HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ο  =  15 formes différentes pour 175 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, pages
[6, 1319]   δημοκρατίαι συνεστᾶσι, πολλῷ φαυλότερα τούτων:     γὰρ βίος φαῦλος, καὶ οὐθὲν
[6, 1318]   τοὺς δήμους. βέλτιστος γὰρ δῆμος     γεωργικός ἐστιν, ὥστε καὶ ποιεῖν
[6, 1320]   εὐλαβεῖς ἔσονται ζημιώσονται γὰρ ὁμοίωσ,     δ' ὄχλος ἧττον καταψηφιεῖται τῶν
[6, 1320]   κληρωτάς, τὰς μὲν κληρωτὰς ὅπως     δῆμος αὐτῶν μετέχῃ, τὰς δ'
[6, 1322]   τοῦ πλήθους, ὅπου κύριός ἐστιν     δῆμος: δεῖ γὰρ εἶναι τὸ
[6, 1317]   γὰρ ἀνάγει τὰς κρίσεις πάσας     δῆμος εὐπορῶν μισθοῦ, καθάπερ εἴρηται
[6, 1321]   τῶν περὶ τὰς ἑστιάσεις μετέχων     δῆμος καὶ τὴν πόλιν ὁρῶν
[6, 1321]   δεῖ προσκεῖσθαι λειτουργίας, ἵν' ἑκὼν     δῆμος μὴ μετέχῃ καὶ συγγνώμην
[6, 1322]   ὅσας μὴ τοῖς ἱερεῦσιν ἀποδίδωσιν     νόμος, ἀλλ' ἀπὸ τῆς κοινῆς
[6, 1320]   καὶ πάλιν δέονται τῶν αὐτῶν:     τετρημένος γάρ ἐστι πίθος
[6, 1318]   πόλις, πλούσιοι καὶ πένητες,     τι ἂν ἀμφοτέροις δόξῃ
[6, 1318]   καὶ μὴ πᾶν ἐξεῖναι ποιεῖν     τι ἂν δόξῃ, συμφέρον ἐστίν:
[6, 1318]   τοῖς πλείοσιν, οἱ δ' ὀλιγαρχικοὶ     τι ἂν δόξῃ τῇ πλείονι
[6, 1317]   πλῆθος ἀναγκαῖον εἶναι κύριον, καὶ     τι ἂν δόξῃ τοῖς πλείοσι,
[6, 1318]   δικαίων ἀμφότεροι. λέγουσι γὰρ ὡς     τι ἂν δόξῃ τοῖς πλείοσι
[6, 1318]   γὰρ οἱ δημοτικοὶ τοῦτο δίκαιον     τι ἂν δόξῃ τοῖς πλείοσιν,
[6, 1318]   γὰρ ἐξουσία τοῦ πράττειν     τι ἂν ἐθέλῃ τις οὐ
[6, 1318]   καὶ ἀδικίαν: εἰ μὲν γὰρ     τι ἂν οἱ ὀλίγοι, τυραννίς
[6, 1318]   ἔστω, ἐὰν δὲ τἀναντία δόξῃ,     τι ἂν οἱ πλείους καὶ
[6, 1318]   ἄρχειν δίκαιος μόνοσ, εἰ δ'     τι ἂν οἱ πλείους κατ'
[6, 1319]   τῷ Ἀφυταίων νόμῳ, πρὸς γὰρ     λέγομέν ἐστι χρήσιμος: ἐκεῖνοι γάρ,
[6, 1320]   δ' εἰσὶ πρόσοδοι, μὴ ποιεῖν     νῦν οἱ δημαγωγοὶ ποιοῦσιν τὰ
