HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


α  =  130 formes différentes pour 323 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, pages
[6, 1319]   καὶ τοῖς ἔθεσιν εὖ συγκειμένην     δὲ φθείρειν συμβαίνει καὶ ταύτην
[6, 1320]   ἀναγκαῖον γίνεσθαι καὶ δικαστηρίων φαύλων,     πολλὰς ἤδη δημοκρατίας ἀνέτρεψεν, ὅπου
[6, 1319]   τῶν ἰδίων ἱερῶν συνακτέον εἰς  ὀλίγα   καὶ κοινά, καὶ πάντα σοφιστέον
[6, 1322]   πᾶσι τούτοις ἀρχαὶ πλείους εἰσίν,  ἔνθα   δ' ἐλάττους, οἷον ἐν ταῖς
[6, 1322]   ἐξετάσεως καὶ συντάξεως τῶν πολιτῶν.  ἔνθα   μὲν οὖν ἐπὶ πᾶσι τούτοις
[6, 1322]   κύριον τῆς πολιτείας. καλεῖται δὲ  ἔνθα   μὲν πρόβουλοι διὰ τὸ προβουλεύειν,
[6, 1317]   ὅπου μὴ μισθοῦ εὐπορία πᾶσιν:  ἐνταῦθα   γὰρ ἀφαιροῦνται καὶ ταύτης τῆς
[6, 1321]   συμβέβηκε τὴν χώραν εἶναι ἱππάσιμον,  ἐνταῦθα   μὲν εὐφυῶς ἔχει κατασκευάζειν τὴν
[6, 1318]   ἐκκλησιάζειν διὰ δὲ τὸ ἔχειν  τἀνακαῖα   πρὸς τοῖς ἔργοις διατρίβουσι καὶ
[6, 1322]   ἐθέλουσι πράττειν κατὰ τοὺς νόμους:  ἀναγκαία   δ' ἐστίν, ὅτι οὐδὲν ὄφελος
[6, 1322]   σόφισμα ζητεῖν καὶ περὶ ταύτην.  ἀναγκαία   μὲν γάρ ἐστιν οὐχ ἧττον
[6, 1321]   καὶ λιμένων φύλακας. ἄλλη δ'  ἀναγκαία   τε καὶ παραπλησία ταύτῃ: περὶ
[6, 1321]   ἀναγράφεσθαι δεῖ τά τε ἴδια  συμβόλαια   καὶ τὰς κρίσεις τὰς ἐκ
[6, 1321]   τὴν ἐφορῶσαν περί τε τὰ  συμβόλαια   καὶ τὴν εὐκοσμίαν: σχεδὸν γὰρ
[6, 1320]   κατασκευάζειν. τῇ δ' ἀντικειμένῃ τῇ  τελευταίᾳ   δημοκρατίᾳ, τῇ δυναστικωτάτῃ καὶ τυραννικωτάτῃ
[6, 1319]   βοσκημάτων: πολλὰ γὰρ ἔχει τῇ  γεωργίᾳ   παραπλησίως, καὶ τὰ πρὸς τὰς
[6, 1318]   ἄσχολος, ὥστε μὴ πολλάκις ἐκκλησιάζειν  διὰ   δὲ τὸ ἔχειν τἀνακαῖα πρὸς
[6, 1318]   πλῆθος ἀπὸ γεωργίας νομῆς.  διὰ   μὲν γὰρ τὸ μὴ πολλὴν
[6, 1321]   γὰρ σωτηρία τοῖς οἰκοῦσι  διὰ   ταύτης ἐστὶ τῆς δυνάμεως, αἱ
[6, 1323]   γυναιξὶ καὶ παισὶν ὥσπερ ἀκολούθοις  διὰ   τὴν ἀδουλίαν. τριῶν δ' οὐσῶν
[6, 1319]   τῶν δημοκρατιῶν ἀρίστη, φανερόν, καὶ  διὰ   τίν' αἰτίαν, ὅτι διὰ τὸ
[6, 1316]   ἐκ ποίων τε γίνεται καὶ  διὰ   τίνας αἰτίας, εἴρηται πρότερον: ἐπεὶ
[6, 1319]   ῥᾳδίως ἐκκλησιάζει: οἱ δὲ γεωργοῦντες  διὰ   τὸ διεσπάρθαι κατὰ τὴν χώραν
[6, 1319]   πλῆθος χωρίζειν. ~τὴν δὲ τελευταίαν,  διὰ   τὸ πάντας κοινωνεῖν, οὔτε πάσης
[6, 1319]   καὶ τὸ θητικόν, ἔτι δὲ  διὰ   τὸ περὶ τὴν ἀγορὰν καὶ
[6, 1319]   καὶ διὰ τίν' αἰτίαν, ὅτι  διὰ   τὸ ποιόν τινα εἶναι τὸν
[6, 1322]   σωμάτων. χαλεπὴ μὲν οὖν ἐστι  διὰ   τὸ πολλὴν ἔχειν ἀπέχθειαν, ὥστε
[6, 1322]   καλεῖται δὲ ἔνθα μὲν πρόβουλοι  διὰ   τὸ προβουλεύειν, ὅπου δὲ πλῆθός
[6, 1318]   ἄλλων χειρόνων, καὶ ἄρξουσι δικαίως  διὰ   τὸ τῶν εὐθυνῶν εἶναι κυρίους
[6, 1320]   τοσούτου εἰσαγομένου τοῦ δήμου πλήθους  διὰ   τοῦ τιμήματος μεθ' οὗ κρείττονες
[6, 1318]   αἱ τε γὰρ ἀρχαὶ ἀεὶ  διὰ   τῶν βελτίστων ἔσονται, τοῦ δήμου
[6, 1320]   χαριζόμενοι τοῖς δήμοις πολλὰ δημεύουσι  διὰ   τῶν δικαστηρίων. διὸ δεῖ πρὸς
[6, 1321]   ἣν ἀναγράφεσθαι δεῖ τά τε  ἴδια   συμβόλαια καὶ τὰς κρίσεις τὰς
[6, 1317]   καὶ γένει καὶ πλούτῳ καὶ  παιδείᾳ   ὁρίζεται, τὰ δημοτικὰ δοκεῖ τἀναντία
[6, 1320]   γάρ ἐστι πίθος τοιαύτη  βοήθεια   τοῖς ἀπόροισ. ἀλλὰ δεῖ τὸν
[6, 1322]   ἑτέρους. ὅσῳ γὰρ ἂν ἐλάττων  ἀπέχθεια   ἐνῇ τοῖς πραττομένοις, τοσούτῳ μᾶλλον
[6, 1317]   πάντα συντεθῇ τὰ τῆς πολιτείας  οἰκεῖα.   ποία μὲν οὖν δημοκρατία πρὸς
[6, 1317]   τὰς πολιτείας καθιστάντες ἅπαντα τὰ  οἰκεῖα   συναγαγεῖν πρὸς τὴν ὑπόθεσιν, ἁμαρτάνουσι
[6, 1317]   καὶ δοκοῦντ' εἶναι τῆς πολιτείας  οἰκεῖα   ταύτης ποιεῖ συντιθέμενα τὰς δημοκρατίας
[6, 1323]   ~πρὸς δὲ τούτοις περὶ ἀγῶνας  ἐπιμέλεια   γυμνικοὺς καὶ Διονυσιακούς, κἂν εἴ
[6, 1321]   μίαν πολιτείαν συνελθεῖν. ἑτέρα δὲ  ἐπιμέλεια   ταύτης ἐχομένη καὶ σύνεγγυς
