HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre I

Chapitre 81

  Chapitre 81

[1,81] LXXXI. 1. Ὡς δὲ ταῦτα κράτιστα εἶναι ἔδοξε συγκαλέσας τοὺς κωμήτας ἅπαντας Ῥωμύλος καὶ δεηθεὶς εἰς τὴν Ἄλβαν ἐπείγεσθαι διαταχέων μὴ κατὰ τὰς αὐτὰς πύλας ἅπαντας μηδ´ ἀθρόους εἰσιόντας, μή τις ὑπόνοια πρὸς τοὺς ἐν τῇ πόλει γένηται, καὶ περὶ τὴν ἀγορὰν ὑπομένοντας ἑτοίμους εἶναι δρᾶν τὸ κελευόμενον, ἀπῄει πρῶτος εἰς τὴν πόλιν. 2. Οἱ δὲ τὸν Ῥῶμον ἄγοντες ἐπειδὴ κατέστησαν ἐπὶ τὸν βασιλέα, τάς τε ὕβρεις ἁπάσας, ὅσας ἦσαν ὑβρισμένοι πρὸς τῶν μειρακίων, κατηγόρουν καὶ τοὺς τραυματίας σφῶν ἐπεδείκνυσαν τιμωρίας εἰ μὴ τεύξονται καταλείψειν προλέγοντες τὰ βουφόρβια. Ἀμόλιος δὲ τοῖς χωρίταις κατὰ πλῆθος ἐληλυθόσι χαρίζεσθαι βουλόμενος καὶ τῷ Νεμέτορι (παρὼν γὰρ ἐτύγχανε συναγανακτῶν τοῖς πελάταις) εἰρήνην τε ἀνὰ τὴν χώραν σπεύδων εἶναι καὶ ἅμα καὶ τὸ αὔθαδες τοῦ μειρακίου, ὡς ἀκατάπληκτον ἦν ἐν τοῖς λόγοις, δι´ ὑποψίας λαμβάνων καταψηφίζεται τὴν δίκην· τῆς δὲ τιμωρίας τὸν Νεμέτορα ποιεῖ κύριον εἰπών, ὡς τῷ δράσαντι δεινὰ τὸ ἀντιπαθεῖν οὐ πρὸς ἄλλου τινὸς μᾶλλον τοῦ πεπονθότος ὀφείλεται. 3. Ἐν ὅσῳ δ´ Ῥῶμος ὑπὸ τῶν τοῦ Νεμέτορος βουκόλων ἤγετο δεδεμένος τε ὀπίσω τὼ χεῖρε καὶ πρὸς τῶν ἀγόντων ἐπικερτομούμενος, ἀκολουθῶν Νεμέτωρ τοῦ τε σώματος τὴν εὐπρέπειαν ἀπεθαύμαζεν, ὡς πολὺ τὸ βασιλικὸν εἶχε, καὶ τοῦ φρονήματος τὴν εὐγένειαν ἐνεθυμεῖτο, ἣν καὶ παρὰ τὰ δεινὰ διέσωσεν οὐ πρὸς οἶκτον οὐδὲ λιπαρήσεις, ὡς ἅπαντες ἐν ταῖς τοιαῖσδε ποιοῦσι τύχαις, τραπόμενος, ἀλλὰ σὺν εὐκόσμῳ σιωπῇ πρὸς τὸν μόρον ἀπιών. 4. Ὡς δ´ εἰς τὴν οἰκίαν ἀφίκοντο μεταστῆναι τοὺς ἄλλους κελεύσας μονωθέντα τὸν Ῥῶμον ἤρετο τίς εἴη καὶ τίνων, ὡς οὐκ ἂν ἐκ τῶν τυχόντων γε ἄνδρα τοιοῦτον γενόμενον. Εἰπόντος δὲ τοῦ Ῥώμου τοσοῦτον εἰδέναι μόνον κατὰ πύστιν τοῦ τρέφοντος, ὅτι σὺν ἀδελφῷ διδύμῳ ἐκτεθείη βρέφος εἰς νάπην εὐθὺς ἀπὸ γονῆς καὶ πρὸς τῶν νομέων ἀναιρεθεὶς ἐκτραφείη, βραχὺν ἐπισχὼν χρόνον εἴτε ὑποτοπηθείς τι τῶν ἀληθῶν εἴτε τοῦ δαίμονος ἄγοντος εἰς τοὐμφανὲς τὸ πρᾶγμα λέγει πρὸς αὐτόν· 5. Ὅτι μὲν ἐπ´ ἐμοὶ γέγονας, Ῥῶμε, παθεῖν τι ἂν δικαιώσω, καὶ ὡς περὶ πολλοῦ ποιήσαιντ´ ἂν οἱ κομίσαντές σε δεῦρο πολλὰ καὶ δεινὰ παθόντες ἀποθανεῖν, οὐδὲν δεῖ πρὸς εἰδότα λέγειν. Εἰ δέ σε θανάτου τε καὶ ἄλλου παντὸς ἐκλυσαίμην κακοῦ, ἆρ´ ἂν εἰδείης μοι χάριν καὶ δεομένῳ ὑπουργήσειας κοινὸν ἀμφοῖν ἔσται ἀγαθόν; 6. Ἀποκριναμένου δὲ τοῦ μειρακίου ὁπόσα τοὺς ἐν ἀπογνώσει βίου κειμένους τοῦ σωθήσεσθαι ἐλπὶς τοῖς κυρίοις τούτου λέγειν καὶ ὑπισχνεῖσθαι ἐπαίρει, λῦσαι κελεύσας αὐτὸν Νεμέτωρ καὶ πάντας ἀπελθεῖν ἐκποδῶν φράζει τὰς αὑτοῦ τύχας, ὡς Ἀμόλιος αὐτὸν ἀδελφὸς ὢν ἀπεστέρησε τῆς βασιλείας ὀρφανόν τε τέκνων ἔθηκε, τὸν μὲν ἐπὶ θήρᾳ κρύφα διαχειρισάμενος, τὴν δ´ ἐν εἱρκτῇ δεδεμένην φυλάττων, τά τε ἄλλα ὁπόσα δεσπότης χρώμενος δούλῳ λωβᾶται. [1,81] LXXXI. 1. Ce plan fut considéré comme le meilleur. Romulus appela tous les habitants du village et après leur avoir demandés se hâter vers Albe immédiatement, mais pas tous par les mêmes portes ni en une seule troupe, de peur d’éveiller les soupçons des citoyens, et alors de rester sur le marché et d'être prêts à faire de qu’on lui demanderait. Lui-même partit d'abord pour la ville. 