Alphabétiquement     [«   »]
τοσούτῳ 3
τότε 4
ΤΟΥ 1
τοῦ 80
του 1
τοῦθ 1
τοὔνομα 2
Fréquences     [«    »]
61 ἂν
69 τῆς
62 τὸν
80 τοῦ
89 τῶν
108 τὴν
119 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Isée, Plaidoyer pour la succession de Pyrrhus (texte complet)

τοῦ


Paragraphes
[30]   τῆς θυγατρὸς ἀποφανθείσης εἶναι ὑπὸ  τοῦ   ἀδελφιδοῦ κληθέντες μεμαρτυρήκασι παραγενέσθαι. Ἐφ'
[70]   ἐπετρέπετε ὑμεῖς οἱ θεῖοι τὴν  τοῦ   ἀδελφιδοῦ τοῦ ὑμετέρου αὐτῶν ὡς
[0]   ἐπίδικον τῇ ἡμετέρᾳ μητρὶ τὸν  τοῦ   ἀδελφοῦ κλῆρον εἶναι, ὡς οὔσης
[0]   τῆς κληρονομίας ἐκείνῳ. (Τελευτήσαντος δὲ  τοῦ   ἀδελφοῦ πέρυσιν, ὑπερβᾶσα τὸν τελευταῖον
[50]   τετελευτηκὼς ἦν εἰσποίητος, τῶν  τοῦ   ἀδελφοῦ τὴν ἐπιδικασίαν ἀξιοῦν ποιεῖσθαι,
[20]   οὐχ ἡγήσατο δεῖν τοῖς ἀπὸ  τοῦ   αὐτομάτου ἐκεῖ ἐντυχοῦσι μάρτυσι χρῆσθαι
[10]   εἰδῶσιν ὅτι ἑταίρα τε ἦν  τοῦ   βουλομένου, καὶ ὅτι οὐδ' ἐξ
[10]   ὅπου κοινὴν αὐτοὶ ὡμολογήκασιν εἶναι  τοῦ   βουλομένου τὴν γυναῖκα, πῶς ἂν
[20]   μεθ' ἑαυτοῦ παραγενέσθαι· ὑπὸ δὲ  τοῦ   ἐγγυήσασθαι μέλλοντος τὴν τοιαύτην Λυσιμένης
[40]   ἄρχοντα κακοῦσθαι τὴν ἐπίκληρον ὑπὸ  τοῦ   εἰσποιήτου οὕτως ὑβριζομένην καὶ ἄκληρον
[60]   Ἐὰν οὖν προφασίζωνται διὰ τὴν  τοῦ   Ἐνδίου ποίησιν μὴ ἐπίδικον εἶναι
[50]   καὶ παρεσκευασμένος μὴ ὁμολογεῖν τὴν  τοῦ   Ἐνδίου ποίησιν τῷ Πύρρῳ γενέσθαι·
[50]   δηλοῖ, ὡς οὐχ ὁμολογοῦσι τὴν  τοῦ   Ἐνδίου ποίησιν ὑπὸ τοῦ Πύρρου
[60]   ἐρέσθαι χρή, τί ὁμολογοῦντες τὴν  τοῦ   Ἐνδίου ποίησιν ὑπὸ τοῦ Πύρρου
[50]   ὅτι εἰ μὴ ἠγγύητο παρὰ  τοῦ   Ἐνδίου ὡς ἐξ ἑταίρας οὖσαν
[60]   ἀξιοῦσιν. Ἵνα οὖν μὴ παρὰ  τοῦ   ἐντυχόντος τῶν κλήρων αἱ λήξεις
[50]   πολλά· σκέψασθε δὲ καὶ περὶ  τοῦ   ἔχοντος τὴν ἀδελφιδῆν τὴν τούτου
[0]   τὸν τελευταῖον κληρονόμον, γνησία θυγάτηρ  τοῦ   ἡμετέρου θείου ἥκει φάσκουσα εἶναι
[10]   τῷ βουλομένῳ καὶ οὐ γυνὴ  τοῦ   ἡμετέρου θείου, ἣν οὗτος ἐγγυῆσαι
[70]   τὴν Νικοδήμου μαρτυρίαν τῶν αὐτοῦ  τοῦ   θείου ἐκμαρτυριῶν πιστοτέραν ἡγήσεσθε εἶναι,
[0]   ἀπῆλθε, καὶ κληρονόμος ἂν τῶν  τοῦ   θείου διαμαρτυρηθεῖσα γνησία θυγάτηρ
[40]   τοῦ κλήρου, νόθην τὴν θυγατέρα  τοῦ   καταλιπόντος τὸν κλῆρον καθίστη. (Ἔτι
[40]   ἐπέτρεψας τῷ ἡμετέρῳ ἀδελφῷ ἐπιδικάσασθαι  τοῦ   κλήρου ἄνευ τῆς γνησίας θυγατρός,
[0]   Πύρρου, κύριος τῆς εἰληχυίας  τοῦ   κλήρου γυναικὸς ἐτόλμησε διαμαρτυρῆσαι μὴ
[30]   γενέσθαι, πολλῷ ὕστερον τῆς λήξεως  τοῦ   κλήρου ἕνεκα σύγκειται αὐτοῖς; Οὐ
[50]   νόμος πέντε ἐτῶν κελεύει δικάσασθαι  τοῦ   κλήρου, ἐπειδὰν τελευτήσῃ κληρονόμος.
