HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Jean Chrysostome, Discours contre les juifs (IV)

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  568 formes différentes pour 1414 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
5 ὧν
42 ἐν
1 Ἓν
2 ἓν
2 ἣν
8 ἦν
1 Ἦν
1 ἄν
5 Ἐν
1 ὃν
2 Ἂν
4 ἐὰν
1 Ἐὰν
2 ὢν
25 ἂν
1 λαγνείαν
1 λατρείαν
1 χρείαν
1 στρατείαν
5 πολιτείαν
6 νηστείαν
1 ἁγιστείαν
1 εὐσέβειαν
1 ὑγίειαν
4 ἀλήθειαν
1 ἐπιμέλειαν
1 ἀπώλειαν
2 ἀσφάλειαν
1 συγγένειαν
1 διάνοιαν
1 πρόνοιαν
1 κακίαν
1 ἔθηκαν
1 φιλονεικίαν
1 ἔδωκαν
1 διδασκαλίαν
4 μίαν
3 παρανομίαν
1 ῥᾳθυμίαν
1 ἤλλαξαν
1 ἅμαξαν
6 δόξαν
2 οἵαν
2 ποίαν
3 σωτηρίαν
1 νωθρίαν
3 ἡμέραν
1 καμάραν
1 πατρῴαν
1 ἡμετέραν
1 ὑμετέραν
1 μακροτέραν
1 προτέραν
1 καθαρωτέραν
1 χώραν
1 τιμωρίαν
2 ἦσαν
1 ἀπήλασαν
3 ἅπασαν
3 ἐπετέλεσαν
1 μετέπεσαν
1 ἤρεσαν
1 Ἐκκλησίαν
1 ἐκκλησίαν
1 ἐκοινώνησαν
1 ἀνεφάνησαν
2 ἐποίησαν
1 ἐπιοῦσαν
1 πᾶσαν
2 ἐνήστευσαν
1 ἔθυσαν
4 θυσίαν
1 θεογνωσίαν
1 ἐσταύρωσαν
4 Ὅταν
1 ὅταν
4 αἰτίαν
1 λαβὼν
1 συναγαγὼν
1 γεωργῶν
3 ᾠδὴν
1 ἰδὼν
1 ὁμοθυμαδὸν
4 μηδὲν
1 ἐκπηδῶν
2 ἐπειδὰν
5 οὐδὲν
2 ΕΝ
2 λαβεῖν
1 μετέλαβεν
2 ἀπαγαγεῖν
1 ἀπήγαγεν
2 εἰσήγαγεν
1 ἔλεγεν
2 ἰδεῖν
1 εἶδεν
6 Θεὸν
2 ἐντεῦθεν
1 ἀπελθεῖν
1 ἐξῆλθεν
1 ἀπῆλθεν
1 παρῆλθεν
1 εἰσῆλθεν
1 οἴκοθεν
1 πόθεν
2 Πόθεν
1 ἔμπροσθεν
1 πανταχόθεν
1 ἄνωθεν
1 συνομολογήσαιεν
1 λάβοιεν
10 ποιεῖν
2 ἔχοιεν
2 προσενεγκεῖν
8 ἕνεκεν
1 ἀφῆκεν
1 ἑλεῖν
1 καλεῖν
1 ἤθελεν
2 ἐπιτελεῖν
1 συντελεῖν
1 Ἔμελλεν
1 ἐποιήσαμεν
1 μέλλοιμεν
1 λέγομεν
1 λατρεύομεν
1 ἐξετάζομεν
1 ἀποθνήσκομεν
1 ἐγκαλοῦμεν
1 φιλοῦμεν
1 ἐπιθυμοῦμεν
1 σκοποῖμεν
1 ᾄσομεν
1 περιφράττομεν
1 ἐσμεν
1 ῥᾳθυμεῖν
2 ἴδωμεν
1 δοξάζωμεν
1 ἐξετάζωμεν
1 ποιήσωμεν
1 ὑστερήσωμεν
1 ἀπαντήσωμεν
1 ἔμεινεν
1 γέγονεν
1 φρονεῖν
1 προσκυνεῖν
3 ἐπάταξεν
1 ἐπέταξεν
1 διέῤῥηξεν
6 εἶπεν
3 εἰπεῖν
1 καταλιπεῖν
1 σκοπεῖν
1 εὑρεῖν
1 εὗρεν
1 τηρεῖν
1 παρατηρεῖν
1 κατεδίκασεν
1 ἐπλεόνασεν
1 ἠθέλησεν
1 ηὐδοκίμησεν
2 ἐποίησεν
1 ἐνόμισεν
2 ἐκέλευσεν
1 κατέλυσεν
1 ζητεῖν
1 ἐπιζητεῖν
1 ἴσχυεν
1 εἶχεν
1 συνέτριψεν
1 ἐδεήθην
1 ἔφθην
4 δίκην
1 πεύκην
2 φιάλην
1 ἄλλην
1 ἤμην
6 γνώμην