2. En attendant ceux qui conduisaient Remus le menèrent devant le roi, se plaignirent des traitements indignes qu'il avaient reçu de la part des jeunes gens, montrant leurs blessures, et menaçant, s’ils ne trouvaient aucune réparation, d'abandonner leurs troupeaux. Et Amulius, désirant plaire à ses compatriotes, qui étaient venus en grands nombres, et à Numitor (il se trouvait justement là et partageait l'exaspération de ses employés), et cherchant à obtenir la paix dans tout le pays, et en même temps suspectant l’impudence du jeune homme, si courageux dans ses réponses, le jugea coupable; mais il laissa le choix de la punition à Numitor, en disant que celui qui était l’auteur de dommages ne pouvait être puni par personne d’autre que par celui qui avait souffert ces dommages. 3. Pendant que les bouviers de Numitor emmenaient Remus les mains liées derrière le dos et qu’ils se moquaient de lui, Numitor le suivit et non seulement il admirait la grâce de se son corps qui était tout à fait royale, mais il observait aussi sa noblesse d'esprit, qu'il gardait même dans la détresse, sans lamentations ni supplications, comme tous le font dans un tel malheur, mais avançant vers son destin dans un silence plein de décence. 4. Lorsqu’ils arrivèrent chez lui, il ordonna à tout le monde de se retirer, et resté seul avec Remus, il lui demanda qui il était et quels étaient ses parents; il ne croyait pas qu'un tel homme pouvait être de naissance médiocre. Remus répondit qu’il ne savait que ce qu'il avait entendu de l'homme qui l'avait élevé, à savoir que son frère jumeau et lui avaient été exposés dans un bois dès leur naissance et qu’ils avaient été recueillis par des bergers et avaient été élevé par eux. Alors Numitor, après une courte pause, soit qu'il suspectait une partie de la vérité soit que le ciel lui envoyait la lumière, lui dit : 5. "Je n'ai pas besoin de te dire, Remus, que tu es en mon pouvoir pour être puni de quelque manière que je jugerai bon, et que ceux qui t’ont amené ici, pour avoir souffert beaucoup de maux pénibles de ta part, donneraient beaucoup pour que tu sois mis à mort. Mais tout cela tu le sais bien. Si je ne te donne pas la mort mais n’importe quelle autre punition, me montreras-tu de la gratitude et me serviras-tu quand je voudrai ton aide dans une affaire qui sera avantageuse pour l’un et pour l’autre?" 6. La jeune homme dans sa réponse dit que l'espoir de vivre incite ceux qui sont dans le désespoir à dire et à promettre à ceux de qui leur destin dépend. Numitor le fit délier. Et ordonnant à tout le monde de quitter l'endroit, il le mit au courant de ses propres malheurs - comment Amulius, bien que son frère, l'avait privé de son royaume et l'avait privé de ses enfants, après avoir massacré secrètement son fils tandis qu'il était à la chasse et qu’il maintenait sa fille en prison, et en outre qu’il continuait à le traiter car un maître traiterait son esclave.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/09/2005