HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ς  =  402 formes différentes pour 927 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, pages
[6, 1323]   τριῶν δ' οὐσῶν ἀρχῶν καθ'  ἃς   αἱροῦνταί τινες ἀρχὰς τὰς κυρίους,
[6, 1317]   τὰς κυρίας, τῶν ἀρχῶν  ἃς   ἀνάγκη συσσιτεῖν μετ' ἀλλήλων. ἔτι
[6, 1321]   καὶ ταῖς ἀρχαῖς ταῖς κυριωτάταις,  ἃς   δεῖ τοὺς ἐν τῇ πολιτείᾳ
[6, 1320]   ἐκκλησίας, καὶ δικαστήρια πολλῶν μὲν  ὀλίγας   δ' ἡμέρας τοῦτο γὰρ φέρει
[6, 1320]   μὴ τυγχάνουσιν οὖσαι, δεῖ ποιεῖν  ὀλίγας   ἐκκλησίας, καὶ δικαστήρια πολλῶν μὲν
[6, 1317]   ἄρχειν μηδεμίαν ὀλιγάκις  ὀλίγας   ἔξω τῶν κατὰ πόλεμον, τὸ
[6, 1316]   ἑκάστην. ἔτι δὲ καὶ τὰς  συναγωγὰς   αὐτῶν τῶν εἰρημένων ἐπισκεπτέον πάντων
[6, 1321]   δικῶν γίνεσθαι δεῖ καὶ τὰς  εἰσαγωγάς.   ἐνιαχοῦ μὲν οὖν μερίζουσι καὶ
[6, 1320]   ἐκπέμποντες τοῦ δήμου πρὸς τὰς  περιοικίδας   ποιοῦσιν εὐπόρους. χαριέντων δ' ἐστὶ
[6, 1318]   δέ: καὶ γὰρ τὰς ἀρχαίας  τυραννίδας   ὑπέμενον καὶ τὰς ὀλιγαρχίας ὑπομένουσιν,
[6, 1322]   τὰς τῶν ἔνων μᾶλλον τὰς  νέας,   καὶ τὰς τῶν ἐνεστώτων ἑτέρας
[6, 1322]   πρώτας, μετὰ δὲ ταύτας τὰς  ἀναγκαίας   μὲν οὐθὲν ἧττον, ἐν σχήματι
[6, 1320]   ἐν δὲ τούτῳ πρὸς τὰς  ἀναγκαίας   συνόδους τοὺς εὐπόρους εἰσφέρειν τὸν
[6, 1318]   ~ἐὰν δέ τις καταλειφθῇ ἐξ  ἀρχαίας   μεταβολῆς, τό γε περιαιρεῖσθαι τὴν
[6, 1318]   σημεῖον δέ: καὶ γὰρ τὰς  ἀρχαίας   τυραννίδας ὑπέμενον καὶ τὰς ὀλιγαρχίας
[6, 1321]   τῇ πολιτείᾳ κατέχειν, δεῖ προσκεῖσθαι  λειτουργίας,   ἵν' ἑκὼν δῆμος μὴ
[6, 1318]   ὅπου ζῇ τὸ πλῆθος ἀπὸ  γεωργίας   νομῆς. διὰ μὲν γὰρ
[6, 1320]   μή, πρὸς ἀφορμὴν ἐμπορίας καὶ  γεωργίας,   ~καί, εἰ μὴ πᾶσι δυνατόν,
[6, 1322]   τινές εἰσιν: ἄλλο δ' εἶδος  ἐπιμελείας   περὶ τοὺς θεούς, οἷον
[6, 1321]   καὶ ὅσα τούτοις ἄλλα τῆς  ἐπιμελείας   ὁμοιότροπα. καλοῦσι δ' ἀστυνομίαν οἱ
[6, 1322]   ἕν τι τούτου ἐστὶν εἶδος,  ἐπιμελείας   πολεμικῶν. περὶ μὲν οὖν ταύτην
[6, 1322]   ὅσαι τάττονται πρὸς τὰς πολεμικὰς  χρείας.   δεῖ δὲ καὶ ἐν εἰρήνῃ
[6, 1317]   ἀριστοκρατίας τε ὀλιγαρχικὰς εἶναι καὶ  πολιτείας   δημοκρατικωτέρας. λέγω δὲ τοὺς συνδυασμοὺς
[6, 1319]   καὶ ταύτην καὶ τὰς ἄλλας  πολιτείας,   εἴρηται πρότερον τὰ πλεῖστα σχεδόν.
[6, 1317]   ὑπόθεσις μὲν οὖν τῆς δημοκρατικῆς  πολιτείας   ἐλευθερία τοῦτο γὰρ λέγειν εἰώθασιν,
[6, 1317]   ~ταῦτα γὰρ συνδυαζόμενα ποιεῖ τὰς  πολιτείας   ἐπαλλάττειν, ὥστε ἀριστοκρατίας τε ὀλιγαρχικὰς
[6, 1317]   ζητοῦσι μὲν γὰρ οἱ τὰς  πολιτείας   καθιστάντες ἅπαντα τὰ οἰκεῖα συναγαγεῖν
[6, 1320]   περιλήψονται μάλιστα τὰ σῴζοντα τὰς  πολιτείας,   καὶ μὴ νομίζειν τοῦτ' εἶναι
[6, 1316]   τε βουλευτικοῦ καὶ κυρίου τῆς  πολιτείας   καὶ τῆς περὶ τὰς ἀρχὰς
[6, 1317]   κυριωτάτων, οἷον περὶ εὐθυνῶν καὶ  πολιτείας   καὶ τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων, τὸ
[6, 1322]   συνάγον τὸ κύριον κύριον τῆς  πολιτείας.   καλεῖται δὲ ἔνθα μὲν πρόβουλοι
[6, 1320]   ταῦτα ἀντιπράττειν τοὺς κηδομένους τῆς  πολιτείας,   νομοθετοῦντας μηδὲν εἶναι δημόσιον τῶν
[6, 1317]   μὴ πάντα συντεθῇ τὰ τῆς  πολιτείας   οἰκεῖα. ποία μὲν οὖν δημοκρατία
[6, 1317]   ἀκολουθοῦντα καὶ δοκοῦντ' εἶναι τῆς  πολιτείας   οἰκεῖα ταύτης ποιεῖ συντιθέμενα τὰς
[6, 1317]   τίθενται πάντες οἱ δημοτικοὶ τῆς  πολιτείας   ὅρον: ἓν δὲ τὸ ζῆν
[6, 1320]   τὸ τίμημα μετέχειν ἐξεῖναι τῆς  πολιτείας,   τοσούτου εἰσαγομένου τοῦ δήμου πλήθους
[6, 1317]   γὰρ καὶ περὶ τῆς ἀντικειμένης  πολιτείας   φανερόν, αὕτη δ' ἐστὶν ἣν
[6, 1321]   καθιστάναι, δεῖ δὲ διῃρημένης τῆς  ἡλικίας,   καὶ τῶν μὲν ὄντων πρεσβυτέρων
[6, 1319]   ἐπὶ τῶν ἀγρῶν ποιεῖσθαι τὰς  ἀποικίας,   ὥστε δεῖ, κἂν ἀγοραῖος ὄχλος
[6, 1317]   γίνεσθαι συμβαίνει, καὶ πλείους δημοκρατίας  μιᾶς   εἶναι καὶ διαφόρους. δύο γάρ
[6, 1321]   καλοῦσι δ' ἀποδέκτας τούτους καὶ  ταμίας.   ἑτέρα δ' ἀρχὴ πρὸς ἣν
[6, 1322]   οἷον ἱεροποιοὺς καὶ ναοφύλακας καὶ  ταμίας   τῶν ἱερῶν χρημάτων. ἐχομένη δὲ
[6, 1318]   ἀναπληροῖ τὴν ἔνδειαν, εἴ τι  φιλοτιμίας   ἔχουσιν, ἐπεὶ παρ' ἐνίοις δήμοις,
[6, 1322]   εὐημερούσαις πόλεσιν, ἔτι δὲ φροντιζούσαις  εὐκοσμίας,   γυναικονομία νομοφυλακία παιδονομία γυμνασιαρχία, ~πρὸς
[6, 1321]   δῆλον ὅτι τοὐναντίον ἀπὸ τῆς  εὐταξίας   δεῖ τυγχάνειν τῆς σωτηρίας. ἐπεὶ
[6, 1321]   πλείους, ὥσπερ τυγχάνει πρότερον εἰρημένον:  ποίας   οὖν ἁρμόττει συνάγειν καὶ ποίας
[6, 1321]   ποίας οὖν ἁρμόττει συνάγειν καὶ  ποίας   χωρίζειν, δεῖ μὴ λανθάνειν. πρώτη
[6, 1317]   γὰρ στοχάζεσθαί φασι πᾶσαν δημοκρατίαν:  ἐλευθερίας   δὲ ἓν μὲν τὸ ἐν
[6, 1317]   βούλεταί τις. τοῦτο γὰρ τῆς  ἐλευθερίας   ἔργον εἶναί φασιν, εἴπερ τοῦ
[6, 1317]   δόξαν. ἓν μὲν οὖν τῆς  ἐλευθερίας   σημεῖον τοῦτο, ὃν τίθενται πάντες
[6, 1317]   μόνῃ τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ μετέχοντας  ἐλευθερίας:   ~τούτου γὰρ στοχάζεσθαί φασι πᾶσαν
[6, 1321]   τῆς εὐταξίας δεῖ τυγχάνειν τῆς  σωτηρίας.   ἐπεὶ δὲ τέτταρα μὲν ἔστι
[6, 1317]   περὶ τὰς φθορὰς καὶ τὰς  σωτηρίας   τῶν πολιτειῶν εἴρηται πρότερον. νυνὶ
[6, 1316]   δὲ περὶ φθορᾶς τε καὶ  σωτηρίας   τῶν πολιτειῶν, ἐκ ποίων τε
[6, 1317]   πάσας ὅσαι μὴ  ἐμπειρίας   δέονται καὶ τέχνης, τὸ μὴ
[6, 1322]   δὲ μείζονι τεταγμένας: καὶ γὰρ  ἐμπειρίας   καὶ πίστεως δέονται πολλῆς. τοιαῦται
[6, 1320]   εἰ δὲ μή, πρὸς ἀφορμὴν  ἐμπορίας   καὶ γεωργίας, ~καί, εἰ μὴ
[6, 1317]   βουλὴν καὶ τὰς ἐκκλησίας τὰς  κυρίας,   τῶν ἀρχῶν ἃς ἀνάγκη
[6, 1323]   τινας ἑτέρας συμβαίνει τοιαύτας γίνεσθαι  θεωρίας.   τούτων δ' ἔνιαι φανερῶς εἰσιν
[6, 1321]   τὰς κούφας καὶ τὰς ψιλὰς  ἐργασίας,   ἐκκεκριμένους δὲ ἐκ παίδων ἀθλητὰς
