HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XXII (fragments)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


κ  =  96 formes différentes pour 320 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

>
Livre, fragment
[22, 5]   τὴν Σικελίαν τυράννοις. ~Ὅτι  Καδμεία   νίκη παροιμία ἐστίν. ἐστὶ δὲ
[22, 5]   ἀληθείαις ἁπάσας τὰς νίκας ἔσχε  Καδμείας   κατὰ τὴν παροιμίαν· οἱ γὰρ
[22, 7]   Ἀλέξανδρον υἱόν, καὶ διὰ τοῦτο  καθ´   ἡμέραν ἄλλους ἐπ´ ἄλλοις πρέσβεις
[22, 3]   αὐτῇ· ἐστὶ δὲ αὕτη παραθαλάσσιος.  καθαιρῶν   τὰ τείχη καὶ τὰς οἰκίας,
[22, 9]   ἐκρέμασεν Γαλατῶν πάντα τὸν Ἀντιγόνου  καθελὼν   στρατόν. οὐ μέγα θαῦμα· αἰχματαὶ
[22, 3]   τὴν Φιντιάδα μετήνεγκε, κτίσας τεῖχος  καὶ   ἀγορὰν ἀξιόλογον καὶ ναοὺς θεῶν.
[22, 10]   τὸ Ἀμήσελον, κείμενον μεταξὺ Κεντοριπίνων  καὶ   Ἀγυρίου. ἐχυροῦ δὲ ὄντος καὶ
[22, 9]   τῷ βασιλεῖ προσεχώρησαν, εἶτα Ἁλικυαῖοι  καὶ   Αἰγεσταῖοι καὶ ἄλλαι πλεῖσται πόλεις.
[22, 9]   προσεχώρησαν, εἶτα Ἁλικυαῖοι καὶ Αἰγεσταῖοι  καὶ   ἄλλαι πλεῖσται πόλεις. Ἐρυκίνης δὲ
[22, 8]   ἀγοραίου ὄχλου καὶ ἐμπόρων πλείστων  καὶ   ἁμαξῶν δισχιλίων εἰς Μακεδονίαν ἐλθὼν
[22, 4]   δυναστεύσας καὶ ἐκπεσών· ὡσαύτως δὲ  καὶ   Ἀντίπατρος ἡμέρας τεσσαράκοντα πέντε· μεθ´
[22, 9]   τὸν τόπον, δύο μῆνας πολιορκήσας  καὶ   ἀπογνοὺς τὴν ἐκ τῆς βίας
[22, 10]   διακοσίους συστρατεύοντας, διαφόρους ταῖς ἀνδρείαις  καὶ   ἀρεταῖς, προσθεὶς αὐτοῖς ἄλλους τετρακοσίους
[22, 8]   νεῶν παντελῶς ἀρχαίων Ἀθηνᾶς Προναίας  καὶ   Ἀρτέμιδος, ταύτας τὰς θεοὺς ὑπέλαβον
[22, 8]   μυριάδας ἐκεῖσε στρατιωτῶν ἀποβαλὼν ἐπλήγη  καὶ   αὐτὸς Βρέννος τρισὶ πληγαῖς. βαρυνόμενος
[22, 7]   ταῖς Συρακόσαις κατάφρακτοι ἑκατὸν εἴκοσι  καὶ   ἄφρακτοι εἴκοσι· μὲν βασιλικὴ
[22, 4]   Διόδωρον. Ὅτι Ἀπολλόδωρος ἐπιθέμενος τυραννίδι  καὶ   βεβαιῶσαι κρίνας τὴν συνωμοσίαν, μειρακίσκον
[22, 9]   σῖτον ἐκόμισαν θαλασσοκρατοῦντες, μηχανὰς δὲ  καὶ   βέλη πλῆθος ἄπιστον. οὔσης δὲ
[22, 9]   τὸ πλῆθος τῆς παρασκευῆς. διὸ  καὶ   βελῶν παντοδαπῶν ἀφιεμένων ἐπὶ τοὺς
[22, 9]   ἐς Συρακόσας ἤγαγεν ὄργανα πολιορκητικὰ  καὶ   βελῶν πλῆθος. ἐστράτευσεν ἐπὶ τὴν
[22, 5]   ἐὰν δὲ καταπράξηται τὴν εἰρήνην  καὶ   γένηται φίλος Ῥωμαίων, ἡδέως προσδέξεσθαι
[22, 7]   παρασκευήν, ἐξέπλευσεν ἐκ τῆς Τάραντος,  καὶ   δεκαταῖος εἰς Λοκροὺς κατῆρεν. ἐντεῦθεν
[22, 2]   τῶν ληφθέντων χρημάτων στρατηγὸν ἐποίησαν.  καὶ   δὴ ὀφθαλμίας νόσου αὐτὸν περιεχούσης,
[22, 9]   τῶν ἐκ Συρακούσης ἐνεχθεισῶν αὐτῷ,  καὶ   διὰ τῆς μεταλλείας ἐπεβάλετο τὰ
[22, 7]   ἐξ ἧς ἐγέννησεν Ἀλέξανδρον υἱόν,  καὶ   διὰ τοῦτο καθ´ ἡμέραν ἄλλους
[22, 9]   κρίνας οὖν στόλον μέγαν κατασκευάζειν,  καὶ   διὰ τούτου θαλασσοκρατήσας δυνάμεις πρὸς
[22, 7]   κατῆρεν. ἐντεῦθεν καταπλεύσας τὸν πορθμὸν  καὶ   διάρας Σικελίαν, κατῆρεν εἰς τὴν
[22, 4]   παραδιδόναι. εἶχε δὲ τυραννίδος εἰσηγητὴν  καὶ   διδάσκαλον Καλλιφῶντα τὸν Σικελόν, συνδιατετριφότα
[22, 6]   πλευρὰν αὐτοῦ τοῖς ὀδοῦσι πατάξαι  καὶ   διελάσαντα τὴν πληγὴν κτεῖναι. Ὅτι
[22, 6]   παρεσκευασμένην ὕλην εἰς ναυπηγίαν ἐνέπρησαν,  καὶ   διέμειναν φυλάττοντες τὸν πορθμόν, παρατηροῦντες
[22, 4]   πᾶσα Μακεδονικὴ δύναμις κατεκόπη  καὶ   διεφθάρη. {Κατὰ δὲ τοὺς χρόνους
[22, 9]   ἁπάσης αὐτῆς ἐξελάσαι τοὺς Φοίνικας  καὶ   διορίσαι τῷ πελάγει τὴν ἐπαρχίαν.
[22, 9]   Καρχηδονίων καὶ φύσιν ἐχούσης ὀχυρὰν  καὶ   δυσπολιόρκητον, ἔκρινεν Πύρρος βίᾳ
[22, 5]   πειστικὸς ὢν ἐν τῷ πρεσβεύειν  καὶ   δῶρα πολυτελῆ τοῖς εὐθέτοις ἐδίδου.
