HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XXII (fragments)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


μ  =  69 formes différentes pour 138 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

>
Livre, fragment
[22, 11]   εἰσήγαγεν εἰς τὴν πόλιν στρατιώτας  μʹ   οἱ μὲν οὖν Μαμερτῖνοι ἀπογνόντες
[22, 10]   ἔχοντες πεζοὺς ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ  μʹ   στρατηγὸν δὲ εἶχον Κίων. οὗτος
[22, 4]   τούτους, τῶν Γαλατῶν ἐπικειμένων τῇ  Μακεδονίᾳ   καὶ λεηλατούντων αὐτήν, διὰ τὸ
[22, 8]   πλείστων καὶ ἁμαξῶν δισχιλίων εἰς  Μακεδονίαν   ἐλθὼν πόλεμον ἐποίησεν, ἐν
[22, 4]   βασιλεὺς ἐσφάγη καὶ πᾶσα  Μακεδονικὴ   δύναμις κατεκόπη καὶ διεφθάρη. {Κατὰ
[22, 9]   Πύρρος, ἥτις ἦν ἑστία τῆς  Μακεδονικῆς   βασιλείας, τοὺς Γαλάτας ἐκεῖσε κατέλιπεν.
[22, 3]   ὑπὸ χεῖρα. Ὅτι Πτολεμαῖος  Μακεδόνων   βασιλεὺς τὴν μὲν ἡλικίαν νέος
[22, 11]   τέκνου θανάτου τιμησάμενος. ~οἱ δὲ  Μαμερτῖνοι,   ἀπαγγελίας γενομένης ὅτι σὺν τῷ
[22, 11]   στρατιώτας μʹ οἱ μὲν οὖν  Μαμερτῖνοι   ἀπογνόντες ἑαυτῶν διὰ τὴν ἧτταν,
[22, 10]   χιλίους πεντακοσίους· ἀντεστράτευσαν δὲ καὶ  Μαμερτῖνοι   ἔχοντες πεζοὺς ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ
[22, 2]   ἰδίων Καμπανῶν. συνήργησαν δὲ καὶ  Μαμερτῖνοι   μετὰ τῶν ληφθέντων χρημάτων στρατηγὸν
[22, 6]   τὸν βασιλέα εἰς Σικελίαν. Ὅτι  Μαμερτῖνοι   οἱ Μεσσηνίους δολοφονήσαντες συμμαχίαν μετὰ
[22, 10]   λόφον περιελθόντες ἐπέρραξαν παραδόξως τοῖς  Μαμερτίνοις   καὶ νεαλεῖς ὄντες τοὺς κάμνοντας
[22, 2]   ἐποίησαν κατὰ τὸν ὅμοιον τρόπον  Μαμερτίνοις,   ὥσπερ ἐκεῖνοι Μεσσηνίους σφάξαντες. εἶτα
[22, 10]   εἰς στενὴν χώραν συνήλασε τοὺς  Μαμερτίνους.   ἀπὸ μὲν γὰρ τοῦ Σικελικοῦ
[22, 10]   ἔχων δύναμιν ἀξιόλογον ἐστράτευσεν ἐπὶ  Μαμερτίνους,   καὶ τὴν μὲν Ἅλαισαν παραδόσει
