Alphabétiquement     [«   »]
καθισταμένην 2
καθίστη 1
Καὶ 14
καὶ 119
Καίτοι 3
κἀκεῖνό 1
κακοῦσθαι 1
Fréquences     [«    »]
108 τὴν
80 τοῦ
89 τῶν
119 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Isée, Plaidoyer pour la succession de Pyrrhus (texte complet)

καὶ


Paragraphes
[70]   μὲν νόθην, ὥσπερ αὐτῷ προσῆκε,  καὶ   ἄκληρον κατέστησε, τὸν δὲ κληρονόμον
[40]   ὑπὸ τοῦ εἰσποιήτου οὕτως ὑβριζομένην  καὶ   ἄκληρον τῶν ἑαυτῆς πατρῴων καθισταμένην,
[10]   νέοι ἄνθρωποι ἐπιθυμήσαντες τοιούτων γυναικῶν,  καὶ   ἀκρατῶς ἔχοντες αὑτῶν, ἐπείσθησαν ὑπ'
[50]   εἰσήγγειλεν ἂν πρὸς τὸν ἄρχοντα,  καὶ   ἄλλο εἴ τι ἦν ἰσχυρότερον
[20]   καὶ τὸι ἀδελφὸν αὐτοῦ Φιλοχάρη  καὶ   ἄλλους πολλοὺς μάρτυρας, παρακεκληκὼς ἐνθένδε
[30]   γενέσθαι παῖδας αὐτῇ. Λαβὲ δὴ  καὶ   ἀνάγνωθι τοὺς νόμους τουσδὶ αὐτοῖς.
[20]   ἐγγυῆσαι φάσκων μετὰ ἑνὸς μάρτυρος  καὶ   ἄνευ ὁμολογίας προικὸς εἰς τὸν
[0]   μήτηρ. (Ἁλόντος δὲ τοῦ μάρτυρος  καὶ   ἀποστάσης τοῦ κλήρου τῆς ἀμφισβητούσης
[10]   ὑμᾶς· οἳ μάχας καὶ κώμους  καὶ   ἀσέλγειαν πολλήν, ὁπότε τούτου
[70]   εἰ ἐπείσθη ἐγγυήσασθαι, ἐπείσθη ἂν  καὶ   γαμηλίαν ὑπὲρ αὐτῆς τοῖς φράτερσιν
[30]   μεμαρτυρήκασι παραγενέσθαι. Ἐφ' δὴ  καὶ   δεινῶς ἀγανακτῶ, ὅτι μὲν
[60]   δίκας ἔφευγεν βιαζόμενος, ἀλλὰ  καὶ   δημοσίᾳ εἰσαγγελθεὶς πρὸς τὸν ἄρχοντα
[40]   ἐπιδοθείσης αὐτῇ προικὸς ᾖσθου; Ὥστε  καὶ   δι' αὐτὸ τοῦτο ἀγανακτήσαντι δήπου
[60]   μὴ ἐπίδικον εἶναι τὴν γυναῖκα,  καὶ   διὰ ταῦτα μὴ φῶσιν ἀμφισβητῆσαι
[60]   μετὰ τῶν θυγατέρων ἔστι δοῦναι  καὶ   διαθέσθαι τὰ αὑτοῦ· ἄνευ δὲ
[50]   καὶ ἠμφισβήτησεν ἂν τοῦ κλήρου  καὶ   διεμαρτύρησε καὶ εἰσήγγειλεν ἂν πρὸς
[20]   ἔλεγε τὴν δίκην ὑπὲρ τούτου,  καὶ   Δωρόθεον τὸν Ἐλευσίνιον καὶ τὸι
[40]   ἠγγυηκὼς τῷ Πύρρῳ τὴν ἀδελφὴν  καὶ   εἰ ᾖδεις ἐξ αὐτῆς θυγατέρα
[50]   ἐπιδικασίαν ἀξιοῦν ποιεῖσθαι, ἄλλως τε  καὶ   εἰ, ὥς φασιν οὗτοι, ἠγγυήκει
[60]   γνησία εἰς τὰ ἑαυτῆς πατρῷα,  καὶ   εἴ τις αὐτὴν ἀφῃρεῖτο
[0]   κλῆρος. Ἐπισκηψάμενοι δὲ ἡμεῖς,  καὶ   εἰς ὑμᾶς εἰσαγαγόντες τὸν διαμαρτυρῆσαι
[70]   ὑπὲρ αὐτῆς τοῖς φράτερσιν εἰσενεγκεῖν  καὶ   εἰσαγαγεῖν τὴν ἐκ ταύτης ἀποφανθεῖσαν
[50]   ἂν τοῦ κλήρου καὶ διεμαρτύρησε  καὶ   εἰσήγγειλεν ἂν πρὸς τὸν ἄρχοντα,