[6, 1321]   μὴ λανθάνειν. πρώτη μὲν οὖν  ἐπιμέλεια   τῶν ἀναγκαίων περὶ τὴν
[6, 1321]   δὲ καὶ τοῖς γνωρίμοις εἶναι  μνημεῖα   τῆς δαπάνης. ἀλλὰ τοῦτο νῦν
[6, 1317]   δημοτικὰ δοκεῖ τἀναντία τούτων εἶναι,  ἀγένεια   πενία βαναυσία: ἔτι δὲ τῶν
[6, 1318]   σχῆμά τι δημοκρατίας, ὥσπερ ἐν  Μαντινείᾳ   ποτ' ἦν. διὸ δὴ καὶ
[6, 1318]   μέρος ἐκ πάντων, ὥσπερ ἐν  Μαντινείᾳ,   τοῦ δὲ βουλεύεσθαι κύριοι ὦσιν,
[6, 1319]   γὰρ ἔσται τὸ τῇ τοιαύτῃ  πολιτείᾳ   βοηθοῦν: ἥδιον γὰρ τοῖς πολλοῖς
[6, 1318]   δικαστηρίων. πότερον οὖν αὕτη  πολιτεία   δικαιοτάτη κατὰ τὸ δημοτικὸν δίκαιον,
[6, 1320]   ἐστὶν σύνεγγυς τῇ καλουμένῃ  πολιτείᾳ,   ἐν> δεῖ τὰ τιμήματα
[6, 1318]   νομίζοιεν τήν τ' ἰσότητα τῇ  πολιτείᾳ   καὶ τὴν ἐλευθερίαν. τὸ δὲ
[6, 1321]   ἃς δεῖ τοὺς ἐν τῇ  πολιτείᾳ   κατέχειν, δεῖ προσκεῖσθαι λειτουργίας, ἵν'
[6, 1320]   δεῖ δὲ καὶ ταύτῃ τῇ  πολιτείᾳ   πάντας μάλιστα μὲν εὔνους εἶναι
[6, 1317]   εἰώθασιν, ὡς ἐν μόνῃ τῇ  πολιτείᾳ   ταύτῃ μετέχοντας ἐλευθερίας: ~τούτου γὰρ
[6, 1322]   ἔτι δὲ φροντιζούσαις εὐκοσμίας, γυναικονομία  νομοφυλακία   παιδονομία γυμνασιαρχία, ~πρὸς δὲ τούτοις
[6, 1321]   βαναύσων ἔργων, καθάπερ ἐν  Μασσαλίᾳ   κρίσιν ποιουμένους τῶν ἀξίων τῶν
[6, 1321]   εἰς πλείους, ἔστι δ' οὗ  μία   κυρία τούτων πάντων: καλοῦνται δὲ
[6, 1322]   οἷον ἐν ταῖς μικραῖς πόλεσι  μία   περὶ πάντων. καλοῦσι δὲ στρατηγοὺς
[6, 1322]   δὲ φροντιζούσαις εὐκοσμίας, γυναικονομία νομοφυλακία  παιδονομία   γυμνασιαρχία, ~πρὸς δὲ τούτοις περὶ
[6, 1323]   τῶν ἀρχῶν, οἷον γυναικονομία καὶ  παιδονομία:   τοῖς γὰρ ἀπόροις ἀνάγκη χρῆσθαι
[6, 1323]   οὐ δημοτικαὶ τῶν ἀρχῶν, οἷον  γυναικονομία   καὶ παιδονομία: τοῖς γὰρ ἀπόροις
[6, 1322]   πόλεσιν, ἔτι δὲ φροντιζούσαις εὐκοσμίας,  γυναικονομία   νομοφυλακία παιδονομία γυμνασιαρχία, ~πρὸς δὲ
[6, 1321]   ἄστυ δημοσίων καὶ ἰδίων, ὅπως  εὐκοσμία   ᾖ, καὶ τῶν πιπτόντων οἰκοδομημάτων
[6, 1322]   ὡσαύτως πειρᾶσθαι διαιρεῖν, ἔτι δ'  ἔνια   πράττεσθαι καὶ τὰς ἀρχὰς τάς
[6, 1317]   δοκεῖ τἀναντία τούτων εἶναι, ἀγένεια  πενία   βαναυσία: ἔτι δὲ τῶν ἀρχῶν
[6, 1322]   εἰπεῖν συγκεφαλαιωσαμένους, περί τε τὰ  δαιμόνια   καὶ τὰ πολεμικὰ καὶ περὶ
[6, 1320]   σώματα διακείμενα πρὸς ὑγίειαν καὶ  πλοῖα   τὰ πρὸς ναυτιλίαν καλῶς ἔχοντα
[6, 1317]   συντεθῇ τὰ τῆς πολιτείας οἰκεῖα.  ποία   μὲν οὖν δημοκρατία πρὸς ποίαν
[6, 1316]   τάξεως καὶ περὶ δικαστηρίων, καὶ  ποία   πρὸς ποίαν συντέτακται πολιτείαν, ἔτι
[6, 1317]   δεῖ γενέσθαι δῆλον μὴ μόνον  ποία   τούτων τῶν πολιτειῶν ἀρίστη ταῖς
[6, 1317]   ἁρμόττει πόλιν, ὡσαύτως δὲ καὶ  ποία   τῶν ὀλιγαρχιῶν ποίῳ πλήθει, καὶ
[6, 1321]   μὲν οὖν δημοκρατίας ὅλως  πολυανθρωπία   σῴζει τοῦτο γὰρ ἀντίκειται πρὸς
[6, 1317]   μὲν οὖν τῆς δημοκρατικῆς πολιτείας  ἐλευθερία   τοῦτο γὰρ λέγειν εἰώθασιν, ὡς
[6, 1317]   συντεταγμένον, τὰ δὲ περὶ τὰ  δικαστήρια   ἀριστοκρατικῶς, ταῦτα μὲν καὶ
[6, 1317]   μισθοφορεῖν μάλιστα μὲν πάντας, ἐκκλησίαν  δικαστήρια   ἀρχάς, εἰ δὲ μή, τὰς
[6, 1317]   μή, τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ  δικαστήρια   καὶ βουλὴν καὶ τὰς ἐκκλησίας
[6, 1322]   τὴν χώραν, ἔτι περὶ τὰ  δικαστήρια,   καὶ συναλλαγμάτων ἀναγραφὰς καὶ πράξεις
[6, 1320]   δεῖ ποιεῖν ὀλίγας ἐκκλησίας, καὶ  δικαστήρια   πολλῶν μὲν ὀλίγας δ' ἡμέρας
[6, 1321]   τῶν πιπτόντων οἰκοδομημάτων καὶ ὁδῶν  σωτηρία   καὶ διόρθωσις, καὶ τῶν ὁρίων
[6, 1321]   τὴν ὀλιγαρχίαν ἰσχυράν γὰρ  σωτηρία   τοῖς οἰκοῦσι διὰ ταύτης ἐστὶ
[6, 1319]   τὰς κτήσεις, ἀλλὰ κατὰ τηλικαῦτα  μόρια   διαιροῦντες ὥστ' ἔχειν ὑπερβάλλειν ταῖς
[6, 1321]   τὴν τοιαύτην ἀρχήν, ἔχει δὲ  μόρια   πλείω τὸν ἀριθμόν, ὧν ἑτέρους
