HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


2  =  480 formes différentes pour 960 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
2
2
2 ἀγαγὼν
2 ἀγαθὸν
2 ἄγαν
2 ἄγειν
2 ἀγόντων
2 ἄγος
2 ἀγῶνα
2 ἀδελφῆς
2 ἀδελφὸν
2 ἄδοξος
2 ἀδυνάτων
2 ἀεὶ
2 ἀθάνατοι
2 ἀθανάτους
2 Ἀθηναῖος
2 Ἀθήνας
2 ἀθλητὰς
2 ἀθυμήσας
2 αἵδε
2 αἱρεῖσθαι
2 αἰσχρόν
2 αἰτίαν
2 Ἀκουσίλαον
2 Ἀλκαῖος
2 ἀλλήλοις
2 ἀλλήλους
2 ἄλλο
2 Ἄλλοι
2 ἄλλοις
2 ἀλλοτρίων
2 ἄλλους
2 ἀνὰ
2 ἀναγραφῇ
2 ἀναθεῖναι
2 ἄνδρας
2 ἀνδρὸς
2 Ἄνδρων
2 ἀνεῖπεν
2 ἄνευ
2 ἀνὴρ
2 ἀνθρώπων
2 ἄξιον
2 ἀπέστειλεν
2 ἀπεφήνατο
2 ἄπιστον
2 ἀπολύσαντα
2 ἀποσταλῆναι
2 ἀποφθίμενον
2 ἄρα
2 Ἀργεῖος
2 ἀρετῆς
2 ἀρηρότα
2 ἀριστεῖον
2 Ἀριστοδήμου
2 ἄριστον
2 Ἀρκάδα
2 Ἀρκάδων
2 ἀρχῆς
2 ἄρχοντος
2 ἃς
2 ἀσκεῖν
2 ἀστρολόγον
2 ἀτυχίαν
2 αὖ
2 αὐτοὶ
2 αὑτὸν
2 αὑτοῦ
2 αὐτούς
2 αὑτῷ
2 Βάβυος
2 βασιλεῦσι
2 βασιλέως
2 βίᾳ
2 βίου
2 βίῳ
2 γ
2 Γεγόνασι
2 γεγραφὼς
2 γενόμενος
2 γέρων
2 Γῆ
2 γῆν
2 γλῶσσα
2 γλῶσσαν
2 γονέας
2 γραφὴν
2 γυναῖκα
2 γυναῖκας
2 γυνή
2 δάκτυλον
2 δέκα
2 Δελφούς
2 δευτέραν
2 δή
2 δῆμον
2 δῆμος
2 δήμου
2 διακόσια
2 διαφέρειν
2 Διδυμεῖ
2 δίδωσι
2 Δικαίαρχος
2 δισχίλια
2 δουλοσύνην
2 δύνασθαι
2 δυοκαίδεκα
2 ἔασιν
2 ἑαυτοῦ
2 ἔδειξε
2 ἔθυον
2 Εἶπέ
2 εἰπόντος
2 εἰπών
2 εἷς
2 εἰσηγήσατο
2 εἶτα
2 Εἶτα
2 εἴτε
2 ἐκάλεσεν
2 ἐκάλουν
2 ἕκαστος
2 Ἔκγονε
2 ἐκεῖθεν
2 ἐκεῖνο
2 ἐκείνων
2 ἐκκλησίαν
2 ἔλα
2 ἔλεγον
2 ἐλθὼν
2 Ἑλλάδα
2 Ἕλληνες
2 Ἕλλησι
2 ἔλπομαι
2 ἐμὴν
2 ἐμοῦ
2 Ἐν
2 ἕν
2 ἐνάτης
2 ἐνενήκοντα
2 ἔνθεν
2 ἑνὶ
2 ἑνὸς
2 ἐξαίρειν
2 Ἐξαμύου
2 ἐόντα
2 ἐπανελθὼν
2 ἐπέγραψαν
2 ἐπεὶ
2 ἔπεμψε
2 Ἐπὶ
2 ἐπιγελᾶν
