Alphabétiquement     [«   »]
τῇ 17
τηλικαῦτα 1
τήν 1
τὴν 69
τῆς 34
τι 19
τιθεμένους 1
Fréquences     [«    »]
69 γὰρ
57 δ
54 τὰ
69 τὴν
75 τὰς
86 μὲν
98 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

τὴν


Livre, pages
[6, 1321]   ἐπιμέλεια τῶν ἀναγκαίων περὶ  τὴν   ἀγοράν, ἐφ' δεῖ τινα
[6, 1319]   ἔτι δὲ διὰ τὸ περὶ  τὴν   ἀγορὰν καὶ τὸ ἄστυ κυλίεσθαι
[6, 1323]   καὶ παισὶν ὥσπερ ἀκολούθοις διὰ  τὴν   ἀδουλίαν. τριῶν δ' οὐσῶν ἀρχῶν
[6, 1318]   κἂν πάνυ χαλεπὸν εὑρεῖν  τὴν   ἀλήθειαν περὶ αὐτῶν, ὅμως ῥᾷον
[6, 1321]   ὠνεῖσθαι τὰ δὲ πωλεῖν πρὸς  τὴν   ἀλλήλων ἀναγκαίαν χρείαν, καὶ τοῦτ'
[6, 1321]   πρὸς τὸ δίκαιον τὸ κατὰ  τὴν   ἀξίαν: τὴν δ' ὀλιγαρχίαν δῆλον
[6, 1321]   ἱππικὴν δύναμιν καὶ τὴν ὁπλιτικὴν  τὴν   ἁρμόττουσαν τῶν ψιλῶν. ταύτῃ δ'
[6, 1322]   βέλτιον μὴ μίαν εἶναι ταύτην  τὴν   ἀρχήν, ἀλλ' ἄλλους ἐξ ἄλλων
[6, 1322]   πολεμικῶν. περὶ μὲν οὖν ταύτην  τὴν   ἀρχὴν ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον:
[6, 1322]   μὲν ἐπιεικεῖς φεύγειν μάλιστα ταύτην  τὴν   ἀρχήν, τοὺς δὲ μοχθηροὺς οὐκ
[6, 1319]   πολιτειῶν, ἐκ τούτων πειρᾶσθαι κατασκευάζειν  τὴν   ἀσφάλειαν, εὐλαβουμένους μὲν τὰ φθείροντα,
[6, 1322]   εἶναι πρὸς αὐτούς, μηδὲ συνεχῶς  τὴν   αὐτήν, ἀλλὰ τῶν τε νέων,
[6, 1317]   δημοκρατίαν, ἀλλὰ καὶ τῷ μὴ  τὴν   αὐτήν, δευτέρα δὲ περὶ ἧς
[6, 1319]   πῶς μὲν οὖν δεῖ κατασκευάζειν  τὴν   βελτίστην καὶ πρώτην δημοκρατίαν, εἴρηται:
[6, 1321]   δίκαιον τὸ κατὰ τὴν ἀξίαν:  τὴν   δ' ὀλιγαρχίαν δῆλον ὅτι τοὐναντίον
[6, 1321]   ἀθλητὰς εἶναι αὐτοὺς τῶν ἔργων:  τὴν   δὲ μετάδοσιν γίνεσθαι τῷ πλήθει
[6, 1319]   τὸ χεῖρον ἀεὶ πλῆθος χωρίζειν.  ~τὴν   δὲ τελευταίαν, διὰ τὸ πάντας
[6, 1317]   τῷ βελτίω καὶ χείρω γίνεσθαι  τὴν   δημοκρατίαν, ἀλλὰ καὶ τῷ μὴ
[6, 1319]   τε Ἀθήνησιν ἐχρήσατο βουλόμενος αὐξῆσαι  τὴν   δημοκρατίαν, καὶ περὶ Κυρήνην οἱ
[6, 1319]   πρὸς δὲ τὸ καθιστάναι ταύτην  τὴν   δημοκρατίαν καὶ τὸν δῆμον ποιεῖν
[6, 1319]   γνωρίμους πρὸς τὸ χαλεπῶς ὑπομένειν  τὴν   δημοκρατίαν παροξύνουσι μᾶλλον, ὅπερ συνέβη
[6, 1320]   γὰρ αἴτιον τοῦ μοχθηρὰν εἶναι  τὴν   δημοκρατίαν. τεχναστέον οὖν ὅπως ἂν
[6, 1319]   τὰ τοιαῦτα κατασκευάσματα χρήσιμα πρὸς  τὴν   δημοκρατίαν τὴν τοιαύτην, οἷς Κλεισθένης
[6, 1318]   ἀρχαίας μεταβολῆς, τό γε περιαιρεῖσθαι  τὴν   δύναμιν αὐτῆς καὶ ἐξ αἱρετῶν
[6, 1317]   ἀφαιροῦνται καὶ ταύτης τῆς ἀρχῆς  τὴν   δύναμιν: εἰς αὑτὸν γὰρ ἀνάγει
[6, 1321]   οὖν ἐκ τούτων καθιστάναι ταύτην  τὴν   δύναμιν ἐφ' ἑαυτούς ἐστι καθιστάναι,
[6, 1322]   πολλάκις ἔχει τὸ τέλος καὶ  τὴν   εἰσφοράν, προκάθηται τοῦ πλήθους,
[6, 1317]   καὶ τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων, τὸ  τὴν   ἐκκλησίαν κυρίαν εἶναι πάντων
[6, 1317]   μέρος, καὶ συμβάλλεται ταύτῃ πρὸς  τὴν   ἐλευθερίαν τὴν κατὰ τὸ ἴσον.
