HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


η  =  63 formes différentes pour 227 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, pages
[6, 1322]   πολεμίους πᾶσιν ποιεῖ. πολλαχοῦ δὲ  δὴ   διῄρηται καὶ φυλάττουσα πρὸς
[6, 1320]   πᾶσι δυνατόν, ἀλλὰ κατὰ φυλὰς     τι μέρος ἕτερον ἐν μέρει
[6, 1318]   τὸ δικαστήριον: ~ἢ γὰρ ἀποκληρωτέον     ἄλλο τι τοιοῦτον ποιητέον. ἀλλὰ
[6, 1319]   κεκτῆσθαι πλείω γῆν μέτρου τινὸς     ἀπό τινος τόπου πρὸς τὸ
[6, 1318]   ἐκκλησία γένηται τὸ δικαστήριον:  ~ἢ   γὰρ ἀποκληρωτέον ἄλλο τι
[6, 1319]   ὅπως σῴζηται μᾶλλον: μίαν γὰρ     δύο τρεῖς ἡμέρας οὐ
[6, 1321]   χρόνον τινὰ τῶν βαναύσων ἔργων,     καθάπερ ἐν Μασσαλίᾳ κρίσιν ποιουμένους
[6, 1321]   πρότερον, τοῖς τὸ τίμημα κτωμένοις,     καθάπερ Θηβαίοις, ἀποσχομένοις χρόνον τινὰ
[6, 1318]   τιμημάτων, τὰς μείζους ἀπὸ μειζόνων,     καὶ ἀπὸ τιμημάτων μὲν μηδεμίαν,
[6, 1317]   δὲ τὸ περὶ τὰς ἀρχαιρεσίας,     κατ' ἄλλον τινὰ τρόπον μὴ
[6, 1318]   δικαιοτάτη κατὰ τὸ δημοτικὸν δίκαιον,     μᾶλλον κατὰ τὸ πλῆθος;
[6, 1319]   πολίτου, λέγω δὲ οἷον πατρὸς     μητρός: ἅπαν γὰρ οἰκεῖον τοῦτο
[6, 1322]   ἱππεῖς ψιλοὶ τοξόται     ναυτικόν, καὶ ἐπὶ τούτων ἑκάστων
[6, 1318]   ζῇ τὸ πλῆθος ἀπὸ γεωργίας     νομῆς. διὰ μὲν γὰρ τὸ
[6, 1317]   δὶς τὸν αὐτὸν ἄρχειν μηδεμίαν     ὀλιγάκις ὀλίγας ἔξω τῶν
[6, 1320]   τὴν πόλιν ὅτι μάλιστα δημοκρατεῖσθαι     ὀλιγαρχεῖσθαι, ἀλλ' πλεῖστον χρόνον.
[6, 1317]   αὐτὸν ἄρχειν μηδεμίαν ὀλιγάκις     ὀλίγας ἔξω τῶν κατὰ πόλεμον,
[6, 1317]   εἶναι τὰς ἀρχὰς πάσας     ὅσαι μὴ ἐμπειρίας δέονται καὶ
[6, 1317]   εἶναι τὰς ἀρχὰς πάσας     ὅσας ἐνδέχεται, τὸ δικάζειν πάντας
[6, 1317]   τιμήματος μηθενὸς εἶναι τὰς ἀρχὰς     ὅτι μικροτάτου, τὸ μὴ δὶς
[6, 1317]   μεγίστων, ἀρχὴν δὲ μηδεμίαν μηθενὸς     ὅτι ὀλιγίστων, τῶν μεγίστων
[6, 1318]   χιλίους ἴσον δύνασθαι τοῖς πεντακοσίοις,     οὐχ οὕτω δεῖ τιθέναι τὴν
[6, 1317]   τὸ κληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχὰς     πάσας ὅσαι μὴ ἐμπειρίας
[6, 1317]   τὸ ὀλιγοχρονίους εἶναι τὰς ἀρχὰς     πάσας ὅσας ἐνδέχεται, τὸ
[6, 1317]   ἐκ πάντων, καὶ περὶ πάντων,     περὶ τῶν πλείστων καὶ τῶν
[6, 1322]   τὸ τέλος καὶ τὴν εἰσφοράν,     προκάθηται τοῦ πλήθους, ὅπου κύριός
[6, 1318]   περὶ αὐτῶν, ὅμως ῥᾷον τυχεῖν     συμπεῖσαι τοὺς δυναμένους πλεονεκτεῖν: ἀεὶ
[6, 1317]   δὲ περὶ τὰ δικαστήρια ἀριστοκρατικῶς,     ταῦτα μὲν καὶ τὸ περὶ