[22, 4]   εὑρὼν καὶ τούτοις ὅπλα διδοὺς  καὶ   δωρεαῖς τιμήσας δορυφόροις ἐχρῆτο πιστοῖς
[22, 9]   πρὸς τὸν βασιλέα ὑπὲρ διαλύσεως  καὶ   εἰρήνης συνθέσθαι καὶ χρημάτων πλῆθος
[22, 7]   Σωσίστρατον καὶ τοὺς Συρακοσίους κατήλλαξε  καὶ   εἰς ὁμόνοιαν ἤγαγεν, ὡς μεγάλης
[22, 10]   προσδεχθεὶς ἐκυρίευσε τῶν πόλεων τούτων,  καὶ   εἰς στενὴν χώραν συνήλασε τοὺς
[22, 8]   ὕστερον εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐλθὼν  καὶ   εἰς τὸ ἐν Δελφοῖς μαντεῖον,
[22, 6]   ἔλαβον εἰς τὰς ἰδίας ναῦς,  καὶ   εἰς τὸ Ῥήγιον διαβάντες προσβολὰς
[22, 4]   Λάγου, πρὸς ὀλίγας ἡμέρας δυναστεύσας  καὶ   ἐκπεσών· ὡσαύτως δὲ καὶ Ἀντίπατρος
[22, 4]   τῇ βασιλείᾳ πρὸς βραχὺ κρατεῖν  καὶ   ἐκπίπτειν αὐτῆς, ὧν εἷς καὶ
[22, 9]   τρισμυρίους, ἱππεῖς δὲ χιλίους πεντακοσίους  καὶ   ἐλέφαντας. καὶ πρώτην πόλιν Ἡράκλειαν
[22, 8]   μυρίων καὶ ἑτέρου ἀγοραίου ὄχλου  καὶ   ἐμπόρων πλείστων καὶ ἁμαξῶν δισχιλίων
[22, 2]   ἰδιοποιήσατο. Καμπανοὶ δὲ οὗτοι ἦσαν,  καὶ   ἐποίησαν κατὰ τὸν ὅμοιον τρόπον
[22, 7]   ἱππεῖς δὲ πεντακοσίους. ἧκον δὲ  καὶ   ἕτεροι πλεῖστοι εἰς Συράκοσαν, λέγοντες
[22, 3]   εἰς Ἀκράγαντα, Τυνδαρίων ἐν Ταυρομενίῳ,  καὶ   ἕτεροι τῶν ἐλαττόνων πόλεων. Φιντίας
[22, 8]   μυριάδων θυρεοφόρων καὶ ἱππέων μυρίων  καὶ   ἑτέρου ἀγοραίου ὄχλου καὶ ἐμπόρων
[22, 6]   Ταυρομενίας τύραννος ἔκλινε πρὸς αὐτόν,  καὶ   ἕτοιμος ἦν δέξασθαι τῇ πόλει
[22, 11]   εὐημερίαν περιπεποιημένος. Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι  καὶ   Ἱέρων, ἀποπεπτωκότες τῆς Μεσσήνης, συνῆλθον
[22, 3]   τῶν ἐλαττόνων πόλεων. Φιντίας δὲ  καὶ   Ἱκέτας πρὸς ἀλλήλους πόλεμον ἐνστησάμενοι
[22, 8]   Γαλατῶν μετὰ πεντεκαίδεκα μυριάδων θυρεοφόρων  καὶ   ἱππέων μυρίων καὶ ἑτέρου ἀγοραίου
[22, 9]   μηχανάς, καὶ πολιορκίας μεγάλης γενομένης  καὶ   ἰσχυρᾶς ἐπὶ πολὺν χρόνον, βουλόμενος
[22, 7]   ἔκπλουν, τὰς Συρακόσας Καρχηδόνιοι ἐπολιόρκουν  καὶ   κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν,
[22, 7]   Καρχηδόνιοι ἐπολιόρκουν καὶ κατὰ γῆν  καὶ   κατὰ θάλατταν, ἑκατὸν ναυσὶν ἐφορμοῦντες
[22, 10]   καὶ παρεδόθη ἰατροῖς εἰς θεραπείαν.  καὶ   κατὰ τὴν μαντείαν καὶ τὴν
[22, 9]   τὴν Ἰαιτίνων πόλιν, ὀχυρότητι διαφέρουσαν  καὶ   κατὰ τοῦ Πανόρμου καλῶς κειμένην.
[22, 11]   δὲ Ἀννίβας παρελθὼν εἰς Μεσσήνην  καὶ   καταλαβὼν Μαμερτίνους μέλλοντας παραδιδόναι τὴν
[22, 9]   πάσης τῆς Καρχηδόνος ἐπεκράτησε δυνάμεως  καὶ   κύριος ἐγένετο πλὴν τοῦ Λιλυβαίου·
[22, 7]   συμμαχίαν Τυνδαρίωνα τὸν δυνάστην Ταυρομενίας,  καὶ   λαβὼν παρ´ αὐτοῦ στρατιώτας, κατέπλευσεν
[22, 4]   τῶν Γαλατῶν ἐπικειμένων τῇ Μακεδονίᾳ  καὶ   λεηλατούντων αὐτήν, διὰ τὸ πολλοὺς
[22, 3]   νίκῃ ἐπαιρόμενος παρετάξατο πρὸς Καρχηδονίους,  καὶ   λειφθεὶς πολλοὺς στρατιώτας ἀπέβαλε περὶ
[22, 9]   ~Ὁ Πύρρος τὰ κατὰ Συρακόσας  καὶ   Λεοντίνους καταστησάμενος μετὰ δυνάμεως ἐπὶ
[22, 7]   εἰς τὰς ἰδίας πατρίδας, ἐλπίζων  καὶ   Λιβύης τυχεῖν. Ὅτι λιμὴν
[22, 8]   δοκοῦντες ἵστασαν αὐτοὺς ξυλίνους τε  καὶ   λιθίνους. Ὅτι οἱ ἐν Δελφοῖς
[22, 10]   ἐκθύμως καὶ περιπεσὼν πολλοῖς τραύμασι  καὶ   λιποψυχήσας ἐζωγρήθη. οὗτος ἀνεκομίσθη ἔμπνους
[22, 10]   δὲ χιλίους πεντακοσίους· ἀντεστράτευσαν δὲ  καὶ   Μαμερτῖνοι ἔχοντες πεζοὺς ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς
[22, 2]   τῶν ἰδίων Καμπανῶν. συνήργησαν δὲ  καὶ   Μαμερτῖνοι μετὰ τῶν ληφθέντων χρημάτων
[22, 9]   ἁμιλλώμενος, πρῶτος τοῖς τείχεσιν ἐπέβαλε  καὶ   μάχην ἡρωικὴν συστησάμενος τοὺς ἐπιρράξαντας
[22, 4]   καὶ ἐκπίπτειν αὐτῆς, ὧν εἷς  καὶ   Μελέαγρος, ἀδελφὸς Πτολεμαίου τοῦ Λάγου,
[22, 8]   φυλάξειν γὰρ ἅπαντα τὸν θεὸν  καὶ   μετ´ αὐτοῦ τὰς λευκὰς κόρας.
