HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XXII (fragments)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


δ  =  81 formes différentes pour 237 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

>
Livre, fragment
[22, 10]   ἐπειρᾶτο διαβαίνειν τὸν ποταμόν. Ἱέρων  δ´   ἔχων τοὺς φυγάδας Μεσσήνης διακοσίους
[22, 8]   ἄλλους δισμυρίους. διὰ δὲ τῶν  Δαρδάνων   διερχόμενοι ἅπαντες διεφθάρησαν, καὶ οὐδεὶς
[22, 8]   βασιλέα δὲ καταστῆσαι Κιχώριον. Βρέννος  δὲ   ἄκρατον πολὺν ἐμφορησάμενος ἑαυτὸν ἀπέσφαξε.
[22, 7]   τὴν Νῆσον παρὰ Θοίνωνος, τὴν  δὲ   ἄλλην πόλιν παρὰ Συρακοσίων καὶ
[22, 9]   παραδώσειν καὶ συμμάχους γενέσθαι. αὐτοῦ  δὲ   ἀναλαβόντος τὴν στρατιάν εἰς Ἀκράγαντα
[22, 11]   Φοίνικι τὰς ἡσυχίας ἔσχεν.  δὲ   Ἀννίβας παρελθὼν εἰς Μεσσήνην καὶ
[22, 10]   ἐπηρώτησε περὶ τῆς μάχης· τῶν  δὲ   ἀποφηναμένων ὅτι διὰ τῶν ἱερῶν
[22, 3]   ὄντας οἰκίσας ἐν αὐτῇ· ἐστὶ  δὲ   αὕτη παραθαλάσσιος. καθαιρῶν τὰ τείχη
[22, 9]   ἐπὶ τὴν Ἀκράγαντα προῆλθεν. ὄντος  δὲ   αὐτοῦ περὶ τὴν ὁδοιπορίαν, ἧκον
[22, 7]   ἀποδοχῆς διὰ τὴν εἰρήνην.  δὲ   βασιλεὺς παραλαβὼν τά τε βέλη
[22, 10]   ὑπέλαβεν ἀνῃρῆσθαι τὸν νεανίσκον. περιαλγὴς  δὲ   γενόμενος τὰς ῥαφὰς τῶν τραυμάτων
[22, 4]   πολλοὺς μὲν ἄνδρας, οὐκ ὀλίγας  δὲ   γυναῖκας τῇ διὰ τῶν βασάνων
[22, 10]   τοῦ Τυρρηνικοῦ τὴν Τυνδαριτῶν. ἐμβαλὼν  δὲ   εἰς Μεσσήνην κατεστρατοπέδευσε παρὰ τὸν
[22, 4]   εὐπορίας δύναμιν ἀξιόλογον περιεποιήσατο. ἐκτραπεὶς  δὲ   εἰς ὠμότητα καὶ πλεονεξίαν εἰσεπράττετο
[22, 10]   ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ μʹ στρατηγὸν  δὲ   εἶχον Κίων. οὗτος δὲ μάντεις
[22, 7]   παρὰ Συρακοσίων καὶ Σωσιστράτου. οὗτος  δὲ   ἐκυρίευσεν Ἀκράγαντος καὶ πολλῶν ἄλλων
[22, 8]   αὐτοῦ τὰς λευκὰς κόρας. ὄντων  δὲ   ἐν τῷ τεμένει δυεῖν νεῶν
[22, 2]   τὴν πόλιν ὡς δορίκτητον.  δὲ   ἐπὶ τῆς φρουρᾶς τεταγμένος Δέκιος
[22, 10]   εἰς τὸν βασιλέα. Κίως  δὲ   ἐπιγνοὺς τὸν τοῦ ἰδίου υἱοῦ
[22, 9]   ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ ὀκτακοσίους, πάντας  δὲ   ἐπιλέκτους, οὐδὲν ἀπολειπομένους τῶν Ἠπειρωτῶν·
[22, 11]   τῷ μὲν λόγῳ συγχαίρων, τῷ  δὲ   ἔργῳ σπεύδων τὸν Ἱέρωνα καταστρατηγῆσαι
[22, 10]   ηὐξημένων πολλὰ μὲν φρούρια αὐτοὶ  δὲ   εὔζωνον ποιήσαντες τὴν δύναμιν ἧκον
[22, 9]   καὶ ἄλλαι πλεῖσται πόλεις. Ἐρυκίνης  δὲ   ἐχούσης φρουρὰν ἀξιόλογον Καρχηδονίων καὶ
[22, 5]   τοὺς νικήσαντας συμφορὰν ἔχειν, τοὺς  δὲ   ἡττημένους μηδὲν κινδυνεύειν διὰ τὸ
[22, 10]   τῶν ἐναντίων παρεμβολήν, τοῦ βασιλέως  δὲ   θέλοντος περὶ πολλοῦ θεραπεῦσαι τὸν
[22, 3]   πραγμάτων δὲ πολεμικῶν ἄπειρος, φύσει  δὲ   θρασὺς καὶ προπετὴς οὐδὲν τῶν
[22, 9]   τοῦ Πανόρμου καλῶς κειμένην. τῶν  δὲ   Ἰαιτίνων ἑκουσίως προσχωρησάντων, εὐθὺς ἧκεν
[22, 10]   βοηθήσοντες τῇ Μεσσηνίᾳ πολεμουμένῃ.  δὲ   Ἱέρων ἀπαλλαγεὶς ἐκ τῆς πολεμίας,
[22, 11]   ἀσφάλειαν τὸν εἰρημένον τρόπον.  δὲ   Ἱέρων καταστρατηγηθεὶς ὑπὸ τοῦ Φοίνικος,
[22, 4]   ἡμέρας δυναστεύσας καὶ ἐκπεσών· ὡσαύτως  δὲ   καὶ Ἀντίπατρος ἡμέρας τεσσαράκοντα πέντε·
