Alphabétiquement     [«   »]
βουλομένου 1
βουλομένων 1
βραχὺν 1
γὰρ 69
γάρ 7
γε 3
γεγραμμένους 1
Fréquences     [«    »]
57 δ
51 περὶ
54 τὰ
69 γὰρ
69 τὴν
75 τὰς
86 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

γὰρ


Livre, pages
[6, 1320]   κοινόν, ἀλλ' ἱερόν: οἱ μὲν  γὰρ   ἀδικοῦντες οὐθὲν ἧττον εὐλαβεῖς ἔσονται
[6, 1320]   μὴ λίαν ἄπορον ᾖ: τοῦτο  γὰρ   αἴτιον τοῦ μοχθηρὰν εἶναι τὴν
[6, 1322]   δὲ παρὰ τούτων ἑτέρους. ὅσῳ  γὰρ   ἂν ἐλάττων ἀπέχθεια ἐνῇ τοῖς
[6, 1318]   ἐξ ἴσου {κατ' ἀριθμόν} οὕτω  γὰρ   ἂν ὑπάρχειν νομίζοιεν τήν τ'
[6, 1317]   ἀρχῆς τὴν δύναμιν: εἰς αὑτὸν  γὰρ   ἀνάγει τὰς κρίσεις πάσας
[6, 1321]   συμβόλαια καὶ τὴν εὐκοσμίαν: σχεδὸν  γὰρ   ἀναγκαῖον πάσαις ταῖς πόλεσι τὰ
[6, 1321]   εἴρηται καὶ πρότερον. τῶν μὲν  γὰρ   ἀναγκαίων ἀρχῶν χωρὶς ἀδύνατον εἶναι
[6, 1321]   ὅλως πολυανθρωπία σῴζει τοῦτο  γὰρ   ἀντίκειται πρὸς τὸ δίκαιον τὸ
[6, 1318]   γένηται τὸ δικαστήριον: ~ἢ  γὰρ   ἀποκληρωτέον ἄλλο τι τοιοῦτον
[6, 1323]   οἷον γυναικονομία καὶ παιδονομία: τοῖς  γὰρ   ἀπόροις ἀνάγκη χρῆσθαι καὶ γυναιξὶ
[6, 1318]   οὕτω πολιτεύεσθαί καλῶς αἱ τε  γὰρ   ἀρχαὶ ἀεὶ διὰ τῶν βελτίστων
[6, 1319]   τούτου μὴ πέρα προβαίνειν: ὑπερβάλλοντες  γὰρ   ἀτακτοτέραν τε ποιοῦσι τὴν πολιτείαν,
[6, 1322]   μάλιστα κυρία πάντων ἐστίν:  γὰρ   αὐτὴ πολλάκις ἔχει τὸ τέλος
[6, 1317]   μὴ μισθοῦ εὐπορία πᾶσιν: ἐνταῦθα  γὰρ   ἀφαιροῦνται καὶ ταύτης τῆς ἀρχῆς
[6, 1319]   συνεστᾶσι, πολλῷ φαυλότερα τούτων:  γὰρ   βίος φαῦλος, καὶ οὐθὲν ἔργον
[6, 1319]   καὶ πῶς τὰς ἄλλας. ἑπομένως  γὰρ   δεῖ παρεκβαίνειν καὶ τὸ χεῖρον
[6, 1320]   ἐκ τούτων. ἐκ τῶν ἐναντίων  γὰρ   δεῖ συνάγειν ἑκάστην ὀλιγαρχίαν, πρὸς
[6, 1317]   τοῦτ' εἶναι τὸ δίκαιον: φασὶ  γὰρ   δεῖν ἴσον ἔχειν ἕκαστον τῶν
[6, 1322]   οὐκ ἀσφαλὲς ποιεῖν κυρίους: αὐτοὶ  γὰρ   δέονται φυλακῆς μᾶλλον ἄλλων
[6, 1318]   τις διέλοι τοὺς δήμους. βέλτιστος  γὰρ   δῆμος γεωργικός ἐστιν, ὥστε
[6, 1318]   ἂν οἱ ὀλίγοι, τυραννίς καὶ  γὰρ   ἐὰν εἷς ἔχῃ πλείω τῶν
[6, 1322]   κύριός ἐστιν δῆμος: δεῖ  γὰρ   εἶναι τὸ συνάγον τὸ κύριον
[6, 1320]   πολέμιον τοῖς γνωρίμοις ἀπό τε  γὰρ   εἰσφορᾶς καὶ δημεύσεως ἀναγκαῖον γίνεσθαι
[6, 1317]   τὰς δημοκρατίας ἑτέρας: τῇ μὲν  γὰρ   ἐλάττω, τῇ δ' ἀκολουθήσει πλείονα,
[6, 1322]   σχήματι δὲ μείζονι τεταγμένας: καὶ  γὰρ   ἐμπειρίας καὶ πίστεως δέονται πολλῆς.