[6, 1320]   μάλιστα δημοκρατεῖσθαι ὀλιγαρχεῖσθαι, ἀλλ'     πλεῖστον χρόνον. οἱ δὲ νῦν
[6, 1320]   τοῦτ' εἶναι δημοτικὸν μηδ' ὀλιγαρχικὸν     ποιήσει τὴν πόλιν ὅτι μάλιστα
[6, 1322]   Ἀθήνησιν τῶν Ἕνδεκα καλουμένων.  διὸ   βέλτιον καὶ ταύτην χωρίζειν, καὶ
[6, 1322]   ἀλλήλοις, καὶ πράξεων μὴ γιγνομένων.  διὸ   βέλτιον μὴ μίαν εἶναι ταύτην
[6, 1322]   ἄλλων φυλάττειν ἄλλους δύνανται.  διὸ   δεῖ μὴ μίαν ἀποτεταγμένην ἀρχὴν
[6, 1319]   οὐ χαλεπὸν μεῖναι πολιτευομένους ὁπωσοῦν.  διὸ   δεῖ, περὶ ὧν τεθεώρηται πρότερον,
[6, 1320]   πολλὰ δημεύουσι διὰ τῶν δικαστηρίων.  διὸ   δεῖ πρὸς ταῦτα ἀντιπράττειν τοὺς
[6, 1318]   ὥσπερ ἐν Μαντινείᾳ ποτ' ἦν.  διὸ   δὴ καὶ συμφέρον ἐστὶ τῇ
[6, 1322]   ἀρχῶν σχεδὸν τοσαῦταί τινές εἰσιν:  ἄλλο   δ' εἶδος ἐπιμελείας περὶ
[6, 1318]   δικαστήριον: ~ἢ γὰρ ἀποκληρωτέον  ἄλλο   τι τοιοῦτον ποιητέον. ἀλλὰ περὶ
[6, 1319]   ὅπου νομεῖς εἰσι καὶ ζῶσιν  ἀπὸ   βοσκημάτων: πολλὰ γὰρ ἔχει τῇ
[6, 1318]   δημοκρατίαν ὅπου ζῇ τὸ πλῆθος  ἀπὸ   γεωργίας νομῆς. διὰ μὲν
[6, 1318]   καὶ ἀπὸ τιμημάτων, τὰς μείζους  ἀπὸ   μειζόνων, καὶ ἀπὸ τιμημάτων
[6, 1320]   τυγχάνουσιν οὖσαι πολέμιον τοῖς γνωρίμοις  ἀπό   τε γὰρ εἰσφορᾶς καὶ δημεύσεως
[6, 1321]   δ' ὀλιγαρχίαν δῆλον ὅτι τοὐναντίον  ἀπὸ   τῆς εὐταξίας δεῖ τυγχάνειν τῆς
[6, 1322]   ἱερεῦσιν ἀποδίδωσιν νόμος, ἀλλ'  ἀπὸ   τῆς κοινῆς ἑστίας ἔχουσι τὴν
[6, 1317]   δέονται καὶ τέχνης, τὸ μὴ  ἀπὸ   τιμήματος μηθενὸς εἶναι τὰς ἀρχὰς
[6, 1318]   μείζους ἀπὸ μειζόνων, καὶ  ἀπὸ   τιμημάτων μὲν μηδεμίαν, ἀλλὰ τοὺς
[6, 1318]   δὲ τὰς μεγίστας αἱρετοὺς καὶ  ἀπὸ   τιμημάτων, τὰς μείζους ἀπὸ μειζόνων,
[6, 1319]   πλείω γῆν μέτρου τινὸς  ἀπό   τινος τόπου πρὸς τὸ ἄστυ
[6, 1318]   ἂν μὴ λήμματα μεγάλα  ἀπὸ   τῶν ἀρχῶν. οἱ γὰρ πολλοὶ
[6, 1320]   πολλὰς μὲν ἡμέρας οὐκ ἐθέλουσιν  ἀπὸ   τῶν ἰδίων ἀπεῖναι, βραχὺν δὲ