2 ἐπιθέσθαι
2 Ἐπιμενίδης
2 ἐπιστολαὶ
2 ἐπιστολὴν
2 ἐπιστόλιον
2 ἐποιήσατο
2 ἐποίησε
2 ἔπος
2 ἑπτά
2 ἔργον
2 ἔργῳ
2 ἐρωτᾷς
2 ἐρωτηθεὶς
2 ἔσεσθαι
2 ἐστὶ
2 ἔστω
2 ἑταῖρε
2 ἕταροι
2 ἑτάροις
2 ἔτει
2 ἐτελεύτησεν
2 ἔτεσι
2 εὐδαίμων
2 εὐδοκίμησε
2 εὐδοκίμησεν
2 εὑρεθῆναι
2 Ἔφασκε
2 ἔφορος
2 ἔχθος
2 ἐχθρὸν
2 ἔχοι
2 ἔχοντος
2 ἔχρησεν
2 ἔχων
2 Ζὰς
2 ζημίαν
2 ζῆν
2 ζητεῖν
2 ζητείτω
2
2 ἠδὲ
2 ἡδονῆς
2 ἥκειν
2 ἡμᾶς
2 ἡμεῖς
2 ἦμεν
2 ἡμέρας
2 Ἢν
2 Ἡρακλέα
2 ἦσαν
2 θάνατον
2 θάνατος
2 Θαυμάζειν
2 Θαυμασίοις
2 θεοὶ
2 θεός
2 θεοῦ
2 θέσθαι
2 θεῷ
2 θεωρίας
2 Θρασύβουλος
2 θυγατέρα
2 θυγατέρας
2 ἰδεῖν
2 ἴδιον
2 ἱερὰ
2 Ἱερώνυμος
2 Ἴσθι
2 Ἰώνων
2 καθηγήσατο
2 καθῆραι
2 καιρός
2 καιρῷ
2 κἀκείνων
2 κακολογεῖν
2 κακόν
2 καλεῖ
2 Κάλλιστον
2 καλῶς
2 κατ
2 καταλογάδην
2 κατέθετο
2 κατεκοιμήθη
2 κεῖθι
2 κελεῦσαι
2 κέρδος
2 κίχοι
2 Κλέαρχος
2 Κλεόβουλος
2 Κλεοβούλου
2 κόλποις
2 κόρας
2 Κορίνθιοι
2 Κρατῖνος
2 κρείσσων
2 Κροῖσον
2 κτημάτων
2 κτήσῃ
2 κύκλου
2 Κῴαν
2 κώμης
2 λαβόντα
2 λαβὼν
2 Λακεδαιμονίοις
2 Λακεδαιμόνιος
2 Λακεδαιμονίων
2 λέγε
2 λέγειν
2 λέγεται
2 λεγόμενον
2 Λέγουσι
2 λέξομεν
2 Λεώφαντον
2 Λόβων
2 λόγῳ
2 λοιποὺς
2 Λυκοῦργον
2 Μάγνης
2 μαθόντα
2 μακρὸν
2 μάχεσθαι
2 μαχομένων
2 μεγαλοπρεπῶς
2 μέγαν
2 μέγεθος
2 μέγιστον
2 μέλλεις
2 μέλλοντας
2 μένος
2 μέρος
2 Μετὰ
2 μέτρῳ
2 μηδ
2 Μηδὲν
2 μηδενὸς
2 Μίδα
2 Μιλήσιοι
2 Μιλησίοις
2 Μιλήτου
2 Μιλήτῳ
2 μιν
2 μοῖρα
2 μόνος
2 Μύσωνος
2 Μυτιληναῖοι
2 νεὼς
2 νεώτερον
2 νήσου
2 νήσῳ
2 νικῆσαι
2 νοῦς
2 ξένος
2 ξένους
2 Ξενοφάνης
2 ξυνὸν
2 ὀγδοήκοντα
2 οἵ
2 οἰκεῖν
2 οἰκίαν
2 οἶκον
2 οἴκου
2 οἷον
2 Ὅμηρον