[6, 1322]   καὶ φυλαρχίαι καὶ ὅσα τούτων  μόρια.   τὸ δὲ πᾶν ἕν τι
[6, 1320]   δημοκρατίαν. τεχναστέον οὖν ὅπως ἂν  εὐπορία   γένοιτο χρόνιος. ἐπεὶ δὲ συμφέρει
[6, 1317]   δημοτικώτατον βουλή, ὅπου μὴ μισθοῦ  εὐπορία   πᾶσιν: ἐνταῦθα γὰρ ἀφαιροῦνται καὶ
[6, 1322]   ταύτας τὰς ἀρχὰς μάλιστα  κυρία   πάντων ἐστίν: γὰρ αὐτὴ
[6, 1321]   πλείους, ἔστι δ' οὗ μία  κυρία   τούτων πάντων: καλοῦνται δὲ ἱερομνήμονες
[6, 1318]   ὥσπερ νῦν ἐὰν δίχα  ἐκκλησία   γένηται τὸ δικαστήριον: ~ἢ
[6, 1321]   ἄλλη δ' ἀναγκαία τε καὶ  παραπλησία   ταύτῃ: περὶ τῶν αὐτῶν μὲν
[6, 1317]   τἀναντία τούτων εἶναι, ἀγένεια πενία  βαναυσία:   ἔτι δὲ τῶν ἀρχῶν τὸ
[6, 1318]   τι ἂν δόξῃ τῇ πλείονι  οὐσίᾳ:   κατὰ πλῆθος γὰρ οὐσίας φασὶ
[6, 1318]   δόξῃ, συμφέρον ἐστίν: γὰρ  ἐξουσία   τοῦ πράττειν τι ἂν
[6, 1318]   ἀριθμόν μάλιστ' εἶναι δοκοῦσα  δημοκρατία   καὶ δῆμος. ἴσον γὰρ τὸ
[6, 1318]   συμφέρον ἐστὶ τῇ πρότερον ῥηθείσῃ  δημοκρατίᾳ   καὶ ὑπάρχειν εἴωθεν, αἱρεῖσθαι μὲν
[6, 1317]   πολιτείας οἰκεῖα. ποία μὲν οὖν  δημοκρατία   πρὸς ποίαν ἁρμόττει πόλιν, ὡσαύτως
[6, 1320]   τῇ δ' ἀντικειμένῃ τῇ τελευταίᾳ  δημοκρατίᾳ,   τῇ δυναστικωτάτῃ καὶ τυραννικωτάτῃ τῶν
[6, 1318]   τοῦτο κύριον ἔστω, ἐὰν δὲ  τἀναντία   δόξῃ, τι ἂν οἱ
[6, 1317]   παιδείᾳ ὁρίζεται, τὰ δημοτικὰ δοκεῖ  τἀναντία   τούτων εἶναι, ἀγένεια πενία βαναυσία:
[6, 1317]   συσσιτεῖν μετ' ἀλλήλων. ἔτι ἐπειδὴ  ὀλιγαρχία   καὶ γένει καὶ πλούτῳ καὶ
[6, 1322]   φροντιζούσαις εὐκοσμίας, γυναικονομία νομοφυλακία παιδονομία  γυμνασιαρχία,   ~πρὸς δὲ τούτοις περὶ ἀγῶνας
[6, 1319]   δοκεῖ πάντα, λέγω δ' οἷον  ἀναρχία   τε δούλων αὕτη δ' ἂν
[6, 1318]   πλεῖον: οἷον, εἰ οἱ μὲν  δέκα   οἱ δὲ εἴκοσιν, ἔδοξε δὲ
[6, 1318]   ἓξ τῶν δ' ἀπορωτέρων τοῖς  πεντεκαίδεκα,   προσγεγένηνται τοῖς μὲν πένησι τέτταρες
[6, 1322]   πραττομένην, οἷον Ἀθήνησιν τῶν  Ἕνδεκα   καλουμένων. διὸ βέλτιον καὶ ταύτην
[6, 1322]   τε τὰ δαιμόνια καὶ τὰ  πολεμικὰ   καὶ περὶ τὰς προσόδους καὶ
[6, 1319]   πρότερον. ἔτι δὲ καὶ τὰ  τυραννικὰ   κατασκευάσματα δημοτικὰ δοκεῖ πάντα, λέγω
[6, 1319]   δὲ καὶ τὰ τυραννικὰ κατασκευάσματα  δημοτικὰ   δοκεῖ πάντα, λέγω δ' οἷον
[6, 1317]   πλούτῳ καὶ παιδείᾳ ὁρίζεται, τὰ  δημοτικὰ   δοκεῖ τἀναντία τούτων εἶναι, ἀγένεια
[6, 1317]   ταύτην τὴν μέθοδον πάντα τὰ  δημοτικὰ   καὶ τὰ δοκοῦντα ταῖς δημοκρατίαις
[6, 1317]   οὔσης τῆς ἀρχῆς τὰ τοιαῦτα  δημοτικά:   τὸ αἱρεῖσθαι τὰς ἀρχὰς πάντας
[6, 1318]   ὅπου ἂν μὴ λήμματα  μεγάλα   ἀπὸ τῶν ἀρχῶν. οἱ γὰρ
[6, 1322]   ἔχειν ἀπέχθειαν, ὥστε ὅπου μὴ  μεγάλα   ἔστι κερδαίνειν, οὔτ' ἄρχειν ὑπομένουσιν
[6, 1320]   τοιαύτη βοήθεια τοῖς ἀπόροισ.  ἀλλὰ   δεῖ τὸν ἀληθινῶς δημοτικὸν ὁρᾶν
[6, 1318]   τιθέναι τὴν κατὰ τοῦτο ἰσότητα,  ἀλλὰ   διελεῖν μὲν οὕτως, ἔπειτα ἐκ
[6, 1317]   τῶν πολιτειῶν ἀρίστη ταῖς πόλεσιν,  ἀλλὰ   καὶ πῶς δεῖ κατασκευάζειν καὶ
[6, 1319]   πολίτας μὴ μόνον τοὺς γνησίους  ἀλλὰ   καὶ τοὺς νόθους καὶ τοὺς
[6, 1317]   καὶ χείρω γίνεσθαι τὴν δημοκρατίαν,  ἀλλὰ   καὶ τῷ μὴ τὴν αὐτήν,
[6, 1319]   γὰρ οὐχ ὅλας τὰς κτήσεις,  ἀλλὰ   κατὰ τηλικαῦτα μόρια διαιροῦντες ὥστ'
[6, 1320]   ~καί, εἰ μὴ πᾶσι δυνατόν,  ἀλλὰ   κατὰ φυλὰς τι μέρος
[6, 1317]   ἴσον ἔχειν ἐστὶ κατὰ ἀριθμὸν  ἀλλὰ   μὴ κατ' ἀξίαν, τούτου δ'
[6, 1318]   εὐπόρους, μηδὲ κυρίους εἶναι μόνους  ἀλλὰ   πάντας ἐξ ἴσου {κατ' ἀριθμόν}
[6, 1318]   ἄλλο τι τοιοῦτον ποιητέον.  ἀλλὰ   περὶ μὲν τοῦ ἴσου καὶ
[6, 1321]   περὶ τῶν αὐτῶν μὲν γάρ,  ἀλλὰ   περὶ τὴν χώραν ἐστὶ καὶ
[6, 1318]   μετέχωσι τῆς αἱρέσεως τῶν ἀρχῶν  ἀλλά   τινες αἱρετοὶ κατὰ μέρος ἐκ
[6, 1321]   περὶ τὰς ὀλιγαρχίας οὐ ποιοῦσιν,  ἀλλὰ   τοὐναντίον: τὰ λήμματα γὰρ ζητοῦσιν
[6, 1320]   κωλύοντας: οὐ γὰρ τοὺς δημοτικοὺς  ἀλλὰ   τοὺς γνωρίμους εἰώθασιν εἰσάγειν, δεῖ