[22, 9]   δὲ σῖτον ἐκόμισαν θαλασσοκρατοῦντες, μηχανὰς  δὲ   καὶ βέλη πλῆθος ἄπιστον. οὔσης
[22, 7]   τετρακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ πεντακοσίους. ἧκον  δὲ   καὶ ἕτεροι πλεῖστοι εἰς Συράκοσαν,
[22, 3]   ἕτεροι τῶν ἐλαττόνων πόλεων. Φιντίας  δὲ   καὶ Ἱκέτας πρὸς ἀλλήλους πόλεμον
[22, 10]   ἱππεῖς δὲ χιλίους πεντακοσίους· ἀντεστράτευσαν  δὲ   καὶ Μαμερτῖνοι ἔχοντες πεζοὺς ὀκτακισχιλίους,
[22, 2]   ὑπὸ τῶν ἰδίων Καμπανῶν. συνήργησαν  δὲ   καὶ Μαμερτῖνοι μετὰ τῶν ληφθέντων
[22, 10]   ἰσόρροπος ἦν κίνδυνος· ἐπεὶ  δὲ   καὶ οἱ τὸν λόφον περιελθόντες
[22, 8]   αὐτὸς Βρέννος τρισὶ πληγαῖς. βαρυνόμενος  δὲ   καὶ πρὸς θάνατον, συναγαγὼν τὸν
[22, 10]   ἐκυρίευσε στρατιωτῶν χιλίων πεντακοσίων. εὐθὺς  δὲ   καὶ τἄλλα χωρία χειρούμενος, κατήντησεν
[22, 9]   τετευχέναι ταύτης τῆς προσηγορίας. εἷλε  δὲ   καὶ ταύτην κατὰ κράτος· καὶ
[22, 9]   οὐδὲν ἀπολειπομένους τῶν Ἠπειρωτῶν· παρέλαβε  δὲ   καὶ τριάκοντα πόλεις ὧν ἦρχε
[22, 9]   τοὺς ἐπιρράξαντας Καρχηδονίους ἀπέκτεινε· συνεπιλαβομένων  δὲ   καὶ τῶν ἄλλων φίλων, κατὰ
[22, 6]   στρατιώτας μυρίους διεπολέμουν ἀλλήλοις· ἀμφότεροι  δὲ   κάμνοντες ἐν τῷ πολέμῳ διεπρεσβεύοντο
[22, 11]   Συρακόσας, περιβόητον εὐημερίαν περιπεποιημένος. Οἱ  δὲ   Καρχηδόνιοι καὶ Ἱέρων, ἀποπεπτωκότες τῆς
[22, 9]   ἐπεβάλετο τὰ τείχη σαλεῦσαι. τῶν  δὲ   Καρχηδονίων ἀντιμαχομένων διὰ τὸ πετρώδη
[22, 5]   μηδαμῶς ἁρμόζειν τὴν δωρεάν, ἐὰν  δὲ   καταπράξηται τὴν εἰρήνην καὶ γένηται
[22, 8]   εἰς τὰ οἰκεῖα ἐπανελθεῖν· βασιλέα  δὲ   καταστῆσαι Κιχώριον. Βρέννος δὲ ἄκρατον
[22, 9]   κράτος εἷλε τὴν πόλιν. φρουρὰν  δὲ   καταστήσας ἐν αὐτῇ, ἀπῆρε πρὸς
[22, 10]   Μαμερτῖνοι ἔχοντες πεζοὺς ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς  δὲ   μʹ στρατηγὸν δὲ εἶχον Κίων.
[22, 11]   τοῦ τέκνου θανάτου τιμησάμενος. ~οἱ  δὲ   Μαμερτῖνοι, ἀπαγγελίας γενομένης ὅτι σὺν
[22, 10]   στρατηγὸν δὲ εἶχον Κίων. οὗτος  δὲ   μάντεις ἀθροίσας ἱεροσκόπους, θύσας ἐπηρώτησε
[22, 2]   τὴν μὲν πόλιν κατελάβοντο, τοὺς  δὲ   Μεσσηνίους ἐπὶ τῆς ἰδίας ἑστίας
[22, 5]   δὲ οὐκ ἔλαβον ταῦτα, πάντες  δὲ   μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἀπόκρισιν
[22, 8]   χρυσοῦν οὐδὲν εὗρεν ἀνάθημα, ἀγάλματα  δὲ   μόνον λίθινα καὶ ξύλινα καταλαβὼν
[22, 7]   ἐν τῇ πόλει παρασκευάς· αἱ  δὲ   ναῦς ἃς παρέλαβεν ἐν ταῖς
[22, 5]   τὸ μέγεθος τῆς ἡγεμονίας,  δὲ   νικήσας τὴν τῶν ἡττημένων βλάβην
[22, 6]   τὴν εἰς Σικελίαν διάβασιν· Τυνδαρίων  δὲ   Ταυρομενίας τύραννος ἔκλινε πρὸς
[22, 9]   ἐποιεῖτο προσβολὰς ἐκ διαδοχῆς· ἠμύναντο  δὲ   οἱ Καρχηδόνιοι διὰ τὸ πλῆθος
[22, 9]   στρατιώτας, πεζοὺς μὲν ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς  δὲ   ὀκτακοσίους, πάντας δὲ ἐπιλέκτους, οὐδὲν
[22, 7]   κομισθείσαις πλείους διακοσίων. ἐν τούτῳ  δὲ   ὄντος αὐτοῦ, ἧκον πρέσβεις ἐκ
[22, 10]   μεταξὺ Κεντοριπίνων καὶ Ἀγυρίου. ἐχυροῦ  δὲ   ὄντος καὶ πολλοὺς στρατιώτας ἔχοντος,
[22, 9]   τὰ μὲν χρήματα διείλαντο, τὰ  δὲ   ὀστᾶ τῶν τετελευτηκότων διέρριψαν.
