Alphabétiquement     [«   »]
μετέχωσι 1
μέτρου 1
μέχρι 2
μὴ 43
μή 5
μηδ 2
μηδὲ 3
Fréquences     [«    »]
42
39 οἱ
41 τοὺς
43 μὴ
43 πρὸς
45 εἶναι
51 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

μὴ


Livre, pages
[6, 1317]   ἐμπειρίας δέονται καὶ τέχνης, τὸ  μὴ   ἀπὸ τιμήματος μηθενὸς εἶναι τὰς
[6, 1317]   δεύτερος: ἐντεῦθεν δ' ἐλήλυθε τὸ  μὴ   ἄρχεσθαι, μάλιστα μὲν ὑπὸ μηθενός,
[6, 1322]   κοινωνεῖν ἀδύνατον ἀλλήλοις, καὶ πράξεων  μὴ   γιγνομένων. διὸ βέλτιον μὴ μίαν
[6, 1322]   μὴ λαμβάνειν τέλος, ὥστ' εἰ  μὴ   γιγνομένων κοινωνεῖν ἀδύνατον ἀλλήλοις, καὶ
[6, 1319]   εἶναι τοιοῦτόν τι δυνάμενος, τὸ  μὴ   δανείζειν εἴς τι μέρος τῆς
[6, 1317]   ἀρχὰς ὅτι μικροτάτου, τὸ  μὴ   δὶς τὸν αὐτὸν ἄρχειν μηδεμίαν
[6, 1317]   ἀρχὰς πάσας ὅσαι  μὴ   ἐμπειρίας δέονται καὶ τέχνης, τὸ
[6, 1319]   χρήσιμοι πάντως, τὸ ὅλως  μὴ   ἐξεῖναι κεκτῆσθαι πλείω γῆν μέτρου
[6, 1318]   πολιτεύεσθαι καὶ ἄρχειν, ὅπου ἂν  μὴ   λήμματα μεγάλα ἀπὸ τῶν
[6, 1317]   ἔχειν ἐστὶ κατὰ ἀριθμὸν ἀλλὰ  μὴ   κατ' ἀξίαν, τούτου δ' ὄντος
[6, 1318]   ὑπομένουσιν, ἐάν τις αὐτοὺς ἐργάζεσθαι  μὴ   κωλύῃ μηδ' ἀφαιρῆται μηθέν: ταχέως
[6, 1322]   περὶ τῶν δικαίων, ταύτας δὲ  μὴ   λαμβάνειν τέλος, ὥστ' εἰ μὴ
[6, 1320]   δαπάνας κἂν οἱ μὲν εὔποροι  μὴ   λαμβάνωσι δικαστικόν, οἱ δ' ἄποροι,
[6, 1321]   συνάγειν καὶ ποίας χωρίζειν, δεῖ  μὴ   λανθάνειν. πρώτη μὲν οὖν ἐπιμέλεια
[6, 1320]   δημοτικὸν ὁρᾶν ὅπως τὸ πλῆθος  μὴ   λίαν ἄπορον ᾖ: τοῦτο γὰρ
[6, 1322]   πολλὴν ἔχειν ἀπέχθειαν, ὥστε ὅπου  μὴ   μεγάλα ἔστι κερδαίνειν, οὔτ' ἄρχειν
[6, 1318]   δεῖ κύριον: ἔστω δὴ τοῦτο,  μὴ   μέντοι πάντως, ἀλλ' ἐπειδὴ δύο
[6, 1321]   λειτουργίας, ἵν' ἑκὼν δῆμος  μὴ   μετέχῃ καὶ συγγνώμην ἔχῃ τοῖς
[6, 1320]   μεθ' οὗ κρείττονες ἔσονται τῶν  μὴ   μετεχόντων: ἀεὶ δὲ δεῖ παραλαμβάνειν
[6, 1318]   ἐπεὶ παρ' ἐνίοις δήμοις, κἂν  μὴ   μετέχωσι τῆς αἱρέσεως τῶν ἀρχῶν
[6, 1322]   φυλάττειν ἄλλους δύνανται. διὸ δεῖ  μὴ   μίαν ἀποτεταγμένην ἀρχὴν εἶναι πρὸς
