HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  3275 formes différentes pour 3275 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1
1 ἀγαθοῖς
1 ἀγαθόν
1 ἀγαθῷ
1 ἀγαθῶν
1 ἀγαλλομένη
1 Ἄγαμαί
1 ἄγαμον
1 ἀγάπα
1 ἀγάσυρτον
1 ἀγγελέω
1 ἄγγελον
1 ἄγε
1 ἄγεν
1 ἀγένητον
1 Ἀγήνορος
1 Ἀγησάρχου
1 ἀγκαλίδας
1 ἄγκυράν
1 ἀγνοεῖν
1 ἀγόμενος
1 ἄγοντες
1 ἀγοράν
1 ἀγορὰν
1 ἀγοράσαι
1 ἀγορεύων
1 ἀγρόν
1 ἀγρὸν
1 ἀγροὺς
1 ἀγχιάλοις
1 ἄγω
1 ἄγων
1 ἀγωνίζονται
1 ἀγῶσιν
1 ἅδε
1 ἀδελφὴ
1 ἀδελφὸς
1 ἀδελφῶν
1 ἀδικεῖς
1 ἀδικεῖσθαι
1 ἀδικίαν
1 ἀδικοῖεν
1 ἄδικον
1 ἀδικούμενοι
1 ἀδικουμένοις
1 ἀδικούμενον
1 ἀδικῶν
1 ἀδοξίαν
1 ἀεί
1 ἄειδε
1 ἀείρας
1 ἀελίου
1 ἀενάοις
1 ἀηδίας
1 Ἀθήναζε
1 Ἀθηναῖον
1 Ἀθηναίου
1 Ἀθήναις
1 Ἀθηνᾶν
1 Ἀθηνᾶς
1 Ἀθηνέων
1 Ἀθήνησιν
1 Ἀθληταὶ
1 ἀθλητῶν
1 ἆθλον
1 Αἰ
1 αἰ
1 αἴ
1 Αἲ
1 Αἰακὸν
1 Αἴαντος
1 Αἴας
1 αἰγιαλὸν
1 Αἰγυπτίων
1 Αἰγύπτῳ
1 Ἀίδην
1 αἰδοῖ
1 αἰδοίων
1 αἰδόμενον
1 αἰδοῦ
1 ἀιδρίῃ
1 αἰδῶνται
1 αἴκε
1 αἵματος
1 Αἰνέω
1 αἰνήσειε
1 αἴνιγμα
1 αἰνιγμάτων
1 αἰνίσσομαι
1 αἰνίττεται
1 αἰόλον
1 αἱρέσεων
1 αἱροῦ
1 αἰσθανομένων
1 αἴσθωνται
1 αἰσυμνήτας
1 αἰσυμνήτῃ
1 αἰσυμνητίην
1 αἶσχος
1 αἰσχύνας
1 Αἴσωπος
1 Αἰσώπου
1 αἰτίας
1 αἴτιον
1 αἰχμαλώτους
1 αἶψα
1 ἀΐων
1 ἀκατάληπτα
1 ἀκηκοέναι
1 ἀκολούθοις
1 ἀκόναις
1 ἀκούοντος
1 ἀκούσειεν
1 ἀκούσεσθαι
1 ἀκούσιον
1 ἄκραντον
1 ἀλαθέως
1 ἀλᾶσθαι
1 ἀλατείᾳ
1 ἀλγεῖν
1 ἀλγιόντι
1 ἀλεῖν
1 ἀλειφομένους
1 ἀλεκτρυόνας
1 Ἀλέξανδρος
1 Ἀλεξάνδρου
1 Ἀλέξων
1 Ἀλήθειαν
1 ἀλήθειαν
1 ἀληθείης
1 ἀληθές
1 ἀληθεύοντος
1 ἁλία
1 ἁλιέας
1 ἁλιένω
1 Ἀλκαῖον
1 Ἀλκαίου
1 ἀλκιμώτερος
1 ἄλλ
1 ἀλλά
1 ἀλλάξαι
1 ἄλλην
1 ἀλλοδαπῇ
1 ἀλλοδαπὴν
1 ἄλλον
1 ἄλλος
1 ἀλλότριον
1 ἄλλου
1 Ἄλλους
1 ἀλόγων
1 Ἀλυάττεω
1 Ἀλυάττῃ
1 Ἀλυάττην
1 Ἀλυάττης
1 Ἀλυάττου
1 Ἅλυν
1 ἄλυχνον
1 ἀλώπεκος
1 ἅλωσιν
1 ἀμαθῆ
1 ἀμαθίᾳ
1 Ἀμάξης
1 ἁμαρτάνοντας
1 ἁμαρτάνω
1 ἁμάρτῃ
1 Ἀμβρακιώτην
1 ἁμέ
1 ἄμεινόν
1 ἄμεινον
1 ἀμείνονα
1 ἀμείνους
1 ἀμειψάμενος
1 ἄμμιν
1 ἀμνημόνευτον
1 Ἀμουσία
1 ἄμπελοι
1 ἄμπελον
1 ἀμύνειν
1 ἀμύνεσθαι
1 ἀμυνοῦμαι
1 ἀμφὶ
1 ἀμφισβήτησις
1 ἀμφισβητουμένης
1 ἀμφότερα
1 ἀμφότεροι
1 ἀν
1 Ἂν
1 ἀναβεβιωκέναι
1 ἀναγγελέει
1 ἀναγέγραφε
1 Ἀνάγκᾳ
1 ἀναγκαζούσης
1 ἀνάγκη
1 ἀνάθημα
1 ἀνακλύζῃ
1 ἀνακοπτομένων
1 ἀναλάμβανε
1 ἀναλοῦν
1 ἀνανεώσασθαι
1 Ἀναξαγόραν
1 Ἀναξίλαος
1 Ἀναξίμανδρος
1 Ἀναξιμένης
1 Ἀνάξιον
1 ἀνάπεμπε
1 ἀνασκάψας
1 Ἀνασπασθέντος
1 ἀνατολὰς
1 ἀναφέρει
1 ἀναφέρειν
1 ἀναφερομένη
1 Ἀναχάρσιδος
1 ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ
1 Ἄνδρ
1 Ἄνδρα
1 ἀνδραποδιξάμενος
1 ἀνδρειότερος
1 ἀνδρειότερός
1 ἀνδρείων
1 ἄνδρες
1 ἀνδριάντα
1 ἀνδρός
1 ἀνέγνω
1 ἀνέδειξεν
1 ἀνειπεῖν
1 Ἀνέλαβον
1 ἀνελεῖν
1 ἀνέλῃ
1 ἀνέλοι
1 ἀνελόντας
1 ἀνενεχθέντα
1 ἀνεξοῦνται
1 ἀνεσώσατο
1 ἀνευρίσκει
1 ἀνεψιούς
1 ἀνῆκεν
1 ἀνηκουστήσαντές
1 ἄνηρ
1 ἀνῃρέθη
1 ἀνήρετο
1 ἄνθει
1 ἄνθεσί
1 ἀνθρωπίνου
1 ἄνθρωποι
1 ἀνθρώποισι
1 ἄνθρωπον
1 ἀνθρώπου
1 ἀνθρώπους
1 ἀνθρώπῳ
1 ἀνθρώπως
1 ἀνιμηθέντος
1 Ἀνιόντα
1 ἀνιὼν
1 ἄνοδον
1 ἄνοιαν
1 ἀνοιμώξαντι
1 ἄνομον
1 ἀνταγωνιστῶν
1 ἀντεκκόπτειν
1 ἀντί
1 ἀντιθέντα
1 Ἀντισθένης
1 ἄντρῳ
1 ἀνυπόπτων
1 ἀνύτεις
1 ἀνύτω
1 ἄνωθεν
1 ἀνωμότῳ
1 ἀνωνύμους
1 ἀνωφελῆ
1 Ἄξας
1 ἀξίους
1 ἀξιώσας
1 ἀξιώσῃς
1 ἄξονας
1 ἄξονες
1 Ἀξοῦντί
1 ἀπάγγειλόν
1 Ἀπάγει
1 ἀπαγορεύοντες
1 ἀπαιδεύτων
1 ἄπαιδος
1 ἀπάλαμνον
1 ἀπαλλαγεὶς
1 ἀπαλλαγήν
1 ἀπαλλαγῇς
1 ἀπαλλάξαι
1 ἅπαντας
1 ἀπαντήσαντα
1 ἁπάντων
1 ἅπαξ
1 ἀπάξουσαν
1 ἅπασαι
1 ἀπατᾶν
1 ἀπάτην
1 ἀπεδέξατο
1 ἀπεθέριζον
1 ἀπειλεῖν
1 ἄπειμί
1 ἀπείπασθαι
1 ἀπειρόκαλον
1 ἀπεκήρυξεν
1 ἀπέκλινε
1 ἀπέκτεινε
1 ἀπελπίσαι
1 ἀπένειμαν
1 ἀπέπλευσεν
1 ἅπερ
1 ἀπεραντολόγους
1 ἀπέσβη
1 ἀπεστάλη
1 ἀπέχειν
1 ἀπέχεσθαι
1 ἀπεχθήσεσθαι
1 ἀπήγαγες
1 ἀπήγγειλεν
1 Ἀπημάντου
1 ἀπήνειαν
1 ἄπο
1 ἀπόγονος
1 ἀποδέχομαι
1 ἀποδικάσαι
1 ἀποδοκίμαζε
1 ἀποδοῦναι
1 ἀποθανεῖν
1 ἀποθνήσκεις
1 ἀποικίαν
1 ἀποίκοις
1 ἀποκαλεῖ
1 ἀποκλινθεὶς
1 ἀποκομίσαι
1 ἀποκρίσει
1 ἀπολέσθαι
1 Ἀπολλόδωρός
1 Ἀπόλλω
1 Ἀπομνημονεύμασιν
1 Ἀπομνημονευμάτων
1 ἀπόντων
1 ἀποξενωθέντες
1 ἀπόπλουν
1 ἀπορήσας
1 ἀπορίαν
1 ἀπόρρητα
1 ἀπορρήτων
1 ἀπορῶν
1 ἀποστεῖλαι
1 ἀποστῆναι
1 ἀποτεμόμενος
1 ἀποτυχὼν
1 ἀποφάσεις
1 Ἀπόφθεγμα
1 ἀποφθέγματα
1 ἀποφθινύθουσιν
1 ἀπόχρη
1 ἀπωσόμενοι
1 ἀραχνίοις
1 ἀργαλέων
1 Ἀργεῖον
1 Ἀργείους
1 ἀργὸς
1 Ἀργοῦς
1 ἀργύριον
1 ἄργυρον
1 Ἄρειον
1 ἄρεσκε
1 ἀρέσκει
1 ἀρεσκοίμην
1 ἀρετήν
1 ἀριθμοῦ
1 Ἀρισταγόρας
1 Ἀρίστιππος
1 Ἀριστογείτων
1 Ἀριστόδαμον
1 ἀρίστοις
1 Ἀριστοκράτους
1 Ἀριστομένους
1 Ἄριστον
1 Ἀρκαδίας
