Alphabétiquement     [«   »]
γυνὴ 7
γυνή 1
δ 12
δὲ 56
δέ 1
δεήσειε 1
δεῖ 2
Fréquences     [«    »]
46 μὲν
46
45 τῷ
56 δὲ
61 ἂν
62 τὸν
69 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Isée, Plaidoyer pour la succession de Pyrrhus (texte complet)

δὲ


Paragraphes
[10]   τὰς πράξεις τὰς τοιαύτας, τῶν  δὲ   ἀδήλων καὶ ἐξαίφνης γιγνομένων τοὺς
[60]   ἀνάγκης ἐπιδίκους εἶναι προσήκει· Ξενοκλεῖ  δὲ   ἄν τις τόδ' ἐπέτρεψε τῶν
[40]   τις καταλιπὼν γνησίας τελευτᾷ. Γνώσεσθε  δὲ   αὐτῶν ἀκούσαντες τῶν νόμων ἀναγιγνωσκομένων.
[40]   ἠξίου ὡς προσῆκον αὑτῷ, τῇ  δὲ   γνησίᾳ οὔσῃ θυγατρὶ> (τρισ) χιλίας
[50]   ἐπιδικασία πᾶσίν ἐστιν ἡμῖν, ὅτῳ  δὲ   γόνῳ γεγόνασι γνήσιοι παῖδες, οὐδενὶ
[60]   παισὶν ἐπιδικάσασθαι τῶν πατρῴων· ὅσοι  δὲ   διαθήκαις αὑτοῖς εἰσποιοῦνται, τούτοις ἐπιδικάζεσθαι
[30]   τῶν δοθησομένων ταῖς παλλακαῖς· Νικόδημος  δὲ   ἐγγυᾶν μέλλων, ὥς> φησι, τὴν
[50]   εἴκοσιν ἔτη τετελεύτηκεν ἤδη,  δὲ   Ἔνδιος τοῦ Μεταγειτνιῶνος μηνὸς πέρυσιν,
[0]   ἐξ ἀρχῆς κλῆρος. Ἐπισκηψάμενοι  δὲ   ἡμεῖς, καὶ εἰς ὑμᾶς εἰσαγαγόντες
[20]   ἐγγυῆσαί φησι τὴν ἀδελφήν· οἱ  δὲ   θεῖοι τῷ ἀδελφιδῷ ἄπροικον τὴν
[60]   παῖδας γνησίους καταλίπῃ ἄρρενας· ἂν  δὲ   θηλείας καταλίπῃ, σὺν ταύταις. Οὐκοῦν
[70]   τοὺς νόμους ἕξειν γυναῖκα, ἔτι  δὲ   καὶ ἐν τῇ δεκάτῃ τῇ
[10]   ἐγγυηθεῖσα οὐδὲ συνοικήσασα φαίνεται· σκεψώμεθα  δὲ   καὶ ἐξ ὧν ἄν τις
[0]   Νικόδημος ἐπιδέδεικται (τότε πᾶσι) προσήκει  δὲ   καὶ παρ' ὑμῖν τοῖς περὶ
[20]   ἑαυτοῦ ἐπὶ ἁμάρτημα τηλικοῦτον. (Ἔτι  δὲ   καὶ περὶ ἐκείνου θαυμάζω, εἰ
[50]   σχεδὸν εἴρηται τὰ πολλά· σκέψασθε  δὲ   καὶ περὶ τοῦ ἔχοντος τὴν
[80]   οὖν φράτορες μεμαρτυρήκασιν ὑμῖν· λαβὲ  δὲ   καὶ τὴν τῶν δημοτῶν τῶν
[10]   μαρτυρίαις, ὡμολογηκότες εἰσὶ ταῦτα. Ἀκούσαντες  δὲ   καὶ ὑμεῖς αὐτῶν τῶν μαρτυριῶν,
[70]   ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ. Μαρτυρία. Λαβὲ  δὲ   καὶ ὡς ἐποιήσατο τὸν ἐμὸν
[70]   προσῆκε, καὶ ἄκληρον κατέστησε, τὸν  δὲ   κληρονόμον κατέλιπε τῶν ἑαυτοῦ. (ἀλλὰ
[70]   τοῦ τοῦτον μὲν ποιήσασθαι τὴν  δὲ   μὴ εἰσαγαγεῖν τὴν μὲν νόθην,
[70]   τινὰ τούτων τῶν μαρτυρούντων, εἰ  δὲ   μή, τῶν ἄλλων τινὰ συγγενῶν
[50]   πάντα ταῦτα εἴασε γενέσθαι. Οἱ  δὲ   νόμοι περὶ ἁπάντων διορίζουσι τούτων.
