Alphabétiquement     [«   »]
Σωσικράτης 1
Σωτίωνος 1
τ 20
τὰ 40
τά 1
τᾷ 1
Τὰ 3
Fréquences     [«    »]
37 εἶναι
34 εἰς
30 τοὺς
40 τὰ
41 μὲν
42 τὸν
46 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre VIII (Pythagore)

τὰ


Livre, par.
[8, 3]   ἀλλὰ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ εἰς  τὰ   ἄδυτα· καὶ τὰ περὶ θεῶν
[8, 25]   στερεὰ σχήματα· ἐκ δὲ τούτων  τὰ   αἰσθητὰ σώματα, ὧν καὶ τὰ
[8, 18]   τῶν ἐνταῦθα ἡδονῶν ἐπάγεσθαι. Καὶ  τὰ   ἄλλα πρὸς ταῦτα λοιπόν ἐστιν
[8, 20]   γε μὴν Ἀριστόξενος πάντα μὲν  τὰ   ἄλλα συγχωρεῖν αὐτὸν ἐσθίειν ἔμψυχα,
[8, 34]   ὅσοι ἱεροί· μὴ γὰρ δεῖν  τὰ   αὐτὰ τετάχθαι θεοῖς καὶ ἀνθρώποις,
[8, 27]   δὲ τὴν ἀκτῖνα καὶ εἰς  τὰ   βένθη δύεσθαι καὶ διὰ τοῦτο
[8, 19]   καὶ στρώματα λευκὰ ἐξ ἐρίων·  τὰ   γὰρ λινᾶ οὔπω εἰς ἐκείνους
[8, 41]   ποιήσαι καὶ τῇ μητρὶ ἐντείλαιτο  τὰ   γινόμενα εἰς δέλτον γράφειν σημειουμένην
[8, 48]   κατέχεις Σάμιον, Πυθαγόρης ἐγώ εἰμι·  τὰ   δ' ἔργα μου εἴ τιν'
[8, 30]   Καὶ τὸ μὲν φρόνιμον ἀθάνατον,  τὰ   δὲ λοιπὰ θνητά. Τρέφεσθαί τε
[8, 15]   δόγμα· οὗτος δὲ μόνος ἐξήνεγκε  τὰ   διαβόητα τρία βιβλία, Πλάτων
[8, 21]   αὐτός φησιν, ὡς προείρηται, καὶ  τὰ   δόγματα λαβεῖν αὐτὸν παρὰ τῆς
[8, 49]   κόσμος αἱρεθήσεται, ἐπικινδυνότερα δ' αὐτῇσι  τὰ   ἐκ Μήδων. ~Οὔτε δὲ αἰεὶ
[8, 36]   τοῖς Πυθαγορικοῖς ὑπομνήμασιν εὑρηκέναι, καὶ  τὰ   ἐκείνων ἐχόμενα Ἀριστοτέλης. Τὴν
[8, 26]   καθαρὸν καὶ ὑγιᾶ καὶ πάντα  τὰ   ἐν αὐτῷ ἀθάνατα καὶ διὰ
[8, 26]   ἀέρα ἄσειστον καὶ νοσερὸν καὶ  τὰ   ἐν αὐτῷ πάντα θνητά· τὸν
[8, 30]   θυμόν, φρένας δὲ καὶ νοῦν  τὰ   ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ· σταγόνας δ'
[8, 25]   τούτων τὰς γραμμάς, ἐξ ὧν  τὰ   ἐπίπεδα σχήματα· ἐκ δὲ τῶν
[8, 31]   γίνεσθαι αὐτῆς τοὺς λόγους καὶ  τὰ   ἔργα. Ἐκριφθεῖσάν τ' αὐτὴν ἐπὶ
[8, 26]   ~Εἶναι δὲ καὶ ἀντίποδας καὶ  τὰ   ἡμῖν κάτω ἐκείνοις ἄνω. Ἰσόμοιρά
[8, 26]   δὲ χειμῶνα· ἐὰν δὲ ἰσομοιρῇ,  τὰ   κάλλιστα εἶναι τοῦ ἔτους, οὗ
[8, 31]   φλέβας καὶ τὰς ἀρτηρίας καὶ  τὰ   νεῦρα· ὅταν δ' ἰσχύῃ καὶ
[8, 33]   διὸ καὶ καθ' ἁρμονίαν συνεστάναι  τὰ   ὅλα. Φιλίαν τ' εἶναι ἐναρμόνιον
[8, 32]   τε πᾶσαν καὶ κληδόνας καὶ  τὰ   ὅμοια. Μέγιστον δέ φησιν τῶν
[8, 3]   Αἰγύπτῳ εἰς τὰ ἄδυτα· καὶ  τὰ   περὶ θεῶν ἐν ἀπορρήτοις ἔμαθεν.
[8, 47]   ῥήτορα μοχθηρόν· καὶ ἰατρὸν ἄλλον,  τὰ   περὶ σκίλλης γεγραφότα καί τινα
[8, 34]   δὲ τῶν ἡρώων φησὶν εἶναι  τὰ   πίπτοντα, λέγων ἐν τοῖς Ἥρωσι,
[8, 8]   Πυθαγόρᾳ. Φησὶ δὲ καὶ Ἀριστόξενος  τὰ   πλεῖστα τῶν ἠθικῶν δογμάτων λαβεῖν
[8, 3]   τοὺς τριακοσίους ὄντες ᾠκονόμουν ἄριστα  τὰ   πολιτικά, ὥστε σχεδὸν ἀριστοκρατίαν εἶναι
[8, 19]   ἡμέραν μὴ γεύεσθαι· ὄψῳ τε  τὰ   πολλὰ λαχάνοις ἑφθοῖς τε καὶ
[8, 25]   ἀριθμούς· ἐκ δὲ τῶν ἀριθμῶν  τὰ   σημεῖα· ἐκ δὲ τούτων τὰς
[8, 32]   ἀνθρώποις τούς τ' ὀνείρους καὶ  τὰ   σημεῖα νόσους τε, καὶ οὐ
[8, 25]   σχήματα· ἐκ δὲ τῶν ἐπιπέδων  τὰ   στερεὰ σχήματα· ἐκ δὲ τούτων
[8, 25]   τὰ αἰσθητὰ σώματα, ὧν καὶ  τὰ   στοιχεῖα εἶναι τέτταρα, πῦρ, ὕδωρ,
[8, 17]   φορτίον συγκαθαιρεῖν καὶ μὴ συνεπιτιθέναι,  τὰ   στρώματα ἀεὶ συνδεδεμένα ἔχειν, ἐν
[8, 41]   καὶ δὴ καὶ ἀνεγίνωσκεν αὐτοῖς  τὰ   συμβεβηκότα. Οἱ δὲ σαινόμενοι τοῖς
[8, 17]   φίλον κατεσκεύαζεν. ~Ἦν δ' αὐτῷ  τὰ   σύμβολα τάδε· πῦρ μαχαίρᾳ μὴ
[8, 42]   Δαμοῖ τᾷ ἑαυτοῦ θυγατρὶ παρακαταθέμενος  τὰ   ὑπομνάματα ἐπέσκαψε μηδενὶ τῶν ἐκτὸς
[8, 10]   πρῶτος, ὥς φησι Τίμαιος, κοινὰ  τὰ   φίλων εἶναι καὶ φιλίαν ἰσότητα.
[8, 28]   μετέχει τοῦ θερμοῦ· διὸ καὶ  τὰ   φυτὰ ζῷα εἶναι· ψυχὴν μέντοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/06/2009