[6, 1318]   καὶ ἀπὸ τιμημάτων μὲν μηδεμίαν,  ἀλλὰ   τοὺς δυναμένους. ἀνάγκη δὲ πολιτευομένους
[6, 1321]   γνωρίμοις εἶναι μνημεῖα τῆς δαπάνης.  ἀλλὰ   τοῦτο νῦν οἱ περὶ τὰς
[6, 1322]   αὐτούς, μηδὲ συνεχῶς τὴν αὐτήν,  ἀλλὰ   τῶν τε νέων, ὅπου τις
[6, 1321]   ἐπιστάται καὶ μνήμονες καὶ τούτοις  ἄλλα   ὀνόματα σύνεγγυς. μετὰ δὲ ταύτην
[6, 1319]   καὶ δυνάμενοι θυραυλεῖν. τὰ δ'  ἄλλα   πλήθη πάντα σχεδόν, ἐξ ὧν
[6, 1321]   ἀνεγκλήτως ἔχωσιν, καὶ ὅσα τούτοις  ἄλλα   τῆς ἐπιμελείας ὁμοιότροπα. καλοῦσι δ'
[6, 1319]   εἰσι καὶ ζῶσιν ἀπὸ βοσκημάτων:  πολλὰ   γὰρ ἔχει τῇ γεωργίᾳ παραπλησίως,
[6, 1320]   νῦν δημαγωγοὶ χαριζόμενοι τοῖς δήμοις  πολλὰ   δημεύουσι διὰ τῶν δικαστηρίων. διὸ
[6, 1322]   εἰ καὶ μὴ πᾶσαι, διαχειρίζουσι  πολλὰ   τῶν κοινῶν, ἀναγκαῖον ἑτέραν εἶναι
[6, 1317]   καὶ πρῶτον περὶ δημοκρατίας εἴπωμεν:  ἅμα   γὰρ καὶ περὶ τῆς ἀντικειμένης
[6, 1320]   γὰρ περιόντα νέμουσιν: λαμβάνουσι δὲ  ἅμα   καὶ πάλιν δέονται τῶν αὐτῶν:
[6, 1316]   καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως πολιτειῶν,  ἅμα   τε περὶ ἐκείνων εἴ τι
[6, 1321]   καθάπερ εἴρηται πρότερον, τοῖς τὸ  τίμημα   κτωμένοις, καθάπερ Θηβαίοις, ἀποσχομένοις
[6, 1320]   κυριωτέρων: τῷ τε κτωμένῳ τὸ  τίμημα   μετέχειν ἐξεῖναι τῆς πολιτείας, τοσούτου
[6, 1318]   οἱ πλείους καὶ ὧν τὸ  τίμημα   πλεῖον: οἷον, εἰ οἱ μὲν
[6, 1318]   τῶν πενήτων: ὁποτέρων οὖν τὸ  τίμημα   ὑπερτείνει συναριθμουμένων ἀμφοτέρων ἑκατέροις, τοῦτο
[6, 1318]   δεῖ νομίζειν καὶ τοῦτ' εἶναι  σχῆμά   τι δημοκρατίας, ὥσπερ ἐν Μαντινείᾳ
[6, 1321]   ἀγοραῖον θητικόν, τέτταρα δὲ τὰ  χρήσιμα   πρὸς πόλεμον, ἱππικὸν ὁπλιτικὸν ψιλὸν
[6, 1319]   δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα κατασκευάσματα  χρήσιμα   πρὸς τὴν δημοκρατίαν τὴν τοιαύτην,
[6, 1322]   καὶ ταύτην χωρίζειν, καὶ τὸ  σόφισμα   ζητεῖν καὶ περὶ ταύτην. ἀναγκαία
[6, 1317]   τῆς πολιτείας οἰκεῖα ταύτης ποιεῖ  συντιθέμενα   τὰς δημοκρατίας ἑτέρας: τῇ μὲν
[6, 1320]   γὰρ τὰ μὲν εὖ σώματα  διακείμενα   πρὸς ὑγίειαν καὶ πλοῖα τὰ
[6, 1317]   πάντων τῶν τρόπων: ~ταῦτα γὰρ  συνδυαζόμενα   ποιεῖ τὰς πολιτείας ἐπαλλάττειν, ὥστε
[6, 1322]   περὶ τὰς προσόδους καὶ τὰ  ἀναλισκόμενα,   καὶ περὶ ἀγορὰν καὶ περὶ
[6, 1320]   τὰ μὲν ἀπὸ τῶν προσόδων  γινόμενα   συναθροίζοντας ἀθρόα χρὴ διανέμειν τοῖς
[6, 1320]   σωμάτων καὶ τὰ τῶν πλοίων  ἐκλελυμένα   καὶ πλωτήρων τετυχηκότα φαύλων οὐδὲ
[6, 1320]   αὐτῶν μετέχῃ, τὰς δ' αἱρετὰς  ἵνα   πολιτεύωνται βέλτιον. ἔστι δὲ τοῦτο
[6, 1321]   καὶ κατασκευάζειν τι τῶν κοινῶν,  ἵνα   τῶν περὶ τὰς ἑστιάσεις μετέχων
[6, 1319]   ἱερῶν συνακτέον εἰς ὀλίγα καὶ  κοινά,   καὶ πάντα σοφιστέον ὅπως ἂν
[6, 1320]   καὶ τὰ Ταραντίνων. ἐκεῖνοι γὰρ  κοινὰ   ποιοῦντες τὰ κτήματα τοῖς ἀπόροις
[6, 1318]   κληρωτοὺς ποιεῖν. τὰ μὲν οὖν  κοινὰ   ταῖς δημοκρατίαις ταῦτ' ἐστί: συμβαίνει
[6, 1321]   τὴν ἀγοράν, ἐφ' δεῖ  τινα   ἀρχὴν εἶναι τὴν ἐφορῶσαν περί
[6, 1319]   αἰτίαν, ὅτι διὰ τὸ ποιόν  τινα   εἶναι τὸν δῆμον: πρὸς δὲ
[6, 1319]   νομοθέτου καὶ τῶν βουλομένων συνιστάναι  τινὰ   τοιαύτην πολιτείαν οὐ τὸ καταστῆσαι
[6, 1320]   τῶν ματαίων λειτουργιῶν. τοιοῦτον δέ  τινα   τρόπον Καρχηδόνιοι πολιτευόμενοι φίλον κέκτηνται
[6, 1317]   τὰς ἀρχαιρεσίας, κατ' ἄλλον  τινὰ   τρόπον μὴ πάντα συντεθῇ τὰ
[6, 1321]   καθάπερ Θηβαίοις, ἀποσχομένοις χρόνον  τινὰ   τῶν βαναύσων ἔργων, καθάπερ
[6, 1317]   γὰρ ἐλάττω, τῇ δ' ἀκολουθήσει  πλείονα,   τῇ δ' ἅπαντα ταῦτα. χρήσιμον
[6, 1320]   ἀπὸ τῶν προσόδων γινόμενα συναθροίζοντας  ἀθρόα   χρὴ διανέμειν τοῖς ἀπόροις, μάλιστα
[6, 1321]   ὅσα τούτοις ἄλλα τῆς ἐπιμελείας  ὁμοιότροπα.   καλοῦσι δ' ἀστυνομίαν οἱ πλεῖστοι