[6, 1320]   καὶ τοῖς εὐπόροις, τὰ μὲν  ἀπὸ   τῶν προσόδων γινόμενα συναθροίζοντας ἀθρόα
[6, 1317]   τὸ μὴ ἄρχεσθαι, μάλιστα μὲν  ὑπὸ   μηθενός, εἰ δὲ μή, κατὰ
[6, 1322]   καὶ κατὰ μέρος δὲ αἱ  ὑπὸ   ταύτας τριηραρχίαι καὶ λοχαγίαι καὶ
[6, 1317]   πρότερον ἐν τῇ μεθόδῳ τῇ  πρὸ   ταύτησ, ἔπειτα τὸ μισθοφορεῖν μάλιστα
[6, 1318]   πρώτη τάξει, καθάπερ ἐν τοῖς  πρὸ   τούτων ἐλέχθη λόγοις: ἔστι δὲ
[6, 1317]   τῆς ἀρχῆς τὰ τοιαῦτα δημοτικά:  τὸ   αἱρεῖσθαι τὰς ἀρχὰς πάντας ἐκ
[6, 1319]   τινὲς τῶν παρὰ πολλοῖς κειμένων  τὸ   ἀρχαῖον χρήσιμοι πάντως, τὸ
[6, 1317]   τὰς ἀρχὰς πάντας ἐκ πάντων,  τὸ   ἄρχειν πάντας μὲν ἑκάστου ἕκαστον
[6, 1321]   καὶ σύνεγγυς τῶν περὶ  τὸ   ἄστυ δημοσίων καὶ ἰδίων, ὅπως
[6, 1322]   καὶ περὶ ἀγορὰν καὶ περὶ  τὸ   ἄστυ καὶ λιμένας καὶ τὴν
[6, 1319]   ἀπό τινος τόπου πρὸς  τὸ   ἄστυ καὶ τὴν πόλιν ἦν
[6, 1319]   τὸ περὶ τὴν ἀγορὰν καὶ  τὸ   ἄστυ κυλίεσθαι πᾶν τὸ τοιοῦτον
[6, 1322]   ἀρχόντων, καὶ τέλος αἳ περὶ  τὸ   βουλευόμενόν εἰσι περὶ τῶν κοινῶν:
[6, 1317]   ταῦτα μὲν καὶ τὸ περὶ  τὸ   βουλευόμενον ὀλιγαρχικῶς, ἀριστοκρατικῶς δὲ τὸ
[6, 1318]   τῶν εὐθυνῶν εἶναι κυρίους ἑτέρους.  τὸ   γὰρ ἐπανακρέμασθαι, καὶ μὴ πᾶν
[6, 1321]   δ' ὁπλῖτιν, τὴν ἐχομένην ὀλιγαρχίαν  τὸ   γὰρ ὁπλιτικὸν τῶν εὐπόρων ἐστὶ
[6, 1319]   καὶ τὴν πόλιν ἦν δὲ  τό   γε ἀρχαῖον ἐν πολλαῖς πόλεσι
[6, 1318]   τις καταλειφθῇ ἐξ ἀρχαίας μεταβολῆς,  τό   γε περιαιρεῖσθαι τὴν δύναμιν αὐτῆς
[6, 1319]   καὶ τοὺς πένητας. μετὰ δὲ  τὸ   γεωργικὸν πλῆθος βέλτιστος δῆμός ἐστιν
[6, 1317]   γὰρ τὸ μὲν γεωργικὸν πλῆθος,  τὸ   δὲ βάναυσον καὶ θητικόν: ὧν
[6, 1318]   τῇ πολιτείᾳ καὶ τὴν ἐλευθερίαν.  τὸ   δὲ μετὰ τοῦτο ἀπορεῖται πῶς
[6, 1322]   φυλαρχίαι καὶ ὅσα τούτων μόρια.  τὸ   δὲ πᾶν ἕν τι τούτου
[6, 1322]   καὶ πραττομένους ἀπέχθειαν ἔχει διπλῆν,  τὸ   δὲ περὶ πάντων τοὺς αὐτοὺς