1 ἀρκέσει
1 ἄρκια
1 ἀρκτέον
1 ἄρκτου
1 Ἁρμόδιος
1 ἁρμοδιώτατα
1 ἀρότρου
1 ἀρότρῳ
1 ἁρπασθέντα
1 ἀρχαῖος
1 ἀρχὰν
1 Ἄρχε
1 Ἀρχέτιμος
1 Ἀρχὴ
1 ἀρχή
1 ἀρχὴ
1 ἀρχήν
1 Ἀρχὴν
1 ἀρχόμενοι
1 ἄρχοντι
1 Ἀρχόντων
1 ἀρχόντων
1 ἀσεβέσι
1 ἀσεβοῦς
1 ἀσθενείᾳ
1 ἀσθενείας
1 ἀσθενές
1 Ἀσίην
1 ἀσκούμενοι
1 ᾆσμα
1 ᾄσματα
1 ἄσμενοι
1 ἀσπασάμενος
1 ἀσπίδα
1 ἀσπίδος
1 ἅσσα
1 ἀστάχυες
1 ἀσταχύων
1 ἄστει
1 ἀστέρας
1 ἀστερίσκους
1 ἀστεροπῆς
1 ἄστεως
1 ἀστοῖς
1 Ἀστοῖσιν
1 ἄστρα
1 ἀστρολογῆσαι
1 ἀστρολογία
1 ἀστρολόγοι
1 ἀστρολογουμένων
1 ἀστρονόμημα
1 ἀστρονομούμενον
1 ἀσφαλέστερα
1 ἀσφαλῶς
1 ἀσχαλήσεις
1 ἀσχημοσύνας
1 ἀσχολούμενον
1 ἄτα
1 ἄταν
1 Ἀταρνείτης
1 ἄτερ
1 Ἀτθίδι
1 ἄτιμον
1 ἄτιμος
1 ἀτρεκηίη
1 ἀτρέμας
1 ἄττα
1 Ἀττικὸς
1 Ἀττικοῦ
1 ἀτυχῆ
1 Ἀτυχίαν
1 ἀτυχίας
1 Ἀτυχοῦντι
1 ἀτυχοῦσι
1 αὐδῶ
1 αὐθάδης
1 αὖθίς
1 αὖθις
1 αὐλοί
1 αὐτὰ
1 αὐτᾷ
1 αὖτε
1 αὐτῇ
1 Αὐτοὶ
1 αὐτοί
1 αὐτοῖσι
1 αὐτομάτων
1 Αὐτὸν
1 αὑτῶ
1 ἀφ
1 ἀφαιρεθῆναι
1 ἀφανές
1 ἀφανοῦς
1 ἀφείλετο
1 ἀφείλοντο
1 ἀφῖγμαι
1 ἀφικόμενον
1 Ἀφίξομαι
1 ἀφίξομαι
1 ἄφνω
1 ἀφορμὴν
1 ἄφρονα
1 ἄχαρι
1 ἄχαρις
1 ἄχθεα
1 ἄχθοιντο
1 Ἀχιλείτιδος
1 Ἀχιλλέως
1 ἁψάμενον
1 ἀψύχοις
1 βαδίζειν
1 Βαθυκλέα
1 Βαθυκλέους
1 βαίνει
1 βαιὸς
1 βάλε
1 βαλὼν
1 βάρβαρος
1 βαρὺς
1 βάσανον
1 βασιλέα
1 βασιλείᾳ
1 βασιλεῦ
1 βασιλεῦσιν
1 βασιλήων
1 βασοῦνται
1 βεβαιότερον
1 βεβαίως
1 βεβοήθηκά
1 βεβουλεῦσθαι
1 βέλτιστα
1 βέλτιστον
1 βελτίστων
1 βέμβικας
1 βήματος
1 βιαίως
1 Βίαντι
1 ΒΙΑΣ
1 βιασάμενος
1 βιβλίον
1 Βίης
1 Βίοις
1 βιοτὴ
1 βίοτον
1 βιοῦν
1 Βίτων
1 βιώσαιμεν
1 βιωσομένους
1 βλαβερὰν
1 βλέπετε
1 βλέποι
1 βλέποντας
1 βοηθεῖν
1 βοηθουμένῳ
1 βόθρον
1 βόλον
1 βοός
1 βότρυς
1 βουλά
1 βούλευσον
1 βουλή
1 βούλοιντο
1 βούλοιτο
1 βουλόμενον
1 βουλόμενος
1 βουλομένους
1 βουλομένῳ
1 βούλονται
1 βοῦν
1 Βραγχίδαις
1 Βράγχου
1 Βραδέως
1 Βραχυλόγος
1 βροντὴ
1 βρότεοι
1 βροτοῖσι
1 βύσεις
1 βωμοὺς
1 Γαμεῖν
1 Γάμον
1 γάμος
1 γάμου
1 γαμοῦντι
1 γαστρός
1 γάστρωνα
1 γαύρηκα
1 γαυριῶντα
1 Γγλῶσσα
1 γεγενῆσθαι
1 γεγόνοι
1 γεγονότα
1 γεγονὼς
1 γεγραμμένα
1 γεγραμμένην
1 Γέγραφε
1 γέγραφε
1 γεγραφέναι
1 γεγωνῇ
1 γειναμένα
1 γελᾷ
1 γελασθήσῃ
1 γελῶντα
1 γενεαλόγον
1 γενεαλόγος
1 γενεῇ
1 γένει
1 Γενέσθαι
1 γένεσιν
1 γένηται
1 γενναίοις
1 γενναίως
1 γεννᾶσθαι
1 γενοίμην
1 γένοιτο
1 γένοιτό
1 γενόμενα
1 γενομένη
1 γενόμενοι
1 γενομένου
1 γέρα
1 γέρας
1 γέρον
1 γέροντα
1 Γέροντα
1 γέροντές
1 γεροντικὸν
1 γεφύρας
1 γεωμετρεῖν
1 γῆ
1 γήμας
1 γήρᾳ
1 γήραϊ
1 γηραιὸν
1 Γῆρας
1 γῆρας
1 Γηρᾶσαί
1 γῆς
1 γίγνεται
1 γιγνόμενον
1 γιγνώσκει
1 γίνεσθαι
1 γινέσθω
1 γινομένου
1 γλυκὺ
1 γλώσσας
1 γλώσσης
1 γλῶτταν
1 γλώττης
1 Γνούρου
1 Γνῶθι
1 γνῶθι
1 γνώμας
1 γνώμη
1 γνώμῃ
1 γνώμης
1 γνῶναι
1 γνωρίμων
1 γνώσεσθαι
1 Γνωσθεὶς
1 γνωσθῆναι
1 γνωστικώτατον
1 γονεῦσιν
1 Γορσιάδα
1 γράμματα
1 γραμμικῆς
1 γραὸς
1 γραῦν
1 γράφεις
1 γράφεσθαι
1 γραφῇ
1 γράφοντες
1 γράψαι
1 γράψαντος
1 γράψας
1 γρῖπον
1 γρίφους
1 γυμνάσιον
1 γυμνικὸν
1 Γυμνικὸν
1 Γυναικὶ
1 γυναικῶδες
1 Δαΐμαχος
1 δαιμόνων
1 δακρύει
1 δακρύοις
1 δακρύω
1 δακτυλιογλύφῳ
1 δακτυλίου
1 δακτύλους
1 Δαμαγήτου
1 δάμαρτος
1 Δαμασίου
1 δαμοκρατεομέναν
1 δαμοτικώτατα
1 Δάμων
1 Δαναοῦ
1 δαπέδοισι
1 δεδεγμένον
1 δεδιὼς
1 δεῖ
1 δείκνυσιν
1 δειμαίνω
1 δεινὰ
1 δεινὸς
1 δεινός
1 δεινότατα
1 δεινότατος
1 δεῖξαι
1 δείξας
1 Δείξει
1 δείξει
1 δεκάτην
1 Δελφινίῳ
1 Δελφοῖς
1 Δελφοὺς
1 δένδρεα
1 δέομαι
1 δέοντα
1 δέος
1 δεσπότας
1 δεύμεθα
1 δευτέρᾳ
1 δευτέρας
1 δεύτερον
1 δῆλα
1 δῆλον
1 Δήλῳ
1 δημαγωγεῖν
1 Δημάρατος
1 δημηγορίας
1 Δημήτριός
1 Δημόδοκος
1 δημοκρατεῖσθαι
1 δημοκρατία
1 δημοκρατίᾳ
1 δημοκρατίαν
1 Δημόκριτός
1 Δημόκριτος
1 δημοσίᾳ
1 δημοτελεῖς
1 δήμους
1 δήμων
1 δὴν
1 Δι
1 Διὰ
1 διαβαλλέτω
1 διαβαλόντα
1 διαβολαῖς
1 διαδικασθῆναι
1 διαθεὶς
1 διαθέσεως
1 διαθέσθαι
1 δίαιταν
1 διακέοιτο
1 διακήκοεν
1 διακόψαν
1 διαλύειν
1 διαμαρτάνουσιν
1 διάμενε
1 Διαναστὰς
1 διάνδιχα
1 διάνοιαν
1 διανοούμενος
1 διαπεμφθέντα
1 διαπορούμενος
1 διαπρεσβευόμενοι
1 διατείνειν
1 διατήρει
1 διαφέρει
1 διαφέρουσιν
1 διαφορῆσαι
1 διάφορος
1 Διαφωνοῦνται
1 διαχρησθῆναι
1 δίγλωττος
1 διδάσκειν
1 διδαχθησόμενος
1 διδοῖ
1 διδόντος
1 διδοὺς
1 Διδοῦσιν
1 διέθηκας
1 διέθηκε
1 διείλεγμαι
1 διεὶς
1 διεκώλυσεν
1 διελέγχειν
1 διελεῖν
1 διελέχθη
1 διεξιέναι
1 διεσώθησαν
1 διέταξε
1 Διευχίδας
1 διεχρήσαντο
1 διηγησαμένας
1 διήκουσεν
1 δικάζειν
1 δικάζεσθαι
1 δικάζευ
1 δίκαια
1 δικαίη
1 δικαιότατα
1 δίκας
1 δικαστηρίου
1 δικαστῶν
1 δίκῃ
1 Δίκην