[6, 1321]   λήμματα γὰρ ζητοῦσιν οὐχ ἧττον     τὴν τιμήν. διόπερ εὖ ἔχει
[6, 1318]   πολλοὶ μᾶλλον ὀρέγονται τοῦ κέρδους     τῆς τιμῆς. σημεῖον δέ: καὶ
[6, 1318]   ἐὰν δίχα ἐκκλησία γένηται     τὸ δικαστήριον: ~ἢ γὰρ ἀποκληρωτέον
[6, 1319]   κειμένων τὸ ἀρχαῖον χρήσιμοι πάντως,     τὸ ὅλως μὴ ἐξεῖναι κεκτῆσθαι
[6, 1319]   τοῖς πολλοῖς τὸ ζῆν ἀτάκτως     τὸ σωφρόνως. ἔστι δὲ {ἔργον}
[6, 1318]   τι ἂν ἀμφοτέροις δόξῃ     τοῖς πλείοσι, τοῦτο κύριον ἔστω,
[6, 1322]   κἂν ὦσιν ἱππεῖς ψιλοὶ     τοξόται ναυτικόν, καὶ ἐπὶ
[6, 1318]   μηθὲν μᾶλλον ἄρχειν τοὺς ἀπόρους     τοὺς εὐπόρους, μηδὲ κυρίους εἶναι
[6, 1319]   μᾶλλον: μίαν γὰρ δύο     τρεῖς ἡμέρας οὐ χαλεπὸν μεῖναι
[6, 1321]   ὁπλιτικὸν τῶν εὐπόρων ἐστὶ μᾶλλον     τῶν ἀπόρων, δὲ ψιλὴ
[6, 1317]   καὶ τὰς ἐκκλησίας τὰς κυρίας,     τῶν ἀρχῶν ἃς ἀνάγκη συσσιτεῖν
[6, 1317]   τὴν ἐκκλησίαν κυρίαν εἶναι πάντων     τῶν μεγίστων, ἀρχὴν δὲ μηδεμίαν
[6, 1317]   μηδεμίαν μηθενὸς ὅτι ὀλιγίστων,     τῶν μεγίστων βουλὴν κυρίαν τῶν
[6, 1322]   τε νέων, ὅπου τις ἐφήβων     φρουρῶν ἔστι τάξις, καὶ τῶν
[6, 1322]   γὰρ δέονται φυλακῆς μᾶλλον ἄλλων     φυλάττειν ἄλλους δύνανται. διὸ δεῖ
[6, 1322]   ~ἔτι δὲ κἂν ὦσιν ἱππεῖς     ψιλοὶ τοξόται ναυτικόν,
[6, 1321]   δημοσίων καὶ ἰδίων, ὅπως εὐκοσμία  ᾖ,   καὶ τῶν πιπτόντων οἰκοδομημάτων καὶ
[6, 1318]   καὶ ἄρχειν, ὅπου ἂν μὴ     λήμματα μεγάλα ἀπὸ τῶν ἀρχῶν.
[6, 1319]   ὥστε δεῖ, κἂν ἀγοραῖος ὄχλος  ᾖ,   μὴ ποιεῖν ἐν ταῖς δημοκρατίαις
[6, 1318]   ἴσου καὶ τοῦ δικαίου, κἂν     πάνυ χαλεπὸν εὑρεῖν τὴν ἀλήθειαν
[6, 1317]   τὸ περὶ τὰς ἀρχαιρεσίας ὀλιγαρχικῶς     συντεταγμένον, τὰ δὲ περὶ τὰ
[6, 1320]   τὸ πλῆθος μὴ λίαν ἄπορον  ᾖ:   τοῦτο γὰρ αἴτιον τοῦ μοχθηρὰν
[6, 1322]   μάλιστα κυρία πάντων ἐστίν:     γὰρ αὐτὴ πολλάκις ἔχει τὸ
[6, 1318]   τι ἂν δόξῃ, συμφέρον ἐστίν:     γὰρ ἐξουσία τοῦ πράττειν
[6, 1321]   ἔχει κατασκευάζειν τὴν ὀλιγαρχίαν ἰσχυράν     γὰρ σωτηρία τοῖς οἰκοῦσι διὰ
[6, 1321]   ἐστὶ μᾶλλον τῶν ἀπόρων,     δὲ ψιλὴ δύναμις καὶ ναυτικὴ
[6, 1318]   ἀπορίαν ὥσπερ νῦν ἐὰν δίχα     ἐκκλησία γένηται τὸ δικαστήριον:
[6, 1318]   τὸ δημοτικὸν δίκαιον, μᾶλλον     κατὰ τὸ πλῆθος; φασὶ γὰρ
[6, 1317]   δημοκρατίαι πλείους εἰσί, πρῶτον μὲν     λεχθεῖσα πρότερον, ὅτι διάφοροι οἱ
[6, 1318]   ἴσον ἔχειν ἅπαντας κατ' ἀριθμόν     μάλιστ' εἶναι δοκοῦσα δημοκρατία καὶ