[22, 4]   ἀναβιβάσας δὲ τοὺς στρατιωτικοὺς μισθοὺς  καὶ   μεταδιδοὺς τοῖς πένησι τῆς εὐπορίας
[22, 7]   ἐν Ἰταλίᾳ ἐπολέμησεν ἔτη δύο  καὶ   μῆνας τέσσαρας. ὅτι τούτου παρασκευαζομένου
[22, 3]   κτίσας τεῖχος καὶ ἀγορὰν ἀξιόλογον  καὶ   ναοὺς θεῶν. Ὅθεν μιαιφόνου γεγονότος,
[22, 10]   περιελθόντες ἐπέρραξαν παραδόξως τοῖς Μαμερτίνοις  καὶ   νεαλεῖς ὄντες τοὺς κάμνοντας τῇ
[22, 9]   στρατόν. οὐ μέγα θαῦμα· αἰχματαὶ  καὶ   νῦν καὶ πάρος Αἰακίδαι. Συνειδότες
[22, 8]   ἀνάθημα, ἀγάλματα δὲ μόνον λίθινα  καὶ   ξύλινα καταλαβὼν κατεγέλασεν ὅτι θεοὺς
[22, 7]   ταύτης δὲ πορευομένης εἰς Συρακόσας.  καὶ   στόλος συμπαρέπλει κεκοσμημένος πρὸς
[22, 9]   οἱ μετέχοντες τοῦ συνεδρίου φίλοι  καὶ   οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων ἀποκαλοῦντες
[22, 11]   ὅτι σὺν τῷ στρατηγῷ Κίῳ  καὶ   οἱ λοιποὶ στρατιῶται πάντες ἀπολώλασιν,
[22, 10]   ἦν κίνδυνος· ἐπεὶ δὲ  καὶ   οἱ τὸν λόφον περιελθόντες ἐπέρραξαν
[22, 8]   τῶν Δαρδάνων διερχόμενοι ἅπαντες διεφθάρησαν,  καὶ   οὐδεὶς ὑπελείφθη ἀπελθεῖν οἶκον. {Ὅτι
[22, 8]   ταλαιπωρήσαντας ἀνεῖλεν, ὄντας περὶ δισμυρίους·  καὶ   οὕτως τοῖς λοιποῖς διὰ τῆς
[22, 10]   εἰς τὴν τοῦ βασιλέως παρεμβολὴν  καὶ   παρεδόθη ἰατροῖς εἰς θεραπείαν. καὶ
[22, 7]   Πύρρος ἀκινδύνως διέπλευσεν εἰς Συρακόσας,  καὶ   παρέλαβε τὴν Νῆσον παρὰ Θοίνωνος,
[22, 9]   μέγα θαῦμα· αἰχματαὶ καὶ νῦν  καὶ   πάρος Αἰακίδαι. Συνειδότες οὖν ἑαυτοῖς
[22, 4]   Γαλατῶν Πτολεμαῖος βασιλεὺς ἐσφάγη  καὶ   πᾶσα Μακεδονικὴ δύναμις κατεκόπη
[22, 8]   τραυματίας καὶ τοὺς ἀπὸ χειμῶνος  καὶ   πείνης ταλαιπωρήσαντας ἀνεῖλεν, ὄντας περὶ
[22, 10]   στρατηγὸς τῶν Μαμερτίνων ἀγωνιζόμενος ἐκθύμως  καὶ   περιπεσὼν πολλοῖς τραύμασι καὶ λιποψυχήσας
[22, 9]   γὰρ πλῆθος καταπελτῶν ὀξυβελῶν τε  καὶ   πετροβόλων ἤθροιστο παρὰ Καρχηδονίων ὥστε
[22, 4]   περιεποιήσατο. ἐκτραπεὶς δὲ εἰς ὠμότητα  καὶ   πλεονεξίαν εἰσεπράττετο τοὺς πολιτικοὺς χρήματα,
[22, 9]   καὶ τοῖς τείχεσι προσαγαγὼν μηχανάς,  καὶ   πολιορκίας μεγάλης γενομένης καὶ ἰσχυρᾶς
[22, 8]   Δελφοῖς μαντεῖον, θέλων ἀποσυλῆσαι αὐτό.  καὶ   πολλοῦ πολέμου γεγονότος, μυριάδας ἐκεῖσε
[22, 4]   πλεονεξίαν εἰσεπράττετο τοὺς πολιτικοὺς χρήματα,  καὶ   πολλοὺς μὲν ἄνδρας, οὐκ ὀλίγας
[22, 10]   καὶ Ἀγυρίου. ἐχυροῦ δὲ ὄντος  καὶ   πολλοὺς στρατιώτας ἔχοντος, ἐκπολιορκήσας τὸ
[22, 3]   Φιντίας τῶν πόλεων βιαίως ἄρχων  καὶ   πολλοὺς τῶν εὐπόρων ἀναιρῶν ὑπὸ
[22, 7]   Σωσιστράτου. οὗτος δὲ ἐκυρίευσεν Ἀκράγαντος  καὶ   πολλῶν ἄλλων πόλεων, ἔχων στρατιώτας
[22, 3]   πολεμικῶν ἄπειρος, φύσει δὲ θρασὺς  καὶ   προπετὴς οὐδὲν τῶν χρησίμων προενοεῖτο·
[22, 8]   Βρέννος τρισὶ πληγαῖς. βαρυνόμενος δὲ  καὶ   πρὸς θάνατον, συναγαγὼν τὸν λαὸν
[22, 4]   δωρεαῖς τιμήσας δορυφόροις ἐχρῆτο πιστοῖς  καὶ   πρὸς τὰς κολάσεις εὐθέτοις διὰ
[22, 9]   χρόνον, βουλόμενος φιλοδοξῆσαι βασιλεὺς  καὶ   πρὸς τὴν Ἡρακλέους τάξιν ἁμιλλώμενος,
[22, 7]   στρατιώτας, κατέπλευσεν εἰς τὴν Κατάνην.  καὶ   προσδεχθεὶς ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων μεγάλως
[22, 11]   μέλλοντας παραδιδόναι τὴν πόλιν ἀνέπεισε,  καὶ   προσποιησάμενος βοήθειαν εἰσήγαγεν εἰς τὴν
[22, 9]   δὲ χιλίους πεντακοσίους καὶ ἐλέφαντας.  καὶ   πρώτην πόλιν Ἡράκλειαν ὑπηγάγετο φρουρουμένην
[22, 9]   ἀπὸ τῆς γῆς προσόδους ἐτείχισαν  καὶ   πύργους πυκνοὺς ἐποίησαν, καὶ τάφρον
[22, 4]   Πτολεμαῖος, πρὸς δὲ τούτοις Ἀλέξανδρος  καὶ   Πύρρος Ἠπειρώτης· οἱ πάντες
[22, 8]   ἅπασαν· πορευόμενοι δὲ πρὸς Θερμοπύλας,  καὶ   σπανιζούσης αὐτοῦ τροφῆς, ἀπέλιπον ἄλλους
[22, 7]   τὴν πόλιν καὶ τὰ φρούρια  καὶ   στρατιώτας πεζοὺς τετρακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ
[22, 11]   τῆς Μεσσήνης, συνῆλθον εἰς σύλλογον  καὶ   συμμαχίαν πρὸς ἀλλήλους ποιησάμενοι συνέθεντο
[22, 9]   αὐτῶν, λέγοντες τὴν πόλιν παραδώσειν  καὶ   συμμάχους γενέσθαι. αὐτοῦ δὲ ἀναλαβόντος
[22, 1]   ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν φίλων  καὶ   συμμάχων κινδυνεύειν. ~Ὅτι Δέκιος
[22, 5]   νικήσας τὴν τῶν ἡττημένων βλάβην  καὶ   συμφορὰν ἀνεδέδεκτο. Ὅτι Κινέας πρεσβευτὴς
[22, 7]   Συράκοσαν, λέγοντες τὰς πόλεις παραδώσειν  καὶ   συνεργήσειν τῷ Πύρρῳ. δὲ
[22, 4]   αὐτοῦ καλέσας ὡς ἐπὶ θυσίαν  καὶ   σφαγιάσας τοῖς θεοῖς τά τε