[22, 5]   πολυτελῆ τοῖς εὐθέτοις ἐδίδου. οἱ  δὲ   οὐκ ἔλαβον ταῦτα, πάντες δὲ
[22, 2]   καὶ τὰς γυναῖκας ἰδιοποιήσατο. Καμπανοὶ  δὲ   οὗτοι ἦσαν, καὶ ἐποίησαν κατὰ
[22, 5]   Καδμεία νίκη παροιμία ἐστίν. ἐστὶ  δὲ   οὕτω· τὸ τοὺς νικήσαντας συμφορὰν
[22, 7]   καὶ συνεργήσειν τῷ Πύρρῳ.  δὲ   πάντας φιλανθρώπως ἀποδεξάμενος ἀπέλυσεν εἰς
[22, 6]   τῆς μὲν πολιορκίας ἀπέστησαν, τὴν  δὲ   παρεσκευασμένην ὕλην εἰς ναυπηγίαν ἐνέπρησαν,
[22, 7]   καὶ στρατιώτας πεζοὺς τετρακισχιλίους, ἱππεῖς  δὲ   πεντακοσίους. ἧκον δὲ καὶ ἕτεροι
[22, 7]   ἐφορμοῦντες τῷ μεγάλῳ λιμένι· πεζῇ  δὲ   πέντε μυριάσι πλησίον τῶν τειχῶν
[22, 10]   ἐκτάξας, κατὰ στόμα ἀπήντα. γενομένης  δὲ   περὶ τὸ ῥεῖθρον ἱππομαχίας, ἅμα
[22, 2]   τῶν σφαγέντων κτήσεις κατέσχον· οἱ  δὲ   περὶ τὸν Δέκιον Καμπανοὶ δοθέντες
[22, 7]   συμπαρέπλει κεκοσμημένος πρὸς ναυμαχίαν. ὡς  δὲ   πλησίον ἐγένοντο Συρακόσης, οἱ μὲν
[22, 3]   ἡλικίαν νέος ὢν παντελῶς, πραγμάτων  δὲ   πολεμικῶν ἄπειρος, φύσει δὲ θρασὺς
[22, 7]   ἀπεβίβασε τὴν πεζὴν δύναμιν. ταύτης  δὲ   πορευομένης εἰς Συρακόσας. καὶ
[22, 3]   τὴν νίκην Ἱκέτας ἀπηνέγκατο. καταδρομὰς  δὲ   πρὸς ἀλλήλους ποιούμενοι τὰς κτήσεις
[22, 8]   τὴν ἀποσκευὴν ἦραν ἅπασαν· πορευόμενοι  δὲ   πρὸς Θερμοπύλας, καὶ σπανιζούσης αὐτοῦ
[22, 4]   πέντε· μεθ´ οὓς Σωσθένης, ἔτι  δὲ   Πτολεμαῖος, πρὸς δὲ τούτοις Ἀλέξανδρος
[22, 8]   ὀχυρωτάτας τῶν πλησίον πόλεων.  δὲ   Πυθία τοῖς Δελφοῖς ἀπόκρισιν ἔδωκεν
[22, 9]   τοὺς Γαλάτας ἐκεῖσε κατέλιπεν. οἱ  δὲ   πυθόμενοί τινων ὅτι κατὰ τοὺς
[22, 9]   ὀστᾶ τῶν τετελευτηκότων διέρριψαν.  δὲ   Πύρρος ἐπὶ τούτοις βλασφημούμενος οὐκ
[22, 9]   κατῴκισαν εἰς τὸ Λιλύβαιον. τοῦ  δὲ   Πύρρου περὶ τὴν πολιορκίαν ταύτης
[22, 3]   ἔφυγεν ἐκ τῆς Μεσσήνης. ~Κατὰ  δὲ   Σικελίαν ἦσαν τύραννοι Ἱκέτας ἐν
[22, 9]   ἀξιόλογον εἰς τὸ Λιλύβαιον· πολὺν  δὲ   σῖτον ἐκόμισαν θαλασσοκρατοῦντες, μηχανὰς δὲ
[22, 10]   Συρακοσίων δυνάμει, πάντας κατέκοψαν.  δὲ   στρατηγὸς τῶν Μαμερτίνων ἀγωνιζόμενος ἐκθύμως
[22, 7]   μὲν βασιλικὴ ἐννήρης·  δὲ   σύμπας στόλος σὺν ταῖς μετ´
[22, 8]   οἶκον τὴν πορείαν ἐποιεῖτο. κατὰ  δὲ   τὰς δυσχωρίας οἱ Ἕλληνες ἐπιτιθέμενοι
[22, 9]   ὑπηγάγετο φρουρουμένην ὑπὸ Καρχηδονίων· μετὰ  δὲ   ταῦτα Ἀζῶνας παρέλαβεν. εἶτα Σελινούντιοι
[22, 9]   πόλεις ὧν ἦρχε Σωσίστρατος. μετὰ  δὲ   ταῦτα ἀποστείλας ἐς Συρακόσας ἤγαγεν
[22, 10]   δὲ τοῖς Ἀγυριναίοις ἐδωρήσατο. μετὰ  δὲ   ταῦτα Ἱέρων ἔχων δύναμιν ἀξιόλογον
[22, 3]   δὲ χώραν ἀγεώργητον ἐποίησαν. Ἱκέτας  δὲ   τῇ νίκῃ ἐπαιρόμενος παρετάξατο πρὸς
[22, 10]   πολεμίοις κατὰ νώτου προσπεσεῖν· αὐτὸς  δὲ   τὴν δύναμιν ἐκτάξας, κατὰ στόμα
[22, 10]   ἐν τοῖς πολέμοις χρείας. ~Τῶν  δὲ   τὴν Μεσσήνην οἰκούντων Μαμερτίνων ηὐξημένων
[22, 2]   τῶν ἰατρῶν τὸν ἄριστον· οὗτος  δὲ   τὴν ὑπὲρ τῆς πατρίδος τιμωρίαν
[22, 9]   καὶ βέλη πλῆθος ἄπιστον. οὔσης  δὲ   τῆς πόλεως τὸ πλεῖστον μέρος
[22, 9]   χρήματα λαβεῖν μὴ προσδεχομένου, πεισθέντος  δὲ   τὸ Λιλύβαιον συγχωρῆσαι τοῖς Καρχηδονίοις,
[22, 11]   ἐν τῇ Λιπάρας νήσῳ. ἀκούσας  δὲ   τὸ παράδοξον ἧκε κατὰ τάχος
