HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XXII (fragments)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


λ  =  34 formes différentes pour 42 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

>
Livre, fragment
[22, 9]   πλῆθος δοῦναι. τοῦ βασιλέως χρήματα  λαβεῖν   μὴ προσδεχομένου, πεισθέντος δὲ τὸ
[22, 7]   Τυνδαρίωνα τὸν δυνάστην Ταυρομενίας, καὶ  λαβὼν   παρ´ αὐτοῦ στρατιώτας, κατέπλευσεν εἰς
[22, 4]   καὶ Μελέαγρος, ἀδελφὸς Πτολεμαίου τοῦ  Λάγου,   πρὸς ὀλίγας ἡμέρας δυναστεύσας καὶ
[22, 2]   τὴν ὑπὲρ τῆς πατρίδος τιμωρίαν  λαμβάνων   ἱκανῶς κανθαρίσιν ὑπήλειψε τὸν Δέκιον
[22, 7]   εἶχον ἐν τῷ Πύρρῳ διὰ  Λάνασσαν   τὴν γυναῖκα, τὴν θυγατέρα Ἀγαθοκλέους,
[22, 8]   καὶ πρὸς θάνατον, συναγαγὼν τὸν  λαὸν   αὐτοῦ, διελάλησε τοῖς Γαλάταις, συμβουλεύσας
[22, 7]   πρὸς αὐτόν. ἐμβιβάσας δὲ τὸν  λαὸν   εἰς τὰς ναῦς καὶ τοὺς
[22, 3]   τείχη καὶ τὰς οἰκίας, τοὺς  λαοὺς   τῆς Γέλας εἰς τὴν Φιντιάδα
[22, 9]   Ἰτωνίδος Ἀθηνᾶς καὶ τῶν ἄλλων  λαφύρων   τὰ πολυτελέστατα, τὴν ἐπιγραφὴν τήνδε
[22, 7]   καὶ ἕτεροι πλεῖστοι εἰς Συράκοσαν,  λέγοντες   τὰς πόλεις παραδώσειν καὶ συνεργήσειν
[22, 9]   ὅπως μὴ Φιντίας δυναστεύσῃ αὐτῶν,  λέγοντες   τὴν πόλιν παραδώσειν καὶ συμμάχους
[22, 9]   περὶ τὴν ὁδοιπορίαν, ἧκον Ἐνναῖοι  λέγοντες   τὴν φρουρὰν τὴν Καρχηδονίων ἐκβεβληκέναι,
[22, 7]   Λεοντίνων ἀπὸ Ἡρακλείδου τοῦ δυνάστου  λέγοντος   παραδώσειν τῷ βασιλεῖ τὴν πόλιν
[22, 4]   Γαλατῶν ἐπικειμένων τῇ Μακεδονίᾳ καὶ  λεηλατούντων   αὐτήν, διὰ τὸ πολλοὺς ἐπεμβαίνοντας
[22, 3]   ἐπαιρόμενος παρετάξατο πρὸς Καρχηδονίους, καὶ  λειφθεὶς   πολλοὺς στρατιώτας ἀπέβαλε περὶ τὸν
[22, 9]   Πύρρος τὰ κατὰ Συρακόσας καὶ  Λεοντίνους   καταστησάμενος μετὰ δυνάμεως ἐπὶ τὴν
[22, 7]   ὄντος αὐτοῦ, ἧκον πρέσβεις ἐκ  Λεοντίνων   ἀπὸ Ἡρακλείδου τοῦ δυνάστου λέγοντος
[22, 8]   τὰς διὰ τοῦ χρησμοῦ προσαγορευομένας  λευκὰς   κόρας. ~Ὁ Πύρρος τὰ κατὰ
[22, 8]   θεὸν καὶ μετ´ αὐτοῦ τὰς  λευκὰς   κόρας. ὄντων δὲ ἐν τῷ
[22, 7]   Ὅτι λιμὴν Κορινθιακὸς  Λέχαιον   καλεῖται. ~Ὅτι Βρέννος βασιλεὺς