[6, 1320]   ἀπόρους ἀφορμὰς διδόντας τρέπειν ἐπ'  ἐργασίας.   καλῶς δ' ἔχει μιμεῖσθαι καὶ
[6, 1317]   ἀριστοκρατικῶς δὲ τὸ περὶ τὰς  ἀρχαιρεσίας,   κατ' ἄλλον τινὰ τρόπον
[6, 1317]   βουλευόμενον καὶ τὸ περὶ τὰς  ἀρχαιρεσίας   ὀλιγαρχικῶς συντεταγμένον, τὰ δὲ
[6, 1319]   μὴ ποιεῖν ἐν ταῖς δημοκρατίαις  ἐκκλησίας   ἄνευ τοῦ κατὰ τὴν χώραν
[6, 1320]   τυγχάνουσιν οὖσαι, δεῖ ποιεῖν ὀλίγας  ἐκκλησίας,   καὶ δικαστήρια πολλῶν μὲν ὀλίγας
[6, 1317]   δικαστήρια καὶ βουλὴν καὶ τὰς  ἐκκλησίας   τὰς κυρίας, τῶν ἀρχῶν
[6, 1320]   μέλλων. ἔτι δὲ τὰς γινομένας  δημοσίας   δίκας ὡς ὀλιγίστας αἰεὶ ποιεῖν,
[6, 1322]   δὲ ταύτης πρὸς τὰς  θυσίας   ἀφωρισμένη τὰς κοινὰς πάσας, ὅσας
[6, 1321]   διδοῦσι τῆς ἀρχῆς. ἁρμόττει δὲ  θυσίας   τε εἰσιόντας ποιεῖσθαι μεγαλοπρεπεῖς καὶ
[6, 1321]   αἱ δ' ἱπποτροφίαι τῶν μακρὰς  οὐσίας   κεκτημένων εἰσίν, ὅπου δ' ὁπλῖτιν,
[6, 1318]   πλείονι οὐσίᾳ: κατὰ πλῆθος γὰρ  οὐσίας   φασὶ κρίνεσθαι δεῖν. ἔχει δ'
[6, 1320]   δικαστηρίων φαύλων, πολλὰς ἤδη  δημοκρατίας   ἀνέτρεψεν, ὅπου μὲν οὖν πρόσοδοι
[6, 1317]   γὰρ τούτων συντιθεμένων τὰ τῆς  δημοκρατίας   εἴδη γίνεσθαι συμβαίνει, καὶ πλείους
[6, 1317]   ἐπέλθωμεν συντόμως. καὶ πρῶτον περὶ  δημοκρατίας   εἴπωμεν: ἅμα γὰρ καὶ περὶ
[6, 1317]   οἰκεῖα ταύτης ποιεῖ συντιθέμενα τὰς  δημοκρατίας   ἑτέρας: τῇ μὲν γὰρ ἐλάττω,
[6, 1321]   μὲν οὖν χρὴ καθιστάναι τὰς  δημοκρατίας   καὶ τὰς ὀλιγαρχίας, διωρίσθω τὸν
[6, 1320]   πῶς μὲν οὖν δεῖ τὰς  δημοκρατίας   κατασκευάζειν, εἴρηται. σχεδὸν δὲ καὶ
[6, 1317]   εἴδη γίνεσθαι συμβαίνει, καὶ πλείους  δημοκρατίας   μιᾶς εἶναι καὶ διαφόρους. δύο
[6, 1321]   εὖ ἔχει λέγειν ταύτας εἶναι  δημοκρατίας   μικράς. ~πῶς μὲν οὖν χρὴ
[6, 1321]   δέονται φυλακῆς. ~τὰς μὲν οὖν  δημοκρατίας   ὅλως πολυανθρωπία σῴζει τοῦτο
[6, 1316]   ἐπεὶ δὲ τετύχηκεν εἴδη πλείω  δημοκρατίας   ὄντα καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως
[6, 1317]   ὡς βούλεται. τῆς μὲν οὖν  δημοκρατίας   ὅρος οὗτος δεύτερος: ἐντεῦθεν δ'
[6, 1318]   καὶ τοῦτ' εἶναι σχῆμά τι  δημοκρατίας,   ὥσπερ ἐν Μαντινείᾳ ποτ' ἦν.
[6, 1317]   ποιεῖ τὰς πολιτείας ἐπαλλάττειν, ὥστε  ἀριστοκρατίας   τε ὀλιγαρχικὰς εἶναι καὶ πολιτείας
[6, 1316]   τε γίνεται καὶ διὰ τίνας  αἰτίας,   εἴρηται πρότερον: ἐπεὶ δὲ τετύχηκεν
[6, 1320]   οὐδὲ τὰς μικρὰς δύναται φέρειν  ἁμαρτίας,   οὕτω καὶ τῶν πολιτειῶν αἱ
[6, 1320]   ἔχοντα τοῖς πλωτῆρσιν ἐπιδέχεται πλείους  ἁμαρτίας   ὥστε μὴ φθείρεσθαι δι' αὐτάς,
[6, 1322]   νόμος, ἀλλ' ἀπὸ τῆς κοινῆς  ἑστίας   ἔχουσι τὴν τιμήν: καλοῦσι δ'
[6, 1321]   καθιστάναι τὰς δημοκρατίας καὶ τὰς  ὀλιγαρχίας,   διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον. ἀκόλουθον
[6, 1321]   τοῦτο νῦν οἱ περὶ τὰς  ὀλιγαρχίας   οὐ ποιοῦσιν, ἀλλὰ τοὐναντίον: τὰ
[6, 1320]   σχεδὸν δὲ καὶ περὶ τὰς  ὀλιγαρχίας   πῶς δεῖ φανερὸν ἐκ τούτων.
[6, 1318]   ἀρχαίας τυραννίδας ὑπέμενον καὶ τὰς  ὀλιγαρχίας   ὑπομένουσιν, ἐάν τις αὐτοὺς ἐργάζεσθαι
[6, 1321]   καὶ κρηνῶν ἐπιμελητὰς καὶ λιμένων  φύλακας.   ἄλλη δ' ἀναγκαία τε καὶ
[6, 1322]   συναλλαγμάτων ἀναγραφὰς καὶ πράξεις καὶ  φυλακὰς   καὶ ἐπὶ λογισμούς τε καὶ
[6, 1322]   τὰς ἐγγραφὰς ~καὶ περὶ τὰς  φυλακὰς   τῶν σωμάτων. χαλεπὴ μὲν οὖν
[6, 1322]   τῆς ἱερωσύνης, οἷον ἱεροποιοὺς καὶ  ναοφύλακας   καὶ ταμίας τῶν ἱερῶν χρημάτων.
[6, 1322]   ὅτι οὐδὲν ὄφελος γίνεσθαι μὲν  δίκας   περὶ τῶν δικαίων, ταύτας δὲ
[6, 1320]   καὶ πρὸς τὸ κρίνεσθαι τὰς  δίκας   πολὺ βέλτιον: οἱ γὰρ εὔποροι
[6, 1320]   ἔτι δὲ τὰς γινομένας δημοσίας  δίκας   ὡς ὀλιγίστας αἰεὶ ποιεῖν, μεγάλοις
[6, 1319]   παραπλησίως, καὶ τὰ πρὸς τὰς  πολεμικὰς   πράξεις μάλισθ' οὗτοι γεγυμνασμένοι τὰς
[6, 1322]   καὶ ὅσαι τάττονται πρὸς τὰς  πολεμικὰς   χρείας. δεῖ δὲ καὶ ἐν
[6, 1317]   πολιτείας ἐπαλλάττειν, ὥστε ἀριστοκρατίας τε  ὀλιγαρχικὰς   εἶναι καὶ πολιτείας δημοκρατικωτέρας. λέγω
[6, 1321]   διδάσκεσθαι τὰς κούφας καὶ τὰς  ψιλὰς   ἐργασίας, ἐκκεκριμένους δὲ ἐκ παίδων
[6, 1317]   κατασκευάζειν καὶ ταύτας καὶ τὰς  ἄλλας,   ἐπέλθωμεν συντόμως. καὶ πρῶτον περὶ
[6, 1319]   φανερὸν δὲ καὶ πῶς τὰς  ἄλλας.   ἑπομένως γὰρ δεῖ παρεκβαίνειν καὶ
[6, 1322]   καὶ τὰς ἀρχὰς τάς τε  ἄλλας   καὶ τὰς τῶν ἔνων μᾶλλον
[6, 1319]   συμβαίνει καὶ ταύτην καὶ τὰς  ἄλλας   πολιτείας, εἴρηται πρότερον τὰ πλεῖστα
[6, 1320]   γίνεσθαι καὶ δικαστηρίων φαύλων,  πολλὰς   ἤδη δημοκρατίας ἀνέτρεψεν, ὅπου μὲν
[6, 1322]   ταῖς μικραῖς πόλεσιν, ἐνιαχοῦ δὲ  πολλὰς   καὶ κεχωρισμένας τῆς ἱερωσύνης, οἷον
[6, 1320]   πολὺ βέλτιον: οἱ γὰρ εὔποροι  πολλὰς   μὲν ἡμέρας οὐκ ἐθέλουσιν ἀπὸ
[6, 1319]   πάντες γεωργοῦσιν: τιμῶνται γὰρ οὐχ  ὅλας   τὰς κτήσεις, ἀλλὰ κατὰ τηλικαῦτα
[6, 1320]   μὴ πᾶσι δυνατόν, ἀλλὰ κατὰ  φυλὰς   τι μέρος ἕτερον ἐν
[6, 1320]   γνωρίμων καὶ διαλαμβάνοντας τοὺς ἀπόρους  ἀφορμὰς   διδόντας τρέπειν ἐπ' ἐργασίας. καλῶς
[6, 1320]   μὴ φοβεῖσθαι τοὺς πλουσίους τὰς  δαπάνας   κἂν οἱ μὲν εὔποροι μὴ
[6, 1322]   ἧττον, ἐν σχήματι δὲ μείζονι  τεταγμένας:   καὶ γὰρ ἐμπειρίας καὶ πίστεως
[6, 1322]   καὶ περὶ τὸ ἄστυ καὶ  λιμένας   καὶ τὴν χώραν, ἔτι περὶ
[6, 1320]   μηδὲν μέλλων. ἔτι δὲ τὰς  γινομένας   δημοσίας δίκας ὡς ὀλιγίστας αἰεὶ
[6, 1322]   πόλεσιν, ἐνιαχοῦ δὲ πολλὰς καὶ  κεχωρισμένας   τῆς ἱερωσύνης, οἷον ἱεροποιοὺς καὶ
[6, 1322]   πρὸς τὰς θυσίας ἀφωρισμένη τὰς  κοινὰς   πάσας, ὅσας μὴ τοῖς ἱερεῦσιν
[6, 1316]   ποίων τε γίνεται καὶ διὰ  τίνας   αἰτίας, εἴρηται πρότερον: ἐπεὶ δὲ
[6, 1320]   κέκτηνται τὸν δῆμον: ἀεὶ γάρ  τινας   ἐκπέμποντες τοῦ δήμου πρὸς τὰς
[6, 1323]   γυμνικοὺς καὶ Διονυσιακούς, κἂν εἴ  τινας   ἑτέρας συμβαίνει τοιαύτας γίνεσθαι θεωρίας.
