HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XXII (fragments)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


π  =  187 formes différentes pour 338 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

>
Livre, fragment
[22, 9]   συγκατωρύχθη χρήματα πολλὰ κατά τινα  παλαιὰν   συνήθειαν, ἅπαντας ἀνέσκαψαν καὶ τυμβωρυχήσαντες
[22, 11]   ἀπογνόντες ἑαυτῶν διὰ τὴν ἧτταν,  πάλιν   ἀπεκατεστάθησαν εἰς ἀσφάλειαν τὸν εἰρημένον
[22, 6]   καὶ Σώστρατος διαδεξάμενοι Ἱκέταν, οὕτω  πάλιν   προκαλοῦνται Πύρρον τὸν βασιλέα εἰς
[22, 9]   προσχωρησάντων, εὐθὺς ἧκεν ἐπὶ τῶν  Πανορμιτῶν   πόλιν, ἔχουσαν λιμένα κάλλιστον τῶν
[22, 9]   ὀχυρότητι διαφέρουσαν καὶ κατὰ τοῦ  Πανόρμου   καλῶς κειμένην. τῶν δὲ Ἰαιτίνων
[22, 9]   Πύρρος ἀπὸ θρασέων ἐκρέμασεν Γαλατῶν  πάντα   τὸν Ἀντιγόνου καθελὼν στρατόν. οὐ
[22, 4]   τῶν βασάνων τιμωρίᾳ βιαζόμενος ἠνάγκασε  πάντας   ἄργυρον καὶ χρυσὸν παραδιδόναι. εἶχε
[22, 9]   μὲν ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ ὀκτακοσίους,  πάντας   δὲ ἐπιλέκτους, οὐδὲν ἀπολειπομένους τῶν
[22, 10]   ὥρμησαν. ἐπικειμένων τῶν Συρακοσίων δυνάμει,  πάντας   κατέκοψαν. δὲ στρατηγὸς τῶν
[22, 7]   συνεργήσειν τῷ Πύρρῳ. δὲ  πάντας   φιλανθρώπως ἀποδεξάμενος ἀπέλυσεν εἰς τὰς
[22, 10]   μάχῃ ῥᾳδίως ἀνῄρουν, τότε δὴ  πανταχόθεν   κυκλωθέντες πρὸς φυγὴν ὥρμησαν. ἐπικειμένων
[22, 8]   ἐν τῷ τεμένει δυεῖν νεῶν  παντελῶς   ἀρχαίων Ἀθηνᾶς Προναίας καὶ Ἀρτέμιδος,
[22, 11]   οὐ μὴν τύχη εἴασε  παντελῶς   πεσεῖν τὰ κατὰ Μαμερτίνους πράγματα.
[22, 3]   τὴν μὲν ἡλικίαν νέος ὢν  παντελῶς,   πραγμάτων δὲ πολεμικῶν ἄπειρος, φύσει
[22, 11]   Κίῳ καὶ οἱ λοιποὶ στρατιῶται  πάντες   ἀπολώλασιν, ἔκριναν μεθ´ ἱκετηρίας ἀπαντᾶν
[22, 5]   οἱ δὲ οὐκ ἔλαβον ταῦτα,  πάντες   δὲ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν
[22, 4]   καὶ Πύρρος Ἠπειρώτης· οἱ  πάντες   ἔτη τρία κατὰ Διόδωρον. Ὅτι
[22, 9]   τῆς παρασκευῆς. διὸ καὶ βελῶν  παντοδαπῶν   ἀφιεμένων ἐπὶ τοὺς πολιορκοῦντας, πολλῶν
[22, 7]   τὸν δυνάστην Ταυρομενίας, καὶ λαβὼν  παρ´   αὐτοῦ στρατιώτας, κατέπλευσεν εἰς τὴν
[22, 7]   Συρακόσας, καὶ παρέλαβε τὴν Νῆσον  παρὰ   Θοίνωνος, τὴν δὲ ἄλλην πόλιν
[22, 9]   ὀξυβελῶν τε καὶ πετροβόλων ἤθροιστο  παρὰ   Καρχηδονίων ὥστε τὸ τεῖχος μὴ
[22, 5]   ἀνεδέδεκτο. Ὅτι Κινέας πρεσβευτὴς ἀποσταλεὶς  παρὰ   Πύρρου περὶ διαλύσεως πρὸς Ῥωμαίους,
[22, 7]   Θοίνωνος, τὴν δὲ ἄλλην πόλιν  παρὰ   Συρακοσίων καὶ Σωσιστράτου. οὗτος δὲ
[22, 9]   παραγενόμενος τὴν μὲν πόλιν ἔλαβε  παρὰ   Σωσιστράτου καὶ τοὺς στρατιώτας, πεζοὺς
[22, 10]   ἐμβαλὼν δὲ εἰς Μεσσήνην κατεστρατοπέδευσε  παρὰ   τὸν Λοίτανον ποταμόν, πεζοὺς ἔχων
[22, 9]   ἀναλαβόντος τὴν στρατιάν εἰς Ἀκράγαντα  παραγενόμενος   τὴν μὲν πόλιν ἔλαβε παρὰ
[22, 4]   ἠνάγκασε πάντας ἄργυρον καὶ χρυσὸν  παραδιδόναι.   εἶχε δὲ τυραννίδος εἰσηγητὴν καὶ
[22, 11]   Μεσσήνην καὶ καταλαβὼν Μαμερτίνους μέλλοντας  παραδιδόναι   τὴν πόλιν ἀνέπεισε, καὶ προσποιησάμενος
[22, 11]   Λιπάρας νήσῳ. ἀκούσας δὲ τὸ  παράδοξον   ἧκε κατὰ τάχος εἰς τὸν
[22, 10]   οἱ τὸν λόφον περιελθόντες ἐπέρραξαν  παραδόξως   τοῖς Μαμερτίνοις καὶ νεαλεῖς ὄντες
[22, 10]   Μαμερτίνους, καὶ τὴν μὲν Ἅλαισαν  παραδόσει   προσηγάγετο, ὑπὸ δὲ τῶν Ἀβακαινίνων
[22, 9]   δυναστεύσῃ αὐτῶν, λέγοντες τὴν πόλιν  παραδώσειν   καὶ συμμάχους γενέσθαι. αὐτοῦ δὲ
[22, 7]   εἰς Συράκοσαν, λέγοντες τὰς πόλεις  παραδώσειν   καὶ συνεργήσειν τῷ Πύρρῳ.