[6, 1318]   αὕτη πολιτεία δικαιοτάτη κατὰ  τὸ   δημοτικὸν δίκαιον, μᾶλλον
[6, 1317]   ἄρχειν. καὶ γὰρ τὸ δίκαιον  τὸ   δημοτικὸν τὸ ἴσον ἔχειν ἐστὶ
[6, 1319]   ἐκκλησιάζει: οἱ δὲ γεωργοῦντες διὰ  τὸ   διεσπάρθαι κατὰ τὴν χώραν οὔτ'
[6, 1321]   ἀκόλουθον δὲ τοῖς εἰρημένοις ἐστὶ  τὸ   διῃρῆσθαι καλῶς τὰ περὶ τὰς
[6, 1317]   πάσας ὅσας ἐνδέχεται,  τὸ   δικάζειν πάντας καὶ ἐκ πάντων,
[6, 1318]   γὰρ ζητοῦσι τὸ ἴσον καὶ  τὸ   δίκαιον οἱ ἥττους, οἱ δὲ
[6, 1317]   ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν. καὶ γὰρ  τὸ   δίκαιον τὸ δημοτικὸν τὸ ἴσον
[6, 1321]   σῴζει τοῦτο γὰρ ἀντίκειται πρὸς  τὸ   δίκαιον τὸ κατὰ τὴν ἀξίαν:
[6, 1317]   εἶναι τέλος καὶ τοῦτ' εἶναι  τὸ   δίκαιον: φασὶ γὰρ δεῖν ἴσον
[6, 1318]   δίχα ἐκκλησία γένηται  τὸ   δικαστήριον: ~ἢ γὰρ ἀποκληρωτέον
[6, 1318]   ἐθέλῃ τις οὐ δύναται φυλάττειν  τὸ   ἐν ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων φαῦλον.
[6, 1317]   δημοκρατίαν: ἐλευθερίας δὲ ἓν μὲν  τὸ   ἐν μέρει ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν.
[6, 1318]   οὐκ ἐπιθυμοῦσιν, ἀλλ' ἥδιον αὐτοῖς  τὸ   ἐργάζεσθαι τοῦ πολιτεύεσθαι καὶ ἄρχειν,
[6, 1318]   μὴ πολλάκις ἐκκλησιάζειν διὰ δὲ  τὸ   ἔχειν τἀνακαῖα πρὸς τοῖς ἔργοις
[6, 1319]   βοηθοῦν: ἥδιον γὰρ τοῖς πολλοῖς  τὸ   ζῆν ἀτάκτως τὸ σωφρόνως.
[6, 1317]   εἶναί φασιν, εἴπερ τοῦ δουλεύοντος  τὸ   ζῆν μὴ ὡς βούλεται. τῆς
[6, 1319]   καὶ γυναικῶν καὶ παίδων, καὶ  τὸ   ζῆν ὅπως τις βούλεται παρορᾶν:
[6, 1317]   τῆς πολιτείας ὅρον: ἓν δὲ  τὸ   ζῆν ὡς βούλεταί τις. τοῦτο
[6, 1319]   τὸ τῶν ἀγοραίων ἀνθρώπων καὶ  τὸ   θητικόν, ἔτι δὲ διὰ τὸ
[6, 1318]   εἶναι δημοκρατικοῦ τοῦτο δ' ἐστὶ  τὸ   ἴσον ἔχειν ἅπαντας κατ' ἀριθμόν
[6, 1317]   γὰρ τὸ δίκαιον τὸ δημοτικὸν  τὸ   ἴσον ἔχειν ἐστὶ κατὰ ἀριθμὸν
[6, 1318]   δυναμένους πλεονεκτεῖν: ἀεὶ γὰρ ζητοῦσι  τὸ   ἴσον καὶ τὸ δίκαιον οἱ