[22, 7]   μυρίους. καὶ τὸν μὲν Θοίνωνα  καὶ   Σωσίστρατον καὶ τοὺς Συρακοσίους κατήλλαξε
[22, 7]   δὲ ἄλλην πόλιν παρὰ Συρακοσίων  καὶ   Σωσιστράτου. οὗτος δὲ ἐκυρίευσεν Ἀκράγαντος
[22, 6]   ἐκβάλλεται τῆς τυραννίδος. Ὅτι Θοίνων  καὶ   Σώστρατος διαδεξάμενοι Ἱκέταν, οὕτω πάλιν
[22, 6]   Ὅτι Θοίνωνος τῆς Νήσου κυριεύοντος,  καὶ   Σωστράτου τῆς Συρακόσης τυραννοῦντος, ἔχοντες
[22, 8]   τὸν θεὸν εἰ τὰ χρήματα  καὶ   τὰ τέκνα καὶ τὰς γυναῖκας
[22, 7]   παραδώσειν τῷ βασιλεῖ τὴν πόλιν  καὶ   τὰ φρούρια καὶ στρατιώτας πεζοὺς
[22, 8]   τὸν θεὸν ἐᾶν τὰ ἀναθήματα  καὶ   τἄλλα τὰ πρὸς τὸν κόσμον
[22, 10]   στρατιωτῶν χιλίων πεντακοσίων. εὐθὺς δὲ  καὶ   τἄλλα χωρία χειρούμενος, κατήντησεν ἐπὶ
[22, 8]   καὶ τοὺς τραυματίας ἅπαντας ἀποκτεῖναι  καὶ   τὰς ἁμάξας καύσαντας εὐζώνους εἰς
[22, 8]   τὰ χρήματα καὶ τὰ τέκνα  καὶ   τὰς γυναῖκας ἀποκομίσωσιν ἐκ τοῦ
[22, 2]   κατέσφαξεν αὐτοὺς καὶ τὰς κτήσεις  καὶ   τὰς γυναῖκας ἰδιοποιήσατο. Καμπανοὶ δὲ
[22, 7]   τε βέλη καὶ τὰς μηχανὰς  καὶ   τὰς ἐν τῇ πόλει παρασκευάς·
[22, 2]   ὠμότητα· τοὺς γὰρ Ῥηγίνους σφάξαντες  καὶ   τὰς κτήσεις διελόμενοι κατέσχον τὴν
[22, 2]   Πύρρον τὸν βασιλέα κατέσφαξεν αὐτοὺς  καὶ   τὰς κτήσεις καὶ τὰς γυναῖκας
[22, 7]   βασιλεὺς παραλαβὼν τά τε βέλη  καὶ   τὰς μηχανὰς καὶ τὰς ἐν
[22, 3]   αὕτη παραθαλάσσιος. καθαιρῶν τὰ τείχη  καὶ   τὰς οἰκίας, τοὺς λαοὺς τῆς
[22, 2]   ἔγημαν τὰς τῶν ἰδιοξένων γυναῖκας  καὶ   τὰς τῶν σφαγέντων κτήσεις κατέσχον·
[22, 9]   ταύτης τῆς προσηγορίας. εἷλε δὲ  καὶ   ταύτην κατὰ κράτος· καὶ τῶν
[22, 9]   ἐτείχισαν καὶ πύργους πυκνοὺς ἐποίησαν,  καὶ   τάφρον ὀρύξαντες μέγαν, διεπρεσβεύσαντο πρὸς
[22, 7]   τὰς ναῦς καὶ τοὺς ἐλέφαντας  καὶ   τὴν ἄλλην παρασκευήν, ἐξέπλευσεν ἐκ
[22, 8]   Ἕλληνες ἐπιτιθέμενοι τὰς οὐραγίας ἀπέκοπτον  καὶ   τὴν ἀποσκευὴν ἦραν ἅπασαν· πορευόμενοι
[22, 5]   ἔλαβον ταῦτα, πάντες δὲ μίαν  καὶ   τὴν αὐτὴν ἀπόκρισιν ἔδωκαν αὐτῷ,
[22, 2]   ἐξαργυρισάμενος τὰς τῶν ἠτυχηκότων κτήσεις  καὶ   τὴν διαίρεσιν τῆς ὠφελείας ἄδικον
[22, 10]   ὀφρῦν τινα περὶ τὸν ποταμὸν  καὶ   τὴν εὐκαιρίαν τοῦ τόπου πλεονεκτούντων,
[22, 10]   δύναμιν ἀξιόλογον ἐστράτευσεν ἐπὶ Μαμερτίνους,  καὶ   τὴν μὲν Ἅλαισαν παραδόσει προσηγάγετο,
[22, 3]   ἐνστησάμενοι παρετάξαντο περὶ τὸν Ὕβλαιον,  καὶ   τὴν νίκην Ἱκέτας ἀπηνέγκατο. καταδρομὰς
[22, 6]   ὁρμῆσαι κατ´ αὐτοῦ τὸν ὗν  καὶ   τὴν πλευρὰν αὐτοῦ τοῖς ὀδοῦσι
[22, 9]   τῶν κατὰ Σικελίαν, ἀφ´ οὗ  καὶ   τὴν πόλιν συμβέβηκε τετευχέναι ταύτης
[22, 10]   θεραπείαν. καὶ κατὰ τὴν μαντείαν  καὶ   τὴν τῶν ἱεροσκόπων πρόρρησιν νυκτερεύσαντος
[22, 7]   στρατεύοντες, τειχήρεις συνεῖχον τοὺς Συρακοσίους,  καὶ   τὴν χώραν αὐτῶν κατατρέχοντες ἔρημον
[22, 2]   ἐκδικῶν κανθαρίσιν ὑπήλειψε τὸν Δέκιον  καὶ   τῆς ὁράσεως αὐτὸν ἀπεστέρησε καὶ
[22, 2]   ἱκανῶς κανθαρίσιν ὑπήλειψε τὸν Δέκιον  καὶ   τῆς ὁράσεως αὐτὸν στερήσας ἔφυγεν
[22, 4]   σπλάγχνα τοῖς συνομόσασιν ἔδωκε φαγεῖν  καὶ   τὸ αἷμα κεράσας οἴνῳ πιεῖν
[22, 9]   διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀγωνιζομένων  καὶ   τὸ μέγεθος τῆς παρασκευῆς. τοσοῦτον
[22, 10]   λόφον τὸν ὀνομαζόμενον Θώρακα περιελθεῖν  καὶ   τοῖς πολεμίοις κατὰ νώτου προσπεσεῖν·
[22, 9]   ταύτην ἐξελεῖν διὰ πολιορκίας. διὸ  καὶ   τοῖς τείχεσι προσαγαγὼν μηχανάς, καὶ
[22, 2]   Δέκιος, τὸ γένος Καμπανός, πλεονεξίᾳ  καὶ   τόλμῃ διαφέρων ἐμιμήσατο τὴν τῶν
[22, 7]   ἔχων στρατιώτας ὑπὲρ τοὺς μυρίους.  καὶ   τὸν μὲν Θοίνωνα καὶ Σωσίστρατον
[22, 8]   δὲ τοῦτον θάψας, τοὺς τραυματίας  καὶ   τοὺς ἀπὸ χειμῶνος καὶ πείνης
[22, 7]   τὸν λαὸν εἰς τὰς ναῦς  καὶ   τοὺς ἐλέφαντας καὶ τὴν ἄλλην
[22, 3]   ἐμισήθη τῶν οὐσῶν ὑπ´ αὐτῷ,  καὶ   τοὺς πρὸς φρουρὰν ὄντας ἐδίωξαν,
[22, 9]   μὲν πόλιν ἔλαβε παρὰ Σωσιστράτου  καὶ   τοὺς στρατιώτας, πεζοὺς μὲν ὀκτακισχιλίους,
[22, 7]   τὸν μὲν Θοίνωνα καὶ Σωσίστρατον  καὶ   τοὺς Συρακοσίους κατήλλαξε καὶ εἰς
[22, 8]   τοῖς Γαλάταις, συμβουλεύσας αὐτοῖς ἑαυτὸν  καὶ   τοὺς τραυματίας ἅπαντας ἀποκτεῖναι καὶ
[22, 4]   αὐτὸς Ἀπολλόδωρος Γαλάτας εὑρὼν  καὶ   τούτοις ὅπλα διδοὺς καὶ δωρεαῖς
[22, 9]   ἀπολειπομένους τῶν Ἠπειρωτῶν· παρέλαβε δὲ  καὶ   τριάκοντα πόλεις ὧν ἦρχε Σωσίστρατος.
