Alphabétiquement     [«   »]
προεστῶτες 1
προθέσεις 1
προκάθηται 1
πρὸς 43
πρός 1
προσγεγένηνται 1
προσευθύνας 1
Fréquences     [«    »]
42
43 μὴ
41 τοὺς
43 πρὸς
45 εἶναι
51 περὶ
54 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

πρὸς


Livre, pages
[6, 1321]   διόρθωσις, καὶ τῶν ὁρίων τῶν  πρὸς   ἀλλήλους, ὅπως ἀνεγκλήτως ἔχωσιν, καὶ
[6, 1321]   χρείαν, καὶ τοῦτ' ἐστὶν ὑπογυιότατον  πρὸς   αὐτάρκειαν, δι' ἣν δοκοῦσιν εἰς
[6, 1322]   μὴ μίαν ἀποτεταγμένην ἀρχὴν εἶναι  πρὸς   αὐτούς, μηδὲ συνεχῶς τὴν αὐτήν,
[6, 1320]   γηδίου κτῆσιν, εἰ δὲ μή,  πρὸς   ἀφορμὴν ἐμπορίας καὶ γεωργίας, ~καί,
[6, 1319]   διορθοῦν καὶ τῷ Ἀφυταίων νόμῳ,  πρὸς   γὰρ λέγομέν ἐστι χρήσιμος:
[6, 1319]   εἴρηται πρότερον τὰ πλεῖστα σχεδόν.  πρὸς   δὲ τὸ καθιστάναι ταύτην τὴν
[6, 1319]   ποιόν τινα εἶναι τὸν δῆμον:  πρὸς   δὲ τὸ κατασκευάζειν γεωργὸν τὸν
[6, 1323]   εὐκοσμίας, γυναικονομία νομοφυλακία παιδονομία γυμνασιαρχία,  ~πρὸς   δὲ τούτοις περὶ ἀγῶνας ἐπιμέλεια
[6, 1321]   ἀναφέρονται, παρ' ὧν φυλαττόντων μερίζονται  πρὸς   ἑκάστην διοίκησιν: καλοῦσι δ' ἀποδέκτας
[6, 1316]   καὶ τὸν συμφέροντα τρόπον ἀποδοῦναι  πρὸς   ἑκάστην. ἔτι δὲ καὶ τὰς
[6, 1321]   ἀδύνατον εἶναι πόλιν, τῶν δὲ  πρὸς   εὐταξίαν καὶ κόσμον ἀδύνατον οἰκεῖσθαι
[6, 1321]   τούτων τρεῖς, ἄλλη δ' ἀρχὴ  πρὸς   ἣν αἱ πρόσοδοι τῶν κοινῶν
[6, 1321]   καὶ ταμίας. ἑτέρα δ' ἀρχὴ  πρὸς   ἣν ἀναγράφεσθαι δεῖ τά τε
[6, 1321]   τῶν εὐπόρων: ψιλοὶ γὰρ ὄντες  πρὸς   ἱππικὴν καὶ ὁπλιτικὴν ἀγωνίζονται ῥᾳδίως.