[6, 1318]   μετὰ τοῦτο ἀπορεῖται πῶς ἕξουσι  τὸ   ἴσον, πότερον δεῖ τὰ τιμήματα
[6, 1317]   πρὸς τὴν ἐλευθερίαν τὴν κατὰ  τὸ   ἴσον. τούτων δ' ὑποκειμένων καὶ
[6, 1319]   τὰ πλεῖστα σχεδόν. πρὸς δὲ  τὸ   καθιστάναι ταύτην τὴν δημοκρατίαν καὶ
[6, 1321]   γὰρ ἀντίκειται πρὸς τὸ δίκαιον  τὸ   κατὰ τὴν ἀξίαν: τὴν δ'
[6, 1319]   εἶναι τὸν δῆμον: πρὸς δὲ  τὸ   κατασκευάζειν γεωργὸν τὸν δῆμον τῶν
[6, 1317]   ἕκαστον αὐτῶν γνωρίζειν πρός τε  τὸ   κατασκευάζειν ἣν ἄν τις αὐτῶν
[6, 1319]   συνιστάναι τινὰ τοιαύτην πολιτείαν οὐ  τὸ   καταστῆσαι μέγιστον ἔργον οὐδὲ μόνον,
[6, 1317]   ἕκαστον δ' ἐν μέρει πάντων,  τὸ   κληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχὰς
[6, 1320]   τῶν καταδικαζομένων καὶ φερόμενον πρὸς  τὸ   κοινόν, ἀλλ' ἱερόν: οἱ μὲν
[6, 1320]   ἄποροι, φέρει δὲ καὶ πρὸς  τὸ   κρίνεσθαι τὰς δίκας πολὺ βέλτιον:
[6, 1322]   δεῖ γὰρ εἶναι τὸ συνάγον  τὸ   κύριον κύριον τῆς πολιτείας. καλεῖται
[6, 1318]   δ' οὐκ ἀποροῦσιν. ἔτι δὲ  τὸ   κυρίους εἶναι τοῦ ἑλέσθαι καὶ
[6, 1317]   δ' εἰσὶ νῦν, οἷον ἂν  τὸ   μὲν βουλευόμενον καὶ τὸ περὶ
[6, 1317]   διάφοροι οἱ δῆμοι γίνεται γὰρ  τὸ   μὲν γεωργικὸν πλῆθος, τὸ δὲ
[6, 1321]   ἱππικὴν καὶ ὁπλιτικὴν ἀγωνίζονται ῥᾳδίως.  τὸ   μὲν οὖν ἐκ τούτων καθιστάναι
[6, 1322]   μᾶλλον λήψονται τέλος αἱ πράξεις:  τὸ   μὲν οὖν τοὺς αὐτοὺς εἶναι
[6, 1317]   μὴ ἐμπειρίας δέονται καὶ τέχνης,  τὸ   μὴ ἀπὸ τιμήματος μηθενὸς εἶναι
[6, 1317]   οὗτος δεύτερος: ἐντεῦθεν δ' ἐλήλυθε  τὸ   μὴ ἄρχεσθαι, μάλιστα μὲν ὑπὸ
[6, 1319]   νόμον εἶναι τοιοῦτόν τι δυνάμενος,  τὸ   μὴ δανείζειν εἴς τι μέρος
[6, 1317]   τὰς ἀρχὰς ὅτι μικροτάτου,  τὸ   μὴ δὶς τὸν αὐτὸν ἄρχειν
[6, 1318]   νομῆς. διὰ μὲν γὰρ  τὸ   μὴ πολλὴν οὐσίαν ἔχειν ἄσχολος,
[6, 1320]   γὰρ φέρει μὲν καὶ πρὸς  τὸ   μὴ φοβεῖσθαι τοὺς πλουσίους τὰς
[6, 1317]   βαναυσία: ἔτι δὲ τῶν ἀρχῶν  τὸ   μηδεμίαν ἀίδιον εἶναι, ~ἐὰν δέ