[22, 7]   ἀπὸ Ἡρακλείδου τοῦ δυνάστου λέγοντος  παραδώσειν   τῷ βασιλεῖ τὴν πόλιν καὶ
[22, 3]   ἐν αὐτῇ· ἐστὶ δὲ αὕτη  παραθαλάσσιος.   καθαιρῶν τὰ τείχη καὶ τὰς
[22, 7]   τὴν εἰρήνην. δὲ βασιλεὺς  παραλαβὼν   τά τε βέλη καὶ τὰς
[22, 2]   μὴν ἐξέφυγον τὴν τιμωρίαν οἱ  παρανομήσαντες,   ἀλλ´ μὲν Δέκιος εἰς
[22, 2]   διαφέρων ἐμιμήσατο τὴν τῶν Μαμερτίνων  παρανομίαν.   ἐκεῖνοί τε γὰρ προσδεχθέντες ὑπὸ
[22, 3]   ὑπὸ τῶν ὑποτεταγμένων διὰ τὴν  παρανομίαν   ἐμισεῖτο. διόπερ ἁπάντων ὄντων πρὸς
[22, 9]   Πύρρου περὶ τὴν πολιορκίαν ταύτης  παρασκευαζομένου,   διεβίβασαν ἐκ τῆς Λιβύης οἱ
[22, 7]   καὶ μῆνας τέσσαρας. ὅτι τούτου  παρασκευαζομένου   πρὸς τὸν ἔκπλουν, τὰς Συρακόσας
[22, 7]   καὶ τὰς ἐν τῇ πόλει  παρασκευάς·   αἱ δὲ ναῦς ἃς παρέλαβεν
[22, 7]   τοὺς ἐλέφαντας καὶ τὴν ἄλλην  παρασκευήν,   ἐξέπλευσεν ἐκ τῆς Τάραντος, καὶ
[22, 9]   μὴ χωρεῖν τὸ πλῆθος τῆς  παρασκευῆς.   διὸ καὶ βελῶν παντοδαπῶν ἀφιεμένων
[22, 9]   ἀγωνιζομένων καὶ τὸ μέγεθος τῆς  παρασκευῆς.   τοσοῦτον γὰρ πλῆθος καταπελτῶν ὀξυβελῶν
[22, 6]   καὶ διέμειναν φυλάττοντες τὸν πορθμόν,  παρατηροῦντες   τὴν διάβασιν Πύρρου. Ὅτι Θοίνωνος
[22, 10]   τὴν τοῦ βασιλέως παρεμβολὴν καὶ  παρεδόθη   ἰατροῖς εἰς θεραπείαν. καὶ κατὰ
[22, 4]   τὸ αἷμα κεράσας οἴνῳ πιεῖν  παρεκελεύσατο.   Ὅτι αὐτὸς Ἀπολλόδωρος Γαλάτας
[22, 9]   ἐπιλέκτους, οὐδὲν ἀπολειπομένους τῶν Ἠπειρωτῶν·  παρέλαβε   δὲ καὶ τριάκοντα πόλεις ὧν
[22, 7]   ἀκινδύνως διέπλευσεν εἰς Συρακόσας, καὶ  παρέλαβε   τὴν Νῆσον παρὰ Θοίνωνος, τὴν
[22, 9]   Καρχηδονίων· μετὰ δὲ ταῦτα Ἀζῶνας  παρέλαβεν.   εἶτα Σελινούντιοι τῷ βασιλεῖ προσεχώρησαν,
[22, 7]   παρασκευάς· αἱ δὲ ναῦς ἃς  παρέλαβεν   ἐν ταῖς Συρακόσαις κατάφρακτοι ἑκατὸν
[22, 11]   ἡσυχίας ἔσχεν. δὲ Ἀννίβας  παρελθὼν   εἰς Μεσσήνην καὶ καταλαβὼν Μαμερτίνους
[22, 10]   θεοὶ σημαίνουσι νυκτερεύσειν ἐν τῇ  παρεμβολῇ   τῶν πολεμίων, περιχαρὴς ἦν, ὡς
[22, 10]   ἔμπνους εἰς τὴν τοῦ βασιλέως  παρεμβολὴν   καὶ παρεδόθη ἰατροῖς εἰς θεραπείαν.
[22, 10]   αὐτοῦ εἰς τὴν τῶν ἐναντίων  παρεμβολήν,   τοῦ βασιλέως δὲ θέλοντος περὶ
[22, 6]   μὲν πολιορκίας ἀπέστησαν, τὴν δὲ  παρεσκευασμένην   ὕλην εἰς ναυπηγίαν ἐνέπρησαν, καὶ
[22, 3]   Ἱκέτας πρὸς ἀλλήλους πόλεμον ἐνστησάμενοι  παρετάξαντο   περὶ τὸν Ὕβλαιον, καὶ τὴν
[22, 3]   Ἱκέτας δὲ τῇ νίκῃ ἐπαιρόμενος  παρετάξατο   πρὸς Καρχηδονίους, καὶ λειφθεὶς πολλοὺς
[22, 5]   τυράννοις. ~Ὅτι Καδμεία νίκη  παροιμία   ἐστίν. ἐστὶ δὲ οὕτω· τὸ
[22, 5]   νίκας ἔσχε Καδμείας κατὰ τὴν  παροιμίαν·   οἱ γὰρ ἡττηθέντες οὐδὲν ἐταπεινώθησαν
[22, 9]   θαῦμα· αἰχματαὶ καὶ νῦν καὶ  πάρος   Αἰακίδαι. Συνειδότες οὖν ἑαυτοῖς ἠσεβηκόσι
[22, 4]   Πτολεμαῖος βασιλεὺς ἐσφάγη καὶ  πᾶσα   Μακεδονικὴ δύναμις κατεκόπη καὶ
[22, 9]   τῶν Ἑρκτῶν κατασχὼν τὸ ὀχύρωμα,  πάσης   τῆς Καρχηδόνος ἐπεκράτησε δυνάμεως καὶ
[22, 3]   θεῶν. Ὅθεν μιαιφόνου γεγονότος, ὑπὸ  πασῶν   τῶν πόλεων ἐμισήθη τῶν οὐσῶν
[22, 6]   τὴν πλευρὰν αὐτοῦ τοῖς ὀδοῦσι  πατάξαι   καὶ διελάσαντα τὴν πληγὴν κτεῖναι.
[22, 7]   ἀποδεξάμενος ἀπέλυσεν εἰς τὰς ἰδίας  πατρίδας,   ἐλπίζων καὶ Λιβύης τυχεῖν. Ὅτι
[22, 1]   μὴ μόνον περὶ τῆς ἰδίας  πατρίδος   ἀγωνίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν
[22, 2]   αὐτοῦ, οὗτος τὴν ὕβριν τῆς  πατρίδος   ἐκδικῶν κανθαρίσιν ὑπήλειψε τὸν Δέκιον
[22, 2]   οὗτος δὲ τὴν ὑπὲρ τῆς  πατρίδος   τιμωρίαν λαμβάνων ἱκανῶς κανθαρίσιν ὑπήλειψε
[22, 1]   ~Ὅτι  πάτριόν   ἐστι τοῖς Ἠπειρώταις μὴ μόνον
[22, 7]   ναυσὶν ἐφορμοῦντες τῷ μεγάλῳ λιμένι·  πεζῇ   δὲ πέντε μυριάσι πλησίον τῶν
[22, 7]   χρυσοῖς στεφάνοις στεφθείς, ἀπεβίβασε τὴν  πεζὴν   δύναμιν. ταύτης δὲ πορευομένης εἰς
[22, 10]   κατεστρατοπέδευσε παρὰ τὸν Λοίτανον ποταμόν,  πεζοὺς   ἔχων μυρίους, ἱππεῖς δὲ χιλίους
[22, 9]   παρὰ Σωσιστράτου καὶ τοὺς στρατιώτας,  πεζοὺς   μὲν ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ ὀκτακοσίους,
[22, 10]   ἀντεστράτευσαν δὲ καὶ Μαμερτῖνοι ἔχοντες  πεζοὺς   ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ μʹ στρατηγὸν
[22, 7]   καὶ τὰ φρούρια καὶ στρατιώτας  πεζοὺς   τετρακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ πεντακοσίους. ἧκον
[22, 9]   τὴν τῶν Καρχηδονίων ἐπικράτειαν, ἔχων  πεζοὺς   τρισμυρίους, ἱππεῖς δὲ χιλίους πεντακοσίους
[22, 10]   ῥεῖθρον ἱππομαχίας, ἅμα καὶ τῶν  πεζῶν   ἐκ προστάξεως τοῦ βασιλέως προκατειληφότων
[22, 8]   καὶ τοὺς ἀπὸ χειμῶνος καὶ  πείνης   ταλαιπωρήσαντας ἀνεῖλεν, ὄντας περὶ δισμυρίους·
[22, 11]   δι´ ἀπάτης. μὲν βασιλεὺς  πεισθεὶς   τῷ Φοίνικι τὰς ἡσυχίας ἔσχεν.
[22, 9]   βασιλέως χρήματα λαβεῖν μὴ προσδεχομένου,  πεισθέντος   δὲ τὸ Λιλύβαιον συγχωρῆσαι τοῖς
[22, 5]   περὶ διαλύσεως πρὸς Ῥωμαίους, οὗτος  πειστικὸς   ὢν ἐν τῷ πρεσβεύειν καὶ
[22, 9]   τοὺς Φοίνικας καὶ διορίσαι τῷ  πελάγει   τὴν ἐπαρχίαν. εὐθὺς βασιλεὺς
[22, 10]   ἀπὸ μὲν γὰρ τοῦ Σικελικοῦ  πελάγους   τὴν ἐγγὺς Μεσσήνης εἶχε πόλιν
[22, 4]   στρατιωτικοὺς μισθοὺς καὶ μεταδιδοὺς τοῖς  πένησι   τῆς εὐπορίας δύναμιν ἀξιόλογον περιεποιήσατο.
