Alphabétiquement     [«   »]
δαπάνας 1
δαπάνης 1
δέ 3
δὲ 124
δεῖ 37
δεῖν 2
δέκα 1
Fréquences     [«    »]
86 μὲν
98 τὸ
115 τῶν
124 δὲ
249 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

δὲ


Livre, pages
[6, 1322]   καὶ ταξιαρχίαι, καὶ κατὰ μέρος  δὲ   αἱ ὑπὸ ταύτας τριηραρχίαι καὶ
[6, 1320]   τὰ γὰρ περιόντα νέμουσιν: λαμβάνουσι  δὲ   ἅμα καὶ πάλιν δέονται τῶν
[6, 1317]   τὸ μὲν γεωργικὸν πλῆθος, τὸ  δὲ   βάναυσον καὶ θητικόν: ὧν τοῦ
[6, 1322]   οἱ μὲν ἄρχοντας τούτους οἱ  δὲ   βασιλεῖς οἱ δὲ πρυτάνεις. αἱ
[6, 1318]   πάντων, ὥσπερ ἐν Μαντινείᾳ, τοῦ  δὲ   βουλεύεσθαι κύριοι ὦσιν, ἱκανῶς ἔχει
[6, 1319]   ὡς εἰπεῖν ῥᾳδίως ἐκκλησιάζει: οἱ  δὲ   γεωργοῦντες διὰ τὸ διεσπάρθαι κατὰ
[6, 1319]   γάρ, καίπερ ὄντες πολλοὶ κεκτημένοι  δὲ   γῆν ὀλίγην, ὅμως πάντες γεωργοῦσιν:
[6, 1319]   μὲν γὰρ πονηρὸν παρορᾶται, πολὺ  δὲ   γινόμενον ἐν ὀφθαλμοῖς μᾶλλόν ἐστιν.
[6, 1319]   τῆς ὑπαρχούσης ἑκάστῳ γῆσ, νῦν  δὲ   δεῖ διορθοῦν καὶ τῷ Ἀφυταίων
[6, 1320]   ἔσονται τῶν μὴ μετεχόντων: ἀεὶ  δὲ   δεῖ παραλαμβάνειν ἐκ τοῦ βελτίονος
[6, 1322]   αὐτοὺς πολεμίους πᾶσιν ποιεῖ. πολλαχοῦ  δὲ   δὴ διῄρηται καὶ φυλάττουσα
[6, 1323]   ὀλιγαρχικὸν δ' οἱ πρόβουλοι, βουλὴ  δὲ   δημοτικόν. περὶ μὲν οὖν τῶν
[6, 1319]   ἀνθρώπων καὶ τὸ θητικόν, ἔτι  δὲ   διὰ τὸ περὶ τὴν ἀγορὰν
[6, 1321]   ἐφ' ἑαυτούς ἐστι καθιστάναι, δεῖ  δὲ   διῃρημένης τῆς ἡλικίας, καὶ τῶν
[6, 1318]   εἰ οἱ μὲν δέκα οἱ  δὲ   εἴκοσιν, ἔδοξε δὲ τῶν μὲν
[6, 1321]   καὶ τὰς ψιλὰς ἐργασίας, ἐκκεκριμένους  δὲ   ἐκ παίδων ἀθλητὰς εἶναι αὐτοὺς
[6, 1317]   στοχάζεσθαί φασι πᾶσαν δημοκρατίαν: ἐλευθερίας  δὲ   ἓν μὲν τὸ ἐν μέρει
[6, 1322]   κύριον κύριον τῆς πολιτείας. καλεῖται  δὲ   ἔνθα μὲν πρόβουλοι διὰ τὸ
[6, 1322]   ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον: ἐπεὶ  δὲ   ἔνιαι τῶν ἀρχῶν, εἰ καὶ
[6, 1321]   εἰς μίαν πολιτείαν συνελθεῖν. ἑτέρα  δὲ   ἐπιμέλεια ταύτης ἐχομένη καὶ σύνεγγυς
[6, 1319]   ἀτάκτως τὸ σωφρόνως. ἔστι  δὲ   {ἔργον} τοῦ νομοθέτου καὶ τῶν
[6, 1321]   πολὺν διδοῦσι τῆς ἀρχῆς. ἁρμόττει  δὲ   θυσίας τε εἰσιόντας ποιεῖσθαι μεγαλοπρεπεῖς
[6, 1321]   μία κυρία τούτων πάντων: καλοῦνται  δὲ   ἱερομνήμονες καὶ ἐπιστάται καὶ μνήμονες
[6, 1318]   ἀμφοτέρων ἑκατέροις, τοῦτο κύριον. ἐὰν  δὲ   ἴσοι συμπέσωσι, κοινὴν εἶναι ταύτην