[6, 1320]   πρὸς ὑγίειαν καὶ πλοῖα τὰ  πρὸς   ναυτιλίαν καλῶς ἔχοντα τοῖς πλωτῆρσιν
[6, 1317]   οἰκεῖα. ποία μὲν οὖν δημοκρατία  πρὸς   ποίαν ἁρμόττει πόλιν, ὡσαύτως δὲ
[6, 1316]   καὶ περὶ δικαστηρίων, καὶ ποία  πρὸς   ποίαν συντέτακται πολιτείαν, ἔτι δὲ
[6, 1321]   θητικόν, τέτταρα δὲ τὰ χρήσιμα  πρὸς   πόλεμον, ἱππικὸν ὁπλιτικὸν ψιλὸν ναυτικόν,
[6, 1320]   μέρει διανέμειν, ἐν δὲ τούτῳ  πρὸς   τὰς ἀναγκαίας συνόδους τοὺς εὐπόρους
[6, 1317]   τις αὐτῶν τύχῃ βουλόμενος, καὶ  πρὸς   τὰς διορθώσεις. ζητοῦσι μὲν γὰρ
[6, 1322]   χρημάτων. ἐχομένη δὲ ταύτης  πρὸς   τὰς θυσίας ἀφωρισμένη τὰς κοινὰς
[6, 1320]   γάρ τινας ἐκπέμποντες τοῦ δήμου  πρὸς   τὰς περιοικίδας ποιοῦσιν εὐπόρους. χαριέντων
[6, 1319]   τῇ γεωργίᾳ παραπλησίως, καὶ τὰ  πρὸς   τὰς πολεμικὰς πράξεις μάλισθ' οὗτοι
[6, 1322]   τῆς πόλεως, καὶ ὅσαι τάττονται  πρὸς   τὰς πολεμικὰς χρείας. δεῖ δὲ
[6, 1320]   διὰ τῶν δικαστηρίων. διὸ δεῖ  πρὸς   ταῦτα ἀντιπράττειν τοὺς κηδομένους τῆς
[6, 1317]   καλοῦσί τινες ὀλιγαρχίαν. ληπτέον δὲ  πρὸς   ταύτην τὴν μέθοδον πάντα τὰ
[6, 1321]   μὲν ὠνεῖσθαι τὰ δὲ πωλεῖν  πρὸς   τὴν ἀλλήλων ἀναγκαίαν χρείαν, καὶ
[6, 1319]   καὶ τὰ τοιαῦτα κατασκευάσματα χρήσιμα  πρὸς   τὴν δημοκρατίαν τὴν τοιαύτην, οἷς
[6, 1317]   κατὰ μέρος, καὶ συμβάλλεται ταύτῃ  πρὸς   τὴν ἐλευθερίαν τὴν κατὰ τὸ
[6, 1320]   γὰρ δεῖ συνάγειν ἑκάστην ὀλιγαρχίαν,  πρὸς   τὴν ἐναντίαν δημοκρατίαν ἀναλογιζόμενον, τὴν
[6, 1321]   πολεμικῶν λαμβάνειν στρατηγῶν, οἳ συνδυάζουσι  πρὸς   τὴν ἱππικὴν δύναμιν καὶ τὴν
[6, 1322]   δὴ διῄρηται καὶ φυλάττουσα  πρὸς   τὴν πραττομένην, οἷον Ἀθήνησιν
[6, 1317]   καθιστάντες ἅπαντα τὰ οἰκεῖα συναγαγεῖν  πρὸς   τὴν ὑπόθεσιν, ἁμαρτάνουσι δὲ τοῦτο
[6, 1319]   τινὸς ἀπό τινος τόπου  πρὸς   τὸ ἄστυ καὶ τὴν πόλιν
[6, 1321]   πολυανθρωπία σῴζει τοῦτο γὰρ ἀντίκειται  πρὸς   τὸ δίκαιον τὸ κατὰ τὴν
[6, 1320]   δημόσιον τῶν καταδικαζομένων καὶ φερόμενον  πρὸς   τὸ κοινόν, ἀλλ' ἱερόν: οἱ
[6, 1320]   δ' ἄποροι, φέρει δὲ καὶ  πρὸς   τὸ κρίνεσθαι τὰς δίκας πολὺ
[6, 1320]   τοῦτο γὰρ φέρει μὲν καὶ  πρὸς   τὸ μὴ φοβεῖσθαι τοὺς πλουσίους
[6, 1319]   τὴν πολιτείαν, καὶ τοὺς γνωρίμους  πρὸς   τὸ χαλεπῶς ὑπομένειν τὴν δημοκρατίαν
[6, 1318]   διὰ δὲ τὸ ἔχειν τἀνακαῖα  πρὸς   τοῖς ἔργοις διατρίβουσι καὶ τῶν
[6, 1322]   καὶ τῶν ἄλλων ὅσα τέτακται  πρὸς   τοὺς θεούς. συμβαίνει δὲ τὴν
[6, 1321]   πολλάκις ἀγωνίζονται χεῖρον: δεῖ δὲ  πρὸς   τοῦτο φάρμακον παρὰ τῶν πολεμικῶν
[6, 1320]   τὰ μὲν εὖ σώματα διακείμενα  πρὸς   ὑγίειαν καὶ πλοῖα τὰ πρὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007