[6, 1318]   δημοκρατία καὶ δῆμος. ἴσον γὰρ  τὸ   μηθὲν μᾶλλον ἄρχειν τοὺς ἀπόρους
[6, 1317]   μεθόδῳ τῇ πρὸ ταύτησ, ἔπειτα  τὸ   μισθοφορεῖν μάλιστα μὲν πάντας, ἐκκλησίαν
[6, 1318]   πλείω τῶν ἄλλων εὐπόρων, κατὰ  τὸ   ὀλιγαρχικὸν δίκαιον ἄρχειν δίκαιος μόνοσ,
[6, 1317]   ὀλίγας ἔξω τῶν κατὰ πόλεμον,  τὸ   ὀλιγοχρονίους εἶναι τὰς ἀρχὰς
[6, 1319]   τὸ ἀρχαῖον χρήσιμοι πάντως,  τὸ   ὅλως μὴ ἐξεῖναι κεκτῆσθαι πλείω
[6, 1319]   χωρίζειν. ~τὴν δὲ τελευταίαν, διὰ  τὸ   πάντας κοινωνεῖν, οὔτε πάσης ἐστὶ
[6, 1317]   τὸ βουλευόμενον ὀλιγαρχικῶς, ἀριστοκρατικῶς δὲ  τὸ   περὶ τὰς ἀρχαιρεσίας, κατ'
[6, 1317]   ἂν τὸ μὲν βουλευόμενον καὶ  τὸ   περὶ τὰς ἀρχαιρεσίας ὀλιγαρχικῶς
[6, 1319]   τὸ θητικόν, ἔτι δὲ διὰ  τὸ   περὶ τὴν ἀγορὰν καὶ τὸ
[6, 1317]   ἀριστοκρατικῶς, ταῦτα μὲν καὶ  τὸ   περὶ τὸ βουλευόμενον ὀλιγαρχικῶς, ἀριστοκρατικῶς
[6, 1317]   τούτου δ' ὄντος τοῦ δικαίου  τὸ   πλῆθος ἀναγκαῖον εἶναι κύριον, καὶ
[6, 1318]   ποιεῖν ἐνδέχεται δημοκρατίαν ὅπου ζῇ  τὸ   πλῆθος ἀπὸ γεωργίας νομῆς.
[6, 1319]   χρηστὴν καὶ πολιτείαν: ἀναγκάζεται γὰρ  τὸ   πλῆθος ἐπὶ τῶν ἀγρῶν ποιεῖσθαι
[6, 1320]   ἐπὶ τὴν χρῆσιν εὔνουν παρασκευάζουσι  τὸ   πλῆθος: ἔτι δὲ τὰς ἀρχὰς
[6, 1320]   τὸν ἀληθινῶς δημοτικὸν ὁρᾶν ὅπως  τὸ   πλῆθος μὴ λίαν ἄπορον ᾖ:
[6, 1319]   ἔργον μετ' ἀρετῆς ὧν μεταχειρίζεται  τὸ   πλῆθος τό τε τῶν βαναύσων
[6, 1319]   μέντοι προσλαμβάνειν μέχρι ἂν ὑπερτείνῃ  τὸ   πλῆθος τῶν γνωρίμων καὶ τῶν
[6, 1318]   δίκαιον, μᾶλλον κατὰ  τὸ   πλῆθος; φασὶ γὰρ οἱ δημοτικοὶ
[6, 1319]   διὰ τίν' αἰτίαν, ὅτι διὰ  τὸ   ποιόν τινα εἶναι τὸν δῆμον:
[6, 1322]   χαλεπὴ μὲν οὖν ἐστι διὰ  τὸ   πολλὴν ἔχειν ἀπέχθειαν, ὥστε ὅπου
[6, 1322]   δὲ ἔνθα μὲν πρόβουλοι διὰ  τὸ   προβουλεύειν, ὅπου δὲ πλῆθός ἐστι,
[6, 1322]   βέλτιον καὶ ταύτην χωρίζειν, καὶ  τὸ   σόφισμα ζητεῖν καὶ περὶ ταύτην.
