Alphabétiquement     [«   »]
μείζω 2
μεῖναι 1
μέλλων 1
μὲν 86
μένουσαν 1
μέντοι 2
μέρει 3
Fréquences     [«    »]
69 γὰρ
75 τὰς
69 τὴν
86 μὲν
98 τὸ
115 τῶν
124 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

μὲν


Livre, pages
[6, 1321]   δὲ τοὺς ἄρχοντας τούτους οἱ  μὲν   ἀγρονόμους οἱ δ' ὑλωρούς. αὗται
[6, 1320]   ἀρχὰς πάσας ἐποίησαν διττάς, τὰς  μὲν   αἱρετὰς τὰς δὲ κληρωτάς, τὰς
[6, 1321]   σύνεγγυς. μετὰ δὲ ταύτην ἐχομένη  μὲν   ἀναγκαιοτάτη δὲ σχεδὸν καὶ χαλεπωτάτη
[6, 1321]   τὴν πόλιν ὁρῶν κοσμουμένην τὰ  μὲν   ἀναθήμασι τὰ δὲ οἰκοδομήμασιν ἄσμενος
[6, 1320]   τοῦτο καὶ τοῖς εὐπόροις, τὰ  μὲν   ἀπὸ τῶν προσόδων γινόμενα συναθροίζοντας
[6, 1322]   τὴν τιμήν: καλοῦσι δ' οἱ  μὲν   ἄρχοντας τούτους οἱ δὲ βασιλεῖς
[6, 1320]   τὰ δὲ μείζω ποιοῦντας, ἐλάττω  μὲν   ἀφ' ὧν τῶν ἀναγκαίων μεθέξουσιν
[6, 1317]   εἰσὶ νῦν, οἷον ἂν τὸ  μὲν   βουλευόμενον καὶ τὸ περὶ τὰς
[6, 1320]   τὸ κοινόν, ἀλλ' ἱερόν: οἱ  μὲν   γὰρ ἀδικοῦντες οὐθὲν ἧττον εὐλαβεῖς
[6, 1321]   παραπλησία ταύτῃ: περὶ τῶν αὐτῶν  μὲν   γάρ, ἀλλὰ περὶ τὴν χώραν
[6, 1321]   καθάπερ εἴρηται καὶ πρότερον. τῶν  μὲν   γὰρ ἀναγκαίων ἀρχῶν χωρὶς ἀδύνατον
[6, 1317]   συντιθέμενα τὰς δημοκρατίας ἑτέρας: τῇ  μὲν   γὰρ ἐλάττω, τῇ δ' ἀκολουθήσει
[6, 1322]   ζητεῖν καὶ περὶ ταύτην. ἀναγκαία  μὲν   γάρ ἐστιν οὐχ ἧττον τῆς
[6, 1318]   ἀμφότερα ἀνισότητα καὶ ἀδικίαν: εἰ  μὲν   γὰρ τι ἂν οἱ
[6, 1317]   καὶ πρὸς τὰς διορθώσεις. ζητοῦσι  μὲν   γὰρ οἱ τὰς πολιτείας καθιστάντες
[6, 1319]   αἴτιον γενέσθαι περὶ Κυρήνην: ὀλίγον  μὲν   γὰρ πονηρὸν παρορᾶται, πολὺ δὲ
[6, 1318]   ἀπὸ γεωργίας νομῆς. διὰ  μὲν   γὰρ τὸ μὴ πολλὴν οὐσίαν
[6, 1317]   οἱ δῆμοι γίνεται γὰρ τὸ  μὲν   γεωργικὸν πλῆθος, τὸ δὲ βάναυσον
[6, 1318]   τίμημα πλεῖον: οἷον, εἰ οἱ  μὲν   δέκα οἱ δὲ εἴκοσιν, ἔδοξε
[6, 1322]   ἐστίν, ὅτι οὐδὲν ὄφελος γίνεσθαι  μὲν   δίκας περὶ τῶν δικαίων, ταύτας
[6, 1320]   χρὴ διανέμειν τοῖς ἀπόροις, μάλιστα  μὲν   εἴ τις δύναται τοσοῦτον ἀθροίζων