1 δίκης
1 δίκτυον
1 δίνῃς
1 διὸ
1 Διονύσιος
1 διορύξαι
1 Διός
1 Διοσκουρίδης
1 διπλάσια
1 διπλῆν
1 δισκῆσαι
1 διστάζειν
1 διχόμυθον
1 διχόμυθος
1 δίψους
1 Δίων
1 δοθῆναι
1 δοίη
1 δοιός
1 δοκέεις
1 δοκεῖ
1 δοκεῖν
1 δοκέω
1 δοκιμάσας
1 δοκιμώσῃς
1 δοκιμώσητε
1 δοκοίη
1 δοκῶ
1 δοκῶν
1 δολερὸν
1 δόμον
1 δόναξ
1 δόντες
1 δόξαν
1 δόρατος
1 δοριστέφανος
1 δορυφορεῖσθαι
1 δορυφορούντων
1 δορυφόρους
1 δουλεύουσι
1 δούλως
1 δουλῶται
1 Δράκοντά
1 Δράκοντος
1 δράματι
1 δράξασθαι
1 δραχμάς
1 δρῶμεν
1 δυνάμει
1 δυνάμενος
1 δυναμένους
1 δύναμιν
1 δύνανται
1 δυσάρεστος
1 Δυσὶν
1 δυσμάχανον
1 δυστυχῶν
1 δυσφοροῦντα
1 δυσχερές
1 δυσχερῆ
1 δῷ
1 Δωρίδι
1 Δωσιάδα
1 ἑαλώκει
1 ἑαλωκέναι
1 Ἐὰν
1 ἐάν
1 ἑαυτὰ
1 ἑαυτάς
1 ἑαυτοῖς
1 ἑαυτόν
1 ἑβδόμην
1 ἔβλαπτον
1 ἐβόα
1 ἐβούλετο
1 ἐβουλήθη
1 ἐγγράψαι
1 Ἐγγύα
1 ἐγγὺς
1 ἐγεγόνει
1 ἐγενόμην
1 ἐγένοντο
1 ἐγκαλεῖ
1 ἐγκατέστησεν
1 ἐγκατῴκισεν
1 ἐγκειμένης
1 ἐγκεχαραγμένους
1 ἐγκρίνει
1 ἔγκυον
1 ἐγκύρσωντί
1 ἔγραψε
1 Ἔγραψε
1 ἐγχείρει
1 ἐγώ
1 Ἐγώ
1 Ἐγὼν
1 ἐδανείζοντο
1 ἔδειξ
1 ἐδεξάμην
1 ἐδέξατο
1 ἔδεσμά
1 Ἐδόθη
1 ἔδωκ
1 ἐζήλουν
1 ἐζήτει
1 ἔθαψεν
1 ἔθελεν
1 ἐθέλῃς
1 ἐθέλω
1 ἔθηκεν
1 ἐθήτευον
1 ἔθος
1 ἔθου
1 εἴα
1 εἰαρινοῖς
1 εἴασεν
1 εἶδε
1 εἰδέναι
1 εἴδωλον
1 εἴημεν
1 Εἴην
1 εἴης
1 Εἴθε
1 εἰκῆ
1 εἰκόσι
1 εἰκοστὸν
1 εἵλετο
1 εἵματα
1 εἰμι
1 εἰμί
1 εἶναί
1 εἵνεκα
1 Εἶπε
1 Εἶπεν
1 εἴπερ
1 εἴπην
1 εἶπον
1 εἰπόντα
1 εἰπούσης
1 εἴργειν
1 εἰρηκέναι
1 εἰρήνην
1 εἰρομένοις
1 Εἰς
1 εἴς
1 εἲς
1 Εἷς
1 εἰσαγγείλας
1 εἰσέλθῃ
1 εἰσενέγκῃς
1 εἰσέπαισεν
1 εἰσέπεμψεν
1 εἰσέφρησεν
1 εἰσὶ
1 Εἰσὶ
1 εἰσι
1 εἰσιν
1 εἰσιὼν
1 εἶτ
1 Εἴτε
1 εἶχέ
1 εἶχεν
1 εἶχον
1 Ἐκ
1 ἐκάθηρεν
1 ἐκάλει
1 ἐκαλεῖτο
1 ἑκάστην
1 ἑκάστοθεν
1 ἑκάστῳ
1 ἑκάτερος
1 ἑκατέρωθεν
1 ἔκαυσε
1 ἐκδάμως
1 ἐκεῖθέν
1 ἐκεῖνα
1 ἐκείνῃ
1 ἐκείνοις
1 Ἐκεῖνος
1 ἐκέλευσε
1 ἐκελεύσθη
1 ἐκκλησίας
1 ἐκκλίνας
1 ἐκκόψῃ
1 ἐκλείψεις
1 ἐκλέξασθαι
1 ἐκλήθη
1 ἐκλήθησαν
1 ἐκλιπόντες
1 ἐκμετρῆσαί
1 ἑκουσίως
1 ἐκπατῆσαι
1 ἐκπέμψαι
1 ἐκπεσόντι
1 ἐκπίπτει
1 ἐκποδὼν
1 ἐκποδών
1 ἐκστρατείαν
1 ἕκτῃ
1 ἔκτισε
1 ἐκτομῇ
1 ἐκφορὰν
1 ἐκώλυσε
1 ἐκώλυσεν
1 ἑκὼν
1 ἔλαιον
1 ἐλαιουργεῖα
1 ἐλαιῶν
1 Ἕλεγέ
1 ἐλέγετο
1 ἔλεγχον
1 ἕλεν
1 Ἑλένῃ
1 ἔλεξε
1 ἐλευθεριάξαντας
1 Ἔλευσις
1 ἐλέχθησαν
1 ἕλῃ
1 ἔληξεν
1 ἐλήφθησαν
1 ἐλθόντα
1 ἐλθόντας
1 Ἔλκυσόν
1 Ἑλλαδικοῖς
1 Ἑλλάδος
1 Ἑλλάς
1 Ἕλλην
1 Ἕλληνας
1 Ἑλληνίδος
1 ἑλληνίζειν
1 Ἑλληνικὰς
1 ἐλλογίμων
1 Ἐλπίς
1 Ἐλπίσιν
1 ἐλύπησε
1 ἑλὼν
1 ἔμαθε
1 ἔμαθεν
1 ἐμαὶ
1 ἐμαρτυράμην
1 ἐμβαλὼν
1 ἐμέ
1 ἐμὲ
1 ἔμελλον
1 ἐμήνυες
1 ἐμηχανήσατο
1 ἐμὶν
1 Ἐμὶν
1 ἐμισθώσατο
1 ἔμμεναι
1 Ἐμοὶ
1 ἐμοί
1 ἐμοῖς
1 ἐμὸν
1 Ἔμπας
1 ἐμπειρίαν
1 ἐμπεσεῖν
1 ἐμπέσῃ
1 ἐμποδὼν
1 ἐμφαίνει
1 ἔμφορτον
1 ἔμψυχον
1 ἐμῶν
1 ἓν
1 ἐναντίας
1 ἐναντίων
1 ἐνάτην
1 ἐνάτῳ
1 Ἐνδοξότατος
1 ἐνέγκαι
1 ἐνεγκεῖν
1 ἐνεγκόντων
1 ἔνεστι
1 ἐνεχείρισαν
1 ἔνην
1 ἐνθάδε
1 ἐνθαῦτά
1 Ἔνθεν
1 ἑνί
1 ἐνιαυτός
1 ἐνιαυτοῦ
1 ἐνίκων
1 ἔνιοι
1 ἐννέα
1 ἐνομοθέτησα
1 ἐνορῶ
1 ἑνός
1 ἐνταῦθα
1 ἐντιμότατα
1 ἐντυχὼν
1 Ἐξ
1 ἕξ
1 ἑξακισχίλια
1 ἑξακόσια
1 ἑξαμέτρων
1 ἐξεῖναι
1 ἕξεις
1 ἐξέλαμψεν
1 ἐξελάσαι
1 ἔξελε
1 ἐξελθεῖν
1 ἐξέμαθεν
1 ἐξέρποις
1 ἐξετάζεται
1 ἐξευρών
1 Ἐξηκεστίδου
1 ἑξήκοντα
1 Ἐξηκονταέτη
1 ἑξῆς
1 ἐξιδιοποιήσασθαι
1 ἐξίῃ
1 ἐξιλάσεως
1 ἐξοικῆσαι
1 ἐξόχους
1 ἑορτὴν
1 ἐοῦσαι
1 Ἐπ
1 Ἐπαγγέλλεις
1 Ἔπαθε
1 ἐπαινεῖ
1 ἐπαίνει
1 ἐπαμφέρετε
1 Ἐπανήκειν
1 ἐπανήκειν
1 Ἐπάνιθι
1 ἔπαυσε
1 ἐπεβίω
1 ἐπεγράφη
1 ἐπεθέμην
1 ἐπεθήκατο
1 Ἐπεὶ
1 ἐπειδήπερ
1 ἔπειθε
1 Ἔπεισε
1 ἐπείσθη
1 ἔπειτα
1 Ἔπειτα
1 ἐπελθόντες
1 ἔπεμψαν
1 ἐπέροιο
1 ἔπεσεν
1 ἐπεσκηφέναι
1 Ἐπέσκηψα
1 Ἐπέστειλε
1 ἐπέστειλε
1 ἐπέστη
1 ἐπεφρασάμην
1 ἐπήν
1 ἐπῄνεσε
1 ἐπῆρξαν
1 ἐπί
1 ἐπιβουλεύειν
1 Ἐπιβουλεύσειε
1 ἐπιβουλήν
1 Ἐπιγεγράφθαι
1 ἐπιγεγράφθαι
1 ἐπίγραμμά
1 Ἐπιγράμμασι
1 ἐπιγράμμασι
1 Ἐπιγραμμάτων
1 Ἑπιγράφεται
1 ἐπιγραφὴν
1 ἐπιγράψας
1 Ἐπιδαυρίων
1 ἐπιδεξιότητα
1 ἐπιδοῦναι
1 ἐπιζήμιοι
1 ἐπίθεσιν
1 ἐπιθυμεῖν
1 ἐπικαλουμένων
1 ἐπιλέγῃ
1 ἐπιμαίνεσθαι
1 ἐπιμέλειαν
1 Ἐπιμενίδαι
1 Ἐπιμενίδῃ
1 Ἐπιμενίδη
1 ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ
1 ἐπιμνησθῆναι
1 ἐπιορκία
1 ἐπιπολὺ
1 ἐπισεσυρμένον
1 ἐπισκευάζειν
1 ἐπισκῆψαι
1 ἐπισκήψας
1 ἐπίσταμαι
1 ἐπισταμένων
1 ἐπιστάντος
1 ἐπίστασο
1 Ἐπιστέλλεις
1 ἐπιστολαί
1 ἐπιστολὴ
1 ἐπιστολή
1 ἐπισύρειν
1 ἐπισφαλὲς
1 ἐπιτελοῦντα
1 ἐπιτετράψεται
1 ἐπιτηδεύμασιν
1 ἐπιτηδεύματα
1 ἐπιτιμῶμεν
1 ἐπιτιμῶντα
1 ἐπιτρέπειν
1 ἐπιτρέπῃς
1 ἐπιτρέποντες
1 ἐπιτρέπω
1 ἐπιτροπεύειν
1 ἐπίτροπον
1 ἐπιτυγχάνειν
1 Ἐπίχαρμον
1 ἐπιχώριον
