζοντα μὴ
[8, 18]   γὰρ χοῖνιξ ἡμερήσιος τροφή. Διὰ  δὲ   τοῦ καρδίαν μὴ ἐσθίειν ἐδήλου
[8, 29]   παγὲν ἐν ἡμέραις τεσσαράκοντα, κατὰ  δὲ   τοὺς τῆς ἁρμονίας λόγους ἐν
[8, 48]   τοὺς ἄνδρας καὶ νικῆσαι. ~Δηλοῦν  δὲ   τοῦτο καὶ τοὐπίγραμμα ὅπερ ἐποίησε
[8, 25]   ἐπιπέδων τὰ στερεὰ σχήματα· ἐκ  δὲ   τούτων τὰ αἰσθητὰ σώματα, ὧν
[8, 25]   τῶν ἀριθμῶν τὰ σημεῖα· ἐκ  δὲ   τούτων τὰς γραμμάς, ἐξ ὧν
[8, 2]   ἀδελφούς, πρεσβύτερον μὲν Εὔνομον, μέσον  δὲ   Τυρρηνόν· καὶ δοῦλον Ζάμολξιν,
[8, 42]   ταῦτα μὲν Ἕρμιππος. ~Ἦν  δὲ   τῷ Πυθαγόρᾳ καὶ γυνή, Θεανὼ
[8, 6]   περὶ τοῦ λόγου τοῦδε. Γέγραπται  δὲ   τῷ Πυθαγόρᾳ συγγράμματα τρία, Παιδευτικόν,
[8, 25]   ἀορίστου δυάδος τοὺς ἀριθμούς· ἐκ  δὲ   τῶν ἀριθμῶν τὰ σημεῖα· ἐκ
[8, 25]   ὧν τὰ ἐπίπεδα σχήματα· ἐκ  δὲ   τῶν ἐπιπέδων τὰ στερεὰ σχήματα·
[8, 34]   ἐπὶ τελευτῇ τινος· καὶ Ἀριστοφάνης  δὲ   τῶν ἡρώων φησὶν εἶναι τὰ
[8, 49]   ἂν κατείρυκεν Ἀναξιμένει ἐοικότα. Εἰ  δὲ   ὑμεῖς οἱ ὀνήιστοι τὰς πόλιας
[8, 43]   κοῦρε Θεανοῦς Πυθαγόρεώ τε. Σύγγραμμα  δὲ   φέρεται τοῦ Τηλαύγους οὐδέν, τῆς
[8, 7]   τρία, Παιδευτικόν, Πολιτικόν, Φυσικόν· ~τὸ  δὲ   φερόμενον ὡς Πυθαγόρου Λύσιδός ἐστι
[8, 26]   μὲν θάλλον ἔαρ ὑγιεινόν, τὸ  δὲ   φθίνον φθινόπωρον νοσερόν. Ἀλλὰ καὶ
[8, 15]   Μεσσάπιοί τε καὶ Ῥωμαῖοι. ~Μέχρι  δὲ   Φιλολάου οὐκ ἦν τι γνῶναι
[8, 8]   δόξης καὶ πλεονεξίας θηραταί, οἱ  δὲ   φιλόσοφοι τῆς ἀληθείας. Καὶ τάδε
[8, 49]   Πυθαγόρης Κράτεω Σάμιος.  δὲ   φιλόσοφος καὶ ὧδε ἐπέστειλε· Πυθαγόρης
[8, 26]   θερμοῦ μὲν θέρος γίνεσθαι, ψυχροῦ  δὲ   χειμῶνα· ἐὰν δὲ ἰσομοιρῇ, τὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/06/2009