[6, 1322]   δὲ τὴν ἐπιμέλειαν ταύτην ἐνιαχοῦ  μὲν   εἶναι μίαν, οἷον ἐν ταῖς
[6, 1317]   ἐκ πάντων, τὸ ἄρχειν πάντας  μὲν   ἑκάστου ἕκαστον δ' ἐν μέρει
[6, 1320]   δεῖ τὰ τιμήματα διαιρεῖν, τὰ  μὲν   ἐλάττω τὰ δὲ μείζω ποιοῦντας,
[6, 1322]   τῆς εἰρημένης, συμβαίνει δὲ τοὺς  μὲν   ἐπιεικεῖς φεύγειν μάλιστα ταύτην τὴν
[6, 1317]   δὲ τοὺς συνδυασμοὺς οὓς δεῖ  μὲν   ἐπισκοπεῖν, οὐκ ἐσκεμμένοι δ' εἰσὶ
[6, 1321]   τῆς σωτηρίας. ἐπεὶ δὲ τέτταρα  μὲν   ἔστι μέρη μάλιστα τοῦ πλήθους,
[6, 1320]   πλείονος φυλακῆς. ὥσπερ γὰρ τὰ  μὲν   εὖ σώματα διακείμενα πρὸς ὑγίειαν
[6, 1322]   ἕτερον: καλοῦσι δὲ τούτους οἱ  μὲν   εὐθύνους οἱ δὲ λογιστὰς οἱ
[6, 1320]   τὴν ἐναντίαν δημοκρατίαν ἀναλογιζόμενον, τὴν  μὲν   εὔκρατον μάλιστα τῶν ὀλιγαρχιῶν καὶ
[6, 1320]   ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ πάντας μάλιστα  μὲν   εὔνους εἶναι τοὺς πολίτας, εἰ
[6, 1320]   πλουσίους τὰς δαπάνας κἂν οἱ  μὲν   εὔποροι μὴ λαμβάνωσι δικαστικόν, οἱ
[6, 1321]   τὴν χώραν εἶναι ἱππάσιμον, ἐνταῦθα  μὲν   εὐφυῶς ἔχει κατασκευάζειν τὴν ὀλιγαρχίαν
[6, 1317]   αἱ δημοκρατίαι πλείους εἰσί, πρῶτον  μὲν   λεχθεῖσα πρότερον, ὅτι διάφοροι
[6, 1318]   δημοκρατιῶν δ' οὐσῶν τεττάρων βελτίστη  μὲν   πρώτη τάξει, καθάπερ ἐν
[6, 1320]   βέλτιον: οἱ γὰρ εὔποροι πολλὰς  μὲν   ἡμέρας οὐκ ἐθέλουσιν ἀπὸ τῶν
[6, 1320]   δ' ἡμέρας τοῦτο γὰρ φέρει  μὲν   καὶ πρὸς τὸ μὴ φοβεῖσθαι
[6, 1317]   τὰ δικαστήρια ἀριστοκρατικῶς, ταῦτα  μὲν   καὶ τὸ περὶ τὸ βουλευόμενον
[6, 1320]   αἱρετὰς τὰς δὲ κληρωτάς, τὰς  μὲν   κληρωτὰς ὅπως δῆμος αὐτῶν
[6, 1320]   τῆς αὐτῆς ἀρχῆς μερίζοντας τοὺς  μὲν   κληρωτοὺς τοὺς δ' αἱρετούς. πῶς
[6, 1318]   μειζόνων, καὶ ἀπὸ τιμημάτων  μὲν   μηδεμίαν, ἀλλὰ τοὺς δυναμένους. ἀνάγκη
[6, 1323]   κυρίους, νομοφυλάκων προβούλων βουλῆς, οἱ  μὲν   νομοφύλακες ἀριστοκρατικόν, ὀλιγαρχικὸν δ' οἱ
[6, 1320]   ὀλίγας ἐκκλησίας, καὶ δικαστήρια πολλῶν  μὲν   ὀλίγας δ' ἡμέρας τοῦτο γὰρ
