HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ν  =  486 formes différentes pour 1291 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, pages
[6, 1318]   αὕτη. λέγω δὲ πρώτην ὥσπερ  ἄν   τις διέλοι τοὺς δήμους. βέλτιστος
[6, 1322]   δέονται πολλῆς. τοιαῦται δ' εἶεν  ἂν   αἵ τε περὶ τὴν φυλακὴν
[6, 1318]   πλούσιοι καὶ πένητες, τι  ἂν   ἀμφοτέροις δόξῃ τοῖς πλείοσι,
[6, 1318]   πᾶν ἐξεῖναι ποιεῖν τι  ἂν   δόξῃ, συμφέρον ἐστίν: γὰρ
[6, 1318]   οἱ δ' ὀλιγαρχικοὶ τι  ἂν   δόξῃ τῇ πλείονι οὐσίᾳ: κατὰ
[6, 1317]   εἶναι κύριον, καὶ τι  ἂν   δόξῃ τοῖς πλείοσι, τοῦτ' εἶναι
[6, 1318]   λέγουσι γὰρ ὡς τι  ἂν   δόξῃ τοῖς πλείοσι τῶν πολιτῶν,
[6, 1318]   δημοτικοὶ τοῦτο δίκαιον τι  ἂν   δόξῃ τοῖς πλείοσιν, οἱ δ'
[6, 1318]   ἐξουσία τοῦ πράττειν τι  ἂν   ἐθέλῃ τις οὐ δύναται φυλάττειν
[6, 1319]   ἀναρχία τε δούλων αὕτη δ'  ἂν   εἴη μέχρι του συμφέρουσἀ καὶ
[6, 1322]   παρὰ τούτων ἑτέρους. ὅσῳ γὰρ  ἂν   ἐλάττων ἀπέχθεια ἐνῇ τοῖς πραττομένοις,
[6, 1320]   τὴν δημοκρατίαν. τεχναστέον οὖν ὅπως  ἂν   εὐπορία γένοιτο χρόνιος. ἐπεὶ δὲ
[6, 1318]   τοῦ πολιτεύεσθαι καὶ ἄρχειν, ὅπου  ἂν   μὴ λήμματα μεγάλα ἀπὸ
[6, 1318]   εἰ μὲν γὰρ τι  ἂν   οἱ ὀλίγοι, τυραννίς καὶ γὰρ
[6, 1318]   δὲ τἀναντία δόξῃ, τι  ἂν   οἱ πλείους καὶ ὧν τὸ
[6, 1318]   μόνοσ, εἰ δ' τι  ἂν   οἱ πλείους κατ' ἀριθμόν, ἀδικήσουσι
[6, 1319]   κοινά, καὶ πάντα σοφιστέον ὅπως  ἂν   ὅτι μάλιστα ἀναμειχθῶσι πάντες ἀλλήλοις,
[6, 1318]   ἐλαττόνων, καθάπερ εἴρηται πρότερον. τίς  ἂν   οὖν εἴη ἰσότης ἣν ὁμολογήσουσιν
[6, 1317]   ἐσκεμμένοι δ' εἰσὶ νῦν, οἷον  ἂν   τὸ μὲν βουλευόμενον καὶ τὸ
[6, 1318]   ἴσου {κατ' ἀριθμόν} οὕτω γὰρ  ἂν   ὑπάρχειν νομίζοιεν τήν τ' ἰσότητα
[6, 1319]   οὕτω, δεῖ μέντοι προσλαμβάνειν μέχρι  ἂν   ὑπερτείνῃ τὸ πλῆθος τῶν γνωρίμων
[6, 1318]   συναριθμουμένων ἀμφοτέρων ἑκατέροις, τοῦτο κύριον.  ἐὰν   δὲ ἴσοι συμπέσωσι, κοινὴν εἶναι
[6, 1318]   τοῖς πλείοσι, τοῦτο κύριον ἔστω,  ἐὰν   δὲ τἀναντία δόξῃ, τι
[6, 1318]   ἀρχῶν τὸ μηδεμίαν ἀίδιον εἶναι,  ~ἐὰν   δέ τις καταλειφθῇ ἐξ ἀρχαίας
[6, 1318]   ταύτην νομιστέον ἀπορίαν ὥσπερ νῦν  ἐὰν   δίχα ἐκκλησία γένηται
[6, 1318]   οἱ ὀλίγοι, τυραννίς καὶ γὰρ  ἐὰν   εἷς ἔχῃ πλείω τῶν ἄλλων
[6, 1318]   ὑπέμενον καὶ τὰς ὀλιγαρχίας ὑπομένουσιν,  ἐάν   τις αὐτοὺς ἐργάζεσθαι μὴ κωλύῃ
[6, 1321]   δὲ πωλεῖν πρὸς τὴν ἀλλήλων  ἀναγκαίαν   χρείαν, καὶ τοῦτ' ἐστὶν ὑπογυιότατον
[6, 1319]   ἀεὶ πλῆθος χωρίζειν. ~τὴν δὲ  τελευταίαν,   διὰ τὸ πάντας κοινωνεῖν, οὔτε
[6, 1318]   ἑλέσθαι καὶ εὐθύνειν ἀναπληροῖ τὴν  ἔνδειαν,   εἴ τι φιλοτιμίας ἔχουσιν, ἐπεὶ
[6, 1318]   πάνυ χαλεπὸν εὑρεῖν τὴν  ἀλήθειαν   περὶ αὐτῶν, ὅμως ῥᾷον τυχεῖν
[6, 1322]   εἶναι τοὺς καταδικάσαντας καὶ πραττομένους  ἀπέχθειαν   ἔχει διπλῆν, τὸ δὲ περὶ
[6, 1322]   ἐστι διὰ τὸ πολλὴν ἔχειν  ἀπέχθειαν,   ὥστε ὅπου μὴ μεγάλα ἔστι
[6, 1320]   μὲν εὖ σώματα διακείμενα πρὸς  ὑγίειαν   καὶ πλοῖα τὰ πρὸς ναυτιλίαν
[6, 1321]   καὶ τοῦτ' ἐστὶν ὑπογυιότατον πρὸς  αὐτάρκειαν,   δι' ἣν δοκοῦσιν εἰς μίαν
[6, 1319]   ἐκ τούτων πειρᾶσθαι κατασκευάζειν τὴν  ἀσφάλειαν,   εὐλαβουμένους μὲν τὰ φθείροντα, τιθεμένους
[6, 1322]   δεῖ κατὰ μέρη ποιεῖσθαι τὴν  ἐπιμέλειαν   ἑτέρους. ταύτας μὲν οὖν τὰς
[6, 1322]   τοὺς θεούς. συμβαίνει δὲ τὴν  ἐπιμέλειαν   ταύτην ἐνιαχοῦ μὲν εἶναι μίαν,
[6, 1321]   πωλεῖν πρὸς τὴν ἀλλήλων ἀναγκαίαν  χρείαν,   καὶ τοῦτ' ἐστὶν ὑπογυιότατον πρὸς
[6, 1319]   καὶ δημοκρατίαν ποιεῖσθαι χρηστὴν καὶ  πολιτείαν:   ἀναγκάζεται γὰρ τὸ πλῆθος ἐπὶ
[6, 1316]   καὶ ποία πρὸς ποίαν συντέτακται  πολιτείαν,   ἔτι δὲ περὶ φθορᾶς τε
[6, 1319]   γὰρ ἀτακτοτέραν τε ποιοῦσι τὴν  πολιτείαν,   καὶ τοὺς γνωρίμους πρὸς τὸ
[6, 1319]   τῶν βουλομένων συνιστάναι τινὰ τοιαύτην  πολιτείαν   οὐ τὸ καταστῆσαι μέγιστον ἔργον
[6, 1321]   οἰκοδομήμασιν ἄσμενος ὁρᾷ μένουσαν τὴν  πολιτείαν:   συμβήσεται δὲ καὶ τοῖς γνωρίμοις
[6, 1321]   δι' ἣν δοκοῦσιν εἰς μίαν  πολιτείαν   συνελθεῖν. ἑτέρα δὲ ἐπιμέλεια ταύτης
[6, 1318]   ἔχει δ' ἀμφότερα ἀνισότητα καὶ  ἀδικίαν:   εἰ μὲν γὰρ τι
[6, 1320]   ὁρᾶν ὅπως τὸ πλῆθος μὴ  λίαν   ἄπορον ᾖ: τοῦτο γὰρ αἴτιον
[6, 1320]   ὑγίειαν καὶ πλοῖα τὰ πρὸς  ναυτιλίαν   καλῶς ἔχοντα τοῖς πλωτῆρσιν ἐπιδέχεται
[6, 1323]   παισὶν ὥσπερ ἀκολούθοις διὰ τὴν  ἀδουλίαν.   τριῶν δ' οὐσῶν ἀρχῶν καθ'
[6, 1322]   ἄλλους δύνανται. διὸ δεῖ μὴ  μίαν   ἀποτεταγμένην ἀρχὴν εἶναι πρὸς αὐτούς,
[6, 1319]   μόνον, ἀλλ' ὅπως σῴζηται μᾶλλον:  μίαν   γὰρ δύο τρεῖς
[6, 1322]   μὴ γιγνομένων. διὸ βέλτιον μὴ  μίαν   εἶναι ταύτην τὴν ἀρχήν, ἀλλ'
[6, 1322]   ἐπιμέλειαν ταύτην ἐνιαχοῦ μὲν εἶναι  μίαν,   οἷον ἐν ταῖς μικραῖς πόλεσιν,
[6, 1321]   αὐτάρκειαν, δι' ἣν δοκοῦσιν εἰς  μίαν   πολιτείαν συνελθεῖν. ἑτέρα δὲ ἐπιμέλεια
[6, 1317]   ἔτι δὲ τῶν ἀρχῶν τὸ  μηδεμίαν   ἀίδιον εἶναι, ~ἐὰν δέ τις
[6, 1318]   καὶ ἀπὸ τιμημάτων μὲν  μηδεμίαν,   ἀλλὰ τοὺς δυναμένους. ἀνάγκη δὲ
[6, 1317]   μὴ δὶς τὸν αὐτὸν ἄρχειν  μηδεμίαν   ὀλιγάκις ὀλίγας ἔξω
[6, 1317]   τῶν μεγίστων, ἀρχὴν δὲ  μηδεμίαν   μηθενὸς ὅτι ὀλιγίστων,
[6, 1321]   τῆς ἐπιμελείας ὁμοιότροπα. καλοῦσι δ'  ἀστυνομίαν   οἱ πλεῖστοι τὴν τοιαύτην ἀρχήν,
[6, 1321]   τε τὰ συμβόλαια καὶ τὴν  εὐκοσμίαν:   σχεδὸν γὰρ ἀναγκαῖον πάσαις ταῖς
[6, 1321]   τὸ δίκαιον τὸ κατὰ τὴν  ἀξίαν:   τὴν δ' ὀλιγαρχίαν δῆλον ὅτι
[6, 1317]   κατὰ ἀριθμὸν ἀλλὰ μὴ κατ'  ἀξίαν,   τούτου δ' ὄντος τοῦ δικαίου
[6, 1321]   εἶναι πόλιν, τῶν δὲ πρὸς  εὐταξίαν   καὶ κόσμον ἀδύνατον οἰκεῖσθαι καλῶς.