[22, 6]   Καρχηδόνιοι συμμαχίαν ποιήσαντες μετὰ Ῥωμαίων  πεντακοσίους   ἄνδρας ἔλαβον εἰς τὰς ἰδίας
[22, 10]   ἔχων μυρίους, ἱππεῖς δὲ χιλίους  πεντακοσίους·   ἀντεστράτευσαν δὲ καὶ Μαμερτῖνοι ἔχοντες
[22, 7]   στρατιώτας πεζοὺς τετρακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ  πεντακοσίους.   ἧκον δὲ καὶ ἕτεροι πλεῖστοι
[22, 9]   πεζοὺς τρισμυρίους, ἱππεῖς δὲ χιλίους  πεντακοσίους   καὶ ἐλέφαντας. καὶ πρώτην πόλιν
[22, 10]   κράτος ἑλὼν ἐκυρίευσε στρατιωτῶν χιλίων  πεντακοσίων.   εὐθὺς δὲ καὶ τἄλλα χωρία
[22, 4]   δὲ καὶ Ἀντίπατρος ἡμέρας τεσσαράκοντα  πέντε·   μεθ´ οὓς Σωσθένης, ἔτι δὲ
[22, 7]   τῷ μεγάλῳ λιμένι· πεζῇ δὲ  πέντε   μυριάσι πλησίον τῶν τειχῶν στρατεύοντες,
[22, 8]   Βρέννος βασιλεὺς Γαλατῶν μετὰ  πεντεκαίδεκα   μυριάδων θυρεοφόρων καὶ ἱππέων μυρίων
[22, 5]   Κινέας πρεσβευτὴς ἀποσταλεὶς παρὰ Πύρρου  περὶ   διαλύσεως πρὸς Ῥωμαίους, οὗτος πειστικὸς
[22, 8]   καὶ πείνης ταλαιπωρήσαντας ἀνεῖλεν, ὄντας  περὶ   δισμυρίους· καὶ οὕτως τοῖς λοιποῖς
[22, 10]   παρεμβολήν, τοῦ βασιλέως δὲ θέλοντος  περὶ   πολλοῦ θεραπεῦσαι τὸν Κίων, ἧκόν
[22, 9]   Ἀκράγαντα προῆλθεν. ὄντος δὲ αὐτοῦ  περὶ   τὴν ὁδοιπορίαν, ἧκον Ἐνναῖοι λέγοντες
[22, 9]   τὸ Λιλύβαιον. τοῦ δὲ Πύρρου  περὶ   τὴν πολιορκίαν ταύτης παρασκευαζομένου, διεβίβασαν
[22, 1]   ἐστι τοῖς Ἠπειρώταις μὴ μόνον  περὶ   τῆς ἰδίας πατρίδος ἀγωνίζεσθαι, ἀλλὰ
[22, 10]   μάντεις ἀθροίσας ἱεροσκόπους, θύσας ἐπηρώτησε  περὶ   τῆς μάχης· τῶν δὲ ἀποφηναμένων
[22, 10]   κατὰ στόμα ἀπήντα. γενομένης δὲ  περὶ   τὸ ῥεῖθρον ἱππομαχίας, ἅμα καὶ
[22, 2]   σφαγέντων κτήσεις κατέσχον· οἱ δὲ  περὶ   τὸν Δέκιον Καμπανοὶ δοθέντες ὑπὸ
[22, 10]   τοῦ βασιλέως προκατειληφότων ὀφρῦν τινα  περὶ   τὸν ποταμὸν καὶ τὴν εὐκαιρίαν
[22, 3]   καὶ λειφθεὶς πολλοὺς στρατιώτας ἀπέβαλε  περὶ   τὸν Τηρίαν ποταμόν. κτίζει δὲ
[22, 3]   πρὸς ἀλλήλους πόλεμον ἐνστησάμενοι παρετάξαντο  περὶ   τὸν Ὕβλαιον, καὶ τὴν νίκην
[22, 10]   ἵππον ὑπέλαβεν ἀνῃρῆσθαι τὸν νεανίσκον.  περιαλγὴς   δὲ γενόμενος τὰς ῥαφὰς τῶν
[22, 11]   πολιορκίαν ἀπογνοὺς ἐπανῆλθε εἰς Συρακόσας,  περιβόητον   εὐημερίαν περιπεποιημένος. Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι
[22, 9]   τὴν ὁρμήν. {Ὅτι Πύρρος προτερήσας  περιβοήτῳ   νίκῃ τοὺς τῶν Γαλατῶν θυρεοὺς
[22, 10]   πλησίον λόφον τὸν ὀνομαζόμενον Θώρακα  περιελθεῖν   καὶ τοῖς πολεμίοις κατὰ νώτου
[22, 10]   δὲ καὶ οἱ τὸν λόφον  περιελθόντες   ἐπέρραξαν παραδόξως τοῖς Μαμερτίνοις καὶ
[22, 4]   πένησι τῆς εὐπορίας δύναμιν ἀξιόλογον  περιεποιήσατο.   ἐκτραπεὶς δὲ εἰς ὠμότητα καὶ
[22, 2]   καὶ δὴ ὀφθαλμίας νόσου αὐτὸν  περιεχούσης,   τῶν ἰατρῶν τὸν δόκιμον μεταστειλαμένου
[22, 11]   ἐπανῆλθε εἰς Συρακόσας, περιβόητον εὐημερίαν  περιπεποιημένος.   Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι καὶ Ἱέρων,
[22, 10]   τῶν Μαμερτίνων ἀγωνιζόμενος ἐκθύμως καὶ  περιπεσὼν   πολλοῖς τραύμασι καὶ λιποψυχήσας ἐζωγρήθη.
[22, 10]   ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν πολεμίων,  περιχαρὴς   ἦν, ὡς κυριεύσων τῆς τοῦ
[22, 11]   μὴν τύχη εἴασε παντελῶς  πεσεῖν   τὰ κατὰ Μαμερτίνους πράγματα. Ἀννίβας
[22, 9]   πλῆθος καταπελτῶν ὀξυβελῶν τε καὶ  πετροβόλων   ἤθροιστο παρὰ Καρχηδονίων ὥστε τὸ
[22, 9]   δὲ Καρχηδονίων ἀντιμαχομένων διὰ τὸ  πετρώδη   εἶναι τὸν τόπον, δύο μῆνας
[22, 4]   καὶ τὸ αἷμα κεράσας οἴνῳ  πιεῖν   παρεκελεύσατο. Ὅτι αὐτὸς Ἀπολλόδωρος
[22, 9]   ἀφιεμένων ἐπὶ τοὺς πολιορκοῦντας, πολλῶν  πιπτόντων,   πολλῶν δὲ τραυματιζομένων, ἠλαττοῦτο Πύρρος.
