Alphabétiquement     [«   »]
Ξενοκλεῖ 3
Ξενοκλέους 1
Ξενοκλῆς 6
ὁ 46
6
1
1
Fréquences     [«    »]
37
46 μὲν
45 τῷ
46 ὁ
56 δὲ
61 ἂν
62 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Isée, Plaidoyer pour la succession de Pyrrhus (texte complet)


Paragraphes
[20]   Οἷς γε περὶ αὐτοῦ τούτου     ἀγὼν ἦν τῶν ψευδομαρτυρίων,
[60]   καὶ ἐμαρτυρήσατε ὡς ἐπέσκηψεν ὑμῖν     ἀδελφιδοῦς ἐπιμελεῖσθαι τούτου τοῦ παιδίου;
[70]   τε καὶ παραγενέσθαι φάσκοντες, ὅτε     ἀδελφιδοῦς ὑμῶν ἠγγυᾶτο τὴν μητέρα
[10]   γὰρ ὅτι τὸν αὐτὸν τρόπον     ἀδελφὸς αὐτὴν ἅπασι τοῖς πλησιάζουσιν
[0]   ΤΟΥ ΠΥΡΡΟΥ ΚΥΡΡΟΥ. (Ἄνδρες δικασταί,     ἀδελφὸς τῆς μητρὸς τῆς ἐμῆς
[30]   γυνὴ τὸν ἄνδρα ἐὰν     ἀνὴρ ἐκπέμψῃ τὴν γυναῖκα, οὐκ
[30]   ὑπὸ τοῦ πατρὸς τεθέντος ἄκληρον     ἀνὴρ καταστήσειεν εἶναι τὴν αὑτοῦ
[30]   θέσθαι αὐτῇ. (Θαυμάζω οὖν εἰ     ἀνὴρ συνοικῶν πλείω
[30]   τοῦ πατρὸς κείμενον ταύτῃ, Φίλην     ἀνὴρ ὄνομα ἐπεγράψατο εἶναι αὐτῇ,
[60]   ἂν ἰδίας μόνον δίκας ἔφευγεν     βιαζόμενος, ἀλλὰ καὶ δημοσίᾳ εἰσαγγελθεὶς
[50]   εἴκοσιν ἔτη τετελεύτηκεν ἤδη,     δὲ Ἔνδιος τοῦ Μεταγειτνιῶνος μηνὸς
[20]   θαυμάζω, εἰ μηδεμίαν προῖκα μήθ'     διδοὺς μήθ' λαμβάνων διωμολογήσαντο
[50]   ἂν ὑμῖν θεῖος ἐπιτρέψαι,     ἐγγυῆσαι μεμαρτυρηκὼς αὐτῆς τὴν μητέρα;
[20]   κἂν ἀργύριον πολλῷ μᾶλλον     ἐγγυῶν διωμολογήσατο ἔχειν αὐτὸν ἐπὶ
[50]   πατρῴων, ἐπειδὴ τετελευτηκὼς ἦν     εἰσποίητος, τῶν τοῦ ἀδελφοῦ τὴν
[40]   τοῦ κλήρου τῇ λήξει, ἣν     Ἔνδιος λαχὼν ἐπεδικάζετο, ἀμφισβητῆσαι ἂν
[40]   ἐπειδὴ δὲ τῷ Ξενοκλεῖ ἠγγύα     Ἔνδιος τὴν ἀδελφιδῆν σου, ἐπέτρεψας,
[70]   ὅτε δ' ἠγγύα καὶ ἐξεδίδου     Ἔνδιος τὴν γυναῖκα, ἐπετρέπετε ὑμεῖς
[40]   Ἀλλὰ μὴν ὥς γε ἐπεδικάσατο     ἡμέτερος ἀδελφὸς τοῦ κλήρου καὶ
[70]   ὑμᾶς πείθειν ὅτι ἐγγυητὴν γυναῖκα     ἡμέτερος θεῖος ἔσχεν; Ἀλλ' ὑμεῖς,
[30]   οὐ νομίζω. Εἶτα παρὰ τούτου     ἡμέτερος θεῖος ἠξίωσεν ἂν ἐγγυήσασθαι
[30]   χρόνῳ τοσούτῳ ἔφρασεν αὐτῷ, οὐδ'     θεῖος αὐτός, Νικόδημος; (Ἀλλ' ἀντὶ