[22, 10]   τὴν μὲν τοῖς Κεντοριπίνοις, τὴν  δὲ   τοῖς Ἀγυριναίοις ἐδωρήσατο. μετὰ δὲ
[22, 7]   πρέσβεις ἔστελλον πρὸς αὐτόν. ἐμβιβάσας  δὲ   τὸν λαὸν εἰς τὰς ναῦς
[22, 10]   πόλιν τὴν τῶν Ταυρομενιτῶν, ἀπὸ  δὲ   τοῦ Τυρρηνικοῦ τὴν Τυνδαριτῶν. ἐμβαλὼν
[22, 4]   δημεύων πλῆθος χρημάτων ἤθροιζεν. ἀναβιβάσας  δὲ   τοὺς στρατιωτικοὺς μισθοὺς καὶ μεταδιδοὺς
[22, 4]   δύναμις κατεκόπη καὶ διεφθάρη. {Κατὰ  δὲ   τοὺς χρόνους τούτους, τῶν Γαλατῶν
[22, 4]   Σωσθένης, ἔτι δὲ Πτολεμαῖος, πρὸς  δὲ   τούτοις Ἀλέξανδρος καὶ Πύρρος
[22, 8]   πολὺν ἐμφορησάμενος ἑαυτὸν ἀπέσφαξε. Κιχώριος  δὲ   τοῦτον θάψας, τοὺς τραυματίας καὶ
[22, 9]   τοὺς πολιορκοῦντας, πολλῶν πιπτόντων, πολλῶν  δὲ   τραυματιζομένων, ἠλαττοῦτο Πύρρος. ἐπεβάλετο κρείττονας
[22, 4]   ἄργυρον καὶ χρυσὸν παραδιδόναι. εἶχε  δὲ   τυραννίδος εἰσηγητὴν καὶ διδάσκαλον Καλλιφῶντα
[22, 10]   μὲν Ἅλαισαν παραδόσει προσηγάγετο, ὑπὸ  δὲ   τῶν Ἀβακαινίνων καὶ Τυνδαριτῶν προθύμως
[22, 8]   τροφῆς, ἀπέλιπον ἄλλους δισμυρίους. διὰ  δὲ   τῶν Δαρδάνων διερχόμενοι ἅπαντες διεφθάρησαν,
[22, 4]   εὐθέτοις διὰ τὴν ὠμότητα. τὰς  δὲ   τῶν εὐπόρων οὐσίας δημεύων πλῆθος
[22, 3]   περὶ τὸν Τηρίαν ποταμόν. κτίζει  δὲ   Φιντίας πόλιν, ὀνομάσας αὐτὴν Φιντιάδα,
[22, 10]   χωρίον τοῦτο μὲν κατέσκαψε, τοὺς  δὲ   φρουροῦντας ἀπολύσας τῶν ἐγκλημάτων ἔταξεν
[22, 2]   ἀπεστάλη φρουρὰ ὑπὸ Ῥωμαίων.  δὲ   χιλίαρχος Δέκιος, τὸ γένος Καμπανός,
[22, 10]   ποταμόν, πεζοὺς ἔχων μυρίους, ἱππεῖς  δὲ   χιλίους πεντακοσίους· ἀντεστράτευσαν δὲ καὶ
[22, 9]   ἐπικράτειαν, ἔχων πεζοὺς τρισμυρίους, ἱππεῖς  δὲ   χιλίους πεντακοσίους καὶ ἐλέφαντας. καὶ
[22, 3]   ποιούμενοι τὰς κτήσεις διήρπασαν, τὴν  δὲ   χώραν ἀγεώργητον ἐποίησαν. Ἱκέτας δὲ
[22, 10]   εἰς τὰς ἰδίας τάξεις. τῆς  δὲ   χώρας τὴν μὲν τοῖς Κεντοριπίνοις,
[22, 7]   ἐξέπλευσεν ἐκ τῆς Τάραντος, καὶ  δεκαταῖος   εἰς Λοκροὺς κατῆρεν. ἐντεῦθεν καταπλεύσας
[22, 2]   πατρίδος ἐκδικῶν κανθαρίσιν ὑπήλειψε τὸν  Δέκιον   καὶ τῆς ὁράσεως αὐτὸν ἀπεστέρησε
[22, 2]   λαμβάνων ἱκανῶς κανθαρίσιν ὑπήλειψε τὸν  Δέκιον   καὶ τῆς ὁράσεως αὐτὸν στερήσας
[22, 2]   κατέσχον· οἱ δὲ περὶ τὸν  Δέκιον   Καμπανοὶ δοθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων φύλακες
[22, 2]   οἱ παρανομήσαντες, ἀλλ´ μὲν  Δέκιος   εἰς ὀφθαλμίαν χαλεπὴν ἐμπεσὼν μετεπέμψατο
[22, 2]   δὲ ἐπὶ τῆς φρουρᾶς τεταγμένος  Δέκιος   ἐξαργυρισάμενος τὰς τῶν ἠτυχηκότων κτήσεις
[22, 2]   φίλων καὶ συμμάχων κινδυνεύειν. ~Ὅτι  Δέκιος   Ῥωμαῖος χιλίαρχος φύλαξ γενόμενος
[22, 2]   ὑπὸ Ῥωμαίων. δὲ χιλίαρχος  Δέκιος,   τὸ γένος Καμπανός, πλεονεξίᾳ καὶ
[22, 8]   πόλεων. δὲ Πυθία τοῖς  Δελφοῖς   ἀπόκρισιν ἔδωκεν προστάττειν τὸν θεὸν
[22, 8]   ἐλθὼν καὶ εἰς τὸ ἐν  Δελφοῖς   μαντεῖον, θέλων ἀποσυλῆσαι αὐτό. καὶ
[22, 8]   καὶ λιθίνους. Ὅτι οἱ ἐν  Δελφοῖς   ὄντες κατὰ τὴν τῶν Γαλατῶν
[22, 6]   πρὸς αὐτόν, καὶ ἕτοιμος ἦν  δέξασθαι   τῇ πόλει τὰς μετ´ αὐτοῦ
[22, 2]   ληφθέντων χρημάτων στρατηγὸν ἐποίησαν. καὶ  δὴ   ὀφθαλμίας νόσου αὐτὸν περιεχούσης, τῶν
[22, 10]   τῇ μάχῃ ῥᾳδίως ἀνῄρουν, τότε  δὴ   πανταχόθεν κυκλωθέντες πρὸς φυγὴν ὥρμησαν.