[6, 1322]   πράξεων μὴ γιγνομένων. διὸ βέλτιον  μὴ   μίαν εἶναι ταύτην τὴν ἀρχήν,
[6, 1317]   δ' ἀρχῶν δημοτικώτατον βουλή, ὅπου  μὴ   μισθοῦ εὐπορία πᾶσιν: ἐνταῦθα γὰρ
[6, 1317]   δ' ἐπεὶ δεῖ γενέσθαι δῆλον  μὴ   μόνον ποία τούτων τῶν πολιτειῶν
[6, 1319]   ὡς πλείστους καὶ ποιεῖν πολίτας  μὴ   μόνον τοὺς γνησίους ἀλλὰ καὶ
[6, 1320]   τὰ σῴζοντα τὰς πολιτείας, καὶ  μὴ   νομίζειν τοῦτ' εἶναι δημοτικὸν μηδ'
[6, 1318]   ἑτέρους. τὸ γὰρ ἐπανακρέμασθαι, καὶ  μὴ   πᾶν ἐξεῖναι ποιεῖν τι
[6, 1317]   κατ' ἄλλον τινὰ τρόπον  μὴ   πάντα συντεθῇ τὰ τῆς πολιτείας
[6, 1322]   ἔνιαι τῶν ἀρχῶν, εἰ καὶ  μὴ   πᾶσαι, διαχειρίζουσι πολλὰ τῶν κοινῶν,
[6, 1320]   ἐμπορίας καὶ γεωργίας, ~καί, εἰ  μὴ   πᾶσι δυνατόν, ἀλλὰ κατὰ φυλὰς
[6, 1319]   καὶ τῶν μέσων, καὶ τούτου  μὴ   πέρα προβαίνειν: ὑπερβάλλοντες γὰρ ἀτακτοτέραν
[6, 1319]   δεῖ, κἂν ἀγοραῖος ὄχλος ᾖ,  μὴ   ποιεῖν ἐν ταῖς δημοκρατίαις ἐκκλησίας
[6, 1320]   ἐθέλουσιν, ὅπου δ' εἰσὶ πρόσοδοι,  μὴ   ποιεῖν νῦν οἱ δημαγωγοὶ
[6, 1318]   πολλὴν οὐσίαν ἔχειν ἄσχολος, ὥστε  μὴ   πολλάκις ἐκκλησιάζειν διὰ δὲ τὸ
[6, 1318]   νομῆς. διὰ μὲν γὰρ τὸ  μὴ   πολλὴν οὐσίαν ἔχειν ἄσχολος, ὥστε
[6, 1317]   τὴν δημοκρατίαν, ἀλλὰ καὶ τῷ  μὴ   τὴν αὐτήν, δευτέρα δὲ περὶ
[6, 1322]   ἀφωρισμένη τὰς κοινὰς πάσας, ὅσας  μὴ   τοῖς ἱερεῦσιν ἀποδίδωσιν νόμος,
[6, 1319]   πόλεως φέρειν, οὔτε ῥᾴδιον διαμένειν  μὴ   τοῖς νόμοις καὶ τοῖς ἔθεσιν
[6, 1320]   ἀνέτρεψεν, ὅπου μὲν οὖν πρόσοδοι  μὴ   τυγχάνουσιν οὖσαι, δεῖ ποιεῖν ὀλίγας
[6, 1320]   ἀμίσθους, τοῦτο δ' ὅπου πρόσοδοι  μὴ   τυγχάνουσιν οὖσαι πολέμιον τοῖς γνωρίμοις
[6, 1320]   πλωτῆρσιν ἐπιδέχεται πλείους ἁμαρτίας ὥστε  μὴ   φθείρεσθαι δι' αὐτάς, τὰ δὲ
[6, 1320]   φέρει μὲν καὶ πρὸς τὸ  μὴ   φοβεῖσθαι τοὺς πλουσίους τὰς δαπάνας
[6, 1317]   εἴπερ τοῦ δουλεύοντος τὸ ζῆν  μὴ   ὡς βούλεται. τῆς μὲν οὖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007