[6, 1318]   τ' ἰσότητα τῇ πολιτείᾳ καὶ  τὴν   ἐλευθερίαν. τὸ δὲ μετὰ τοῦτο
[6, 1320]   δεῖ συνάγειν ἑκάστην ὀλιγαρχίαν, πρὸς  τὴν   ἐναντίαν δημοκρατίαν ἀναλογιζόμενον, τὴν μὲν
[6, 1318]   τοῦ ἑλέσθαι καὶ εὐθύνειν ἀναπληροῖ  τὴν   ἔνδειαν, εἴ τι φιλοτιμίας ἔχουσιν,
[6, 1322]   ἀρχῶν δεῖ κατὰ μέρη ποιεῖσθαι  τὴν   ἐπιμέλειαν ἑτέρους. ταύτας μὲν οὖν
[6, 1322]   πρὸς τοὺς θεούς. συμβαίνει δὲ  τὴν   ἐπιμέλειαν ταύτην ἐνιαχοῦ μὲν εἶναι
[6, 1321]   περί τε τὰ συμβόλαια καὶ  τὴν   εὐκοσμίαν: σχεδὸν γὰρ ἀναγκαῖον πάσαις
[6, 1321]   δεῖ τινα ἀρχὴν εἶναι  τὴν   ἐφορῶσαν περί τε τὰ συμβόλαια
[6, 1320]   τοὺς κοινωνούς. ὁμοίως δὲ καὶ  τὴν   ἐχομένην ὀλιγαρχίαν ἐπιτείνοντας δεῖ μικρὸν
[6, 1321]   κεκτημένων εἰσίν, ὅπου δ' ὁπλῖτιν,  τὴν   ἐχομένην ὀλιγαρχίαν τὸ γὰρ ὁπλιτικὸν
[6, 1319]   δὲ καὶ συμβαίνει τὴν χώραν  τὴν   θέσιν ἔχειν τοιαύτην ὥστε {τὴν
[6, 1321]   λαμβάνειν στρατηγῶν, οἳ συνδυάζουσι πρὸς  τὴν   ἱππικὴν δύναμιν καὶ τὴν ὁπλιτικὴν
[6, 1317]   συμβάλλεται ταύτῃ πρὸς τὴν ἐλευθερίαν  τὴν   κατὰ τὸ ἴσον. τούτων δ'
[6, 1318]   οὐχ οὕτω δεῖ τιθέναι  τὴν   κατὰ τοῦτο ἰσότητα, ἀλλὰ διελεῖν
[6, 1322]   τῶν κοινῶν, ἀναγκαῖον ἑτέραν εἶναι  τὴν   ληψομένην λογισμὸν καὶ προσευθυνοῦσαν, αὐτὴν
[6, 1317]   ὀλιγαρχίαν. ληπτέον δὲ πρὸς ταύτην  τὴν   μέθοδον πάντα τὰ δημοτικὰ καὶ
[6, 1320]   πρὸς τὴν ἐναντίαν δημοκρατίαν ἀναλογιζόμενον,  τὴν   μὲν εὔκρατον μάλιστα τῶν ὀλιγαρχιῶν
[6, 1321]   ἐνταῦθα μὲν εὐφυῶς ἔχει κατασκευάζειν  τὴν   ὀλιγαρχίαν ἰσχυράν γὰρ σωτηρία
[6, 1321]   πρὸς τὴν ἱππικὴν δύναμιν καὶ  τὴν   ὁπλιτικὴν τὴν ἁρμόττουσαν τῶν ψιλῶν.