[50]   γυναῖκα, ἐὰν ἄρα τι γένηται  καὶ   ἐκ τούτου τεκμήριον ὡς ἔστι
[10]   μεμαρτυρημένων ἐν τῇ προτέρᾳ δίκῃ  καὶ   ἐκ τῶν εἰκότων τῶν περὶ
[50]   τῶν πεπραγμένων αὐτοῖς τούτοις ἐπιδεικνύων  καὶ   ἐκ τῶν νόμων ἁπάντων τῶν
[50]   Νικοδήμῳ. (Ὡς μὲν οὖν ἠγγυήσατο  καὶ   ἔλαβεν ὡς οὖσαν ἐξ ἑταίρας
[60]   ἦν ἐκείνῳ, ἄλλως τε εἰ  καὶ   ἐμαρτυρήσατε ὡς ἐπέσκηψεν ὑμῖν
[70]   νόμους ἕξειν γυναῖκα, ἔτι δὲ  καὶ   ἐν τῇ δεκάτῃ τῇ ταύτης
[0]   τοὺς νόμους. (Ὅτι μὲν οὖν  καὶ   ἐν τῇ προτέρᾳ δίκῃ
[0]   ἐπεβίω πλείω ἔτη εἴκοσι  καὶ   ἐν χρόνῳ τοσούτῳ ἔχοντος ἐκείνου
[70]   (Ἐκ τοίνυν τούτων, ἄνδρες,  καὶ   ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος ῥᾴδιόν
[30]   τῆς τούτου μαρτυρίας οὐ χαλεπὸν  καὶ   ἐξ αὐτῶν τῶν νόμων ἐστὶ
[10]   οὐδὲ συνοικήσασα φαίνεται· σκεψώμεθα δὲ  καὶ   ἐξ ὧν ἄν τις ὑπονοήσειεν
[10]   τὰς τοιαύτας, τῶν δὲ ἀδήλων  καὶ   ἐξαίφνης γιγνομένων τοὺς προστυχόντας ἕκαστοι
[70]   ἂν ὑμᾶς· ὅτε δ' ἠγγύα  καὶ   ἐξεδίδου Ἔνδιος τὴν γυναῖκα,
[40]   δικῶν ἀκινδύνων τοῖς διώκουσιν οὐσῶν  καὶ   ἐξὸν τῷ βουλομένῳ βοηθεῖν ταῖς
[60]   εἰ δὲ τὴν θυγατέρα ἐδίδου  καὶ   ἐπὶ τούτῳ ποιησάμενος κατέλιπε, πῶς
[70]   τῷ κλήρῳ ἐπίδικον καταλιπεῖν αὐτήν,  καὶ   ἐπισκῆψαι τῶν γιγνομένων ἐκ τῆς
[70]   οὖσαν αὐτὴν ἐγγυᾶσθαι, ἄλλως τε  καὶ   ἔχουσαν τοὔνομα τῆς ὑμετέρας αὐτῶν
[30]   πατὴρ καὶ θεῖος  καὶ   μήτηρ οὐκ ἂν ᾖδει
[50]   μὲν γὰρ οὐ νομίζω, ἀλλὰ  καὶ   ἠμφισβήτησεν ἂν τοῦ κλήρου καὶ
[60]   θυγατέρα τῷ ἑαυτῶν ἀδελφιδῷ καταλειπομένην  καὶ   ἡμῶν μηδένα λαμβάνειν ἐθέλοντα αὐτήν,
[80]   ἂν ὑπὲρ τῆς γαμετῆς γυναικὸς  καὶ   θεσμοφόρια ἑστιᾶν τὰς γυναῖκας, καὶ
[20]   τὴν μαρτυρίαν, ὑμεῖς τε πολλοῖς  καὶ   καλοῖς κἀγαθοῖς ταὐτὰ μαρτυροῦσι πιστεύοιτε
[10]   τὰ ψευδῆ μεμαρτύρηκε, καὶ ὀρθῶς  καὶ   κατὰ τοὺς νόμους οἱ δικάσαντες
[0]   ἂν ἀποφυγὼν τὴν διαμαρτυρίαν ἀπῆλθε,  καὶ   κληρονόμος ἂν τῶν τοῦ θείου
[0]   θείου ἥκει φάσκουσα εἶναι Φίλη,  καὶ   κύριος Ξενοκλῆς Κόπρειος τοῦ Πύρρου
[10]   μεμαρτύρηται πρὸς ὑμᾶς· οἳ μάχας  καὶ   κώμους καὶ ἀσέλγειαν πολλήν, ὁπότε
[70]   ~Ἀλλ' γαθοί, τοῦτο μὲν  καὶ   λαθεῖν φήσαιτ' ἂν ὑμᾶς· ὅτε