[22, 6]   κτίστωρ, Ἀκράγαντος τύραννος, εἶδεν ὄναρ  δηλοῦν   τὴν τοῦ βίου καταστροφήν, ὗν
[22, 4]   τὰς δὲ τῶν εὐπόρων οὐσίας  δημεύων   πλῆθος χρημάτων ἤθροιζεν. ἀναβιβάσας δὲ
[22, 11]   ἔργῳ σπεύδων τὸν Ἱέρωνα καταστρατηγῆσαι  δι´   ἀπάτης. μὲν βασιλεὺς πεισθεὶς
[22, 8]   αὐτοῦ τροφῆς, ἀπέλιπον ἄλλους δισμυρίους.  διὰ   δὲ τῶν Δαρδάνων διερχόμενοι ἅπαντες
[22, 7]   ἐλπίδας εἶχον ἐν τῷ Πύρρῳ  διὰ   Λάνασσαν τὴν γυναῖκα, τὴν θυγατέρα
[22, 9]   Πύρρος βίᾳ ταύτην ἐξελεῖν  διὰ   πολιορκίας. διὸ καὶ τοῖς τείχεσι
[22, 2]   Ῥωμαῖος χιλίαρχος φύλαξ γενόμενος Ῥηγίου  διὰ   Πύρρον τὸν βασιλέα κατέσφαξεν αὐτοὺς
[22, 9]   βλασφημούμενος οὐκ ἐκόλαζε τοὺς βαρβάρους  διὰ   τὰς ἐν τοῖς πολέμοις χρείας.
[22, 7]   ἤγαγεν, ὡς μεγάλης τευξόμενος ἀποδοχῆς  διὰ   τὴν εἰρήνην. δὲ βασιλεὺς
[22, 11]   μὲν οὖν Μαμερτῖνοι ἀπογνόντες ἑαυτῶν  διὰ   τὴν ἧτταν, πάλιν ἀπεκατεστάθησαν εἰς
[22, 3]   εὐπόρων ἀναιρῶν ὑπὸ τῶν ὑποτεταγμένων  διὰ   τὴν παρανομίαν ἐμισεῖτο. διόπερ ἁπάντων
[22, 4]   καὶ πρὸς τὰς κολάσεις εὐθέτοις  διὰ   τὴν ὠμότητα. τὰς δὲ τῶν
[22, 8]   δισμυρίους· καὶ οὕτως τοῖς λοιποῖς  διὰ   τῆς αὐτῆς ὁδοῦ πρὸς οἶκον
[22, 9]   ἐκ Συρακούσης ἐνεχθεισῶν αὐτῷ, καὶ  διὰ   τῆς μεταλλείας ἐπεβάλετο τὰ τείχη
[22, 7]   μὲν Καρχηδόνιοι προαπεσταλκότες τριάκοντα ναῦς  διά   τινας χρείας ἀναγκαίας, ταῖς καταλελειμμέναις
[22, 5]   οἱ γὰρ ἡττηθέντες οὐδὲν ἐταπεινώθησαν  διὰ   τὸ μέγεθος τῆς ἡγεμονίας,
[22, 5]   τοὺς δὲ ἡττημένους μηδὲν κινδυνεύειν  διὰ   τὸ μέγεθος τῆς ἡγεμονίας. {Ὅτι
[22, 9]   σαλεῦσαι. τῶν δὲ Καρχηδονίων ἀντιμαχομένων  διὰ   τὸ πετρώδη εἶναι τὸν τόπον,
[22, 9]   διαδοχῆς· ἠμύναντο δὲ οἱ Καρχηδόνιοι  διὰ   τὸ πλῆθος τῶν ἀγωνιζομένων καὶ
[22, 4]   τῇ Μακεδονίᾳ καὶ λεηλατούντων αὐτήν,  διὰ   τὸ πολλοὺς ἐπεμβαίνοντας τῇ βασιλείᾳ
[22, 8]   τὰς θεοὺς ὑπέλαβον εἶναι τὰς  διὰ   τοῦ χρησμοῦ προσαγορευομένας λευκὰς κόρας.
