HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Jean Chrysostome, Discours contre les juifs (IV)

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  477 formes différentes pour 932 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 Ὃς
1 ὃς
6 ὡς
5 ἧς
1 ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ
3 σάλπιγγας
1 σκηνοπηγίας
1 ἀπολογίας
1 γεωργίας
2 ἑβδομάδας
2 ἀσεβείας
1 ἀκριβείας
1 ἐπιμελείας
1 γενεαῖς
1 θεραπείας
1 λατρείας
2 πολιτείας
2 νηστείας
1 ὄχθας
1 κακίας
1 οἰκίας
2 ἀφῆκας
2 λαός
1 λαὸς
2 ἐξαπέστειλας
1 Ἱερεμίας
1 Γομόῤῥας
1 ῥᾳθυμίας
1 ἐπιθυμίας
1 προθυμίας
1 ἐπωνυμίας
1 ναὸς
1 αἰῶνας
2 μανίας
1 κύνας
1 δαίμονας
2 φυλάξας
1 κατορύξας
1 διανοίας
1 ποίας
1 κώπας
2 φιλανθρωπίας
1 ὥρας
1 ἄγρας
1 προσεδρίας
1 κρέας
6 ἡμέρας
2 κατηγορίας
1 ἑτέρας
2 ὑμετέρας
3 ἀλλοτρίας
1 μάρτυρας
1 ἀσεβήσας
1 συνδήσας
2 κελεύσας
1 ἀποκλείσας
1 φονεύσας
2 παῤῥησίας
3 ποιήσας
1 ἀπελάσας
1 κομίσας
1 ἀφανίσας
2 ψυχροποσίας
1 πάσας
1 ἁπάσας
1 καμαρώσας
1 πληρώσας
1 σώσας
1 τυπτήσας
1 ἀναστήσας
2 ἐφόνευσας
7 θυσίας
1 περιουσίας
1 Ἥκουσας
1 ὑπήκουσας
1 ἐξουσίας
1 αἰχμαλωσίας
1 ΤΑΣ
9 ταῖς
1 αὐταῖς
1 ταύτας
1 Σοδομίτας
1 ὄντας
1 ἀπεναντίας
1 σύμπαντας
1 αὐτομολήσαντας
1 καταφρονήσαντας
1 λάμψαντας
1 ἀπαλλαγέντας
1 ἀνελόντας
1 ἀσεβοῦντας
1 λέγοντας
1 θεραπεύοντας
1 νηστεύοντας
1 σαλπίζοντας
2 ποιοῦντας
1 ἄκοντας
1 οἰκοῦντας
1 ζηλοῦντας
1 ἐπιθυμοῦντας
1 φρονοῦντας
1 προνοοῦντας
1 τρέχοντας
1 προσέχοντας
2 πάντας
1 παρόντας
1 ἐρωτῶντας
1 προφήτας
1 φιλοσοφίας
1 εὐχαῖς
1 ἀνατρέψας
2 ἐπιτρέψας
2 παραβὰς
1 ἀσεβὴς
1 συντριβῆς
4 γῆς
1 ἐπαναγάγῃς
1 πληγὰς
1 συναγωγὰς
1 συναγωγῆς
4 ἴδῃς
1 συνειδὸς
25 εἰς
1 εὐλαβεῖς
1 ἀνευλαβεῖς
1 ἐναγεῖς
1 παῖδες
1 Εἶδες
2 οὐδεὶς
1 θεὶς
2 Θεός
16 Θεὸς
1 αἰδεσθεὶς
1 προσθεὶς
5 βασιλεὺς
1 βασιλεύς
1 ἐνοχλεῖς
1 Ἡμεῖς
2 Ὑμεῖς
6 ὑμεῖς
3 ἡμεῖς
1 θηλυμανεῖς
1 τινες