[6, 1321]   πρεσβυτέρων τῶν δὲ νέων, ἔτι  μὲν   ὄντας νέους τοὺς αὐτῶν υἱεῖς
[6, 1321]   διῃρημένης τῆς ἡλικίας, καὶ τῶν  μὲν   ὄντων πρεσβυτέρων τῶν δὲ νέων,
[6, 1322]   μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἀναγκαίας  μὲν   οὐθὲν ἧττον, ἐν σχήματι δὲ
[6, 1322]   βασιλεῖς οἱ δὲ πρυτάνεις. αἱ  μὲν   οὖν ἀναγκαῖαι ἐπιμέλειαί εἰσι περὶ
[6, 1319]   μηδὲν ἐλαττουμένου τοῦ πλήθους. ὅτι  μὲν   οὖν αὕτη τῶν δημοκρατιῶν ἀρίστη,
[6, 1319]   κατὰ τὴν χώραν πλήθους. πῶς  μὲν   οὖν δεῖ κατασκευάζειν τὴν βελτίστην
[6, 1320]   κληρωτοὺς τοὺς δ' αἱρετούς. πῶς  μὲν   οὖν δεῖ τὰς δημοκρατίας κατασκευάζειν,
[6, 1317]   τὰ τῆς πολιτείας οἰκεῖα. ποία  μὲν   οὖν δημοκρατία πρὸς ποίαν ἁρμόττει
[6, 1321]   χείρισται πλείστης δέονται φυλακῆς. ~τὰς  μὲν   οὖν δημοκρατίας ὅλως πολυανθρωπία
[6, 1317]   ζῆν μὴ ὡς βούλεται. τῆς  μὲν   οὖν δημοκρατίας ὅρος οὗτος δεύτερος:
[6, 1316]   ~πόσαι  μὲν   οὖν διαφοραὶ καὶ τίνες τοῦ
[6, 1321]   καὶ ὁπλιτικὴν ἀγωνίζονται ῥᾳδίως. τὸ  μὲν   οὖν ἐκ τούτων καθιστάναι ταύτην
[6, 1322]   καὶ συντάξεως τῶν πολιτῶν. ἔνθα  μὲν   οὖν ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἀρχαὶ
[6, 1321]   χωρίζειν, δεῖ μὴ λανθάνειν. πρώτη  μὲν   οὖν ἐπιμέλεια τῶν ἀναγκαίων
[6, 1321]   ἀγρονόμους οἱ δ' ὑλωρούς. αὗται  μὲν   οὖν ἐπιμέλειαί εἰσι τούτων τρεῖς,
[6, 1322]   τὰς φυλακὰς τῶν σωμάτων. χαλεπὴ  μὲν   οὖν ἐστι διὰ τὸ πολλὴν
[6, 1318]   ἐξ αἱρετῶν κληρωτοὺς ποιεῖν. τὰ  μὲν   οὖν κοινὰ ταῖς δημοκρατίαις ταῦτ'
[6, 1321]   δεῖ καὶ τὰς εἰσαγωγάς. ἐνιαχοῦ  μὲν   οὖν μερίζουσι καὶ ταύτην εἰς
[6, 1319]   τῷ τοιούτῳ δήμῳ μᾶλλον. εἰώθασι  μὲν   οὖν οἱ δημαγωγοὶ κατασκευάζειν οὕτω,
[6, 1321]   καὶ ναυτικὴ δημοκρατικὴ πάμπαν. νῦν  μὲν   οὖν ὅπου τοιοῦτον πολὺ πλῆθος
[6, 1322]   πλῆθός ἐστι, βουλὴ μᾶλλον. αἱ  μὲν   οὖν πολιτικαὶ τῶν ἀρχῶν σχεδὸν
[6, 1320]   πολλὰς ἤδη δημοκρατίας ἀνέτρεψεν, ὅπου  μὲν   οὖν πρόσοδοι μὴ τυγχάνουσιν οὖσαι,