[22, 4]   καὶ δωρεαῖς τιμήσας δορυφόροις ἐχρῆτο  πιστοῖς   καὶ πρὸς τὰς κολάσεις εὐθέτοις
[22, 7]   σὺν ταῖς μετ´ αὐτοῦ κομισθείσαις  πλείους   διακοσίων. ἐν τούτῳ δὲ ὄντος
[22, 9]   Ἁλικυαῖοι καὶ Αἰγεσταῖοι καὶ ἄλλαι  πλεῖσται   πόλεις. Ἐρυκίνης δὲ ἐχούσης φρουρὰν
[22, 7]   πεντακοσίους. ἧκον δὲ καὶ ἕτεροι  πλεῖστοι   εἰς Συράκοσαν, λέγοντες τὰς πόλεις
[22, 9]   οὔσης δὲ τῆς πόλεως τὸ  πλεῖστον   μέρος ἐν θαλάσσῃ, τὰς ἀπὸ
[22, 8]   ἑτέρου ἀγοραίου ὄχλου καὶ ἐμπόρων  πλείστων   καὶ ἁμαξῶν δισχιλίων εἰς Μακεδονίαν
[22, 10]   καὶ τὴν εὐκαιρίαν τοῦ τόπου  πλεονεκτούντων,   μέχρι μέν τινος ἰσόρροπος ἦν
[22, 2]   χιλίαρχος Δέκιος, τὸ γένος Καμπανός,  πλεονεξίᾳ   καὶ τόλμῃ διαφέρων ἐμιμήσατο τὴν
[22, 4]   ἐκτραπεὶς δὲ εἰς ὠμότητα καὶ  πλεονεξίαν   εἰσεπράττετο τοὺς πολιτικοὺς χρήματα, καὶ
[22, 6]   αὐτοῦ τὸν ὗν καὶ τὴν  πλευρὰν   αὐτοῦ τοῖς ὀδοῦσι πατάξαι καὶ
[22, 8]   ἐπλήγη καὶ αὐτὸς Βρέννος τρισὶ  πληγαῖς.   βαρυνόμενος δὲ καὶ πρὸς θάνατον,
[22, 6]   ὀδοῦσι πατάξαι καὶ διελάσαντα τὴν  πληγὴν   κτεῖναι. Ὅτι Ἱκέτας ἐννέα ἔτη
[22, 9]   θαλασσοκρατοῦντες, μηχανὰς δὲ καὶ βέλη  πλῆθος   ἄπιστον. οὔσης δὲ τῆς πόλεως
[22, 9]   καὶ εἰρήνης συνθέσθαι καὶ χρημάτων  πλῆθος   δοῦναι. τοῦ βασιλέως χρήματα λαβεῖν
[22, 9]   ἤγαγεν ὄργανα πολιορκητικὰ καὶ βελῶν  πλῆθος.   ἐστράτευσεν ἐπὶ τὴν τῶν Καρχηδονίων
[22, 9]   μέγεθος τῆς παρασκευῆς. τοσοῦτον γὰρ  πλῆθος   καταπελτῶν ὀξυβελῶν τε καὶ πετροβόλων
[22, 9]   τὸ τεῖχος μὴ χωρεῖν τὸ  πλῆθος   τῆς παρασκευῆς. διὸ καὶ βελῶν
[22, 9]   δὲ οἱ Καρχηδόνιοι διὰ τὸ  πλῆθος   τῶν ἀγωνιζομένων καὶ τὸ μέγεθος
[22, 4]   δὲ τῶν εὐπόρων οὐσίας δημεύων  πλῆθος   χρημάτων ἤθροιζεν. ἀναβιβάσας δὲ τοὺς
[22, 9]   ἐπεκράτησε δυνάμεως καὶ κύριος ἐγένετο  πλὴν   τοῦ Λιλυβαίου· αὕτη γὰρ
[22, 7]   κεκοσμημένος πρὸς ναυμαχίαν. ὡς δὲ  πλησίον   ἐγένοντο Συρακόσης, οἱ μὲν Καρχηδόνιοι
[22, 10]   ἄλλους τετρακοσίους ἐπιλέκτους προσέταξε τὸν  πλησίον   λόφον τὸν ὀνομαζόμενον Θώρακα περιελθεῖν
[22, 8]   τὴν τῶν Γαλατῶν ἔφοδον θεωροῦντες  πλησίον   ὄντα τὸν κίνδυνον ἐπηρώτησαν τὸν
[22, 8]   μαντείου πρὸς τὰς ὀχυρωτάτας τῶν  πλησίον   πόλεων. δὲ Πυθία τοῖς
[22, 9]   τὴν ἐπαρχίαν. εὐθὺς βασιλεὺς  πλησίον   τῶν τειχῶν καταστρατοπεδεύσας, τὸ μὲν
[22, 7]   λιμένι· πεζῇ δὲ πέντε μυριάσι  πλησίον   τῶν τειχῶν στρατεύοντες, τειχήρεις συνεῖχον
[22, 11]   σύλλογον καὶ συμμαχίαν πρὸς ἀλλήλους  ποιησάμενοι   συνέθεντο κοινῇ πολεμῆσαι Μεσσήνην.
[22, 2]   τῆς κτήσεως τῶν ἠτυχηκότων ἄδικον  ποιησάμενος   ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ Ῥηγίου φυγαδευθεὶς
[22, 2]   τὴν διαίρεσιν τῆς ὠφελείας ἄδικον  ποιησάμενος   ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ Ῥηγίου, φυγαδευθεὶς
[22, 9]   τὰ πολυτελέστατα, τὴν ἐπιγραφὴν τήνδε  ποιησάμενος,   Τοὺς θυρεοὺς Μολοττὸς Ἰτωνίδι
[22, 6]   Μεσσηνίους δολοφονήσαντες συμμαχίαν μετὰ Καρχηδονίων  ποιήσαντες,   ἔκριναν κοινῇ διακωλύειν Πύρρον τὴν
[22, 6]   αὐτοῦ δυνάμεις. Ὅτι Καρχηδόνιοι συμμαχίαν  ποιήσαντες   μετὰ Ῥωμαίων πεντακοσίους ἄνδρας ἔλαβον
[22, 10]   μὲν φρούρια αὐτοὶ δὲ εὔζωνον  ποιήσαντες   τὴν δύναμιν ἧκον ἐν τάχει
[22, 3]   ἀπηνέγκατο. καταδρομὰς δὲ πρὸς ἀλλήλους  ποιούμενοι   τὰς κτήσεις διήρπασαν, τὴν δὲ
[22, 6]   εἰς τὸ Ῥήγιον διαβάντες προσβολὰς  ποιούμενοι   τῆς μὲν πολιορκίας ἀπέστησαν, τὴν
[22, 7]   μηχανὰς καὶ τὰς ἐν τῇ  πόλει   παρασκευάς· αἱ δὲ ναῦς ἃς
[22, 6]   καὶ ἕτοιμος ἦν δέξασθαι τῇ  πόλει   τὰς μετ´ αὐτοῦ δυνάμεις. Ὅτι
[22, 9]   καὶ Αἰγεσταῖοι καὶ ἄλλαι πλεῖσται  πόλεις.   Ἐρυκίνης δὲ ἐχούσης φρουρὰν ἀξιόλογον
[22, 7]   πλεῖστοι εἰς Συράκοσαν, λέγοντες τὰς  πόλεις   παραδώσειν καὶ συνεργήσειν τῷ Πύρρῳ.
[22, 9]   Ἠπειρωτῶν· παρέλαβε δὲ καὶ τριάκοντα  πόλεις   ὧν ἦρχε Σωσίστρατος. μετὰ δὲ
[22, 7]   ἀναγκαίας, ταῖς καταλελειμμέναις οὐκ ἐτόλμησαν  πολεμῆσαι.   διόπερ Πύρρος ἀκινδύνως διέπλευσεν εἰς
[22, 11]   πρὸς ἀλλήλους ποιησάμενοι συνέθεντο κοινῇ  πολεμῆσαι   Μεσσήνην.
[22, 10]   δὲ Ἱέρων ἀπαλλαγεὶς ἐκ τῆς  πολεμίας,   Μύλας κατὰ κράτος ἑλὼν ἐκυρίευσε
[22, 3]   νέος ὢν παντελῶς, πραγμάτων δὲ  πολεμικῶν   ἄπειρος, φύσει δὲ θρασὺς καὶ
[22, 10]   ὀνομαζόμενον Θώρακα περιελθεῖν καὶ τοῖς  πολεμίοις   κατὰ νώτου προσπεσεῖν· αὐτὸς δὲ
[22, 5]   ὅτι νῦν μὲν ὄντος αὐτοῦ  πολεμίου   μηδαμῶς ἁρμόζειν τὴν δωρεάν, ἐὰν
[22, 10]   νυκτερεύσειν ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν  πολεμίων,   περιχαρὴς ἦν, ὡς κυριεύσων τῆς
[22, 9]   βαρβάρους διὰ τὰς ἐν τοῖς  πολέμοις   χρείας. ~Τῶν δὲ τὴν Μεσσήνην
[22, 3]   δὲ καὶ Ἱκέτας πρὸς ἀλλήλους  πόλεμον   ἐνστησάμενοι παρετάξαντο περὶ τὸν Ὕβλαιον,
[22, 8]   ἁμαξῶν δισχιλίων εἰς Μακεδονίαν ἐλθὼν  πόλεμον   ἐποίησεν, ἐν πολλοὺς στρατιώτας
[22, 8]   θέλων ἀποσυλῆσαι αὐτό. καὶ πολλοῦ  πολέμου   γεγονότος, μυριάδας ἐκεῖσε στρατιωτῶν ἀποβαλὼν
[22, 10]   τινες ἵππους φέροντες ἐκ τοῦ  πολέμου   εἰς τὸν βασιλέα. Κίως
[22, 10]   ἐν τάχει βοηθήσοντες τῇ Μεσσηνίᾳ  πολεμουμένῃ.   δὲ Ἱέρων ἀπαλλαγεὶς ἐκ
[22, 6]   ἀμφότεροι δὲ κάμνοντες ἐν τῷ  πολέμῳ   διεπρεσβεύοντο πρὸς Πύρρον. ~Ὅτι Πύρρος
[22, 7]   κατατρέχοντες ἔρημον κατεσκεύασαν. διὸ τῷ  πολέμῳ   κάμνοντες οἱ Συρακόσιοι τὰς ἐλπίδας
[22, 9]   φίλοι καὶ οἱ ἀπὸ τῶν  πόλεων   ἀποκαλοῦντες ἐκέλευον μηδενὶ τρόπῳ συγχωρεῖν
[22, 3]   ἀπέστησαν Ἀγυριναῖοι. {Ὅτι Φιντίας τῶν  πόλεων   βιαίως ἄρχων καὶ πολλοὺς τῶν
[22, 3]   μιαιφόνου γεγονότος, ὑπὸ πασῶν τῶν  πόλεων   ἐμισήθη τῶν οὐσῶν ὑπ´ αὐτῷ,
[22, 7]   ἐκυρίευσεν Ἀκράγαντος καὶ πολλῶν ἄλλων  πόλεων,   ἔχων στρατιώτας ὑπὲρ τοὺς μυρίους.