[6, 1322]   πάσας δὲ ταύτας τὰς ἀρχὰς     μάλιστα κυρία πάντων ἐστίν:
[6, 1321]   καὶ χαλεπωτάτη τῶν ἀρχῶν ἐστιν     περὶ τὰς πράξεις τῶν καταδικασθέντων
[6, 1321]   μὲν οὖν ἐπιμέλεια τῶν ἀναγκαίων     περὶ τὴν ἀγοράν, ἐφ'
[6, 1322]   εἰσιν: ἄλλο δ' εἶδος ἐπιμελείας     περὶ τοὺς θεούς, οἷον ἱερεῖς
[6, 1318]   δύο μέρη τετύχηκεν ἐξ ὧν     πόλις, πλούσιοι καὶ πένητες,
[6, 1318]   τῶν δικαστηρίων. πότερον οὖν αὕτη     πολιτεία δικαιοτάτη κατὰ τὸ δημοτικὸν
[6, 1321]   ~τὰς μὲν οὖν δημοκρατίας ὅλως     πολυανθρωπία σῴζει τοῦτο γὰρ ἀντίκειται
[6, 1322]   ἱερῶν χρημάτων. ἐχομένη δὲ ταύτης     πρὸς τὰς θυσίας ἀφωρισμένη τὰς
[6, 1318]   δ' οὐσῶν τεττάρων βελτίστη μὲν     πρώτη τάξει, καθάπερ ἐν τοῖς
[6, 1320]   καὶ πρώτην αὕτη δ' ἐστὶν     σύνεγγυς τῇ καλουμένῃ πολιτείᾳ, ἐν>
[6, 1320]   τετρημένος γάρ ἐστι πίθος     τοιαύτη βοήθεια τοῖς ἀπόροισ. ἀλλὰ
[6, 1322]   πρὸς τὴν πραττομένην, οἷον Ἀθήνησιν     τῶν Ἕνδεκα καλουμένων. διὸ βέλτιον
[6, 1321]   ἐπιμέλεια ταύτης ἐχομένη καὶ σύνεγγυς     τῶν περὶ τὸ ἄστυ δημοσίων
[6, 1322]   πολλαχοῦ δὲ δὴ διῄρηται καὶ     φυλάττουσα πρὸς τὴν πραττομένην, οἷον
[6, 1320]   σύνεγγυς τῇ καλουμένῃ πολιτείᾳ, ἐν>     δεῖ τὰ τιμήματα διαιρεῖν, τὰ
[6, 1321]   περὶ τὴν ἀγοράν, ἐφ'     δεῖ τινα ἀρχὴν εἶναι τὴν
[6, 1319]   τὴν δημοκρατίαν παροξύνουσι μᾶλλον, ὅπερ  συνέβη   τῆς στάσεως αἴτιον γενέσθαι περὶ
[6, 1318]   ἐν Μαντινείᾳ ποτ' ἦν. διὸ  δὴ   καὶ συμφέρον ἐστὶ τῇ πρότερον
[6, 1318]   τοῦτ' εἶναι δεῖ κύριον: ἔστω  δὴ   τοῦτο, μὴ μέντοι πάντως, ἀλλ'
[6, 1320]   καὶ δικαστηρίων φαύλων, πολλὰς  ἤδη   δημοκρατίας ἀνέτρεψεν, ὅπου μὲν οὖν
[6, 1317]   τούτων συντιθεμένων τὰ τῆς δημοκρατίας  εἴδη   γίνεσθαι συμβαίνει, καὶ πλείους δημοκρατίας
[6, 1316]   εἴρηται πρότερον: ἐπεὶ δὲ τετύχηκεν  εἴδη   πλείω δημοκρατίας ὄντα καὶ τῶν
[6, 1318]   τοῦτο, μὴ μέντοι πάντως, ἀλλ'  ἐπειδὴ   δύο μέρη τετύχηκεν ἐξ ὧν
[6, 1317]   ἀνάγκη συσσιτεῖν μετ' ἀλλήλων. ἔτι  ἐπειδὴ   ὀλιγαρχία καὶ γένει καὶ πλούτῳ
[6, 1318]   καὶ ποιεῖν ἐνδέχεται δημοκρατίαν ὅπου  ζῇ   τὸ πλῆθος ἀπὸ γεωργίας
[6, 1317]   ἄλλον τινὰ τρόπον μὴ πάντα  συντεθῇ   τὰ τῆς πολιτείας οἰκεῖα. ποία
[6, 1317]   δὲ τὰ ἀξιώματα καὶ τὰ  ἤθη   καὶ ὧν ἐφίενται λέγωμεν. ὑπόθεσις
[6, 1319]   δυνάμενοι θυραυλεῖν. τὰ δ' ἄλλα  πλήθη   πάντα σχεδόν, ἐξ ὧν αἱ
[6, 1318]   ἀίδιον εἶναι, ~ἐὰν δέ τις  καταλειφθῇ   ἐξ ἀρχαίας μεταβολῆς, τό γε
