Alphabétiquement     [«   »]
ἔμψυχον 2
ἐμψύχων 2
Ἐν 2
ἐν 74
ἓν 3
ἕνα 1
ἐναρμόνιον 1
Fréquences     [«    »]
58 δ
54 τοῦ
64 τῶν
74 ἐν
114 δὲ
286 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre VIII (Pythagore)

ἐν


Livre, par.
[8, 35]   αὐτούς· οἱ δέ, πρὸς τὴν  ἐν   ᾅδου κρίσιν· οἱ δ' εἰς
[8, 3]   τὸ Ἰδαῖον ἄντρον ἀλλὰ καὶ  ἐν   Αἰγύπτῳ εἰς τὰ ἄδυτα· καὶ
[8, 3]   καὶ βαρβάρους τελετάς. ~Ἐγένετ' οὖν  ἐν   Αἰγύπτῳ, ὁπηνίκα καὶ Πολυκράτης αὐτὸν
[8, 32]   ὅμοια. Μέγιστον δέ φησιν τῶν  ἐν   ἀνθρώποις εἶναι τὴν ψυχὴν πεῖσαι
[8, 30]   ἄλλοις ζῴοις, φρένας δὲ μόνον  ἐν   ἀνθρώπῳ. Εἶναι δὲ τὴν ἀρχὴν
[8, 3]   ἄδυτα· καὶ τὰ περὶ θεῶν  ἐν   ἀπορρήτοις ἔμαθεν. Εἶτ' ἐπανῆλθεν εἰς
[8, 3]   Ἀντιφῶν ἐν τῷ Περὶ τῶν  ἐν   ἀρετῇ πρωτευσάντων, καὶ παρὰ Χαλδαίοις
[8, 31]   πελάζειν μήτ' ἀλλήλαις, δεῖσθαι δ'  ἐν   ἀρρήκτοις δεσμοῖς ὑπ' Ἐρινύων. ~Εἶναί
[8, 27]   θεούς· ἐπικρατεῖ γὰρ τὸ θερμὸν  ἐν   αὐτοῖς, ὅπερ ἐστὶ ζωῆς αἴτιον.
[8, 26]   καὶ ὑγιᾶ καὶ πάντα τὰ  ἐν   αὐτῷ ἀθάνατα καὶ διὰ τοῦτο
[8, 26]   ἄσειστον καὶ νοσερὸν καὶ τὰ  ἐν   αὐτῷ πάντα θνητά· τὸν δὲ
[8, 29]   ἀποκυΐσκεσθαι τὸ βρέφος· ἔχειν δ'  ἐν   αὑτῷ πάντας τοὺς λόγους τῆς
[8, 22]   ἐν κόσμῳ μὲν ἀνατολὴν δύσεως,  ἐν   βίῳ δ' ἀρχὴν τελευτῆς, ἐν
[8, 17]   τὰ στρώματα ἀεὶ συνδεδεμένα ἔχειν,  ἐν   δακτυλίῳ εἰκόνα θεοῦ μὴ περιφέρειν,
[8, 11]   φάσκων. Τίμαιός τέ φησιν  ἐν   δεκάτῳ Ἱστοριῶν λέγειν αὐτὸν τὰς
[8, 15]   πάντα ῥητά, ὥς φησιν Ἀριστόξενος  ἐν   δεκάτῳ Παιδευτικῶν νόμων· ~ἔνθα καὶ
[8, 21]   δόγματα λαβεῖν αὐτὸν παρὰ τῆς  ἐν   Δελφοῖς Θεμιστοκλείας. Φησὶ δ' Ἱερώνυμος
[8, 8]   τὸν Πυθαγόραν παρὰ Θεμιστοκλείας τῆς  ἐν   Δελφοῖς. Ἴων δὲ Χῖος
[8, 11]   στοιχείων αὐτῆς, ὥς φησιν Ἀντικλείδης  ἐν   δευτέρῳ Περὶ Ἀλεξάνδρου. ~Μάλιστα δὲ
[8, 10]   ἐντεῦθεν πεποιῆσθαι, ὥς φησιν Ἕρμιππος  ἐν   δευτέρῳ Περὶ Πυθαγόρου. ~Καὶ γὰρ
[8, 13]   δὲ μηδέν, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης  ἐν   Δηλίων πολιτείᾳ. ~Πρῶτόν τέ φασι
[8, 40]   ἐπιτομῇ μετὰ τὸ θάψαι Φερεκύδην  ἐν   Δήλῳ ἐπανελθεῖν εἰς Ἰταλίαν καὶ
[8, 13]   Ἀμέλει καὶ βωμὸν προσκυνῆσαι μόνον  ἐν   Δήλῳ τὸν Ἀπόλλωνος τοῦ γενέτορος,