[22, 8]   πρὸς τὰς ὀχυρωτάτας τῶν πλησίον  πόλεων.   δὲ Πυθία τοῖς Δελφοῖς
[22, 10]   Τυνδαριτῶν προθύμως προσδεχθεὶς ἐκυρίευσε τῶν  πόλεων   τούτων, καὶ εἰς στενὴν χώραν
[22, 3]   Ταυρομενίῳ, καὶ ἕτεροι τῶν ἐλαττόνων  πόλεων.   Φιντίας δὲ καὶ Ἱκέτας πρὸς
[22, 9]   πλῆθος ἄπιστον. οὔσης δὲ τῆς  πόλεως   τὸ πλεῖστον μέρος ἐν θαλάσσῃ,
[22, 11]   καταλαβὼν Μαμερτίνους μέλλοντας παραδιδόναι τὴν  πόλιν   ἀνέπεισε, καὶ προσποιησάμενος βοήθειαν εἰσήγαγεν
[22, 9]   εἰς Ἀκράγαντα παραγενόμενος τὴν μὲν  πόλιν   ἔλαβε παρὰ Σωσιστράτου καὶ τοὺς
[22, 9]   εὐθὺς ἧκεν ἐπὶ τῶν Πανορμιτῶν  πόλιν,   ἔχουσαν λιμένα κάλλιστον τῶν κατὰ
[22, 9]   πεντακοσίους καὶ ἐλέφαντας. καὶ πρώτην  πόλιν   Ἡράκλειαν ὑπηγάγετο φρουρουμένην ὑπὸ Καρχηδονίων·
[22, 7]   λέγοντος παραδώσειν τῷ βασιλεῖ τὴν  πόλιν   καὶ τὰ φρούρια καὶ στρατιώτας
[22, 2]   Μεσσηνίων ὡς φίλοι τὴν μὲν  πόλιν   κατελάβοντο, τοὺς δὲ Μεσσηνίους ἐπὶ
[22, 3]   Τηρίαν ποταμόν. κτίζει δὲ Φιντίας  πόλιν,   ὀνομάσας αὐτὴν Φιντιάδα, Γελῴους ἀναστάτους
[22, 9]   αὐτῇ, ἀπῆρε πρὸς τὴν Ἰαιτίνων  πόλιν,   ὀχυρότητι διαφέρουσαν καὶ κατὰ τοῦ
[22, 7]   παρὰ Θοίνωνος, τὴν δὲ ἄλλην  πόλιν   παρὰ Συρακοσίων καὶ Σωσιστράτου. οὗτος
[22, 9]   Φιντίας δυναστεύσῃ αὐτῶν, λέγοντες τὴν  πόλιν   παραδώσειν καὶ συμμάχους γενέσθαι. αὐτοῦ
[22, 11]   προσποιησάμενος βοήθειαν εἰσήγαγεν εἰς τὴν  πόλιν   στρατιώτας μʹ οἱ μὲν οὖν
[22, 9]   Σικελίαν, ἀφ´ οὗ καὶ τὴν  πόλιν   συμβέβηκε τετευχέναι ταύτης τῆς προσηγορίας.
[22, 10]   πελάγους τὴν ἐγγὺς Μεσσήνης εἶχε  πόλιν   τὴν τῶν Ταυρομενιτῶν, ἀπὸ δὲ
[22, 9]   φίλων, κατὰ κράτος εἷλε τὴν  πόλιν.   φρουρὰν δὲ καταστήσας ἐν αὐτῇ,
[22, 2]   τὰς κτήσεις διελόμενοι κατέσχον τὴν  πόλιν   ὡς δορίκτητον. δὲ ἐπὶ
[22, 9]   εἶναι τὸν τόπον, δύο μῆνας  πολιορκήσας   καὶ ἀπογνοὺς τὴν ἐκ τῆς
[22, 9]   ἀποστείλας ἐς Συρακόσας ἤγαγεν ὄργανα  πολιορκητικὰ   καὶ βελῶν πλῆθος. ἐστράτευσεν ἐπὶ
[22, 11]   καταστρατηγηθεὶς ὑπὸ τοῦ Φοίνικος, τὴν  πολιορκίαν   ἀπογνοὺς ἐπανῆλθε εἰς Συρακόσας, περιβόητον
[22, 9]   τῆς βίας ἅλωσιν, ἔλυσε τὴν  πολιορκίαν.   κρίνας οὖν στόλον μέγαν κατασκευάζειν,
[22, 9]   τοῦ δὲ Πύρρου περὶ τὴν  πολιορκίαν   ταύτης παρασκευαζομένου, διεβίβασαν ἐκ τῆς
[22, 6]   διαβάντες προσβολὰς ποιούμενοι τῆς μὲν  πολιορκίας   ἀπέστησαν, τὴν δὲ παρεσκευασμένην ὕλην
[22, 9]   Πύρρος βίᾳ ταύτην ἐξελεῖν διὰ  πολιορκίας.   διὸ καὶ τοῖς τείχεσι προσαγαγὼν
[22, 9]   τοῖς τείχεσι προσαγαγὼν μηχανάς, καὶ  πολιορκίας   μεγάλης γενομένης καὶ ἰσχυρᾶς ἐπὶ
[22, 9]   βελῶν παντοδαπῶν ἀφιεμένων ἐπὶ τοὺς  πολιορκοῦντας,   πολλῶν πιπτόντων, πολλῶν δὲ τραυματιζομένων,
[22, 9]   τοῦ Λιλυβαίου· αὕτη γὰρ  πόλις   ὑπὸ Καρχηδονίων ἐκτίσθη μετὰ τὴν
[22, 4]   ὠμότητα καὶ πλεονεξίαν εἰσεπράττετο τοὺς  πολιτικοὺς   χρήματα, καὶ πολλοὺς μὲν ἄνδρας,
[22, 9]   τάφους τοῖς τετελευτηκόσι συγκατωρύχθη χρήματα  πολλὰ   κατά τινα παλαιὰν συνήθειαν, ἅπαντας
[22, 10]   τὴν Μεσσήνην οἰκούντων Μαμερτίνων ηὐξημένων  πολλὰ   μὲν φρούρια αὐτοὶ δὲ εὔζωνον
[22, 4]   διδάσκαλον Καλλιφῶντα τὸν Σικελόν, συνδιατετριφότα  πολλοῖς   τοῖς κατὰ τὴν Σικελίαν τυράννοις.
