Alphabétiquement     [«   »]
τολμήσαντα 1
τολμήσειεν 1
τολμῶσι 1
τὸν 62
τοσαύτης 1
τοσούτῳ 3
τότε 4
Fréquences     [«    »]
61 ἂν
56 δὲ
46
62 τὸν
69 τῆς
80 τοῦ
89 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Isée, Plaidoyer pour la succession de Pyrrhus (texte complet)

τὸν


Paragraphes
[70]   δεινόν ἐστιν) ἐπισκῆψαι φάσκοντες ὑμῖν  τὸν   ἀδελφιδοῦν ἐπιμελεῖσθαι τούτου τοῦ παιδίου,
[40]   πρότερον Πύρρος ποιησάμενος  τὸν   ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν ὑὸν αὑτῷ·
[0]   ὢν γνησίων παίδων, ἐποιήσατο Ἔνδιον  τὸν   ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν ὑὸν ἑαυτῷ·
[40]   παραχρῆμα εὐθὺς τότε ἐτιμωρήσω ἂν  τὸν   ἀδικοῦντα. καὶ ταῦτα λαθεῖν
[20]   τὸν Ἐρχιέα καὶ τὸν Ἀριστόλοχον  τὸν   Αἰθαλίδην· μετὰ δυοῖν τούτοιν ἐν
[0]   πότερον ἐγγυητὴ γυνὴ ἀπέλιπε  τὸν   ἄνδρα ζῶντα τελευτήσαντος τὸν
[30]   νόμου, ἐὰν ἀπολίπῃ γυνὴ  τὸν   ἄνδρα ἐὰν ἀνὴρ
[70]   ἄρχοντα ἐγγυητὴ γυνὴ ἀπέλιπε  τὸν   ἄνδρα τὸν οἶκον τὸν
[30]   τὴν ἀδελφήν; Καὶ ταῦτα εἰδὼς  τὸν   ἅπαντα χρόνον ἄτοκον οὖσαν αὐτήν,
[20]   Διονύσιον δὲ τὸν Ἐρχιέα καὶ  τὸν   Ἀριστόλοχον τὸν Αἰθαλίδην· μετὰ δυοῖν
[40]   (Οὔτε γὰρ ἐπιτίμιον ταῖς πρὸς  τὸν   ἄρχοντα εἰσαγγελίαις ἔπεστιν, οὐδ' ἐὰν
[60]   ἀλλὰ καὶ δημοσίᾳ εἰσαγγελθεὶς πρὸς  τὸν   ἄρχοντα ἐκινδύνευεν ἂν περὶ τοῦ
[50]   οὖσαν ἐξ ἑταίρας εἰσαγγεῖλαι πρὸς  τὸν   ἄρχοντα ἠξίωσεν, οὔτ' ἐπὶ τῇ
[50]   διεμαρτύρησε καὶ εἰσήγγειλεν ἂν πρὸς  τὸν   ἄρχοντα, καὶ ἄλλο εἴ τι
[40]   (Καὶ οὐκ (ἂν) εἰσήγγειλας πρὸς  τὸν   ἄρχοντα κακοῦσθαι τὴν ἐπίκληρον ὑπὸ
[40]   αὐτῶν οὐκ ἂν εἰσήγγειλε πρὸς  τὸν   ἄρχοντα ὑβρίζεσθαι τὴν ἐπίκληρον ὑπὸ
[70]   μή, τῶν ἄλλων τινὰ συγγενῶν  τὸν   αὐτὸν τρόπον ἐπὶ πάσῃ τῇ
[10]   τετελευτηκότος ἐκείνου· δῆλον γὰρ ὅτι  τὸν   αὐτὸν τρόπον ἀδελφὸς αὐτὴν
[70]   τὸν ἄνδρα τὸν οἶκον  τὸν   αὐτοῦ, εἶτα παρ' ὅτου ἐκομίσατο
[70]   αὐτῷ προσῆκε, καὶ ἄκληρον κατέστησε,  τὸν   δὲ κληρονόμον κατέλιπε τῶν ἑαυτοῦ.