1 Ἔποίησε
1 ἐπολέμησαν
1 Ἐπολιτογραφήθη
1 ἔπραξε
1 Ἑπτὰ
1 ἐπταικότων
1 ἑπτακαίδεκά
1 ἑπτακοσιοστὸν
1 ἐπῳδούς
1 ἐρᾶν
1 ἐράνους
1 ἐρασθεῖσα
1 Ἐρατοσθένης
1 ἔργων
1 ἐρέουσιν
1 ἐρημίας
1 Ἐρισθενείας
1 Ἑρμῆς
1 Ἑρμιονέα
1 Ἕρμιππον
1 ἐρόμενον
1 ἕρπε
1 ἔρχεο
1 ἔρχεται
1 ἐρχομένης
1 Ἑρωτηθεὶς
1 ἐρωτηθέντα
1 ἐρωτήσας
1 Ἐς
1 ἐσεῖσθαι
1 ἐσεῖταί
1 ἔσῃ
1 ἔσθ
1 ἐσθίειν
1 ἐσθίων
1 ἐσθλὸν
1 ἐσίγα
1 ἐσιέμην
1 ἔσλος
1 ἔσοιτο
1 ἐσπαρμένος
1 ἐσπείσατο
1 ἔσπευδον
1 ἐσσόμενα
1 Ἔστ
1 ἐστέρησο
1 ἐστί
1 ἐστίν
1 ἐστὶν
1 Ἔστιν
1 ἐστραμμένους
1 ἐστρατήγει
1 ἔστρεφον
1 ἔσχε
1 ἔσχετε
1 ἔσωσε
1 ἑταιρίαν
1 ἑταίρους
1 ἑτάρου
1 ἑτάρων
1 ἐτάχθη
1 ἔτεινεν
1 ἐτελεύτα
1 ἐτελεύτησε
1 ἑτέρη
1 ἕτερος
1 ἑτέρῳ
1 ἐτησίων
1 ἐτίμησαν
1 ἔτισα
1 ἕτοιμός
1 ἕτοιμος
1 ἑτοιμότητα
1 ἔτος
1 ἐτύμως
1 ἐτυράννησεν
1 ἔτυχεν
1 ἐτῶν
1 Εὖ
1 Εὐαγόρου
1 Εὐάνθης
1 εὐγενέστατοι
1 Εὐγενεστέρα
1 εὐγενῶς
1 εὐδαιμονίζω
1 εὐδαιμονοίη
1 Εὔδημος
1 Εὔδοξον
1 Εὔδοξος
1 εὐεργετεῖν
1 εὐθένιαν
1 εὐθὺ
1 Εὐθυδήμου
1 εὐθὺς
1 Εὐθύφρων
1 εὔκολον
1 Εὐκράτους
1 εὐνοίᾳ
1 Εὐνοίᾳ
1 εὐνομημένοις
1 εὔξαιτο
1 εὐπαίδευτος
1 Εὐπορίαν
1 εὔπορος
1 εὗρε
1 Εὗρε
1 εὑρεθέντα
1 εὑρεθέντος
1 εὑρέθη
1 εὐρείῃ
1 εὑρέτην
1 εὑρήσεις
1 Εὐριπίδην
1 εὕρισκε
1 εὗρον
1 εὑρὼν
1 εὐσέβεια
1 Εὐσέβειαν
1 εὐτέλειαν
1 εὐτελῆ
1 εὐτυχίας
1 εὐτυχοῦσι
1 Εὐτυχῶν
1 εὐτυχῶν
1 εὔφημον
1 Εὔφορβον
1 εὐχάριστον
1 ἔφασκε
1 Ἔφασκέ
1 ἐφείσατο
1 Ἐφεσίοις
1 Ἐφέσιον
1 Ἐφέσιός
1 Ἐφεσίους
1 Ἐφέσοιο
1 Ἐφέσου
1 Ἐφη
1 Ἔφη
1 Ἐφόδιον
1 ἔφορον
1 ἐφόρους
1 ἔφυ
1 ἔφυγες
1 ἐφύτευσεν
1 ἐφώτισεν
1 ἔχε
1 ἔχεται
1 ἐχέτλην
1 ἐχθαίρειν
1 ἐχθαίρεις
1 ἐχθρὰν
1 ἐχθρόν
1 ἐχθρὸς
1 ἐχθρός
1 ἐχθροὺς
1 ἐχόμενον
1 Ἔχοντα
1 ἔχοντα
1 ἔχοντες
1 ἔχουσα
1 ἔχουσαι
1 ἔχουσαν
1 ἐχρήσθη
1 ἔχω
1 ἔχωσιν
1 ἐψηφίσαντο
1 ἐῶ
1 ἕω
1 ἑωρακέναι
1 ζεσάντων
1 Ζεῦ
1 Ζεὺς
1 ζημία
1 Ζημίαν
1 ζημιοῦσθαι
1 ζητῇς
1 ζητοῦσι
1 ζοφοδορπίδαν
1 ζωγραφίας
1 ζωγράφος
1 ζῶν
1 ζῶντες
1
1
1 ἤγαγε
1 ἤγαγεν
1 ἤγαγον
1 ἡγεμόνα
1 ἤγετο
1 ἥδ
1 ᾔδει
1 ἥδετο
1 ἡδέως
1 Ἥδιον
1 ἥδιον
1 ἥδιστα
1 ἥδιστον
1 ἡδίων
1 ἡδοναὶ
1 ἠδύνατο
1 ἠέλιε
1 Ἠέλιός
1 Ἤθελε
1 ἤθελον
1 ἤθεσιν
1 ἤθη
1 ἧκεν
1 ἥκῃ
1 ἥκιστ
1 ἤκμαζεν
1 ἥκοι
1 Ἥκω
1 ἠλέκτρου
1 ἦλθε
1 ἦλθεν
1 ἡλιαίαν
1 ἡλιακὰς
1 ἡλιακοῦ
1 ἡλικίαν
1 ἡλιοτρόπιον
1 ἡλίου
1 ἠλογοῦντο
1 ἤλυθε
1 Ἡμέες
1 ἡμέρα
1 ἡμέρᾳ
1 ἡμέραις
1 ἡμέραν
1 ἡμέτερον
1 ἡμιόνους
1 ἥμισυ
1 ἤμυσεν
1 Ἡμῶν
1 ἥνδανεν
1 ἠνέσχου
1 ἤνιδε
1 ἠνορέῃ
1 ἤνυτον
1 Ἥξει
1 ἠξίου
1 Ἠξίωσέ
1 ἠπίαλος
1 Ἡρακλεῖ
1 Ἡρακλείδου
1 Ἡρακλειδῶν
1 Ἥραν
1 ἦρε
1 Ἠρεμίᾳ
1 ἤρετο
1 Ἤρξατο
1 ἦρξεν
1 ἥρπασας
1 ἥρπασεν
1 Ἠρώτησέ
1 ἡσθείς
1 Ἡσίοδον
1 ἥσσω
1 ἡσυχία
1 ἡταιρηκότα
1 Ἠτείαν
1 Ἠτεῖον
1 Ἠτεῖόν
1 Ἠτεῖος
1 ἥτις
1 ἧτταν
1 ἥττω
1 ηὐξήσατε
1 Ἥφαιστος
1 ἡφαιστότευκτον
1 θ
1 Θαλαῖ
1 θάλασσα
1 Θάλασσα
1 θαλασσαίαισι
1 Θαλῆ
1 ΘΑΛΗΣ
1 Θάλητα
1 Θάλητος
1 θανάτῳ
1 θάπτειν
1 θάπτουσι
1 Θάρρει
1 Θᾶττον
1 θαυμάζει
1 θαυμάζειν
1 θαυμάσια
1 θαυμασιώτατον
1 θέαμα
1 θεάσασθαι
1 θεῖναί
1 θεῖναι
1 θεὶς
1 θείων
1 θελήσας
1 θέμενος
1 θεογονίαν
1 θεοῖς
1 θεολογέων
1 θεολόγον
1 θεὸν
1 θεὸς
1 θεοφιλέστατος
1 θεραπόντων
1 θεράπων
1 θέρους
1 θὲς
1 θεσμοθέτην
1 θεσμοὶ
1 θεσμοὺς
1 Θέσπιν
1 θεώμενον
1 θεώμενος
1 Θήβαις
1 Θηβαίων
1 θῆκε
1 Θηλιδῶν
1 θηρίον
1 θητείας
1 θητευόντεσσιν
1 θνήσκει
1 θνήσκοις
1 θοὰς
1 Θρᾷκα
1 Θρᾴκῃ
1 θραύοντι
1 θρέψαι
1 θρέψασ
1 θρόνον
1 θρυλούμενα
1 θυγατρί
1 θυγατρὸς
1 θύειν
1 θυμοῦ
1 Θυμοῦ
1 θυομένῳ
1 θύουσιν
1 θύρας
1 θύρῃ
1 Θυρίων
1 θῦσαι
1 θυσίας
1 θυσιῶν
1 θυωρὸν
1 ἰάμβους
1 Ἰὰς
1 Ἰάσονος
1 ἰδίαις
1 ἰδιαστήν
1 ἰδίοις
1 ἴδοι
1 ἴδοιμι
1 ἰδόντα
1 Ἰδόντα
1 ἱδρύσασθαι
1 Ἱδρύσατο
1 ἰέναι
1 ἱερὰν
1 ἱερέες
1 ἱερεῦσι
1 ἱερόν
1 ἰητρῶν
1 ἰθαγενὴς
1 ἱκετεύσαντες
1 ἵκηται
1 ἱκνέεσθαι
1 ἱκομένοις
1 ἱμερτῆς
1 ἵν
1 Ἵνα
1 ἵξεσθαι
1 ἵξομαι
1 ἰοδόκον
1 Ἴομεν
1 Ἱππίας
1 Ἱππόβοτος
1 Ἱπποκράτει
1 ἴσα
1 ἰσημερίας
1 Ἰσθμιονίκῃ
1 Ἰσθμὸν
1 ἰσομεγέθεις
1 ἴσον
1 ἰσοπολιτείαν
1 ἵσταντο
1 ἴστε
1 ἱστορεῖν
1 ἱστορίᾳ
1 ἱστορίην
1 ἴσχει
1 ἴσχειν
1 ἰσχύϊ
1 ἰσχυρὸν
1 Ἰσχυρὸν
1 ἰσχυρότατον
1 Ἰσχυρότατον
1 ἰσχυρῶς
1 ἴτω
1 ἴχνεσι
1 ἴχνια
1 Ἴων
1 Ἰωνίας
1 Ἰωνίην
1 Ἰωνικῆς
1 Ἰωνικούς
1 Ἴωσι
1 Κάβα
1 κἀγαθοὶ
1 Κάδμου
1 Καδουίδα
1 καθὰ
1 καθάπερ
1 καθαψάμενα
1 καθεῖλε
1 καθέσει
1 καθεστὼς
1 καθήμενον
1 καθήρας
1 καθιέρωσαν
1 καθίσας
1 καθισταμένου
1 καθολικῶς
1 καθότι
1 καί
1 καιρὸν
1 καιρὸς
1 κακὰ
1 Κἀκεῖ
1 Κἀκεῖθεν
1 Κἀκεῖνο
1 κἀκεῖνο
1 κακὴν
1 κακίας
1 κακόζηλος
1 κακοί
1 κακοῖς
1 κακὸν
1 κακότητα
1 κακοῦ
1 κακούς
1 κακὼς
1 καλά
1 καλεῖται
1 Καλλατιανός
1 κάλλει