[8, 8]   Μὴ ἀνααίδευ μηδενί. Σωσικράτης δ'  ἐν   Διαδοχαῖς φησιν αὐτὸν ἐρωτηθέντα ὑπὸ
[8, 28]   σπέρμα εἶναι σταγόνα ἐγκεφάλου περιέχουσαν  ἐν   ἑαυτῇ ἀτμὸν θερμόν· ταύτην δὲ
[8, 36]   ἄλλοτ' ἄλλον αὐτὸν γεγενῆσθαι Ξενοφάνης  ἐν   ἐλεγείᾳ προσμαρτυρεῖ, ἧς ἀρχή, Νῦν
[8, 7]   αὐτὸν καὶ Περὶ τοῦ ὅλου  ἐν   ἔπεσιν, δεύτερον τὸν Ἱερὸν λόγον,
[8, 42]   θυγάτηρ Δαμώ, ὥς φησι Λύσις  ἐν   ἐπιστολῇ τῇ πρὸς Ἵππασον, περὶ
[8, 29]   δὲ τοὺς τῆς ἁρμονίας λόγους  ἐν   ἑπτὰ ἐννέα δέκα
[8, 22]   ἐν βίῳ δ' ἀρχὴν τελευτῆς,  ἐν   ζωῇ δὲ γένεσιν φθορᾶς. ~Καὶ
[8, 29]   δὲ τὸ μὲν πρῶτον παγὲν  ἐν   ἡμέραις τεσσαράκοντα, κατὰ δὲ τοὺς
[8, 18]   Ἐπί τε χοίνικος μὴ καθίζειν  ἐν   ἴσῳ τῷ φροντίδα ποιεῖσθαι καὶ
[8, 41]   Ἕρμιππος. Λέγει γὰρ ὡς γενόμενος  ἐν   Ἰταλίᾳ κατὰ γῆς οἰκίσκον ποιήσαι
[8, 22]   τῷ χρόνῳ τιμιώτερον ἡγουμένους· ὡς  ἐν   κόσμῳ μὲν ἀνατολὴν δύσεως, ἐν
[8, 3]   Χαλδαίοις ἐγένετο καὶ Μάγοις. Εἶτ'  ἐν   Κρήτῃ σὺν Ἐπιμενίδῃ κατῆλθεν εἰς
[8, 21]   διὰ τοῦτο τιμηθῆναι ὑπὸ τῶν  ἐν   Κρότωνι. Φησὶ δ' Ἀρίστιππος
[8, 40]   Πυθαγόραν ἀποθανεῖν καταφυγόντα εἰς τὸ  ἐν   Μεταποντίῳ ἱερὸν τῶν Μουσῶν, τετταράκοντ'
[8, 12]   αὐτούς, καθάπερ αὐτὸς Φαβωρῖνος  ἐν   ὀγδόῃ Παντοδαπῆς ἱστορίας φησίν. ~Οἱ
[8, 29]   ὅμοιον ἀέρα· νῦν δὲ ἔστιν  ἐν   οἷς ἡλίου πύλας καλεῖ τοὺς
[8, 23]   καὶ ἐπίτασιν ποιεῖσθαι, μνήμην ἀσκεῖν,  ἐν   ὀργῇ μήτε τι λέγειν μήτε
[8, 15]   δὲ μουσεῖον, ὥς φησι Φαβωρῖνος  ἐν   Παντοδαπαῖς ἱστορίαις· ἔλεγόν τε καὶ
[8, 50]   τοὺς ἐμεωυτοῦ μύθους, ἀλλὰ καὶ  ἐν   πολέμοις οὓς διαφέρουσιν ἐς ἀλλήλους
[8, 37]   Ἔσκωψε δ' αὐτὸν Κρατῖνος μὲν  ἐν   Πυθαγοριζούσῃ· ἀλλὰ καὶ ἐν Ταραντίνοις
[8, 24]   φιλοσόφων διαδοχαῖς καὶ ταῦτα εὑρηκέναι  ἐν   Πυθαγορικοῖς ὑπομνήμασιν. ~Ἀρχὴν μὲν τῶν
[8, 1]   φυγάδος ἐκ Φλιοῦντος, οἰκεῖν δ'  ἐν   Σάμῳ τὸν Μάρμακον, ὅθεν Σάμιον
[8, 24]   ἀποτελεῖν. Φησὶ δ' Ἀλέξανδρος  ἐν   Ταῖς τῶν φιλοσόφων διαδοχαῖς καὶ
[8, 40]   πρὸς τοὺς πέντε καὶ τριάκοντα,  ἐν   Τάραντι κατακαυθῆναι, θέλοντας ἀντιπολιτεύεσθαι τοῖς
[8, 37]   μὲν ἐν Πυθαγοριζούσῃ· ἀλλὰ καὶ  ἐν   Ταραντίνοις φησὶν οὕτως· Ἔθος ἐστὶν
[8, 1]   τὴν ἀπὸ Θαλοῦ καὶ τοὺς  ἐν   ταύτῃ διαγενομένους ἄνδρας ἀξιολόγους διεληλύθαμεν,