[22, 11]   παρελθὼν εἰς Μεσσήνην καὶ καταλαβὼν  Μαμερτίνους   μέλλοντας παραδιδόναι τὴν πόλιν ἀνέπεισε,
[22, 11]   εἴασε παντελῶς πεσεῖν τὰ κατὰ  Μαμερτίνους   πράγματα. Ἀννίβας γὰρ τῶν
[22, 10]   κατέκοψαν. δὲ στρατηγὸς τῶν  Μαμερτίνων   ἀγωνιζόμενος ἐκθύμως καὶ περιπεσὼν πολλοῖς
[22, 10]   ~Τῶν δὲ τὴν Μεσσήνην οἰκούντων  Μαμερτίνων   ηὐξημένων πολλὰ μὲν φρούρια αὐτοὶ
[22, 2]   τόλμῃ διαφέρων ἐμιμήσατο τὴν τῶν  Μαμερτίνων   παρανομίαν. ἐκεῖνοί τε γὰρ προσδεχθέντες
[22, 6]   δυναστεύσας Συρακόσας ὑπὸ Θοίνωνος τοῦ  Μαμέως   ἐκβάλλεται τῆς τυραννίδος. Ὅτι Θοίνων
[22, 10]   εἰς θεραπείαν. καὶ κατὰ τὴν  μαντείαν   καὶ τὴν τῶν ἱεροσκόπων πρόρρησιν
[22, 8]   καὶ εἰς τὸ ἐν Δελφοῖς  μαντεῖον,   θέλων ἀποσυλῆσαι αὐτό. καὶ πολλοῦ
[22, 8]   τὰς γυναῖκας ἀποκομίσωσιν ἐκ τοῦ  μαντείου   πρὸς τὰς ὀχυρωτάτας τῶν πλησίον
[22, 10]   δὲ εἶχον Κίων. οὗτος δὲ  μάντεις   ἀθροίσας ἱεροσκόπους, θύσας ἐπηρώτησε περὶ
[22, 8]   ἀνήκοντα κατὰ χώραν ἐν τῷ  μαντείῳ·   φυλάξειν γὰρ ἅπαντα τὸν θεὸν
[22, 5]   εἰπεῖν ὅτι ἐὰν ἔτι μιᾷ  μάχῃ   νικήσῃ τοὺς Ῥωμαίους, οὐδεὶς αὐτῷ
[22, 10]   νεαλεῖς ὄντες τοὺς κάμνοντας τῇ  μάχῃ   ῥᾳδίως ἀνῄρουν, τότε δὴ πανταχόθεν
[22, 5]   ἰδιοξένων πῶς τὰ κατὰ τὴν  μάχην   ἀπήντησεν αὐτῷ, εἰπεῖν ὅτι ἐὰν
[22, 9]   πρῶτος τοῖς τείχεσιν ἐπέβαλε καὶ  μάχην   ἡρωικὴν συστησάμενος τοὺς ἐπιρράξαντας Καρχηδονίους
[22, 10]   ἱεροσκόπους, θύσας ἐπηρώτησε περὶ τῆς  μάχης·   τῶν δὲ ἀποφηναμένων ὅτι διὰ
[22, 9]   τὸν Ἀντιγόνου καθελὼν στρατόν. οὐ  μέγα   θαῦμα· αἰχματαὶ καὶ νῦν καὶ
[22, 9]   τείχεσι προσαγαγὼν μηχανάς, καὶ πολιορκίας  μεγάλης   γενομένης καὶ ἰσχυρᾶς ἐπὶ πολὺν
[22, 7]   καὶ εἰς ὁμόνοιαν ἤγαγεν, ὡς  μεγάλης   τευξόμενος ἀποδοχῆς διὰ τὴν εἰρήνην.