[6, 1317]   ποία μὲν οὖν δημοκρατία πρὸς  ποίαν   ἁρμόττει πόλιν, ὡσαύτως δὲ καὶ
[6, 1316]   περὶ δικαστηρίων, καὶ ποία πρὸς  ποίαν   συντέτακται πολιτείαν, ἔτι δὲ περὶ
[6, 1317]   καὶ συμβάλλεται ταύτῃ πρὸς τὴν  ἐλευθερίαν   τὴν κατὰ τὸ ἴσον. τούτων
[6, 1318]   ἰσότητα τῇ πολιτείᾳ καὶ τὴν  ἐλευθερίαν.   τὸ δὲ μετὰ τοῦτο ἀπορεῖται
[6, 1318]   συμπέσωσι, κοινὴν εἶναι ταύτην νομιστέον  ἀπορίαν   ὥσπερ νῦν ἐὰν δίχα
[6, 1317]   ἰδίων συναλλαγμάτων, τὸ τὴν ἐκκλησίαν  κυρίαν   εἶναι πάντων τῶν μεγίστων,
[6, 1317]   ὀλιγίστων, τῶν μεγίστων βουλὴν  κυρίαν   τῶν δ' ἀρχῶν δημοτικώτατον βουλή,
[6, 1317]   τὸ μισθοφορεῖν μάλιστα μὲν πάντας,  ἐκκλησίαν   δικαστήρια ἀρχάς, εἰ δὲ μή,
[6, 1317]   τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων, τὸ τὴν  ἐκκλησίαν   κυρίαν εἶναι πάντων τῶν
[6, 1318]   μὲν γὰρ τὸ μὴ πολλὴν  οὐσίαν   ἔχειν ἄσχολος, ὥστε μὴ πολλάκις
[6, 1317]   βελτίω καὶ χείρω γίνεσθαι τὴν  δημοκρατίαν,   ἀλλὰ καὶ τῷ μὴ τὴν
[6, 1320]   ἑκάστην ὀλιγαρχίαν, πρὸς τὴν ἐναντίαν  δημοκρατίαν   ἀναλογιζόμενον, τὴν μὲν εὔκρατον μάλιστα
[6, 1319]   κατασκευάζειν τὴν βελτίστην καὶ πρώτην  δημοκρατίαν,   εἴρηται: φανερὸν δὲ καὶ πῶς
[6, 1317]   ~τούτου γὰρ στοχάζεσθαί φασι πᾶσαν  δημοκρατίαν:   ἐλευθερίας δὲ ἓν μὲν τὸ
[6, 1319]   Ἀθήνησιν ἐχρήσατο βουλόμενος αὐξῆσαι τὴν  δημοκρατίαν,   καὶ περὶ Κυρήνην οἱ τὸν
[6, 1319]   δὲ τὸ καθιστάναι ταύτην τὴν  δημοκρατίαν   καὶ τὸν δῆμον ποιεῖν ἰσχυρὸν
[6, 1318]   ἐστιν, ὥστε καὶ ποιεῖν ἐνδέχεται  δημοκρατίαν   ὅπου ζῇ τὸ πλῆθος ἀπὸ
[6, 1319]   πρὸς τὸ χαλεπῶς ὑπομένειν τὴν  δημοκρατίαν   παροξύνουσι μᾶλλον, ὅπερ συνέβη τῆς
[6, 1319]   τῆς πόλεως ἀπηρτῆσθαι, ῥᾴδιον καὶ  δημοκρατίαν   ποιεῖσθαι χρηστὴν καὶ πολιτείαν: ἀναγκάζεται
[6, 1320]   αἴτιον τοῦ μοχθηρὰν εἶναι τὴν  δημοκρατίαν.   τεχναστέον οὖν ὅπως ἂν εὐπορία
[6, 1319]   τοιαῦτα κατασκευάσματα χρήσιμα πρὸς τὴν  δημοκρατίαν   τὴν τοιαύτην, οἷς Κλεισθένης τε
[6, 1319]   ἀρίστη, φανερόν, καὶ διὰ τίν'  αἰτίαν,   ὅτι διὰ τὸ ποιόν τινα
[6, 1320]   συνάγειν ἑκάστην ὀλιγαρχίαν, πρὸς τὴν  ἐναντίαν   δημοκρατίαν ἀναλογιζόμενον, τὴν μὲν εὔκρατον
[6, 1321]   κατὰ τὴν ἀξίαν: τὴν δ'  ὀλιγαρχίαν   δῆλον ὅτι τοὐναντίον ἀπὸ τῆς
[6, 1320]   ὁμοίως δὲ καὶ τὴν ἐχομένην  ὀλιγαρχίαν   ἐπιτείνοντας δεῖ μικρὸν κατασκευάζειν. τῇ
[6, 1321]   μὲν εὐφυῶς ἔχει κατασκευάζειν τὴν  ὀλιγαρχίαν   ἰσχυράν γὰρ σωτηρία τοῖς
[6, 1317]   δ' ἐστὶν ἣν καλοῦσί τινες  ὀλιγαρχίαν.   ληπτέον δὲ πρὸς ταύτην τὴν
[6, 1320]   ἐναντίων γὰρ δεῖ συνάγειν ἑκάστην  ὀλιγαρχίαν,   πρὸς τὴν ἐναντίαν δημοκρατίαν ἀναλογιζόμενον,
[6, 1321]   ὅπου δ' ὁπλῖτιν, τὴν ἐχομένην  ὀλιγαρχίαν   τὸ γὰρ ὁπλιτικὸν τῶν εὐπόρων
[6, 1319]   ποιεῖσθαι τὰς ἀποικίας, ὥστε δεῖ,  κἂν   ἀγοραῖος ὄχλος ᾖ, μὴ ποιεῖν
[6, 1323]   ἀγῶνας ἐπιμέλεια γυμνικοὺς καὶ Διονυσιακούς,  κἂν   εἴ τινας ἑτέρας συμβαίνει τοιαύτας
[6, 1318]   τοῦ ἴσου καὶ τοῦ δικαίου,  κἂν   πάνυ χαλεπὸν εὑρεῖν τὴν
[6, 1318]   ἔχουσιν, ἐπεὶ παρ' ἐνίοις δήμοις,  κἂν   μὴ μετέχωσι τῆς αἱρέσεως τῶν
[6, 1320]   φοβεῖσθαι τοὺς πλουσίους τὰς δαπάνας  κἂν   οἱ μὲν εὔποροι μὴ λαμβάνωσι
[6, 1322]   πολεμάρχους τοὺς τοιούτους. ~ἔτι δὲ  κἂν   ὦσιν ἱππεῖς ψιλοὶ
[6, 1317]   κύριον δὲ τὸ τοῖς πλείοσι  δόξαν.   ἓν μὲν οὖν τῆς ἐλευθερίας
[6, 1322]   ὅσα τούτων μόρια. τὸ δὲ  πᾶν   ἕν τι τούτου ἐστὶν εἶδος,
[6, 1318]   τὸ γὰρ ἐπανακρέμασθαι, καὶ μὴ  πᾶν   ἐξεῖναι ποιεῖν τι ἂν
[6, 1319]   ἀγορὰν καὶ τὸ ἄστυ κυλίεσθαι  πᾶν   τὸ τοιοῦτον γένος ὡς εἰπεῖν
[6, 1319]   δὲ οἷον πατρὸς μητρός:  ἅπαν   γὰρ οἰκεῖον τοῦτο τῷ τοιούτῳ
[6, 1321]   ψιλὴ δύναμις καὶ ναυτικὴ δημοκρατικὴ  πάμπαν.   νῦν μὲν οὖν ὅπου τοιοῦτον
[6, 1322]   διαχειρίζουσι πολλὰ τῶν κοινῶν, ἀναγκαῖον  ἑτέραν   εἶναι τὴν ληψομένην λογισμὸν καὶ
[6, 1322]   τὰς τῶν ἐνεστώτων ἑτέρας καταδικασάσης  ἑτέραν   εἶναι τὴν πραττομένην, οἷον ἀστυνόμους
[6, 1319]   μὴ πέρα προβαίνειν: ὑπερβάλλοντες γὰρ  ἀτακτοτέραν   τε ποιοῦσι τὴν πολιτείαν, καὶ
[6, 1320]   ᾖ: τοῦτο γὰρ αἴτιον τοῦ  μοχθηρὰν   εἶναι τὴν δημοκρατίαν. τεχναστέον οὖν
[6, 1320]   ἀλλὰ δεῖ τὸν ἀληθινῶς δημοτικὸν  ὁρᾶν   ὅπως τὸ πλῆθος μὴ λίαν
[6, 1321]   τῶν ἀναγκαίων περὶ τὴν  ἀγοράν,   ἐφ' δεῖ τινα ἀρχὴν
[6, 1322]   καὶ τὰ ἀναλισκόμενα, καὶ περὶ  ἀγορὰν   καὶ περὶ τὸ ἄστυ καὶ
[6, 1319]   δὲ διὰ τὸ περὶ τὴν  ἀγορὰν   καὶ τὸ ἄστυ κυλίεσθαι πᾶν