[6, 1318]   πρὸ τούτων ἐλέχθη λόγοις: ἔστι  δὲ   καὶ ἀρχαιοτάτη πασῶν αὕτη. λέγω
[6, 1322]   πρὸς τὰς πολεμικὰς χρείας. δεῖ  δὲ   καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν
[6, 1319]   ἐξεῖναι τοὺς πρώτους κλήρους: ἔστι  δὲ   καὶ ὃν λέγουσιν Ὀξύλου νόμον
[6, 1320]   τὰς δημοκρατίας κατασκευάζειν, εἴρηται. σχεδὸν  δὲ   καὶ περὶ τὰς ὀλιγαρχίας πῶς
[6, 1317]   πρὸς ποίαν ἁρμόττει πόλιν, ὡσαύτως  δὲ   καὶ ποία τῶν ὀλιγαρχιῶν ποίῳ
[6, 1320]   δικαστικόν, οἱ δ' ἄποροι, φέρει  δὲ   καὶ πρὸς τὸ κρίνεσθαι τὰς
[6, 1319]   καὶ πρώτην δημοκρατίαν, εἴρηται: φανερὸν  δὲ   καὶ πῶς τὰς ἄλλας. ἑπομένως
[6, 1319]   δέονται τῆς συνόδου ταύτης. ὅπου  δὲ   καὶ συμβαίνει τὴν χώραν τὴν
[6, 1319]   ἐν ὀφθαλμοῖς μᾶλλόν ἐστιν. ἔτι  δὲ   καὶ τὰ τοιαῦτα κατασκευάσματα χρήσιμα
[6, 1319]   συνήθειαι διαζευχθῶσιν αἱ πρότερον. ἔτι  δὲ   καὶ τὰ τυραννικὰ κατασκευάσματα δημοτικὰ
[6, 1321]   πολιτεύματι καὶ τῶν ἔξωθεν. ἔτι  δὲ   καὶ ταῖς ἀρχαῖς ταῖς κυριωτάταις,
[6, 1316]   τρόπον ἀποδοῦναι πρὸς ἑκάστην. ἔτι  δὲ   καὶ τὰς συναγωγὰς αὐτῶν τῶν
[6, 1320]   τοὺς γνωρίμους εἰώθασιν εἰσάγειν, δεῖ  δὲ   καὶ ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ πάντας
[6, 1320]   βελτίονος δήμου τοὺς κοινωνούς. ὁμοίως  δὲ   καὶ τὴν ἐχομένην ὀλιγαρχίαν ἐπιτείνοντας
[6, 1321]   ὁρᾷ μένουσαν τὴν πολιτείαν: συμβήσεται  δὲ   καὶ τοῖς γνωρίμοις εἶναι μνημεῖα
[6, 1322]   καὶ πολεμάρχους τοὺς τοιούτους. ~ἔτι  δὲ   κἂν ὦσιν ἱππεῖς ψιλοὶ
[6, 1320]   διττάς, τὰς μὲν αἱρετὰς τὰς  δὲ   κληρωτάς, τὰς μὲν κληρωτὰς ὅπως
[6, 1318]   τὸ δίκαιον οἱ ἥττους, οἱ  δὲ   κρατοῦντες οὐδὲν φροντίζουσιν δημοκρατιῶν δ'
[6, 1322]   τούτους οἱ μὲν εὐθύνους οἱ  δὲ   λογιστὰς οἱ δ' ἐξεταστὰς οἱ
[6, 1322]   μὲν οὐθὲν ἧττον, ἐν σχήματι  δὲ   μείζονι τεταγμένας: καὶ γὰρ ἐμπειρίας
[6, 1320]   διαιρεῖν, τὰ μὲν ἐλάττω τὰ  δὲ   μείζω ποιοῦντας, ἐλάττω μὲν ἀφ'
[6, 1318]   πολιτείᾳ καὶ τὴν ἐλευθερίαν. τὸ  δὲ   μετὰ τοῦτο ἀπορεῖται πῶς ἕξουσι
[6, 1321]   εἶναι αὐτοὺς τῶν ἔργων: τὴν  δὲ   μετάδοσιν γίνεσθαι τῷ πλήθει τοῦ
[6, 1317]   μάλιστα μὲν ὑπὸ μηθενός, εἰ  δὲ   μή, κατὰ μέρος, καὶ συμβάλλεται
[6, 1322]   δίκας περὶ τῶν δικαίων, ταύτας  δὲ   μὴ λαμβάνειν τέλος, ὥστ' εἰ
[6, 1320]   εὔνους εἶναι τοὺς πολίτας, εἰ  δὲ   μή, μή τοί γε ὡς
[6, 1320]   ὅσον εἰς γηδίου κτῆσιν, εἰ  δὲ   μή, πρὸς ἀφορμὴν ἐμπορίας καὶ