[22, 9]   τινα παλαιὰν συνήθειαν, ἅπαντας ἀνέσκαψαν  καὶ   τυμβωρυχήσαντες τὰ μὲν χρήματα διείλαντο,
[22, 10]   προσηγάγετο, ὑπὸ δὲ τῶν Ἀβακαινίνων  καὶ   Τυνδαριτῶν προθύμως προσδεχθεὶς ἐκυρίευσε τῶν
[22, 9]   τὸ ἱερὸν τῆς Ἰτωνίδος Ἀθηνᾶς  καὶ   τῶν ἄλλων λαφύρων τὰ πολυτελέστατα,
[22, 9]   ἐπιρράξαντας Καρχηδονίους ἀπέκτεινε· συνεπιλαβομένων δὲ  καὶ   τῶν ἄλλων φίλων, κατὰ κράτος
[22, 9]   δὲ καὶ ταύτην κατὰ κράτος·  καὶ   τῶν Ἑρκτῶν κατασχὼν τὸ ὀχύρωμα,
[22, 10]   περὶ τὸ ῥεῖθρον ἱππομαχίας, ἅμα  καὶ   τῶν πεζῶν ἐκ προστάξεως τοῦ
[22, 1]   τῆς ἰδίας πατρίδος ἀγωνίζεσθαι, ἀλλὰ  καὶ   ὑπὲρ τῶν φίλων καὶ συμμάχων
[22, 2]   καὶ τῆς ὁράσεως αὐτὸν ἀπεστέρησε  καὶ   φεύγει ἐκ Μεσσήνης. Ὅτι εἰς
[22, 3]   ταχὺ ταπεινωθεὶς μετεβάλετο τὸν τρόπον  καὶ   φιλανθρωπότερον ἄρχων διακατέσχεν αὐτοὺς ὑπὸ
[22, 9]   δὲ ἐχούσης φρουρὰν ἀξιόλογον Καρχηδονίων  καὶ   φύσιν ἐχούσης ὀχυρὰν καὶ δυσπολιόρκητον,
[22, 9]   ὑπὲρ διαλύσεως καὶ εἰρήνης συνθέσθαι  καὶ   χρημάτων πλῆθος δοῦναι. τοῦ βασιλέως
[22, 7]   προσδεχθεὶς ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων μεγάλως  καὶ   χρυσοῖς στεφάνοις στεφθείς, ἀπεβίβασε τὴν
[22, 4]   τιμωρίᾳ βιαζόμενος ἠνάγκασε πάντας ἄργυρον  καὶ   χρυσὸν παραδιδόναι. εἶχε δὲ τυραννίδος
[22, 7]   λιμὴν Κορινθιακὸς Λέχαιον  καλεῖται.   ~Ὅτι Βρέννος βασιλεὺς Γαλατῶν
[22, 4]   συνωμοσίαν, μειρακίσκον τινὰ φίλον αὐτοῦ  καλέσας   ὡς ἐπὶ θυσίαν καὶ σφαγιάσας
[22, 9]   τῶν Πανορμιτῶν πόλιν, ἔχουσαν λιμένα  κάλλιστον   τῶν κατὰ Σικελίαν, ἀφ´ οὗ
[22, 4]   δὲ τυραννίδος εἰσηγητὴν καὶ διδάσκαλον  Καλλιφῶντα   τὸν Σικελόν, συνδιατετριφότα πολλοῖς τοῖς
[22, 9]   διαφέρουσαν καὶ κατὰ τοῦ Πανόρμου  καλῶς   κειμένην. τῶν δὲ Ἰαιτίνων ἑκουσίως
[22, 10]   Μαμερτίνοις καὶ νεαλεῖς ὄντες τοὺς  κάμνοντας   τῇ μάχῃ ῥᾳδίως ἀνῄρουν, τότε
[22, 6]   μυρίους διεπολέμουν ἀλλήλοις· ἀμφότεροι δὲ  κάμνοντες   ἐν τῷ πολέμῳ διεπρεσβεύοντο πρὸς
[22, 7]   ἔρημον κατεσκεύασαν. διὸ τῷ πολέμῳ  κάμνοντες   οἱ Συρακόσιοι τὰς ἐλπίδας εἶχον
[22, 2]   κτήσεις καὶ τὰς γυναῖκας ἰδιοποιήσατο.  Καμπανοὶ   δὲ οὗτοι ἦσαν, καὶ ἐποίησαν
[22, 2]   οἱ δὲ περὶ τὸν Δέκιον  Καμπανοὶ   δοθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων φύλακες τῶν
[22, 2]   δὲ χιλίαρχος Δέκιος, τὸ γένος  Καμπανός,   πλεονεξίᾳ καὶ τόλμῃ διαφέρων ἐμιμήσατο
[22, 2]   Ῥηγίου, φυγαδευθεὶς ὑπὸ τῶν συνασεβησάντων  Καμπανῶν.   οὐ μὴν ἐξέφυγον τὴν τιμωρίαν
[22, 2]   Ῥηγίου φυγαδευθεὶς ὑπὸ τῶν ἰδίων  Καμπανῶν.   συνήργησαν δὲ καὶ Μαμερτῖνοι μετὰ
[22, 2]   τῆς πατρίδος τιμωρίαν λαμβάνων ἱκανῶς  κανθαρίσιν   ὑπήλειψε τὸν Δέκιον καὶ τῆς
[22, 2]   τὴν ὕβριν τῆς πατρίδος ἐκδικῶν  κανθαρίσιν   ὑπήλειψε τὸν Δέκιον καὶ τῆς
[22, 9]   ἐκ διαδοχῆς· ἠμύναντο δὲ οἱ  Καρχηδόνιοι   διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀγωνιζομένων
[22, 9]   διεβίβασαν ἐκ τῆς Λιβύης οἱ  Καρχηδόνιοι   δύναμιν ἀξιόλογον εἰς τὸ Λιλύβαιον·
[22, 7]   πρὸς τὸν ἔκπλουν, τὰς Συρακόσας  Καρχηδόνιοι   ἐπολιόρκουν καὶ κατὰ γῆν καὶ
[22, 11]   περιβόητον εὐημερίαν περιπεποιημένος. Οἱ δὲ  Καρχηδόνιοι   καὶ Ἱέρων, ἀποπεπτωκότες τῆς Μεσσήνης,
[22, 7]   πλησίον ἐγένοντο Συρακόσης, οἱ μὲν  Καρχηδόνιοι   προαπεσταλκότες τριάκοντα ναῦς διά τινας
[22, 6]   τὰς μετ´ αὐτοῦ δυνάμεις. Ὅτι  Καρχηδόνιοι   συμμαχίαν ποιήσαντες μετὰ Ῥωμαίων πεντακοσίους
[22, 9]   δὲ τὸ Λιλύβαιον συγχωρῆσαι τοῖς  Καρχηδονίοις,   οἱ μετέχοντες τοῦ συνεδρίου φίλοι
[22, 9]   μάχην ἡρωικὴν συστησάμενος τοὺς ἐπιρράξαντας  Καρχηδονίους   ἀπέκτεινε· συνεπιλαβομένων δὲ καὶ τῶν
[22, 3]   τῇ νίκῃ ἐπαιρόμενος παρετάξατο πρὸς  Καρχηδονίους,   καὶ λειφθεὶς πολλοὺς στρατιώτας ἀπέβαλε
[22, 9]   τὰ τείχη σαλεῦσαι. τῶν δὲ  Καρχηδονίων   ἀντιμαχομένων διὰ τὸ πετρώδη εἶναι
[22, 9]   Ἐνναῖοι λέγοντες τὴν φρουρὰν τὴν  Καρχηδονίων   ἐκβεβληκέναι, ἣν εἶχον ὅπως μὴ
[22, 9]   αὕτη γὰρ πόλις ὑπὸ  Καρχηδονίων   ἐκτίσθη μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς
[22, 9]   πλῆθος. ἐστράτευσεν ἐπὶ τὴν τῶν  Καρχηδονίων   ἐπικράτειαν, ἔχων πεζοὺς τρισμυρίους, ἱππεῖς
[22, 9]   Ἐρυκίνης δὲ ἐχούσης φρουρὰν ἀξιόλογον  Καρχηδονίων   καὶ φύσιν ἐχούσης ὀχυρὰν καὶ
[22, 9]   πόλιν Ἡράκλειαν ὑπηγάγετο φρουρουμένην ὑπὸ  Καρχηδονίων·   μετὰ δὲ ταῦτα Ἀζῶνας παρέλαβεν.