[6, 1322]   ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν ἑτέρους. ταύτας  μὲν   οὖν τὰς ἀρχὰς ὡς ἀναγκαιοτάτας
[6, 1322]   ἐστὶν εἶδος, ἐπιμελείας πολεμικῶν. περὶ  μὲν   οὖν ταύτην τὴν ἀρχὴν ἔχει
[6, 1317]   καὶ ὧν ἐφίενται λέγωμεν. ὑπόθεσις  μὲν   οὖν τῆς δημοκρατικῆς πολιτείας ἐλευθερία
[6, 1317]   τὸ τοῖς πλείοσι δόξαν. ἓν  μὲν   οὖν τῆς ἐλευθερίας σημεῖον τοῦτο,
[6, 1322]   λήψονται τέλος αἱ πράξεις: τὸ  μὲν   οὖν τοὺς αὐτοὺς εἶναι τοὺς
[6, 1323]   πρόβουλοι, βουλὴ δὲ δημοτικόν. περὶ  μὲν   οὖν τῶν ἀρχῶν, ὡς ἐν
[6, 1321]   ταύτας εἶναι δημοκρατίας μικράς. ~πῶς  μὲν   οὖν χρὴ καθιστάναι τὰς δημοκρατίας
[6, 1318]   κατὰ τοῦτο ἰσότητα, ἀλλὰ διελεῖν  μὲν   οὕτως, ἔπειτα ἐκ τῶν πεντακοσίων
[6, 1317]   ταύτησ, ἔπειτα τὸ μισθοφορεῖν μάλιστα  μὲν   πάντας, ἐκκλησίαν δικαστήρια ἀρχάς, εἰ
[6, 1318]   ἀπορωτέρων τοῖς πεντεκαίδεκα, προσγεγένηνται τοῖς  μὲν   πένησι τέτταρες τῶν πλουσίων, τοῖς
[6, 1318]   δὲ εἴκοσιν, ἔδοξε δὲ τῶν  μὲν   πλουσίων τοῖς ἓξ τῶν δ'
[6, 1318]   ἀφαιρῆται μηθέν: ταχέως γὰρ οἱ  μὲν   πλουτοῦσιν αὐτῶν οἱ δ' οὐκ
[6, 1322]   τῆς πολιτείας. καλεῖται δὲ ἔνθα  μὲν   πρόβουλοι διὰ τὸ προβουλεύειν, ὅπου
[6, 1321]   ἱππικὸν ὁπλιτικὸν ψιλὸν ναυτικόν, ὅπου  μὲν   συμβέβηκε τὴν χώραν εἶναι ἱππάσιμον,
[6, 1319]   πειρᾶσθαι κατασκευάζειν τὴν ἀσφάλειαν, εὐλαβουμένους  μὲν   τὰ φθείροντα, τιθεμένους δὲ τοιούτους
[6, 1321]   καλῶς. ἔτι δ' ἀναγκαῖον ἐν  μὲν   ταῖς μικραῖς ἐλάττους εἶναι τὰς
[6, 1318]   δημοκρατίᾳ καὶ ὑπάρχειν εἴωθεν, αἱρεῖσθαι  μὲν   τὰς ἀρχὰς καὶ εὐθύνειν καὶ
[6, 1317]   πᾶσαν δημοκρατίαν: ἐλευθερίας δὲ ἓν  μὲν   τὸ ἐν μέρει ἄρχεσθαι καὶ
[6, 1318]   τι τοιοῦτον ποιητέον. ἀλλὰ περὶ  μὲν   τοῦ ἴσου καὶ τοῦ δικαίου,
[6, 1317]   ἐλήλυθε τὸ μὴ ἄρχεσθαι, μάλιστα  μὲν   ὑπὸ μηθενός, εἰ δὲ μή,
[6, 1321]   ἀναγκαῖον πάσαις ταῖς πόλεσι τὰ  μὲν   ὠνεῖσθαι τὰ δὲ πωλεῖν πρὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007