[50]   δὲ τούτων δοκεῖ ἂν ὑμῖν     θεῖος ἐπιτρέψαι, ἐγγυῆσαι μεμαρτυρηκὼς
[20]   εἰ δι' ἐπιθυμίαν τὴν ἐγγύην     θεῖος ἡμῶν ἐποιεῖτο τῆς τοιαύτης
[70]   ὥς γε οὔτε γαμηλίαν εἰσήνεγκεν     θεῖος ἡμῶν, οὔτε τὴν θυγατέρα,
[30]   τῶν ἁπάντων, πατὴρ καὶ     θεῖος καὶ μήτηρ οὐκ
[70]   τῷ ἡμετέρῳ θείῳ καταλειπομένη, ποιησάμενος     θεῖος κατέλιπε τὸν ἐμὸν ἀδελφὸν
[50]   δικάσασθαι τοῦ κλήρου, ἐπειδὰν τελευτήσῃ     κληρονόμος. Οὐκοῦν δυοῖν τὰ ἕτερα
[0]   Πύρρῳ, οὗ ἦν ἐξ ἀρχῆς     κλῆρος. Ἐπισκηψάμενοι δὲ ἡμεῖς, καὶ
[0]   ἡμετέρας, ἀδελφῆς δὲ τοῦ Πύρρου,     κύριος τῆς εἰληχυίας τοῦ κλήρου
[20]   προῖκα μήθ' διδοὺς μήθ'     λαμβάνων διωμολογήσαντο ἕξειν ἐπὶ τῇ
[40]   αὐτοῖς. Νόμοι (Δοκεῖ ἂν ὑμῖν     μεμαρτυρηκὼς ἐγγυῆσαι ἐπιτρέψαι ἄν τι
[0]   φησιν ἐπιδοὺς ἐκδοῦναι τὴν ἀδελφὴν     μεμαρτυρηκὼς τῷ τὸν τριτάλαντον οἶκον
[30]   δὴ καὶ δεινῶς ἀγανακτῶ, ὅτι     μὲν ἀνὴρ λαγχάνων ὑπὲρ τῆς
[20]   πρᾶγμα. Οὐ τοίνυν φαίνεται, ἀλλ'     μὲν Ξενοκλῆς πρὸς τοὺς ἐπιτυχόντας
[60]   ἀδελφούς, τοῖς ἐγγύτατα γένους ἐπιδίκους     νόμος εἶναι κελεύει, καὶ πολλοὶ
[50]   ἀληθὴς μαρτυρία ἐστὶν αὕτη,     Ξενοκλῆς αὐτὸς ἔργῳ οὐκ ὀλίγον
[60]   καὶ τὰς οὕτω δοθείσας, ἂν     πατὴρ αὐτῶν τελευτήσῃ μὴ καταλιπὼν
[60]   ὧν τίς ἂν ἄμεινον     πατὴρ βουλεύσαιτο; καὶ τὰς οὕτω
[30]   δικαστήριον ἧκον μεμνημένοι ὅτι Κλειταρέτην     πατὴρ ἐν τῇ δεκάτῃ ὠνόμηνεν,
[30]   (οἱ δ' οἰκειότατοι τῶν ἁπάντων,     πατὴρ καὶ θεῖος καὶ
[40]   (Ἔτι δὲ πρότερον Πύρρος     ποιησάμενος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν
[40]   κλῆρον καθίστη. (Ἔτι δὲ πρότερον     Πύρρος ποιησάμενος τὸν ἀδελφὸν
[30]   (Θαυμάζω οὖν εἰ ἀνὴρ     συνοικῶν πλείω ὀκτὼ ἔτη
[0]   τούτου μαρτυρία ψευδὴς ἔδοξεν εἶναι,     τόθ' ἑαλωκὼς μάρτυς σαφέστατα τοῦτον
[20]   αὐτοῦ τούτου ἀγὼν ἦν     τῶν ψευδομαρτυρίων, ὃν Ξενοκλῆς ἔφευγεν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/10/2008