[22, 7]   θάλατταν, ἑκατὸν ναυσὶν ἐφορμοῦντες τῷ  μεγάλῳ   λιμένι· πεζῇ δὲ πέντε μυριάσι
[22, 7]   καὶ προσδεχθεὶς ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων  μεγάλως   καὶ χρυσοῖς στεφάνοις στεφθείς, ἀπεβίβασε
[22, 9]   πυκνοὺς ἐποίησαν, καὶ τάφρον ὀρύξαντες  μέγαν,   διεπρεσβεύσαντο πρὸς τὸν βασιλέα ὑπὲρ
[22, 9]   τὴν πολιορκίαν. κρίνας οὖν στόλον  μέγαν   κατασκευάζειν, καὶ διὰ τούτου θαλασσοκρατήσας
[22, 5]   ἡττηθέντες οὐδὲν ἐταπεινώθησαν διὰ τὸ  μέγεθος   τῆς ἡγεμονίας, δὲ νικήσας
[22, 5]   ἡττημένους μηδὲν κινδυνεύειν διὰ τὸ  μέγεθος   τῆς ἡγεμονίας. {Ὅτι Πύρρος
[22, 9]   πλῆθος τῶν ἀγωνιζομένων καὶ τὸ  μέγεθος   τῆς παρασκευῆς. τοσοῦτον γὰρ πλῆθος
[22, 11]   λοιποὶ στρατιῶται πάντες ἀπολώλασιν, ἔκριναν  μεθ´   ἱκετηρίας ἀπαντᾶν τῷ βασιλεῖ. οὐ
[22, 4]   καὶ Ἀντίπατρος ἡμέρας τεσσαράκοντα πέντε·  μεθ´   οὓς Σωσθένης, ἔτι δὲ Πτολεμαῖος,
[22, 4]   καὶ βεβαιῶσαι κρίνας τὴν συνωμοσίαν,  μειρακίσκον   τινὰ φίλον αὐτοῦ καλέσας ὡς
[22, 4]   ἐκπίπτειν αὐτῆς, ὧν εἷς καὶ  Μελέαγρος,   ἀδελφὸς Πτολεμαίου τοῦ Λάγου, πρὸς
[22, 11]   εἰς Μεσσήνην καὶ καταλαβὼν Μαμερτίνους  μέλλοντας   παραδιδόναι τὴν πόλιν ἀνέπεισε, καὶ
[22, 10]   ἐστράτευσεν ἐπὶ Μαμερτίνους, καὶ τὴν  μὲν   Ἅλαισαν παραδόσει προσηγάγετο, ὑπὸ δὲ
[22, 4]   τοὺς πολιτικοὺς χρήματα, καὶ πολλοὺς  μὲν   ἄνδρας, οὐκ ὀλίγας δὲ γυναῖκας
[22, 11]   Ἱέρωνα καταστρατηγῆσαι δι´ ἀπάτης.  μὲν   βασιλεὺς πεισθεὶς τῷ Φοίνικι τὰς
[22, 7]   εἴκοσι καὶ ἄφρακτοι εἴκοσι·  μὲν   βασιλικὴ ἐννήρης· δὲ σύμπας
[22, 10]   χώραν συνήλασε τοὺς Μαμερτίνους. ἀπὸ  μὲν   γὰρ τοῦ Σικελικοῦ πελάγους τὴν
[22, 2]   τιμωρίαν οἱ παρανομήσαντες, ἀλλ´  μὲν   Δέκιος εἰς ὀφθαλμίαν χαλεπὴν ἐμπεσὼν
[22, 8]   βασιλεὺς εἰς ναὸν ἐλθὼν ἀργυροῦν  μὲν   χρυσοῦν οὐδὲν εὗρεν ἀνάθημα,
[22, 3]   Πτολεμαῖος Μακεδόνων βασιλεὺς τὴν  μὲν   ἡλικίαν νέος ὢν παντελῶς, πραγμάτων
[22, 7]   ὑπὲρ τοὺς μυρίους. καὶ τὸν  μὲν   Θοίνωνα καὶ Σωσίστρατον καὶ τοὺς
