HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XXII (fragments)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


η  =  40 formes différentes pour 57 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

>
Livre, fragment
[22, 8]   εἰς ναὸν ἐλθὼν ἀργυροῦν μὲν     χρυσοῦν οὐδὲν εὗρεν ἀνάθημα, ἀγάλματα
[22, 8]   τὰς ὀχυρωτάτας τῶν πλησίον πόλεων.     δὲ Πυθία τοῖς Δελφοῖς ἀπόκρισιν
[22, 5]   κατὰ τὴν Σικελίαν τυράννοις. ~Ὅτι     Καδμεία νίκη παροιμία ἐστίν. ἐστὶ
[22, 4]   βασιλεὺς ἐσφάγη καὶ πᾶσα     Μακεδονικὴ δύναμις κατεκόπη καὶ διεφθάρη.
[22, 7]   ἑκατὸν εἴκοσι καὶ ἄφρακτοι εἴκοσι·     μὲν βασιλικὴ ἐννήρης· δὲ
[22, 9]   πλὴν τοῦ Λιλυβαίου· αὕτη γὰρ     πόλις ὑπὸ Καρχηδονίων ἐκτίσθη μετὰ
[22, 11]   ἀπαντᾶν τῷ βασιλεῖ. οὐ μὴν     τύχη εἴασε παντελῶς πεσεῖν τὰ
[22, 9]   δὲ ταῦτα ἀποστείλας ἐς Συρακόσας  ἤγαγεν   ὄργανα πολιορκητικὰ καὶ βελῶν πλῆθος.
[22, 7]   Συρακοσίους κατήλλαξε καὶ εἰς ὁμόνοιαν  ἤγαγεν,   ὡς μεγάλης τευξόμενος ἀποδοχῆς διὰ
[22, 5]   ἐταπεινώθησαν διὰ τὸ μέγεθος τῆς  ἡγεμονίας,   δὲ νικήσας τὴν τῶν
[22, 5]   κινδυνεύειν διὰ τὸ μέγεθος τῆς  ἡγεμονίας.   {Ὅτι Πύρρος βασιλεὺς πολλοὺς
[22, 5]   εἰρήνην καὶ γένηται φίλος Ῥωμαίων,  ἡδέως   προσδέξεσθαι τὴν δόσιν οὖσαν ἀκατηγόρητον.
[22, 4]   εὐπόρων οὐσίας δημεύων πλῆθος χρημάτων  ἤθροιζεν.   ἀναβιβάσας δὲ τοὺς στρατιωτικοὺς μισθοὺς
[22, 9]   καταπελτῶν ὀξυβελῶν τε καὶ πετροβόλων  ἤθροιστο   παρὰ Καρχηδονίων ὥστε τὸ τεῖχος
[22, 11]   νήσῳ. ἀκούσας δὲ τὸ παράδοξον  ἧκε   κατὰ τάχος εἰς τὸν βασιλέα,
[22, 9]   δὲ Ἰαιτίνων ἑκουσίως προσχωρησάντων, εὐθὺς  ἧκεν   ἐπὶ τῶν Πανορμιτῶν πόλιν, ἔχουσαν
[22, 7]   πεζοὺς τετρακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ πεντακοσίους.  ἧκον   δὲ καὶ ἕτεροι πλεῖστοι εἰς
[22, 10]   δὲ εὔζωνον ποιήσαντες τὴν δύναμιν  ἧκον   ἐν τάχει βοηθήσοντες τῇ Μεσσηνίᾳ
[22, 9]   δὲ αὐτοῦ περὶ τὴν ὁδοιπορίαν,  ἧκον   Ἐνναῖοι λέγοντες τὴν φρουρὰν τὴν
[22, 7]   ἐν τούτῳ δὲ ὄντος αὐτοῦ,  ἧκον   πρέσβεις ἐκ Λεοντίνων ἀπὸ Ἡρακλείδου
[22, 10]   περὶ πολλοῦ θεραπεῦσαι τὸν Κίων,  ἧκόν   τινες ἵππους φέροντες ἐκ τοῦ
[22, 9]   πολλῶν πιπτόντων, πολλῶν δὲ τραυματιζομένων,  ἠλαττοῦτο   Πύρρος. ἐπεβάλετο κρείττονας μηχανὰς
[22, 3]   Μακεδόνων βασιλεὺς τὴν μὲν  ἡλικίαν   νέος ὢν παντελῶς, πραγμάτων δὲ
[22, 7]   υἱόν, καὶ διὰ τοῦτο καθ´  ἡμέραν   ἄλλους ἐπ´ ἄλλοις πρέσβεις ἔστελλον
[22, 4]   Πτολεμαίου τοῦ Λάγου, πρὸς ὀλίγας  ἡμέρας   δυναστεύσας καὶ ἐκπεσών· ὡσαύτως δὲ
[22, 4]   ἐκπεσών· ὡσαύτως δὲ καὶ Ἀντίπατρος  ἡμέρας   τεσσαράκοντα πέντε· μεθ´ οὓς Σωσθένης,
[22, 9]   τείχεσιν ἐποιεῖτο προσβολὰς ἐκ διαδοχῆς·  ἠμύναντο   δὲ οἱ Καρχηδόνιοι διὰ τὸ
[22, 6]   ἔκλινε πρὸς αὐτόν, καὶ ἕτοιμος  ἦν   δέξασθαι τῇ πόλει τὰς μετ´
[22, 9]   Αἰγέας διαρπάσας Πύρρος, ἥτις  ἦν   ἑστία τῆς Μακεδονικῆς βασιλείας, τοὺς
[22, 10]   πλεονεκτούντων, μέχρι μέν τινος ἰσόρροπος  ἦν   κίνδυνος· ἐπεὶ δὲ καὶ
[22, 10]   τῇ παρεμβολῇ τῶν πολεμίων, περιχαρὴς  ἦν,   ὡς κυριεύσων τῆς τοῦ βασιλέως
[22, 9]   τὴν φρουρὰν τὴν Καρχηδονίων ἐκβεβληκέναι,  ἣν   εἶχον ὅπως μὴ Φιντίας δυναστεύσῃ
[22, 4]   διὰ τῶν βασάνων τιμωρίᾳ βιαζόμενος  ἠνάγκασε   πάντας ἄργυρον καὶ χρυσὸν παραδιδόναι.