[22, 7]   ἧς ἐγέννησεν Ἀλέξανδρον υἱόν, καὶ  διὰ   τοῦτο καθ´ ἡμέραν ἄλλους ἐπ´
[22, 9]   οὖν στόλον μέγαν κατασκευάζειν, καὶ  διὰ   τούτου θαλασσοκρατήσας δυνάμεις πρὸς Λιβύην
[22, 4]   οὐκ ὀλίγας δὲ γυναῖκας τῇ  διὰ   τῶν βασάνων τιμωρίᾳ βιαζόμενος ἠνάγκασε
[22, 10]   μάχης· τῶν δὲ ἀποφηναμένων ὅτι  διὰ   τῶν ἱερῶν οἱ θεοὶ σημαίνουσι
[22, 10]   εὐθὺς ἐκτάξας τὴν δύναμιν ἐπειρᾶτο  διαβαίνειν   τὸν ποταμόν. Ἱέρων δ´ ἔχων
[22, 6]   ναῦς, καὶ εἰς τὸ Ῥήγιον  διαβάντες   προσβολὰς ποιούμενοι τῆς μὲν πολιορκίας
[22, 6]   φυλάττοντες τὸν πορθμόν, παρατηροῦντες τὴν  διάβασιν   Πύρρου. Ὅτι Θοίνωνος τῆς Νήσου
[22, 6]   διακωλύειν Πύρρον τὴν εἰς Σικελίαν  διάβασιν·   Τυνδαρίων δὲ Ταυρομενίας τύραννος
[22, 9]   τούτου θαλασσοκρατήσας δυνάμεις πρὸς Λιβύην  διαβιβάζειν,   ἔτρεπε τὴν ὁρμήν. {Ὅτι Πύρρος
[22, 6]   τυραννίδος. Ὅτι Θοίνων καὶ Σώστρατος  διαδεξάμενοι   Ἱκέταν, οὕτω πάλιν προκαλοῦνται Πύρρον
[22, 9]   τοῖς τείχεσιν ἐποιεῖτο προσβολὰς ἐκ  διαδοχῆς·   ἠμύναντο δὲ οἱ Καρχηδόνιοι διὰ
[22, 2]   ἐκεῖνοι Μεσσηνίους σφάξαντες. εἶτα τὴν  διαίρεσιν   τῆς κτήσεως τῶν ἠτυχηκότων ἄδικον
[22, 2]   τῶν ἠτυχηκότων κτήσεις καὶ τὴν  διαίρεσιν   τῆς ὠφελείας ἄδικον ποιησάμενος ἐξέπεσεν
[22, 3]   τὸν τρόπον καὶ φιλανθρωπότερον ἄρχων  διακατέσχεν   αὐτοὺς ὑπὸ χεῖρα. Ὅτι Πτολεμαῖος
[22, 10]   δ´ ἔχων τοὺς φυγάδας Μεσσήνης  διακοσίους   συστρατεύοντας, διαφόρους ταῖς ἀνδρείαις καὶ
[22, 7]   ταῖς μετ´ αὐτοῦ κομισθείσαις πλείους  διακοσίων.   ἐν τούτῳ δὲ ὄντος αὐτοῦ,
[22, 6]   μετὰ Καρχηδονίων ποιήσαντες, ἔκριναν κοινῇ  διακωλύειν   Πύρρον τὴν εἰς Σικελίαν διάβασιν·
[22, 9]   διεπρεσβεύσαντο πρὸς τὸν βασιλέα ὑπὲρ  διαλύσεως   καὶ εἰρήνης συνθέσθαι καὶ χρημάτων
[22, 5]   πρεσβευτὴς ἀποσταλεὶς παρὰ Πύρρου περὶ  διαλύσεως   πρὸς Ῥωμαίους, οὗτος πειστικὸς ὢν
[22, 7]   ἐντεῦθεν καταπλεύσας τὸν πορθμὸν καὶ  διάρας   Σικελίαν, κατῆρεν εἰς τὴν Ταυρομένιον.
[22, 9]   ἀνομήμασι τιμωρίας. Ὅτι τὰς Αἰγέας  διαρπάσας   Πύρρος, ἥτις ἦν ἑστία
[22, 9]   πρὸς τὴν Ἰαιτίνων πόλιν, ὀχυρότητι  διαφέρουσαν   καὶ κατὰ τοῦ Πανόρμου καλῶς
[22, 2]   γένος Καμπανός, πλεονεξίᾳ καὶ τόλμῃ  διαφέρων   ἐμιμήσατο τὴν τῶν Μαμερτίνων παρανομίαν.
[22, 10]   τοὺς φυγάδας Μεσσήνης διακοσίους συστρατεύοντας,  διαφόρους   ταῖς ἀνδρείαις καὶ ἀρεταῖς, προσθεὶς
[22, 4]   εἶχε δὲ τυραννίδος εἰσηγητὴν καὶ  διδάσκαλον   Καλλιφῶντα τὸν Σικελόν, συνδιατετριφότα πολλοῖς
[22, 4]   Γαλάτας εὑρὼν καὶ τούτοις ὅπλα  διδοὺς   καὶ δωρεαῖς τιμήσας δορυφόροις ἐχρῆτο
[22, 9]   περὶ τὴν πολιορκίαν ταύτης παρασκευαζομένου,  διεβίβασαν   ἐκ τῆς Λιβύης οἱ Καρχηδόνιοι
[22, 9]   καὶ τυμβωρυχήσαντες τὰ μὲν χρήματα  διείλαντο,   τὰ δὲ ὀστᾶ τῶν τετελευτηκότων
[22, 8]   θάνατον, συναγαγὼν τὸν λαὸν αὐτοῦ,  διελάλησε   τοῖς Γαλάταις, συμβουλεύσας αὐτοῖς ἑαυτὸν
[22, 6]   αὐτοῦ τοῖς ὀδοῦσι πατάξαι καὶ  διελάσαντα   τὴν πληγὴν κτεῖναι. Ὅτι Ἱκέτας
[22, 2]   Ῥηγίνους σφάξαντες καὶ τὰς κτήσεις  διελόμενοι   κατέσχον τὴν πόλιν ὡς δορίκτητον.
