Alphabétiquement     [«   »]
γυναικονομία 2
γυναικῶν 1
γυναιξὶ 1
δ 57
δαιμόνια 1
δανείζειν 1
δαπάνας 1
Fréquences     [«    »]
45 εἶναι
51 περὶ
54 τὰ
57 δ
69 γὰρ
69 τὴν
75 τὰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

δ


Livre, pages
[6, 1320]   πολεμίους νομίζειν τοὺς κυρίους. ἐπεὶ  δ'   αἱ τελευταῖαι δημοκρατίαι πολυάνθρωποί τέ
[6, 1320]   δῆμος αὐτῶν μετέχῃ, τὰς  δ'   αἱρετὰς ἵνα πολιτεύωνται βέλτιον. ἔστι
[6, 1320]   μερίζοντας τοὺς μὲν κληρωτοὺς τοὺς  δ'   αἱρετούς. πῶς μὲν οὖν δεῖ
[6, 1317]   τῇ μὲν γὰρ ἐλάττω, τῇ  δ'   ἀκολουθήσει πλείονα, τῇ δ' ἅπαντα
[6, 1319]   σώματα καὶ δυνάμενοι θυραυλεῖν. τὰ  δ'   ἄλλα πλήθη πάντα σχεδόν, ἐξ
[6, 1318]   οὐσίας φασὶ κρίνεσθαι δεῖν. ἔχει  δ'   ἀμφότερα ἀνισότητα καὶ ἀδικίαν: εἰ
[6, 1319]   οἷον ἀναρχία τε δούλων αὕτη  δ'   ἂν εἴη μέχρι του συμφέρουσἀ
[6, 1321]   ἐπιμελητὰς καὶ λιμένων φύλακας. ἄλλη  δ'   ἀναγκαία τε καὶ παραπλησία ταύτῃ:
[6, 1321]   κόσμον ἀδύνατον οἰκεῖσθαι καλῶς. ἔτι  δ'   ἀναγκαῖον ἐν μὲν ταῖς μικραῖς
[6, 1320]   ἐπιτείνοντας δεῖ μικρὸν κατασκευάζειν. τῇ  δ'   ἀντικειμένῃ τῇ τελευταίᾳ δημοκρατίᾳ, τῇ
[6, 1317]   τῇ δ' ἀκολουθήσει πλείονα, τῇ  δ'   ἅπαντα ταῦτα. χρήσιμον δ' ἕκαστον
[6, 1321]   μερίζονται πρὸς ἑκάστην διοίκησιν: καλοῦσι  δ'   ἀποδέκτας τούτους καὶ ταμίας. ἑτέρα
[6, 1320]   εὔποροι μὴ λαμβάνωσι δικαστικόν, οἱ  δ'   ἄποροι, φέρει δὲ καὶ πρὸς
[6, 1318]   μὲν πλουσίων τοῖς ἓξ τῶν  δ'   ἀπορωτέρων τοῖς πεντεκαίδεκα, προσγεγένηνται τοῖς
[6, 1321]   ἐπιμέλειαί εἰσι τούτων τρεῖς, ἄλλη  δ'   ἀρχὴ πρὸς ἣν αἱ πρόσοδοι
[6, 1321]   ἀποδέκτας τούτους καὶ ταμίας. ἑτέρα  δ'   ἀρχὴ πρὸς ἣν ἀναγράφεσθαι δεῖ
[6, 1317]   τῶν μεγίστων βουλὴν κυρίαν τῶν  δ'   ἀρχῶν δημοτικώτατον βουλή, ὅπου μὴ
[6, 1321]   ἄλλα τῆς ἐπιμελείας ὁμοιότροπα. καλοῦσι  δ'   ἀστυνομίαν οἱ πλεῖστοι τὴν τοιαύτην
[6, 1320]   τῶν ἀναγκαίων μεθέξουσιν ἀρχῶν, μείζω  δ'   ἀφ' ὧν τῶν κυριωτέρων: τῷ
[6, 1322]   σχεδὸν τοσαῦταί τινές εἰσιν: ἄλλο  δ'   εἶδος ἐπιμελείας περὶ τοὺς
[6, 1322]   καὶ πίστεως δέονται πολλῆς. τοιαῦται  δ'   εἶεν ἂν αἵ τε περὶ
[6, 1317]   δεῖ μὲν ἐπισκοπεῖν, οὐκ ἐσκεμμένοι  δ'   εἰσὶ νῦν, οἷον ἂν τὸ
[6, 1320]   βραχὺν δὲ χρόνον ἐθέλουσιν, ὅπου  δ'   εἰσὶ πρόσοδοι, μὴ ποιεῖν
[6, 1318]   ταῖς δημοκρατίαις ταῦτ' ἐστί: συμβαίνει  δ'   ἐκ τοῦ δικαίου τοῦ ὁμολογουμένου
[6, 1317]   τῇ δ' ἅπαντα ταῦτα. χρήσιμον  δ'   ἕκαστον αὐτῶν γνωρίζειν πρός τε
[6, 1322]   τούτοις ἀρχαὶ πλείους εἰσίν, ἔνθα  δ'   ἐλάττους, οἷον ἐν ταῖς μικραῖς
[6, 1317]   δημοκρατίας ὅρος οὗτος δεύτερος: ἐντεῦθεν  δ'   ἐλήλυθε τὸ μὴ ἄρχεσθαι, μάλιστα