2 ὁμοίως
2 Ὁμωνύμοις
2 ὄνομα
2 ὄντων
2 ὅπλα
2 ὅπου
2 ὀρφανῶν
2 ὅσα
2 ὅσοι
2 Ὅτε
2 Ὅτι
2 οὔ
2 Οὐδ
2 οὕνεκεν
2 οὐρανοῦ
2 οὓς
2 Οὔτε
2 παιδεύεσθαι
2 παιδός
2 Παμμέτρῳ
2 πᾶν
2 παντὶ
2 παντός
2 παντὸς
2 πάντως
2 παρθένους
2 παρὸν
2 παρόντων
2 πᾶσαν
2 πάσης
2 πατέρα
2 πατρίδι
2 πείθεσθαι
2 πείσεσθαι
2 πέμπτῳ
2 πεντακισχίλια
2 πέντε
2 πεντηκοστῆς
2 πεπονθέναι
2 πέρι
2 περίοδον
2 Πιττακῷ
2 πλεῖον
2 πλείους
2 πλῆθος
2 πλὴν
2 πλώσαντες
2 ποιεῖν
2 ποιητῶν
2 πολέμοις
2 πόλεμον
2 πόλεως
2 πόλις
2 πολίταις
2 πολιτείας
2 Πολλὰ
2 πολλὰ
2 πολλάκις
2 πολλοὶ
2 πολλοῖς
2 πολλοῦ
2 πολὺ
2 πόντῳ
2 ποτ
2 πράγματα
2 πραγμάτων
2 πραπίδεσσιν
2 πρόβατον
2 πρός
2 Πρὸς
2 προσήκατο
2 πρώτῃ
2 πυθέσθαι
2 πυθομένου
2 πυνθανομένου
2 Σάρδεις
2 Σάτυρος
2 σαυτὸν
2 σεῦ
2 σημαίνειν
2 σῖτον
2 Σκύθαις
2 Σκύθης
2 Σκυθῶν
2 σοφίᾳ
2 σοφίῃ
2 σοφίης
2 σοφοῖς
2 στρατηγείου
2 Συγγνώμη
2 Συνεβούλευέ
2 συνεβούλευσεν
2 Σώζεται
2 τά
2 Τά
2 τἀδελφοῦ
2 τᾶς
2 Ταῦτα
2 ταυτί
2 τάφους
2 ταχὺ
2 τέ
2 τέλος
2 τέτταρας
2 τεχνῖται
2 τῇδε
2 τήνω
2 τιμᾶν
2 τιμῶσιν
2 τιν
2 τινά
2 τίνα
2 τινὶ
2 τινὸς
2 τινων
2 τοῖον
2 τόνδε
2 Τοῦ
2 Τοὺς
2 τρεῖς
2 τριακάδα
2 τρίτον
2 τρίτος
2 τρίτῳ
2 τροπῆς
2 τυραννεῖν
2 τυραννίδα
2 τυραννίδι
2 τυράννου
2 τυράννων
2 ὕβριν
2 ὑμᾶς
2 ὑποθήκας
2 Ὑπομνημάτων
2 ὕστερον
2 φασὶ
2 φασίν
2 Φερεκύδης
2 Φέρονται
2 φημι
2 φημὶ
2 φησὶ
2 φησίν
2 φιλεῖν
2 φίλος
2 φιλοσοφίας
2 Φοῖβον
2 Φοίνικες
2 φύσιν
2 φωνὴν
2 χαλεπόν
2 Χηνὶ
2 Χίλωνος
2 χρὴ
2 χρήματα
2 Χρονικοῖς
2 Χρόνος
2 χρόνος
2 χρυσοῦν
2 χωρίον
2 ψυχάς
2 ψυχῆς
2 Ὡς
2 ὥσπερ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007