[20]   ἀπαλλάττεσθαι, ὁπότε βούλοιτο, τῆς γυναικός·  (καὶ   μάρτυράς γε πολλῷ πλείους εἰκὸς
[50]   ἐξ ἑταίρας τὴν γυναῖκα, ἐπιδέδεικται  καὶ   μεμαρτύρηται· ὡς δ' ἀληθὴς
[70]   θυγατέρα εἰς τοὺς φράτορας εἰσαγαγεῖν  καὶ   μὴ ποιήσασθαι τὸν ἐμὸν ἀδελφὸν
[60]   λήξεις τοῖς ἀμφισβητεῖν βουλομένοις γίγνωνται,  καὶ   μὴ ὡς ἐρήμων τῶν κλήρων
[40]   ἑαυτῆς πατρῴων καθισταμένην, ἄλλως τε  καὶ   μόνων τούτων τῶν δικῶν ἀκινδύνων
[30]   οἰκειότατοι τῶν ἁπάντων, πατὴρ  καὶ   θεῖος καὶ μήτηρ
[20]   ἐγγυήσασθαι μέλλοντος τὴν τοιαύτην Λυσιμένης  καὶ   οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Χαίρων καὶ
[50]   λεχθῆναι δεῖ· ἅπαντες γὰρ ὑμεῖς  καὶ   οἱ ἄλλοι πολῖται ἀνεπίδικα ἔχουσι
[30]   Δία, ὡς ἔγωγ' οἶμαι, ἐπεὶ  καὶ   οἱ ἐπὶ παλλακίᾳ διδόντες τὰς
[10]   μετὰ μαρτύρων γενέσθαι, τοὺς οἰκειοτάτους  καὶ   οἷς ἂν τυγχάνωμεν χρώμενοι μάλιστα,
[10]   τε περιφανῶς τὰ ψευδῆ μεμαρτύρηκε,  καὶ   ὀρθῶς καὶ κατὰ τοὺς νόμους
[10]   ἑταίρα τε ἦν τοῦ βουλομένου,  καὶ   ὅτι οὐδ' ἐξ ἑνὸς ἄλλου
[10]   χρὴ ὑφ' ὅσων ὑμῖν μεμαρτύρηται,  καὶ   ὅτι οὐδενὶ ἄλλῳ ἐγγυηθεῖσα οὐδὲ
[70]   Καὶ τί αὐτὸν ἔδει καταφανῶς  καὶ   ὁτῳοῦν ἀπέχθεσθαι τῶν οἰκείων, ἐξόν,
[10]   μὲν ἑταίρα ἦν τῷ βουλομένῳ  καὶ   οὐ γυνὴ τοῦ ἡμετέρου θείου,
[20]   γνωριμωτάτους ἕκαστος ἡμῶν παρακαλεῖ μάλιστα,  (καὶ   οὐ μεθ' ἑνὸς οὐδὲ μετὰ
[40]   ὑπὲρ τῆς ἀδελφιδῆς τῆς ἑαυτοῦ,  καὶ   οὐκ ἂν διαμαρτυρῆσαι μὴ ἐπίδικον
[40]   ἐπιτρέψαι ἄν τι τούτων γίγνεσθαι,  καὶ   οὐκ ἂν ἐπὶ τοῦ κλήρου
[60]   ἐξῆγεν ἂν ἐκ τῶν πατρῴων,  καὶ   οὐκ ἂν ἰδίας μόνον δίκας
[40]   ἡμέτερος ἀδελφὸς τοῦ κλήρου  καὶ   οὐκ ἠμφισβήτησεν οὐδεὶς ἐκείνῳ, ἀναγίγνωσκε
[0]   τελευτήσαντος τὸν οἶκον αὐτοῦ,  καὶ   παρ' ὅτου ἐκομίσατο τὴν τῆς
[0]   ἐπιδέδεικται (τότε πᾶσι) προσήκει δὲ  καὶ   παρ' ὑμῖν τοῖς περὶ αὐτοῦ
[70]   οὖσαν ἐκείνῳ ἐγγυᾶσθαι, ἄλλως τε  καὶ   παραγενέσθαι φάσκοντες, ὅτε ἀδελφιδοῦς
[50]   θυγατρὸς τῶν πατρῴων, (ἄλλως τε  καὶ   παρεσκευασμένος μὴ ὁμολογεῖν τὴν τοῦ
[20]   ἐπὶ ἁμάρτημα τηλικοῦτον. (Ἔτι δὲ  καὶ   περὶ ἐκείνου θαυμάζω, εἰ μηδεμίαν
[70]   οὖν ἀξιοῦτε πυνθάνεσθαι παρ' αὐτοῦ,  καὶ   περὶ τῆς τοῖς φράτορσι γαμηλίας
[50]   εἴρηται τὰ πολλά· σκέψασθε δὲ  καὶ   περὶ τοῦ ἔχοντος τὴν ἀδελφιδῆν