[50]   νομίζω, ἀλλὰ καὶ ἠμφισβήτησεν ἂν  τοῦ   κλήρου καὶ διεμαρτύρησε καὶ εἰσήγγειλεν
[40]   γε ἐπεδικάσατο ἡμέτερος ἀδελφὸς  τοῦ   κλήρου καὶ οὐκ ἠμφισβήτησεν οὐδεὶς
[50]   ὑμῖν τὴν περὶ τῆς ἐπιδικασίας  τοῦ   κλήρου μαρτυρίαν πάλιν, ἔπειτα τὴν
[40]   ἐπιδικασίας ταύτης οὐκ ἐτόλμησεν ἀμφισβητῆσαι  τοῦ   κλήρου Νικόδημος, οὐδὲ διαμαρτυρῆσαι τὴν
[40]   οὐκ ᾖδεις ἐν τῇ ἐπιδικασίᾳ  τοῦ   κλήρου νόθην καθισταμένην τὴν ἀδελφιδῆν
[40]   σαυτοῦ; Ὁπότε γάρ τις ἐπεδικάζετο  τοῦ   κλήρου, νόθην τὴν θυγατέρα τοῦ
[40]   γίγνεσθαι, καὶ οὐκ ἂν ἐπὶ  τοῦ   κλήρου τῇ λήξει, ἣν
[50]   μηνὸς πέρυσιν, ἐν ἔλαχον  τοῦ   κλήρου τὴν λῆξιν τρίτῃ ἡμέρᾳ
[0]   δὲ τοῦ μάρτυρος καὶ ἀποστάσης  τοῦ   κλήρου τῆς ἀμφισβητούσης σβητούσης γνησίας
[60]   ἂν ὑπὲρ αὐτῆς τὴν λῆξιν  τοῦ   κλήρου τοῦ πατρῴου, ἀλλ' ἐβάδιζεν
[60]   γνησίαν τῷ Πύρρῳ καταλελεῖφθαι, λαχεῖν  τοῦ   κλήρου τοῦ πατρῴου τὴν λῆξιν
[30]   αὐτῇ, καὶ ταῦτα λαγχάνων αὐτῇ  τοῦ   κλήρου τοῦ πατρῴου. Τίνος ἕνεκα;
[30]   ὑπὲρ τῆς γυναικὸς τῆς αὑτοῦ  τοῦ   κλήρου τοῦ πατρῴου Φίλην ὄνομα
[0]   ἐξ ἑταίρας ἀμφισβητοῦσα  τοῦ   κλήρου τῷ θείῳ γυναικὸς εἴη·
[70]   ἀποφαίνῃ ὑμῖν, ὅπερ ἀρχόμενος εἶπον  τοῦ   λόγου, (πρῶτον μὲν ἐπὶ τίνι
[0]   ἡμετέρα κατέστη μήτηρ. (Ἁλόντος δὲ  τοῦ   μάρτυρος καὶ ἀποστάσης τοῦ κλήρου
[50]   τετελεύτηκεν ἤδη, δὲ Ἔνδιος  τοῦ   Μεταγειτνιῶνος μηνὸς πέρυσιν, ἐν
[0]   τι ποτ' ἦν τὸ αἴτιον  τοῦ   μηδὲν τούτων γεγενῆσθαι περὶ τῆς
[30]   τίς τι ἀτίμητον δῷ, ἕνεκα  τοῦ   νόμου, ἐὰν ἀπολίπῃ γυνὴ
[60]   ἑαυτοῦ. (Ἔτι δ' ἂν πρότερον  τοῦ   Ξενοκλέους οἱ τοῦ Πύρρου θεῖοι,
[60]   (εἶτα τί παρελθόντες τὸν τελευταῖον  τοῦ   οἴκου γεγενημένον κληρονόμον τοῦ Πύρρου
[50]   γὰρ ἂν ὑπερβάντες τὸν τελευταῖον  τοῦ   οἴκου γεγενημένον κληρονόμον ὑπὲρ τῆς
[40]   ἄρχοντα ὑβρίζεσθαι τὴν ἐπίκληρον ὑπὸ  τοῦ   οὕτως ἐγγυήσαντος αὐτήν; Καὶ, εἰ
[60]   ὑμῖν ἀδελφιδοῦς ἐπιμελεῖσθαι τούτου  τοῦ   παιδίου; ~Ἀλλ' γαθοί, τοῦτο
[70]   ὑμῖν τὸν ἀδελφιδοῦν ἐπιμελεῖσθαι τούτου  τοῦ   παιδίου, οὕτως ἐπεμελήθητε ὥστ' ἐᾶσαι
[30]   εἴ τις ᾖδει τοῦθ' ὑπὸ  τοῦ   πατρὸς κείμενον ταύτῃ, Φίλην
[30]   τῆς τήθης ὀνόματος τοῦ ὑπὸ  τοῦ   πατρὸς τεθέντος ἄκληρον ἀνὴρ