[22, 7]   δὲ πλησίον ἐγένοντο Συρακόσης, οἱ  μὲν   Καρχηδόνιοι προαπεσταλκότες τριάκοντα ναῦς διά
[22, 10]   ἔχοντος, ἐκπολιορκήσας τὸ χωρίον τοῦτο  μὲν   κατέσκαψε, τοὺς δὲ φρουροῦντας ἀπολύσας
[22, 11]   τάχος εἰς τὸν βασιλέα, τῷ  μὲν   λόγῳ συγχαίρων, τῷ δὲ ἔργῳ
[22, 9]   Σωσιστράτου καὶ τοὺς στρατιώτας, πεζοὺς  μὲν   ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ ὀκτακοσίους, πάντας
[22, 5]   ἀπόκρισιν ἔδωκαν αὐτῷ, ὅτι νῦν  μὲν   ὄντος αὐτοῦ πολεμίου μηδαμῶς ἁρμόζειν
[22, 11]   τὴν πόλιν στρατιώτας μʹ οἱ  μὲν   οὖν Μαμερτῖνοι ἀπογνόντες ἑαυτῶν διὰ
[22, 9]   στρατιάν εἰς Ἀκράγαντα παραγενόμενος τὴν  μὲν   πόλιν ἔλαβε παρὰ Σωσιστράτου καὶ
[22, 2]   ὑπὸ Μεσσηνίων ὡς φίλοι τὴν  μὲν   πόλιν κατελάβοντο, τοὺς δὲ Μεσσηνίους
[22, 6]   Ῥήγιον διαβάντες προσβολὰς ποιούμενοι τῆς  μὲν   πολιορκίας ἀπέστησαν, τὴν δὲ παρεσκευασμένην
[22, 9]   πλησίον τῶν τειχῶν καταστρατοπεδεύσας, τὸ  μὲν   πρῶτον συνεχεῖς τοῖς τείχεσιν ἐποιεῖτο
[22, 10]   εὐκαιρίαν τοῦ τόπου πλεονεκτούντων, μέχρι  μέν   τινος ἰσόρροπος ἦν κίνδυνος·
[22, 10]   τάξεις. τῆς δὲ χώρας τὴν  μὲν   τοῖς Κεντοριπίνοις, τὴν δὲ τοῖς
[22, 10]   Μεσσήνην οἰκούντων Μαμερτίνων ηὐξημένων πολλὰ  μὲν   φρούρια αὐτοὶ δὲ εὔζωνον ποιήσαντες
[22, 9]   ἅπαντας ἀνέσκαψαν καὶ τυμβωρυχήσαντες τὰ  μὲν   χρήματα διείλαντο, τὰ δὲ ὀστᾶ
[22, 9]   δὲ τῆς πόλεως τὸ πλεῖστον  μέρος   ἐν θαλάσσῃ, τὰς ἀπὸ τῆς
[22, 11]   ἀλλήλους ποιησάμενοι συνέθεντο κοινῇ πολεμῆσαι  Μεσσήνην.  
[22, 11]   δὲ Ἀννίβας παρελθὼν εἰς  Μεσσήνην   καὶ καταλαβὼν Μαμερτίνους μέλλοντας παραδιδόναι
[22, 10]   τὴν Τυνδαριτῶν. ἐμβαλὼν δὲ εἰς  Μεσσήνην   κατεστρατοπέδευσε παρὰ τὸν Λοίτανον ποταμόν,
[22, 10]   πολέμοις χρείας. ~Τῶν δὲ τὴν  Μεσσήνην   οἰκούντων Μαμερτίνων ηὐξημένων πολλὰ μὲν
[22, 10]   Ἱέρων δ´ ἔχων τοὺς φυγάδας  Μεσσήνης   διακοσίους συστρατεύοντας, διαφόρους ταῖς ἀνδρείαις