[6, 1317]   πάντας, ἐκκλησίαν δικαστήρια ἀρχάς, εἰ  δὲ   μή, τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ
[6, 1317]   πάντων τῶν μεγίστων, ἀρχὴν  δὲ   μηδεμίαν μηθενὸς ὅτι ὀλιγίστων,
[6, 1321]   πλεῖστοι τὴν τοιαύτην ἀρχήν, ἔχει  δὲ   μόρια πλείω τὸν ἀριθμόν, ὧν
[6, 1322]   μάλιστα ταύτην τὴν ἀρχήν, τοὺς  δὲ   μοχθηροὺς οὐκ ἀσφαλὲς ποιεῖν κυρίους:
[6, 1321]   τῶν μὲν ὄντων πρεσβυτέρων τῶν  δὲ   νέων, ἔτι μὲν ὄντας νέους
[6, 1320]   μὴ φθείρεσθαι δι' αὐτάς, τὰ  δὲ   νοσερῶς ἔχοντα τῶν σωμάτων καὶ
[6, 1320]   ἀλλ' πλεῖστον χρόνον. οἱ  δὲ   νῦν δημαγωγοὶ χαριζόμενοι τοῖς δήμοις
[6, 1321]   κοσμουμένην τὰ μὲν ἀναθήμασι τὰ  δὲ   οἰκοδομήμασιν ἄσμενος ὁρᾷ μένουσαν τὴν
[6, 1319]   τοὺς ἐξ ὁποτερουοῦν πολίτου, λέγω  δὲ   οἷον πατρὸς μητρός: ἅπαν
[6, 1322]   καὶ ὅσα τούτων μόρια. τὸ  δὲ   πᾶν ἕν τι τούτου ἐστὶν
[6, 1322]   τὰς παρὰ τῶν ἀγορανόμων, τὰς  δὲ   παρὰ τούτων ἑτέρους. ὅσῳ γὰρ
[6, 1317]   τῷ μὴ τὴν αὐτήν, δευτέρα  δὲ   περὶ ἧς νῦν λέγομεν. τὰ
[6, 1322]   πραττομένους ἀπέχθειαν ἔχει διπλῆν, τὸ  δὲ   περὶ πάντων τοὺς αὐτοὺς πολεμίους
[6, 1317]   ἀρχαιρεσίας ὀλιγαρχικῶς συντεταγμένον, τὰ  δὲ   περὶ τὰ δικαστήρια ἀριστοκρατικῶς,
[6, 1316]   πρὸς ποίαν συντέτακται πολιτείαν, ἔτι  δὲ   περὶ φθορᾶς τε καὶ σωτηρίας
[6, 1322]   πρόβουλοι διὰ τὸ προβουλεύειν, ὅπου  δὲ   πλῆθός ἐστι, βουλὴ μᾶλλον. αἱ
[6, 1318]   πένησι τέτταρες τῶν πλουσίων, τοῖς  δὲ   πλουσίοις πέντε τῶν πενήτων: ὁποτέρων
[6, 1317]   ποίῳ πλήθει, καὶ τῶν λοιπῶν  δὲ   πολιτειῶν τίς συμφέρει τίσιν, εἴρηται
[6, 1318]   μηδεμίαν, ἀλλὰ τοὺς δυναμένους. ἀνάγκη  δὲ   πολιτευομένους οὕτω πολιτεύεσθαί καλῶς αἱ
[6, 1322]   ἐν ταῖς μικραῖς πόλεσιν, ἐνιαχοῦ  δὲ   πολλὰς καὶ κεχωρισμένας τῆς ἱερωσύνης,
[6, 1321]   χωρὶς ἀδύνατον εἶναι πόλιν, τῶν  δὲ   πρὸς εὐταξίαν καὶ κόσμον ἀδύνατον
[6, 1317]   ἣν καλοῦσί τινες ὀλιγαρχίαν. ληπτέον  δὲ   πρὸς ταύτην τὴν μέθοδον πάντα
[6, 1321]   διαστῶσι, πολλάκις ἀγωνίζονται χεῖρον: δεῖ  δὲ   πρὸς τοῦτο φάρμακον παρὰ τῶν
[6, 1322]   τούτους οἱ δὲ βασιλεῖς οἱ  δὲ   πρυτάνεις. αἱ μὲν οὖν ἀναγκαῖαι
[6, 1318]   καὶ ἀρχαιοτάτη πασῶν αὕτη. λέγω  δὲ   πρώτην ὥσπερ ἄν τις διέλοι
[6, 1321]   πόλεσι τὰ μὲν ὠνεῖσθαι τὰ  δὲ   πωλεῖν πρὸς τὴν ἀλλήλων ἀναγκαίαν
[6, 1322]   πόλεσι μία περὶ πάντων. καλοῦσι  δὲ   στρατηγοὺς καὶ πολεμάρχους τοὺς τοιούτους.