[6, 1319]   τὸ ζῆν ὅπως τις βούλεται  παρορᾶν:   πολὺ γὰρ ἔσται τὸ τῇ
[6, 1322]   ἔχει τὸ τέλος καὶ τὴν  εἰσφοράν,   προκάθηται τοῦ πλήθους, ὅπου
[6, 1321]   εὐφυῶς ἔχει κατασκευάζειν τὴν ὀλιγαρχίαν  ἰσχυράν   γὰρ σωτηρία τοῖς οἰκοῦσι
[6, 1321]   ναυτικόν, ὅπου μὲν συμβέβηκε τὴν  χώραν   εἶναι ἱππάσιμον, ἐνταῦθα μὲν εὐφυῶς
[6, 1321]   μὲν γάρ, ἀλλὰ περὶ τὴν  χώραν   ἐστὶ καὶ {τὰ} περὶ τὰ
[6, 1322]   ἄστυ καὶ λιμένας καὶ τὴν  χώραν,   ἔτι περὶ τὰ δικαστήρια, καὶ
[6, 1319]   διὰ τὸ διεσπάρθαι κατὰ τὴν  χώραν   οὔτ' ἀπαντῶσιν οὔθ' ὁμοίως δέονται
[6, 1319]   ἐκκλησίας ἄνευ τοῦ κατὰ τὴν  χώραν   πλήθους. πῶς μὲν οὖν δεῖ
[6, 1319]   θέσιν ἔχειν τοιαύτην ὥστε {τὴν  χώραν}   πολὺ τῆς πόλεως ἀπηρτῆσθαι, ῥᾴδιον
[6, 1319]   ὅπου δὲ καὶ συμβαίνει τὴν  χώραν   τὴν θέσιν ἔχειν τοιαύτην ὥστε
[6, 1317]   ἐλευθερίας: ~τούτου γὰρ στοχάζεσθαί φασι  πᾶσαν   δημοκρατίαν: ἐλευθερίας δὲ ἓν μὲν
[6, 1320]   ἔτι δὲ τὰς ἀρχὰς πάσας  ἐποίησαν   διττάς, τὰς μὲν αἱρετὰς τὰς
[6, 1322]   λογισμὸν καὶ προσευθυνοῦσαν, αὐτὴν μηθὲν  διαχειρίζουσαν   ἕτερον: καλοῦσι δὲ τούτους οἱ
[6, 1318]   καὶ τοῖς ἐπιεικέσι καὶ γνωρίμοις  ἀρκοῦσαν   εἶναι ταύτην τὴν τάξιν: ἄρξονται
[6, 1321]   τὰ δὲ οἰκοδομήμασιν ἄσμενος ὁρᾷ  μένουσαν   τὴν πολιτείαν: συμβήσεται δὲ καὶ
[6, 1322]   εἶναι τὴν ληψομένην λογισμὸν καὶ  προσευθυνοῦσαν,   αὐτὴν μηθὲν διαχειρίζουσαν ἕτερον: καλοῦσι
[6, 1321]   δύναμιν καὶ τὴν ὁπλιτικὴν τὴν  ἁρμόττουσαν   τῶν ψιλῶν. ταύτῃ δ' ἐπικρατοῦσιν
[6, 1321]   δεῖ τινα ἀρχὴν εἶναι τὴν  ἐφορῶσαν   περί τε τὰ συμβόλαια καὶ
[6, 1321]   ὅπου τοιοῦτον πολὺ πλῆθος ἔστιν,  ὅταν   διαστῶσι, πολλάκις ἀγωνίζονται χεῖρον: δεῖ
[6, 1321]   μικραῖς ἐλάττους εἶναι τὰς ἀρχάς,  ἐν   δὲ ταῖς μεγάλαις πλείους, ὥσπερ
[6, 1320]   μέρος ἕτερον ἐν μέρει διανέμειν,  ἐν   δὲ τούτῳ πρὸς τὰς ἀναγκαίας
[6, 1322]   πολεμικὰς χρείας. δεῖ δὲ καὶ  ἐν   εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέμῳ πυλῶν
[6, 1318]   τις οὐ δύναται φυλάττειν τὸ  ἐν   ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων φαῦλον. ~ὥστε
[6, 1320]   σύνεγγυς τῇ καλουμένῃ πολιτείᾳ,  ἐν>   δεῖ τὰ τιμήματα διαιρεῖν,
[6, 1318]   εἶναι σχῆμά τι δημοκρατίας, ὥσπερ  ἐν   Μαντινείᾳ ποτ' ἦν. διὸ δὴ
[6, 1318]   κατὰ μέρος ἐκ πάντων, ὥσπερ  ἐν   Μαντινείᾳ, τοῦ δὲ βουλεύεσθαι κύριοι
[6, 1321]   τῶν βαναύσων ἔργων, καθάπερ  ἐν   Μασσαλίᾳ κρίσιν ποιουμένους τῶν ἀξίων
[6, 1321]   οἰκεῖσθαι καλῶς. ἔτι δ' ἀναγκαῖον  ἐν   μὲν ταῖς μικραῖς ἐλάττους εἶναι
[6, 1317]   ἐλευθερίας δὲ ἓν μὲν τὸ  ἐν   μέρει ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν. καὶ
[6, 1320]   φυλὰς τι μέρος ἕτερον  ἐν   μέρει διανέμειν, ἐν δὲ τούτῳ
[6, 1317]   πάντας μὲν ἑκάστου ἕκαστον δ'  ἐν   μέρει πάντων, τὸ κληρωτὰς εἶναι
[6, 1317]   τοῦτο γὰρ λέγειν εἰώθασιν, ὡς  ἐν   μόνῃ τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ μετέχοντας
[6, 1319]   πονηρὸν παρορᾶται, πολὺ δὲ γινόμενον  ἐν   ὀφθαλμοῖς μᾶλλόν ἐστιν. ἔτι δὲ
[6, 1322]   δὲ καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ  ἐν   πολέμῳ πυλῶν τε καὶ τειχῶν
[6, 1319]   ἦν δὲ τό γε ἀρχαῖον  ἐν   πολλαῖς πόλεσι νενομοθετημένον μηδὲ πωλεῖν
[6, 1322]   τὰς ἀναγκαίας μὲν οὐθὲν ἧττον,  ἐν   σχήματι δὲ μείζονι τεταγμένας: καὶ
[6, 1319]   ἀγοραῖος ὄχλος ᾖ, μὴ ποιεῖν  ἐν   ταῖς δημοκρατίαις ἐκκλησίας ἄνευ τοῦ
[6, 1317]   ἔχειν ἕκαστον τῶν πολιτῶν: ὥστε  ἐν   ταῖς δημοκρατίαις συμβαίνει κυριωτέρους εἶναι
[6, 1321]   τῶν ψιλῶν. ταύτῃ δ' ἐπικρατοῦσιν  ἐν   ταῖς διαστάσεσιν οἱ δῆμοι τῶν
[6, 1322]   εἰσίν, ἔνθα δ' ἐλάττους, οἷον  ἐν   ταῖς μικραῖς πόλεσι μία περὶ
[6, 1322]   ἐνιαχοῦ μὲν εἶναι μίαν, οἷον  ἐν   ταῖς μικραῖς πόλεσιν, ἐνιαχοῦ δὲ
[6, 1319]   ἀναγκαῖον συμβαίνειν ὅπερ ἐστὶν ὠφελιμώτατον  ἐν   ταῖς πολιτείαις, ἄρχειν τοὺς ἐπιεικεῖς
[6, 1321]   ὧν ἑτέρους ἐφ' ἕτερα καθιστᾶσιν  ἐν   ταῖς πολυανθρωποτέραις πόλεσιν, οἷον τειχοποιοὺς
[6, 1317]   εὐπορῶν μισθοῦ, καθάπερ εἴρηται πρότερον  ἐν   τῇ μεθόδῳ τῇ πρὸ ταύτησ,
[6, 1321]   ταῖς κυριωτάταις, ἃς δεῖ τοὺς  ἐν   τῇ πολιτείᾳ κατέχειν, δεῖ προσκεῖσθαι
[6, 1317]   ἁμαρτάνουσι δὲ τοῦτο ποιοῦντες, καθάπερ  ἐν   τοῖς περὶ τὰς φθορὰς καὶ
[6, 1318]   μὲν πρώτη τάξει, καθάπερ  ἐν   τοῖς πρὸ τούτων ἐλέχθη λόγοις:
[6, 1323]   μὲν οὖν τῶν ἀρχῶν, ὡς  ἐν   τύπῳ, σχεδὸν εἴρηται περὶ πασῶν.
[6, 1321]   κρίσιν ποιουμένους τῶν ἀξίων τῶν  ἐν   τῷ πολιτεύματι καὶ τῶν ἔξωθεν.