1 Καλλίμαχον
1 κάλλιον
1 καλλίονι
1 κάλλιστα
1 καλλωπίζεσθαι
1 καλοὶ
1 καλοκἀγαθίαν
1 καλὸν
1 καλόν
1 καλοῦντες
1 καλοῦσιν
1 καλύπτει
1 καπηλείαις
1 καπνὸν
1 Κάρ
1 καρδίῃ
1 καρτύνασθαι
1 Κατά
1 καταβιούς
1 καταγνούς
1 καταγράψαι
1 καταδῦναι
1 καταδύσεται
1 καταθάψωσιν
1 καταθέσθαι
1 κατάθοιτο
1 κατακλαίει
1 κατακλίνοι
1 καταλάβῃ
1 καταλαβὼν
1 καταλείπουσι
1 καταλελάβηκε
1 καταληπτὴν
1 καταληφθῆναι
1 καταλιπεῖν
1 κατάλογον
1 Καταμαθὼν
1 κατανοήσῃ
1 καταπαῦσαι
1 καταπενθεῖ
1 καταπλαγεὶς
1 καταπλαγῆναι
1 καταριθμεῖται
1 κατασκευάζοντος
1 καταστήσομαι
1 καταστρεψάμενος
1 κατασχέθῃ
1 κατασχὼν
1 κατεβυθίσθη
1 κατεγίγνωσκον
1 κατεδηδοκὼς
1 κατέλιπεν
1 κατέλυσεν
1 κατεσοβαρεύετο
1 Κατέστρεψε
1 κατέτρωσεν
1 κατεχομένοις
1 κατθάνῃ
1 καύματος
1 κεδνόν
1 κεδνὸν
1 κεῖμαι
1 κεῖνοί
1 κεῖνος
1 Κείνων
1 κεκασμένος
1 κέκευθα
1 κεκληρονομηκέναι
1 κεκοιμῆσθαι
1 κεκοινωνηκότας
1 κεκοσμημένας
1 κεκόσμηνται
1 κεκτῆσθαι
1 Κέλεαί
1 κελεύειν
1 κελεύῃς
1 κελεύω
1 κελεύων
1 κεν
1 κενοτάφιον
1 κενοῦσθαι
1 κεραμικὸν
1 κερδαίνειν
1 Κερδαίνων
1 κερδαντὰ
1 Κερκυραῖοι
1 Κέρκυραν
1 κεφαλὴν
1 κήρυκι
1 κήρυκος
1 Κιλικίᾳ
1 κίνδυνον
1 κινεῖν
1 κλαίειν
1 Κλεινοῖς
1 κλεινὸν
1 Κλέοβις
1 Κλεοβουλίνην
1 Κλεοβουλίνης
1 ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
1 κλέος
1 κληδόνα
1 κληθέντες
1 κληίθρης
1 κλήρου
1 Κνίδιος
1 Κνωσίων
1 Κνωσοῦ
1 Κοδριδῶν
1 Κόδρῳ
1 κοιμηθῆναι
1 κοινῶν
1 κόλαζε
1 κολάζειν
1 κολακεύων
1 Κολοφώνιος
1 κόλπους
1 Κόλχους
1 κόμης
1 κομίζουσι
1 κόνις
1 Κορινθιᾶν
1 Κορίνθιόν
1 Κορίνθιος
1 Κόρινθον
1 Κόρινθος
1 Κορίνθου
1 Κορίνθῳ
1 κόρον
1 κόρου
1 Κορυβάντων
1 κορυνηφόροι
1 κοσμήσας
1 κόσμος
1 κότινον
1 κουρείου
1 Κούρητα
1 Κουρήτων
1 κοῦφον
1 κοῦφος
1 κουφότατα
1 κραδίῃ
1 κρατεῖ
1 Κράτεια
1 κρατήσαντος
1 Κρατῖνον
1 κράτος
1 κρατοῦντος
1 κρατοῦσι
1 κρεῖσσον
1 Κρεῖττον
1 κρεῖττον
1 κρειττόνων
1 Κρὴς
1 Κρησὶ
1 Κρησί
1 Κρῆτά
1 Κρῆτα
1 Κρήτῃ
1 Κρήτης
1 Κρητικῇ
1 κριθῆναι
1 κρίνουσι
1 Κρίνων
1 κρίνων
1 Κριτικοῖς
1 Κροῖσος
1 κρόκας
1 κρόμμυα
1 κρυπτὸν
1 κτείνας
1 Κτησίβιον
1 κτῆσιν
1 κτισθὲν
1 κτῶ
1 Κύβισθον
1 Κυζικηνός
1 Κυθήρων
1 Κυλώνειον
1 Κυμαίων
1 Κύμῃ
1 Κυνέγειρος
1 κυνηγεσίῳ
1 Κύπριον
1 Κύπρον
1 Κύπρου
1 Κύπρῳ
1 Κυρηναῖος
1 Κύρου
1 Κύψελον
1 Κυψέλου
1 Κυψέλῳ
1 Κῶ
1 κώμην
1 Κῴοις
1 Κῴους
1 Κωρυκίου
1 κωτίλων
1 λαβέ
1 λαβεῖν
1 λάβῃς
1 λάβοι
1 Λαβὼν
1 λαβών
1 λάθοι
1 λάθρα
1 λαθραίως
1 Λακαίνης
1 Λακεδαίμονι
1 Λακεδαιμόνιοι
1 Λακεδαιμόνιον
1 Λακεδαιμονίους
1 λακτίσας
1 Λάκων
1 λαλεῖ
1 λάλει
1 λάμπῃ
1 λαμπρά
1 λαμπρῆς
1 λαμπρόν
1 λαμπροῦ
1 Λᾶσον
1 Λεάνδριος
1 Λεανδρίου
1 Λεβέδιον
1 Λεβεδίων
1 λεβήτων
1 Λέγει
1 λέγεταί
1 λέγοι
1 Λέγοντα
1 λέγοντα
1 λέγουσι
1 Λεκτέον
1 λέξας
1 λέξις
1 Λέριος
1 Λέσβος
1 Λέσβου
1 λεσχηνώτης
1 λευκὰ
1 λευκαὶ
1 λήιον
1 λῆξαι
1 λήξει
1 ληφθῇ
1 λίαν
1 Λιγυαστάδη
1 λιθίναις
1 λίθον
1 λίθου
1 Λίνδιος
1 Λίνδον
1 Λίνδος
1 Λίνδου
1 Λίνον
1 λόγιον
1 λογισμῷ
1 λογισμῶν
1 λογιστικός
1 λόγοι
1 λογοποιὸς
1 λοιμὸν
1 λοιμοῦ
1 λοιμῷ
1 λοιποῦ
1 Λυδίην
1 Λυδὸν
1 Λυδῶν
1 λυθέντος
1 λυθῆναι
1 Λυκόφρονα
1 Λυκόφρων
1 λυπήσεσθαι
1 λυπήσῃ
1 λυπούμενον
1 Λυσίας
1 Λυσίδην
1 λυτρωσάμενον
1 λύτρωσις
1 λώϊον
1 Μάγνησι
1 μαγνήτιδος
1 Μαθὼν
1 μακρὰ
1 μακροβίων
1 μάλα
1 Μᾶλλον
1 μὰν
1 Μανθάνειν
1 μανίας
1 μανίην
1 μανικὸν
1 μαντικὴν
1 μανύσιος
1 Μαραθωνομάχαι
1 Μαρτυρεῖ
1 μαρτύριον
1 μάταιος
1 μάτευε
1 μάτην
1 μαχησόμενοι
1 μάχονται
1 μέ
1 μέγαιρ
1 μεγάλοις
1 μεγάλου
1 μεγαλοφυής
1 μεγάλων
1 Μεγαρέας
1 Μεγαρέων
1 Μεγαρικῶν
1 μεγίστη
1 Μέγιστον
1 μεδεῦντι
1 μέθης
1 μεθύοντι
1 μεθυόντων
1 μεθύων
1 μεθύωσι
1 μεῖζον
1 μείζονος
1 μεῖναι
1 Μειράκιον
1 μειρακίου
1 Μέλαγχρον
1 μέλαιναι
1 μελαίνης
1 μελανά
1 μελεδωνέων
1 μέλεσιν
1 μελέτα
1 Μελέτη
1 Μέλισσαν
1 μέλλει
1 μέλλειν
1 μέλλον
1 μέλλοντος
1 μελλούσης
1 μεμνάμενοι
1 μεμνῆσθαί
1 μεμοιχευκέναι
1 μέμφομαι
1 μέμψηται
1 Μενέλαον
1 μένῃς
1 μένουσα
1 Μερόπων
1 μεσημβρίαν
1 μέσον
1 μέσου
1 Μεσσηνίας
1 μεταβολὰς
1 μεταβολὴν
1 μεταδιδόναι
1 μεταλλάξαντα
1 μετανοίας
1 μεταξὺ
1 μεταποίησον
1 μετασχεῖν
1 μετεπέμπετο
1 μετεσκευασμένα
1 μετέστησε
1 μετήλλαξεν
1 μετρεῖν
1 μέτριος
1 μετρίως
1 μέτρον
1 μευ
1 μέχρι
1 Μή
1 μηδεμιᾷ
1 μηδενί
1 Μήδων
1 μηκέθ
1 μὴν
1 μηνὸς
1 μηνύουσιν
1 μηνῦσαι
1 μηνύσαντι
1 μήτηρ
1 μητρὶ
1 μητρί
1 μητροπόλει
1 μιᾷ
1 μία
1 μίαν
1 Μίδᾳ
1 Μίδας
1 μικρᾶς
1 μικροῖς
1 μικρὸς
1 Μιλήσιός
1 Μιλησίου
1 Μιλησίους
1 Μίλητος
1 Μιλτιάδης
1 Μιμνέρμου
1 Μινύης
1 Μίνω
1 Μίνως
1 μισανθρωπεῖν