[6, 1320]   ἂν εὐπορία γένοιτο χρόνιος. ἐπεὶ  δὲ   συμφέρει τοῦτο καὶ τοῖς εὐπόροις,
[6, 1322]   λογιστὰς οἱ δ' ἐξεταστὰς οἱ  δὲ   συνηγόρους. παρὰ πάσας δὲ ταύτας
[6, 1319]   μάλιστα ἀναμειχθῶσι πάντες ἀλλήλοις, αἱ  δὲ   συνήθειαι διαζευχθῶσιν αἱ πρότερον. ἔτι
[6, 1321]   δὲ ταύτην ἐχομένη μὲν ἀναγκαιοτάτη  δὲ   σχεδὸν καὶ χαλεπωτάτη τῶν ἀρχῶν
[6, 1317]   τῶν πολιτειῶν εἴρηται πρότερον. νυνὶ  δὲ   τὰ ἀξιώματα καὶ τὰ ἤθη
[6, 1321]   γεωργικὸν βαναυσικὸν ἀγοραῖον θητικόν, τέτταρα  δὲ   τὰ χρήσιμα πρὸς πόλεμον, ἱππικὸν
[6, 1321]   ἐλάττους εἶναι τὰς ἀρχάς, ἐν  δὲ   ταῖς μεγάλαις πλείους, ὥσπερ τυγχάνει
[6, 1322]   εἰσι περὶ τῶν κοινῶν: ἴδιαι  δὲ   ταῖς σχολαστικωτέραις καὶ μᾶλλον εὐημερούσαις
[6, 1318]   πλείοσι, τοῦτο κύριον ἔστω, ἐὰν  δὲ   τἀναντία δόξῃ, τι ἂν
[6, 1320]   εὔνουν παρασκευάζουσι τὸ πλῆθος: ἔτι  δὲ   τὰς ἀρχὰς πάσας ἐποίησαν διττάς,
[6, 1320]   κρινομένων, λήψεσθαι μηδὲν μέλλων. ἔτι  δὲ   τὰς γινομένας δημοσίας δίκας ὡς
[6, 1318]   εὐθύνειν καὶ δικάζειν πάντας, ἄρχειν  δὲ   τὰς μεγίστας αἱρετοὺς καὶ ἀπὸ
[6, 1322]   ἀναγκαιοτάτας θετέον εἶναι πρώτας, μετὰ  δὲ   ταύτας τὰς ἀναγκαίας μὲν οὐθὲν
[6, 1322]   οἱ δὲ συνηγόρους. παρὰ πάσας  δὲ   ταύτας τὰς ἀρχὰς μάλιστα
[6, 1321]   τούτοις ἄλλα ὀνόματα σύνεγγυς. μετὰ  δὲ   ταύτην ἐχομένη μὲν ἀναγκαιοτάτη δὲ
[6, 1322]   ταμίας τῶν ἱερῶν χρημάτων. ἐχομένη  δὲ   ταύτης πρὸς τὰς θυσίας
[6, 1319]   χεῖρον ἀεὶ πλῆθος χωρίζειν. ~τὴν  δὲ   τελευταίαν, διὰ τὸ πάντας κοινωνεῖν,
[6, 1321]   δεῖ τυγχάνειν τῆς σωτηρίας. ἐπεὶ  δὲ   τέτταρα μὲν ἔστι μέρη μάλιστα
[6, 1316]   τίνας αἰτίας, εἴρηται πρότερον: ἐπεὶ  δὲ   τετύχηκεν εἴδη πλείω δημοκρατίας ὄντα
[6, 1322]   τέτακται πρὸς τοὺς θεούς. συμβαίνει  δὲ   τὴν ἐπιμέλειαν ταύτην ἐνιαχοῦ μὲν
[6, 1319]   ἄστυ καὶ τὴν πόλιν ἦν  δὲ   τό γε ἀρχαῖον ἐν πολλαῖς
[6, 1319]   τιμήσεσι καὶ τοὺς πένητας. μετὰ  δὲ   τὸ γεωργικὸν πλῆθος βέλτιστος δῆμός
[6, 1318]   ὥστε μὴ πολλάκις ἐκκλησιάζειν διὰ  δὲ   τὸ ἔχειν τἀνακαῖα πρὸς τοῖς
[6, 1317]   δημοτικοὶ τῆς πολιτείας ὅρον: ἓν  δὲ   τὸ ζῆν ὡς βούλεταί τις.