[22, 10]   Μαμερτίνων ἀγωνιζόμενος ἐκθύμως καὶ περιπεσὼν  πολλοῖς   τραύμασι καὶ λιποψυχήσας ἐζωγρήθη. οὗτος
[22, 10]   τοῦ βασιλέως δὲ θέλοντος περὶ  πολλοῦ   θεραπεῦσαι τὸν Κίων, ἧκόν τινες
[22, 8]   μαντεῖον, θέλων ἀποσυλῆσαι αὐτό. καὶ  πολλοῦ   πολέμου γεγονότος, μυριάδας ἐκεῖσε στρατιωτῶν
[22, 4]   καὶ λεηλατούντων αὐτήν, διὰ τὸ  πολλοὺς   ἐπεμβαίνοντας τῇ βασιλείᾳ πρὸς βραχὺ
[22, 4]   εἰσεπράττετο τοὺς πολιτικοὺς χρήματα, καὶ  πολλοὺς   μὲν ἄνδρας, οὐκ ὀλίγας δὲ
[22, 3]   παρετάξατο πρὸς Καρχηδονίους, καὶ λειφθεὶς  πολλοὺς   στρατιώτας ἀπέβαλε περὶ τὸν Τηρίαν
[22, 8]   ἐλθὼν πόλεμον ἐποίησεν, ἐν  πολλοὺς   στρατιώτας ἀποβαλών, ὡς μὴ ἰσχύσας
[22, 10]   Ἀγυρίου. ἐχυροῦ δὲ ὄντος καὶ  πολλοὺς   στρατιώτας ἔχοντος, ἐκπολιορκήσας τὸ χωρίον
[22, 3]   τῶν πόλεων βιαίως ἄρχων καὶ  πολλοὺς   τῶν εὐπόρων ἀναιρῶν ὑπὸ τῶν
[22, 5]   ἡγεμονίας. {Ὅτι Πύρρος βασιλεὺς  πολλοὺς   τῶν Ἠπειρωτῶν τῶν συνδιαβεβηκότων ἀποβεβληκώς,
[22, 7]   οὗτος δὲ ἐκυρίευσεν Ἀκράγαντος καὶ  πολλῶν   ἄλλων πόλεων, ἔχων στρατιώτας ὑπὲρ
[22, 9]   ἐπὶ τοὺς πολιορκοῦντας, πολλῶν πιπτόντων,  πολλῶν   δὲ τραυματιζομένων, ἠλαττοῦτο Πύρρος. ἐπεβάλετο
[22, 9]   παντοδαπῶν ἀφιεμένων ἐπὶ τοὺς πολιορκοῦντας,  πολλῶν   πιπτόντων, πολλῶν δὲ τραυματιζομένων, ἠλαττοῦτο
[22, 9]   δύναμιν ἀξιόλογον εἰς τὸ Λιλύβαιον·  πολὺν   δὲ σῖτον ἐκόμισαν θαλασσοκρατοῦντες, μηχανὰς
[22, 8]   καταστῆσαι Κιχώριον. Βρέννος δὲ ἄκρατον  πολὺν   ἐμφορησάμενος ἑαυτὸν ἀπέσφαξε. Κιχώριος δὲ
[22, 9]   μεγάλης γενομένης καὶ ἰσχυρᾶς ἐπὶ  πολὺν   χρόνον, βουλόμενος φιλοδοξῆσαι βασιλεὺς
[22, 9]   καὶ τῶν ἄλλων λαφύρων τὰ  πολυτελέστατα,   τὴν ἐπιγραφὴν τήνδε ποιησάμενος, Τοὺς
[22, 5]   ἐν τῷ πρεσβεύειν καὶ δῶρα  πολυτελῆ   τοῖς εὐθέτοις ἐδίδου. οἱ δὲ
[22, 8]   αὐτῆς ὁδοῦ πρὸς οἶκον τὴν  πορείαν   ἐποιεῖτο. κατὰ δὲ τὰς δυσχωρίας
[22, 7]   τὴν πεζὴν δύναμιν. ταύτης δὲ  πορευομένης   εἰς Συρακόσας. καὶ στόλος
[22, 8]   καὶ τὴν ἀποσκευὴν ἦραν ἅπασαν·  πορευόμενοι   δὲ πρὸς Θερμοπύλας, καὶ σπανιζούσης
[22, 7]   Λοκροὺς κατῆρεν. ἐντεῦθεν καταπλεύσας τὸν  πορθμὸν   καὶ διάρας Σικελίαν, κατῆρεν εἰς
[22, 6]   ἐνέπρησαν, καὶ διέμειναν φυλάττοντες τὸν  πορθμόν,   παρατηροῦντες τὴν διάβασιν Πύρρου. Ὅτι
[22, 10]   τὴν δύναμιν ἐπειρᾶτο διαβαίνειν τὸν  ποταμόν.   Ἱέρων δ´ ἔχων τοὺς φυγάδας
[22, 10]   προκατειληφότων ὀφρῦν τινα περὶ τὸν  ποταμὸν   καὶ τὴν εὐκαιρίαν τοῦ τόπου
[22, 3]   στρατιώτας ἀπέβαλε περὶ τὸν Τηρίαν  ποταμόν.   κτίζει δὲ Φιντίας πόλιν, ὀνομάσας
[22, 10]   Μεσσήνην κατεστρατοπέδευσε παρὰ τὸν Λοίτανον  ποταμόν,   πεζοὺς ἔχων μυρίους, ἱππεῖς δὲ
[22, 11]   παντελῶς πεσεῖν τὰ κατὰ Μαμερτίνους  πράγματα.   Ἀννίβας γὰρ τῶν Καρχηδονίων
[22, 3]   μὲν ἡλικίαν νέος ὢν παντελῶς,  πραγμάτων   δὲ πολεμικῶν ἄπειρος, φύσει δὲ
[22, 7]   τούτῳ δὲ ὄντος αὐτοῦ, ἧκον  πρέσβεις   ἐκ Λεοντίνων ἀπὸ Ἡρακλείδου τοῦ
[22, 7]   καθ´ ἡμέραν ἄλλους ἐπ´ ἄλλοις  πρέσβεις   ἔστελλον πρὸς αὐτόν. ἐμβιβάσας δὲ
[22, 5]   οὗτος πειστικὸς ὢν ἐν τῷ  πρεσβεύειν   καὶ δῶρα πολυτελῆ τοῖς εὐθέτοις
[22, 5]   καὶ συμφορὰν ἀνεδέδεκτο. Ὅτι Κινέας  πρεσβευτὴς   ἀποσταλεὶς παρὰ Πύρρου περὶ διαλύσεως
[22, 7]   ἐγένοντο Συρακόσης, οἱ μὲν Καρχηδόνιοι  προαπεσταλκότες   τριάκοντα ναῦς διά τινας χρείας
[22, 3]   καὶ προπετὴς οὐδὲν τῶν χρησίμων  προενοεῖτο·   τῶν γὰρ φίλων αὐτῷ συμβουλευόντων
[22, 9]   μετὰ δυνάμεως ἐπὶ τὴν Ἀκράγαντα  προῆλθεν.   ὄντος δὲ αὐτοῦ περὶ τὴν
[22, 10]   δὲ τῶν Ἀβακαινίνων καὶ Τυνδαριτῶν  προθύμως   προσδεχθεὶς ἐκυρίευσε τῶν πόλεων τούτων,
[22, 6]   Σώστρατος διαδεξάμενοι Ἱκέταν, οὕτω πάλιν  προκαλοῦνται   Πύρρον τὸν βασιλέα εἰς Σικελίαν.