[60]   αὐτῆς τὴν λῆξιν τοῦ κλήρου  τοῦ   πατρῴου, ἀλλ' ἐβάδιζεν ἂν
[60]   Πύρρῳ καταλελεῖφθαι, λαχεῖν τοῦ κλήρου  τοῦ   πατρῴου τὴν λῆξιν ἠξίωσαν. Καίτοι
[30]   ταῦτα λαγχάνων αὐτῇ τοῦ κλήρου  τοῦ   πατρῴου. Τίνος ἕνεκα; ἵνα
[30]   γυναικὸς τῆς αὑτοῦ τοῦ κλήρου  τοῦ   πατρῴου Φίλην ὄνομα εἶναι ἐπεγράψατο
[70]   ἄνδρες, καὶ ἐξ αὐτοῦ  τοῦ   πράγματος ῥᾴδιόν ἐστι γνῶναι ὅσον
[20]   περὶ οὗ τὴν ἐκμαρτυρίαν παρὰ  τοῦ   Πυρετίδου φασὶ ποιήσασθαι οὗτοι, ὥστε
[60]   τὴν τοῦ Ἐνδίου ποίησιν ὑπὸ  τοῦ   Πύρρου γενέσθαι ἐπεσκημμένοι εἰσὶ τοῖς
[50]   τὴν τοῦ Ἐνδίου ποίησιν ὑπὸ  τοῦ   Πύρρου γενέσθαι. Οὐ γὰρ ἂν
[60]   ἂν πρότερον τοῦ Ξενοκλέους οἱ  τοῦ   Πύρρου θεῖοι, εἰ ᾖδεσαν γνησίαν
[30]   ἐπεγράψατο τῇ γυναικί, οἱ δὲ  τοῦ   Πύρρου θεῖοι ἐν τῇ δεκάτῃ
[60]   ἂν ὑμεῖς ἐπετρέψατε ἐπιδικάζεσθαι οἱ  τοῦ   Πύρρου θεῖοι τὸν Ἔνδιον τοῦ
[60]   ἄν τις τόδ' ἐπέτρεψε τῶν  τοῦ   Πύρρου θείων, εἰ ἦν γνησία
[30]   δεκάτην νὥς φασἰ κληθέντες τῆς  τοῦ   Πύρρου θυγατρός, ἀδελφιδῆς τούτου, ἐξ
[50]   οὗτος δὲ οὔτε τῷ Ἐνδίῳ  τοῦ   Πύρρου κλήρου ἀμφισβητῆσαι ἠξίωσεν, οὔτ'
[60]   τοῦ Πύρρου θεῖοι τὸν Ἔνδιον  τοῦ   Πύρρου κλήρου ἄνευ τῆς γνησίας
[0]   Φίλη, καὶ κύριος Ξενοκλῆς Κόπρειος  τοῦ   Πύρρου κλήρου λαχεῖν τὴν λῆξιν
[50]   γεγενημένον κληρονόμον ὑπὲρ τῆς γυναικὸς  τοῦ   Πύρρου κλήρου λαχεῖν τὴν λῆξιν
[60]   τελευταῖον τοῦ οἴκου γεγενημένον κληρονόμον  τοῦ   Πύρρου κλήρου τὴν λῆξιν λαχεῖν
[0]   μητρὸς τῆς ἡμετέρας, ἀδελφῆς δὲ  τοῦ   Πύρρου, κύριος τῆς εἰληχυίας
[50]   τοῖς μεμαρτυρηκόσιν ἐπὶ τῇ διαθήκῃ  τοῦ   Πύρρου παραγενέσθαι. Καὶ ὡς ἀληθῆ
[60]   τὸν ἄρχοντα ἐκινδύνευεν ἂν περὶ  τοῦ   σώματος καὶ τῆς οὐσίας ἁπάσης
[70]   ταύτην γυναῖκα. (Οὐκοῦν ἐκ μὲν  τοῦ   τὴν θυγατέρα εἰς τοὺς φράτορας
[30]   θεῖος αὐτός, Νικόδημος; (Ἀλλ' ἀντὶ  τοῦ   τῆς τήθης ὀνόματος, εἴ τις
[30]   Τίνος ἕνεκα; ἵνα καὶ  τοῦ   τῆς τήθης ὀνόματος τοῦ ὑπὸ
[70]   ταῦτ' ἂν διεπράξατο· ἐκ δὲ  τοῦ   τοῦτον μὲν ποιήσασθαι τὴν δὲ
[70]   οἱ θεῖοι τὴν τοῦ ἀδελφιδοῦ  τοῦ   ὑμετέρου αὐτῶν ὡς ἐξ ἑταίρας
[30]   καὶ τοῦ τῆς τήθης ὀνόματος  τοῦ   ὑπὸ τοῦ πατρὸς τεθέντος ἄκληρον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/10/2008