1 Φινεὲς
1 ποιμένες
2 προσκυνεῖς
1 κοινωνεῖς
1 ἱερεύς
3 τρεῖς
1 μάρτυρες
1 παρατηρήσεώς
1 αἰτεῖς
1 γόητες
1 ὄντες
1 ὀλολύξαντες
1 ᾄσαντες
1 νηστεύσαντες
1 θύσαντες
1 τηρήσαντες
1 ἑορτάσαντες
2 ῥίψαντες
1 προλαβόντες
1 ἐπαναγαγόντες
1 προσδοκῶντες
1 καταβαλόντες
1 ἀσεβοῦντες
1 διατρίβοντες
3 λέγοντες
1 θεραπεύοντες
2 νηστεύοντες
1 ἀναγκάζοντες
1 κομίζοντες
1 θύοντες
5 ποιοῦντες
1 παρακαλοῦντες
1 ἐπιτελοῦντες
1 κωλύοντες
1 λιπαίνοντες
2 προσκυνοῦντες
1 ἐπινοοῦντες
1 πληροῦντες
1 παρατηροῦντες
1 φέροντες
1 ἀναφέροντες
1 κλέπτοντες
1 ἔχοντες
1 ἄρχοντες
1 προσέχοντες
1 μετέχοντες
1 πάντες
1 εἰπόντες
1 σκιρτῶντες
1 στάντες
3 ἀφέντες
1 μέθης
1 ἀνάγκης
1 ῥύμης
1 γνώμης
6 ἐκείνης
1 ποίμνης
3 οἰκουμένης
1 δόξης
1 Πλήρης
1 λεγούσης
1 μελλούσης
2 ἁπάσης
2 πάσης
1 Πέρσης
3 ταύτης
1 τεσσαρεσκαιδεκάτης
1 Δεσπότης
1 τρίτης
1 σαφεστάτης
1 σοφωτάτης
4 προφήτης
1 μάχης
1 ἀληθὴς
1 ἀληθὲς
2 μάθῃς
1 ὀρθῆς
1 μισθὸς
1 ἀπεχθῶς
1 ἰγνύαις
2 ἐκείναις
3 ἡμέραις
1 ἀμφοτέραις
1 θυσίαις
1 αἰτίαις
1 ΕΙΣ
1 νηστεύεις
1 ἑορτάζεις
1 μιγνύεις
1 ἕξεις
1 ἐπιτρέπεις
2 παρατηρήσεις
2 τρέχεις
1 ἀποτρέχεις
1 κατέχεις
2 μυριάκις
2 πολλάκις
1 πόλις
1 θέμις
2 Ἰουδαίοις
1 λίθοις
1 μεγάλοις
1 Εὐαγγελίοις
1 ῥοπάλοις
1 Σοδόμοις
4 Ἱεροσολύμοις
1 νόμοις
1 Γομόῤῥοις
1 ὀργάνοις
3 ἐκείνοις
1 ἀνῃρημένοις
1 βουλομένοις
1 γινομένοις
2 ἡμετέροις
1 κυρίοις
1 ἀνοήτοις
1 ἀλλότριός
1 ὑπόθεσις
2 παρατήρησις
1 ἀμφισβήτησις
1 σύγχυσις
1 φύσις
8 τις
1 γυναικὸς
5 πολλῆς
1 βολῆς
1 ἐπιβολὰς
2 δοῦλός
2 πολὺς
1 ἁπλῶς
5 ὑμᾶς
2 ἡμᾶς
1 Οὐδαμῶς
1 τιμῆς
1 οἰκοδομῆς
1 Χριστιανισμός
1 βωμός
2 Χριστιανὸς
1 καταφανὲς
1 καταφανὴς
1 κερδάνῃς
2 οὐδενὸς
1 διαμείνῃς
4 μηνὸς
1 μηνός
1 τινὰς
1 τινὲς
1 δεικνὺς
2 φωνῆς
1 οὓς
1 οἷς
1 Ἰουδαῖος
1 βοῦς
1 θόρυβος
2 λόγος
1 Λόγος
1 εἶδος
1 φειδοῦς
1 θεοῖς
2 θεοὺς
1 σκεῦος
1 ἔλεος
1 ἀγαθοῖς
2 πλῆθος
1 παλαιοὺς
1 ἀκέραιος
1 ἀξιοῖς