[6, 1322]   λογισμούς τε καὶ ἐξετάσεις καὶ  προσευθύνας   τῶν ἀρχόντων, καὶ τέλος αἳ
[6, 1323]   γυμνασιαρχία, ~πρὸς δὲ τούτοις περὶ  ἀγῶνας   ἐπιμέλεια γυμνικοὺς καὶ Διονυσιακούς, κἂν
[6, 1319]   γὰρ δύο τρεῖς  ἡμέρας   οὐ χαλεπὸν μεῖναι πολιτευομένους ὁπωσοῦν.
[6, 1320]   οἱ γὰρ εὔποροι πολλὰς μὲν  ἡμέρας   οὐκ ἐθέλουσιν ἀπὸ τῶν ἰδίων
[6, 1320]   δικαστήρια πολλῶν μὲν ὀλίγας δ'  ἡμέρας   τοῦτο γὰρ φέρει μὲν καὶ
[6, 1322]   νέας, καὶ τὰς τῶν ἐνεστώτων  ἑτέρας   καταδικασάσης ἑτέραν εἶναι τὴν πραττομένην,
[6, 1323]   καὶ Διονυσιακούς, κἂν εἴ τινας  ἑτέρας   συμβαίνει τοιαύτας γίνεσθαι θεωρίας. τούτων
[6, 1317]   ταύτης ποιεῖ συντιθέμενα τὰς δημοκρατίας  ἑτέρας:   τῇ μὲν γὰρ ἐλάττω, τῇ
[6, 1317]   τε ὀλιγαρχικὰς εἶναι καὶ πολιτείας  δημοκρατικωτέρας.   λέγω δὲ τοὺς συνδυασμοὺς οὓς
[6, 1321]   δυνάμεως, αἱ δ' ἱπποτροφίαι τῶν  μακρὰς   οὐσίας κεκτημένων εἰσίν, ὅπου δ'
[6, 1320]   πλωτήρων τετυχηκότα φαύλων οὐδὲ τὰς  μικρὰς   δύναται φέρειν ἁμαρτίας, οὕτω καὶ
[6, 1321]   ἔχει λέγειν ταύτας εἶναι δημοκρατίας  μικράς.   ~πῶς μὲν οὖν χρὴ καθιστάναι
[6, 1317]   καθάπερ ἐν τοῖς περὶ τὰς  φθορὰς   καὶ τὰς σωτηρίας τῶν πολιτειῶν
[6, 1316]   συντέτακται πολιτείαν, ἔτι δὲ περὶ  φθορᾶς   τε καὶ σωτηρίας τῶν πολιτειῶν,
[6, 1320]   τοῖς γνωρίμοις ἀπό τε γὰρ  εἰσφορᾶς   καὶ δημεύσεως ἀναγκαῖον γίνεσθαι καὶ
[6, 1322]   ἐξεταστὰς οἱ δὲ συνηγόρους. παρὰ  πάσας   δὲ ταύτας τὰς ἀρχὰς
[6, 1320]   πλῆθος: ἔτι δὲ τὰς ἀρχὰς  πάσας   ἐποίησαν διττάς, τὰς μὲν αἱρετὰς
[6, 1317]   κληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχὰς  πάσας   ὅσαι μὴ ἐμπειρίας δέονται
[6, 1317]   ὀλιγοχρονίους εἶναι τὰς ἀρχὰς  πάσας   ὅσας ἐνδέχεται, τὸ δικάζειν
[6, 1317]   αὑτὸν γὰρ ἀνάγει τὰς κρίσεις  πάσας   δῆμος εὐπορῶν μισθοῦ, καθάπερ
[6, 1322]   τὰς θυσίας ἀφωρισμένη τὰς κοινὰς  πάσας,   ὅσας μὴ τοῖς ἱερεῦσιν ἀποδίδωσιν
[6, 1317]   τὰς ἀρχὰς πάσας  ὅσας   ἐνδέχεται, τὸ δικάζειν πάντας καὶ
[6, 1322]   θυσίας ἀφωρισμένη τὰς κοινὰς πάσας,  ὅσας   μὴ τοῖς ἱερεῦσιν ἀποδίδωσιν
[6, 1317]   δεῖ κατασκευάζειν καὶ ταύτας καὶ  τὰς   ἄλλας, ἐπέλθωμεν συντόμως. καὶ πρῶτον
[6, 1319]   εἴρηται: φανερὸν δὲ καὶ πῶς  τὰς   ἄλλας. ἑπομένως γὰρ δεῖ παρεκβαίνειν
[6, 1319]   φθείρειν συμβαίνει καὶ ταύτην καὶ  τὰς   ἄλλας πολιτείας, εἴρηται πρότερον τὰ
[6, 1322]   εἶναι πρώτας, μετὰ δὲ ταύτας  τὰς   ἀναγκαίας μὲν οὐθὲν ἧττον, ἐν
[6, 1320]   διανέμειν, ἐν δὲ τούτῳ πρὸς  τὰς   ἀναγκαίας συνόδους τοὺς εὐπόρους εἰσφέρειν
[6, 1319]   πλῆθος ἐπὶ τῶν ἀγρῶν ποιεῖσθαι  τὰς   ἀποικίας, ὥστε δεῖ, κἂν ἀγοραῖος
[6, 1318]   τιμῆς. σημεῖον δέ: καὶ γὰρ  τὰς   ἀρχαίας τυραννίδας ὑπέμενον καὶ τὰς
[6, 1317]   ὀλιγαρχικῶς, ἀριστοκρατικῶς δὲ τὸ περὶ  τὰς   ἀρχαιρεσίας, κατ' ἄλλον τινὰ
[6, 1317]   μὲν βουλευόμενον καὶ τὸ περὶ  τὰς   ἀρχαιρεσίας ὀλιγαρχικῶς συντεταγμένον, τὰ
[6, 1321]   μὲν ταῖς μικραῖς ἐλάττους εἶναι  τὰς   ἀρχάς, ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις
[6, 1317]   μὴ ἀπὸ τιμήματος μηθενὸς εἶναι  τὰς   ἀρχὰς ὅτι μικροτάτου, τὸ
[6, 1317]   μέρει πάντων, τὸ κληρωτὰς εἶναι  τὰς   ἀρχὰς πάσας ὅσαι
[6, 1317]   κατὰ πόλεμον, τὸ ὀλιγοχρονίους εἶναι  τὰς   ἀρχὰς πάσας ὅσας
[6, 1322]   συνηγόρους. παρὰ πάσας δὲ ταύτας  τὰς   ἀρχὰς μάλιστα κυρία πάντων
[6, 1318]   καὶ ὑπάρχειν εἴωθεν, αἱρεῖσθαι μὲν  τὰς   ἀρχὰς καὶ εὐθύνειν καὶ δικάζειν
[6, 1317]   δικαστήρια ἀρχάς, εἰ δὲ μή,  τὰς   ἀρχὰς καὶ τὰ δικαστήρια καὶ
[6, 1317]   τὰ τοιαῦτα δημοτικά: τὸ αἱρεῖσθαι  τὰς   ἀρχὰς πάντας ἐκ πάντων, τὸ
[6, 1320]   παρασκευάζουσι τὸ πλῆθος: ἔτι δὲ  τὰς   ἀρχὰς πάσας ἐποίησαν διττάς, τὰς
[6, 1321]   τὸ διῃρῆσθαι καλῶς τὰ περὶ  τὰς   ἀρχάς, πόσαι καὶ τίνες καὶ
[6, 1316]   τῆς πολιτείας καὶ τῆς περὶ  τὰς   ἀρχὰς τάξεως καὶ περὶ δικαστηρίων,
[6, 1322]   ἔτι δ' ἔνια πράττεσθαι καὶ  τὰς   ἀρχὰς τάς τε ἄλλας καὶ
[6, 1322]   ἐπιμέλειαν ἑτέρους. ταύτας μὲν οὖν  τὰς   ἀρχὰς ὡς ἀναγκαιοτάτας θετέον εἶναι
[6, 1320]   λήψεσθαι μηδὲν μέλλων. ἔτι δὲ  τὰς   γινομένας δημοσίας δίκας ὡς ὀλιγίστας
[6, 1321]   δὲ τοῖς αὐτοῖς τούτοις καὶ  τὰς   γραφὰς τῶν δικῶν γίνεσθαι δεῖ
[6, 1320]   ὅπως δῆμος αὐτῶν μετέχῃ,  τὰς   δ' αἱρετὰς ἵνα πολιτεύωνται βέλτιον.