[6, 1322]   δῆμος: δεῖ γὰρ εἶναι  τὸ   συνάγον τὸ κύριον κύριον τῆς
[6, 1319]   πολλοῖς τὸ ζῆν ἀτάκτως  τὸ   σωφρόνως. ἔστι δὲ {ἔργον} τοῦ
[6, 1319]   ἀρετῆς ὧν μεταχειρίζεται τὸ πλῆθος  τό   τε τῶν βαναύσων καὶ τὸ
[6, 1322]   γὰρ αὐτὴ πολλάκις ἔχει  τὸ   τέλος καὶ τὴν εἰσφοράν,
[6, 1319]   βούλεται παρορᾶν: πολὺ γὰρ ἔσται  τὸ   τῇ τοιαύτῃ πολιτείᾳ βοηθοῦν: ἥδιον
[6, 1317]   πολιτείας καὶ τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων,  τὸ   τὴν ἐκκλησίαν κυρίαν εἶναι πάντων
[6, 1321]   ἤτοι καθάπερ εἴρηται πρότερον, τοῖς  τὸ   τίμημα κτωμένοις, καθάπερ Θηβαίοις,
[6, 1320]   τῶν κυριωτέρων: τῷ τε κτωμένῳ  τὸ   τίμημα μετέχειν ἐξεῖναι τῆς πολιτείας,
[6, 1318]   ἂν οἱ πλείους καὶ ὧν  τὸ   τίμημα πλεῖον: οἷον, εἰ οἱ
[6, 1318]   πέντε τῶν πενήτων: ὁποτέρων οὖν  τὸ   τίμημα ὑπερτείνει συναριθμουμένων ἀμφοτέρων ἑκατέροις,
[6, 1319]   καὶ τὸ ἄστυ κυλίεσθαι πᾶν  τὸ   τοιοῦτον γένος ὡς εἰπεῖν ῥᾳδίως
[6, 1317]   πλείους γάρ εἰσι, κύριον δὲ  τὸ   τοῖς πλείοσι δόξαν. ἓν μὲν
[6, 1319]   τό τε τῶν βαναύσων καὶ  τὸ   τῶν ἀγοραίων ἀνθρώπων καὶ τὸ
[6, 1318]   χειρόνων, καὶ ἄρξουσι δικαίως διὰ  τὸ   τῶν εὐθυνῶν εἶναι κυρίους ἑτέρους.