[22, 10]   τοῦ Σικελικοῦ πελάγους τὴν ἐγγὺς  Μεσσήνης   εἶχε πόλιν τὴν τῶν Ταυρομενιτῶν,
[22, 2]   αὐτὸν στερήσας ἔφυγεν ἐκ τῆς  Μεσσήνης.   ~Κατὰ δὲ Σικελίαν ἦσαν τύραννοι
[22, 2]   αὐτὸν ἀπεστέρησε καὶ φεύγει ἐκ  Μεσσήνης.   Ὅτι εἰς τὸ Ῥήγιον ἀπεστάλη
[22, 11]   Καρχηδόνιοι καὶ Ἱέρων, ἀποπεπτωκότες τῆς  Μεσσήνης,   συνῆλθον εἰς σύλλογον καὶ συμμαχίαν
[22, 10]   ἧκον ἐν τάχει βοηθήσοντες τῇ  Μεσσηνίᾳ   πολεμουμένῃ. δὲ Ἱέρων ἀπαλλαγεὶς
[22, 6]   εἰς Σικελίαν. Ὅτι Μαμερτῖνοι οἱ  Μεσσηνίους   δολοφονήσαντες συμμαχίαν μετὰ Καρχηδονίων ποιήσαντες,
[22, 2]   μὲν πόλιν κατελάβοντο, τοὺς δὲ  Μεσσηνίους   ἐπὶ τῆς ἰδίας ἑστίας ἑκάστους
[22, 2]   ὅμοιον τρόπον Μαμερτίνοις, ὥσπερ ἐκεῖνοι  Μεσσηνίους   σφάξαντες. εἶτα τὴν διαίρεσιν τῆς
[22, 2]   ἐκεῖνοί τε γὰρ προσδεχθέντες ὑπὸ  Μεσσηνίων   ὡς φίλοι τὴν μὲν πόλιν
[22, 6]   ἦν δέξασθαι τῇ πόλει τὰς  μετ´   αὐτοῦ δυνάμεις. Ὅτι Καρχηδόνιοι συμμαχίαν
[22, 7]   δὲ σύμπας στόλος σὺν ταῖς  μετ´   αὐτοῦ κομισθείσαις πλείους διακοσίων. ἐν
[22, 8]   γὰρ ἅπαντα τὸν θεὸν καὶ  μετ´   αὐτοῦ τὰς λευκὰς κόρας. ὄντων
[22, 9]   Ἡράκλειαν ὑπηγάγετο φρουρουμένην ὑπὸ Καρχηδονίων·  μετὰ   δὲ ταῦτα Ἀζῶνας παρέλαβεν. εἶτα
[22, 9]   τριάκοντα πόλεις ὧν ἦρχε Σωσίστρατος.  μετὰ   δὲ ταῦτα ἀποστείλας ἐς Συρακόσας
[22, 10]   τὴν δὲ τοῖς Ἀγυριναίοις ἐδωρήσατο.  μετὰ   δὲ ταῦτα Ἱέρων ἔχων δύναμιν
[22, 9]   κατὰ Συρακόσας καὶ Λεοντίνους καταστησάμενος  μετὰ   δυνάμεως ἐπὶ τὴν Ἀκράγαντα προῆλθεν.
[22, 6]   Μαμερτῖνοι οἱ Μεσσηνίους δολοφονήσαντες συμμαχίαν  μετὰ   Καρχηδονίων ποιήσαντες, ἔκριναν κοινῇ διακωλύειν
[22, 8]   ~Ὅτι Βρέννος βασιλεὺς Γαλατῶν  μετὰ   πεντεκαίδεκα μυριάδων θυρεοφόρων καὶ ἱππέων
[22, 6]   δυνάμεις. Ὅτι Καρχηδόνιοι συμμαχίαν ποιήσαντες  μετὰ   Ῥωμαίων πεντακοσίους ἄνδρας ἔλαβον εἰς
[22, 9]   πόλις ὑπὸ Καρχηδονίων ἐκτίσθη  μετὰ   τὴν ἅλωσιν τῆς Καρχηδονίων Μοτύης
[22, 2]   Καμπανῶν. συνήργησαν δὲ καὶ Μαμερτῖνοι  μετὰ   τῶν ληφθέντων χρημάτων στρατηγὸν ἐποίησαν.