[6, 1320]   τὸ μὴ φοβεῖσθαι τοὺς πλουσίους  τὰς   δαπάνας κἂν οἱ μὲν εὔποροι
[6, 1320]   ἐποίησαν διττάς, τὰς μὲν αἱρετὰς  τὰς   δὲ κληρωτάς, τὰς μὲν κληρωτὰς
[6, 1322]   ἀστυνόμους τὰς παρὰ τῶν ἀγορανόμων,  τὰς   δὲ παρὰ τούτων ἑτέρους. ὅσῳ
[6, 1317]   πολιτείας οἰκεῖα ταύτης ποιεῖ συντιθέμενα  τὰς   δημοκρατίας ἑτέρας: τῇ μὲν γὰρ
[6, 1321]   ~πῶς μὲν οὖν χρὴ καθιστάναι  τὰς   δημοκρατίας καὶ τὰς ὀλιγαρχίας, διωρίσθω
[6, 1320]   αἱρετούς. πῶς μὲν οὖν δεῖ  τὰς   δημοκρατίας κατασκευάζειν, εἴρηται. σχεδὸν δὲ
[6, 1320]   δὲ καὶ πρὸς τὸ κρίνεσθαι  τὰς   δίκας πολὺ βέλτιον: οἱ γὰρ
[6, 1317]   αὐτῶν τύχῃ βουλόμενος, καὶ πρὸς  τὰς   διορθώσεις. ζητοῦσι μὲν γὰρ οἱ
[6, 1321]   καταδικασθέντων καὶ τῶν προτιθεμένων κατὰ  τὰς   ἐγγραφὰς ~καὶ περὶ τὰς φυλακὰς
[6, 1321]   τῶν δικῶν γίνεσθαι δεῖ καὶ  τὰς   εἰσαγωγάς. ἐνιαχοῦ μὲν οὖν μερίζουσι
[6, 1321]   ἴδια συμβόλαια καὶ τὰς κρίσεις  τὰς   ἐκ τῶν δικαστηρίων: παρὰ δὲ
[6, 1317]   τὰ δικαστήρια καὶ βουλὴν καὶ  τὰς   ἐκκλησίας τὰς κυρίας, τῶν
[6, 1319]   πολεμικὰς πράξεις μάλισθ' οὗτοι γεγυμνασμένοι  τὰς   ἕξεις καὶ χρήσιμοι τὰ σώματα
[6, 1321]   τῶν κοινῶν, ἵνα τῶν περὶ  τὰς   ἑστιάσεις μετέχων δῆμος καὶ
[6, 1322]   ἐχομένη δὲ ταύτης πρὸς  τὰς   θυσίας ἀφωρισμένη τὰς κοινὰς πάσας,
[6, 1322]   πρὸς τὰς θυσίας ἀφωρισμένη  τὰς   κοινὰς πάσας, ὅσας μὴ τοῖς
[6, 1321]   νέους τοὺς αὐτῶν υἱεῖς διδάσκεσθαι  τὰς   κούφας καὶ τὰς ψιλὰς ἐργασίας,
[6, 1317]   δύναμιν: εἰς αὑτὸν γὰρ ἀνάγει  τὰς   κρίσεις πάσας δῆμος εὐπορῶν
[6, 1321]   τά τε ἴδια συμβόλαια καὶ  τὰς   κρίσεις τὰς ἐκ τῶν δικαστηρίων:
[6, 1319]   γεωργοῦσιν: τιμῶνται γὰρ οὐχ ὅλας  τὰς   κτήσεις, ἀλλὰ κατὰ τηλικαῦτα μόρια
[6, 1317]   καὶ βουλὴν καὶ τὰς ἐκκλησίας  τὰς   κυρίας, τῶν ἀρχῶν ἃς
[6, 1323]   καθ' ἃς αἱροῦνταί τινες ἀρχὰς  τὰς   κυρίους, νομοφυλάκων προβούλων βουλῆς, οἱ
[6, 1318]   καὶ δικάζειν πάντας, ἄρχειν δὲ  τὰς   μεγίστας αἱρετοὺς καὶ ἀπὸ τιμημάτων,
[6, 1318]   μεγίστας αἱρετοὺς καὶ ἀπὸ τιμημάτων,  τὰς   μείζους ἀπὸ μειζόνων, καὶ
[6, 1320]   τὰς ἀρχὰς πάσας ἐποίησαν διττάς,  τὰς   μὲν αἱρετὰς τὰς δὲ κληρωτάς,
[6, 1320]   μὲν αἱρετὰς τὰς δὲ κληρωτάς,  τὰς   μὲν κληρωτὰς ὅπως δῆμος
[6, 1321]   αἱ χείρισται πλείστης δέονται φυλακῆς.  ~τὰς   μὲν οὖν δημοκρατίας ὅλως
[6, 1320]   καὶ πλωτήρων τετυχηκότα φαύλων οὐδὲ  τὰς   μικρὰς δύναται φέρειν ἁμαρτίας, οὕτω
[6, 1322]   καὶ τὰς τῶν ἔνων μᾶλλον  τὰς   νέας, καὶ τὰς τῶν ἐνεστώτων
[6, 1321]   χρὴ καθιστάναι τὰς δημοκρατίας καὶ  τὰς   ὀλιγαρχίας, διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον.
[6, 1321]   ἀλλὰ τοῦτο νῦν οἱ περὶ  τὰς   ὀλιγαρχίας οὐ ποιοῦσιν, ἀλλὰ τοὐναντίον:
[6, 1320]   εἴρηται. σχεδὸν δὲ καὶ περὶ  τὰς   ὀλιγαρχίας πῶς δεῖ φανερὸν ἐκ
[6, 1318]   τὰς ἀρχαίας τυραννίδας ὑπέμενον καὶ  τὰς   ὀλιγαρχίας ὑπομένουσιν, ἐάν τις αὐτοὺς
[6, 1322]   εἶναι τὴν πραττομένην, οἷον ἀστυνόμους  τὰς   παρὰ τῶν ἀγορανόμων, τὰς δὲ
[6, 1320]   τινας ἐκπέμποντες τοῦ δήμου πρὸς  τὰς   περιοικίδας ποιοῦσιν εὐπόρους. χαριέντων δ'
[6, 1319]   γεωργίᾳ παραπλησίως, καὶ τὰ πρὸς  τὰς   πολεμικὰς πράξεις μάλισθ' οὗτοι γεγυμνασμένοι
[6, 1322]   πόλεως, καὶ ὅσαι τάττονται πρὸς  τὰς   πολεμικὰς χρείας. δεῖ δὲ καὶ
[6, 1317]   τρόπων: ~ταῦτα γὰρ συνδυαζόμενα ποιεῖ  τὰς   πολιτείας ἐπαλλάττειν, ὥστε ἀριστοκρατίας τε
[6, 1317]   διορθώσεις. ζητοῦσι μὲν γὰρ οἱ  τὰς   πολιτείας καθιστάντες ἅπαντα τὰ οἰκεῖα
[6, 1320]   ~οἳ περιλήψονται μάλιστα τὰ σῴζοντα  τὰς   πολιτείας, καὶ μὴ νομίζειν τοῦτ'
[6, 1321]   τῶν ἀρχῶν ἐστιν περὶ  τὰς   πράξεις τῶν καταδικασθέντων καὶ τῶν
[6, 1322]   ἐξ ἄλλων δικαστηρίων, καὶ περὶ  τὰς   προθέσεις τῶν ἀναγεγραμμένων ὡσαύτως πειρᾶσθαι
[6, 1322]   καὶ τὰ πολεμικὰ καὶ περὶ  τὰς   προσόδους καὶ τὰ ἀναλισκόμενα, καὶ
[6, 1316]   πρὸς ἑκάστην. ἔτι δὲ καὶ  τὰς   συναγωγὰς αὐτῶν τῶν εἰρημένων ἐπισκεπτέον
[6, 1317]   τοῖς περὶ τὰς φθορὰς καὶ  τὰς   σωτηρίας τῶν πολιτειῶν εἴρηται πρότερον.