2 συγγνώμην
1 ἠλειψάμην
1 σφενδόνην
6 ἐκείνην
2 πλάνην
1 μόνην
1 γινομένην
1 ποίμνην
1 οἰκουμένην
1 δρεπάνην
1 ἀγάπην
1 ὅσην
4 τοιαύτην
3 τοσαύτην
7 ταύτην
1 τεσσαρεσκαιδεκάτην
1 οἰκέτην
1 Δεσπότην
1 πρώτην
1 ταχίστην
4 προφήτην
2 ἐσχάτην
1 ἀγαθῶν
1 πενθῶν
1 κατενεχθέν
1 ἀπολαύειν
1 φεύγειν
1 προσάγειν
1 πυκτεύειν
5 νηστεύειν
1 στενάζειν
1 ἑορτάζειν
1 ἡσυχάζειν
6 θύειν
1 εἴκειν
1 ἀναβαίνειν
1 παραβαίνειν
1 μένειν
1 διασπείρειν
1 δακρύειν
1 ἀφήσειν
2 φυλάττειν
1 ἐλέγχειν
1 πάσχειν
1 ἀνάψειν
9 πάλιν
1 Πάλιν
8 πόλιν
1 ἐπιθυμιῶν
1 νουμηνιῶν
1 σύναξιν
1 ἀπόδειξιν
1 ἐνώπιόν
1 τρόπιν
1 ἔριν
1 κριῶν
1 τριῶν
1 τιμωριῶν
1 ὁλοκαυτώμασιν
1 ὅρασιν
1 ἀπόφασιν
1 παραβῶσιν
1 ὕβρεσιν
1 διήγησιν
1 συνείδησιν
1 ἐρώτησιν
5 φησιν
1 ἑβδομάσιν
1 ποιοῦσιν
2 παρανομοῦσιν
1 πᾶσιν
1 ἀπαντῶσιν
6 θυσιῶν
1 λατρεύουσιν
1 νηστεύουσιν
1 σπουδάζουσιν
1 ἀτιμάζουσιν
1 εὐτρεπίζουσιν
1 συρίζουσιν
2 μέλλουσιν
1 φθάνουσιν
2 ἔχουσιν
2 φύσιν
2 διόρθωσιν
1 ἐκπλήρωσιν
8 ἐστιν
1 ἔστιν
1 τουτέστιν
21 κἂν
1 Κἂν
2 κακὸν
1 Ἰουδαϊκῶν
1 οἰκῶν
1 καλῶν
1 κεφαλὴν
1 καθελὼν
1 περιελὼν
2 μελῶν
1 ἀνελὼν
1 ψιλήν
2 πολλῶν
1 πολλὴν
1 διενοχλῶν
9 ἡμῶν
3 ὑμῖν
8 ἡμῖν
1 ἐμὴν
1 Ἀμήν
28 μὲν
19 ὑμῶν
1 εὐδοκιμῶν
1 ὀφθαλμῶν
1 οἰκοδομὴν
1 παράνομόν
1 καταδρομὴν
1 Ἰουδαϊσμὸν
7 νῦν
1 συγγενῶν
1 παραινῶν
1 δεινὸν
1 κοινὸν
1 κρημνῶν
1 φρονῶν
1 ἀρνῶν
1 ἐξῆν
1 Φύλαξόν
1 Πάταξόν
22 οὖν
1 σπουδαῖον
1 ἀναγκαῖον
1 χείμαῤῥον
1 ἔλαβον
6 γοῦν
2 ἔφαγον
4 ἔλεγον
1 ὀλίγον
2 λόγον
1 δέον
1 εἶδον
1 μεῖζον
1 Ἐσάλπιζον
1 λίθον
1 προσῆλθον
1 κεφάλαιον
1 διωλύγιον
1 ῥᾴδιον
1 πολέμιον
2 ὀλέθριον
1 θυμιατήριον
1 ἱλαστήριον
2 ὁτιοῦν
1 οὐκοῦν
4 δοκοῦν
1 ἐδίωκον
2 φαῦλον
6 δῆλον
1 ἄδηλον
2 εὔδηλον
1 ἄλλον
1 Μᾶλλον
6 μᾶλλον
1 διάβολον
2 εὔκολον
2 πλέον
1 κάλαμον
5 νόμον
1 ἔννομον
2 παράνομον
2 σύνδεσμον
4 ἐκεῖνον
2 ἔμενον
1 λεγόμενον
1 κολαζόμενον
1 σωζόμενον
1 καθήμενον
3 ἀπολλύμενον
2 βουλόμενον
5 γινόμενον
1 ἐρόμενον
2 φεισάμενον
1 πραττόμενον
1 ὄκνον
23 μόνον
1 συγκεχωρημένον
1 ἐσταυρωμένον
1 χρόνον
1 πάταξον
1 Πάταξον
1 δεῖξον
1 παράδοξον
1 εἶπον
1 ἄτοπον
14 τόπον
2 ἄνθρωπον
2 πρόσωπον
1 δῶρον
1 σήμερον
1 Σήμερον