[22, 1]   ~Ὅτι πάτριόν ἐστι τοῖς  Ἠπειρώταις   μὴ μόνον περὶ τῆς ἰδίας
[22, 4]   τούτοις Ἀλέξανδρος καὶ Πύρρος  Ἠπειρώτης·   οἱ πάντες ἔτη τρία κατὰ
[22, 9]   δὲ ἐπιλέκτους, οὐδὲν ἀπολειπομένους τῶν  Ἠπειρωτῶν·   παρέλαβε δὲ καὶ τριάκοντα πόλεις
[22, 5]   Πύρρος βασιλεὺς πολλοὺς τῶν  Ἠπειρωτῶν   τῶν συνδιαβεβηκότων ἀποβεβληκώς, ἐπεί τις
[22, 9]   καὶ ἐλέφαντας. καὶ πρώτην πόλιν  Ἡράκλειαν   ὑπηγάγετο φρουρουμένην ὑπὸ Καρχηδονίων· μετὰ
[22, 7]   ἧκον πρέσβεις ἐκ Λεοντίνων ἀπὸ  Ἡρακλείδου   τοῦ δυνάστου λέγοντος παραδώσειν τῷ
[22, 9]   βασιλεὺς καὶ πρὸς τὴν  Ἡρακλέους   τάξιν ἁμιλλώμενος, πρῶτος τοῖς τείχεσιν
[22, 8]   οὐραγίας ἀπέκοπτον καὶ τὴν ἀποσκευὴν  ἦραν   ἅπασαν· πορευόμενοι δὲ πρὸς Θερμοπύλας,
[22, 9]   δὲ καὶ τριάκοντα πόλεις ὧν  ἦρχε   Σωσίστρατος. μετὰ δὲ ταῦτα ἀποστείλας
[22, 9]   τοῖς τείχεσιν ἐπέβαλε καὶ μάχην  ἡρωικὴν   συστησάμενος τοὺς ἐπιρράξαντας Καρχηδονίους ἀπέκτεινε·
[22, 5]   τῶν συνδιαβεβηκότων ἀποβεβληκώς, ἐπεί τις  ἠρώτησεν   αὐτὸν τῶν ἰδιοξένων πῶς τὰ
[22, 7]   γυναῖκα, τὴν θυγατέρα Ἀγαθοκλέους, ἐξ  ἧς   ἐγέννησεν Ἀλέξανδρον υἱόν, καὶ διὰ
[22, 2]   γυναῖκας ἰδιοποιήσατο. Καμπανοὶ δὲ οὗτοι  ἦσαν,   καὶ ἐποίησαν κατὰ τὸν ὅμοιον
[22, 3]   τῆς Μεσσήνης. ~Κατὰ δὲ Σικελίαν  ἦσαν   τύραννοι Ἱκέτας ἐν Συρακόσῃ, Φιντίας
[22, 9]   πάρος Αἰακίδαι. Συνειδότες οὖν ἑαυτοῖς  ἠσεβηκόσι   τηλικαῦτα προσεδόκων εἰκότως τεύξεσθαι τῆς
[22, 11]   βασιλεὺς πεισθεὶς τῷ Φοίνικι τὰς  ἡσυχίας   ἔσχεν. δὲ Ἀννίβας παρελθὼν
[22, 9]   τὰς Αἰγέας διαρπάσας Πύρρος,  ἥτις   ἦν ἑστία τῆς Μακεδονικῆς βασιλείας,
[22, 11]   Μαμερτῖνοι ἀπογνόντες ἑαυτῶν διὰ τὴν  ἧτταν,   πάλιν ἀπεκατεστάθησαν εἰς ἀσφάλειαν τὸν
[22, 5]   κατὰ τὴν παροιμίαν· οἱ γὰρ  ἡττηθέντες   οὐδὲν ἐταπεινώθησαν διὰ τὸ μέγεθος
[22, 5]   νικήσαντας συμφορὰν ἔχειν, τοὺς δὲ  ἡττημένους   μηδὲν κινδυνεύειν διὰ τὸ μέγεθος
[22, 5]   δὲ νικήσας τὴν τῶν  ἡττημένων   βλάβην καὶ συμφορὰν ἀνεδέδεκτο. Ὅτι
[22, 2]   τὴν διαίρεσιν τῆς κτήσεως τῶν  ἠτυχηκότων   ἄδικον ποιησάμενος ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ
[22, 2]   τεταγμένος Δέκιος ἐξαργυρισάμενος τὰς τῶν  ἠτυχηκότων   κτήσεις καὶ τὴν διαίρεσιν τῆς
[22, 10]   δὲ τὴν Μεσσήνην οἰκούντων Μαμερτίνων  ηὐξημένων   πολλὰ μὲν φρούρια αὐτοὶ δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/11/2008