[0]   ἡμεῖς, καὶ εἰς ὑμᾶς εἰσαγαγόντες  τὸν   διαμαρτυρῆσαι τολμήσαντα κατὰ ταῦτα, (ἐκεῖνόν
[20]   ἦν τὸν ἐγγυῶντα παρακαλεῖν  τὸν   ἐγγυώμενον τὴν τοιαύτην· οὐδεὶς γὰρ
[20]   γε πολλῷ πλείους εἰκὸς ἦν  τὸν   ἐγγυῶντα παρακαλεῖν τὸν ἐγγυώμενον
[40]   διαμαρτυρῆσαι μὴ ἐπίδικον τῷ Ἐνδίῳ  τὸν   ἐκείνης πατρῷον κλῆρον εἶναι; Ἀλλὰ
[20]   δίκην ὑπὲρ τούτου, καὶ Δωρόθεον  τὸν   Ἐλευσίνιον καὶ τὸι ἀδελφὸν αὐτοῦ
[70]   ἐπιδικασίαν τῆς θυγατρὸς ἀποστερῆσαι ἐποιεῖτο  τὸν   ἐμὸν ἀδελφὸν ὑὸν αὑτῷ; Ἀλλ'
[70]   Λαβὲ δὲ καὶ ὡς ἐποιήσατο  τὸν   ἐμὸν ἀδελφὸν ὑὸν αὑτῷ. Μαρτυρία
[70]   φράτορας εἰσαγαγεῖν καὶ μὴ ποιήσασθαι  τὸν   ἐμὸν ἀδελφὸν ὑὸν αὑτῷ ταῦτ'
[70]   καταλειπομένη, ποιησάμενος θεῖος κατέλιπε  τὸν   ἐμὸν ἀδελφὸν ὑὸν ἑαυτῷ; Πότερον
[40]   Πύρρος ποιησάμενος τὸν ἀδελφὸν  τὸν   ἐμὸν ὑὸν αὑτῷ· οὔτε γὰρ
[0]   παίδων, ἐποιήσατο Ἔνδιον τὸν ἀδελφὸν  τὸν   ἐμὸν ὑὸν ἑαυτῷ· ὃς κληρονόμος
[40]   τούτοις οὐκ ἀγανακτήσας εἰσήγγειλεν ἂν  τὸν   Ἔνδιον οὗτος; Ναὶ μὰ Δία,
[40]   τοῦτο ἀγανακτήσαντι δήπου σοι εἰσαγγεῖλαι  τὸν   Ἔνδιον προσῆκεν, εἰ αὐτὸς μὲν
[60]   μὲν ἄνευ τῆς γνησίας θυγατρὸς  τὸν   Ἔνδιον Πύρρος ἐποιεῖτο ὑὸν αὑτῷ,
[60]   ἐπιδικάζεσθαι οἱ τοῦ Πύρρου θεῖοι  τὸν   Ἔνδιον τοῦ Πύρρου κλήρου ἄνευ
[20]   ἑαυτοῦ παρακεκληκὼς φαίνεται, Διονύσιον δὲ  τὸν   Ἐρχιέα καὶ τὸν Ἀριστόλοχον τὸν
[10]   τῶν πρότερον χρησαμένων πρὶν γνῶναι  τὸν   ἡμέτερον θεῖον αὐτήν, ὅσοι
[0]   ἐν εἴκοσιν ἔτεσι τῷ ἔχοντι  τὸν   κλῆρον δικάσασθαι ἠξίωσεν, εἴ
[40]   νόθην τὴν θυγατέρα τοῦ καταλιπόντος  τὸν   κλῆρον καθίστη. (Ἔτι δὲ πρότερον
[70]   τῶν συγγενῶν ἔδωκεν ἂν ἔχειν  τὸν   κλῆρον καὶ τὴν θυγατέρα τὴν
[50]   ὥσθ' ὑπαρχούσης γνησίας θυγατρὸς τῷ  τὸν   κλῆρον καταλιπόντι ἑτέρῳ δοῦναι ταύτην