[6, 1318]   καθάπερ ἐν τοῖς πρὸ τούτων  ἐλέχθη   λόγοις: ἔστι δὲ καὶ ἀρχαιοτάτη
[6, 1318]   εἴρηται πρότερον. τίς ἂν οὖν  εἴη   ἰσότης ἣν ὁμολογήσουσιν ἀμφότεροι, σκεπτέον
[6, 1319]   τε δούλων αὕτη δ' ἂν  εἴη   μέχρι του συμφέρουσἀ καὶ γυναικῶν
[6, 1318]   μὲν μηδεμίαν, ἀλλὰ τοὺς δυναμένους.  ἀνάγκη   δὲ πολιτευομένους οὕτω πολιτεύεσθαί καλῶς
[6, 1317]   κυρίας, τῶν ἀρχῶν ἃς  ἀνάγκη   συσσιτεῖν μετ' ἀλλήλων. ἔτι ἐπειδὴ
[6, 1323]   καὶ παιδονομία: τοῖς γὰρ ἀπόροις  ἀνάγκη   χρῆσθαι καὶ γυναιξὶ καὶ παισὶν
[6, 1320]   αἰεὶ ποιεῖν, μεγάλοις ἐπιτιμίοις τοὺς  εἰκῇ   γραφομένους κωλύοντας: οὐ γὰρ τοὺς
[6, 1321]   δὲ ψιλὴ δύναμις καὶ ναυτικὴ  δημοκρατικὴ   πάμπαν. νῦν μὲν οὖν ὅπου
[6, 1321]   δὲ ψιλὴ δύναμις καὶ  ναυτικὴ   δημοκρατικὴ πάμπαν. νῦν μὲν οὖν
[6, 1318]   τοῦ πράττειν τι ἂν  ἐθέλῃ   τις οὐ δύναται φυλάττειν τὸ
[6, 1321]   τῶν ἀπόρων, δὲ  ψιλὴ   δύναμις καὶ ναυτικὴ δημοκρατικὴ πάμπαν.
[6, 1321]   κρηνῶν ἐπιμελητὰς καὶ λιμένων φύλακας.  ἄλλη   δ' ἀναγκαία τε καὶ παραπλησία
[6, 1321]   οὖν ἐπιμέλειαί εἰσι τούτων τρεῖς,  ἄλλη   δ' ἀρχὴ πρὸς ἣν αἱ
[6, 1323]   ἀριστοκρατικόν, ὀλιγαρχικὸν δ' οἱ πρόβουλοι,  βουλὴ   δὲ δημοτικόν. περὶ μὲν οὖν
[6, 1322]   προβουλεύειν, ὅπου δὲ πλῆθός ἐστι,  βουλὴ   μᾶλλον. αἱ μὲν οὖν πολιτικαὶ
[6, 1317]   κυρίαν τῶν δ' ἀρχῶν δημοτικώτατον  βουλή,   ὅπου μὴ μισθοῦ εὐπορία πᾶσιν:
[6, 1317]   ἐμπειρίας δέονται καὶ τέχνης, τὸ  μὴ   ἀπὸ τιμήματος μηθενὸς εἶναι τὰς
[6, 1317]   δεύτερος: ἐντεῦθεν δ' ἐλήλυθε τὸ  μὴ   ἄρχεσθαι, μάλιστα μὲν ὑπὸ μηθενός,
[6, 1322]   κοινωνεῖν ἀδύνατον ἀλλήλοις, καὶ πράξεων  μὴ   γιγνομένων. διὸ βέλτιον μὴ μίαν
[6, 1322]   μὴ λαμβάνειν τέλος, ὥστ' εἰ  μὴ   γιγνομένων κοινωνεῖν ἀδύνατον ἀλλήλοις, καὶ
[6, 1319]   εἶναι τοιοῦτόν τι δυνάμενος, τὸ  μὴ   δανείζειν εἴς τι μέρος τῆς
[6, 1317]   ἀρχὰς ὅτι μικροτάτου, τὸ  μὴ   δὶς τὸν αὐτὸν ἄρχειν μηδεμίαν
[6, 1317]   ἀρχὰς πάσας ὅσαι  μὴ   ἐμπειρίας δέονται καὶ τέχνης, τὸ
[6, 1319]   χρήσιμοι πάντως, τὸ ὅλως  μὴ   ἐξεῖναι κεκτῆσθαι πλείω γῆν μέτρου
[6, 1318]   πολιτεύεσθαι καὶ ἄρχειν, ὅπου ἂν  μὴ   λήμματα μεγάλα ἀπὸ τῶν
[6, 1317]   ἔχειν ἐστὶ κατὰ ἀριθμὸν ἀλλὰ  μὴ   κατ' ἀξίαν, τούτου δ' ὄντος
[6, 1317]   μὲν ὑπὸ μηθενός, εἰ δὲ  μή,   κατὰ μέρος, καὶ συμβάλλεται ταύτῃ
[6, 1318]   ὑπομένουσιν, ἐάν τις αὐτοὺς ἐργάζεσθαι  μὴ   κωλύῃ μηδ' ἀφαιρῆται μηθέν: ταχέως
[6, 1322]   περὶ τῶν δικαίων, ταύτας δὲ  μὴ   λαμβάνειν τέλος, ὥστ' εἰ μὴ