[8, 29]   τοὺς τῆς ἁρμονίας λόγους, ἑκάστων  ἐν   τεταγμένοις καιροῖς ἐπιγινομένων. Τήν τ'
[8, 14]   θεοῦ φωνάς, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς  ἐν   τῇ γραφῇ φησι δι' ἑπτὰ
[8, 30]   μέχρις ἐγκεφάλου· καὶ τὸ μὲν  ἐν   τῇ καρδίᾳ μέρος αὐτῆς ὑπάρχειν
[8, 39]   τρόπον. Συνεδρεύοντος μετὰ τῶν συνήθων  ἐν   τῇ Μίλωνος οἰκίᾳ τούτου, ὑπό
[8, 47]   δέ φησι, καθὸ καὶ Φαβωρῖνος  ἐν   τῇ ὀγδόῃ Παντοδαπῆς ἱστορίας παρατίθεται,
[8, 7]   δ' Ἡρακλείδης τοῦ Σαραπίωνος  ἐν   τῇ Σωτίωνος ἐπιτομῇ γεγραφέναι αὐτὸν
[8, 17]   μὴ περιφέρειν, χύτρας ἴχνος συγχεῖν  ἐν   τῇ τέφρᾳ, δᾳδίῳ εἰς θᾶκον
[8, 40]   ἡμέρας ἀσιτήσαντα. Ἡρακλείδης δέ φησιν  ἐν   τῇ τῶν Σατύρου βίων ἐπιτομῇ
[8, 30]   οὖν καὶ θυμὸν εἶναι καὶ  ἐν   τοῖς ἄλλοις ζῴοις, φρένας δὲ
[8, 34]   φησὶν εἶναι τὰ πίπτοντα, λέγων  ἐν   τοῖς Ἥρωσι, Μηδὲ γεύεσθ' ἅττ'
[8, 33]   παρακελεύονται καὶ οἱ τὰς τελετὰς  ἐν   τοῖς ἱεροῖς ἐπιελοῦντες. ~Φησὶ δ'
[8, 29]   τοι εἰ ψυχρὸς ἦν  ἐν   τοῖς ὄμμασιν ἀτμός, διειστήκει ἂν
[8, 36]   ταῦτα μέν φησιν Ἀλέξανδρος  ἐν   τοῖς Πυθαγορικοῖς ὑπομνήμασιν εὑρηκέναι, καὶ
[8, 36]   σεμνοπρέπειαν τοῦ Πυθαγόρου καὶ Τίμων  ἐν   τοῖς Σίλλοις δάκνων αὐτὸν ὅμως
[8, 8]   Δελφοῖς. Ἴων δὲ Χῖος  ἐν   τοῖς Τριαγμοῖς φησιν αὐτὸν ἔνια
[8, 12]   γ' Εὐρυμένην, καθά φησι Φαβωρῖνος  ἐν   τρίτῳ τῶν Ἀπομνημονευμάτων, τῶν πρότερον
[8, 31]   τ' αὐτὴν ἐπὶ γῆς πλάζεσθαι  ἐν   τῷ ἀέρι ὁμοίαν τῷ σώματι.
[8, 4]   παρεγένετο καὶ ὅσα ψυχὴ  ἐν   τῷ Ἅιδῃ ἔπαθε καὶ αἱ
[8, 38]   ῥύπου μεστοῖσιν ἥδεται συνών. Ἔτι  ἐν   τῷ αὐτῷ· Ἐσθίουσί τε λάχανά
[8, 8]   γε βέλτιστοι ἔρχονται θεαταί, οὕτως  ἐν   τῷ βίῳ οἱ μὲν ἀνδραποδώδεις,
[8, 30]   φρένας δὲ καὶ νοῦν τὰ  ἐν   τῷ ἐγκεφάλῳ· σταγόνας δ' εἶναι
[8, 26]   ἐκείνοις ἄνω. Ἰσόμοιρά τ' εἶναι  ἐν   τῷ κόσμῳ φῶς καὶ σκότος,
[8, 3]   φωνὴν αὐτῶν, καθά φησιν Ἀντιφῶν  ἐν   τῷ Περὶ τῶν ἐν ἀρετῇ
[8, 34]   ἱεροῖς ἐπιελοῦντες. ~Φησὶ δ' Ἀριστοτέλης  ἐν   τῷ Περὶ τῶν Πυθαγορείων παραγγέλλειν
[8, 21]   Φησὶ δ' Ἀρίστιππος Κυρηναῖος  ἐν   τῷ Περὶ φυσιολόγων Πυθαγόραν αὐτὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/06/2009