[22, 9]   ἐκτίσθη μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς  Καρχηδονίων   Μοτύης ὑπὸ Διονυσίου τοῦ τυράννου.
[22, 6]   οἱ Μεσσηνίους δολοφονήσαντες συμμαχίαν μετὰ  Καρχηδονίων   ποιήσαντες, ἔκριναν κοινῇ διακωλύειν Πύρρον
[22, 11]   πράγματα. Ἀννίβας γὰρ τῶν  Καρχηδονίων   στρατηγὸς ἔτυχεν ὁρμῶν ἐν τῇ
[22, 9]   τε καὶ πετροβόλων ἤθροιστο παρὰ  Καρχηδονίων   ὥστε τὸ τεῖχος μὴ χωρεῖν
[22, 9]   κατασχὼν τὸ ὀχύρωμα, πάσης τῆς  Καρχηδόνος   ἐπεκράτησε δυνάμεως καὶ κύριος ἐγένετο
[22, 6]   καταστροφήν, ὗν ἄγριον κυνηγοῦντος, ὁρμῆσαι  κατ´   αὐτοῦ τὸν ὗν καὶ τὴν
[22, 7]   τὰς Συρακόσας Καρχηδόνιοι ἐπολιόρκουν καὶ  κατὰ   γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, ἑκατὸν
[22, 3]   στερήσας ἔφυγεν ἐκ τῆς Μεσσήνης.  ~Κατὰ   δὲ Σικελίαν ἦσαν τύραννοι Ἱκέτας
[22, 8]   πρὸς οἶκον τὴν πορείαν ἐποιεῖτο.  κατὰ   δὲ τὰς δυσχωρίας οἱ Ἕλληνες
[22, 4]   Μακεδονικὴ δύναμις κατεκόπη καὶ διεφθάρη.  {Κατὰ   δὲ τοὺς χρόνους τούτους, τῶν
[22, 4]   Ἠπειρώτης· οἱ πάντες ἔτη τρία  κατὰ   Διόδωρον. Ὅτι Ἀπολλόδωρος ἐπιθέμενος τυραννίδι
[22, 7]   ἐπολιόρκουν καὶ κατὰ γῆν καὶ  κατὰ   θάλατταν, ἑκατὸν ναυσὶν ἐφορμοῦντες τῷ
[22, 9]   δὲ καὶ τῶν ἄλλων φίλων,  κατὰ   κράτος εἷλε τὴν πόλιν. φρουρὰν
[22, 10]   ἀπαλλαγεὶς ἐκ τῆς πολεμίας, Μύλας  κατὰ   κράτος ἑλὼν ἐκυρίευσε στρατιωτῶν χιλίων
[22, 9]   προσηγορίας. εἷλε δὲ καὶ ταύτην  κατὰ   κράτος· καὶ τῶν Ἑρκτῶν κατασχὼν
[22, 11]   τύχη εἴασε παντελῶς πεσεῖν τὰ  κατὰ   Μαμερτίνους πράγματα. Ἀννίβας γὰρ
[22, 10]   Θώρακα περιελθεῖν καὶ τοῖς πολεμίοις  κατὰ   νώτου προσπεσεῖν· αὐτὸς δὲ τὴν
[22, 9]   πόλιν, ἔχουσαν λιμένα κάλλιστον τῶν  κατὰ   Σικελίαν, ἀφ´ οὗ καὶ τὴν
[22, 10]   αὐτὸς δὲ τὴν δύναμιν ἐκτάξας,  κατὰ   στόμα ἀπήντα. γενομένης δὲ περὶ
[22, 9]   λευκὰς κόρας. ~Ὁ Πύρρος τὰ  κατὰ   Συρακόσας καὶ Λεοντίνους καταστησάμενος μετὰ
[22, 11]   ἀκούσας δὲ τὸ παράδοξον ἧκε  κατὰ   τάχος εἰς τὸν βασιλέα, τῷ
[22, 10]   παρεδόθη ἰατροῖς εἰς θεραπείαν. καὶ  κατὰ   τὴν μαντείαν καὶ τὴν τῶν
[22, 5]   αὐτὸν τῶν ἰδιοξένων πῶς τὰ  κατὰ   τὴν μάχην ἀπήντησεν αὐτῷ, εἰπεῖν
[22, 5]   ἁπάσας τὰς νίκας ἔσχε Καδμείας  κατὰ   τὴν παροιμίαν· οἱ γὰρ ἡττηθέντες
[22, 4]   τὸν Σικελόν, συνδιατετριφότα πολλοῖς τοῖς  κατὰ   τὴν Σικελίαν τυράννοις. ~Ὅτι
[22, 8]   Ὅτι οἱ ἐν Δελφοῖς ὄντες  κατὰ   τὴν τῶν Γαλατῶν ἔφοδον θεωροῦντες
[22, 9]   συγχωρεῖν τοῖς βαρβάροις ἐπιβάθραν ἔχειν  κατὰ   τῆς Σικελίας, ἀλλ´ ἐξ ἁπάσης
[22, 9]   τοῖς τετελευτηκόσι συγκατωρύχθη χρήματα πολλὰ  κατά   τινα παλαιὰν συνήθειαν, ἅπαντας ἀνέσκαψαν
[22, 2]   δὲ οὗτοι ἦσαν, καὶ ἐποίησαν  κατὰ   τὸν ὅμοιον τρόπον Μαμερτίνοις, ὥσπερ
[22, 9]   Ἰαιτίνων πόλιν, ὀχυρότητι διαφέρουσαν καὶ  κατὰ   τοῦ Πανόρμου καλῶς κειμένην. τῶν
[22, 9]   οἱ δὲ πυθόμενοί τινων ὅτι  κατὰ   τοὺς βασιλικοὺς τάφους τοῖς τετελευτηκόσι
[22, 8]   τὸν κόσμον τῶν θεῶν ἀνήκοντα  κατὰ   χώραν ἐν τῷ μαντείῳ· φυλάξειν
[22, 3]   καὶ τὴν νίκην Ἱκέτας ἀπηνέγκατο.  καταδρομὰς   δὲ πρὸς ἀλλήλους ποιούμενοι τὰς
[22, 8]   δὲ μόνον λίθινα καὶ ξύλινα  καταλαβὼν   κατεγέλασεν ὅτι θεοὺς ἀνθρωπομόρφους εἶναι
[22, 11]   Ἀννίβας παρελθὼν εἰς Μεσσήνην καὶ  καταλαβὼν   Μαμερτίνους μέλλοντας παραδιδόναι τὴν πόλιν
[22, 7]   διά τινας χρείας ἀναγκαίας, ταῖς  καταλελειμμέναις   οὐκ ἐτόλμησαν πολεμῆσαι. διόπερ Πύρρος
[22, 7]   αὐτοῦ στρατιώτας, κατέπλευσεν εἰς τὴν  Κατάνην.   καὶ προσδεχθεὶς ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων
[22, 9]   τῆς παρασκευῆς. τοσοῦτον γὰρ πλῆθος  καταπελτῶν   ὀξυβελῶν τε καὶ πετροβόλων ἤθροιστο