[6, 1319]   πρότερον τὰ πλεῖστα σχεδόν. πρὸς  δὲ   τὸ καθιστάναι ταύτην τὴν δημοκρατίαν
[6, 1319]   τινα εἶναι τὸν δῆμον: πρὸς  δὲ   τὸ κατασκευάζειν γεωργὸν τὸν δῆμον
[6, 1318]   οἱ δ' οὐκ ἀποροῦσιν. ἔτι  δὲ   τὸ κυρίους εἶναι τοῦ ἑλέσθαι
[6, 1317]   περὶ τὸ βουλευόμενον ὀλιγαρχικῶς, ἀριστοκρατικῶς  δὲ   τὸ περὶ τὰς ἀρχαιρεσίας,
[6, 1317]   εὐπόρων: πλείους γάρ εἰσι, κύριον  δὲ   τὸ τοῖς πλείοσι δόξαν. ἓν
[6, 1319]   εὐλαβουμένους μὲν τὰ φθείροντα, τιθεμένους  δὲ   τοιούτους νόμους, καὶ τοὺς ἀγράφους
[6, 1321]   τὰς ἐκ τῶν δικαστηρίων: παρὰ  δὲ   τοῖς αὐτοῖς τούτοις καὶ τὰς
[6, 1321]   διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον. ἀκόλουθον  δὲ   τοῖς εἰρημένοις ἐστὶ τὸ διῃρῆσθαι
[6, 1321]   τὰ ἔξω τοῦ ἄστεως: καλοῦσι  δὲ   τοὺς ἄρχοντας τούτους οἱ μὲν
[6, 1322]   οὐχ ἧττον τῆς εἰρημένης, συμβαίνει  δὲ   τοὺς μὲν ἐπιεικεῖς φεύγειν μάλιστα
[6, 1317]   εἶναι καὶ πολιτείας δημοκρατικωτέρας. λέγω  δὲ   τοὺς συνδυασμοὺς οὓς δεῖ μὲν
[6, 1320]   αἱρετὰς ἵνα πολιτεύωνται βέλτιον. ἔστι  δὲ   τοῦτο ποιῆσαι. καὶ τῆς αὐτῆς
[6, 1317]   συναγαγεῖν πρὸς τὴν ὑπόθεσιν, ἁμαρτάνουσι  δὲ   τοῦτο ποιοῦντες, καθάπερ ἐν τοῖς
[6, 1323]   γυναικονομία νομοφυλακία παιδονομία γυμνασιαρχία, ~πρὸς  δὲ   τούτοις περὶ ἀγῶνας ἐπιμέλεια γυμνικοὺς
[6, 1322]   αὐτὴν μηθὲν διαχειρίζουσαν ἕτερον: καλοῦσι  δὲ   τούτους οἱ μὲν εὐθύνους οἱ
[6, 1320]   ἕτερον ἐν μέρει διανέμειν, ἐν  δὲ   τούτῳ πρὸς τὰς ἀναγκαίας συνόδους
[6, 1317]   εἶναι, ἀγένεια πενία βαναυσία: ἔτι  δὲ   τῶν ἀρχῶν τὸ μηδεμίαν ἀίδιον
[6, 1318]   δέκα οἱ δὲ εἴκοσιν, ἔδοξε  δὲ   τῶν μὲν πλουσίων τοῖς ἓξ
[6, 1319]   τοῖς ἔθεσιν εὖ συγκειμένην  δὲ   φθείρειν συμβαίνει καὶ ταύτην καὶ
[6, 1322]   καὶ μᾶλλον εὐημερούσαις πόλεσιν, ἔτι  δὲ   φροντιζούσαις εὐκοσμίας, γυναικονομία νομοφυλακία παιδονομία
[6, 1320]   ἀπὸ τῶν ἰδίων ἀπεῖναι, βραχὺν  δὲ   χρόνον ἐθέλουσιν, ὅπου δ' εἰσὶ
[6, 1321]   μᾶλλον τῶν ἀπόρων,  δὲ   ψιλὴ δύναμις καὶ ναυτικὴ δημοκρατικὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007