[50]   τρίτῃ ἡμέρᾳ εὐθέως οὗτοι. (Ὁ  δὲ   νόμος πέντε ἐτῶν κελεύει δικάσασθαι
[50]   ἦν ἀληθὲς τὸ πρᾶγμα. ~Οἶμαι  δὲ   οὐδ' ἂν τὴν ἀρχὴν ἐκεῖνον
[50]   ἀδελφιδῆν Νικόδημος εἶναι αὑτῷ· οὗτος  δὲ   οὔτε τῷ Ἐνδίῳ τοῦ Πύρρου
[20]   ἐκμαρτυρησάμενος τὴν μαρτυρίαν ταύτην, Νικόδημος  δὲ   οὑτοσὶ ἕνα μόνον μάρτυρα παρακαλέσας
[50]   ποίησιν τῷ Πύρρῳ γενέσθαι· ὡς  δὲ   οὐχ ὁμολογῶν πῶς ἐπεσκήπτετο τοῖς
[70]   ἐγένετο οὔτ' ἔστι, μὴ γενομένων  δὲ   παίδων γνησίων ἐκείνῳ, ἐγγυτέρω ἡμῶν
[70]   τὸν Πύρρου κλῆρον οὗτος. (Ἔτι  δὲ   πρὸς τούτοις ἐπιδειξάτω ὅτῳ πρότερον
[40]   καταλιπόντος τὸν κλῆρον καθίστη. (Ἔτι  δὲ   πρότερον Πύρρος ποιησάμενος
[40]   τι λέγω περὶ αὐτοῦ· βούλομαι  δὲ   πρῶτον ἐκ τῶν τοιῶνδε ἐξελέγξαι
[0]   ἐξελεγχθῆναι τὴν τούτου μαρτυρίαν. (Ἐπιθυμῶ  δὲ   πρῶτον μὲν περὶ αὐτοῦ τούτου
[10]   τούτων ἀληθὲς ὂν οὐδέν. (Μέγα  δὲ   τεκμήριον ὡς περιφανῶς ψευδῆ τὴν
[10]   αὐτὸ τὸ πρᾶγμα σκεψάμενος; (Ἐνθυμεῖσθε  δὲ   τὴν ἀναίδειαν ὧν λέγουσιν.
[60]   ποίησις κατὰ τὸν νόμον· εἰ  δὲ   τὴν θυγατέρα ἐδίδου καὶ ἐπὶ
[70]   αὐτῷ οὐδ' ἀδελφοῦ παῖδες, ἐκ  δὲ   τῆς ἀδελφῆς ἡμεῖς ἦμεν αὐτῷ.
[20]   σταδίους ἐγγὺς τριακοσίους ἐκεῖσε· (περὶ  δὲ   τῆς ἐγγύης τῆς τήθης τῶν
[0]   τίμημα τῷ κλήρῳ ἐπιγραψάμενος. (Ἀμφισβητούσης  δὲ   τῆς μητρὸς τῆς ἡμετέρας, ἀδελφῆς
[30]   καὶ ὕστερον ἐγχωρήσει εἰπεῖν. (Περὶ  δὲ   τῆς τούτου μαρτυρίας οὐ χαλεπὸν
[20]   τῶν ἑαυτοῦ παρακεκληκὼς φαίνεται, Διονύσιον  δὲ   τὸν Ἐρχιέα καὶ τὸν Ἀριστόλοχον
[0]   ἠμφισβήτησε τῆς κληρονομίας ἐκείνῳ. (Τελευτήσαντος  δὲ   τοῦ ἀδελφοῦ πέρυσιν, ὑπερβᾶσα τὸν
[20]   προσεποιήσατο μεθ' ἑαυτοῦ παραγενέσθαι· ὑπὸ  δὲ   τοῦ ἐγγυήσασθαι μέλλοντος τὴν τοιαύτην
[0]   ἡμετέρα κατέστη μήτηρ. (Ἁλόντος  δὲ   τοῦ μάρτυρος καὶ ἀποστάσης τοῦ
[30]   εἶναι ἐπεγράψατο τῇ γυναικί, οἱ  δὲ   τοῦ Πύρρου θεῖοι ἐν τῇ
[0]   τῆς μητρὸς τῆς ἡμετέρας, ἀδελφῆς  δὲ   τοῦ Πύρρου, κύριος τῆς
[70]   αὑτῷ ταῦτ' ἂν διεπράξατο· ἐκ  δὲ   τοῦ τοῦτον μὲν ποιήσασθαι τὴν
[60]   ἀμφισβητήσειε περὶ τῶν πατρῴων· πρὸς  δὲ   τοὺς εἰσποιήτους ἅπαντες οἱ κατὰ
[60]   ἠξίωσαν παρὰ τὸν νόμον. Πρὸς  δὲ   τούτοις ἐκεῖνο αὐτοὺς ἔρεσθε, εἴ
[70]   τῇ ταύτης κληθέντες συνεστιᾶσθαι; (Πρὸς  δὲ   τούτοις (τουτὶ γὰρ τὸ δεινόν
[50]   γνησίᾳ θυγατρὶ τῶν πατρῴων; Γενομένων  δὲ   τούτων δοκεῖ ἂν ὑμῖν
[40]   Τοῦτο μὲν οὖν παρῶμεν· ἐπειδὴ  δὲ   τῷ Ξενοκλεῖ ἠγγύα Ἔνδιος
[20]   χρῆσθαι ἀναγκαῖόν ἐστιν ἡμῖν· παρὰ  δὲ   τῶν ἀσθενούντων τῶν ἀποδημεῖν
[60]   καὶ διαθέσθαι τὰ αὑτοῦ· ἄνευ  δὲ   τῶν γνησίων θυγατέρων οὐχ οἷόν
[70]   ταῦτα νόμου ὄντος αὐτοῖς, ἀναγνώσεται  δὲ   ὑμῖν τὴν τῶν φρατόρων τῶν
[60]   ἐπιδικάσασθαι προσήκειν τῶν δοθέντων, τῇ  δὲ   Φίλῃ, ἥν φασι θυγατέρα γνησίαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/10/2008