[22, 2]   δὲ καὶ Μαμερτῖνοι μετὰ τῶν  ληφθέντων   χρημάτων στρατηγὸν ἐποίησαν. καὶ δὴ
[22, 9]   διὰ τούτου θαλασσοκρατήσας δυνάμεις πρὸς  Λιβύην   διαβιβάζειν, ἔτρεπε τὴν ὁρμήν. {Ὅτι
[22, 9]   ταύτης παρασκευαζομένου, διεβίβασαν ἐκ τῆς  Λιβύης   οἱ Καρχηδόνιοι δύναμιν ἀξιόλογον εἰς
[22, 7]   τὰς ἰδίας πατρίδας, ἐλπίζων καὶ  Λιβύης   τυχεῖν. Ὅτι λιμὴν
[22, 8]   εὗρεν ἀνάθημα, ἀγάλματα δὲ μόνον  λίθινα   καὶ ξύλινα καταλαβὼν κατεγέλασεν ὅτι
[22, 8]   ἵστασαν αὐτοὺς ξυλίνους τε καὶ  λιθίνους.   Ὅτι οἱ ἐν Δελφοῖς ὄντες
[22, 9]   Καρχηδόνιοι δύναμιν ἀξιόλογον εἰς τὸ  Λιλύβαιον·   πολὺν δὲ σῖτον ἐκόμισαν θαλασσοκρατοῦντες,
[22, 9]   μὴ προσδεχομένου, πεισθέντος δὲ τὸ  Λιλύβαιον   συγχωρῆσαι τοῖς Καρχηδονίοις, οἱ μετέχοντες
[22, 9]   ὑπολειφθέντας ἀθροίσαντες κατῴκισαν εἰς τὸ  Λιλύβαιον.   τοῦ δὲ Πύρρου περὶ τὴν
[22, 9]   καὶ κύριος ἐγένετο πλὴν τοῦ  Λιλυβαίου·   αὕτη γὰρ πόλις ὑπὸ
[22, 9]   ἐπὶ τῶν Πανορμιτῶν πόλιν, ἔχουσαν  λιμένα   κάλλιστον τῶν κατὰ Σικελίαν, ἀφ´
[22, 7]   ἑκατὸν ναυσὶν ἐφορμοῦντες τῷ μεγάλῳ  λιμένι·   πεζῇ δὲ πέντε μυριάσι πλησίον
[22, 7]   καὶ Λιβύης τυχεῖν. Ὅτι  λιμὴν   Κορινθιακὸς Λέχαιον καλεῖται. ~Ὅτι
[22, 11]   στρατηγὸς ἔτυχεν ὁρμῶν ἐν τῇ  Λιπάρας   νήσῳ. ἀκούσας δὲ τὸ παράδοξον
[22, 10]   καὶ περιπεσὼν πολλοῖς τραύμασι καὶ  λιποψυχήσας   ἐζωγρήθη. οὗτος ἀνεκομίσθη ἔμπνους εἰς
[22, 11]   εἰς τὸν βασιλέα, τῷ μὲν  λόγῳ   συγχαίρων, τῷ δὲ ἔργῳ σπεύδων
[22, 11]   τῷ στρατηγῷ Κίῳ καὶ οἱ  λοιποὶ   στρατιῶται πάντες ἀπολώλασιν, ἔκριναν μεθ´
[22, 8]   περὶ δισμυρίους· καὶ οὕτως τοῖς  λοιποῖς   διὰ τῆς αὐτῆς ὁδοῦ πρὸς
[22, 10]   εἰς Μεσσήνην κατεστρατοπέδευσε παρὰ τὸν  Λοίτανον   ποταμόν, πεζοὺς ἔχων μυρίους, ἱππεῖς
[22, 7]   τῆς Τάραντος, καὶ δεκαταῖος εἰς  Λοκροὺς   κατῆρεν. ἐντεῦθεν καταπλεύσας τὸν πορθμὸν
[22, 10]   ἐπεὶ δὲ καὶ οἱ τὸν  λόφον   περιελθόντες ἐπέρραξαν παραδόξως τοῖς Μαμερτίνοις
[22, 10]   τετρακοσίους ἐπιλέκτους προσέταξε τὸν πλησίον  λόφον   τὸν ὀνομαζόμενον Θώρακα περιελθεῖν καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/11/2008