[60]   ἐπιδίκους νόμος εἶναι κελεύει,  καὶ   πολλοὶ συνοικοῦντες ἤδη ἀφῄρηνται τὰς
[10]   ἐγγυητῆς ὡς μεμαρτύρηκεν οὗτος γυναικός,  ~καὶ   πρὸς τούτοις εἴ τις ἄλλος
[60]   λῆξιν ἠξίωσαν. Καίτοι ιὅπερ εἶπον  καὶ   πρότερονν ὅσοι μὲν ἂν καταλίπωσι
[20]   καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Χαίρων  καὶ   Πυλάδης, φασὶ παρακληθέντες τῇ ἐγγύῃ
[40]   μὲν οὖν τῆς τούτου πονηρίας  καὶ   σιωπῶντος ἐμοῦ οἱ πολλοὶ γιγνώσκουσιν
[60]   μὲν ὑπὸ τῶν πατέρων ἐκδοθείσας  καὶ   συνοικούσας ἀνδράσι γυναῖκας (περὶ ὧν
[80]   καὶ θεσμοφόρια ἑστιᾶν τὰς γυναῖκας,  καὶ   τἆλλα ὅσα προσῆκε λῃτουργεῖν ἐν
[60]   ἄμεινον πατὴρ βουλεύσαιτο;  καὶ   τὰς οὕτω δοθείσας, ἂν
[10]   τὴν μαρτυρίαν. Μαρτυρία (Ἀνάγνωθι δὴ  καὶ   τὰς περὶ τῶν πλησιασάντων αὐτῇ
[20]   φασὶ παρακληθέντες τῇ ἐγγύῃ παραγενέσθαι,  καὶ   ταῦτα θεῖοι ὄντες τῷ ἐγγυωμένῳ.
[30]   ἀνὴρ ὄνομα ἐπεγράψατο εἶναι αὐτῇ,  καὶ   ταῦτα λαγχάνων αὐτῇ τοῦ κλήρου
[40]   ἐτιμωρήσω ἂν τὸν ἀδικοῦντα.  καὶ   ταῦτα λαθεῖν σεαυτὸν προσποιήσει; (Ἔπειτ'
[10]   συνδειπνεῖν ἀξιοῦσι μετὰ τῶν ἀλλοτρίων,  καὶ   ταῦτα μετὰ τῶν ἐπιτυχόντων. Ἀλλὰ
[70]   εἰσαγαγεῖν εἰς τοὺς φράτορας ἠξίωσε,  καὶ   ταῦτα νόμου ὄντος αὐτοῖς, ἀναγνώσεται
[50]   ταῦτα ἑτέρῳ παραδοίη τὰ αὑτοῦ,  καὶ   ταῦτα τηλικαῦτα ὄντα ὅσων ἠμφισβήτησαν
[30]   ἀδελφὴν τὴν ἑαυτοῦ μεμαρτύρηκεν ἐγγυῆσαι,  καὶ   ταῦτα τῆς προικὸς εἰς αὐτὸν
[20]   εἴ τινα ἐδίδου, εἰκὸς ἦν  καὶ   τὴν δοθεῖσαν ὑπὸ τῶν παραγενέσθαι
[70]   ἔδωκεν ἂν ἔχειν τὸν κλῆρον  καὶ   τὴν θυγατέρα τὴν ἑαυτοῦ. Καὶ
[70]   θείου ἐκμαρτυριῶν πιστοτέραν ἡγήσεσθε εἶναι,  καὶ   τὴν οὕτω κοινὴν τοῖς βουλομένοις
[0]   Πύρρῳ εἶναι, μεγάλη ἀνάγκη ἅμα  καὶ   τὴν τούτου μαρτυρίαν ἑαλωκέναι· περὶ
[50]   τοὺς νόμους Νόμοι. Λαβὲ δὴ  καὶ   τὴν τούτου μαρτυρίαν. Μαρτυρία. (Πῶς
[80]   φράτορες μεμαρτυρήκασιν ὑμῖν· λαβὲ δὲ  καὶ   τὴν τῶν δημοτῶν τῶν ἐκείνου
[0]   ἡμετέρας καὶ τῆς τούτου μαρτυρίας  καὶ   τῆς ἁλούσης διαμαρτυρίας. (Ἀναγίγνωσκε λαβὼν
[30]   ἅπαντα χρόνον ἄτοκον οὖσαν αὐτήν,  καὶ   τῆς ὁμολογηθείσης προικὸς ἐκ τῶν
[60]   ἐκινδύνευεν ἂν περὶ τοῦ σώματος  καὶ   τῆς οὐσίας ἁπάσης τῆς ἑαυτοῦ.