1 μισήσοντας
1 μνήματι
1 μνήματος
1 μνημονεύει
1 μοῖραν
1 μοιχείας
1 μοιχὸν
1 μόνα
1 μόναρχος
1 μονάρχου
1 μονάρχῳ
1 μονήρη
1 μονομαχῆσαι
1 μόνων
1 μου
1 Μουνιχίαν
1 μοῦνος
1 μούνῳ
1 Μυθικῶν
1 μῦθον
1 Μύνδιος
1 μυρίοι
1 μυρίῳ
1 Μυρωνιανὸς
1 ΜΥΣΩΝ
1 Μυτιληναῖον
1 Μυτιληναῖος
1 Μυτιληναίους
1 Μυτιληναίων
1 μωροῦ
1 ναέταν
1 νάῃ
1 νᾶσος
1 ναυαγήσαντος
1 ναυπηγίαν
1 ναῦς
1 ναυτικὴ
1 νέᾳ
1 νέαν
1 Νεάνθης
1 νεανίας
1 νεανίσκοις
1 νεανίσκους
1 νεανίσκῳ
1 νεαρὰν
1 νεῖκος
1 Νείλεω
1 Νείλεῳ
1 Νεῖλον
1 νεκροί
1 νεκρὸς
1 νεκροὺς
1 νεμεσητόν
1 νέμεσιν
1 νενεωλκημένα
1 νέος
1 νεότητος
1 νεφέλης
1 νεώς
1 νεωτάτους
1 νεώτερος
1 νὴ
1 νῆας
1 νίκας
1 νίκην
1 Νικηράτου
1 νικήσας
1 νικήσειεν
1 Νικίαν
1 Νικίας
1 Νικίδου
1 νικῶντες
1 νιφόμενον
1 νοέειν
1 νόημα
1 νομίζων
1 νόμιμα
1 νομίμων
1 νομοθέται
1 νομοθέτην
1 νομοθέτης
1 νομοθετῆσαι
1 νομοθετικούς
1 νομοθετοῦντες
1 νομοθετῶν
1 νόμοι
1 νόμοις
1 νόμος
1 Νόμους
1 νόμων
1 νόος
1 νοσήσαντα
1 νόσον
1 νοῦ
1 Νοῦν
1 Νοῦσός
1 νούσῳ
1 νούσων
1 νόῳ
1 νυκτὸς
1 νύκτωρ
1 νύμφη
1 νύμφην
1 νὺξ
1 νύξ
1 ξεῖνος
1 Ξεῖνος
1 ξείνῳ
1 ξείνων
1 ξένον
1 ξένῳ
1 Ξέρξῃ
1 Ξέρξης
1 ξύλα
1 ξύλου
1 ξύμπαντες
1 ξυνετώτερος
1
1
1 ὀγδόην
1 ὀγδόης
1 ὀγδωκονταέτη
1 ὁδόν
1 ὁδοῦ
1 ὀδοῦσιν
1 ὁδῷ
1 οἷ
1 Οἶδε
1 οἶδεν
1 οἴει
1 οἴκαδε
1 οἰκέειν
1 οἰκείᾳ
1 Οἰκείοις
1 οἰκεῖον
1 οἰκείων
1 οἰκέοντι
1 Οἰκέτην
1 οἰκῇα
1 οἰκήσομεν
1 οἰκιήτῃσιν
1 οἰκίον
1 οἴκοι
1 οἶκος
1 Οἰκῶ
1 οἶνον
1 οἴνου
1 οἷόν
1 Οἷόν
1 οἴσεις
1 οἷσι
1 Οἰταϊκῆς
1 Οἰταῖον
1 Οἰταῖόν
1 οἴχεσθαι
1 οἴχονται
1 ὀκνεῖτε
1 ὀκνούντων
1 ὁκοῖόν
1 ὀκτακόσια
1 ὀκτώ
1 ὄλβον
1 ὀλίγα
1 ὀλίγην
1 ὀλίγους
1 ὄλλυται
1 Ὀλυμπίᾳ
1 Ὀλύμπια
1 Ὀλυμπιάδι
1 Ὀλυμπίας
1 Ὀλυμπιονίκῃ
1 Ὀλυμπιονίκην
1 Ὀλυμπιονίκης
1 ὁμαρτέοντος
1 ὁμίλει
1 ὁμιλήσοντες
1 ὁμιλίαν
1 Ὁμοίοις
1 ὅμοιον
1 ὁμοίους
1 ὁμοίων
1 ὁμολογήσῃς
1 ὀμόσαι
1 ὀμόσαντες
1 ὁμωνύμῳ
1 ὁμωνύμων
1 ὁμῶς
1 ὄναρ
1 ὀνειδίζειν
1 Ὀνειδιζόμενος
1 ὄνειδος
1 ὀνηΐστῳ
1 ὀνῆσαι
1 ὀνήσειν
1 ὄνησις
1 ὀνομάζει
1 ὄντες
1 ὄντι
1 ὄντος
1 ὄντως
1 Ὅπερ
1 ὅπλοις
1 ὅπλον
1 ὁπόθεν
1 ὁποῖα
1 ὁποίαν
1 ὁποιοισοῦν
1 ὅρα
1 ὁρᾶν
1 ὁρᾶτε
1 ὀργῆς
1 ὀργισθεὶς
1 ὀρεὶς
1 ὄρεσι
1 ὅρη
1 ὀρθογώνιον
1 ὅρκου
1 ὅρον
1 ὄρους
1 ὀρρωδοῦντος
1 Ὀρφέα
1 Ὀρχομενῷ
1 ὁρῶ
1 ὅσαπερ
1 ὀστὰ
1 ὀστᾶ
1 ὅστις
1 ὅσων
1 Ὅτ
1 ὅτ
1 ὁτέων
1 ὅτιπερ
1 ὅττι
1 ὅτῳ
1 Οὔ
1 οὐδέ
1 οὐδεὶς
1 Οὐδεὶς
1 Οὐδὲν
1 Οὐδέν
1 οὐδένα
1 οὐδέπω
1 οὐκέθ
1 οὐκέτι
1 οὔκω
1 οὐρανόμηκες
1 οὐρανὸν
1 οὐριοδρομοῦσαν
1 Οὓς
1 οὖσα
1 οὖσαν
1 οὔσῃ
1 οὐσία
1 οὔτι
1 Οὗτοι
1 οὗτοι
1 Οὗτός
1 Οὕτω
1 ὀφειλομένων
1 ὄφελος
1 ὀφθαλμοῖς
1 ὀφθαλμὸν
1 ὀφθαλμῶν
1 Ὀφθῆναι
1 ὀφθῆναί
1 ὄψιν
1 ὄψονται
1 παγκρατιαστὴς
1 πάγον
1 πάθῃς
1 παιδεύειν
1 παιδί
1 παιδὸς
1 παίδων
1 παῖς
1 παίων
1 παλαιᾶς
1 παλάμαι
1 παλλακίδων
1 πάμπλειστα
1 πάμπολλα
1 Παμφίλης
1 Πάμφυλον
1 πανήγυριν
1 Πανιωνίῳ
1 πάντες
1 πάντη
1 παντοδαπῶς
1 πάνυ
1 πὰρ
1 πάρα
1 Παρά
1 παραγενόμενος
1 παραγενομένου
1 παραδίδωσι
1 παραζευγνύναι
1 Παρακαταθήκην
1 παραλάβῃ
1 παραλλάσσων
1 παραλύειν
1 παράλων
1 παραπλησίους
1 παρασχεῖν
1 παρατηρήσαντα
1 παρατιθέμενος
1 παρατρέψαντα
1 παρατυχεῖν
1 παραχωρῆσαι
1 παρεγένετο
1 παρείη
1 παρειλήφαμεν
1 παρελθεῖν
1 παρελθὼν
1 παρέξειν
1 παρέπεμψαν
1 Παρέσχε
1 παρέσχον
1 παρήβησεν
1 παρθένος
1 παριόντος
1 παριοῦσι
1 Παρμενίδης
1 πάροδον
1 πάροικόν
1 παροιμίας
1 παροινεῖν
1 πάροινον
1 παρόντος
1 παρρησιαστὴς
1 παρώρμησεν
1 πᾶς
1 πασᾶν
1 πᾶσι
1 πατήρ
1 πατὴρ
1 πάτρα
1 πατράσιν
1 πατρίδ
1 πατρὶς
1 πατρίσι
1 πατροκτόνου
1 πατρῷα
1 πατρῴων
1 παύσασ
1 παῦσον
1 πάχος
1 παχὺς
1 πεδ
1 πεδιέων
1 πεζὸν
1 πείθων
1 πειρᾶται
1 Πείσας
1 πείσεαι
1 πείσειεν
1 πεισθεὶς
1 πεισθῆναι
1 Πεισιστρατίδαι
1 Πεισιστράτω
1 πελαγία
1 πέλειν
1 πέλεκυν
1 πέλετ
1 Πέλοπι
1 Πελοποννησιακῶν
1 πέμπουσι
1 πέμπτος
1 πεμφθεὶς
1 πεμφθῆναι
1 πέμψαντι
1 πέμψαντος
1 πεμψάντων
1 πέμψητε
1 πένητας
1 Πενθίλου
1 πένιχρος
1 πεντακόσια
1 πεντακοσίας
1 πεπαιδευμένοι
1 πέπαμαι
1 πεπείσθω
1 πέπεισμαι
1 πεπόνθατε
1 περᾶσαι
1 ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ
1 Περιάνδρους
1 περιάπτουσι
1 περιγίνεσθαι
1 περιέβαλε
1 περιελθεῖν
1 περιενεγκὼν
1 περιενεχθῆναι
1 περιέτυχε
1 περιέχουσα
1 περιθεῖναι
1 Περιλάῳ
1 περιμάχητος
1 περιπατοῦντα
1 περιχέας
1 περιχωρέομεν
1 πέρυτι
1 πέτρη
1 Πεύθομαι
1 πευκαλίμῃσι
1 πευκαλίμῃσιν
1 Πεφυλαγμένος
1 πη
1 πιεζόμενος
1 πιήναντα
1 πίνουσι
1 πιόντα
1 πιπτόντων
1 Πίσῃ
1 Πιστεύω
1 πιστεύων
1 πίστεως
1 πίστιν
1 Πιστὸν
1 πιστόν
1 πιστὸς
1 πιστοτέραν
1 πιστότερος