[6, 1319]   τόπου πρὸς τὸ ἄστυ καὶ  τὴν   πόλιν ἦν δὲ τό γε
[6, 1321]   ἑστιάσεις μετέχων δῆμος καὶ  τὴν   πόλιν ὁρῶν κοσμουμένην τὰ μὲν
[6, 1320]   δημοτικὸν μηδ' ὀλιγαρχικὸν ποιήσει  τὴν   πόλιν ὅτι μάλιστα δημοκρατεῖσθαι
[6, 1319]   ὑπερβάλλοντες γὰρ ἀτακτοτέραν τε ποιοῦσι  τὴν   πολιτείαν, καὶ τοὺς γνωρίμους πρὸς
[6, 1321]   δὲ οἰκοδομήμασιν ἄσμενος ὁρᾷ μένουσαν  τὴν   πολιτείαν: συμβήσεται δὲ καὶ τοῖς
[6, 1322]   διῄρηται καὶ φυλάττουσα πρὸς  τὴν   πραττομένην, οἷον Ἀθήνησιν τῶν
[6, 1322]   ἐνεστώτων ἑτέρας καταδικασάσης ἑτέραν εἶναι  τὴν   πραττομένην, οἷον ἀστυνόμους τὰς παρὰ
[6, 1318]   καὶ γνωρίμοις ἀρκοῦσαν εἶναι ταύτην  τὴν   τάξιν: ἄρξονται γὰρ οὐχ ὑπ'
[6, 1321]   γὰρ ζητοῦσιν οὐχ ἧττον  τὴν   τιμήν. διόπερ εὖ ἔχει λέγειν
[6, 1322]   ἀπὸ τῆς κοινῆς ἑστίας ἔχουσι  τὴν   τιμήν: καλοῦσι δ' οἱ μὲν
[6, 1321]   καλοῦσι δ' ἀστυνομίαν οἱ πλεῖστοι  τὴν   τοιαύτην ἀρχήν, ἔχει δὲ μόρια
[6, 1319]   κατασκευάσματα χρήσιμα πρὸς τὴν δημοκρατίαν  τὴν   τοιαύτην, οἷς Κλεισθένης τε Ἀθήνησιν
[6, 1317]   ἅπαντα τὰ οἰκεῖα συναγαγεῖν πρὸς  τὴν   ὑπόθεσιν, ἁμαρτάνουσι δὲ τοῦτο ποιοῦντες,
[6, 1322]   εἶεν ἂν αἵ τε περὶ  τὴν   φυλακὴν τῆς πόλεως, καὶ ὅσαι
[6, 1320]   τὰ κτήματα τοῖς ἀπόροις ἐπὶ  τὴν   χρῆσιν εὔνουν παρασκευάζουσι τὸ πλῆθος:
[6, 1321]   ψιλὸν ναυτικόν, ὅπου μὲν συμβέβηκε  τὴν   χώραν εἶναι ἱππάσιμον, ἐνταῦθα μὲν
[6, 1321]   αὐτῶν μὲν γάρ, ἀλλὰ περὶ  τὴν   χώραν ἐστὶ καὶ {τὰ} περὶ
[6, 1322]   τὸ ἄστυ καὶ λιμένας καὶ  τὴν   χώραν, ἔτι περὶ τὰ δικαστήρια,
[6, 1319]   γεωργοῦντες διὰ τὸ διεσπάρθαι κατὰ  τὴν   χώραν οὔτ' ἀπαντῶσιν οὔθ' ὁμοίως
[6, 1319]   δημοκρατίαις ἐκκλησίας ἄνευ τοῦ κατὰ  τὴν   χώραν πλήθους. πῶς μὲν οὖν
[6, 1319]   τὴν θέσιν ἔχειν τοιαύτην ὥστε  {τὴν   χώραν} πολὺ τῆς πόλεως ἀπηρτῆσθαι,
[6, 1319]   ταύτης. ὅπου δὲ καὶ συμβαίνει  τὴν   χώραν τὴν θέσιν ἔχειν τοιαύτην
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007