[6, 1322]   ἔνια πράττεσθαι καὶ τὰς ἀρχὰς  τάς   τε ἄλλας καὶ τὰς τῶν
[6, 1322]   ἔνων μᾶλλον τὰς νέας, καὶ  τὰς   τῶν ἐνεστώτων ἑτέρας καταδικασάσης ἑτέραν
[6, 1322]   ἀρχὰς τάς τε ἄλλας καὶ  τὰς   τῶν ἔνων μᾶλλον τὰς νέας,
[6, 1317]   ποιοῦντες, καθάπερ ἐν τοῖς περὶ  τὰς   φθορὰς καὶ τὰς σωτηρίας τῶν
[6, 1322]   κατὰ τὰς ἐγγραφὰς ~καὶ περὶ  τὰς   φυλακὰς τῶν σωμάτων. χαλεπὴ μὲν
[6, 1321]   υἱεῖς διδάσκεσθαι τὰς κούφας καὶ  τὰς   ψιλὰς ἐργασίας, ἐκκεκριμένους δὲ ἐκ
[6, 1322]   μὲν οὖν τὰς ἀρχὰς ὡς  ἀναγκαιοτάτας   θετέον εἶναι πρώτας, μετὰ δὲ
[6, 1320]   δῆμος αὐτῶν μετέχῃ, τὰς δ'  αἱρετὰς   ἵνα πολιτεύωνται βέλτιον. ἔστι δὲ
[6, 1320]   πάσας ἐποίησαν διττάς, τὰς μὲν  αἱρετὰς   τὰς δὲ κληρωτάς, τὰς μὲν
[6, 1322]   τε καὶ τειχῶν φυλακῆς ὁμοίως  ἐπιμελητὰς   εἶναι καὶ ἐξετάσεως καὶ συντάξεως
[6, 1321]   πόλεσιν, οἷον τειχοποιοὺς καὶ κρηνῶν  ἐπιμελητὰς   καὶ λιμένων φύλακας. ἄλλη δ'
[6, 1321]   ἐργασίας, ἐκκεκριμένους δὲ ἐκ παίδων  ἀθλητὰς   εἶναι αὐτοὺς τῶν ἔργων: τὴν
[6, 1319]   ὑπερβάλλειν ταῖς τιμήσεσι καὶ τοὺς  πένητας.   μετὰ δὲ τὸ γεωργικὸν πλῆθος
[6, 1320]   μάλιστα μὲν εὔνους εἶναι τοὺς  πολίτας,   εἰ δὲ μή, μή τοί
[6, 1319]   προσλαμβάνειν ὡς πλείστους καὶ ποιεῖν  πολίτας   μὴ μόνον τοὺς γνησίους ἀλλὰ
[6, 1321]   πρὸς ἑκάστην διοίκησιν: καλοῦσι δ'  ἀποδέκτας   τούτους καὶ ταμίας. ἑτέρα δ'
[6, 1318]   ἀρχὰς καὶ εὐθύνειν καὶ δικάζειν  πάντας,   ἄρχειν δὲ τὰς μεγίστας αἱρετοὺς
[6, 1317]   δημοτικά: τὸ αἱρεῖσθαι τὰς ἀρχὰς  πάντας   ἐκ πάντων, τὸ ἄρχειν πάντας
[6, 1317]   ἔπειτα τὸ μισθοφορεῖν μάλιστα μὲν  πάντας,   ἐκκλησίαν δικαστήρια ἀρχάς, εἰ δὲ
[6, 1318]   μηδὲ κυρίους εἶναι μόνους ἀλλὰ  πάντας   ἐξ ἴσου {κατ' ἀριθμόν} οὕτω
[6, 1317]   ὅσας ἐνδέχεται, τὸ δικάζειν  πάντας   καὶ ἐκ πάντων, καὶ περὶ
[6, 1319]   ~τὴν δὲ τελευταίαν, διὰ τὸ  πάντας   κοινωνεῖν, οὔτε πάσης ἐστὶ πόλεως
[6, 1320]   δὲ καὶ ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ  πάντας   μάλιστα μὲν εὔνους εἶναι τοὺς
[6, 1317]   πάντας ἐκ πάντων, τὸ ἄρχειν  πάντας   μὲν ἑκάστου ἕκαστον δ' ἐν
[6, 1318]   δ' ἐστὶ τὸ ἴσον ἔχειν  ἅπαντας   κατ' ἀριθμόν μάλιστ' εἶναι
[6, 1322]   οὖν τοὺς αὐτοὺς εἶναι τοὺς  καταδικάσαντας   καὶ πραττομένους ἀπέχθειαν ἔχει διπλῆν,
[6, 1319]   πολιτείαις, ἄρχειν τοὺς ἐπιεικεῖς ἀναμαρτήτους  ὄντας,   μηδὲν ἐλαττουμένου τοῦ πλήθους. ὅτι
[6, 1321]   τῶν δὲ νέων, ἔτι μὲν  ὄντας   νέους τοὺς αὐτῶν υἱεῖς διδάσκεσθαι
[6, 1320]   καὶ διαλαμβάνοντας τοὺς ἀπόρους ἀφορμὰς  διδόντας   τρέπειν ἐπ' ἐργασίας. καλῶς δ'
[6, 1320]   μὲν ἀπὸ τῶν προσόδων γινόμενα  συναθροίζοντας   ἀθρόα χρὴ διανέμειν τοῖς ἀπόροις,
[6, 1320]   ποιῆσαι. καὶ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς  μερίζοντας   τοὺς μὲν κληρωτοὺς τοὺς δ'
[6, 1321]   ἀρχῆς. ἁρμόττει δὲ θυσίας τε  εἰσιόντας   ποιεῖσθαι μεγαλοπρεπεῖς καὶ κατασκευάζειν τι
[6, 1320]   καὶ νοῦν ἐχόντων γνωρίμων καὶ  διαλαμβάνοντας   τοὺς ἀπόρους ἀφορμὰς διδόντας τρέπειν
[6, 1320]   δὲ καὶ τὴν ἐχομένην ὀλιγαρχίαν  ἐπιτείνοντας   δεῖ μικρὸν κατασκευάζειν. τῇ δ'
[6, 1320]   μεγάλοις ἐπιτιμίοις τοὺς εἰκῇ γραφομένους  κωλύοντας:   οὐ γὰρ τοὺς δημοτικοὺς ἀλλὰ
[6, 1317]   ἐν μόνῃ τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ  μετέχοντας   ἐλευθερίας: ~τούτου γὰρ στοχάζεσθαί φασι
[6, 1322]   τιμήν: καλοῦσι δ' οἱ μὲν  ἄρχοντας   τούτους οἱ δὲ βασιλεῖς οἱ
[6, 1321]   τοῦ ἄστεως: καλοῦσι δὲ τοὺς  ἄρχοντας   τούτους οἱ μὲν ἀγρονόμους οἱ
[6, 1320]   μὲν ἐλάττω τὰ δὲ μείζω  ποιοῦντας,   ἐλάττω μὲν ἀφ' ὧν τῶν
[6, 1320]   ἀντιπράττειν τοὺς κηδομένους τῆς πολιτείας,  νομοθετοῦντας   μηδὲν εἶναι δημόσιον τῶν καταδικαζομένων
[6, 1322]   οἱ δὲ λογιστὰς οἱ δ'  ἐξεταστὰς   οἱ δὲ συνηγόρους. παρὰ πάσας
[6, 1318]   δικάζειν πάντας, ἄρχειν δὲ τὰς  μεγίστας   αἱρετοὺς καὶ ἀπὸ τιμημάτων, τὰς
[6, 1320]   τὰς γινομένας δημοσίας δίκας ὡς  ὀλιγίστας   αἰεὶ ποιεῖν, μεγάλοις ἐπιτιμίοις τοὺς
[6, 1322]   οἱ μὲν εὐθύνους οἱ δὲ  λογιστὰς   οἱ δ' ἐξεταστὰς οἱ δὲ
[6, 1320]   δὲ τὰς ἀρχὰς πάσας ἐποίησαν  διττάς,   τὰς μὲν αἱρετὰς τὰς δὲ
[6, 1320]   ἁμαρτίας ὥστε μὴ φθείρεσθαι δι'  αὐτάς,   τὰ δὲ νοσερῶς ἔχοντα τῶν
[6, 1323]   κἂν εἴ τινας ἑτέρας συμβαίνει  τοιαύτας   γίνεσθαι θεωρίας. τούτων δ' ἔνιαι
[6, 1322]   μὲν δίκας περὶ τῶν δικαίων,  ταύτας   δὲ μὴ λαμβάνειν τέλος, ὥστ'
[6, 1321]   τιμήν. διόπερ εὖ ἔχει λέγειν  ταύτας   εἶναι δημοκρατίας μικράς. ~πῶς μὲν
[6, 1317]   καὶ πῶς δεῖ κατασκευάζειν καὶ  ταύτας   καὶ τὰς ἄλλας, ἐπέλθωμεν συντόμως.