[6, 1322]   τούτων μόρια. τὸ δὲ πᾶν  ἕν   τι τούτου ἐστὶν εἶδος, ἐπιμελείας
[6, 1317]   οἱ δημοτικοὶ τῆς πολιτείας ὅρον:  ἓν   δὲ τὸ ζῆν ὡς βούλεταί
[6, 1317]   δὲ τὸ τοῖς πλείοσι δόξαν.  ἓν   μὲν οὖν τῆς ἐλευθερίας σημεῖον
[6, 1317]   φασι πᾶσαν δημοκρατίαν: ἐλευθερίας δὲ  ἓν   μὲν τὸ ἐν μέρει ἄρχεσθαι
[6, 1320]   τοὺς κηδομένους τῆς πολιτείας, νομοθετοῦντας  μηδὲν   εἶναι δημόσιον τῶν καταδικαζομένων καὶ
[6, 1319]   ἄρχειν τοὺς ἐπιεικεῖς ἀναμαρτήτους ὄντας,  μηδὲν   ἐλαττουμένου τοῦ πλήθους. ὅτι μὲν
[6, 1320]   ἧττον καταψηφιεῖται τῶν κρινομένων, λήψεσθαι  μηδὲν   μέλλων. ἔτι δὲ τὰς γινομένας
[6, 1322]   νόμους: ἀναγκαία δ' ἐστίν, ὅτι  οὐδὲν   ὄφελος γίνεσθαι μὲν δίκας περὶ
[6, 1318]   οἱ ἥττους, οἱ δὲ κρατοῦντες  οὐδὲν   φροντίζουσιν δημοκρατιῶν δ' οὐσῶν τεττάρων
[6, 1322]   ληψομένην λογισμὸν καὶ προσευθυνοῦσαν, αὐτὴν  μηθὲν   διαχειρίζουσαν ἕτερον: καλοῦσι δὲ τούτους
[6, 1318]   καὶ δῆμος. ἴσον γὰρ τὸ  μηθὲν   μᾶλλον ἄρχειν τοὺς ἀπόρους
[6, 1318]   ἐργάζεσθαι μὴ κωλύῃ μηδ' ἀφαιρῆται  μηθέν:   ταχέως γὰρ οἱ μὲν πλουτοῦσιν
[6, 1317]   οὖν δημοκρατίας ὅρος οὗτος δεύτερος:  ἐντεῦθεν   δ' ἐλήλυθε τὸ μὴ ἄρχεσθαι,
[6, 1319]   γὰρ βίος φαῦλος, καὶ  οὐθὲν   ἔργον μετ' ἀρετῆς ὧν μεταχειρίζεται
[6, 1322]   δὲ ταύτας τὰς ἀναγκαίας μὲν  οὐθὲν   ἧττον, ἐν σχήματι δὲ μείζονι
[6, 1320]   ἱερόν: οἱ μὲν γὰρ ἀδικοῦντες  οὐθὲν   ἧττον εὐλαβεῖς ἔσονται ζημιώσονται γὰρ
[6, 1318]   πρότερον ῥηθείσῃ δημοκρατίᾳ καὶ ὑπάρχειν  εἴωθεν,   αἱρεῖσθαι μὲν τὰς ἀρχὰς καὶ
[6, 1321]   ἐν τῷ πολιτεύματι καὶ τῶν  ἔξωθεν.   ἔτι δὲ καὶ ταῖς ἀρχαῖς
[6, 1322]   πίστεως δέονται πολλῆς. τοιαῦται δ'  εἶεν   ἂν αἵ τε περὶ τὴν
[6, 1318]   ἀριθμόν} οὕτω γὰρ ἂν ὑπάρχειν  νομίζοιεν   τήν τ' ἰσότητα τῇ πολιτείᾳ
[6, 1316]   αἰτίας, εἴρηται πρότερον: ἐπεὶ δὲ  τετύχηκεν   εἴδη πλείω δημοκρατίας ὄντα καὶ
[6, 1318]   πάντως, ἀλλ' ἐπειδὴ δύο μέρη  τετύχηκεν   ἐξ ὧν πόλις, πλούσιοι
[6, 1321]   δὲ τοὺς ἄρχοντας τούτους οἱ  μὲν   ἀγρονόμους οἱ δ' ὑλωρούς. αὗται
[6, 1320]   ἀρχὰς πάσας ἐποίησαν διττάς, τὰς  μὲν   αἱρετὰς τὰς δὲ κληρωτάς, τὰς
[6, 1321]   σύνεγγυς. μετὰ δὲ ταύτην ἐχομένη  μὲν   ἀναγκαιοτάτη δὲ σχεδὸν καὶ χαλεπωτάτη
[6, 1321]   τὴν πόλιν ὁρῶν κοσμουμένην τὰ  μὲν   ἀναθήμασι τὰ δὲ οἰκοδομήμασιν ἄσμενος
[6, 1320]   τοῦτο καὶ τοῖς εὐπόροις, τὰ  μὲν   ἀπὸ τῶν προσόδων γινόμενα συναθροίζοντας
[6, 1322]   τὴν τιμήν: καλοῦσι δ' οἱ  μὲν   ἄρχοντας τούτους οἱ δὲ βασιλεῖς
[6, 1320]   τὰ δὲ μείζω ποιοῦντας, ἐλάττω  μὲν   ἀφ' ὧν τῶν ἀναγκαίων μεθέξουσιν
[6, 1317]   εἰσὶ νῦν, οἷον ἂν τὸ  μὲν   βουλευόμενον καὶ τὸ περὶ τὰς
[6, 1320]   τὸ κοινόν, ἀλλ' ἱερόν: οἱ  μὲν   γὰρ ἀδικοῦντες οὐθὲν ἧττον εὐλαβεῖς
[6, 1321]   παραπλησία ταύτῃ: περὶ τῶν αὐτῶν  μὲν   γάρ, ἀλλὰ περὶ τὴν χώραν
[6, 1321]   καθάπερ εἴρηται καὶ πρότερον. τῶν  μὲν   γὰρ ἀναγκαίων ἀρχῶν χωρὶς ἀδύνατον
[6, 1317]   συντιθέμενα τὰς δημοκρατίας ἑτέρας: τῇ  μὲν   γὰρ ἐλάττω, τῇ δ' ἀκολουθήσει
[6, 1322]   ζητεῖν καὶ περὶ ταύτην. ἀναγκαία  μὲν   γάρ ἐστιν οὐχ ἧττον τῆς
[6, 1318]   ἀμφότερα ἀνισότητα καὶ ἀδικίαν: εἰ  μὲν   γὰρ τι ἂν οἱ
[6, 1317]   καὶ πρὸς τὰς διορθώσεις. ζητοῦσι  μὲν   γὰρ οἱ τὰς πολιτείας καθιστάντες
[6, 1319]   αἴτιον γενέσθαι περὶ Κυρήνην: ὀλίγον  μὲν   γὰρ πονηρὸν παρορᾶται, πολὺ δὲ
[6, 1318]   ἀπὸ γεωργίας νομῆς. διὰ  μὲν   γὰρ τὸ μὴ πολλὴν οὐσίαν
[6, 1317]   οἱ δῆμοι γίνεται γὰρ τὸ  μὲν   γεωργικὸν πλῆθος, τὸ δὲ βάναυσον
[6, 1318]   τίμημα πλεῖον: οἷον, εἰ οἱ  μὲν   δέκα οἱ δὲ εἴκοσιν, ἔδοξε
[6, 1322]   ἐστίν, ὅτι οὐδὲν ὄφελος γίνεσθαι  μὲν   δίκας περὶ τῶν δικαίων, ταύτας
[6, 1320]   χρὴ διανέμειν τοῖς ἀπόροις, μάλιστα  μὲν   εἴ τις δύναται τοσοῦτον ἀθροίζων
[6, 1322]   δὲ τὴν ἐπιμέλειαν ταύτην ἐνιαχοῦ  μὲν   εἶναι μίαν, οἷον ἐν ταῖς
[6, 1317]   ἐκ πάντων, τὸ ἄρχειν πάντας  μὲν   ἑκάστου ἕκαστον δ' ἐν μέρει
[6, 1320]   δεῖ τὰ τιμήματα διαιρεῖν, τὰ  μὲν   ἐλάττω τὰ δὲ μείζω ποιοῦντας,
[6, 1322]   τῆς εἰρημένης, συμβαίνει δὲ τοὺς  μὲν   ἐπιεικεῖς φεύγειν μάλιστα ταύτην τὴν
[6, 1317]   δὲ τοὺς συνδυασμοὺς οὓς δεῖ  μὲν   ἐπισκοπεῖν, οὐκ ἐσκεμμένοι δ' εἰσὶ
[6, 1321]   τῆς σωτηρίας. ἐπεὶ δὲ τέτταρα  μὲν   ἔστι μέρη μάλιστα τοῦ πλήθους,
[6, 1320]   πλείονος φυλακῆς. ὥσπερ γὰρ τὰ  μὲν   εὖ σώματα διακείμενα πρὸς ὑγίειαν
[6, 1322]   ἕτερον: καλοῦσι δὲ τούτους οἱ  μὲν   εὐθύνους οἱ δὲ λογιστὰς οἱ
[6, 1320]   τὴν ἐναντίαν δημοκρατίαν ἀναλογιζόμενον, τὴν  μὲν   εὔκρατον μάλιστα τῶν ὀλιγαρχιῶν καὶ
[6, 1320]   ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ πάντας μάλιστα  μὲν   εὔνους εἶναι τοὺς πολίτας, εἰ
[6, 1320]   πλουσίους τὰς δαπάνας κἂν οἱ  μὲν   εὔποροι μὴ λαμβάνωσι δικαστικόν, οἱ
[6, 1321]   τὴν χώραν εἶναι ἱππάσιμον, ἐνταῦθα  μὲν   εὐφυῶς ἔχει κατασκευάζειν τὴν ὀλιγαρχίαν
[6, 1317]   αἱ δημοκρατίαι πλείους εἰσί, πρῶτον  μὲν   λεχθεῖσα πρότερον, ὅτι διάφοροι
[6, 1318]   δημοκρατιῶν δ' οὐσῶν τεττάρων βελτίστη  μὲν   πρώτη τάξει, καθάπερ ἐν
[6, 1320]   βέλτιον: οἱ γὰρ εὔποροι πολλὰς  μὲν   ἡμέρας οὐκ ἐθέλουσιν ἀπὸ τῶν
[6, 1320]   δ' ἡμέρας τοῦτο γὰρ φέρει  μὲν   καὶ πρὸς τὸ μὴ φοβεῖσθαι
[6, 1317]   τὰ δικαστήρια ἀριστοκρατικῶς, ταῦτα  μὲν   καὶ τὸ περὶ τὸ βουλευόμενον
[6, 1320]   αἱρετὰς τὰς δὲ κληρωτάς, τὰς  μὲν   κληρωτὰς ὅπως δῆμος αὐτῶν