[6, 1318]   ἂν δόξῃ, συμφέρον ἐστίν:  γὰρ   ἐξουσία τοῦ πράττειν τι
[6, 1318]   εὐθυνῶν εἶναι κυρίους ἑτέρους. τὸ  γὰρ   ἐπανακρέμασθαι, καὶ μὴ πᾶν ἐξεῖναι
[6, 1319]   ὅπως τις βούλεται παρορᾶν: πολὺ  γὰρ   ἔσται τὸ τῇ τοιαύτῃ πολιτείᾳ
[6, 1319]   τὸν δῆμον καθιστάντες. φυλαί τε  γὰρ   ἕτεραι ποιητέαι πλείους καὶ φατρίαι,
[6, 1320]   τὰς δίκας πολὺ βέλτιον: οἱ  γὰρ   εὔποροι πολλὰς μὲν ἡμέρας οὐκ
[6, 1319]   καὶ ζῶσιν ἀπὸ βοσκημάτων: πολλὰ  γὰρ   ἔχει τῇ γεωργίᾳ παραπλησίως, καὶ
[6, 1318]   συμπεῖσαι τοὺς δυναμένους πλεονεκτεῖν: ἀεὶ  γὰρ   ζητοῦσι τὸ ἴσον καὶ τὸ
[6, 1321]   ποιοῦσιν, ἀλλὰ τοὐναντίον: τὰ λήμματα  γὰρ   ζητοῦσιν οὐχ ἧττον τὴν
[6, 1319]   ἀλλ' ὅπως σῴζηται μᾶλλον: μίαν  γὰρ   δύο τρεῖς ἡμέρας
[6, 1317]   πρῶτον περὶ δημοκρατίας εἴπωμεν: ἅμα  γὰρ   καὶ περὶ τῆς ἀντικειμένης πολιτείας
[6, 1320]   μιμεῖσθαι καὶ τὰ Ταραντίνων. ἐκεῖνοι  γὰρ   κοινὰ ποιοῦντες τὰ κτήματα τοῖς
[6, 1317]   τῆς δημοκρατικῆς πολιτείας ἐλευθερία τοῦτο  γὰρ   λέγειν εἰώθασιν, ὡς ἐν μόνῃ
[6, 1318]   ἀνισότητα καὶ ἀδικίαν: εἰ μὲν  γὰρ   τι ἂν οἱ ὀλίγοι,
[6, 1319]   καὶ τῷ Ἀφυταίων νόμῳ, πρὸς  γὰρ   λέγομέν ἐστι χρήσιμος: ἐκεῖνοι
[6, 1318]   κατὰ τὸ πλῆθος; φασὶ  γὰρ   οἱ δημοτικοὶ τοῦτο δίκαιον
[6, 1318]   κωλύῃ μηδ' ἀφαιρῆται μηθέν: ταχέως  γὰρ   οἱ μὲν πλουτοῦσιν αὐτῶν οἱ
[6, 1317]   πρὸς τὰς διορθώσεις. ζητοῦσι μὲν  γὰρ   οἱ τὰς πολιτείας καθιστάντες ἅπαντα
[6, 1319]   οἷον πατρὸς μητρός: ἅπαν  γὰρ   οἰκεῖον τοῦτο τῷ τοιούτῳ δήμῳ
[6, 1320]   οὐθὲν ἧττον εὐλαβεῖς ἔσονται ζημιώσονται  γὰρ   ὁμοίωσ, δ' ὄχλος ἧττον
[6, 1321]   οἱ δῆμοι τῶν εὐπόρων: ψιλοὶ  γὰρ   ὄντες πρὸς ἱππικὴν καὶ ὁπλιτικὴν
[6, 1321]   ὁπλῖτιν, τὴν ἐχομένην ὀλιγαρχίαν τὸ  γὰρ   ὁπλιτικὸν τῶν εὐπόρων ἐστὶ μᾶλλον
[6, 1318]   τῇ πλείονι οὐσίᾳ: κατὰ πλῆθος  γὰρ   οὐσίας φασὶ κρίνεσθαι δεῖν. ἔχει
[6, 1319]   ὀλίγην, ὅμως πάντες γεωργοῦσιν: τιμῶνται  γὰρ   οὐχ ὅλας τὰς κτήσεις, ἀλλὰ