[6, 1322]   μέρη ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν ἑτέρους.  ταύτας   μὲν οὖν τὰς ἀρχὰς ὡς
[6, 1322]   θετέον εἶναι πρώτας, μετὰ δὲ  ταύτας   τὰς ἀναγκαίας μὲν οὐθὲν ἧττον,
[6, 1322]   δὲ συνηγόρους. παρὰ πάσας δὲ  ταύτας   τὰς ἀρχὰς μάλιστα κυρία
[6, 1322]   κατὰ μέρος δὲ αἱ ὑπὸ  ταύτας   τριηραρχίαι καὶ λοχαγίαι καὶ φυλαρχίαι
[6, 1317]   δ' ἐν μέρει πάντων, τὸ  κληρωτὰς   εἶναι τὰς ἀρχὰς πάσας
[6, 1320]   τὰς δὲ κληρωτάς, τὰς μὲν  κληρωτὰς   ὅπως δῆμος αὐτῶν μετέχῃ,
[6, 1320]   τὰς μὲν αἱρετὰς τὰς δὲ  κληρωτάς,   τὰς μὲν κληρωτὰς ὅπως
[6, 1322]   ἀρχὰς ὡς ἀναγκαιοτάτας θετέον εἶναι  πρώτας,   μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἀναγκαίας
[6, 1321]   τοῖς αὐτοῖς τούτοις καὶ τὰς  γραφὰς   τῶν δικῶν γίνεσθαι δεῖ καὶ
[6, 1322]   περὶ τὰ δικαστήρια, καὶ συναλλαγμάτων  ἀναγραφὰς   καὶ πράξεις καὶ φυλακὰς καὶ
[6, 1321]   καὶ τῶν προτιθεμένων κατὰ τὰς  ἐγγραφὰς   ~καὶ περὶ τὰς φυλακὰς τῶν
[6, 1321]   τοὺς αὐτῶν υἱεῖς διδάσκεσθαι τὰς  κούφας   καὶ τὰς ψιλὰς ἐργασίας, ἐκκεκριμένους
[6, 1317]   μάλιστα μὲν πάντας, ἐκκλησίαν δικαστήρια  ἀρχάς,   εἰ δὲ μή, τὰς ἀρχὰς
[6, 1321]   ταῖς μικραῖς ἐλάττους εἶναι τὰς  ἀρχάς,   ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις πλείους,
[6, 1317]   ἀπὸ τιμήματος μηθενὸς εἶναι τὰς  ἀρχὰς   ὅτι μικροτάτου, τὸ μὴ
[6, 1317]   πάντων, τὸ κληρωτὰς εἶναι τὰς  ἀρχὰς   πάσας ὅσαι μὴ
[6, 1317]   πόλεμον, τὸ ὀλιγοχρονίους εἶναι τὰς  ἀρχὰς   πάσας ὅσας ἐνδέχεται,
[6, 1322]   παρὰ πάσας δὲ ταύτας τὰς  ἀρχὰς   μάλιστα κυρία πάντων ἐστίν:
[6, 1318]   ὑπάρχειν εἴωθεν, αἱρεῖσθαι μὲν τὰς  ἀρχὰς   καὶ εὐθύνειν καὶ δικάζειν πάντας,
[6, 1317]   ἀρχάς, εἰ δὲ μή, τὰς  ἀρχὰς   καὶ τὰ δικαστήρια καὶ βουλὴν
[6, 1317]   τοιαῦτα δημοτικά: τὸ αἱρεῖσθαι τὰς  ἀρχὰς   πάντας ἐκ πάντων, τὸ ἄρχειν
[6, 1320]   τὸ πλῆθος: ἔτι δὲ τὰς  ἀρχὰς   πάσας ἐποίησαν διττάς, τὰς μὲν
[6, 1321]   διῃρῆσθαι καλῶς τὰ περὶ τὰς  ἀρχάς,   πόσαι καὶ τίνες καὶ τίνων,
[6, 1316]   πολιτείας καὶ τῆς περὶ τὰς  ἀρχὰς   τάξεως καὶ περὶ δικαστηρίων, καὶ
[6, 1323]   ἀρχῶν καθ' ἃς αἱροῦνταί τινες  ἀρχὰς   τὰς κυρίους, νομοφυλάκων προβούλων βουλῆς,
[6, 1322]   δ' ἔνια πράττεσθαι καὶ τὰς  ἀρχὰς   τάς τε ἄλλας καὶ τὰς
[6, 1322]   ἑτέρους. ταύτας μὲν οὖν τὰς  ἀρχὰς   ὡς ἀναγκαιοτάτας θετέον εἶναι πρώτας,
[6, 1323]   νομοφυλάκων προβούλων βουλῆς, οἱ μὲν  νομοφύλακες   ἀριστοκρατικόν, ὀλιγαρχικὸν δ' οἱ πρόβουλοι,
[6, 1322]   ἀρχήν, τοὺς δὲ μοχθηροὺς οὐκ  ἀσφαλὲς   ποιεῖν κυρίους: αὐτοὶ γὰρ δέονται
[6, 1318]   τῆς αἱρέσεως τῶν ἀρχῶν ἀλλά  τινες   αἱρετοὶ κατὰ μέρος ἐκ πάντων,
[6, 1323]   οὐσῶν ἀρχῶν καθ' ἃς αἱροῦνταί  τινες   ἀρχὰς τὰς κυρίους, νομοφυλάκων προβούλων
[6, 1322]   πολιτικαὶ τῶν ἀρχῶν σχεδὸν τοσαῦταί  τινές   εἰσιν: ἄλλο δ' εἶδος ἐπιμελείας
[6, 1321]   περὶ τὰς ἀρχάς, πόσαι καὶ  τίνες   καὶ τίνων, καθάπερ εἴρηται καὶ
[6, 1317]   αὕτη δ' ἐστὶν ἣν καλοῦσί  τινες   ὀλιγαρχίαν. ληπτέον δὲ πρὸς ταύτην
[6, 1319]   δεῖ, περὶ ὧν τεθεώρηται πρότερον,  τίνες   σωτηρίαι καὶ φθοραὶ τῶν πολιτειῶν,
[6, 1316]   ~πόσαι μὲν οὖν διαφοραὶ καὶ  τίνες   τοῦ τε βουλευτικοῦ καὶ κυρίου
[6, 1319]   τὸν δῆμον τῶν τε νόμων  τινὲς   τῶν παρὰ πολλοῖς κειμένων τὸ
[6, 1321]   δὲ ἱερομνήμονες καὶ ἐπιστάται καὶ  μνήμονες   καὶ τούτοις ἄλλα ὀνόματα σύνεγγυς.
[6, 1321]   κυρία τούτων πάντων: καλοῦνται δὲ  ἱερομνήμονες   καὶ ἐπιστάται καὶ μνήμονες καὶ
[6, 1320]   διὰ τοῦ τιμήματος μεθ' οὗ  κρείττονες   ἔσονται τῶν μὴ μετεχόντων: ἀεὶ
[6, 1318]   πεντεκαίδεκα, προσγεγένηνται τοῖς μὲν πένησι  τέτταρες   τῶν πλουσίων, τοῖς δὲ πλουσίοις
[6, 1318]   ὧν πόλις, πλούσιοι καὶ  πένητες,   τι ἂν ἀμφοτέροις δόξῃ
[6, 1322]   οὔτ' ἄρχειν ὑπομένουσιν αὐτὴν οὔθ'  ὑπομείναντες   ἐθέλουσι πράττειν κατὰ τοὺς νόμους:
[6, 1319]   ὅπως ἂν ὅτι μάλιστα ἀναμειχθῶσι  πάντες   ἀλλήλοις, αἱ δὲ συνήθειαι διαζευχθῶσιν
[6, 1319]   κεκτημένοι δὲ γῆν ὀλίγην, ὅμως  πάντες   γεωργοῦσιν: τιμῶνται γὰρ οὐχ ὅλας
[6, 1317]   ἐλευθερίας σημεῖον τοῦτο, ὃν τίθενται  πάντες   οἱ δημοτικοὶ τῆς πολιτείας ὅρον:
[6, 1317]   μὲν γὰρ οἱ τὰς πολιτείας  καθιστάντες   ἅπαντα τὰ οἰκεῖα συναγαγεῖν πρὸς
[6, 1319]   περὶ Κυρήνην οἱ τὸν δῆμον  καθιστάντες.   φυλαί τε γὰρ ἕτεραι ποιητέαι
[6, 1319]   ἐστι χρήσιμος: ἐκεῖνοι γάρ, καίπερ  ὄντες   πολλοὶ κεκτημένοι δὲ γῆν ὀλίγην,
[6, 1321]   δῆμοι τῶν εὐπόρων: ψιλοὶ γὰρ  ὄντες   πρὸς ἱππικὴν καὶ ὁπλιτικὴν ἀγωνίζονται
[6, 1319]   καὶ τούτου μὴ πέρα προβαίνειν:  ὑπερβάλλοντες   γὰρ ἀτακτοτέραν τε ποιοῦσι τὴν
[6, 1320]   τὸν δῆμον: ἀεὶ γάρ τινας  ἐκπέμποντες   τοῦ δήμου πρὸς τὰς περιοικίδας
[6, 1318]   οἱ πλείους κατ' ἀριθμόν, ἀδικήσουσι  δημεύοντες   τὰ τῶν πλουσίων καὶ ἐλαττόνων,
[6, 1319]   εἰπεῖν ῥᾳδίως ἐκκλησιάζει: οἱ δὲ  γεωργοῦντες   διὰ τὸ διεσπάρθαι κατὰ τὴν
[6, 1317]   τὴν ὑπόθεσιν, ἁμαρτάνουσι δὲ τοῦτο  ποιοῦντες,   καθάπερ ἐν τοῖς περὶ τὰς
[6, 1320]   τὰ Ταραντίνων. ἐκεῖνοι γὰρ κοινὰ  ποιοῦντες   τὰ κτήματα τοῖς ἀπόροις ἐπὶ
[6, 1320]   ἀλλ' ἱερόν: οἱ μὲν γὰρ  ἀδικοῦντες   οὐθὲν ἧττον εὐλαβεῖς ἔσονται ζημιώσονται
[6, 1319]   κτήσεις, ἀλλὰ κατὰ τηλικαῦτα μόρια  διαιροῦντες   ὥστ' ἔχειν ὑπερβάλλειν ταῖς τιμήσεσι
[6, 1318]   δίκαιον οἱ ἥττους, οἱ δὲ  κρατοῦντες   οὐδὲν φροντίζουσιν δημοκρατιῶν δ' οὐσῶν
[6, 1319]   δῆμον ποιεῖν ἰσχυρὸν εἰώθασιν οἱ  προεστῶτες   προσλαμβάνειν ὡς πλείστους καὶ ποιεῖν
[6, 1317]   τὴν αὐτήν, δευτέρα δὲ περὶ  ἧς   νῦν λέγομεν. τὰ γὰρ ταῖς