[22, 4]   δὲ τοὺς στρατιωτικοὺς μισθοὺς καὶ  μεταδιδοὺς   τοῖς πένησι τῆς εὐπορίας δύναμιν
[22, 9]   ἐνεχθεισῶν αὐτῷ, καὶ διὰ τῆς  μεταλλείας   ἐπεβάλετο τὰ τείχη σαλεῦσαι. τῶν
[22, 10]   κατήντησεν ἐπὶ τὸ Ἀμήσελον, κείμενον  μεταξὺ   Κεντοριπίνων καὶ Ἀγυρίου. ἐχυροῦ δὲ
[22, 2]   περιεχούσης, τῶν ἰατρῶν τὸν δόκιμον  μεταστειλαμένου   αὐτοῦ, οὗτος τὴν ὕβριν τῆς
[22, 3]   ὄντων πρὸς ἀπόστασιν, ταχὺ ταπεινωθεὶς  μετεβάλετο   τὸν τρόπον καὶ φιλανθρωπότερον ἄρχων
[22, 2]   Δέκιος εἰς ὀφθαλμίαν χαλεπὴν ἐμπεσὼν  μετεπέμψατο   τῶν ἰατρῶν τὸν ἄριστον· οὗτος
[22, 9]   Λιλύβαιον συγχωρῆσαι τοῖς Καρχηδονίοις, οἱ  μετέχοντες   τοῦ συνεδρίου φίλοι καὶ οἱ
[22, 3]   τῆς Γέλας εἰς τὴν Φιντιάδα  μετήνεγκε,   κτίσας τεῖχος καὶ ἀγορὰν ἀξιόλογον
[22, 10]   τὴν εὐκαιρίαν τοῦ τόπου πλεονεκτούντων,  μέχρι   μέν τινος ἰσόρροπος ἦν
[22, 8]   πολλοὺς στρατιώτας ἀποβαλών, ὡς  μὴ   ἰσχύσας ὕστερον εἰς τὴν Ἑλλάδα
[22, 1]   ~Ὅτι πάτριόν ἐστι τοῖς Ἠπειρώταις  μὴ   μόνον περὶ τῆς ἰδίας πατρίδος
[22, 9]   δοῦναι. τοῦ βασιλέως χρήματα λαβεῖν  μὴ   προσδεχομένου, πεισθέντος δὲ τὸ Λιλύβαιον
[22, 9]   Καρχηδονίων ἐκβεβληκέναι, ἣν εἶχον ὅπως  μὴ   Φιντίας δυναστεύσῃ αὐτῶν, λέγοντες τὴν
[22, 9]   παρὰ Καρχηδονίων ὥστε τὸ τεῖχος  μὴ   χωρεῖν τὸ πλῆθος τῆς παρασκευῆς.
[22, 5]   νῦν μὲν ὄντος αὐτοῦ πολεμίου  μηδαμῶς   ἁρμόζειν τὴν δωρεάν, ἐὰν δὲ
[22, 5]   συμφορὰν ἔχειν, τοὺς δὲ ἡττημένους  μηδὲν   κινδυνεύειν διὰ τὸ μέγεθος τῆς
[22, 9]   ἀπὸ τῶν πόλεων ἀποκαλοῦντες ἐκέλευον  μηδενὶ   τρόπῳ συγχωρεῖν τοῖς βαρβάροις ἐπιβάθραν
[22, 2]   ὑπὸ τῶν συνασεβησάντων Καμπανῶν. οὐ  μὴν   ἐξέφυγον τὴν τιμωρίαν οἱ παρανομήσαντες,
[22, 11]   ἱκετηρίας ἀπαντᾶν τῷ βασιλεῖ. οὐ  μὴν   τύχη εἴασε παντελῶς πεσεῖν
[22, 9]   πετρώδη εἶναι τὸν τόπον, δύο  μῆνας   πολιορκήσας καὶ ἀπογνοὺς τὴν ἐκ
[22, 7]   Ἰταλίᾳ ἐπολέμησεν ἔτη δύο καὶ  μῆνας   τέσσαρας. ὅτι τούτου παρασκευαζομένου πρὸς
[22, 9]   πολὺν δὲ σῖτον ἐκόμισαν θαλασσοκρατοῦντες,  μηχανὰς   δὲ καὶ βέλη πλῆθος ἄπιστον.