[22, 10]   πεζῶν ἐκ προστάξεως τοῦ βασιλέως  προκατειληφότων   ὀφρῦν τινα περὶ τὸν ποταμὸν
[22, 8]   δυεῖν νεῶν παντελῶς ἀρχαίων Ἀθηνᾶς  Προναίας   καὶ Ἀρτέμιδος, ταύτας τὰς θεοὺς
[22, 3]   ἄπειρος, φύσει δὲ θρασὺς καὶ  προπετὴς   οὐδὲν τῶν χρησίμων προενοεῖτο· τῶν
[22, 10]   μαντείαν καὶ τὴν τῶν ἱεροσκόπων  πρόρρησιν   νυκτερεύσαντος αὐτοῦ εἰς τὴν τῶν
[22, 11]   συνῆλθον εἰς σύλλογον καὶ συμμαχίαν  πρὸς   ἀλλήλους ποιησάμενοι συνέθεντο κοινῇ πολεμῆσαι
[22, 3]   νίκην Ἱκέτας ἀπηνέγκατο. καταδρομὰς δὲ  πρὸς   ἀλλήλους ποιούμενοι τὰς κτήσεις διήρπασαν,
[22, 3]   πόλεων. Φιντίας δὲ καὶ Ἱκέτας  πρὸς   ἀλλήλους πόλεμον ἐνστησάμενοι παρετάξαντο περὶ
[22, 3]   παρανομίαν ἐμισεῖτο. διόπερ ἁπάντων ὄντων  πρὸς   ἀπόστασιν, ταχὺ ταπεινωθεὶς μετεβάλετο τὸν
[22, 7]   ἄλλους ἐπ´ ἄλλοις πρέσβεις ἔστελλον  πρὸς   αὐτόν. ἐμβιβάσας δὲ τὸν λαὸν
[22, 6]   δὲ Ταυρομενίας τύραννος ἔκλινε  πρὸς   αὐτόν, καὶ ἕτοιμος ἦν δέξασθαι
[22, 4]   τὸ πολλοὺς ἐπεμβαίνοντας τῇ βασιλείᾳ  πρὸς   βραχὺ κρατεῖν καὶ ἐκπίπτειν αὐτῆς,
[22, 4]   οὓς Σωσθένης, ἔτι δὲ Πτολεμαῖος,  πρὸς   δὲ τούτοις Ἀλέξανδρος καὶ Πύρρος
[22, 8]   τρισὶ πληγαῖς. βαρυνόμενος δὲ καὶ  πρὸς   θάνατον, συναγαγὼν τὸν λαὸν αὐτοῦ,
[22, 8]   ἀποσκευὴν ἦραν ἅπασαν· πορευόμενοι δὲ  πρὸς   Θερμοπύλας, καὶ σπανιζούσης αὐτοῦ τροφῆς,
[22, 3]   δὲ τῇ νίκῃ ἐπαιρόμενος παρετάξατο  πρὸς   Καρχηδονίους, καὶ λειφθεὶς πολλοὺς στρατιώτας
[22, 9]   καὶ διὰ τούτου θαλασσοκρατήσας δυνάμεις  πρὸς   Λιβύην διαβιβάζειν, ἔτρεπε τὴν ὁρμήν.
[22, 7]   καὶ στόλος συμπαρέπλει κεκοσμημένος  πρὸς   ναυμαχίαν. ὡς δὲ πλησίον ἐγένοντο
[22, 8]   λοιποῖς διὰ τῆς αὐτῆς ὁδοῦ  πρὸς   οἶκον τὴν πορείαν ἐποιεῖτο. κατὰ
[22, 4]   Μελέαγρος, ἀδελφὸς Πτολεμαίου τοῦ Λάγου,  πρὸς   ὀλίγας ἡμέρας δυναστεύσας καὶ ἐκπεσών·
[22, 6]   κάμνοντες ἐν τῷ πολέμῳ διεπρεσβεύοντο  πρὸς   Πύρρον. ~Ὅτι Πύρρος ἐν Ἰταλίᾳ
[22, 5]   ἀποσταλεὶς παρὰ Πύρρου περὶ διαλύσεως  πρὸς   Ῥωμαίους, οὗτος πειστικὸς ὢν ἐν
[22, 4]   τιμήσας δορυφόροις ἐχρῆτο πιστοῖς καὶ  πρὸς   τὰς κολάσεις εὐθέτοις διὰ τὴν
[22, 8]   γυναῖκας ἀποκομίσωσιν ἐκ τοῦ μαντείου  πρὸς   τὰς ὀχυρωτάτας τῶν πλησίον πόλεων.
[22, 9]   βουλόμενος φιλοδοξῆσαι βασιλεὺς καὶ  πρὸς   τὴν Ἡρακλέους τάξιν ἁμιλλώμενος, πρῶτος
[22, 9]   δὲ καταστήσας ἐν αὐτῇ, ἀπῆρε  πρὸς   τὴν Ἰαιτίνων πόλιν, ὀχυρότητι διαφέρουσαν
[22, 9]   καὶ τάφρον ὀρύξαντες μέγαν, διεπρεσβεύσαντο  πρὸς   τὸν βασιλέα ὑπὲρ διαλύσεως καὶ
[22, 7]   μῆνας τέσσαρας. ὅτι τούτου παρασκευαζομένου  πρὸς   τὸν ἔκπλουν, τὰς Συρακόσας Καρχηδόνιοι
[22, 8]   τὰ ἀναθήματα καὶ τἄλλα τὰ  πρὸς   τὸν κόσμον τῶν θεῶν ἀνήκοντα
[22, 3]   οὐσῶν ὑπ´ αὐτῷ, καὶ τοὺς  πρὸς   φρουρὰν ὄντας ἐδίωξαν, ἐν οἷς
[22, 10]   ἀνῄρουν, τότε δὴ πανταχόθεν κυκλωθέντες  πρὸς   φυγὴν ὥρμησαν. ἐπικειμένων τῶν Συρακοσίων
[22, 9]   πολιορκίας. διὸ καὶ τοῖς τείχεσι  προσαγαγὼν   μηχανάς, καὶ πολιορκίας μεγάλης γενομένης
[22, 8]   εἶναι τὰς διὰ τοῦ χρησμοῦ  προσαγορευομένας   λευκὰς κόρας. ~Ὁ Πύρρος τὰ
[22, 9]   πρῶτον συνεχεῖς τοῖς τείχεσιν ἐποιεῖτο  προσβολὰς   ἐκ διαδοχῆς· ἠμύναντο δὲ οἱ
[22, 6]   καὶ εἰς τὸ Ῥήγιον διαβάντες  προσβολὰς   ποιούμενοι τῆς μὲν πολιορκίας ἀπέστησαν,
[22, 5]   καὶ γένηται φίλος Ῥωμαίων, ἡδέως  προσδέξεσθαι   τὴν δόσιν οὖσαν ἀκατηγόρητον. ~Ὅτι
[22, 10]   τῶν Ἀβακαινίνων καὶ Τυνδαριτῶν προθύμως  προσδεχθεὶς   ἐκυρίευσε τῶν πόλεων τούτων, καὶ
[22, 7]   κατέπλευσεν εἰς τὴν Κατάνην. καὶ  προσδεχθεὶς   ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων μεγάλως καὶ
[22, 2]   Μαμερτίνων παρανομίαν. ἐκεῖνοί τε γὰρ  προσδεχθέντες   ὑπὸ Μεσσηνίων ὡς φίλοι τὴν
[22, 9]   τοῦ βασιλέως χρήματα λαβεῖν μὴ  προσδεχομένου,   πεισθέντος δὲ τὸ Λιλύβαιον συγχωρῆσαι
[22, 9]   Συνειδότες οὖν ἑαυτοῖς ἠσεβηκόσι τηλικαῦτα  προσεδόκων   εἰκότως τεύξεσθαι τῆς ἁρμοζούσης τοῖς
[22, 3]   συμβουλευόντων ἀναδέξασθαι τοὺς ἀφυστεροῦντας, οὐ  προσέσχεν.   ~Ὅτι ὑπὸ Γαλατῶν Πτολεμαῖος
[22, 10]   προσθεὶς αὐτοῖς ἄλλους τετρακοσίους ἐπιλέκτους  προσέταξε   τὸν πλησίον λόφον τὸν ὀνομαζόμενον
[22, 9]   παρέλαβεν. εἶτα Σελινούντιοι τῷ βασιλεῖ  προσεχώρησαν,   εἶτα Ἁλικυαῖοι καὶ Αἰγεσταῖοι καὶ