[0]   τῆς τε ἀντωμοσίας τῆς ἡμετέρας  καὶ   τῆς τούτου μαρτυρίας καὶ τῆς
[20]   τούτου, καὶ Δωρόθεον τὸν Ἐλευσίνιον  καὶ   τὸι ἀδελφὸν αὐτοῦ Φιλοχάρη καὶ
[20]   φαίνεται, Διονύσιον δὲ τὸν Ἐρχιέα  καὶ   τὸν Ἀριστόλοχον τὸν Αἰθαλίδην· μετὰ
[60]   κατὰ γένος προσήκουσαν αὑτοῖς γυναῖκα,  καὶ   τοσαύτης οὐσίας τοῦτον καταστῆναι κληρονόμον
[30]   πατρῴου. Τίνος ἕνεκα; ἵνα  καὶ   τοῦ τῆς τήθης ὀνόματος τοῦ
[20]   ποιῆται, τοὺς ἐπιεικεστάτους τῶν πολιτῶν  καὶ   τοὺς ἡμῖν γνωριμωτάτους ἕκαστος ἡμῶν
[50]   Ἀναγίγνωσκε αὐτοῖς. Μαρτυρίαι ἀνάγνωθι δὴ  καὶ   τοὺς νόμους Νόμοι. Λαβὲ δὴ
[0]   ψευδομαρτυρίων δίκην εἵλομεν παρ' ὑμῖν,  καὶ   τουτονὶ Νικόδημον παραχρῆμα ἐξηλέγξαμεν ἐν
[10]   μάρτυρα παρεῖναι αὑτῷ Πυρετίδην προσεποιήσατο,  καὶ   τούτου ἐκμαρτυρίαν ἐπ' ἐκείνῃ τῇ
[10]   γενέσθαι τοιαύτης γυναικός, εἰ ἄρα  καὶ   τῷ ἡμετέρῳ θείῳ τοιοῦτόν τι
[10]   ὡμολογηκότες εἰσὶ ταῦτα. Ἀκούσαντες δὲ  καὶ   ὑμεῖς αὐτῶν τῶν μαρτυριῶν, γνώσεσθε
[0]   γυναικὸς εἴη· γνώσεσθε δ' ἀκούσαντες  καὶ   ὑμεῖς τῆς τε ἀντωμοσίας τῆς
[10]   μεμαρτύρηκεν, ὑπὸ τῶν ἄλλων οἰκείων  καὶ   ὑπὸ τῶν γειτόνων τῶν ἐκείνου
[30]   πρᾶγμα. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων  καὶ   ὕστερον ἐγχωρήσει εἰπεῖν. (Περὶ δὲ
[20]   γὰρ ἦν νὴ Δία πάρεργον  καὶ   φαῦλον, περὶ οὗ τὴν ἐκμαρτυρίαν
[40]   σφᾶς προσποιήσαιτ' ἂν οὗτος,  καὶ   ψεύδεσθαι αἰτιῷτ' ἂν ἡμᾶς. Τοῦτο
[70]   τὸ ὕδωρ. Μαρτυρία. Λαβὲ δὲ  καὶ   ὡς ἐποιήσατο τὸν ἐμὸν ἀδελφὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/10/2008