[0]   ἐν χρόνῳ τοσούτῳ ἔχοντος ἐκείνου  τὸν   κλῆρον, οὐδεὶς πώποτε προσεποιήσατο οὐδ'
[60]   οὐκ ἄν ποτε ἐπέτρεψαν Ξενοκλέα,  τὸν   μηδαμόθεν μηδὲν γένει προσήκοντα Πύρρῳ,
[60]   ἦν αὐτοῦ ποίησις κατὰ  τὸν   νόμον· εἰ δὲ τὴν θυγατέρα
[60]   ὑπὸ τῶν πατέρων ἐκδοθείσας διὰ  τὸν   νόμον ἐξ ἀνάγκης ἐπιδίκους εἶναι
[60]   τὴν λῆξιν λαχεῖν ἠξίωσαν παρὰ  τὸν   νόμον. Πρὸς δὲ τούτοις ἐκεῖνο
[0]   τὸν ἄνδρα ζῶντα τελευτήσαντος  τὸν   οἶκον αὐτοῦ, καὶ παρ' ὅτου
[70]   γυνὴ ἀπέλιπε τὸν ἄνδρα  τὸν   οἶκον τὸν αὐτοῦ, εἶτα παρ'
[30]   τὸ τῆς τήθης ὄνομα Κλειταρέτην  τὸν   πατέρα ἐμαρτύρησαν θέσθαι αὐτῇ. (Θαυμάζω
[20]   τὴν ἀδελφήν. (Καὶ οὗτος μὲν  τὸν   Πυρετίδην μόνον, οὐχ ὁμολογοῦντα, προσεποιήσατο
[20]   εἰκότων σκοπούμενος, πολὺ ἂν μᾶλλον  τὸν   Πύρρον πάντας ἂν τοὺς οἰκείους
[70]   ἐγγυητῆς γυναικὸς ἐδικάσατο τῷ ἔχοντι  τὸν   Πύρρου κλῆρον οὗτος. (Ἔτι δὲ
[20]   ἀλλ' ἧκεν ἔχων ἐνθένδε Διόφαντον  τὸν   Σφήττιον μεθ' ἑαυτοῦ, ὃς ἔλεγε
[0]   δὲ τοῦ ἀδελφοῦ πέρυσιν, ὑπερβᾶσα  τὸν   τελευταῖον κληρονόμον, γνησία θυγάτηρ τοῦ
[60]   μεμαρτυρηκόσι ταῦτα, (εἶτα τί παρελθόντες  τὸν   τελευταῖον τοῦ οἴκου γεγενημένον κληρονόμον
[50]   γενέσθαι. Οὐ γὰρ ἂν ὑπερβάντες  τὸν   τελευταῖον τοῦ οἴκου γεγενημένον κληρονόμον
[0]   μὴ ἐπίδικον τῇ ἡμετέρᾳ μητρὶ  τὸν   τοῦ ἀδελφοῦ κλῆρον εἶναι, ὡς
[20]   καὶ ἄνευ ὁμολογίας προικὸς εἰς  τὸν   τριτάλαντον οἶκον ἐγγυῆσαί φησι τὴν
[80]   ἔν τε τῷ δήμῳ κεκτημένος  τὸν   τριτάλαντον οἶκον, εἰ ἦν γεγαμηκώς,
[20]   μάρτυρα παρακαλέσας μεθ' ἑαυτοῦ τῷ  τὸν   τριτάλαντον οἶκον κεκτημένῳ ἐγγυῆσαί φησι
[0]   τὴν ἀδελφὴν μεμαρτυρηκὼς τῷ  τὸν   τριτάλαντον οἶκον κεκτημένῳ, εἶτα πότερον
[10]   μὲν γὰρ ἐγγυᾶν μέλλων εἰς  τὸν   τριτάλαντον οἶκον, ὥς φησι, τὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/10/2008