[6, 1320]   δαπάνας κἂν οἱ μὲν εὔποροι  μὴ   λαμβάνωσι δικαστικόν, οἱ δ' ἄποροι,
[6, 1321]   συνάγειν καὶ ποίας χωρίζειν, δεῖ  μὴ   λανθάνειν. πρώτη μὲν οὖν ἐπιμέλεια
[6, 1320]   δημοτικὸν ὁρᾶν ὅπως τὸ πλῆθος  μὴ   λίαν ἄπορον ᾖ: τοῦτο γὰρ
[6, 1322]   πολλὴν ἔχειν ἀπέχθειαν, ὥστε ὅπου  μὴ   μεγάλα ἔστι κερδαίνειν, οὔτ' ἄρχειν
[6, 1318]   δεῖ κύριον: ἔστω δὴ τοῦτο,  μὴ   μέντοι πάντως, ἀλλ' ἐπειδὴ δύο
[6, 1321]   λειτουργίας, ἵν' ἑκὼν δῆμος  μὴ   μετέχῃ καὶ συγγνώμην ἔχῃ τοῖς
[6, 1320]   μεθ' οὗ κρείττονες ἔσονται τῶν  μὴ   μετεχόντων: ἀεὶ δὲ δεῖ παραλαμβάνειν
[6, 1318]   ἐπεὶ παρ' ἐνίοις δήμοις, κἂν  μὴ   μετέχωσι τῆς αἱρέσεως τῶν ἀρχῶν
[6, 1320]   εἶναι τοὺς πολίτας, εἰ δὲ  μή,   μή τοί γε ὡς πολεμίους
[6, 1322]   φυλάττειν ἄλλους δύνανται. διὸ δεῖ  μὴ   μίαν ἀποτεταγμένην ἀρχὴν εἶναι πρὸς
[6, 1322]   πράξεων μὴ γιγνομένων. διὸ βέλτιον  μὴ   μίαν εἶναι ταύτην τὴν ἀρχήν,
[6, 1317]   δ' ἀρχῶν δημοτικώτατον βουλή, ὅπου  μὴ   μισθοῦ εὐπορία πᾶσιν: ἐνταῦθα γὰρ
[6, 1317]   δ' ἐπεὶ δεῖ γενέσθαι δῆλον  μὴ   μόνον ποία τούτων τῶν πολιτειῶν
[6, 1319]   ὡς πλείστους καὶ ποιεῖν πολίτας  μὴ   μόνον τοὺς γνησίους ἀλλὰ καὶ
[6, 1320]   τὰ σῴζοντα τὰς πολιτείας, καὶ  μὴ   νομίζειν τοῦτ' εἶναι δημοτικὸν μηδ'
[6, 1318]   ἑτέρους. τὸ γὰρ ἐπανακρέμασθαι, καὶ  μὴ   πᾶν ἐξεῖναι ποιεῖν τι
[6, 1317]   κατ' ἄλλον τινὰ τρόπον  μὴ   πάντα συντεθῇ τὰ τῆς πολιτείας
[6, 1322]   ἔνιαι τῶν ἀρχῶν, εἰ καὶ  μὴ   πᾶσαι, διαχειρίζουσι πολλὰ τῶν κοινῶν,
[6, 1320]   ἐμπορίας καὶ γεωργίας, ~καί, εἰ  μὴ   πᾶσι δυνατόν, ἀλλὰ κατὰ φυλὰς
[6, 1319]   καὶ τῶν μέσων, καὶ τούτου  μὴ   πέρα προβαίνειν: ὑπερβάλλοντες γὰρ ἀτακτοτέραν
[6, 1319]   δεῖ, κἂν ἀγοραῖος ὄχλος ᾖ,  μὴ   ποιεῖν ἐν ταῖς δημοκρατίαις ἐκκλησίας
[6, 1320]   ἐθέλουσιν, ὅπου δ' εἰσὶ πρόσοδοι,  μὴ   ποιεῖν νῦν οἱ δημαγωγοὶ
[6, 1318]   πολλὴν οὐσίαν ἔχειν ἄσχολος, ὥστε  μὴ   πολλάκις ἐκκλησιάζειν διὰ δὲ τὸ
[6, 1318]   νομῆς. διὰ μὲν γὰρ τὸ  μὴ   πολλὴν οὐσίαν ἔχειν ἄσχολος, ὥστε
[6, 1320]   εἰς γηδίου κτῆσιν, εἰ δὲ  μή,   πρὸς ἀφορμὴν ἐμπορίας καὶ γεωργίας,
[6, 1317]   ἐκκλησίαν δικαστήρια ἀρχάς, εἰ δὲ  μή,   τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ δικαστήρια
[6, 1317]   τὴν δημοκρατίαν, ἀλλὰ καὶ τῷ  μὴ   τὴν αὐτήν, δευτέρα δὲ περὶ
[6, 1320]   τοὺς πολίτας, εἰ δὲ μή,  μή   τοί γε ὡς πολεμίους νομίζειν