[22, 9]   διὸ καὶ τοῖς τείχεσι προσαγαγὼν  μηχανάς,   καὶ πολιορκίας μεγάλης γενομένης καὶ
[22, 7]   τά τε βέλη καὶ τὰς  μηχανὰς   καὶ τὰς ἐν τῇ πόλει
[22, 9]   τραυματιζομένων, ἠλαττοῦτο Πύρρος. ἐπεβάλετο κρείττονας  μηχανὰς   βασιλεὺς κατασκευάζειν τῶν ἐκ
[22, 5]   αὐτῷ, εἰπεῖν ὅτι ἐὰν ἔτι  μιᾷ   μάχῃ νικήσῃ τοὺς Ῥωμαίους, οὐδεὶς
[22, 3]   ἀξιόλογον καὶ ναοὺς θεῶν. Ὅθεν  μιαιφόνου   γεγονότος, ὑπὸ πασῶν τῶν πόλεων
[22, 5]   οὐκ ἔλαβον ταῦτα, πάντες δὲ  μίαν   καὶ τὴν αὐτὴν ἀπόκρισιν ἔδωκαν
[22, 4]   ἤθροιζεν. ἀναβιβάσας δὲ τοὺς στρατιωτικοὺς  μισθοὺς   καὶ μεταδιδοὺς τοῖς πένησι τῆς
[22, 9]   τήνδε ποιησάμενος, Τοὺς θυρεοὺς  Μολοττὸς   Ἰτωνίδι δῶρον Ἀθηνᾷ Πύρρος ἀπὸ
[22, 8]   οὐδὲν εὗρεν ἀνάθημα, ἀγάλματα δὲ  μόνον   λίθινα καὶ ξύλινα καταλαβὼν κατεγέλασεν
[22, 1]   πάτριόν ἐστι τοῖς Ἠπειρώταις μὴ  μόνον   περὶ τῆς ἰδίας πατρίδος ἀγωνίζεσθαι,
[22, 9]   μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Καρχηδονίων  Μοτύης   ὑπὸ Διονυσίου τοῦ τυράννου. τοὺς
[22, 10]   Ἱέρων ἀπαλλαγεὶς ἐκ τῆς πολεμίας,  Μύλας   κατὰ κράτος ἑλὼν ἐκυρίευσε στρατιωτῶν
[22, 8]   αὐτό. καὶ πολλοῦ πολέμου γεγονότος,  μυριάδας   ἐκεῖσε στρατιωτῶν ἀποβαλὼν ἐπλήγη καὶ
[22, 8]   βασιλεὺς Γαλατῶν μετὰ πεντεκαίδεκα  μυριάδων   θυρεοφόρων καὶ ἱππέων μυρίων καὶ
[22, 7]   μεγάλῳ λιμένι· πεζῇ δὲ πέντε  μυριάσι   πλησίον τῶν τειχῶν στρατεύοντες, τειχήρεις
[22, 6]   τῆς Συρακόσης τυραννοῦντος, ἔχοντες στρατιώτας  μυρίους   διεπολέμουν ἀλλήλοις· ἀμφότεροι δὲ κάμνοντες
[22, 10]   τὸν Λοίτανον ποταμόν, πεζοὺς ἔχων  μυρίους,   ἱππεῖς δὲ χιλίους πεντακοσίους· ἀντεστράτευσαν
[22, 7]   πόλεων, ἔχων στρατιώτας ὑπὲρ τοὺς  μυρίους.   καὶ τὸν μὲν Θοίνωνα καὶ
[22, 8]   πεντεκαίδεκα μυριάδων θυρεοφόρων καὶ ἱππέων  μυρίων   καὶ ἑτέρου ἀγοραίου ὄχλου καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/11/2008