[6, 1317]   ἄρχειν πάντας μὲν ἑκάστου ἕκαστον  δ'   ἐν μέρει πάντων, τὸ κληρωτὰς
[6, 1322]   ἀναγεγραμμένων ὡσαύτως πειρᾶσθαι διαιρεῖν, ἔτι  δ'   ἔνια πράττεσθαι καὶ τὰς ἀρχὰς
[6, 1323]   συμβαίνει τοιαύτας γίνεσθαι θεωρίας. τούτων  δ'   ἔνιαι φανερῶς εἰσιν οὐ δημοτικαὶ
[6, 1322]   εὐθύνους οἱ δὲ λογιστὰς οἱ  δ'   ἐξεταστὰς οἱ δὲ συνηγόρους. παρὰ
[6, 1317]   συμφέρει τίσιν, εἴρηται πρότερον: ὅμως  δ'   ἐπεὶ δεῖ γενέσθαι δῆλον μὴ
[6, 1321]   τὴν ἁρμόττουσαν τῶν ψιλῶν. ταύτῃ  δ'   ἐπικρατοῦσιν ἐν ταῖς διαστάσεσιν οἱ
[6, 1320]   τὰς περιοικίδας ποιοῦσιν εὐπόρους. χαριέντων  δ'   ἐστὶ καὶ νοῦν ἐχόντων γνωρίμων
[6, 1318]   τοῦ ὁμολογουμένου εἶναι δημοκρατικοῦ τοῦτο  δ'   ἐστὶ τὸ ἴσον ἔχειν ἅπαντας
[6, 1320]   τῶν ὀλιγαρχιῶν καὶ πρώτην αὕτη  δ'   ἐστὶν σύνεγγυς τῇ καλουμένῃ
[6, 1317]   τῆς ἀντικειμένης πολιτείας φανερόν, αὕτη  δ'   ἐστὶν ἣν καλοῦσί τινες ὀλιγαρχίαν.
[6, 1322]   πράττειν κατὰ τοὺς νόμους: ἀναγκαία  δ'   ἐστίν, ὅτι οὐδὲν ὄφελος γίνεσθαι
[6, 1320]   διδόντας τρέπειν ἐπ' ἐργασίας. καλῶς  δ'   ἔχει μιμεῖσθαι καὶ τὰ Ταραντίνων.
[6, 1320]   καὶ δικαστήρια πολλῶν μὲν ὀλίγας  δ'   ἡμέρας τοῦτο γὰρ φέρει μὲν
[6, 1321]   ταύτης ἐστὶ τῆς δυνάμεως, αἱ  δ'   ἱπποτροφίαι τῶν μακρὰς οὐσίας κεκτημένων
[6, 1318]   δίκαιον ἄρχειν δίκαιος μόνοσ, εἰ  δ'   τι ἂν οἱ πλείους
[6, 1322]   ἑστίας ἔχουσι τὴν τιμήν: καλοῦσι  δ'   οἱ μὲν ἄρχοντας τούτους οἱ
[6, 1323]   οἱ μὲν νομοφύλακες ἀριστοκρατικόν, ὀλιγαρχικὸν  δ'   οἱ πρόβουλοι, βουλὴ δὲ δημοτικόν.
[6, 1319]   κατασκευάσματα δημοτικὰ δοκεῖ πάντα, λέγω  δ'   οἷον ἀναρχία τε δούλων αὕτη
[6, 1321]   τὸ κατὰ τὴν ἀξίαν: τὴν  δ'   ὀλιγαρχίαν δῆλον ὅτι τοὐναντίον ἀπὸ
[6, 1318]   ἂν δόξῃ τοῖς πλείοσιν, οἱ  δ'   ὀλιγαρχικοὶ τι ἂν δόξῃ
[6, 1317]   ἀλλὰ μὴ κατ' ἀξίαν, τούτου  δ'   ὄντος τοῦ δικαίου τὸ πλῆθος
[6, 1321]   μακρὰς οὐσίας κεκτημένων εἰσίν, ὅπου  δ'   ὁπλῖτιν, τὴν ἐχομένην ὀλιγαρχίαν τὸ
[6, 1320]   καὶ χαλεπὸν ἐκκλησιάζειν ἀμίσθους, τοῦτο  δ'   ὅπου πρόσοδοι μὴ τυγχάνουσιν οὖσαι
[6, 1321]   καὶ ταύτην εἰς πλείους, ἔστι  δ'   οὗ μία κυρία τούτων πάντων:
[6, 1318]   οἱ μὲν πλουτοῦσιν αὐτῶν οἱ  δ'   οὐκ ἀποροῦσιν. ἔτι δὲ τὸ
[6, 1323]   ἀκολούθοις διὰ τὴν ἀδουλίαν. τριῶν  δ'   οὐσῶν ἀρχῶν καθ' ἃς αἱροῦνταί
[6, 1318]   δὲ κρατοῦντες οὐδὲν φροντίζουσιν δημοκρατιῶν  δ'   οὐσῶν τεττάρων βελτίστη μὲν
[6, 1320]   ἔσονται ζημιώσονται γὰρ ὁμοίωσ,  δ'   ὄχλος ἧττον καταψηφιεῖται τῶν κρινομένων,
[6, 1321]   τούτους οἱ μὲν ἀγρονόμους οἱ  δ'   ὑλωρούς. αὗται μὲν οὖν ἐπιμέλειαί
[6, 1317]   τὴν κατὰ τὸ ἴσον. τούτων  δ'   ὑποκειμένων καὶ τοιαύτης οὔσης τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007