Alphabétiquement     [«   »]
τάξιν 1
τάξις 1
Ταραντίνων 1
τὰς 75
τάς 1
τάττονται 1
ταῦτ 1
Fréquences     [«    »]
69 γὰρ
57 δ
69 τὴν
75 τὰς
86 μὲν
98 τὸ
115 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

τὰς


Livre, pages
[6, 1317]   δεῖ κατασκευάζειν καὶ ταύτας καὶ  τὰς   ἄλλας, ἐπέλθωμεν συντόμως. καὶ πρῶτον
[6, 1319]   εἴρηται: φανερὸν δὲ καὶ πῶς  τὰς   ἄλλας. ἑπομένως γὰρ δεῖ παρεκβαίνειν
[6, 1319]   φθείρειν συμβαίνει καὶ ταύτην καὶ  τὰς   ἄλλας πολιτείας, εἴρηται πρότερον τὰ
[6, 1322]   εἶναι πρώτας, μετὰ δὲ ταύτας  τὰς   ἀναγκαίας μὲν οὐθὲν ἧττον, ἐν
[6, 1320]   διανέμειν, ἐν δὲ τούτῳ πρὸς  τὰς   ἀναγκαίας συνόδους τοὺς εὐπόρους εἰσφέρειν
[6, 1319]   πλῆθος ἐπὶ τῶν ἀγρῶν ποιεῖσθαι  τὰς   ἀποικίας, ὥστε δεῖ, κἂν ἀγοραῖος
[6, 1318]   τιμῆς. σημεῖον δέ: καὶ γὰρ  τὰς   ἀρχαίας τυραννίδας ὑπέμενον καὶ τὰς
[6, 1317]   ὀλιγαρχικῶς, ἀριστοκρατικῶς δὲ τὸ περὶ  τὰς   ἀρχαιρεσίας, κατ' ἄλλον τινὰ
[6, 1317]   μὲν βουλευόμενον καὶ τὸ περὶ  τὰς   ἀρχαιρεσίας ὀλιγαρχικῶς συντεταγμένον, τὰ
[6, 1321]   μὲν ταῖς μικραῖς ἐλάττους εἶναι  τὰς   ἀρχάς, ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις
[6, 1317]   μὴ ἀπὸ τιμήματος μηθενὸς εἶναι  τὰς   ἀρχὰς ὅτι μικροτάτου, τὸ
[6, 1317]   μέρει πάντων, τὸ κληρωτὰς εἶναι  τὰς   ἀρχὰς πάσας ὅσαι
[6, 1317]   κατὰ πόλεμον, τὸ ὀλιγοχρονίους εἶναι  τὰς   ἀρχὰς πάσας ὅσας
[6, 1322]   συνηγόρους. παρὰ πάσας δὲ ταύτας  τὰς   ἀρχὰς μάλιστα κυρία πάντων
[6, 1318]   καὶ ὑπάρχειν εἴωθεν, αἱρεῖσθαι μὲν  τὰς   ἀρχὰς καὶ εὐθύνειν καὶ δικάζειν
[6, 1317]   δικαστήρια ἀρχάς, εἰ δὲ μή,  τὰς   ἀρχὰς καὶ τὰ δικαστήρια καὶ
[6, 1317]   τὰ τοιαῦτα δημοτικά: τὸ αἱρεῖσθαι  τὰς   ἀρχὰς πάντας ἐκ πάντων, τὸ
[6, 1320]   παρασκευάζουσι τὸ πλῆθος: ἔτι δὲ  τὰς   ἀρχὰς πάσας ἐποίησαν διττάς, τὰς
[6, 1321]   τὸ διῃρῆσθαι καλῶς τὰ περὶ  τὰς   ἀρχάς, πόσαι καὶ τίνες καὶ
[6, 1316]   τῆς πολιτείας καὶ τῆς περὶ  τὰς   ἀρχὰς τάξεως καὶ περὶ δικαστηρίων,
[6, 1322]   ἔτι δ' ἔνια πράττεσθαι καὶ  τὰς   ἀρχὰς τάς τε ἄλλας καὶ
[6, 1322]   ἐπιμέλειαν ἑτέρους. ταύτας μὲν οὖν  τὰς   ἀρχὰς ὡς ἀναγκαιοτάτας θετέον εἶναι
[6, 1320]   λήψεσθαι μηδὲν μέλλων. ἔτι δὲ  τὰς   γινομένας δημοσίας δίκας ὡς ὀλιγίστας
[6, 1321]   δὲ τοῖς αὐτοῖς τούτοις καὶ  τὰς   γραφὰς τῶν δικῶν γίνεσθαι δεῖ
[6, 1320]   ὅπως δῆμος αὐτῶν μετέχῃ,  τὰς   δ' αἱρετὰς ἵνα πολιτεύωνται βέλτιον.