[6, 1320]   τῆς αὐτῆς ἀρχῆς μερίζοντας τοὺς  μὲν   κληρωτοὺς τοὺς δ' αἱρετούς. πῶς
[6, 1318]   μειζόνων, καὶ ἀπὸ τιμημάτων  μὲν   μηδεμίαν, ἀλλὰ τοὺς δυναμένους. ἀνάγκη
[6, 1323]   κυρίους, νομοφυλάκων προβούλων βουλῆς, οἱ  μὲν   νομοφύλακες ἀριστοκρατικόν, ὀλιγαρχικὸν δ' οἱ
[6, 1320]   ὀλίγας ἐκκλησίας, καὶ δικαστήρια πολλῶν  μὲν   ὀλίγας δ' ἡμέρας τοῦτο γὰρ
[6, 1321]   πρεσβυτέρων τῶν δὲ νέων, ἔτι  μὲν   ὄντας νέους τοὺς αὐτῶν υἱεῖς
[6, 1321]   διῃρημένης τῆς ἡλικίας, καὶ τῶν  μὲν   ὄντων πρεσβυτέρων τῶν δὲ νέων,
[6, 1322]   μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἀναγκαίας  μὲν   οὐθὲν ἧττον, ἐν σχήματι δὲ
[6, 1322]   βασιλεῖς οἱ δὲ πρυτάνεις. αἱ  μὲν   οὖν ἀναγκαῖαι ἐπιμέλειαί εἰσι περὶ
[6, 1319]   μηδὲν ἐλαττουμένου τοῦ πλήθους. ὅτι  μὲν   οὖν αὕτη τῶν δημοκρατιῶν ἀρίστη,
[6, 1319]   κατὰ τὴν χώραν πλήθους. πῶς  μὲν   οὖν δεῖ κατασκευάζειν τὴν βελτίστην
[6, 1320]   κληρωτοὺς τοὺς δ' αἱρετούς. πῶς  μὲν   οὖν δεῖ τὰς δημοκρατίας κατασκευάζειν,
[6, 1317]   τὰ τῆς πολιτείας οἰκεῖα. ποία  μὲν   οὖν δημοκρατία πρὸς ποίαν ἁρμόττει
[6, 1321]   χείρισται πλείστης δέονται φυλακῆς. ~τὰς  μὲν   οὖν δημοκρατίας ὅλως πολυανθρωπία
[6, 1317]   ζῆν μὴ ὡς βούλεται. τῆς  μὲν   οὖν δημοκρατίας ὅρος οὗτος δεύτερος:
[6, 1316]   ~πόσαι  μὲν   οὖν διαφοραὶ καὶ τίνες τοῦ
[6, 1321]   καὶ ὁπλιτικὴν ἀγωνίζονται ῥᾳδίως. τὸ  μὲν   οὖν ἐκ τούτων καθιστάναι ταύτην
[6, 1322]   καὶ συντάξεως τῶν πολιτῶν. ἔνθα  μὲν   οὖν ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἀρχαὶ
[6, 1321]   χωρίζειν, δεῖ μὴ λανθάνειν. πρώτη  μὲν   οὖν ἐπιμέλεια τῶν ἀναγκαίων
[6, 1321]   ἀγρονόμους οἱ δ' ὑλωρούς. αὗται  μὲν   οὖν ἐπιμέλειαί εἰσι τούτων τρεῖς,
[6, 1322]   τὰς φυλακὰς τῶν σωμάτων. χαλεπὴ  μὲν   οὖν ἐστι διὰ τὸ πολλὴν
[6, 1318]   ἐξ αἱρετῶν κληρωτοὺς ποιεῖν. τὰ  μὲν   οὖν κοινὰ ταῖς δημοκρατίαις ταῦτ'
[6, 1321]   δεῖ καὶ τὰς εἰσαγωγάς. ἐνιαχοῦ  μὲν   οὖν μερίζουσι καὶ ταύτην εἰς
[6, 1319]   τῷ τοιούτῳ δήμῳ μᾶλλον. εἰώθασι  μὲν   οὖν οἱ δημαγωγοὶ κατασκευάζειν οὕτω,
[6, 1321]   καὶ ναυτικὴ δημοκρατικὴ πάμπαν. νῦν  μὲν   οὖν ὅπου τοιοῦτον πολὺ πλῆθος
[6, 1322]   πλῆθός ἐστι, βουλὴ μᾶλλον. αἱ  μὲν   οὖν πολιτικαὶ τῶν ἀρχῶν σχεδὸν
[6, 1320]   πολλὰς ἤδη δημοκρατίας ἀνέτρεψεν, ὅπου  μὲν   οὖν πρόσοδοι μὴ τυγχάνουσιν οὖσαι,
[6, 1322]   ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν ἑτέρους. ταύτας  μὲν   οὖν τὰς ἀρχὰς ὡς ἀναγκαιοτάτας
[6, 1322]   ἐστὶν εἶδος, ἐπιμελείας πολεμικῶν. περὶ  μὲν   οὖν ταύτην τὴν ἀρχὴν ἔχει
[6, 1317]   καὶ ὧν ἐφίενται λέγωμεν. ὑπόθεσις  μὲν   οὖν τῆς δημοκρατικῆς πολιτείας ἐλευθερία
[6, 1317]   τὸ τοῖς πλείοσι δόξαν. ἓν  μὲν   οὖν τῆς ἐλευθερίας σημεῖον τοῦτο,
[6, 1322]   λήψονται τέλος αἱ πράξεις: τὸ  μὲν   οὖν τοὺς αὐτοὺς εἶναι τοὺς
[6, 1323]   πρόβουλοι, βουλὴ δὲ δημοτικόν. περὶ  μὲν   οὖν τῶν ἀρχῶν, ὡς ἐν
[6, 1321]   ταύτας εἶναι δημοκρατίας μικράς. ~πῶς  μὲν   οὖν χρὴ καθιστάναι τὰς δημοκρατίας
[6, 1318]   κατὰ τοῦτο ἰσότητα, ἀλλὰ διελεῖν  μὲν   οὕτως, ἔπειτα ἐκ τῶν πεντακοσίων
[6, 1317]   ταύτησ, ἔπειτα τὸ μισθοφορεῖν μάλιστα  μὲν   πάντας, ἐκκλησίαν δικαστήρια ἀρχάς, εἰ
[6, 1318]   ἀπορωτέρων τοῖς πεντεκαίδεκα, προσγεγένηνται τοῖς  μὲν   πένησι τέτταρες τῶν πλουσίων, τοῖς
[6, 1318]   δὲ εἴκοσιν, ἔδοξε δὲ τῶν  μὲν   πλουσίων τοῖς ἓξ τῶν δ'
[6, 1318]   ἀφαιρῆται μηθέν: ταχέως γὰρ οἱ  μὲν   πλουτοῦσιν αὐτῶν οἱ δ' οὐκ
[6, 1322]   τῆς πολιτείας. καλεῖται δὲ ἔνθα  μὲν   πρόβουλοι διὰ τὸ προβουλεύειν, ὅπου
[6, 1321]   ἱππικὸν ὁπλιτικὸν ψιλὸν ναυτικόν, ὅπου  μὲν   συμβέβηκε τὴν χώραν εἶναι ἱππάσιμον,
[6, 1319]   πειρᾶσθαι κατασκευάζειν τὴν ἀσφάλειαν, εὐλαβουμένους  μὲν   τὰ φθείροντα, τιθεμένους δὲ τοιούτους
[6, 1321]   καλῶς. ἔτι δ' ἀναγκαῖον ἐν  μὲν   ταῖς μικραῖς ἐλάττους εἶναι τὰς
[6, 1318]   δημοκρατίᾳ καὶ ὑπάρχειν εἴωθεν, αἱρεῖσθαι  μὲν   τὰς ἀρχὰς καὶ εὐθύνειν καὶ
[6, 1317]   πᾶσαν δημοκρατίαν: ἐλευθερίας δὲ ἓν  μὲν   τὸ ἐν μέρει ἄρχεσθαι καὶ
[6, 1318]   τι τοιοῦτον ποιητέον. ἀλλὰ περὶ  μὲν   τοῦ ἴσου καὶ τοῦ δικαίου,
[6, 1317]   ἐλήλυθε τὸ μὴ ἄρχεσθαι, μάλιστα  μὲν   ὑπὸ μηθενός, εἰ δὲ μή,
[6, 1321]   ἀναγκαῖον πάσαις ταῖς πόλεσι τὰ  μὲν   ὠνεῖσθαι τὰ δὲ πωλεῖν πρὸς
[6, 1319]   Ἀφυταίων νόμῳ, πρὸς γὰρ  λέγομέν   ἐστι χρήσιμος: ἐκεῖνοι γάρ, καίπερ
[6, 1317]   δευτέρα δὲ περὶ ἧς νῦν  λέγομεν.   τὰ γὰρ ταῖς δημοκρατίαις ἀκολουθοῦντα
[6, 1317]   τὰ ἤθη καὶ ὧν ἐφίενται  λέγωμεν.   ὑπόθεσις μὲν οὖν τῆς δημοκρατικῆς
[6, 1317]   καὶ ταύτας καὶ τὰς ἄλλας,  ἐπέλθωμεν   συντόμως. καὶ πρῶτον περὶ δημοκρατίας
[6, 1317]   συντόμως. καὶ πρῶτον περὶ δημοκρατίας  εἴπωμεν:   ἅμα γὰρ καὶ περὶ τῆς
[6, 1320]   φαύλων, πολλὰς ἤδη δημοκρατίας  ἀνέτρεψεν,   ὅπου μὲν οὖν πρόσοδοι μὴ
[6, 1319]   τὸ ἄστυ καὶ τὴν πόλιν  ἦν   δὲ τό γε ἀρχαῖον ἐν
[6, 1318]   δημοκρατίας, ὥσπερ ἐν Μαντινείᾳ ποτ'  ἦν.   διὸ δὴ καὶ συμφέρον ἐστὶ
[6, 1321]   τρεῖς, ἄλλη δ' ἀρχὴ πρὸς  ἣν   αἱ πρόσοδοι τῶν κοινῶν ἀναφέρονται,
[6, 1317]   γνωρίζειν πρός τε τὸ κατασκευάζειν  ἣν   ἄν τις αὐτῶν τύχῃ βουλόμενος,
[6, 1321]   ταμίας. ἑτέρα δ' ἀρχὴ πρὸς  ἣν   ἀναγράφεσθαι δεῖ τά τε ἴδια
[6, 1321]   ἐστὶν ὑπογυιότατον πρὸς αὐτάρκειαν, δι'  ἣν   δοκοῦσιν εἰς μίαν πολιτείαν συνελθεῖν.
