Alphabétiquement     [«   »]
μέλλοντος 1
μελλούσῃ 1
μεμνῆσθαι 1
μὲν 41
μέν 2
Μενέλαος 1
Μενέλεω 1
Fréquences     [«    »]
37 εἶναι
34 εἰς
40 τὰ
41 μὲν
42 τὸν
46 μὴ
46 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre VIII (Pythagore)

μὲν


Livre, par.
[8, 8]   ὡς οὖν εἰς ταύτην οἱ  μὲν   ἀγωνιούμενοι, οἱ δὲ κατ' ἐμπορίαν,
[8, 33]   μὴ τὰς ἴσας, ἀλλὰ θεοῖς  μὲν   ἀεὶ μετ' εὐφημίας λευχειμονοῦντας καὶ
[8, 27]   καὶ παχέος. Καλοῦσι δὲ τὸν  μὲν   ἀέρα ψυχρὸν αἰθέρα, τὴν δὲ
[8, 22]   τιμιώτερον ἡγουμένους· ὡς ἐν κόσμῳ  μὲν   ἀνατολὴν δύσεως, ἐν βίῳ δ'
[8, 8]   οὕτως ἐν τῷ βίῳ οἱ  μὲν   ἀνδραποδώδεις, ἔφη, φύονται δόξης καὶ
[8, 49]   ὀνήιστοι τὰς πόλιας ἐκλείψετε, ἀπὸ  μὲν   αὐτέων κόσμος αἱρεθήσεται, ἐπικινδυνότερα
[8, 44]   ἄρα Πυθαγόρης τοῖος σοφός, ὥστε  μὲν   αὐτὸς μὴ ψαύειν κρειῶν καὶ
[8, 23]   δὲ γένεσιν φθορᾶς. ~Καὶ θεοὺς  μὲν   δαιμόνων προτιμᾶν, ἥρωας δ' ἀνθρώπων,
[8, 42]   Κροτωνιάτου θυγάτηρ· οἱ δέ, γυναῖκα  μὲν   εἶναι Βροντίνου, μαθήτριαν δὲ Πυθαγόρου.
[8, 1]   Τυρρηνοὺς ἐκβαλόντες. Ἔνιοι δ' υἱὸν  μὲν   εἶναι Μαρμάκου τοῦ Ἱππάσου τοῦ
[8, 37]   Ξενοφάνης. Ἔσκωψε δ' αὐτὸν Κρατῖνος  μὲν   ἐν Πυθαγοριζούσῃ· ἀλλὰ καὶ ἐν
[8, 30]   καρδίας μέχρις ἐγκεφάλου· καὶ τὸ  μὲν   ἐν τῇ καρδίᾳ μέρος αὐτῆς
[8, 2]   Ἔσχε δὲ καὶ ἀδελφούς, πρεσβύτερον  μὲν   Εὔνομον, μέσον δὲ Τυρρηνόν· καὶ
[8, 13]   ἡμῖν ἐχόντων ψυχῆς. Καὶ τόδε  μὲν   ἦν τὸ πρόσχημα· τὸ δ'
[8, 44]   ~Ὁ δ' οὖν Πυθαγόρας, ὡς  μὲν   Ἡρακλείδης φησὶν τοῦ Σαραπίωνος,
[8, 21]   κατελθόντα αὐτὸν εἰς ᾅδου τὴν  μὲν   Ἡσιόδου ψυχὴν ἰδεῖν πρὸς κίονι
[8, 26]   εἶναι τοῦ ἔτους, οὗ τὸ  μὲν   θάλλον ἔαρ ὑγιεινόν, τὸ δὲ
[8, 26]   ὑγρόν· ὧν κατ' ἐπικράτειαν θερμοῦ  μὲν   θέρος γίνεσθαι, ψυχροῦ δὲ χειμῶνα·
[8, 46]   πολὺ ἀπ' ἀλλήλων ἀπέχοντες· εἷς  μὲν   Κροτωνιάτης, τυραννικὸς ἄνθρωπος· ἕτερος Φλιάσιος,