1 πίσυνος
1 Πιττάκειον
1 Πιττάκειος
1 ΠΙΤΤΑΚΟΣ
1 Πιττακοῦ
1 πλανηθεὶς
1 Πλαταιικὸς
1 πλατύπουν
1 Πλάτωνος
1 πλείονα
1 πλείονας
1 πλείσταν
1 πλεῖστοι
1 πλεῖστον
1 πλείστους
1 πλείω
1 πλεονεκτεῖν
1 πλέουσι
1 πλέων
1 πληγῇσι
1 πληθύειν
1 πληθυντικῶς
1 πλήρη
1 πλησθέντες
1 πλοῖον
1 πλοίων
1 πλούσιον
1 πλούτει
1 πλουτεῖν
1 πλοῦτον
1 Πλούτου
1 πλούτου
1 πλούτῳ
1 πλώσαιμεν
1 πόδε
1 ποθ
1 πόθεν
1 ποθὴ
1 ποιέεσθαι
1 ποίει
1 ποίημα
1 ποιῆσαι
1 ποιήσαις
1 ποιήσας
1 ποιήσεσθαι
1 ποιητής
1 ποιητικῇ
1 ποιήτριαν
1 ποικίλου
1 ποινὰς
1 ποιούμενος
1 ποιοῦνται
1 πόλεις
1 πόλεμος
1 πολέμου
1 πολεμοῦσι
1 πολιήταις
1 πολιήτας
1 πολιορκοῦντος
1 πόλιος
1 πολιτείαν
1 πολιτεύειν
1 πολίτευμα
1 πολιτεύουσιν
1 πολιτέων
1 πολιτικὰ
1 πολιτικοῖς
1 πολιῷ
1 πολλάκι
1 Πολλοὶ
1 πολλούς
1 πολλοὺς
1 πολλῶν
1 πολυδάπανοι
1 Πολύδευκες
1 πολυετίας
1 Πολύζηλος
1 πολυκλαύτῳ
1 πολὺν
1 Πολυπραγμονήσαντα
1 πολὺς
1 πολυφροντίστου
1 πολυχρυσότατον
1 Ποντικὸς
1 Ποντικοῦ
1 πορεύεσθαι
1 πόρρω
1 ποσὶ
1 ποσὶν
1 ποταμοί
1 ποταμοῖς
1 ποτανεστάταν
1 ποτέ
1 ποτέρην
1 πότεροι
1 ποτήριον
1 ποτὶ
1 πότον
1 ποῦ
1 πραθέντος
1 πρᾶξαι
1 πρᾷον
1 πράσσειν
1 πράσσεις
1 πράσσοντας
1 πράττῃς
1 πραττομένοις
1 πρέσβυς
1 Πρεσβύτατον
1 πρεσβύτατον
1 πρεσβύτερον
1 πρηγμάτων
1 πρήξιος
1 Πριηνέας
1 Πριηνεῖς
1 Πριηνεύς
1 Πριηνέων
1 Πριηνέως
1 Πριήνῃ
1 Πριήνης
1 Πριηνίην
1 προ
1 πρό
1 προαισθόμενος
1 πρόβατα
1 προβέβηκε
1 προεῖπα
1 προεῖπεν
1 προείποι
1 προειπὼν
1 προειρημένῃ
1 προέχοντος
1 προήγαγεν
1 προῖκας
1 προκεκριμένος
1 Προκλεῖ
1 Προκλέους
1 πρόλεγε
1 προλέγοντος
1 προλέγων
1 προνοῆσαι
1 προνοήσας
1 πρόνοιαν
1 προπέτεια
1 Πρός
1 προσαρμόττοντα
1 προσγράφουσιν
1 προσδέχου
1 προσεῖχον
1 προσεννέπῃ
1 προσεστεῶσι
1 πρόσεστι
1 Προσέταττε
1 προσεχρῆτο
1 προσηγορεύθη
1 προσήκειν
1 προσῆκόν
1 προσήκοντι
1 προσηκόντων
1 προσηνέστερόν
1 πρόσθεν
1 προσκαταλέγουσι
1 πρόσκεαι
1 προσκρῖναι
1 προσκτήσασθαι
1 προσποιηθῆναί
1 προσποιησάμενος
1 προσσχούσης
1 προστάξαι
1 προστάξας
1 προστατεῖν
1 προστιθέασιν
1 προσφερόμενός
1 προσώπῳ
1 προτρέχειν
1 προὐνοήσατο
1 προὔτρεψε
1 πρύτανιν
1 πρώτοις
1 πρῶτόν
1 πρώτους
1 πτηνὸς
1 πυγμῇ
1 πυγμῆς
1 Πυθαγόρᾳ
1 Πυθαγόρῃ
1 Πυθαγόρης
1 Πυθία
1 Πυθίαν
1 Πύθιος
1 Πυθίου
1 Πυθοῖ
1 πυθόμενον
1 πυνθάνεσθαι
1 πυνθάνῃ
1 Πυνθάνομαί
1 πυνθανομένοις
1 πυνθανομένους
1 πῦρ
1 πυραμίδας
1 ῥάβδῳ
1 ῥαγάδας
1 ῥαγῆναι
1 Ῥαδαμάνθυος
1 ῥᾷον
1 ῥᾷστα
1 ῥαψῳδεῖσθαι
1 ῥεῖθρον
1 ῥευμάτων
1 ῥέωσιν
1 ῥῆσιν
1 ῥητὰ
1 ῥήτωρ
1 ῥιζοτομίαν
1 ῥιφῆναι
1 Ῥόδιος
1 Ῥόδου
1 ῥυθμῷ
1 ῥυπαρόν
1 ῥύσια
1 ῥώμῃ
1 Σαλαμιναφετῶν
1 Σαλαμίνιος
1 Σαλαμίς
1 Σαλαμὶς
1 Σαμίου
1 Σαμίων
1 Σάμου
1 Σάμῳ
1 σαράποδα
1 σάραπον
1 Σάρδις
1 Σατύρου
1 σαυτόν
1 σέ
1 σεισάχθεια
1 σεισάχθειαν
1 σεισμός
1 σελάνας
1 σεληναίου
1 σελήνη
1 σελήνην
1 σελήνης
1 Σεμνῶν
1 σέο
1 σῆμα
1 σημαίνει
1 σημαίνων
1 σήματι
1 Σιγᾶτε
1 σιγῇ
1 σιγὴν
1 σιγῆς
1 Σικινίτης
1 Σικυώνιος
1 Σίλλοις
1 Σιμωνίδης
1 Σιμωνίδου
1 Σισυμβρίνου
1 σιωπῆσαι
1 Σιωπῶ
1 σιωπώντων
1 Σκάβρα
1 σκαληνὰ
1 σκελῶν
1 σκιᾶς
1 σκίπωνα
1 Σκύθας
1 Σκυθίαν
1 Σκυθίην
1 σκωπτομένοις
1 σοί
1 Σοὶ
1 Σολεῖς
1 Σόλιοι
1 σολοικίζειν
1 Σόλους
1 ΣΟΛΩΝ
1 σου
1 σοφίαν
1 σοφοὶ
1 σοφοί
1 Σοφοῖς
1 σοφός
1 σοφοὺς
1 σοφῷ
1 Σοφώτατον
1 Σπάρτᾳ
1 Σπάρτα
1 Σπαρτιάτην
1 σπεῖραι
1 σπείσασθαι
1 σπεύδειν
1 σπεύδων
1 Σποράδην
1 σποράδην
1 σπουδαῖα
1 σπουδαῖον
1 σταδίου
1 σταθμήσασθαι
1 στάλας
1 στάσεως
1 Στασιάζεται
1 στέγειν
1 στειλάντων
1 στείχειν
1 στεφανοῦνται
1 στεφανοῦχον
1 στεφανωσάμενος
1 στῆσε
1 στομάτεσσιν
1 στόματος
1 στρατόπεδον
1 Στρύμωνος
1 σύ
1 συγγενέας
1 συγγενῆ
1 σύγγραμμα
1 συγγραφέων
1 συγκατακαύσαις
1 Συμβούλευε
1 συμβουλεύειν
1 συμβουλευομένῳ
1 συμβουλεῦσαι
1 συμβουλεύσοι
1 συμμαχίᾳ
1 συμμαχίαν
1 σύμπαντες
1 σύμπασιν
1 Συμπλέων
1 συμποσίῳ
1 συμφέροντα
1 συμφοράν
1 σύν
1 συναγωγὴν
1 συνδιέτριψεν
1 Συνεβίω
1 συνεβούλευσε
1 συνέγραψε
1 Συνέγραψε
1 συνέγραψεν
1 Συνέθετο
1 συνειδείη
1 συνεῖλε
1 συνειπεῖν
1 συνελθεῖν
1 Συνέστειλε
1 συνεστῶτος
1 συνετόν
1 συνετοὺς
1 συνετῶν
1 συνέχειν
1 συνεχώρησε
1 συνῆν
1 συνῄνεσαν
1 συνθέμενος
1 συνιδόντα
1 συνιδὼν
1 συνιέντων
1 συνοικεῖν
1 συνοικίζειν
1 συνόμιλος
1 συντείνοντα
1 συντελεῖσθαι
1 συνῴκισεν
1 Συρακούσιος
1 Σύριος
1 Συρίου
1 Συρίους
1 Σῦρον
1 Σύρος
1 Σύρῳ
1 συχνοί
1 σφαλερὰ
1 σφόδρα
1 σφραγῖδα
1 σφραγίζεσθαι
1 σχεδὸν
1 σχολάσαι
1 σχολὴν
1 σωθῆναι
1 Σωκράτους
1 Σῶμα
1 σώμασιν
1 σωμάτων
1 σωροὺς
1 Σωσίβιος
1 Σωτίων
1 σωφρονέστατον
1 Σωφροσύνην