[6, 1317]   πολιτείας φανερόν, αὕτη δ' ἐστὶν  ἣν   καλοῦσί τινες ὀλιγαρχίαν. ληπτέον δὲ
[6, 1318]   τίς ἂν οὖν εἴη ἰσότης  ἣν   ὁμολογήσουσιν ἀμφότεροι, σκεπτέον ἐξ ὧν
[6, 1317]   πρός τε τὸ κατασκευάζειν ἣν  ἄν   τις αὐτῶν τύχῃ βουλόμενος, καὶ
[6, 1319]   ὅλως μὴ ἐξεῖναι κεκτῆσθαι πλείω  γῆν   μέτρου τινὸς ἀπό τινος
[6, 1319]   καίπερ ὄντες πολλοὶ κεκτημένοι δὲ  γῆν   ὀλίγην, ὅμως πάντες γεωργοῦσιν: τιμῶνται
[6, 1319]   ὄντες πολλοὶ κεκτημένοι δὲ γῆν  ὀλίγην,   ὅμως πάντες γεωργοῦσιν: τιμῶνται γὰρ
[6, 1319]   ἥδιον γὰρ τοῖς πολλοῖς τὸ  ζῆν   ἀτάκτως τὸ σωφρόνως. ἔστι
[6, 1317]   φασιν, εἴπερ τοῦ δουλεύοντος τὸ  ζῆν   μὴ ὡς βούλεται. τῆς μὲν
[6, 1319]   γυναικῶν καὶ παίδων, καὶ τὸ  ζῆν   ὅπως τις βούλεται παρορᾶν: πολὺ
[6, 1317]   πολιτείας ὅρον: ἓν δὲ τὸ  ζῆν   ὡς βούλεταί τις. τοῦτο γὰρ
[6, 1322]   ἂν αἵ τε περὶ τὴν  φυλακὴν   τῆς πόλεως, καὶ ὅσαι τάττονται
[6, 1321]   στρατηγῶν, οἳ συνδυάζουσι πρὸς τὴν  ἱππικὴν   δύναμιν καὶ τὴν ὁπλιτικὴν τὴν
[6, 1321]   εὐπόρων: ψιλοὶ γὰρ ὄντες πρὸς  ἱππικὴν   καὶ ὁπλιτικὴν ἀγωνίζονται ῥᾳδίως. τὸ
[6, 1321]   γὰρ ὄντες πρὸς ἱππικὴν καὶ  ὁπλιτικὴν   ἀγωνίζονται ῥᾳδίως. τὸ μὲν οὖν
[6, 1321]   τὴν ἱππικὴν δύναμιν καὶ τὴν  ὁπλιτικὴν   τὴν ἁρμόττουσαν τῶν ψιλῶν. ταύτῃ
[6, 1322]   μὲν οὖν ἐστι διὰ τὸ  πολλὴν   ἔχειν ἀπέχθειαν, ὥστε ὅπου μὴ
[6, 1318]   διὰ μὲν γὰρ τὸ μὴ  πολλὴν   οὐσίαν ἔχειν ἄσχολος, ὥστε μὴ
[6, 1322]   καταδικάσαντας καὶ πραττομένους ἀπέχθειαν ἔχει  διπλῆν,   τὸ δὲ περὶ πάντων τοὺς
[6, 1317]   ἀρχὰς καὶ τὰ δικαστήρια καὶ  βουλὴν   καὶ τὰς ἐκκλησίας τὰς κυρίας,
[6, 1317]   ὅτι ὀλιγίστων, τῶν μεγίστων  βουλὴν   κυρίαν τῶν δ' ἀρχῶν δημοτικώτατον
[6, 1321]   ζητοῦσιν οὐχ ἧττον τὴν  τιμήν.   διόπερ εὖ ἔχει λέγειν ταύτας
[6, 1322]   τῆς κοινῆς ἑστίας ἔχουσι τὴν  τιμήν:   καλοῦσι δ' οἱ μὲν ἄρχοντας
[6, 1320]   κτῆσιν, εἰ δὲ μή, πρὸς  ἀφορμὴν   ἐμπορίας καὶ γεωργίας, ~καί, εἰ
[6, 1321]   δῆμος μὴ μετέχῃ καὶ  συγγνώμην   ἔχῃ τοῖς ἄρχουσιν ὡς μισθὸν
[6, 1322]   δύνανται. διὸ δεῖ μὴ μίαν  ἀποτεταγμένην   ἀρχὴν εἶναι πρὸς αὐτούς, μηδὲ
[6, 1319]   νόμοις καὶ τοῖς ἔθεσιν εὖ  συγκειμένην   δὲ φθείρειν συμβαίνει καὶ
[6, 1322]   καὶ φυλάττουσα πρὸς τὴν  πραττομένην,   οἷον Ἀθήνησιν τῶν Ἕνδεκα
[6, 1322]   ἑτέρας καταδικασάσης ἑτέραν εἶναι τὴν  πραττομένην,   οἷον ἀστυνόμους τὰς παρὰ τῶν
[6, 1320]   κοινωνούς. ὁμοίως δὲ καὶ τὴν  ἐχομένην   ὀλιγαρχίαν ἐπιτείνοντας δεῖ μικρὸν κατασκευάζειν.
[6, 1321]   εἰσίν, ὅπου δ' ὁπλῖτιν, τὴν  ἐχομένην   ὀλιγαρχίαν τὸ γὰρ ὁπλιτικὸν τῶν
[6, 1322]   κοινῶν, ἀναγκαῖον ἑτέραν εἶναι τὴν  ληψομένην   λογισμὸν καὶ προσευθυνοῦσαν, αὐτὴν μηθὲν
[6, 1321]   δῆμος καὶ τὴν πόλιν ὁρῶν  κοσμουμένην   τὰ μὲν ἀναθήμασι τὰ δὲ
[6, 1319]   αὐξῆσαι τὴν δημοκρατίαν, καὶ περὶ  Κυρήνην   οἱ τὸν δῆμον καθιστάντες. φυλαί
[6, 1319]   τῆς στάσεως αἴτιον γενέσθαι περὶ  Κυρήνην:   ὀλίγον μὲν γὰρ πονηρὸν παρορᾶται,
[6, 1318]   κύριον. ἐὰν δὲ ἴσοι συμπέσωσι,  κοινὴν   εἶναι ταύτην νομιστέον ἀπορίαν ὥσπερ
[6, 1321]   ἐπιμέλεια τῶν ἀναγκαίων περὶ  τὴν   ἀγοράν, ἐφ' δεῖ τινα
[6, 1319]   ἔτι δὲ διὰ τὸ περὶ  τὴν   ἀγορὰν καὶ τὸ ἄστυ κυλίεσθαι
[6, 1323]   καὶ παισὶν ὥσπερ ἀκολούθοις διὰ  τὴν   ἀδουλίαν. τριῶν δ' οὐσῶν ἀρχῶν
[6, 1318]   κἂν πάνυ χαλεπὸν εὑρεῖν  τὴν   ἀλήθειαν περὶ αὐτῶν, ὅμως ῥᾷον
[6, 1321]   ὠνεῖσθαι τὰ δὲ πωλεῖν πρὸς  τὴν   ἀλλήλων ἀναγκαίαν χρείαν, καὶ τοῦτ'
[6, 1321]   πρὸς τὸ δίκαιον τὸ κατὰ  τὴν   ἀξίαν: τὴν δ' ὀλιγαρχίαν δῆλον
[6, 1321]   ἱππικὴν δύναμιν καὶ τὴν ὁπλιτικὴν  τὴν   ἁρμόττουσαν τῶν ψιλῶν. ταύτῃ δ'
[6, 1322]   βέλτιον μὴ μίαν εἶναι ταύτην  τὴν   ἀρχήν, ἀλλ' ἄλλους ἐξ ἄλλων
[6, 1322]   πολεμικῶν. περὶ μὲν οὖν ταύτην  τὴν   ἀρχὴν ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον:
[6, 1322]   μὲν ἐπιεικεῖς φεύγειν μάλιστα ταύτην  τὴν   ἀρχήν, τοὺς δὲ μοχθηροὺς οὐκ
[6, 1319]   πολιτειῶν, ἐκ τούτων πειρᾶσθαι κατασκευάζειν  τὴν   ἀσφάλειαν, εὐλαβουμένους μὲν τὰ φθείροντα,
[6, 1322]   εἶναι πρὸς αὐτούς, μηδὲ συνεχῶς  τὴν   αὐτήν, ἀλλὰ τῶν τε νέων,
[6, 1317]   δημοκρατίαν, ἀλλὰ καὶ τῷ μὴ  τὴν   αὐτήν, δευτέρα δὲ περὶ ἧς
[6, 1319]   πῶς μὲν οὖν δεῖ κατασκευάζειν  τὴν   βελτίστην καὶ πρώτην δημοκρατίαν, εἴρηται:
[6, 1321]   δίκαιον τὸ κατὰ τὴν ἀξίαν:  τὴν   δ' ὀλιγαρχίαν δῆλον ὅτι τοὐναντίον
[6, 1321]   ἀθλητὰς εἶναι αὐτοὺς τῶν ἔργων:  τὴν   δὲ μετάδοσιν γίνεσθαι τῷ πλήθει
[6, 1319]   τὸ χεῖρον ἀεὶ πλῆθος χωρίζειν.  ~τὴν   δὲ τελευταίαν, διὰ τὸ πάντας
[6, 1317]   τῷ βελτίω καὶ χείρω γίνεσθαι  τὴν   δημοκρατίαν, ἀλλὰ καὶ τῷ μὴ
[6, 1319]   τε Ἀθήνησιν ἐχρήσατο βουλόμενος αὐξῆσαι  τὴν   δημοκρατίαν, καὶ περὶ Κυρήνην οἱ
[6, 1319]   πρὸς δὲ τὸ καθιστάναι ταύτην  τὴν   δημοκρατίαν καὶ τὸν δῆμον ποιεῖν
[6, 1319]   γνωρίμους πρὸς τὸ χαλεπῶς ὑπομένειν  τὴν   δημοκρατίαν παροξύνουσι μᾶλλον, ὅπερ συνέβη
[6, 1320]   γὰρ αἴτιον τοῦ μοχθηρὰν εἶναι  τὴν   δημοκρατίαν. τεχναστέον οὖν ὅπως ἂν
[6, 1319]   τὰ τοιαῦτα κατασκευάσματα χρήσιμα πρὸς  τὴν   δημοκρατίαν τὴν τοιαύτην, οἷς Κλεισθένης
[6, 1318]   ἀρχαίας μεταβολῆς, τό γε περιαιρεῖσθαι  τὴν   δύναμιν αὐτῆς καὶ ἐξ αἱρετῶν
[6, 1317]   ἀφαιροῦνται καὶ ταύτης τῆς ἀρχῆς  τὴν   δύναμιν: εἰς αὑτὸν γὰρ ἀνάγει
[6, 1321]   οὖν ἐκ τούτων καθιστάναι ταύτην  τὴν   δύναμιν ἐφ' ἑαυτούς ἐστι καθιστάναι,
[6, 1322]   πολλάκις ἔχει τὸ τέλος καὶ  τὴν   εἰσφοράν, προκάθηται τοῦ πλήθους,
[6, 1317]   καὶ τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων, τὸ  τὴν   ἐκκλησίαν κυρίαν εἶναι πάντων
[6, 1317]   μέρος, καὶ συμβάλλεται ταύτῃ πρὸς  τὴν   ἐλευθερίαν τὴν κατὰ τὸ ἴσον.