[22, 7]   δεκαταῖος εἰς Λοκροὺς κατῆρεν. ἐντεῦθεν  καταπλεύσας   τὸν πορθμὸν καὶ διάρας Σικελίαν,
[22, 5]   ἁρμόζειν τὴν δωρεάν, ἐὰν δὲ  καταπράξηται   τὴν εἰρήνην καὶ γένηται φίλος
[22, 9]   πολιορκίαν. κρίνας οὖν στόλον μέγαν  κατασκευάζειν,   καὶ διὰ τούτου θαλασσοκρατήσας δυνάμεις
[22, 9]   ἐπεβάλετο κρείττονας μηχανὰς βασιλεὺς  κατασκευάζειν   τῶν ἐκ Συρακούσης ἐνεχθεισῶν αὐτῷ,
[22, 8]   τὰ οἰκεῖα ἐπανελθεῖν· βασιλέα δὲ  καταστῆσαι   Κιχώριον. Βρέννος δὲ ἄκρατον πολὺν
[22, 9]   τὰ κατὰ Συρακόσας καὶ Λεοντίνους  καταστησάμενος   μετὰ δυνάμεως ἐπὶ τὴν Ἀκράγαντα
[22, 9]   εἷλε τὴν πόλιν. φρουρὰν δὲ  καταστήσας   ἐν αὐτῇ, ἀπῆρε πρὸς τὴν
[22, 11]   εἰρημένον τρόπον. δὲ Ἱέρων  καταστρατηγηθεὶς   ὑπὸ τοῦ Φοίνικος, τὴν πολιορκίαν
[22, 11]   δὲ ἔργῳ σπεύδων τὸν Ἱέρωνα  καταστρατηγῆσαι   δι´ ἀπάτης. μὲν βασιλεὺς
[22, 9]   βασιλεὺς πλησίον τῶν τειχῶν  καταστρατοπεδεύσας,   τὸ μὲν πρῶτον συνεχεῖς τοῖς
[22, 6]   ὄναρ δηλοῦν τὴν τοῦ βίου  καταστροφήν,   ὗν ἄγριον κυνηγοῦντος, ὁρμῆσαι κατ´
[22, 9]   κατὰ κράτος· καὶ τῶν Ἑρκτῶν  κατασχὼν   τὸ ὀχύρωμα, πάσης τῆς Καρχηδόνος
[22, 7]   Συρακοσίους, καὶ τὴν χώραν αὐτῶν  κατατρέχοντες   ἔρημον κατεσκεύασαν. διὸ τῷ πολέμῳ
[22, 7]   ἃς παρέλαβεν ἐν ταῖς Συρακόσαις  κατάφρακτοι   ἑκατὸν εἴκοσι καὶ ἄφρακτοι εἴκοσι·
[22, 8]   μόνον λίθινα καὶ ξύλινα καταλαβὼν  κατεγέλασεν   ὅτι θεοὺς ἀνθρωπομόρφους εἶναι δοκοῦντες
[22, 4]   καὶ πᾶσα Μακεδονικὴ δύναμις  κατεκόπη   καὶ διεφθάρη. {Κατὰ δὲ τοὺς
[22, 10]   ἐπικειμένων τῶν Συρακοσίων δυνάμει, πάντας  κατέκοψαν.   δὲ στρατηγὸς τῶν Μαμερτίνων
[22, 2]   ὡς φίλοι τὴν μὲν πόλιν  κατελάβοντο,   τοὺς δὲ Μεσσηνίους ἐπὶ τῆς
[22, 9]   Μακεδονικῆς βασιλείας, τοὺς Γαλάτας ἐκεῖσε  κατέλιπεν.   οἱ δὲ πυθόμενοί τινων ὅτι
[22, 7]   καὶ λαβὼν παρ´ αὐτοῦ στρατιώτας,  κατέπλευσεν   εἰς τὴν Κατάνην. καὶ προσδεχθεὶς
[22, 10]   ἐκπολιορκήσας τὸ χωρίον τοῦτο μὲν  κατέσκαψε,   τοὺς δὲ φρουροῦντας ἀπολύσας τῶν
[22, 7]   τὴν χώραν αὐτῶν κατατρέχοντες ἔρημον  κατεσκεύασαν.   διὸ τῷ πολέμῳ κάμνοντες οἱ
[22, 10]   Τυνδαριτῶν. ἐμβαλὼν δὲ εἰς Μεσσήνην  κατεστρατοπέδευσε   παρὰ τὸν Λοίτανον ποταμόν, πεζοὺς
[22, 2]   Ῥηγίου διὰ Πύρρον τὸν βασιλέα  κατέσφαξεν   αὐτοὺς καὶ τὰς κτήσεις καὶ
[22, 2]   καὶ τὰς τῶν σφαγέντων κτήσεις  κατέσχον·   οἱ δὲ περὶ τὸν Δέκιον
[22, 2]   σφάξαντες καὶ τὰς κτήσεις διελόμενοι  κατέσχον   τὴν πόλιν ὡς δορίκτητον.
[22, 7]   καὶ Σωσίστρατον καὶ τοὺς Συρακοσίους  κατήλλαξε   καὶ εἰς ὁμόνοιαν ἤγαγεν, ὡς
[22, 10]   δὲ καὶ τἄλλα χωρία χειρούμενος,  κατήντησεν   ἐπὶ τὸ Ἀμήσελον, κείμενον μεταξὺ
[22, 7]   τὸν πορθμὸν καὶ διάρας Σικελίαν,  κατῆρεν   εἰς τὴν Ταυρομένιον. ἐκεῖθεν προσλαβόμενος
[22, 7]   Τάραντος, καὶ δεκαταῖος εἰς Λοκροὺς  κατῆρεν.   ἐντεῦθεν καταπλεύσας τὸν πορθμὸν καὶ
[22, 9]   γὰρ ἐκ ταύτης ὑπολειφθέντας ἀθροίσαντες  κατῴκισαν   εἰς τὸ Λιλύβαιον. τοῦ δὲ
[22, 8]   ἅπαντας ἀποκτεῖναι καὶ τὰς ἁμάξας  καύσαντας   εὐζώνους εἰς τὰ οἰκεῖα ἐπανελθεῖν·
[22, 9]   καὶ κατὰ τοῦ Πανόρμου καλῶς  κειμένην.   τῶν δὲ Ἰαιτίνων ἑκουσίως προσχωρησάντων,
[22, 10]   χειρούμενος, κατήντησεν ἐπὶ τὸ Ἀμήσελον,  κείμενον   μεταξὺ Κεντοριπίνων καὶ Ἀγυρίου. ἐχυροῦ
[22, 7]   Συρακόσας. καὶ στόλος συμπαρέπλει  κεκοσμημένος   πρὸς ναυμαχίαν. ὡς δὲ πλησίον
[22, 10]   δὲ χώρας τὴν μὲν τοῖς  Κεντοριπίνοις,   τὴν δὲ τοῖς Ἀγυριναίοις ἐδωρήσατο.
[22, 10]   ἐπὶ τὸ Ἀμήσελον, κείμενον μεταξὺ  Κεντοριπίνων   καὶ Ἀγυρίου. ἐχυροῦ δὲ ὄντος
[22, 4]   ἔδωκε φαγεῖν καὶ τὸ αἷμα  κεράσας   οἴνῳ πιεῖν παρεκελεύσατο. Ὅτι
[22, 5]   ἔχειν, τοὺς δὲ ἡττημένους μηδὲν  κινδυνεύειν   διὰ τὸ μέγεθος τῆς ἡγεμονίας.