1 τᾷ
1 τάδ
1 ταὶ
1 τάλαντον
1 ταλάντων
1 τἀληθὲς
1 τάξας
1 τάξιν
1 τἀξιώματος
1 ταπεινὰ
1 ταπεινοῦ
1 ταπεινοῦν
1 Τάς
1 Τὰς
1 τάττεται
1 ταῦθ
1 Ταῦτ
1 ταύτῃ
1 ταφάς
1 ταφῆναι
1 τάφον
1 τάχ
1 τάχα
1 Τάχιστον
1 Ταχύτερον
1 ταώς
1 τέθαπται
1 τεθεαμένος
1 τεθέαται
1 τεθηκέναι
1 τεθήλῃ
1 τεθμοῖς
1 τεθνηκότα
1 τεθρίππῳ
1 τείνειν
1 τεκμαιρόμενον
1 τέκνα
1 τεκνοῖ
1 τέκνον
1 τεκνοποιεῖ
1 τέκνων
1 τελετὰς
1 τελευτᾷ
1 τελευτήν
1 τελευτήσαντα
1 τελευτήσαντος
1 Τελευτῶν
1 Τέλλος
1 τέμενος
1 τέρπεο
1 τέρπεται
1 τερπνὸν
1 τέρποι
1 τεσσαράκοντα
1 τεσσαρακοστῇ
1 τεσσαρακοστῆς
1 τέσσαρας
1 τέταρτος
1 τετρακισχίλια
1 τετρακοσίους
1 τέτταρα
1 τετταράκοντα
1 Τευτάμειον
1 Τευτάμεω
1 Τευτάμου
1 τεφρώσαντας
1 Τῇ
1 Τῇδε
1 τήν
1 τῆνον
1 τηρήσαι
1 τηρῶν
1 Τῆς
1 τιθέασι
1 τίθης
1 τίθησι
1 τίθησιν
1 τίκτει
1 τίμα
1 τιμαὶ
1 Τίμαιος
1 τιμάς
1 τιμὰς
1 τιμῆς
1 τίμιος
1 Τίμων
1 Τίμωνος
1 τιμωρίας
1 τὶν
1 τινὰς
1 τίνι
1 τινός
1 τινῶν
1 Τό
1 τό
1 τοιόνδε
1 τοῖος
1 τοιοῦτοι
1 τοιοῦτόν
1 Τοῖς
1 τοῖσιν
1 τόν
1 Τόν
1 Τόνδε
1 τόξα
1 τοξευθεὶς
1 τόπον
1 τόπος
1 τοσαύταις
1 τοσούτοις
1 τοσοῦτον
1 τότ
1 Τότε
1 τοὐντεῦθεν
1 τοῦτ
1 Τουτᾶ
1 τοῦτό
1 Τοῦτο
1 τούτοις
1 Τοῦτόν
1 τοῦτόν
1 τούτου
1 τούτους
1 Τούτῳ
1 τραγῳδίας
1 τράπεζαν
1 τραύματα
1 τρέφεσθαι
1 τρέφῃ
1 τρέχει
1 τριάκοντα
1 τριακόσια
1 τριακοσίας
1 τριακοστὴν
1 τριακοστῆς
1 Τρίβωνες
1 τρίγωνα
1 τρίγωνον
1 τριόδῳ
1 τρίποδ
1 Τρίποδι
1 τρίπους
1 τρισχίλια
1 τρίτην
1 τριῶν
1 τροπὰς
1 τροπὴν
1 τρόπος
1 τροχόν
1 τρυφῆς
1 Τὺ
1 τύμβῳ
1 τύπτειν
1 τυραννεῖ
1 τυραννεῖσθαι
1 τυραννεόμεθα
1 τυραννήσειν
1 τυραννησείοντα
1 τυραννητέον
1 τυραννίς
1 τυράννοις
1 τύραννος
1 τυραννούμενοι
1 τυραννοῦντος
1 τυράννους
1 Τυρραῖον
1 τυχεῖν
1 Τύχῃ
1 τύχην
1 τύχῃς
1 τύχης
1 τῶ
1 τὼ
1 τὠμῷ
1 τὼς
1 ὑβρίζειν
1 ὑβριζόντων
1 ὑβρισθεὶς
1 ὑγιής
1 ὕδατος
1 υἱὸς
1 υἱός
1 υἱοῦ
1 υἱοὺς
1 Ὑμᾶς
1 ὑμέναιον
1 ὑμετέρην
1 Ὑμέων
1 ὑμέων
1 ὑμῖν
1 ὑμῶν
1 Ὑπαποστὰς
1 ὑπάρχῃ
1 ὑπάρχων
1 ὑπεκρινάμην
1 ὑπελήφθη
1 ὑπέρ
1 ὑπερβολῇ
1 ὑπέργηρως
1 ὑπερήφανος
1 ὑπερφυέας
1 ὑπεστήσατο
1 ὑπεύθυνος
1 ὑπίσχομαι
1 ὕπνον
1 Ὑπὸ
1 ὑποβάθρῳ
1 ὑποβολῆς
1 ὑποδεικνὺς
1 ὑποθέσθαι
1 ὑπόμνημα
1 Ὑπομνήμασι
1 ὑπομνημάτων
1 Ὕποπτος
1 ὕποπτος
1 ὑποσχέσθαι
1 ὑποχείριον
1 Ὑρράδιον
1 Ὑρραδίου
1 ὑστεραίην
1 ὑστέραν
1 Ὕστερόν
1 Ὕστερον
1 ὑφ
1 ὑψηλὰ
1 ὑψοῦν
1 Φαβωρῖνος
1 φαιδρῷ
1 φαίνειν
1 φαίνηται
1 φαῖσ
1 Φαιστίου
1 φάλαγγες
1 Φαληρεὺς
1 φάμενος
1 φαμὶ
1 φανερὰ
1 φανεράν
1 φανερὸν
1 Φανεροῦ
1 φανερῶς
1 Φανόδικός
1 φαρέτραν
1 φάρμακον
1 φασιανοὺς
1 φάσκοντα
1 φάτις
1 φαῦλον
1 φέρει
1 Φερεκρατείῳ
1 Φερεκύδας
1 Φερεκύδει
1 Φερεκύδεω
1 Φερεκύδῃ
1 ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ
1 φέρεται
1 φέρῃς
1 φέροι
1 φέρομαι
1 φέροντα
1 φέρονται
1 Φέρουσι
1 φεύγειν
1 φεύγοντι
1 Φημονόης
1 φήνῃς
1 φῆνον
1 φθάνοις
1 φθαρταί
1 φθάσαντες
1 φθεῖρας
1 φθειριάσαντα
1 Φθειρῶν
1 φθίμενος
1 φθόνον
1 φιλήκοον
1 φιλίαν
1 φίλοι
1 φίλοις
1 φιλόλαλον
1 φιλολόγοις
1 φιλομαθῆ
1 Φίλον
1 φιλοπότης
1 φιλόσοφος
1 φιλοσόφου
1 φιλοσόφους
1 φιλοτεκνίαν
1 Φίλους
1 φιλοφρονεῖσθαι
1 φιλοφροσύνης
1 φίλῳ
1 Φίλων
1 Φλέγων
1 φλογὶ
1 φοβῶνται
1 Φοινίκης
1 φοιτέεις
1 φοιτεῦντας
1 φοιτῆν
1 Φολεγάνδριος
1 φονέα
1 φορᾶς
1 φρέατος
1 φρενήρεες
1 φρενὸς
1 Φρόνει
1 φρονεῖν
1 φρονήσεως
1 Φρόνησιν
1 φρονίμην
1 φρόνιμος
1 φροντίζειν
1 φρουρὸν
1 Φρύγα
1 Φρύνων
1 Φρύνωνα
1 φυγὰς
1 φύλακας
1 Φυλάσσεσθαι
1 Φυλάττειν
1 φυλάττειν
1 φυλάττοι
1 φυλάττουσι
1 φῦναι
1 φύντα
1 φυσικῆς
1 φυσικῷ
1 φύσκωνα
1 Φωκαϊκὸν
1 Φώκου
1 φωνῇ
1 φωρᾷ
1 Φωσφόρε
1 φῶτα
1 φωτὸς
1 Χαβρίνου
1 χαλάζης
1 χαλεπὸν
1 χαλκεύς
1 Χαλκῆ
1 χαλκοῦ
1 χαρᾶς
1 χάρις
1 Χαρμαντίδου
1 χέας
1 χειμαζομένης
1 χεῖρα
1 χειράδας
1 χειρόνων
1 χειροπόδην
1 Χείρωσί
1 χερρόνησον
1 χηλῇ
1 Χηνέα
1 Χηνεύς
1 Χθονίη
1 Χθονίῃ
1 ΧΙΛΩΝ
1 Χιλώνειον
1 Χίλωνι
1 χιόνος
1 Χῖός
1 χλωρὸν
1 Χοιρίλος
1 χρεὼν
1 χρῆμα
1 χρήματ
1 χρήματι
1 χρηματισμοὺς
1 χρῆσθαι
1 χρησμὸν
1 χρησμός
1 χρησμὸς
1 Χροῒ
1 χρόνοις
1 χρόνῳ
1 χρυσέας
1 χρύσειον
1 χρυσίου
1 χρυσὸν
1 χρυσὸς
1 Χρυσοῦ
1 χρυσοῦ
1 χρυσῷ
1 χρώμενοι
1 Χὠ
1 χώρας
1 χωρεῖ
1 χωρίου
1 χωρὶς
1 χωροφιλέων
1 χὤταν
1 ψάμμου
1 ψεύδεσθαι
1 ψευδολογίαν
1 ψεύδομαι
1 ψεύδονται
1 ψεύδου
1 ψηφισαμένων
1 ψήφοις
1 ψῆφον
1 ψόγον
1 ψυχῇ
1 ψυχὴν
1 Ψυχὴν
1
1 ὧδ
1 ὦκα
1 ὡμολογημένους
1 ὠνησαμένων
1 ὤνησας
1 ὠνομάσθη
1 Ὡπόλλων
1 ὥρα
1 ὥρας
1 ὡρισμένον
1 Ὡρῶν
1 Ὥς
1 Ὥστε
1 ὥστε
1 ὠφέλιμοι
1 ὠφελοῦσιν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007