[6, 1321]   κρίσεις τὰς ἐκ τῶν δικαστηρίων:  παρὰ   δὲ τοῖς αὐτοῖς τούτοις καὶ
[6, 1322]   δ' ἐξεταστὰς οἱ δὲ συνηγόρους.  παρὰ   πάσας δὲ ταύτας τὰς ἀρχὰς
[6, 1319]   τῶν τε νόμων τινὲς τῶν  παρὰ   πολλοῖς κειμένων τὸ ἀρχαῖον χρήσιμοι
[6, 1322]   παρὰ τῶν ἀγορανόμων, τὰς δὲ  παρὰ   τούτων ἑτέρους. ὅσῳ γὰρ ἂν
[6, 1322]   τὴν πραττομένην, οἷον ἀστυνόμους τὰς  παρὰ   τῶν ἀγορανόμων, τὰς δὲ παρὰ
[6, 1321]   δεῖ δὲ πρὸς τοῦτο φάρμακον  παρὰ   τῶν πολεμικῶν λαμβάνειν στρατηγῶν, οἳ
[6, 1321]   πλήθους, γεωργικὸν βαναυσικὸν ἀγοραῖον θητικόν,  τέτταρα   δὲ τὰ χρήσιμα πρὸς πόλεμον,
[6, 1321]   τυγχάνειν τῆς σωτηρίας. ἐπεὶ δὲ  τέτταρα   μὲν ἔστι μέρη μάλιστα τοῦ
[6, 1322]   καὶ ἐπιμεληταὶ τῶν περὶ τὰ  ἱερὰ   τοῦ σῴζεσθαί τε τὰ ὑπάρχοντα
[6, 1319]   τῶν μέσων, καὶ τούτου μὴ  πέρα   προβαίνειν: ὑπερβάλλοντες γὰρ ἀτακτοτέραν τε
[6, 1321]   δ' ἀποδέκτας τούτους καὶ ταμίας.  ἑτέρα   δ' ἀρχὴ πρὸς ἣν ἀναγράφεσθαι
[6, 1321]   δοκοῦσιν εἰς μίαν πολιτείαν συνελθεῖν.  ἑτέρα   δὲ ἐπιμέλεια ταύτης ἐχομένη καὶ
[6, 1321]   τὸν ἀριθμόν, ὧν ἑτέρους ἐφ'  ἕτερα   καθιστᾶσιν ἐν ταῖς πολυανθρωποτέραις πόλεσιν,
[6, 1319]   αἱ λοιπαὶ δημοκρατίαι συνεστᾶσι, πολλῷ  φαυλότερα   τούτων: γὰρ βίος φαῦλος,
[6, 1318]   φασὶ κρίνεσθαι δεῖν. ἔχει δ'  ἀμφότερα   ἀνισότητα καὶ ἀδικίαν: εἰ μὲν
[6, 1317]   καὶ τῷ μὴ τὴν αὐτήν,  δευτέρα   δὲ περὶ ἧς νῦν λέγομεν.
[6, 1321]   ἀναθήμασι τὰ δὲ οἰκοδομήμασιν ἄσμενος  ὁρᾷ   μένουσαν τὴν πολιτείαν: συμβήσεται δὲ
[6, 1317]   πλείους εἰσί, πρῶτον μὲν  λεχθεῖσα   πρότερον, ὅτι διάφοροι οἱ δῆμοι
[6, 1322]   τῶν οἰκοδομημάτων καὶ τῶν ἄλλων  ὅσα   τέτακται πρὸς τοὺς θεούς. συμβαίνει
[6, 1321]   ἀλλήλους, ὅπως ἀνεγκλήτως ἔχωσιν, καὶ  ὅσα   τούτοις ἄλλα τῆς ἐπιμελείας ὁμοιότροπα.
[6, 1322]   καὶ λοχαγίαι καὶ φυλαρχίαι καὶ  ὅσα   τούτων μόρια. τὸ δὲ πᾶν
[6, 1318]   κατ' ἀριθμόν μάλιστ' εἶναι  δοκοῦσα   δημοκρατία καὶ δῆμος. ἴσον γὰρ
[6, 1319]   δ' ἂν εἴη μέχρι του  συμφέρουσἀ   καὶ γυναικῶν καὶ παίδων, καὶ
[6, 1322]   δὲ δὴ διῄρηται καὶ  φυλάττουσα   πρὸς τὴν πραττομένην, οἷον Ἀθήνησιν
[6, 1322]   καὶ περὶ τὰς προσόδους καὶ  τὰ   ἀναλισκόμενα, καὶ περὶ ἀγορὰν καὶ
[6, 1317]   πολιτειῶν εἴρηται πρότερον. νυνὶ δὲ  τὰ   ἀξιώματα καὶ τὰ ἤθη καὶ
[6, 1320]   νῦν οἱ δημαγωγοὶ ποιοῦσιν  τὰ   γὰρ περιόντα νέμουσιν: λαμβάνουσι δὲ
[6, 1317]   δὲ περὶ ἧς νῦν λέγομεν.  τὰ   γὰρ ταῖς δημοκρατίαις ἀκολουθοῦντα καὶ
[6, 1319]   τὰ σώματα καὶ δυνάμενοι θυραυλεῖν.  τὰ   δ' ἄλλα πλήθη πάντα σχεδόν,
[6, 1322]   ὡς εἰπεῖν συγκεφαλαιωσαμένους, περί τε  τὰ   δαιμόνια καὶ τὰ πολεμικὰ καὶ
[6, 1320]   τιμήματα διαιρεῖν, τὰ μὲν ἐλάττω  τὰ   δὲ μείζω ποιοῦντας, ἐλάττω μὲν
[6, 1320]   ὥστε μὴ φθείρεσθαι δι' αὐτάς,  τὰ   δὲ νοσερῶς ἔχοντα τῶν σωμάτων
[6, 1321]   ὁρῶν κοσμουμένην τὰ μὲν ἀναθήμασι  τὰ   δὲ οἰκοδομήμασιν ἄσμενος ὁρᾷ μένουσαν
[6, 1317]   τὰς ἀρχαιρεσίας ὀλιγαρχικῶς συντεταγμένον,  τὰ   δὲ περὶ τὰ δικαστήρια ἀριστοκρατικῶς,
[6, 1321]   ταῖς πόλεσι τὰ μὲν ὠνεῖσθαι  τὰ   δὲ πωλεῖν πρὸς τὴν ἀλλήλων
[6, 1317]   καὶ πλούτῳ καὶ παιδείᾳ ὁρίζεται,  τὰ   δημοτικὰ δοκεῖ τἀναντία τούτων εἶναι,
[6, 1317]   πρὸς ταύτην τὴν μέθοδον πάντα  τὰ   δημοτικὰ καὶ τὰ δοκοῦντα ταῖς
[6, 1317]   συντεταγμένον, τὰ δὲ περὶ  τὰ   δικαστήρια ἀριστοκρατικῶς, ταῦτα μὲν
[6, 1317]   δὲ μή, τὰς ἀρχὰς καὶ  τὰ   δικαστήρια καὶ βουλὴν καὶ τὰς
[6, 1322]   καὶ τὴν χώραν, ἔτι περὶ  τὰ   δικαστήρια, καὶ συναλλαγμάτων ἀναγραφὰς καὶ
[6, 1317]   μέθοδον πάντα τὰ δημοτικὰ καὶ  τὰ   δοκοῦντα ταῖς δημοκρατίαις ἀκολουθεῖν: ἐκ
[6, 1321]   χώραν ἐστὶ καὶ {τὰ} περὶ  τὰ   ἔξω τοῦ ἄστεως: καλοῦσι δὲ
[6, 1317]   νυνὶ δὲ τὰ ἀξιώματα καὶ  τὰ   ἤθη καὶ ὧν ἐφίενται λέγωμεν.