[6, 1320]   τὸ μὴ φοβεῖσθαι τοὺς πλουσίους  τὰς   δαπάνας κἂν οἱ μὲν εὔποροι
[6, 1320]   ἐποίησαν διττάς, τὰς μὲν αἱρετὰς  τὰς   δὲ κληρωτάς, τὰς μὲν κληρωτὰς
[6, 1322]   ἀστυνόμους τὰς παρὰ τῶν ἀγορανόμων,  τὰς   δὲ παρὰ τούτων ἑτέρους. ὅσῳ
[6, 1317]   πολιτείας οἰκεῖα ταύτης ποιεῖ συντιθέμενα  τὰς   δημοκρατίας ἑτέρας: τῇ μὲν γὰρ
[6, 1321]   ~πῶς μὲν οὖν χρὴ καθιστάναι  τὰς   δημοκρατίας καὶ τὰς ὀλιγαρχίας, διωρίσθω
[6, 1320]   αἱρετούς. πῶς μὲν οὖν δεῖ  τὰς   δημοκρατίας κατασκευάζειν, εἴρηται. σχεδὸν δὲ
[6, 1320]   δὲ καὶ πρὸς τὸ κρίνεσθαι  τὰς   δίκας πολὺ βέλτιον: οἱ γὰρ
[6, 1317]   αὐτῶν τύχῃ βουλόμενος, καὶ πρὸς  τὰς   διορθώσεις. ζητοῦσι μὲν γὰρ οἱ
[6, 1321]   καταδικασθέντων καὶ τῶν προτιθεμένων κατὰ  τὰς   ἐγγραφὰς ~καὶ περὶ τὰς φυλακὰς
[6, 1321]   τῶν δικῶν γίνεσθαι δεῖ καὶ  τὰς   εἰσαγωγάς. ἐνιαχοῦ μὲν οὖν μερίζουσι
[6, 1321]   ἴδια συμβόλαια καὶ τὰς κρίσεις  τὰς   ἐκ τῶν δικαστηρίων: παρὰ δὲ
[6, 1317]   τὰ δικαστήρια καὶ βουλὴν καὶ  τὰς   ἐκκλησίας τὰς κυρίας, τῶν
[6, 1319]   πολεμικὰς πράξεις μάλισθ' οὗτοι γεγυμνασμένοι  τὰς   ἕξεις καὶ χρήσιμοι τὰ σώματα
[6, 1321]   τῶν κοινῶν, ἵνα τῶν περὶ  τὰς   ἑστιάσεις μετέχων δῆμος καὶ
[6, 1322]   ἐχομένη δὲ ταύτης πρὸς  τὰς   θυσίας ἀφωρισμένη τὰς κοινὰς πάσας,
[6, 1322]   πρὸς τὰς θυσίας ἀφωρισμένη  τὰς   κοινὰς πάσας, ὅσας μὴ τοῖς
[6, 1321]   νέους τοὺς αὐτῶν υἱεῖς διδάσκεσθαι  τὰς   κούφας καὶ τὰς ψιλὰς ἐργασίας,
[6, 1317]   δύναμιν: εἰς αὑτὸν γὰρ ἀνάγει  τὰς   κρίσεις πάσας δῆμος εὐπορῶν
[6, 1321]   τά τε ἴδια συμβόλαια καὶ  τὰς   κρίσεις τὰς ἐκ τῶν δικαστηρίων:
[6, 1319]   γεωργοῦσιν: τιμῶνται γὰρ οὐχ ὅλας  τὰς   κτήσεις, ἀλλὰ κατὰ τηλικαῦτα μόρια
[6, 1317]   καὶ βουλὴν καὶ τὰς ἐκκλησίας  τὰς   κυρίας, τῶν ἀρχῶν ἃς
[6, 1323]   καθ' ἃς αἱροῦνταί τινες ἀρχὰς  τὰς   κυρίους, νομοφυλάκων προβούλων βουλῆς, οἱ
[6, 1318]   καὶ δικάζειν πάντας, ἄρχειν δὲ  τὰς   μεγίστας αἱρετοὺς καὶ ἀπὸ τιμημάτων,
[6, 1318]   μεγίστας αἱρετοὺς καὶ ἀπὸ τιμημάτων,  τὰς   μείζους ἀπὸ μειζόνων, καὶ
[6, 1320]   τὰς ἀρχὰς πάσας ἐποίησαν διττάς,  τὰς   μὲν αἱρετὰς τὰς δὲ κληρωτάς,
[6, 1320]   μὲν αἱρετὰς τὰς δὲ κληρωτάς,  τὰς   μὲν κληρωτὰς ὅπως δῆμος
[6, 1321]   αἱ χείρισται πλείστης δέονται φυλακῆς.  ~τὰς   μὲν οὖν δημοκρατίας ὅλως
[6, 1320]   καὶ πλωτήρων τετυχηκότα φαύλων οὐδὲ  τὰς   μικρὰς δύναται φέρειν ἁμαρτίας, οὕτω
[6, 1322]   καὶ τὰς τῶν ἔνων μᾶλλον  τὰς   νέας, καὶ τὰς τῶν ἐνεστώτων
[6, 1321]   χρὴ καθιστάναι τὰς δημοκρατίας καὶ  τὰς   ὀλιγαρχίας, διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον.