[6, 1318]   εἶναι ταύτην τὴν τάξιν: ἄρξονται  γὰρ   οὐχ ὑπ' ἄλλων χειρόνων, καὶ
[6, 1320]   νῦν οἱ δημαγωγοὶ ποιοῦσιν τὰ  γὰρ   περιόντα νέμουσιν: λαμβάνουσι δὲ ἅμα
[6, 1318]   μεγάλα ἀπὸ τῶν ἀρχῶν. οἱ  γὰρ   πολλοὶ μᾶλλον ὀρέγονται τοῦ κέρδους
[6, 1319]   γενέσθαι περὶ Κυρήνην: ὀλίγον μὲν  γὰρ   πονηρὸν παρορᾶται, πολὺ δὲ γινόμενον
[6, 1317]   πολιτείᾳ ταύτῃ μετέχοντας ἐλευθερίας: ~τούτου  γὰρ   στοχάζεσθαί φασι πᾶσαν δημοκρατίαν: ἐλευθερίας
[6, 1317]   ἐπισκεπτέον πάντων τῶν τρόπων: ~ταῦτα  γὰρ   συνδυαζόμενα ποιεῖ τὰς πολιτείας ἐπαλλάττειν,
[6, 1321]   κατασκευάζειν τὴν ὀλιγαρχίαν ἰσχυράν  γὰρ   σωτηρία τοῖς οἰκοῦσι διὰ ταύτης
[6, 1320]   τοσούτῳ δεῖ πλείονος φυλακῆς. ὥσπερ  γὰρ   τὰ μὲν εὖ σώματα διακείμενα
[6, 1317]   περὶ ἧς νῦν λέγομεν. τὰ  γὰρ   ταῖς δημοκρατίαις ἀκολουθοῦντα καὶ δοκοῦντ'
[6, 1318]   τῆς τιμῆς. σημεῖον δέ: καὶ  γὰρ   τὰς ἀρχαίας τυραννίδας ὑπέμενον καὶ
[6, 1317]   ζῆν ὡς βούλεταί τις. τοῦτο  γὰρ   τῆς ἐλευθερίας ἔργον εἶναί φασιν,
[6, 1317]   μέρει ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν. καὶ  γὰρ   τὸ δίκαιον τὸ δημοτικὸν τὸ
[6, 1317]   ὅτι διάφοροι οἱ δῆμοι γίνεται  γὰρ   τὸ μὲν γεωργικὸν πλῆθος, τὸ
[6, 1318]   γεωργίας νομῆς. διὰ μὲν  γὰρ   τὸ μὴ πολλὴν οὐσίαν ἔχειν
[6, 1318]   δοκοῦσα δημοκρατία καὶ δῆμος. ἴσον  γὰρ   τὸ μηθὲν μᾶλλον ἄρχειν τοὺς
[6, 1319]   ποιεῖσθαι χρηστὴν καὶ πολιτείαν: ἀναγκάζεται  γὰρ   τὸ πλῆθος ἐπὶ τῶν ἀγρῶν
[6, 1319]   τῇ τοιαύτῃ πολιτείᾳ βοηθοῦν: ἥδιον  γὰρ   τοῖς πολλοῖς τὸ ζῆν ἀτάκτως
[6, 1320]   τοὺς εἰκῇ γραφομένους κωλύοντας: οὐ  γὰρ   τοὺς δημοτικοὺς ἀλλὰ τοὺς γνωρίμους
[6, 1317]   δοκοῦντα ταῖς δημοκρατίαις ἀκολουθεῖν: ἐκ  γὰρ   τούτων συντιθεμένων τὰ τῆς δημοκρατίας
[6, 1320]   μὲν ὀλίγας δ' ἡμέρας τοῦτο  γὰρ   φέρει μὲν καὶ πρὸς τὸ
[6, 1318]   ὧν ὁρίζονται δικαίων ἀμφότεροι. λέγουσι  γὰρ   ὡς τι ἂν δόξῃ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007