[6, 1322]   ἀφωρισμένη τὰς κοινὰς πάσας, ὅσας  μὴ   τοῖς ἱερεῦσιν ἀποδίδωσιν νόμος,
[6, 1319]   πόλεως φέρειν, οὔτε ῥᾴδιον διαμένειν  μὴ   τοῖς νόμοις καὶ τοῖς ἔθεσιν
[6, 1320]   ἀνέτρεψεν, ὅπου μὲν οὖν πρόσοδοι  μὴ   τυγχάνουσιν οὖσαι, δεῖ ποιεῖν ὀλίγας
[6, 1320]   ἀμίσθους, τοῦτο δ' ὅπου πρόσοδοι  μὴ   τυγχάνουσιν οὖσαι πολέμιον τοῖς γνωρίμοις
[6, 1320]   πλωτῆρσιν ἐπιδέχεται πλείους ἁμαρτίας ὥστε  μὴ   φθείρεσθαι δι' αὐτάς, τὰ δὲ
[6, 1320]   φέρει μὲν καὶ πρὸς τὸ  μὴ   φοβεῖσθαι τοὺς πλουσίους τὰς δαπάνας
[6, 1317]   εἴπερ τοῦ δουλεύοντος τὸ ζῆν  μὴ   ὡς βούλεται. τῆς μὲν οὖν
[6, 1322]   ὅσῳ γὰρ ἂν ἐλάττων ἀπέχθεια  ἐνῇ   τοῖς πραττομένοις, τοσούτῳ μᾶλλον λήψονται
[6, 1320]   δεῖ μικρὸν κατασκευάζειν. τῇ δ'  ἀντικειμένῃ   τῇ τελευταίᾳ δημοκρατίᾳ, τῇ δυναστικωτάτῃ
[6, 1322]   καὶ ταμίας τῶν ἱερῶν χρημάτων.  ἐχομένη   δὲ ταύτης πρὸς τὰς
[6, 1321]   συνελθεῖν. ἑτέρα δὲ ἐπιμέλεια ταύτης  ἐχομένη   καὶ σύνεγγυς τῶν περὶ
[6, 1321]   ὀνόματα σύνεγγυς. μετὰ δὲ ταύτην  ἐχομένη   μὲν ἀναγκαιοτάτη δὲ σχεδὸν καὶ
[6, 1322]   ταύτης πρὸς τὰς θυσίας  ἀφωρισμένη   τὰς κοινὰς πάσας, ὅσας μὴ
[6, 1320]   δ' ἐστὶν σύνεγγυς τῇ  καλουμένῃ   πολιτείᾳ, ἐν> δεῖ τὰ
[6, 1322]   χρείας. δεῖ δὲ καὶ ἐν  εἰρήνῃ   καὶ ἐν πολέμῳ πυλῶν τε
[6, 1319]   δεῖ μέντοι προσλαμβάνειν μέχρι ἂν  ὑπερτείνῃ   τὸ πλῆθος τῶν γνωρίμων καὶ
[6, 1317]   γὰρ λέγειν εἰώθασιν, ὡς ἐν  μόνῃ   τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ μετέχοντας ἐλευθερίας:
[6, 1318]   πένητες, τι ἂν ἀμφοτέροις  δόξῃ   τοῖς πλείοσι, τοῦτο κύριον
[6, 1318]   κύριον ἔστω, ἐὰν δὲ τἀναντία  δόξῃ,   τι ἂν οἱ πλείους
[6, 1318]   ἐξεῖναι ποιεῖν τι ἂν  δόξῃ,   συμφέρον ἐστίν: γὰρ ἐξουσία
[6, 1318]   δ' ὀλιγαρχικοὶ τι ἂν  δόξῃ   τῇ πλείονι οὐσίᾳ: κατὰ πλῆθος
[6, 1317]   κύριον, καὶ τι ἂν  δόξῃ   τοῖς πλείοσι, τοῦτ' εἶναι τέλος
[6, 1318]   γὰρ ὡς τι ἂν  δόξῃ   τοῖς πλείοσι τῶν πολιτῶν, τοῦτ'
[6, 1318]   τοῦτο δίκαιον τι ἂν  δόξῃ   τοῖς πλείοσιν, οἱ δ' ὀλιγαρχικοὶ
[6, 1322]   περὶ τὰς φυλακὰς τῶν σωμάτων.  χαλεπὴ   μὲν οὖν ἐστι διὰ τὸ
[6, 1321]   ἐπεὶ δὲ τέτταρα μὲν ἔστι  μέρη   μάλιστα τοῦ πλήθους, γεωργικὸν βαναυσικὸν
[6, 1322]   καὶ τῶν ἀρχῶν δεῖ κατὰ  μέρη   ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν ἑτέρους. ταύτας
[6, 1318]   μέντοι πάντως, ἀλλ' ἐπειδὴ δύο  μέρη   τετύχηκεν ἐξ ὧν πόλις,