[22, 6]   ὕλην εἰς ναυπηγίαν ἐνέπρησαν, καὶ  διέμειναν   φυλάττοντες τὸν πορθμόν, παρατηροῦντες τὴν
[22, 7]   ἐτόλμησαν πολεμῆσαι. διόπερ Πύρρος ἀκινδύνως  διέπλευσεν   εἰς Συρακόσας, καὶ παρέλαβε τὴν
[22, 6]   Συρακόσης τυραννοῦντος, ἔχοντες στρατιώτας μυρίους  διεπολέμουν   ἀλλήλοις· ἀμφότεροι δὲ κάμνοντες ἐν
[22, 6]   δὲ κάμνοντες ἐν τῷ πολέμῳ  διεπρεσβεύοντο   πρὸς Πύρρον. ~Ὅτι Πύρρος ἐν
[22, 9]   ἐποίησαν, καὶ τάφρον ὀρύξαντες μέγαν,  διεπρεσβεύσαντο   πρὸς τὸν βασιλέα ὑπὲρ διαλύσεως
[22, 10]   γενόμενος τὰς ῥαφὰς τῶν τραυμάτων  διέρρηξε,   τὴν ἀπώλειαν τοῦ τέκνου θανάτου
[22, 9]   τὰ δὲ ὀστᾶ τῶν τετελευτηκότων  διέρριψαν.   δὲ Πύρρος ἐπὶ τούτοις
[22, 8]   δισμυρίους. διὰ δὲ τῶν Δαρδάνων  διερχόμενοι   ἅπαντες διεφθάρησαν, καὶ οὐδεὶς ὑπελείφθη
[22, 4]   Μακεδονικὴ δύναμις κατεκόπη καὶ  διεφθάρη.   {Κατὰ δὲ τοὺς χρόνους τούτους,
[22, 8]   δὲ τῶν Δαρδάνων διερχόμενοι ἅπαντες  διεφθάρησαν,   καὶ οὐδεὶς ὑπελείφθη ἀπελθεῖν οἶκον.
[22, 3]   πρὸς ἀλλήλους ποιούμενοι τὰς κτήσεις  διήρπασαν,   τὴν δὲ χώραν ἀγεώργητον ἐποίησαν.
[22, 9]   χωρεῖν τὸ πλῆθος τῆς παρασκευῆς.  διὸ   καὶ βελῶν παντοδαπῶν ἀφιεμένων ἐπὶ
[22, 9]   βίᾳ ταύτην ἐξελεῖν διὰ πολιορκίας.  διὸ   καὶ τοῖς τείχεσι προσαγαγὼν μηχανάς,
[22, 7]   χώραν αὐτῶν κατατρέχοντες ἔρημον κατεσκεύασαν.  διὸ   τῷ πολέμῳ κάμνοντες οἱ Συρακόσιοι
[22, 4]   οἱ πάντες ἔτη τρία κατὰ  Διόδωρον.   Ὅτι Ἀπολλόδωρος ἐπιθέμενος τυραννίδι καὶ
[22, 9]   ἅλωσιν τῆς Καρχηδονίων Μοτύης ὑπὸ  Διονυσίου   τοῦ τυράννου. τοὺς γὰρ ἐκ
[22, 3]   ὑποτεταγμένων διὰ τὴν παρανομίαν ἐμισεῖτο.  διόπερ   ἁπάντων ὄντων πρὸς ἀπόστασιν, ταχὺ
[22, 7]   ταῖς καταλελειμμέναις οὐκ ἐτόλμησαν πολεμῆσαι.  διόπερ   Πύρρος ἀκινδύνως διέπλευσεν εἰς Συρακόσας,
[22, 9]   αὐτῆς ἐξελάσαι τοὺς Φοίνικας καὶ  διορίσαι   τῷ πελάγει τὴν ἐπαρχίαν. εὐθὺς
[22, 8]   σπανιζούσης αὐτοῦ τροφῆς, ἀπέλιπον ἄλλους  δισμυρίους.   διὰ δὲ τῶν Δαρδάνων διερχόμενοι
[22, 8]   πείνης ταλαιπωρήσαντας ἀνεῖλεν, ὄντας περὶ  δισμυρίους·   καὶ οὕτως τοῖς λοιποῖς διὰ
[22, 8]   καὶ ἐμπόρων πλείστων καὶ ἁμαξῶν  δισχιλίων   εἰς Μακεδονίαν ἐλθὼν πόλεμον ἐποίησεν,
[22, 2]   δὲ περὶ τὸν Δέκιον Καμπανοὶ  δοθέντες   ὑπὸ Ῥωμαίων φύλακες τῶν Ῥηγίνων
[22, 2]   αὐτὸν περιεχούσης, τῶν ἰατρῶν τὸν  δόκιμον   μεταστειλαμένου αὐτοῦ, οὗτος τὴν ὕβριν
[22, 8]   κατεγέλασεν ὅτι θεοὺς ἀνθρωπομόρφους εἶναι  δοκοῦντες   ἵστασαν αὐτοὺς ξυλίνους τε καὶ
[22, 6]   Σικελίαν. Ὅτι Μαμερτῖνοι οἱ Μεσσηνίους  δολοφονήσαντες   συμμαχίαν μετὰ Καρχηδονίων ποιήσαντες, ἔκριναν
[22, 2]   διελόμενοι κατέσχον τὴν πόλιν ὡς  δορίκτητον.   δὲ ἐπὶ τῆς φρουρᾶς
[22, 4]   ὅπλα διδοὺς καὶ δωρεαῖς τιμήσας  δορυφόροις   ἐχρῆτο πιστοῖς καὶ πρὸς τὰς