1 ὡσπεροῦν
4 ἕτερον
1 θάτερον
2 ἀναγκαιότερον
1 παραδοξότερον
1 πότερον
1 ὕστερον
2 θηρίον
1 ὁλόκληρον
2 θέατρον
1 ὅσον
1 ἴσον
1 Λάλησον
1 πλησίον
1 Ποίησον
5 μέσον
1 πόσον
2 Ἄκουσον
3 ἄκουσον
1 χρυσοῦν
1 ὁπωσοῦν
2 ἄβατον
1 φαυλότατον
1 παρανομώτατον
1 ἄμητον
1 ἀκαρτέρητον
3 τάλαντον
2 τοιοῦτον
2 τοσοῦτον
2 τοῦτον
1 ἄρτον
1 πρῶτον
1 ἕκαστον
2 μέγιστον
2 ἄριστον
1 ἄῤῥωστον
1 ἔλαττον
1 ἔπραττον
1 θηριάλωτον
1 Δυοῖν
1 ὄροφον
1 ψῆφον
1 εἶχον
1 ἔτρεχον
1 βρόχον
1 εἰπὼν
2 καταλιπὼν
1 λοιπὴν
1 λοιπόν
1 λοιπὸν
2 ὁρῶν
1 παρὼν
1 δρῦν
1 ἡμερῶν
1 πληρῶν
2 τηρῶν
1 ἐχθρῶν
15 καιρὸν
3 καιρόν
1 χειρῶν
1 μακράν
1 μακρῶν
1 παρορῶν
2 πρὶν
2 ἐχρῆν
1 σὺν
1 σῶν
1 φησίν
11 φησὶν
1 νοσῶν
1 Περσῶν
1 Μωϋσῆν
87 τὴν
68 τῶν
1 Τῶν
65 τὸν
7 αὐτὴν
12 αὐτῶν
16 αὐτὸν
4 αὐτόν
1 αὑτῶν
1 δυνατὸν
1 νομοθετῶν
1 Ἀρκετὸν
1 ἀρετὴν
1 ἀρετήν
3 προφητῶν
2 ἀπαντᾷν
3 τοιοῦτόν
3 ἑορτὴν
1 ἑορτῶν
8 ἐστὶν
1 ἐστίν
1 θαυμαστὸν
1 δυσάρεστόν
4 Χριστὸν
1 πεντηκοστὴν
1 γνωστὸν
2 ἑαυτῶν
2 ἑαυτὸν
2 υἱῶν
1 κατασκευὴν
5 τοίνυν
1 ἐπετέλουν
2 ἐποίουν
1 Γραφῶν
3 ἀδελφὸν
2 ἀδελφῶν
1 βραχὺν
1 ἀρχήν
1 ἀρχὴν
3 ψυχὴν
2 ψυχῶν
5 Ἰουδαίων
2 Ῥωμαίων
3 ἁγίων
7 λέγων
2 ἔργων
1 τράγων
1 παίδων
1 περιόδων
1 ἐπιτηδείων
1 πόλεων
1 νηστεύων
1 ζώων
1 μείζων
1 ΙΟΥΔΑΙΩΝ
1 προσεδόκων
2 λύκων
2 λέων
1 ἀγγέλων
1 φίλων
1 Σοδόμων
2 ἀζύμων
2 Ἱεροσολύμων
1 νομίμων
1 αἰώνων
2 παραβαίνων
1 συγκαταβαίνων
1 Ἐπιφανίων
1 προγόνων
11 ἐκείνων
1 κἀκείνων
1 πεπλανημένων
1 κάμνων
1 νομιζομένων
2 γινομένων
1 σηπομένων
1 ἀπολλυμένων
1 ἀνθρώπων
1 ταύρων
1 βαρβάρων
2 μυστηρίων
1 σωτηρίων
1 ἡμέρων
2 Σύρων
1 ἡμετέρων
1 ἀμφοτέρων
1 μαρτύρων
1 μυρίων
1 σαββάτων
1 ὑδάτων
1 βελτίων
5 πραγμάτων
2 ἐγκλημάτων
1 σοφισμάτων
1 σωμάτων
1 ὁλοκαυτωμάτων
1 συμβάντων
1 κωμαζόντων
1 ὑβριζόντων
1 λακτιζόντων
1 οἰκούντων
1 δοκούντων
1 παραινούντων
1 λοιδορούντων
2 νοσούντων
3 ἁπάντων
6 πάντων
1 ἑορτασάντων
1 νηστευσάντων
1 θυσάντων
1 φυλαττόντων
1 μεθυόντων
1 τυχόντων
1 τοιούτων
2 τοσούτων
8 τούτων
1 ΑΥΤΩΝ
1 θεομάχων
1 ἄρχων
1 μετέχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de l'Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/04/2009