[6, 1318]   τ' ἰσότητα τῇ πολιτείᾳ καὶ  τὴν   ἐλευθερίαν. τὸ δὲ μετὰ τοῦτο
[6, 1320]   δεῖ συνάγειν ἑκάστην ὀλιγαρχίαν, πρὸς  τὴν   ἐναντίαν δημοκρατίαν ἀναλογιζόμενον, τὴν μὲν
[6, 1318]   τοῦ ἑλέσθαι καὶ εὐθύνειν ἀναπληροῖ  τὴν   ἔνδειαν, εἴ τι φιλοτιμίας ἔχουσιν,
[6, 1322]   ἀρχῶν δεῖ κατὰ μέρη ποιεῖσθαι  τὴν   ἐπιμέλειαν ἑτέρους. ταύτας μὲν οὖν
[6, 1322]   πρὸς τοὺς θεούς. συμβαίνει δὲ  τὴν   ἐπιμέλειαν ταύτην ἐνιαχοῦ μὲν εἶναι
[6, 1321]   περί τε τὰ συμβόλαια καὶ  τὴν   εὐκοσμίαν: σχεδὸν γὰρ ἀναγκαῖον πάσαις
[6, 1321]   δεῖ τινα ἀρχὴν εἶναι  τὴν   ἐφορῶσαν περί τε τὰ συμβόλαια
[6, 1320]   τοὺς κοινωνούς. ὁμοίως δὲ καὶ  τὴν   ἐχομένην ὀλιγαρχίαν ἐπιτείνοντας δεῖ μικρὸν
[6, 1321]   κεκτημένων εἰσίν, ὅπου δ' ὁπλῖτιν,  τὴν   ἐχομένην ὀλιγαρχίαν τὸ γὰρ ὁπλιτικὸν
[6, 1319]   δὲ καὶ συμβαίνει τὴν χώραν  τὴν   θέσιν ἔχειν τοιαύτην ὥστε {τὴν
[6, 1321]   λαμβάνειν στρατηγῶν, οἳ συνδυάζουσι πρὸς  τὴν   ἱππικὴν δύναμιν καὶ τὴν ὁπλιτικὴν
[6, 1317]   συμβάλλεται ταύτῃ πρὸς τὴν ἐλευθερίαν  τὴν   κατὰ τὸ ἴσον. τούτων δ'
[6, 1318]   οὐχ οὕτω δεῖ τιθέναι  τὴν   κατὰ τοῦτο ἰσότητα, ἀλλὰ διελεῖν
[6, 1322]   τῶν κοινῶν, ἀναγκαῖον ἑτέραν εἶναι  τὴν   ληψομένην λογισμὸν καὶ προσευθυνοῦσαν, αὐτὴν
[6, 1317]   ὀλιγαρχίαν. ληπτέον δὲ πρὸς ταύτην  τὴν   μέθοδον πάντα τὰ δημοτικὰ καὶ
[6, 1320]   πρὸς τὴν ἐναντίαν δημοκρατίαν ἀναλογιζόμενον,  τὴν   μὲν εὔκρατον μάλιστα τῶν ὀλιγαρχιῶν
[6, 1321]   ἐνταῦθα μὲν εὐφυῶς ἔχει κατασκευάζειν  τὴν   ὀλιγαρχίαν ἰσχυράν γὰρ σωτηρία
[6, 1321]   πρὸς τὴν ἱππικὴν δύναμιν καὶ  τὴν   ὁπλιτικὴν τὴν ἁρμόττουσαν τῶν ψιλῶν.
[6, 1319]   τόπου πρὸς τὸ ἄστυ καὶ  τὴν   πόλιν ἦν δὲ τό γε
[6, 1321]   ἑστιάσεις μετέχων δῆμος καὶ  τὴν   πόλιν ὁρῶν κοσμουμένην τὰ μὲν
[6, 1320]   δημοτικὸν μηδ' ὀλιγαρχικὸν ποιήσει  τὴν   πόλιν ὅτι μάλιστα δημοκρατεῖσθαι
[6, 1319]   ὑπερβάλλοντες γὰρ ἀτακτοτέραν τε ποιοῦσι  τὴν   πολιτείαν, καὶ τοὺς γνωρίμους πρὸς
[6, 1321]   δὲ οἰκοδομήμασιν ἄσμενος ὁρᾷ μένουσαν  τὴν   πολιτείαν: συμβήσεται δὲ καὶ τοῖς
[6, 1322]   διῄρηται καὶ φυλάττουσα πρὸς  τὴν   πραττομένην, οἷον Ἀθήνησιν τῶν
[6, 1322]   ἐνεστώτων ἑτέρας καταδικασάσης ἑτέραν εἶναι  τὴν   πραττομένην, οἷον ἀστυνόμους τὰς παρὰ
[6, 1318]   οὕτω γὰρ ἂν ὑπάρχειν νομίζοιεν  τήν   τ' ἰσότητα τῇ πολιτείᾳ καὶ
[6, 1318]   καὶ γνωρίμοις ἀρκοῦσαν εἶναι ταύτην  τὴν   τάξιν: ἄρξονται γὰρ οὐχ ὑπ'
[6, 1321]   γὰρ ζητοῦσιν οὐχ ἧττον  τὴν   τιμήν. διόπερ εὖ ἔχει λέγειν
[6, 1322]   ἀπὸ τῆς κοινῆς ἑστίας ἔχουσι  τὴν   τιμήν: καλοῦσι δ' οἱ μὲν
[6, 1321]   καλοῦσι δ' ἀστυνομίαν οἱ πλεῖστοι  τὴν   τοιαύτην ἀρχήν, ἔχει δὲ μόρια
[6, 1319]   κατασκευάσματα χρήσιμα πρὸς τὴν δημοκρατίαν  τὴν   τοιαύτην, οἷς Κλεισθένης τε Ἀθήνησιν
[6, 1317]   ἅπαντα τὰ οἰκεῖα συναγαγεῖν πρὸς  τὴν   ὑπόθεσιν, ἁμαρτάνουσι δὲ τοῦτο ποιοῦντες,
[6, 1322]   εἶεν ἂν αἵ τε περὶ  τὴν   φυλακὴν τῆς πόλεως, καὶ ὅσαι
[6, 1320]   τὰ κτήματα τοῖς ἀπόροις ἐπὶ  τὴν   χρῆσιν εὔνουν παρασκευάζουσι τὸ πλῆθος:
[6, 1321]   ψιλὸν ναυτικόν, ὅπου μὲν συμβέβηκε  τὴν   χώραν εἶναι ἱππάσιμον, ἐνταῦθα μὲν
[6, 1321]   αὐτῶν μὲν γάρ, ἀλλὰ περὶ  τὴν   χώραν ἐστὶ καὶ {τὰ} περὶ
[6, 1322]   τὸ ἄστυ καὶ λιμένας καὶ  τὴν   χώραν, ἔτι περὶ τὰ δικαστήρια,
[6, 1319]   γεωργοῦντες διὰ τὸ διεσπάρθαι κατὰ  τὴν   χώραν οὔτ' ἀπαντῶσιν οὔθ' ὁμοίως
[6, 1319]   δημοκρατίαις ἐκκλησίας ἄνευ τοῦ κατὰ  τὴν   χώραν πλήθους. πῶς μὲν οὖν
[6, 1319]   τὴν θέσιν ἔχειν τοιαύτην ὥστε  {τὴν   χώραν} πολὺ τῆς πόλεως ἀπηρτῆσθαι,
[6, 1319]   ταύτης. ὅπου δὲ καὶ συμβαίνει  τὴν   χώραν τὴν θέσιν ἔχειν τοιαύτην
[6, 1321]   παρ' ὧν φυλαττόντων μερίζονται πρὸς  ἑκάστην   διοίκησιν: καλοῦσι δ' ἀποδέκτας τούτους
[6, 1316]   τὸν συμφέροντα τρόπον ἀποδοῦναι πρὸς  ἑκάστην.   ἔτι δὲ καὶ τὰς συναγωγὰς
[6, 1320]   τῶν ἐναντίων γὰρ δεῖ συνάγειν  ἑκάστην   ὀλιγαρχίαν, πρὸς τὴν ἐναντίαν δημοκρατίαν
[6, 1319]   ἀπηρτῆσθαι, ῥᾴδιον καὶ δημοκρατίαν ποιεῖσθαι  χρηστὴν   καὶ πολιτείαν: ἀναγκάζεται γὰρ τὸ
[6, 1319]   μὲν οὖν δεῖ κατασκευάζειν τὴν  βελτίστην   καὶ πρώτην δημοκρατίαν, εἴρηται: φανερὸν
[6, 1322]   πρὸς αὐτούς, μηδὲ συνεχῶς τὴν  αὐτήν,   ἀλλὰ τῶν τε νέων, ὅπου
[6, 1317]   ἀλλὰ καὶ τῷ μὴ τὴν  αὐτήν,   δευτέρα δὲ περὶ ἧς νῦν
[6, 1322]   τὴν ληψομένην λογισμὸν καὶ προσευθυνοῦσαν,  αὐτὴν   μηθὲν διαχειρίζουσαν ἕτερον: καλοῦσι δὲ
[6, 1322]   ἔστι κερδαίνειν, οὔτ' ἄρχειν ὑπομένουσιν  αὐτὴν   οὔθ' ὑπομείναντες ἐθέλουσι πράττειν κατὰ