[6, 1320]   τῶν προσόδων γινόμενα συναθροίζοντας ἀθρόα  χρὴ   διανέμειν τοῖς ἀπόροις, μάλιστα μὲν
[6, 1321]   δημοκρατίας μικράς. ~πῶς μὲν οὖν  χρὴ   καθιστάναι τὰς δημοκρατίας καὶ τὰς
[6, 1318]   καὶ συμφέρον ἐστὶ τῇ πρότερον  ῥηθείσῃ   δημοκρατίᾳ καὶ ὑπάρχειν εἴωθεν, αἱρεῖσθαι
[6, 1319]   ἀπὸ βοσκημάτων: πολλὰ γὰρ ἔχει  τῇ   γεωργίᾳ παραπλησίως, καὶ τὰ πρὸς
[6, 1317]   ἑτέρας: τῇ μὲν γὰρ ἐλάττω,  τῇ   δ' ἀκολουθήσει πλείονα, τῇ δ'
[6, 1320]   ὀλιγαρχίαν ἐπιτείνοντας δεῖ μικρὸν κατασκευάζειν.  τῇ   δ' ἀντικειμένῃ τῇ τελευταίᾳ δημοκρατίᾳ,
[6, 1317]   ἐλάττω, τῇ δ' ἀκολουθήσει πλείονα,  τῇ   δ' ἅπαντα ταῦτα. χρήσιμον δ'
[6, 1320]   δ' ἀντικειμένῃ τῇ τελευταίᾳ δημοκρατίᾳ,  τῇ   δυναστικωτάτῃ καὶ τυραννικωτάτῃ τῶν ὀλιγαρχιῶν,
[6, 1320]   αὕτη δ' ἐστὶν σύνεγγυς  τῇ   καλουμένῃ πολιτείᾳ, ἐν> δεῖ
[6, 1317]   μισθοῦ, καθάπερ εἴρηται πρότερον ἐν  τῇ   μεθόδῳ τῇ πρὸ ταύτησ, ἔπειτα
[6, 1317]   ποιεῖ συντιθέμενα τὰς δημοκρατίας ἑτέρας:  τῇ   μὲν γὰρ ἐλάττω, τῇ δ'
[6, 1318]   ὀλιγαρχικοὶ τι ἂν δόξῃ  τῇ   πλείονι οὐσίᾳ: κατὰ πλῆθος γὰρ
[6, 1318]   ὑπάρχειν νομίζοιεν τήν τ' ἰσότητα  τῇ   πολιτείᾳ καὶ τὴν ἐλευθερίαν. τὸ
[6, 1321]   κυριωτάταις, ἃς δεῖ τοὺς ἐν  τῇ   πολιτείᾳ κατέχειν, δεῖ προσκεῖσθαι λειτουργίας,
[6, 1320]   εἰσάγειν, δεῖ δὲ καὶ ταύτῃ  τῇ   πολιτείᾳ πάντας μάλιστα μὲν εὔνους
[6, 1317]   λέγειν εἰώθασιν, ὡς ἐν μόνῃ  τῇ   πολιτείᾳ ταύτῃ μετέχοντας ἐλευθερίας: ~τούτου
[6, 1317]   εἴρηται πρότερον ἐν τῇ μεθόδῳ  τῇ   πρὸ ταύτησ, ἔπειτα τὸ μισθοφορεῖν
[6, 1318]   διὸ δὴ καὶ συμφέρον ἐστὶ  τῇ   πρότερον ῥηθείσῃ δημοκρατίᾳ καὶ ὑπάρχειν
[6, 1320]   μικρὸν κατασκευάζειν. τῇ δ' ἀντικειμένῃ  τῇ   τελευταίᾳ δημοκρατίᾳ, τῇ δυναστικωτάτῃ καὶ
[6, 1321]   μετὰ δὲ ταύτην ἐχομένη μὲν  ἀναγκαιοτάτη   δὲ σχεδὸν καὶ χαλεπωτάτη τῶν
[6, 1318]   πότερον οὖν αὕτη πολιτεία  δικαιοτάτη   κατὰ τὸ δημοτικὸν δίκαιον,
[6, 1318]   ἐλέχθη λόγοις: ἔστι δὲ καὶ  ἀρχαιοτάτη   πασῶν αὕτη. λέγω δὲ πρώτην
[6, 1320]   τελευταίᾳ δημοκρατίᾳ, τῇ δυναστικωτάτῃ καὶ  τυραννικωτάτῃ   τῶν ὀλιγαρχιῶν, ὅσῳ περ χειρίστη,
[6, 1320]   ἀντικειμένῃ τῇ τελευταίᾳ δημοκρατίᾳ, τῇ  δυναστικωτάτῃ   καὶ τυραννικωτάτῃ τῶν ὀλιγαρχιῶν, ὅσῳ
[6, 1321]   μὲν ἀναγκαιοτάτη δὲ σχεδὸν καὶ  χαλεπωτάτη   τῶν ἀρχῶν ἐστιν περὶ
[6, 1317]   μόνον ποία τούτων τῶν πολιτειῶν  ἀρίστη   ταῖς πόλεσιν, ἀλλὰ καὶ πῶς
[6, 1319]   μὲν οὖν αὕτη τῶν δημοκρατιῶν  ἀρίστη,   φανερόν, καὶ διὰ τίν' αἰτίαν,