[22, 1]   ὑπὲρ τῶν φίλων καὶ συμμάχων  κινδυνεύειν.   ~Ὅτι Δέκιος Ῥωμαῖος χιλίαρχος
[22, 8]   ἔφοδον θεωροῦντες πλησίον ὄντα τὸν  κίνδυνον   ἐπηρώτησαν τὸν θεὸν εἰ τὰ
[22, 10]   μέν τινος ἰσόρροπος ἦν  κίνδυνος·   ἐπεὶ δὲ καὶ οἱ τὸν
[22, 5]   βλάβην καὶ συμφορὰν ἀνεδέδεκτο. Ὅτι  Κινέας   πρεσβευτὴς ἀποσταλεὶς παρὰ Πύρρου περὶ
[22, 8]   οἰκεῖα ἐπανελθεῖν· βασιλέα δὲ καταστῆσαι  Κιχώριον.   Βρέννος δὲ ἄκρατον πολὺν ἐμφορησάμενος
[22, 8]   ἄκρατον πολὺν ἐμφορησάμενος ἑαυτὸν ἀπέσφαξε.  Κιχώριος   δὲ τοῦτον θάψας, τοὺς τραυματίας
[22, 11]   γενομένης ὅτι σὺν τῷ στρατηγῷ  Κίῳ   καὶ οἱ λοιποὶ στρατιῶται πάντες
[22, 10]   θέλοντος περὶ πολλοῦ θεραπεῦσαι τὸν  Κίων,   ἧκόν τινες ἵππους φέροντες ἐκ
[22, 10]   δὲ μʹ στρατηγὸν δὲ εἶχον  Κίων.   οὗτος δὲ μάντεις ἀθροίσας ἱεροσκόπους,
[22, 10]   πολέμου εἰς τὸν βασιλέα.  Κίως   δὲ ἐπιγνοὺς τὸν τοῦ ἰδίου
[22, 6]   συμμαχίαν μετὰ Καρχηδονίων ποιήσαντες, ἔκριναν  κοινῇ   διακωλύειν Πύρρον τὴν εἰς Σικελίαν
[22, 11]   συμμαχίαν πρὸς ἀλλήλους ποιησάμενοι συνέθεντο  κοινῇ   πολεμῆσαι Μεσσήνην.
[22, 4]   ἐχρῆτο πιστοῖς καὶ πρὸς τὰς  κολάσεις   εὐθέτοις διὰ τὴν ὠμότητα. τὰς
[22, 7]   στόλος σὺν ταῖς μετ´ αὐτοῦ  κομισθείσαις   πλείους διακοσίων. ἐν τούτῳ δὲ
[22, 8]   διὰ τοῦ χρησμοῦ προσαγορευομένας λευκὰς  κόρας.   ~Ὁ Πύρρος τὰ κατὰ Συρακόσας
[22, 8]   καὶ μετ´ αὐτοῦ τὰς λευκὰς  κόρας.   ὄντων δὲ ἐν τῷ τεμένει
[22, 7]   τυχεῖν. Ὅτι λιμὴν  Κορινθιακὸς   Λέχαιον καλεῖται. ~Ὅτι Βρέννος
[22, 8]   καὶ τἄλλα τὰ πρὸς τὸν  κόσμον   τῶν θεῶν ἀνήκοντα κατὰ χώραν
[22, 4]   ἐπεμβαίνοντας τῇ βασιλείᾳ πρὸς βραχὺ  κρατεῖν   καὶ ἐκπίπτειν αὐτῆς, ὧν εἷς
[22, 9]   καὶ τῶν ἄλλων φίλων, κατὰ  κράτος   εἷλε τὴν πόλιν. φρουρὰν δὲ
[22, 10]   ἐκ τῆς πολεμίας, Μύλας κατὰ  κράτος   ἑλὼν ἐκυρίευσε στρατιωτῶν χιλίων πεντακοσίων.
[22, 9]   εἷλε δὲ καὶ ταύτην κατὰ  κράτος·   καὶ τῶν Ἑρκτῶν κατασχὼν τὸ
[22, 9]   δὲ τραυματιζομένων, ἠλαττοῦτο Πύρρος. ἐπεβάλετο  κρείττονας   μηχανὰς βασιλεὺς κατασκευάζειν τῶν
[22, 9]   βίας ἅλωσιν, ἔλυσε τὴν πολιορκίαν.  κρίνας   οὖν στόλον μέγαν κατασκευάζειν, καὶ
[22, 4]   Ἀπολλόδωρος ἐπιθέμενος τυραννίδι καὶ βεβαιῶσαι  κρίνας   τὴν συνωμοσίαν, μειρακίσκον τινὰ φίλον
[22, 6]   πατάξαι καὶ διελάσαντα τὴν πληγὴν  κτεῖναι.   Ὅτι Ἱκέτας ἐννέα ἔτη δυναστεύσας
[22, 2]   γὰρ Ῥηγίνους σφάξαντες καὶ τὰς  κτήσεις   διελόμενοι κατέσχον τὴν πόλιν ὡς
[22, 3]   δὲ πρὸς ἀλλήλους ποιούμενοι τὰς  κτήσεις   διήρπασαν, τὴν δὲ χώραν ἀγεώργητον
[22, 2]   βασιλέα κατέσφαξεν αὐτοὺς καὶ τὰς  κτήσεις   καὶ τὰς γυναῖκας ἰδιοποιήσατο. Καμπανοὶ
[22, 2]   Δέκιος ἐξαργυρισάμενος τὰς τῶν ἠτυχηκότων  κτήσεις   καὶ τὴν διαίρεσιν τῆς ὠφελείας
[22, 2]   γυναῖκας καὶ τὰς τῶν σφαγέντων  κτήσεις   κατέσχον· οἱ δὲ περὶ τὸν
[22, 2]   σφάξαντες. εἶτα τὴν διαίρεσιν τῆς  κτήσεως   τῶν ἠτυχηκότων ἄδικον ποιησάμενος ἐξέπεσεν
[22, 3]   ἀπέβαλε περὶ τὸν Τηρίαν ποταμόν.  κτίζει   δὲ Φιντίας πόλιν, ὀνομάσας αὐτὴν
[22, 3]   Γέλας εἰς τὴν Φιντιάδα μετήνεγκε,  κτίσας   τεῖχος καὶ ἀγορὰν ἀξιόλογον καὶ
[22, 6]   ἀκατηγόρητον. ~Ὅτι Φιντίας Φιντιάδος  κτίστωρ,   Ἀκράγαντος τύραννος, εἶδεν ὄναρ δηλοῦν
[22, 10]   ῥᾳδίως ἀνῄρουν, τότε δὴ πανταχόθεν  κυκλωθέντες   πρὸς φυγὴν ὥρμησαν. ἐπικειμένων τῶν
[22, 6]   τοῦ βίου καταστροφήν, ὗν ἄγριον  κυνηγοῦντος,   ὁρμῆσαι κατ´ αὐτοῦ τὸν ὗν
[22, 6]   Πύρρου. Ὅτι Θοίνωνος τῆς Νήσου  κυριεύοντος,   καὶ Σωστράτου τῆς Συρακόσης τυραννοῦντος,
[22, 10]   τῶν πολεμίων, περιχαρὴς ἦν, ὡς  κυριεύσων   τῆς τοῦ βασιλέως στρατοπεδείας. εὐθὺς
[22, 9]   τῆς Καρχηδόνος ἐπεκράτησε δυνάμεως καὶ  κύριος   ἐγένετο πλὴν τοῦ Λιλυβαίου· αὕτη
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/11/2008