[6, 1321]   δ' ἀστυνομίαν οἱ πλεῖστοι τὴν  τοιαύτην   ἀρχήν, ἔχει δὲ μόρια πλείω
[6, 1319]   χρήσιμα πρὸς τὴν δημοκρατίαν τὴν  τοιαύτην,   οἷς Κλεισθένης τε Ἀθήνησιν ἐχρήσατο
[6, 1319]   καὶ τῶν βουλομένων συνιστάναι τινὰ  τοιαύτην   πολιτείαν οὐ τὸ καταστῆσαι μέγιστον
[6, 1319]   τὴν χώραν τὴν θέσιν ἔχειν  τοιαύτην   ὥστε {τὴν χώραν} πολὺ τῆς
[6, 1322]   τὸ σόφισμα ζητεῖν καὶ περὶ  ταύτην.   ἀναγκαία μὲν γάρ ἐστιν οὐχ
[6, 1321]   ἐνιαχοῦ μὲν οὖν μερίζουσι καὶ  ταύτην   εἰς πλείους, ἔστι δ' οὗ
[6, 1322]   θεούς. συμβαίνει δὲ τὴν ἐπιμέλειαν  ταύτην   ἐνιαχοῦ μὲν εἶναι μίαν, οἷον
[6, 1321]   ἄλλα ὀνόματα σύνεγγυς. μετὰ δὲ  ταύτην   ἐχομένη μὲν ἀναγκαιοτάτη δὲ σχεδὸν
[6, 1319]   δὲ φθείρειν συμβαίνει καὶ  ταύτην   καὶ τὰς ἄλλας πολιτείας, εἴρηται
[6, 1318]   δὲ ἴσοι συμπέσωσι, κοινὴν εἶναι  ταύτην   νομιστέον ἀπορίαν ὥσπερ νῦν ἐὰν
[6, 1322]   διὸ βέλτιον μὴ μίαν εἶναι  ταύτην   τὴν ἀρχήν, ἀλλ' ἄλλους ἐξ
[6, 1322]   ἐπιμελείας πολεμικῶν. περὶ μὲν οὖν  ταύτην   τὴν ἀρχὴν ἔχει τὸν τρόπον
[6, 1322]   τοὺς μὲν ἐπιεικεῖς φεύγειν μάλιστα  ταύτην   τὴν ἀρχήν, τοὺς δὲ μοχθηροὺς
[6, 1319]   σχεδόν. πρὸς δὲ τὸ καθιστάναι  ταύτην   τὴν δημοκρατίαν καὶ τὸν δῆμον
[6, 1321]   μὲν οὖν ἐκ τούτων καθιστάναι  ταύτην   τὴν δύναμιν ἐφ' ἑαυτούς ἐστι
[6, 1317]   τινες ὀλιγαρχίαν. ληπτέον δὲ πρὸς  ταύτην   τὴν μέθοδον πάντα τὰ δημοτικὰ
[6, 1318]   ἐπιεικέσι καὶ γνωρίμοις ἀρκοῦσαν εἶναι  ταύτην   τὴν τάξιν: ἄρξονται γὰρ οὐχ
[6, 1322]   Ἕνδεκα καλουμένων. διὸ βέλτιον καὶ  ταύτην   χωρίζειν, καὶ τὸ σόφισμα ζητεῖν
[6, 1320]   εὔκρατον μάλιστα τῶν ὀλιγαρχιῶν καὶ  πρώτην   αὕτη δ' ἐστὶν σύνεγγυς
[6, 1319]   δεῖ κατασκευάζειν τὴν βελτίστην καὶ  πρώτην   δημοκρατίαν, εἴρηται: φανερὸν δὲ καὶ
[6, 1318]   ἀρχαιοτάτη πασῶν αὕτη. λέγω δὲ  πρώτην   ὥσπερ ἄν τις διέλοι τοὺς
[6, 1322]   μὴ μίαν εἶναι ταύτην τὴν  ἀρχήν,   ἀλλ' ἄλλους ἐξ ἄλλων δικαστηρίων,
[6, 1317]   εἶναι πάντων τῶν μεγίστων,  ἀρχὴν   δὲ μηδεμίαν μηθενὸς ὅτι
[6, 1322]   διὸ δεῖ μὴ μίαν ἀποτεταγμένην  ἀρχὴν   εἶναι πρὸς αὐτούς, μηδὲ συνεχῶς
[6, 1321]   ἀγοράν, ἐφ' δεῖ τινα  ἀρχὴν   εἶναι τὴν ἐφορῶσαν περί τε
[6, 1321]   ἀστυνομίαν οἱ πλεῖστοι τὴν τοιαύτην  ἀρχήν,   ἔχει δὲ μόρια πλείω τὸν
[6, 1322]   περὶ μὲν οὖν ταύτην τὴν  ἀρχὴν   ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον: ἐπεὶ
[6, 1322]   ἐπιεικεῖς φεύγειν μάλιστα ταύτην τὴν  ἀρχήν,   τοὺς δὲ μοχθηροὺς οὐκ ἀσφαλὲς
[6, 1321]   πολιτείᾳ κατέχειν, δεῖ προσκεῖσθαι λειτουργίας,  ἵν'   ἑκὼν δῆμος μὴ μετέχῃ
[6, 1317]   πολιτείας καθιστάντες ἅπαντα τὰ οἰκεῖα  συναγαγεῖν   πρὸς τὴν ὑπόθεσιν, ἁμαρτάνουσι δὲ
[6, 1320]   ἐκ τῶν ἐναντίων γὰρ δεῖ  συνάγειν   ἑκάστην ὀλιγαρχίαν, πρὸς τὴν ἐναντίαν
[6, 1321]   πρότερον εἰρημένον: ποίας οὖν ἁρμόττει  συνάγειν   καὶ ποίας χωρίζειν, δεῖ μὴ
[6, 1320]   δημοτικοὺς ἀλλὰ τοὺς γνωρίμους εἰώθασιν  εἰσάγειν,   δεῖ δὲ καὶ ταύτῃ τῇ
[6, 1317]   δημοκρατικῆς πολιτείας ἐλευθερία τοῦτο γὰρ  λέγειν   εἰώθασιν, ὡς ἐν μόνῃ τῇ
[6, 1321]   τὴν τιμήν. διόπερ εὖ ἔχει  λέγειν   ταύτας εἶναι δημοκρατίας μικράς. ~πῶς
[6, 1322]   συμβαίνει δὲ τοὺς μὲν ἐπιεικεῖς  φεύγειν   μάλιστα ταύτην τὴν ἀρχήν, τοὺς
[6, 1318]   πλῆθος γὰρ οὐσίας φασὶ κρίνεσθαι  δεῖν.   ἔχει δ' ἀμφότερα ἀνισότητα καὶ
[6, 1317]   εἶναι τὸ δίκαιον: φασὶ γὰρ  δεῖν   ἴσον ἔχειν ἕκαστον τῶν πολιτῶν:
[6, 1320]   πολυάνθρωποί τέ εἰσι καὶ χαλεπὸν  ἐκκλησιάζειν   ἀμίσθους, τοῦτο δ' ὅπου πρόσοδοι
[6, 1318]   ἔχειν ἄσχολος, ὥστε μὴ πολλάκις  ἐκκλησιάζειν   διὰ δὲ τὸ ἔχειν τἀνακαῖα
[6, 1318]   τὰς ἀρχὰς καὶ εὐθύνειν καὶ  δικάζειν   πάντας, ἄρχειν δὲ τὰς μεγίστας
[6, 1317]   πάσας ὅσας ἐνδέχεται, τὸ  δικάζειν   πάντας καὶ ἐκ πάντων, καὶ
[6, 1319]   τὸν δῆμον: πρὸς δὲ τὸ  κατασκευάζειν   γεωργὸν τὸν δῆμον τῶν τε
[6, 1320]   μὲν οὖν δεῖ τὰς δημοκρατίας  κατασκευάζειν,   εἴρηται. σχεδὸν δὲ καὶ περὶ
[6, 1317]   αὐτῶν γνωρίζειν πρός τε τὸ  κατασκευάζειν   ἣν ἄν τις αὐτῶν τύχῃ
[6, 1317]   πόλεσιν, ἀλλὰ καὶ πῶς δεῖ  κατασκευάζειν   καὶ ταύτας καὶ τὰς ἄλλας,
[6, 1319]   εἰώθασι μὲν οὖν οἱ δημαγωγοὶ  κατασκευάζειν   οὕτω, δεῖ μέντοι προσλαμβάνειν μέχρι
[6, 1320]   ἐχομένην ὀλιγαρχίαν ἐπιτείνοντας δεῖ μικρὸν  κατασκευάζειν.   τῇ δ' ἀντικειμένῃ τῇ τελευταίᾳ
[6, 1319]   τῶν πολιτειῶν, ἐκ τούτων πειρᾶσθαι  κατασκευάζειν   τὴν ἀσφάλειαν, εὐλαβουμένους μὲν τὰ
[6, 1319]   πλήθους. πῶς μὲν οὖν δεῖ  κατασκευάζειν   τὴν βελτίστην καὶ πρώτην δημοκρατίαν,
[6, 1321]   ἱππάσιμον, ἐνταῦθα μὲν εὐφυῶς ἔχει  κατασκευάζειν