[22, 5]   φίλος Ῥωμαίων, ἡδέως προσδέξεσθαι τὴν  δόσιν   οὖσαν ἀκατηγόρητον. ~Ὅτι Φιντίας
[22, 9]   εἰρήνης συνθέσθαι καὶ χρημάτων πλῆθος  δοῦναι.   τοῦ βασιλέως χρήματα λαβεῖν μὴ
[22, 8]   ὄντων δὲ ἐν τῷ τεμένει  δυεῖν   νεῶν παντελῶς ἀρχαίων Ἀθηνᾶς Προναίας
[22, 10]   φυγὴν ὥρμησαν. ἐπικειμένων τῶν Συρακοσίων  δυνάμει,   πάντας κατέκοψαν. δὲ στρατηγὸς
[22, 6]   τῇ πόλει τὰς μετ´ αὐτοῦ  δυνάμεις.   Ὅτι Καρχηδόνιοι συμμαχίαν ποιήσαντες μετὰ
[22, 9]   κατασκευάζειν, καὶ διὰ τούτου θαλασσοκρατήσας  δυνάμεις   πρὸς Λιβύην διαβιβάζειν, ἔτρεπε τὴν
[22, 9]   Συρακόσας καὶ Λεοντίνους καταστησάμενος μετὰ  δυνάμεως   ἐπὶ τὴν Ἀκράγαντα προῆλθεν. ὄντος
[22, 9]   ὀχύρωμα, πάσης τῆς Καρχηδόνος ἐπεκράτησε  δυνάμεως   καὶ κύριος ἐγένετο πλὴν τοῦ
[22, 9]   ἐκ τῆς Λιβύης οἱ Καρχηδόνιοι  δύναμιν   ἀξιόλογον εἰς τὸ Λιλύβαιον· πολὺν
[22, 10]   μετὰ δὲ ταῦτα Ἱέρων ἔχων  δύναμιν   ἀξιόλογον ἐστράτευσεν ἐπὶ Μαμερτίνους, καὶ
[22, 4]   μεταδιδοὺς τοῖς πένησι τῆς εὐπορίας  δύναμιν   ἀξιόλογον περιεποιήσατο. ἐκτραπεὶς δὲ εἰς
[22, 10]   νώτου προσπεσεῖν· αὐτὸς δὲ τὴν  δύναμιν   ἐκτάξας, κατὰ στόμα ἀπήντα. γενομένης
[22, 10]   βασιλέως στρατοπεδείας. εὐθὺς ἐκτάξας τὴν  δύναμιν   ἐπειρᾶτο διαβαίνειν τὸν ποταμόν. Ἱέρων
[22, 10]   αὐτοὶ δὲ εὔζωνον ποιήσαντες τὴν  δύναμιν   ἧκον ἐν τάχει βοηθήσοντες τῇ
[22, 7]   στεφάνοις στεφθείς, ἀπεβίβασε τὴν πεζὴν  δύναμιν.   ταύτης δὲ πορευομένης εἰς Συρακόσας.
[22, 4]   ἐσφάγη καὶ πᾶσα Μακεδονικὴ  δύναμις   κατεκόπη καὶ διεφθάρη. {Κατὰ δὲ
[22, 4]   τοῦ Λάγου, πρὸς ὀλίγας ἡμέρας  δυναστεύσας   καὶ ἐκπεσών· ὡσαύτως δὲ καὶ
[22, 6]   κτεῖναι. Ὅτι Ἱκέτας ἐννέα ἔτη  δυναστεύσας   Συρακόσας ὑπὸ Θοίνωνος τοῦ Μαμέως
[22, 9]   ἣν εἶχον ὅπως μὴ Φιντίας  δυναστεύσῃ   αὐτῶν, λέγοντες τὴν πόλιν παραδώσειν
[22, 7]   προσλαβόμενος εἰς συμμαχίαν Τυνδαρίωνα τὸν  δυνάστην   Ταυρομενίας, καὶ λαβὼν παρ´ αὐτοῦ
[22, 7]   ἐκ Λεοντίνων ἀπὸ Ἡρακλείδου τοῦ  δυνάστου   λέγοντος παραδώσειν τῷ βασιλεῖ τὴν
[22, 7]   Πύρρος ἐν Ἰταλίᾳ ἐπολέμησεν ἔτη  δύο   καὶ μῆνας τέσσαρας. ὅτι τούτου
[22, 9]   τὸ πετρώδη εἶναι τὸν τόπον,  δύο   μῆνας πολιορκήσας καὶ ἀπογνοὺς τὴν
[22, 9]   καὶ φύσιν ἐχούσης ὀχυρὰν καὶ  δυσπολιόρκητον,   ἔκρινεν Πύρρος βίᾳ ταύτην
[22, 8]   πορείαν ἐποιεῖτο. κατὰ δὲ τὰς  δυσχωρίας   οἱ Ἕλληνες ἐπιτιθέμενοι τὰς οὐραγίας
[22, 5]   ὢν ἐν τῷ πρεσβεύειν καὶ  δῶρα   πολυτελῆ τοῖς εὐθέτοις ἐδίδου. οἱ
[22, 4]   καὶ τούτοις ὅπλα διδοὺς καὶ  δωρεαῖς   τιμήσας δορυφόροις ἐχρῆτο πιστοῖς καὶ
[22, 5]   αὐτοῦ πολεμίου μηδαμῶς ἁρμόζειν τὴν  δωρεάν,   ἐὰν δὲ καταπράξηται τὴν εἰρήνην
[22, 9]   Τοὺς θυρεοὺς Μολοττὸς Ἰτωνίδι  δῶρον   Ἀθηνᾷ Πύρρος ἀπὸ θρασέων ἐκρέμασεν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/11/2008