[6, 1319]   τι μέρος τῆς ὑπαρχούσης ἑκάστῳ  γῆσ,   νῦν δὲ δεῖ διορθοῦν καὶ
[6, 1322]   ποιεῖν κυρίους: αὐτοὶ γὰρ δέονται  φυλακῆς   μᾶλλον ἄλλων φυλάττειν ἄλλους
[6, 1322]   πολέμῳ πυλῶν τε καὶ τειχῶν  φυλακῆς   ὁμοίως ἐπιμελητὰς εἶναι καὶ ἐξετάσεως
[6, 1320]   πολιτειῶν αἱ χείρισται πλείστης δέονται  φυλακῆς.   ~τὰς μὲν οὖν δημοκρατίας ὅλως
[6, 1320]   περ χειρίστη, τοσούτῳ δεῖ πλείονος  φυλακῆς.   ὥσπερ γὰρ τὰ μὲν εὖ
[6, 1317]   λέγωμεν. ὑπόθεσις μὲν οὖν τῆς  δημοκρατικῆς   πολιτείας ἐλευθερία τοῦτο γὰρ λέγειν
[6, 1322]   γὰρ ἐμπειρίας καὶ πίστεως δέονται  πολλῆς.   τοιαῦται δ' εἶεν ἂν αἵ
[6, 1318]   δέ τις καταλειφθῇ ἐξ ἀρχαίας  μεταβολῆς,   τό γε περιαιρεῖσθαι τὴν δύναμιν
[6, 1323]   ἀρχὰς τὰς κυρίους, νομοφυλάκων προβούλων  βουλῆς,   οἱ μὲν νομοφύλακες ἀριστοκρατικόν, ὀλιγαρχικὸν
[6, 1318]   ὀρέγονται τοῦ κέρδους τῆς  τιμῆς.   σημεῖον δέ: καὶ γὰρ τὰς
[6, 1318]   τὸ πλῆθος ἀπὸ γεωργίας  νομῆς.   διὰ μὲν γὰρ τὸ μὴ
[6, 1321]   τοῖς γνωρίμοις εἶναι μνημεῖα τῆς  δαπάνης.   ἀλλὰ τοῦτο νῦν οἱ περὶ
[6, 1319]   τὴν δημοκρατίαν τὴν τοιαύτην, οἷς  Κλεισθένης   τε Ἀθήνησιν ἐχρήσατο βουλόμενος αὐξῆσαι
[6, 1321]   ἑαυτούς ἐστι καθιστάναι, δεῖ δὲ  διῃρημένης   τῆς ἡλικίας, καὶ τῶν μὲν
[6, 1322]   γάρ ἐστιν οὐχ ἧττον τῆς  εἰρημένης,   συμβαίνει δὲ τοὺς μὲν ἐπιεικεῖς
[6, 1317]   ἅμα γὰρ καὶ περὶ τῆς  ἀντικειμένης   πολιτείας φανερόν, αὕτη δ' ἐστὶν
[6, 1322]   νόμος, ἀλλ' ἀπὸ τῆς  κοινῆς   ἑστίας ἔχουσι τὴν τιμήν: καλοῦσι
[6, 1322]   δὲ πολλὰς καὶ κεχωρισμένας τῆς  ἱερωσύνης,   οἷον ἱεροποιοὺς καὶ ναοφύλακας καὶ
[6, 1317]   ὅσαι μὴ ἐμπειρίας δέονται καὶ  τέχνης,   τὸ μὴ ἀπὸ τιμήματος μηθενὸς
[6, 1319]   διὰ τὸ πάντας κοινωνεῖν, οὔτε  πάσης   ἐστὶ πόλεως φέρειν, οὔτε ῥᾴδιον
[6, 1322]   καὶ τὰς τῶν ἐνεστώτων ἑτέρας  καταδικασάσης   ἑτέραν εἶναι τὴν πραττομένην, οἷον
[6, 1317]   τούτων δ' ὑποκειμένων καὶ τοιαύτης  οὔσης   τῆς ἀρχῆς τὰ τοιαῦτα δημοτικά:
[6, 1319]   δανείζειν εἴς τι μέρος τῆς  ὑπαρχούσης   ἑκάστῳ γῆσ, νῦν δὲ δεῖ
[6, 1318]   ἐνίοις δήμοις, κἂν μὴ μετέχωσι  τῆς   αἱρέσεως τῶν ἀρχῶν ἀλλά τινες
[6, 1317]   εἴπωμεν: ἅμα γὰρ καὶ περὶ  τῆς   ἀντικειμένης πολιτείας φανερόν, αὕτη δ'
[6, 1321]   ἄρχουσιν ὡς μισθὸν πολὺν διδοῦσι  τῆς   ἀρχῆς. ἁρμόττει δὲ θυσίας τε
[6, 1317]   δ' ὑποκειμένων καὶ τοιαύτης οὔσης  τῆς   ἀρχῆς τὰ τοιαῦτα δημοτικά: τὸ
[6, 1317]   ἐνταῦθα γὰρ ἀφαιροῦνται καὶ ταύτης  τῆς   ἀρχῆς τὴν δύναμιν: εἰς αὑτὸν
[6, 1320]   ἔστι δὲ τοῦτο ποιῆσαι. καὶ  τῆς   αὐτῆς ἀρχῆς μερίζοντας τοὺς μὲν
[6, 1321]   καὶ τοῖς γνωρίμοις εἶναι μνημεῖα  τῆς   δαπάνης. ἀλλὰ τοῦτο νῦν οἱ
[6, 1317]   ἐκ γὰρ τούτων συντιθεμένων τὰ  τῆς   δημοκρατίας εἴδη γίνεσθαι συμβαίνει, καὶ
[6, 1317]   ἐφίενται λέγωμεν. ὑπόθεσις μὲν οὖν  τῆς   δημοκρατικῆς πολιτείας ἐλευθερία τοῦτο γὰρ
[6, 1321]   τοῖς οἰκοῦσι διὰ ταύτης ἐστὶ  τῆς   δυνάμεως, αἱ δ' ἱπποτροφίαι τῶν
[6, 1322]   μὲν γάρ ἐστιν οὐχ ἧττον  τῆς   εἰρημένης, συμβαίνει δὲ τοὺς μὲν
[6, 1317]   ὡς βούλεταί τις. τοῦτο γὰρ  τῆς   ἐλευθερίας ἔργον εἶναί φασιν, εἴπερ
[6, 1317]   πλείοσι δόξαν. ἓν μὲν οὖν  τῆς   ἐλευθερίας σημεῖον τοῦτο, ὃν τίθενται
[6, 1321]   ἔχωσιν, καὶ ὅσα τούτοις ἄλλα  τῆς   ἐπιμελείας ὁμοιότροπα. καλοῦσι δ' ἀστυνομίαν
[6, 1321]   ὀλιγαρχίαν δῆλον ὅτι τοὐναντίον ἀπὸ  τῆς   εὐταξίας δεῖ τυγχάνειν τῆς σωτηρίας.
[6, 1321]   ἐστι καθιστάναι, δεῖ δὲ διῃρημένης  τῆς   ἡλικίας, καὶ τῶν μὲν ὄντων
[6, 1322]   ἐνιαχοῦ δὲ πολλὰς καὶ κεχωρισμένας  τῆς   ἱερωσύνης, οἷον ἱεροποιοὺς καὶ ναοφύλακας
[6, 1322]   ἀποδίδωσιν νόμος, ἀλλ' ἀπὸ  τῆς   κοινῆς ἑστίας ἔχουσι τὴν τιμήν:
[6, 1317]   τὸ ζῆν μὴ ὡς βούλεται.  τῆς   μὲν οὖν δημοκρατίας ὅρος οὗτος
[6, 1316]   καὶ κυρίου τῆς πολιτείας καὶ  τῆς   περὶ τὰς ἀρχὰς τάξεως καὶ
[6, 1319]   τοιαύτην ὥστε {τὴν χώραν} πολὺ  τῆς   πόλεως ἀπηρτῆσθαι, ῥᾴδιον καὶ δημοκρατίαν
[6, 1322]   αἵ τε περὶ τὴν φυλακὴν  τῆς   πόλεως, καὶ ὅσαι τάττονται πρὸς
[6, 1316]   τοῦ τε βουλευτικοῦ καὶ κυρίου  τῆς   πολιτείας καὶ τῆς περὶ τὰς
[6, 1322]   τὸ συνάγον τὸ κύριον κύριον  τῆς   πολιτείας. καλεῖται δὲ ἔνθα μὲν
[6, 1320]   πρὸς ταῦτα ἀντιπράττειν τοὺς κηδομένους  τῆς   πολιτείας, νομοθετοῦντας μηδὲν εἶναι δημόσιον
[6, 1317]   τρόπον μὴ πάντα συντεθῇ τὰ  τῆς   πολιτείας οἰκεῖα. ποία μὲν οὖν
[6, 1317]   δημοκρατίαις ἀκολουθοῦντα καὶ δοκοῦντ' εἶναι  τῆς   πολιτείας οἰκεῖα ταύτης ποιεῖ συντιθέμενα
[6, 1317]   ὃν τίθενται πάντες οἱ δημοτικοὶ  τῆς   πολιτείας ὅρον: ἓν δὲ τὸ
[6, 1320]   κτωμένῳ τὸ τίμημα μετέχειν ἐξεῖναι  τῆς   πολιτείας, τοσούτου εἰσαγομένου τοῦ δήμου
[6, 1319]   δημοκρατίαν παροξύνουσι μᾶλλον, ὅπερ συνέβη  τῆς   στάσεως αἴτιον γενέσθαι περὶ Κυρήνην:
[6, 1319]   οὔτ' ἀπαντῶσιν οὔθ' ὁμοίως δέονται  τῆς   συνόδου ταύτης. ὅπου δὲ καὶ
[6, 1321]   ἀπὸ τῆς εὐταξίας δεῖ τυγχάνειν  τῆς   σωτηρίας. ἐπεὶ δὲ τέτταρα μὲν
[6, 1318]   μᾶλλον ὀρέγονται τοῦ κέρδους  τῆς   τιμῆς. σημεῖον δέ: καὶ γὰρ
[6, 1319]   μὴ δανείζειν εἴς τι μέρος  τῆς   ὑπαρχούσης ἑκάστῳ γῆσ, νῦν δὲ
[6, 1319]   φαῦλος, καὶ οὐθὲν ἔργον μετ'  ἀρετῆς   ὧν μεταχειρίζεται τὸ πλῆθος τό
[6, 1318]   πρότερον. τίς ἂν οὖν εἴη  ἰσότης   ἣν ὁμολογήσουσιν ἀμφότεροι, σκεπτέον ἐξ
[6, 1320]   καὶ τῶν πολιτειῶν αἱ χείρισται  πλείστης   δέονται φυλακῆς. ~τὰς μὲν οὖν
[6, 1320]   δὲ τοῦτο ποιῆσαι. καὶ τῆς  αὐτῆς   ἀρχῆς μερίζοντας τοὺς μὲν κληρωτοὺς
[6, 1318]   τό γε περιαιρεῖσθαι τὴν δύναμιν  αὐτῆς   καὶ ἐξ αἱρετῶν κληρωτοὺς ποιεῖν.