[6, 1322]   τε καὶ ἐπιμεληταὶ τῶν περὶ  τὰ   ἱερὰ τοῦ σῴζεσθαί τε τὰ
[6, 1320]   Ταραντίνων. ἐκεῖνοι γὰρ κοινὰ ποιοῦντες  τὰ   κτήματα τοῖς ἀπόροις ἐπὶ τὴν
[6, 1321]   ὀλιγαρχίας οὐ ποιοῦσιν, ἀλλὰ τοὐναντίον:  τὰ   λήμματα γὰρ ζητοῦσιν οὐχ ἧττον
[6, 1321]   καὶ τὴν πόλιν ὁρῶν κοσμουμένην  τὰ   μὲν ἀναθήμασι τὰ δὲ οἰκοδομήμασιν
[6, 1320]   συμφέρει τοῦτο καὶ τοῖς εὐπόροις,  τὰ   μὲν ἀπὸ τῶν προσόδων γινόμενα
[6, 1320]   δεῖ τὰ τιμήματα διαιρεῖν,  τὰ   μὲν ἐλάττω τὰ δὲ μείζω
[6, 1320]   δεῖ πλείονος φυλακῆς. ὥσπερ γὰρ  τὰ   μὲν εὖ σώματα διακείμενα πρὸς
[6, 1318]   καὶ ἐξ αἱρετῶν κληρωτοὺς ποιεῖν.  τὰ   μὲν οὖν κοινὰ ταῖς δημοκρατίαις
[6, 1321]   γὰρ ἀναγκαῖον πάσαις ταῖς πόλεσι  τὰ   μὲν ὠνεῖσθαι τὰ δὲ πωλεῖν
[6, 1317]   οἱ τὰς πολιτείας καθιστάντες ἅπαντα  τὰ   οἰκεῖα συναγαγεῖν πρὸς τὴν ὑπόθεσιν,
[6, 1321]   περὶ τὴν χώραν ἐστὶ καὶ  {τὰ}   περὶ τὰ ἔξω τοῦ ἄστεως:
[6, 1321]   εἰρημένοις ἐστὶ τὸ διῃρῆσθαι καλῶς  τὰ   περὶ τὰς ἀρχάς, πόσαι καὶ
[6, 1322]   τε τὰ ὑπάρχοντα καὶ ἀνορθοῦσθαι  τὰ   πίπτοντα τῶν οἰκοδομημάτων καὶ τῶν
[6, 1319]   τὰς ἄλλας πολιτείας, εἴρηται πρότερον  τὰ   πλεῖστα σχεδόν. πρὸς δὲ τὸ
[6, 1322]   περί τε τὰ δαιμόνια καὶ  τὰ   πολεμικὰ καὶ περὶ τὰς προσόδους
[6, 1320]   διακείμενα πρὸς ὑγίειαν καὶ πλοῖα  τὰ   πρὸς ναυτιλίαν καλῶς ἔχοντα τοῖς
[6, 1319]   ἔχει τῇ γεωργίᾳ παραπλησίως, καὶ  τὰ   πρὸς τὰς πολεμικὰς πράξεις μάλισθ'
[6, 1321]   εἶναι τὴν ἐφορῶσαν περί τε  τὰ   συμβόλαια καὶ τὴν εὐκοσμίαν: σχεδὸν
[6, 1320]   τοὺς γεγραμμένους, ~οἳ περιλήψονται μάλιστα  τὰ   σῴζοντα τὰς πολιτείας, καὶ μὴ
[6, 1319]   γεγυμνασμένοι τὰς ἕξεις καὶ χρήσιμοι  τὰ   σώματα καὶ δυνάμενοι θυραυλεῖν. τὰ
[6, 1320]   καλῶς δ' ἔχει μιμεῖσθαι καὶ  τὰ   Ταραντίνων. ἐκεῖνοι γὰρ κοινὰ ποιοῦντες
[6, 1321]   ἀρχὴ πρὸς ἣν ἀναγράφεσθαι δεῖ  τά   τε ἴδια συμβόλαια καὶ τὰς
[6, 1317]   ἀκολουθεῖν: ἐκ γὰρ τούτων συντιθεμένων  τὰ   τῆς δημοκρατίας εἴδη γίνεσθαι συμβαίνει,
[6, 1317]   τινὰ τρόπον μὴ πάντα συντεθῇ  τὰ   τῆς πολιτείας οἰκεῖα. ποία μὲν
[6, 1320]   καλουμένῃ πολιτείᾳ, ἐν> δεῖ  τὰ   τιμήματα διαιρεῖν, τὰ μὲν ἐλάττω
[6, 1318]   ἕξουσι τὸ ἴσον, πότερον δεῖ  τὰ   τιμήματα διελεῖν χιλίοις τὰ τῶν
[6, 1317]   καὶ τοιαύτης οὔσης τῆς ἀρχῆς  τὰ   τοιαῦτα δημοτικά: τὸ αἱρεῖσθαι τὰς
[6, 1319]   μᾶλλόν ἐστιν. ἔτι δὲ καὶ  τὰ   τοιαῦτα κατασκευάσματα χρήσιμα πρὸς τὴν
[6, 1319]   αἱ πρότερον. ἔτι δὲ καὶ  τὰ   τυραννικὰ κατασκευάσματα δημοτικὰ δοκεῖ πάντα,
[6, 1319]   ποιητέαι πλείους καὶ φατρίαι, καὶ  τὰ   τῶν ἰδίων ἱερῶν συνακτέον εἰς
[6, 1318]   δεῖ τὰ τιμήματα διελεῖν χιλίοις  τὰ   τῶν πεντακοσίων καὶ τοὺς χιλίους
[6, 1320]   νοσερῶς ἔχοντα τῶν σωμάτων καὶ  τὰ   τῶν πλοίων ἐκλελυμένα καὶ πλωτήρων
[6, 1318]   πλείους κατ' ἀριθμόν, ἀδικήσουσι δημεύοντες  τὰ   τῶν πλουσίων καὶ ἐλαττόνων, καθάπερ
[6, 1322]   τὰ ἱερὰ τοῦ σῴζεσθαί τε  τὰ   ὑπάρχοντα καὶ ἀνορθοῦσθαι τὰ πίπτοντα
[6, 1319]   κατασκευάζειν τὴν ἀσφάλειαν, εὐλαβουμένους μὲν  τὰ   φθείροντα, τιθεμένους δὲ τοιούτους νόμους,
[6, 1321]   βαναυσικὸν ἀγοραῖον θητικόν, τέτταρα δὲ  τὰ   χρήσιμα πρὸς πόλεμον, ἱππικὸν ὁπλιτικὸν
[6, 1317]   δημοτικὸν τὸ ἴσον ἔχειν ἐστὶ  κατὰ   ἀριθμὸν ἀλλὰ μὴ κατ' ἀξίαν,
[6, 1322]   τάξις, καὶ τῶν ἀρχῶν δεῖ  κατὰ   μέρη ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν ἑτέρους.