[6, 1319]   πολιτείαν, καὶ τοὺς γνωρίμους πρὸς  τὸ   χαλεπῶς ὑπομένειν τὴν δημοκρατίαν παροξύνουσι
[6, 1319]   ἑπομένως γὰρ δεῖ παρεκβαίνειν καὶ  τὸ   χεῖρον ἀεὶ πλῆθος χωρίζειν. ~τὴν
[6, 1319]   τοιαύτην, οἷς Κλεισθένης τε Ἀθήνησιν  ἐχρήσατο   βουλόμενος αὐξῆσαι τὴν δημοκρατίαν, καὶ
[6, 1320]   τεχναστέον οὖν ὅπως ἂν εὐπορία  γένοιτο   χρόνιος. ἐπεὶ δὲ συμφέρει τοῦτο
[6, 1318]   τὴν ἐλευθερίαν. τὸ δὲ μετὰ  τοῦτο   ἀπορεῖται πῶς ἕξουσι τὸ ἴσον,
[6, 1320]   πλῆθος μὴ λίαν ἄπορον ᾖ:  τοῦτο   γὰρ αἴτιον τοῦ μοχθηρὰν εἶναι
[6, 1321]   δημοκρατίας ὅλως πολυανθρωπία σῴζει  τοῦτο   γὰρ ἀντίκειται πρὸς τὸ δίκαιον
[6, 1317]   οὖν τῆς δημοκρατικῆς πολιτείας ἐλευθερία  τοῦτο   γὰρ λέγειν εἰώθασιν, ὡς ἐν
[6, 1317]   τὸ ζῆν ὡς βούλεταί τις.  τοῦτο   γὰρ τῆς ἐλευθερίας ἔργον εἶναί
[6, 1320]   πολλῶν μὲν ὀλίγας δ' ἡμέρας  τοῦτο   γὰρ φέρει μὲν καὶ πρὸς
[6, 1318]   δικαίου τοῦ ὁμολογουμένου εἶναι δημοκρατικοῦ  τοῦτο   δ' ἐστὶ τὸ ἴσον ἔχειν
[6, 1320]   εἰσι καὶ χαλεπὸν ἐκκλησιάζειν ἀμίσθους,  τοῦτο   δ' ὅπου πρόσοδοι μὴ τυγχάνουσιν
[6, 1318]   πλῆθος; φασὶ γὰρ οἱ δημοτικοὶ  τοῦτο   δίκαιον τι ἂν δόξῃ
[6, 1318]   οὕτω δεῖ τιθέναι τὴν κατὰ  τοῦτο   ἰσότητα, ἀλλὰ διελεῖν μὲν οὕτως,
[6, 1320]   γένοιτο χρόνιος. ἐπεὶ δὲ συμφέρει  τοῦτο   καὶ τοῖς εὐπόροις, τὰ μὲν
[6, 1318]   τίμημα ὑπερτείνει συναριθμουμένων ἀμφοτέρων ἑκατέροις,  τοῦτο   κύριον. ἐὰν δὲ ἴσοι συμπέσωσι,
[6, 1318]   ἀμφοτέροις δόξῃ τοῖς πλείοσι,  τοῦτο   κύριον ἔστω, ἐὰν δὲ τἀναντία
[6, 1318]   εἶναι δεῖ κύριον: ἔστω δὴ  τοῦτο,   μὴ μέντοι πάντως, ἀλλ' ἐπειδὴ
[6, 1321]   εἶναι μνημεῖα τῆς δαπάνης. ἀλλὰ  τοῦτο   νῦν οἱ περὶ τὰς ὀλιγαρχίας
[6, 1317]   μὲν οὖν τῆς ἐλευθερίας σημεῖον  τοῦτο,   ὃν τίθενται πάντες οἱ δημοτικοὶ
[6, 1320]   ἵνα πολιτεύωνται βέλτιον. ἔστι δὲ  τοῦτο   ποιῆσαι. καὶ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς
[6, 1317]   πρὸς τὴν ὑπόθεσιν, ἁμαρτάνουσι δὲ  τοῦτο   ποιοῦντες, καθάπερ ἐν τοῖς περὶ
[6, 1319]   μητρός: ἅπαν γὰρ οἰκεῖον  τοῦτο   τῷ τοιούτῳ δήμῳ μᾶλλον. εἰώθασι
[6, 1321]   ἀγωνίζονται χεῖρον: δεῖ δὲ πρὸς  τοῦτο   φάρμακον παρὰ τῶν πολεμικῶν λαμβάνειν
[6, 1317]   δημοκρατίας μιᾶς εἶναι καὶ διαφόρους.  δύο   γάρ εἰσιν αἰτίαι δι' ἅσπερ
[6, 1319]   σῴζηται μᾶλλον: μίαν γὰρ  δύο   τρεῖς ἡμέρας οὐ χαλεπὸν
[6, 1318]   μὴ μέντοι πάντως, ἀλλ' ἐπειδὴ  δύο   μέρη τετύχηκεν ἐξ ὧν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007