[6, 1320]   τυραννικωτάτῃ τῶν ὀλιγαρχιῶν, ὅσῳ περ  χειρίστη,   τοσούτῳ δεῖ πλείονος φυλακῆς. ὥσπερ
[6, 1318]   φροντίζουσιν δημοκρατιῶν δ' οὐσῶν τεττάρων  βελτίστη   μὲν πρώτη τάξει, καθάπερ
[6, 1322]   κυρία πάντων ἐστίν: γὰρ  αὐτὴ   πολλάκις ἔχει τὸ τέλος καὶ
[6, 1319]   δ' οἷον ἀναρχία τε δούλων  αὕτη   δ' ἂν εἴη μέχρι του
[6, 1320]   μάλιστα τῶν ὀλιγαρχιῶν καὶ πρώτην  αὕτη   δ' ἐστὶν σύνεγγυς τῇ
[6, 1317]   περὶ τῆς ἀντικειμένης πολιτείας φανερόν,  αὕτη   δ' ἐστὶν ἣν καλοῦσί τινες
[6, 1318]   καὶ τῶν δικαστηρίων. πότερον οὖν  αὕτη   πολιτεία δικαιοτάτη κατὰ τὸ
[6, 1318]   ἔστι δὲ καὶ ἀρχαιοτάτη πασῶν  αὕτη.   λέγω δὲ πρώτην ὥσπερ ἄν
[6, 1319]   τοῦ πλήθους. ὅτι μὲν οὖν  αὕτη   τῶν δημοκρατιῶν ἀρίστη, φανερόν, καὶ
[6, 1320]   τετρημένος γάρ ἐστι πίθος  τοιαύτη   βοήθεια τοῖς ἀπόροισ. ἀλλὰ δεῖ
[6, 1319]   πολὺ γὰρ ἔσται τὸ τῇ  τοιαύτῃ   πολιτείᾳ βοηθοῦν: ἥδιον γὰρ τοῖς
[6, 1321]   ὁπλιτικὴν τὴν ἁρμόττουσαν τῶν ψιλῶν.  ταύτῃ   δ' ἐπικρατοῦσιν ἐν ταῖς διαστάσεσιν
[6, 1317]   ὡς ἐν μόνῃ τῇ πολιτείᾳ  ταύτῃ   μετέχοντας ἐλευθερίας: ~τούτου γὰρ στοχάζεσθαί
[6, 1321]   δ' ἀναγκαία τε καὶ παραπλησία  ταύτῃ:   περὶ τῶν αὐτῶν μὲν γάρ,
[6, 1317]   μή, κατὰ μέρος, καὶ συμβάλλεται  ταύτῃ   πρὸς τὴν ἐλευθερίαν τὴν κατὰ
[6, 1320]   εἰώθασιν εἰσάγειν, δεῖ δὲ καὶ  ταύτῃ   τῇ πολιτείᾳ πάντας μάλιστα μὲν
[6, 1321]   ποίας χωρίζειν, δεῖ μὴ λανθάνειν.  πρώτη   μὲν οὖν ἐπιμέλεια τῶν ἀναγκαίων
[6, 1318]   οὐσῶν τεττάρων βελτίστη μὲν  πρώτη   τάξει, καθάπερ ἐν τοῖς πρὸ
[6, 1318]   ἐάν τις αὐτοὺς ἐργάζεσθαι μὴ  κωλύῃ   μηδ' ἀφαιρῆται μηθέν: ταχέως γὰρ
[6, 1318]   τυραννίς καὶ γὰρ ἐὰν εἷς  ἔχῃ   πλείω τῶν ἄλλων εὐπόρων, κατὰ
[6, 1321]   δῆμος μὴ μετέχῃ καὶ συγγνώμην  ἔχῃ   τοῖς ἄρχουσιν ὡς μισθὸν πολὺν
[6, 1321]   ἵν' ἑκὼν δῆμος μὴ  μετέχῃ   καὶ συγγνώμην ἔχῃ τοῖς ἄρχουσιν
[6, 1320]   κληρωτὰς ὅπως δῆμος αὐτῶν  μετέχῃ,   τὰς δ' αἱρετὰς ἵνα πολιτεύωνται
[6, 1322]   ἐπὶ τούτων ἑκάστων ἐνίοτε καθίσταται  ἀρχή,   αἳ καλοῦνται ναυαρχίαι καὶ ἱππαρχίαι
[6, 1321]   εἰσι τούτων τρεῖς, ἄλλη δ'  ἀρχὴ   πρὸς ἣν αἱ πρόσοδοι τῶν
[6, 1321]   τούτους καὶ ταμίας. ἑτέρα δ'  ἀρχὴ   πρὸς ἣν ἀναγράφεσθαι δεῖ τά
[6, 1317]   κατασκευάζειν ἣν ἄν τις αὐτῶν  τύχῃ   βουλόμενος, καὶ πρὸς τὰς διορθώσεις.
[6, 1319]   παρορᾶν: πολὺ γὰρ ἔσται τὸ  τῇ   τοιαύτῃ πολιτείᾳ βοηθοῦν: ἥδιον γὰρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007