[6, 1317]   ἴσον. τούτων δ' ὑποκειμένων καὶ  τοιαύτης   οὔσης τῆς ἀρχῆς τὰ τοιαῦτα
[6, 1317]   ἐν τῇ μεθόδῳ τῇ πρὸ  ταύτησ,   ἔπειτα τὸ μισθοφορεῖν μάλιστα μὲν
[6, 1321]   γὰρ σωτηρία τοῖς οἰκοῦσι διὰ  ταύτης   ἐστὶ τῆς δυνάμεως, αἱ δ'
[6, 1321]   πολιτείαν συνελθεῖν. ἑτέρα δὲ ἐπιμέλεια  ταύτης   ἐχομένη καὶ σύνεγγυς τῶν
[6, 1322]   τῶν ἱερῶν χρημάτων. ἐχομένη δὲ  ταύτης   πρὸς τὰς θυσίας ἀφωρισμένη
[6, 1319]   οὔθ' ὁμοίως δέονται τῆς συνόδου  ταύτης.   ὅπου δὲ καὶ συμβαίνει τὴν
[6, 1317]   δοκοῦντ' εἶναι τῆς πολιτείας οἰκεῖα  ταύτης   ποιεῖ συντιθέμενα τὰς δημοκρατίας ἑτέρας:
[6, 1317]   πᾶσιν: ἐνταῦθα γὰρ ἀφαιροῦνται καὶ  ταύτης   τῆς ἀρχῆς τὴν δύναμιν: εἰς
[6, 1321]   ὡς μισθὸν πολὺν διδοῦσι τῆς  ἀρχῆς.   ἁρμόττει δὲ θυσίας τε εἰσιόντας
[6, 1320]   τοῦτο ποιῆσαι. καὶ τῆς αὐτῆς  ἀρχῆς   μερίζοντας τοὺς μὲν κληρωτοὺς τοὺς
[6, 1317]   ὑποκειμένων καὶ τοιαύτης οὔσης τῆς  ἀρχῆς   τὰ τοιαῦτα δημοτικά: τὸ αἱρεῖσθαι
[6, 1317]   γὰρ ἀφαιροῦνται καὶ ταύτης τῆς  ἀρχῆς   τὴν δύναμιν: εἰς αὑτὸν γὰρ
[6, 1319]   ὅπερ ἐστὶν ὠφελιμώτατον ἐν ταῖς  πολιτείαις,   ἄρχειν τοὺς ἐπιεικεῖς ἀναμαρτήτους ὄντας,
[6, 1317]   δημοτικὰ καὶ τὰ δοκοῦντα ταῖς  δημοκρατίαις   ἀκολουθεῖν: ἐκ γὰρ τούτων συντιθεμένων
[6, 1317]   νῦν λέγομεν. τὰ γὰρ ταῖς  δημοκρατίαις   ἀκολουθοῦντα καὶ δοκοῦντ' εἶναι τῆς
[6, 1319]   ᾖ, μὴ ποιεῖν ἐν ταῖς  δημοκρατίαις   ἐκκλησίας ἄνευ τοῦ κατὰ τὴν
[6, 1317]   τῶν πολιτῶν: ὥστε ἐν ταῖς  δημοκρατίαις   συμβαίνει κυριωτέρους εἶναι τοὺς ἀπόρους
[6, 1318]   τὰ μὲν οὖν κοινὰ ταῖς  δημοκρατίαις   ταῦτ' ἐστί: συμβαίνει δ' ἐκ
[6, 1321]   τὰς ἀρχάς, ἐν δὲ ταῖς  μεγάλαις   πλείους, ὥσπερ τυγχάνει πρότερον εἰρημένον:
[6, 1319]   δὲ τό γε ἀρχαῖον ἐν  πολλαῖς   πόλεσι νενομοθετημένον μηδὲ πωλεῖν ἐξεῖναι
[6, 1321]   ἐφ' ἕτερα καθιστᾶσιν ἐν ταῖς  πολυανθρωποτέραις   πόλεσιν, οἷον τειχοποιοὺς καὶ κρηνῶν
[6, 1322]   τῶν κοινῶν: ἴδιαι δὲ ταῖς  σχολαστικωτέραις   καὶ μᾶλλον εὐημερούσαις πόλεσιν, ἔτι
[6, 1321]   δ' ἀναγκαῖον ἐν μὲν ταῖς  μικραῖς   ἐλάττους εἶναι τὰς ἀρχάς, ἐν
[6, 1322]   δ' ἐλάττους, οἷον ἐν ταῖς  μικραῖς   πόλεσι μία περὶ πάντων. καλοῦσι
[6, 1322]   εἶναι μίαν, οἷον ἐν ταῖς  μικραῖς   πόλεσιν, ἐνιαχοῦ δὲ πολλὰς καὶ
[6, 1321]   τὴν εὐκοσμίαν: σχεδὸν γὰρ ἀναγκαῖον  πάσαις   ταῖς πόλεσι τὰ μὲν ὠνεῖσθαι
[6, 1322]   μᾶλλον εὐημερούσαις πόλεσιν, ἔτι δὲ  φροντιζούσαις   εὐκοσμίας, γυναικονομία νομοφυλακία παιδονομία γυμνασιαρχία,
[6, 1322]   δὲ ταῖς σχολαστικωτέραις καὶ μᾶλλον  εὐημερούσαις   πόλεσιν, ἔτι δὲ φροντιζούσαις εὐκοσμίας,
[6, 1321]   τῶν ἔξωθεν. ἔτι δὲ καὶ  ταῖς   ἀρχαῖς ταῖς κυριωτάταις, ἃς δεῖ
[6, 1317]   τὰ δημοτικὰ καὶ τὰ δοκοῦντα  ταῖς   δημοκρατίαις ἀκολουθεῖν: ἐκ γὰρ τούτων
[6, 1317]   ἧς νῦν λέγομεν. τὰ γὰρ  ταῖς   δημοκρατίαις ἀκολουθοῦντα καὶ δοκοῦντ' εἶναι
[6, 1319]   ὄχλος ᾖ, μὴ ποιεῖν ἐν  ταῖς   δημοκρατίαις ἐκκλησίας ἄνευ τοῦ κατὰ
[6, 1317]   ἕκαστον τῶν πολιτῶν: ὥστε ἐν  ταῖς   δημοκρατίαις συμβαίνει κυριωτέρους εἶναι τοὺς
[6, 1318]   ποιεῖν. τὰ μὲν οὖν κοινὰ  ταῖς   δημοκρατίαις ταῦτ' ἐστί: συμβαίνει δ'
[6, 1321]   ψιλῶν. ταύτῃ δ' ἐπικρατοῦσιν ἐν  ταῖς   διαστάσεσιν οἱ δῆμοι τῶν εὐπόρων:
[6, 1321]   ἔτι δὲ καὶ ταῖς ἀρχαῖς  ταῖς   κυριωτάταις, ἃς δεῖ τοὺς ἐν
[6, 1321]   εἶναι τὰς ἀρχάς, ἐν δὲ  ταῖς   μεγάλαις πλείους, ὥσπερ τυγχάνει πρότερον
[6, 1321]   ἔτι δ' ἀναγκαῖον ἐν μὲν  ταῖς   μικραῖς ἐλάττους εἶναι τὰς ἀρχάς,
[6, 1322]   ἔνθα δ' ἐλάττους, οἷον ἐν  ταῖς   μικραῖς πόλεσι μία περὶ πάντων.
[6, 1322]   μὲν εἶναι μίαν, οἷον ἐν  ταῖς   μικραῖς πόλεσιν, ἐνιαχοῦ δὲ πολλὰς
[6, 1321]   εὐκοσμίαν: σχεδὸν γὰρ ἀναγκαῖον πάσαις  ταῖς   πόλεσι τὰ μὲν ὠνεῖσθαι τὰ
[6, 1317]   ποία τούτων τῶν πολιτειῶν ἀρίστη  ταῖς   πόλεσιν, ἀλλὰ καὶ πῶς δεῖ
[6, 1319]   συμβαίνειν ὅπερ ἐστὶν ὠφελιμώτατον ἐν  ταῖς   πολιτείαις, ἄρχειν τοὺς ἐπιεικεῖς ἀναμαρτήτους
[6, 1321]   ἑτέρους ἐφ' ἕτερα καθιστᾶσιν ἐν  ταῖς   πολυανθρωποτέραις πόλεσιν, οἷον τειχοποιοὺς καὶ
[6, 1322]   περὶ τῶν κοινῶν: ἴδιαι δὲ  ταῖς   σχολαστικωτέραις καὶ μᾶλλον εὐημερούσαις πόλεσιν,
[6, 1319]   μόρια διαιροῦντες ὥστ' ἔχειν ὑπερβάλλειν  ταῖς   τιμήσεσι καὶ τοὺς πένητας. μετὰ
[6, 1321]   δὲ καὶ ταῖς ἀρχαῖς ταῖς  κυριωτάταις,   ἃς δεῖ τοὺς ἐν τῇ
[6, 1321]   ἔξωθεν. ἔτι δὲ καὶ ταῖς  ἀρχαῖς   ταῖς κυριωτάταις, ἃς δεῖ τοὺς
[6, 1317]   ὅτι μικροτάτου, τὸ μὴ  δὶς   τὸν αὐτὸν ἄρχειν μηδεμίαν
[6, 1317]   ταύτης τῆς ἀρχῆς τὴν δύναμιν:  εἰς   αὑτὸν γὰρ ἀνάγει τὰς κρίσεις
[6, 1320]   τις δύναται τοσοῦτον ἀθροίζων ὅσον  εἰς   γηδίου κτῆσιν, εἰ δὲ μή,
[6, 1321]   πρὸς αὐτάρκειαν, δι' ἣν δοκοῦσιν  εἰς   μίαν πολιτείαν συνελθεῖν. ἑτέρα δὲ
[6, 1319]   τὰ τῶν ἰδίων ἱερῶν συνακτέον  εἰς   ὀλίγα καὶ κοινά, καὶ πάντα
[6, 1321]   μὲν οὖν μερίζουσι καὶ ταύτην  εἰς   πλείους, ἔστι δ' οὗ μία
[6, 1319]   τι δυνάμενος, τὸ μὴ δανείζειν  εἴς   τι μέρος τῆς ὑπαρχούσης ἑκάστῳ
[6, 1318]   ὀλίγοι, τυραννίς καὶ γὰρ ἐὰν  εἷς   ἔχῃ πλείω τῶν ἄλλων εὐπόρων,
[6, 1320]   μὲν γὰρ