[6, 1321]   ἀλλὰ τοῦτο νῦν οἱ περὶ  τὰς   ὀλιγαρχίας οὐ ποιοῦσιν, ἀλλὰ τοὐναντίον:
[6, 1320]   εἴρηται. σχεδὸν δὲ καὶ περὶ  τὰς   ὀλιγαρχίας πῶς δεῖ φανερὸν ἐκ
[6, 1318]   τὰς ἀρχαίας τυραννίδας ὑπέμενον καὶ  τὰς   ὀλιγαρχίας ὑπομένουσιν, ἐάν τις αὐτοὺς
[6, 1322]   εἶναι τὴν πραττομένην, οἷον ἀστυνόμους  τὰς   παρὰ τῶν ἀγορανόμων, τὰς δὲ
[6, 1320]   τινας ἐκπέμποντες τοῦ δήμου πρὸς  τὰς   περιοικίδας ποιοῦσιν εὐπόρους. χαριέντων δ'
[6, 1319]   γεωργίᾳ παραπλησίως, καὶ τὰ πρὸς  τὰς   πολεμικὰς πράξεις μάλισθ' οὗτοι γεγυμνασμένοι
[6, 1322]   πόλεως, καὶ ὅσαι τάττονται πρὸς  τὰς   πολεμικὰς χρείας. δεῖ δὲ καὶ
[6, 1317]   τρόπων: ~ταῦτα γὰρ συνδυαζόμενα ποιεῖ  τὰς   πολιτείας ἐπαλλάττειν, ὥστε ἀριστοκρατίας τε
[6, 1317]   διορθώσεις. ζητοῦσι μὲν γὰρ οἱ  τὰς   πολιτείας καθιστάντες ἅπαντα τὰ οἰκεῖα
[6, 1320]   ~οἳ περιλήψονται μάλιστα τὰ σῴζοντα  τὰς   πολιτείας, καὶ μὴ νομίζειν τοῦτ'
[6, 1321]   τῶν ἀρχῶν ἐστιν περὶ  τὰς   πράξεις τῶν καταδικασθέντων καὶ τῶν
[6, 1322]   ἐξ ἄλλων δικαστηρίων, καὶ περὶ  τὰς   προθέσεις τῶν ἀναγεγραμμένων ὡσαύτως πειρᾶσθαι
[6, 1322]   καὶ τὰ πολεμικὰ καὶ περὶ  τὰς   προσόδους καὶ τὰ ἀναλισκόμενα, καὶ
[6, 1316]   πρὸς ἑκάστην. ἔτι δὲ καὶ  τὰς   συναγωγὰς αὐτῶν τῶν εἰρημένων ἐπισκεπτέον
[6, 1317]   τοῖς περὶ τὰς φθορὰς καὶ  τὰς   σωτηρίας τῶν πολιτειῶν εἴρηται πρότερον.
[6, 1322]   ἔνων μᾶλλον τὰς νέας, καὶ  τὰς   τῶν ἐνεστώτων ἑτέρας καταδικασάσης ἑτέραν
[6, 1322]   ἀρχὰς τάς τε ἄλλας καὶ  τὰς   τῶν ἔνων μᾶλλον τὰς νέας,
[6, 1317]   ποιοῦντες, καθάπερ ἐν τοῖς περὶ  τὰς   φθορὰς καὶ τὰς σωτηρίας τῶν
[6, 1322]   κατὰ τὰς ἐγγραφὰς ~καὶ περὶ  τὰς   φυλακὰς τῶν σωμάτων. χαλεπὴ μὲν
[6, 1321]   υἱεῖς διδάσκεσθαι τὰς κούφας καὶ  τὰς   ψιλὰς ἐργασίας, ἐκκεκριμένους δὲ ἐκ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007