[6, 1322]   καὶ ἱππαρχίαι καὶ ταξιαρχίαι, καὶ  κατὰ   μέρος δὲ αἱ ὑπὸ ταύτας
[6, 1318]   τῶν ἀρχῶν ἀλλά τινες αἱρετοὶ  κατὰ   μέρος ἐκ πάντων, ὥσπερ ἐν
[6, 1317]   ὑπὸ μηθενός, εἰ δὲ μή,  κατὰ   μέρος, καὶ συμβάλλεται ταύτῃ πρὸς
[6, 1318]   ἂν δόξῃ τῇ πλείονι οὐσίᾳ:  κατὰ   πλῆθος γὰρ οὐσίας φασὶ κρίνεσθαι
[6, 1317]   ὀλιγάκις ὀλίγας ἔξω τῶν  κατὰ   πόλεμον, τὸ ὀλιγοχρονίους εἶναι τὰς
[6, 1321]   τῶν καταδικασθέντων καὶ τῶν προτιθεμένων  κατὰ   τὰς ἐγγραφὰς ~καὶ περὶ τὰς
[6, 1319]   οὐχ ὅλας τὰς κτήσεις, ἀλλὰ  κατὰ   τηλικαῦτα μόρια διαιροῦντες ὥστ' ἔχειν
[6, 1321]   ἀντίκειται πρὸς τὸ δίκαιον τὸ  κατὰ   τὴν ἀξίαν: τὴν δ' ὀλιγαρχίαν
[6, 1319]   δὲ γεωργοῦντες διὰ τὸ διεσπάρθαι  κατὰ   τὴν χώραν οὔτ' ἀπαντῶσιν οὔθ'
[6, 1319]   ταῖς δημοκρατίαις ἐκκλησίας ἄνευ τοῦ  κατὰ   τὴν χώραν πλήθους. πῶς μὲν
[6, 1318]   οὖν αὕτη πολιτεία δικαιοτάτη  κατὰ   τὸ δημοτικὸν δίκαιον, μᾶλλον
[6, 1317]   ταύτῃ πρὸς τὴν ἐλευθερίαν τὴν  κατὰ   τὸ ἴσον. τούτων δ' ὑποκειμένων
[6, 1318]   ἔχῃ πλείω τῶν ἄλλων εὐπόρων,  κατὰ   τὸ ὀλιγαρχικὸν δίκαιον ἄρχειν δίκαιος
[6, 1318]   δημοτικὸν δίκαιον, μᾶλλον  κατὰ   τὸ πλῆθος; φασὶ γὰρ οἱ
[6, 1322]   αὐτὴν οὔθ' ὑπομείναντες ἐθέλουσι πράττειν  κατὰ   τοὺς νόμους: ἀναγκαία δ' ἐστίν,
[6, 1318]   οὐχ οὕτω δεῖ τιθέναι τὴν  κατὰ   τοῦτο ἰσότητα, ἀλλὰ διελεῖν μὲν
[6, 1320]   εἰ μὴ πᾶσι δυνατόν, ἀλλὰ  κατὰ   φυλὰς τι μέρος ἕτερον
[6, 1320]   πολιτείᾳ, ἐν> δεῖ τὰ  τιμήματα   διαιρεῖν, τὰ μὲν ἐλάττω τὰ
[6, 1318]   τὸ ἴσον, πότερον δεῖ τὰ  τιμήματα   διελεῖν χιλίοις τὰ τῶν πεντακοσίων
[6, 1320]   ἐκεῖνοι γὰρ κοινὰ ποιοῦντες τὰ  κτήματα   τοῖς ἀπόροις ἐπὶ τὴν χρῆσιν
[6, 1321]   οὐ ποιοῦσιν, ἀλλὰ τοὐναντίον: τὰ  λήμματα   γὰρ ζητοῦσιν οὐχ ἧττον
[6, 1318]   ἄρχειν, ὅπου ἂν μὴ  λήμματα   μεγάλα ἀπὸ τῶν ἀρχῶν. οἱ
[6, 1321]   καὶ μνήμονες καὶ τούτοις ἄλλα  ὀνόματα   σύνεγγυς. μετὰ δὲ ταύτην ἐχομένη
[6, 1319]   ἔτι δὲ καὶ τὰ τυραννικὰ  κατασκευάσματα   δημοτικὰ δοκεῖ πάντα, λέγω δ'
[6, 1319]   ἔτι δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα  κατασκευάσματα   χρήσιμα πρὸς τὴν δημοκρατίαν τὴν
[6, 1317]   εἴρηται πρότερον. νυνὶ δὲ τὰ  ἀξιώματα   καὶ τὰ ἤθη καὶ ὧν
[6, 1320]   ὥσπερ γὰρ τὰ μὲν εὖ  σώματα   διακείμενα πρὸς ὑγίειαν καὶ πλοῖα
[6, 1319]   τὰς ἕξεις καὶ χρήσιμοι τὰ  σώματα   καὶ δυνάμενοι θυραυλεῖν. τὰ δ'
[6, 1322]   ὡς ἀναγκαιοτάτας θετέον εἶναι πρώτας,  μετὰ   δὲ ταύτας τὰς ἀναγκαίας μὲν
[6, 1321]   καὶ τούτοις ἄλλα ὀνόματα σύνεγγυς.  μετὰ   δὲ ταύτην ἐχομένη μὲν ἀναγκαιοτάτη
[6, 1319]   ταῖς τιμήσεσι καὶ τοὺς πένητας.  μετὰ   δὲ τὸ γεωργικὸν πλῆθος βέλτιστος
[6, 1318]   καὶ τὴν ἐλευθερίαν. τὸ δὲ  μετὰ   τοῦτο ἀπορεῖται πῶς ἕξουσι τὸ
[6, 1318]   δεῖ τιθέναι τὴν κατὰ τοῦτο  ἰσότητα,   ἀλλὰ διελεῖν μὲν οὕτως, ἔπειτα
[6, 1318]   ἂν ὑπάρχειν νομίζοιεν τήν τ'  ἰσότητα   τῇ πολιτείᾳ καὶ τὴν ἐλευθερίαν.