1 ἄξιος
8 Κύριος
1 Παῦλος
1 ζηλοῖς
1 φίλος
1 δῆμος
1 οἰκοδόμος
1 ὀφθαλμοὺς
2 νόμος
1 Στέφανος
5 ἐκεῖνος
2 διαλεγόμενος
2 βουλόμενος
1 παραγενόμενος
1 Ἀρξάμενος
1 ἐγκαλούμενος
1 χρώμενος
1 ἐργασάμενος
1 φεισάμενος
1 χαρισάμενος
1 μεθιστάμενος
1 χαλινοὺς
1 χειμῶνος
1 οἶνος
1 πλείονος
6 τίνος
2 Τίνος
1 φόνος
1 Ἀνδροφόνος
2 τόπος
2 ἄνθρωπος
1 Ἄνθρωπος
1 βάρβαρος
1 ἕτερος
1 δεύτερος
1 οἰκειότερος
1 πρότερος
1 πονηροῖς
1 τούς
19 τοὺς
23 τοῖς
3 αὐτοῖς
18 αὐτοὺς
3 αὐτούς
1 ἄβατος
1 βήματος
4 πράγματος
1 σφοδρότητος
1 παρελθόντος
1 πεισθέντος
1 κελεύοντος
2 κάμνοντος
1 ἀσχημονοῦντος
1 προστάττοντος
1 ἐπιστάντος
5 οὗτος
1 ἀκάθαρτος
1 τέταρτος
1 κράτος
1 Ἕκαστος
1 δυσάρεστος
1 ἄγνωστος
3 ἑαυτοὺς
1 υἱοῖς
1 σκάφος
1 ἀδελφοῖς
1 πώς
5 πῶς
7 Πῶς
1 εἴπῃς
3 Ὁρᾷς
1 καθαρὸς
1 εὕρῃς
1 φανερῶς
1 ἐχθρός
1 ἐχθρὸς
1 καιρὸς
2 χειρός
1 πρός
1 Πρὸς
41 πρὸς
5 ἰατρὸς
1 ἀργυρᾶς
1 χωρὶς
1 νομίσῃς
1 πλεονάσῃς
1 Μωϋσῆς
56 τῆς
22 τὰς
2 Τίς
4 τίς
1 αὐτῆς
3 αὐτὸς
1 ἐλατὰς
1 δυνατὸς
1 παντὸς
1 ἀπαντᾷς
1 ἑορτὰς
1 Δικαστὴς
1 δικαστὴς
1 πιστὸς
1 λῃστὰς
1 τελευτῆς
1 κιβωτός
1 παρασκευὰς
1 κατασκευῆς
4 Ἰουδαίους
1 ἁγίους
1 σκεύους
1 πλείους
1 θεμελίους
1 ἐφαμίλλους
1 τέλους
1 βλασφήμους
6 ἐκείνους
1 πεπλανημένους
1 μαινομένους
1 ἀγχομένους
2 παρεσκευασμένους
1 ποιουμένους
1 βασάνους
1 φόνους
1 ἀξίους
2 ἵππους
2 ἀνθρώπους
1 ἑτέρους
2 ἡμετέρους
1 τάφρους
1 νήσους
1 τούτους
1 Τούτους
1 πρώτους
1 ψήφους
2 τοίχους
2 κατασκαφῆς
1 σαφῶς
1 ἔχῃς
1 ἀποδοχῆς
4 ψυχὰς
3 ψυχῆς
1 ἕως
2 Ἕως
1 γενναίως
1 λαθραίως
1 ῥᾳδίως
1 ἡδέως
4 πόλεως
1 κατακρίσεως
1 ἀποκρίσεως
1 αἰτήσεως
1 ἐξετάσεως
2 φύσεως
1 ὄψεως
1 εὐθέως
1 ὅλως
1 βασιλέως
5 ὅμως
4 ὁμοίως
1 πως
2 ὅπως
1 ἴσως
1 Μωϋσέως
1 τέως
1 λανθανόντως
8 οὕτως
1 ἀνυπόπτως
1 ταχέως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de l'Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/04/2009