[8, 35]   ἐλευθέροις καὶ δούλοις. ~(Καὶ τὸ  μὲν   λευκὸν τῆς τἀγαθοῦ φύσεως, τὸ
[8, 10]   χειμών. Ἔστι δ' αὐτῷ  μὲν   νεηνίσκος μειράκιον, δὲ νεηνίης
[8, 41]   καὶ Πυθαγορικὰς κληθῆναι. Καὶ ταῦτα  μὲν   Ἕρμιππος. ~Ἦν δὲ τῷ
[8, 37]   ἔγνων φθεγξαμένης ἀΐων. ~Καὶ ταῦτα  μὲν   Ξενοφάνης. Ἔσκωψε δ' αὐτὸν
[8, 15]   τετυχηκότες. Μεταποντῖνοί γε μὴν τὴν  μὲν   οἰκίαν αὐτοῦ Δήμητρος ἱερὸν ἐκάλουν,
[8, 44]   ἄλλους. Ἄγαμαι σοφόν· αὐτὸς ἔφα  μὲν   οὐκ ἀδικεῖν, ἄλλους δ' αὐτὸς
[8, 50]   Ἐπικούρου καθὰ καὶ προειρήκαμεν. Περὶ  μὲν   οὖν Θεανοῦς καὶ Τηλαύγους διειλέγμεθα·
[8, 30]   καὶ φρένας καὶ θυμόν. Νοῦν  μὲν   οὖν καὶ θυμὸν εἶναι καὶ
[8, 6]   πάντων τῶν εἰρημένων μεμνῆσθαι. ~Ἔνιοι  μὲν   οὖν Πυθαγόραν μηδὲ ἓν καταλιπεῖν
[8, 4]   μνήμην ἔχειν τῶν συμβαινόντων. Ἐν  μὲν   οὖν τῇ ζωῇ πάντων διαμνημονεῦσαι,
[8, 28]   τοῦτο ζωοποιεῖν πάντα. ~Καὶ ζῆν  μὲν   πάνθ' ὅσα μετέχει τοῦ θερμοῦ·
[8, 29]   καὶ αἴσθησιν. ~Μορφοῦσθαι δὲ τὸ  μὲν   πρῶτον παγὲν ἐν ἡμέραις τεσσαράκοντα,
[8, 18]   ἀνεπιστρεπτεῖν. ~Ἤθελε δ' αὐτῷ τὸ  μὲν   πῦρ μαχαίρᾳ μὴ σκαλεύειν δυναστῶν
[8, 20]   γε μὴν Ἀριστόξενος πάντα  μὲν   τὰ ἄλλα συγχωρεῖν αὐτὸν ἐσθίειν
[8, 31]   καὶ ἐκ θαλάττης· καὶ ἄγεσθαι  μὲν   τὰς καθαρὰς ἐπὶ τὸν ὕψιστον,
[8, 26]   Ἀλλὰ καὶ τῆς ἡμέρας θάλλειν  μὲν   τὴν ἕω, φθίνειν δὲ τὴν
[8, 28]   δὲ προσφερομένην τῇ μήτρᾳ ἀπὸ  μὲν   τοῦ ἐγκεφάλου ἰχῶρα καὶ ὑγρὸν
[8, 43]   ἀπ' ἀνδρὸς καθαρεύει, φάναι, Ἀπὸ  μὲν   τοῦ ἰδίου παραχρῆμα, ἀπὸ δὲ
[8, 25]   εὑρηκέναι ἐν Πυθαγορικοῖς ὑπομνήμασιν. ~Ἀρχὴν  μὲν   τῶν ἁπάντων μονάδα· ἐκ δὲ
[8, 23]   Ἀλλήλοις θ' ὁμιλεῖν, ὡς τοὺς  μὲν   φίλους ἐχθροὺς μὴ ποιῆσαι, τοὺς
[8, 30]   τούτων τὰς αἰσθήσεις. Καὶ τὸ  μὲν   φρόνιμον ἀθάνατον, τὰ δὲ λοιπὰ
[8, 8]   φιλόσοφοι τῆς ἀληθείας. Καὶ τάδε  μὲν   ὧδε. ~Ἐν δὲ τοῖς τρισὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/06/2009