[6, 1318]   κρίνεσθαι δεῖν. ἔχει δ' ἀμφότερα  ἀνισότητα   καὶ ἀδικίαν: εἰ μὲν γὰρ
[6, 1318]   ἰσότητα, ἀλλὰ διελεῖν μὲν οὕτως,  ἔπειτα   ἐκ τῶν πεντακοσίων ἴσους λαβόντα
[6, 1317]   τῇ μεθόδῳ τῇ πρὸ ταύτησ,  ἔπειτα   τὸ μισθοφορεῖν μάλιστα μὲν πάντας,
[6, 1319]   τὰ τυραννικὰ κατασκευάσματα δημοτικὰ δοκεῖ  πάντα,   λέγω δ' οἷον ἀναρχία τε
[6, 1319]   εἰς ὀλίγα καὶ κοινά, καὶ  πάντα   σοφιστέον ὅπως ἂν ὅτι μάλιστα
[6, 1317]   κατ' ἄλλον τινὰ τρόπον μὴ  πάντα   συντεθῇ τὰ τῆς πολιτείας οἰκεῖα.
[6, 1319]   θυραυλεῖν. τὰ δ' ἄλλα πλήθη  πάντα   σχεδόν, ἐξ ὧν αἱ λοιπαὶ
[6, 1317]   δὲ πρὸς ταύτην τὴν μέθοδον  πάντα   τὰ δημοτικὰ καὶ τὰ δοκοῦντα
[6, 1317]   γὰρ οἱ τὰς πολιτείας καθιστάντες  ἅπαντα   τὰ οἰκεῖα συναγαγεῖν πρὸς τὴν
[6, 1317]   δ' ἀκολουθήσει πλείονα, τῇ δ'  ἅπαντα   ταῦτα. χρήσιμον δ' ἕκαστον αὐτῶν
[6, 1316]   δὲ τετύχηκεν εἴδη πλείω δημοκρατίας  ὄντα   καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως πολιτειῶν,
[6, 1318]   ἔπειτα ἐκ τῶν πεντακοσίων ἴσους  λαβόντα   καὶ ἐκ τῶν χιλίων, τούτους
[6, 1320]   γεγραμμένους, ~οἳ περιλήψονται μάλιστα τὰ  σῴζοντα   τὰς πολιτείας, καὶ μὴ νομίζειν
[6, 1320]   οἱ δημαγωγοὶ ποιοῦσιν τὰ γὰρ  περιόντα   νέμουσιν: λαμβάνουσι δὲ ἅμα καὶ
[6, 1316]   καὶ τὸν οἰκεῖον καὶ τὸν  συμφέροντα   τρόπον ἀποδοῦναι πρὸς ἑκάστην. ἔτι
[6, 1319]   τὴν ἀσφάλειαν, εὐλαβουμένους μὲν τὰ  φθείροντα,   τιθεμένους δὲ τοιούτους νόμους, καὶ
[6, 1322]   τὰ ὑπάρχοντα καὶ ἀνορθοῦσθαι τὰ  πίπτοντα   τῶν οἰκοδομημάτων καὶ τῶν ἄλλων
[6, 1320]   πλοῖα τὰ πρὸς ναυτιλίαν καλῶς  ἔχοντα   τοῖς πλωτῆρσιν ἐπιδέχεται πλείους ἁμαρτίας
[6, 1320]   δι' αὐτάς, τὰ δὲ νοσερῶς  ἔχοντα   τῶν σωμάτων καὶ τὰ τῶν
[6, 1322]   ἱερὰ τοῦ σῴζεσθαί τε τὰ  ὑπάρχοντα   καὶ ἀνορθοῦσθαι τὰ πίπτοντα τῶν
[6, 1317]   λέγομεν. τὰ γὰρ ταῖς δημοκρατίαις  ἀκολουθοῦντα   καὶ δοκοῦντ' εἶναι τῆς πολιτείας
[6, 1317]   πάντα τὰ δημοτικὰ καὶ τὰ  δοκοῦντα   ταῖς δημοκρατίαις ἀκολουθεῖν: ἐκ γὰρ
[6, 1320]   τῶν πλοίων ἐκλελυμένα καὶ πλωτήρων  τετυχηκότα   φαύλων οὐδὲ τὰς μικρὰς δύναται
[6, 1319]   ἄλλας πολιτείας, εἴρηται πρότερον τὰ  πλεῖστα   σχεδόν. πρὸς δὲ τὸ καθιστάναι
[6, 1319]   πάντα σοφιστέον ὅπως ἂν ὅτι  μάλιστα   ἀναμειχθῶσι πάντες ἀλλήλοις, αἱ δὲ
[6, 1320]   ποιήσει τὴν πόλιν ὅτι  μάλιστα   δημοκρατεῖσθαι ὀλιγαρχεῖσθαι, ἀλλ'
[6, 1322]   δὲ ταύτας τὰς ἀρχὰς  μάλιστα   κυρία πάντων ἐστίν: γὰρ
[6, 1320]   ἀθρόα χρὴ διανέμειν τοῖς ἀπόροις,  μάλιστα   μὲν εἴ τις δύναται τοσοῦτον
[6, 1320]   καὶ ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ πάντας  μάλιστα   μὲν εὔνους εἶναι τοὺς πολίτας,
[6, 1317]   πρὸ ταύτησ, ἔπειτα τὸ μισθοφορεῖν  μάλιστα   μὲν πάντας, ἐκκλησίαν δικαστήρια ἀρχάς,
[6, 1317]   δ' ἐλήλυθε τὸ μὴ ἄρχεσθαι,  μάλιστα   μὲν ὑπὸ μηθενός, εἰ δὲ
[6, 1320]   καὶ τοὺς γεγραμμένους, ~οἳ περιλήψονται  μάλιστα   τὰ σῴζοντα τὰς πολιτείας, καὶ
[6, 1322]   δὲ τοὺς μὲν ἐπιεικεῖς φεύγειν  μάλιστα   ταύτην τὴν ἀρχήν, τοὺς δὲ
[6, 1321]   δὲ τέτταρα μὲν ἔστι μέρη  μάλιστα   τοῦ πλήθους, γεωργικὸν βαναυσικὸν ἀγοραῖον
[6, 1320]   δημοκρατίαν ἀναλογιζόμενον, τὴν μὲν εὔκρατον  μάλιστα   τῶν ὀλιγαρχιῶν καὶ πρώτην αὕτη
[6, 1317]   τοιαύτης οὔσης τῆς ἀρχῆς τὰ  τοιαῦτα   δημοτικά: τὸ αἱρεῖσθαι τὰς ἀρχὰς
[6, 1319]   ἐστιν. ἔτι δὲ καὶ τὰ  τοιαῦτα   κατασκευάσματα χρήσιμα πρὸς τὴν δημοκρατίαν
[6, 1319]   ὅλας τὰς κτήσεις, ἀλλὰ κατὰ  τηλικαῦτα   μόρια διαιροῦντες ὥστ' ἔχειν ὑπερβάλλειν
[6, 1320]   τῶν δικαστηρίων. διὸ δεῖ πρὸς  ταῦτα   ἀντιπράττειν τοὺς κηδομένους τῆς πολιτείας,
[6, 1317]   εἰρημένων ἐπισκεπτέον πάντων τῶν τρόπων:  ~ταῦτα   γὰρ συνδυαζόμενα ποιεῖ τὰς πολιτείας
[6, 1317]   περὶ τὰ δικαστήρια ἀριστοκρατικῶς,  ταῦτα   μὲν καὶ τὸ περὶ τὸ
[6, 1317]   ἀκολουθήσει πλείονα, τῇ δ' ἅπαντα  ταῦτα.   χρήσιμον δ' ἕκαστον αὐτῶν γνωρίζειν
[6, 1318]   νομιστέον ἀπορίαν ὥσπερ νῦν ἐὰν  δίχα   ἐκκλησία γένηται τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007