[22, 10]   καὶ τὴν μὲν Ἅλαισαν παραδόσει  προσηγάγετο,   ὑπὸ δὲ τῶν Ἀβακαινίνων καὶ
[22, 9]   πόλιν συμβέβηκε τετευχέναι ταύτης τῆς  προσηγορίας.   εἷλε δὲ καὶ ταύτην κατὰ
[22, 10]   διαφόρους ταῖς ἀνδρείαις καὶ ἀρεταῖς,  προσθεὶς   αὐτοῖς ἄλλους τετρακοσίους ἐπιλέκτους προσέταξε
[22, 7]   κατῆρεν εἰς τὴν Ταυρομένιον. ἐκεῖθεν  προσλαβόμενος   εἰς συμμαχίαν Τυνδαρίωνα τὸν δυνάστην
[22, 9]   θαλάσσῃ, τὰς ἀπὸ τῆς γῆς  προσόδους   ἐτείχισαν καὶ πύργους πυκνοὺς ἐποίησαν,
[22, 10]   καὶ τοῖς πολεμίοις κατὰ νώτου  προσπεσεῖν·   αὐτὸς δὲ τὴν δύναμιν ἐκτάξας,
[22, 11]   παραδιδόναι τὴν πόλιν ἀνέπεισε, καὶ  προσποιησάμενος   βοήθειαν εἰσήγαγεν εἰς τὴν πόλιν
[22, 10]   ἅμα καὶ τῶν πεζῶν ἐκ  προστάξεως   τοῦ βασιλέως προκατειληφότων ὀφρῦν τινα
[22, 8]   Πυθία τοῖς Δελφοῖς ἀπόκρισιν ἔδωκεν  προστάττειν   τὸν θεὸν ἐᾶν τὰ ἀναθήματα
[22, 9]   κειμένην. τῶν δὲ Ἰαιτίνων ἑκουσίως  προσχωρησάντων,   εὐθὺς ἧκεν ἐπὶ τῶν Πανορμιτῶν
[22, 9]   ἔτρεπε τὴν ὁρμήν. {Ὅτι Πύρρος  προτερήσας   περιβοήτῳ νίκῃ τοὺς τῶν Γαλατῶν
[22, 9]   χιλίους πεντακοσίους καὶ ἐλέφαντας. καὶ  πρώτην   πόλιν Ἡράκλειαν ὑπηγάγετο φρουρουμένην ὑπὸ
[22, 3]   φρουρὰν ὄντας ἐδίωξαν, ἐν οἷς  πρῶτον   ἀπέστησαν Ἀγυριναῖοι. {Ὅτι Φιντίας τῶν
[22, 9]   τῶν τειχῶν καταστρατοπεδεύσας, τὸ μὲν  πρῶτον   συνεχεῖς τοῖς τείχεσιν ἐποιεῖτο προσβολὰς
[22, 9]   πρὸς τὴν Ἡρακλέους τάξιν ἁμιλλώμενος,  πρῶτος   τοῖς τείχεσιν ἐπέβαλε καὶ μάχην
[22, 4]   οὐ προσέσχεν. ~Ὅτι ὑπὸ Γαλατῶν  Πτολεμαῖος   βασιλεὺς ἐσφάγη καὶ πᾶσα
[22, 3]   διακατέσχεν αὐτοὺς ὑπὸ χεῖρα. Ὅτι  Πτολεμαῖος   Μακεδόνων βασιλεὺς τὴν μὲν
[22, 4]   μεθ´ οὓς Σωσθένης, ἔτι δὲ  Πτολεμαῖος,   πρὸς δὲ τούτοις Ἀλέξανδρος καὶ
[22, 4]   ὧν εἷς καὶ Μελέαγρος, ἀδελφὸς  Πτολεμαίου   τοῦ Λάγου, πρὸς ὀλίγας ἡμέρας
[22, 8]   τῶν πλησίον πόλεων. δὲ  Πυθία   τοῖς Δελφοῖς ἀπόκρισιν ἔδωκεν προστάττειν
[22, 9]   Γαλάτας ἐκεῖσε κατέλιπεν. οἱ δὲ  πυθόμενοί   τινων ὅτι κατὰ τοὺς βασιλικοὺς
[22, 9]   γῆς προσόδους ἐτείχισαν καὶ πύργους  πυκνοὺς   ἐποίησαν, καὶ τάφρον ὀρύξαντες μέγαν,
[22, 9]   τῆς γῆς προσόδους ἐτείχισαν καὶ  πύργους   πυκνοὺς ἐποίησαν, καὶ τάφρον ὀρύξαντες
[22, 6]   ἐν τῷ πολέμῳ διεπρεσβεύοντο πρὸς  Πύρρον.   ~Ὅτι Πύρρος ἐν Ἰταλίᾳ ἐπολέμησεν
[22, 6]   Καρχηδονίων ποιήσαντες, ἔκριναν κοινῇ διακωλύειν  Πύρρον   τὴν εἰς Σικελίαν διάβασιν· Τυνδαρίων
[22, 6]   διαδεξάμενοι Ἱκέταν, οὕτω πάλιν προκαλοῦνται  Πύρρον   τὸν βασιλέα εἰς Σικελίαν. Ὅτι
[22, 2]   χιλίαρχος φύλαξ γενόμενος Ῥηγίου διὰ  Πύρρον   τὸν βασιλέα κατέσφαξεν αὐτοὺς καὶ
[22, 7]   καταλελειμμέναις οὐκ ἐτόλμησαν πολεμῆσαι. διόπερ  Πύρρος   ἀκινδύνως διέπλευσεν εἰς Συρακόσας, καὶ
[22, 9]   Μολοττὸς Ἰτωνίδι δῶρον Ἀθηνᾷ  Πύρρος   ἀπὸ θρασέων ἐκρέμασεν Γαλατῶν πάντα
[22, 9]   ὀχυρὰν καὶ δυσπολιόρκητον, ἔκρινεν  Πύρρος   βίᾳ ταύτην ἐξελεῖν διὰ πολιορκίας.
[22, 7]   πολέμῳ διεπρεσβεύοντο πρὸς Πύρρον. ~Ὅτι  Πύρρος   ἐν Ἰταλίᾳ ἐπολέμησεν ἔτη δύο
[22, 9]   πιπτόντων, πολλῶν δὲ τραυματιζομένων, ἠλαττοῦτο  Πύρρος.   ἐπεβάλετο κρείττονας μηχανὰς βασιλεὺς
[22, 9]   τῶν τετελευτηκότων διέρριψαν. δὲ  Πύρρος   ἐπὶ τούτοις βλασφημούμενος οὐκ ἐκόλαζε
[22, 9]   Ὅτι τὰς Αἰγέας διαρπάσας  Πύρρος,   ἥτις ἦν ἑστία τῆς Μακεδονικῆς
[22, 5]   τὸ μέγεθος τῆς ἡγεμονίας. {Ὅτι  Πύρρος   βασιλεὺς πολλοὺς τῶν Ἠπειρωτῶν
[22, 4]   πρὸς δὲ τούτοις Ἀλέξανδρος καὶ  Πύρρος   Ἠπειρώτης· οἱ πάντες ἔτη
[22, 9]   διαβιβάζειν, ἔτρεπε τὴν ὁρμήν. {Ὅτι  Πύρρος   προτερήσας περιβοήτῳ νίκῃ τοὺς τῶν
[22, 9]   χρησμοῦ προσαγορευομένας λευκὰς κόρας. ~Ὁ  Πύρρος   τὰ κατὰ Συρακόσας καὶ Λεοντίνους
[22, 6]   τὸν πορθμόν, παρατηροῦντες τὴν διάβασιν  Πύρρου.   Ὅτι Θοίνωνος τῆς Νήσου κυριεύοντος,
[22, 5]   Ὅτι Κινέας πρεσβευτὴς ἀποσταλεὶς παρὰ  Πύρρου   περὶ διαλύσεως πρὸς Ῥωμαίους, οὗτος
[22, 9]   εἰς τὸ Λιλύβαιον. τοῦ δὲ  Πύρρου   περὶ τὴν πολιορκίαν ταύτης παρασκευαζομένου,
[22, 7]   τὰς ἐλπίδας εἶχον ἐν τῷ  Πύρρῳ   διὰ Λάνασσαν τὴν γυναῖκα, τὴν
[22, 7]   πόλεις παραδώσειν καὶ συνεργήσειν τῷ  Πύρρῳ.   δὲ πάντας φιλανθρώπως ἀποδεξάμενος
[22, 5]   τις ἠρώτησεν αὐτὸν τῶν ἰδιοξένων  πῶς   τὰ κατὰ τὴν μάχην ἀπήντησεν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/11/2008