HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ν  =  447 formes différentes pour 834 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 3]   πρόνοια διεσκέδασε, δυεῖν κακῶν θάτερον  ἂν   αὐτῇ συνέπεσεν, δόξαν αἰσχίστην
[15, 3]   πόλεις ὕπατον Μάρκον Οὐαλέριον ὅσην  ἂν   αὐτοὶ βουληθῶσι τρέφειν στρατιὰν ἐν
[15, 3]   χωρίσαντας ἄλλους ἀπ´ ἄλλων, ἕως  ἂν   αὐτὸς ἀφίκηται. τοῖς δὲ ἀνδράσιν
[15, 6]   καταστῶσι, στρατιάν τε πέμψειν, ὅσης  ἂν   δέωνται, τὴν φυλάξουσαν αὐτῶν τὰ
[15, 3]   τε γὰρ αὐτῶν δῃώσομεν, ὅσον  ἂν   ἡμῖν δοκῇ, καὶ δεσμώτας ἐκ
[15, 3]   δίκῃ πείσονται πᾶν τι  ἂν   πάθωσιν αὐτοὶ τῆς παρανομίας κατάρξαντες
[15, 3]   μὲν ἀπέλυσε τῶν σημείων, ὡς  ἂν   χαριζόμενος τὴν ἄφεσιν τῆς στρατείας,
[15, 5]   τῆς ἑαυτῶν, ἣν Ταραντῖνοι πέμψουσιν,  ἐὰν   ἄρα καὶ ταύτης δέωνται, πολλὴν
[15, 5]   διαλύεσθαι τὴν πρὸς Σαυνίτας φιλίαν.  ἐὰν   δὲ ταύτην ποιήσωνται Ῥωμαῖοι τοῦ
[15, 6]   θαυμαστὰς ἐποιοῦντο τοῖς Νεαπολίταις ὑποσχέσεις,  ἐὰν   εἰς τὸν πόλεμον καταστῶσι, στρατιάν
[15, 3]   Τί δὴ καὶ δράσομεν δεινόν,  ἐὰν   Καμπανοὺς ἐκβαλόντες τὰς ἐκείνων πόλεις
[15, 8]   Φορμιανῶν ἱκανοὶ βοηθεῖν αὑτοῖς ἐσμεν,  ἐὰν   καταστῶμεν εἰς ἀνάγκην πολέμου.
[15, 7]   φιλίας καὶ συμμαχίας ὅρκια, {ποιοῦντες}  πρεσβείαν   πρὸς ὑμᾶς ἐκρίναμεν ἀποστεῖλαι πρῶτον,
[15, 3]   Σαυνιτῶν, εἰ μηδεμίαν ἔχοιεν ξενικὴν  βοήθειαν,   ἔγνω τὸν ἀπαλλάξαντα τοῦ πολέμου
[15, 8]   ὑμᾶς, εἴ τινα τοῖς κινδυνεύουσι  βοήθειαν   εἰς σωτηρίαν κοινῇ παρεχόμεθα, ὥστ´
[15, 3]   πεδιάδα καὶ πολύβοτον καὶ πρὸς  ὑγίειαν   ἀνθρώποις γεωργοῦσιν ἀρίστην οὖσαν. κατ´
[15, 3]   δέξονται τὸ πραχθὲν ἅπασαν ἀξιοῦντες  Ἰταλίαν   ταῖς αὑτῶν ἀποικίαις κρατεῖσθαι· εἰ
[15, 5]   μήτε διαλύεσθαι τὴν πρὸς Σαυνίτας  φιλίαν.   ἐὰν δὲ ταύτην ποιήσωνται Ῥωμαῖοι
[15, 7]   τὴν ἀποσταλεῖσαν Νεαπολίταις συμμαχίαν, ἔπειτα  μηδεμίαν   ἐκπέμπειν στρατιὰν κατὰ τῶν ἀποίκων
[15, 3]   ἐπιθησομένων σφίσι τῶν Σαυνιτῶν, εἰ  μηδεμίαν   ἔχοιεν ξενικὴν βοήθειαν, ἔγνω τὸν
[15, 1]   Κάμιλλος χρυσέῳ τοῦτον στεφάνῳ ἐκόσμησεν  ἐπωνυμίαν   θέμενος αὐτῷ Κορβῖνον ἀπὸ τοῦ
[15, 4]   κατὰ τὴν ἐκ Ῥώμης εἰς  Καμπανίαν   ἄγουσαν ὁδὸν ὄρεσί τε καὶ
[15, 3]   ὑπολαβεῖν. ἀφικόμενος δὲ εἰς τὴν  Καμπανίαν   μετὰ τῆς στρατιᾶς ἁπάσης εἰς
[15, 3]   δὲ καὶ ἁβροδίαιτος ἱκανῶς τοῖς  Καμπανίαν   οἰκοῦσι καὶ νῦν ἐστι καὶ
[15, 3]   οὖν ἀγαπητῶς οἱ φρουροὶ τὴν  φιλοξενίαν   τῶν ἀνθρώπων ἐλάμβανον, ἔπειτα διαφθειρόμενοι
[15, 2]   ὥστ´ ἐπικλύσαι πλούτῳ τὴν ἑκάστου  πενίαν.   Διέφθειραν αὐτῶν ἀκμαζούσας ἤδη σπορολογεῖσθαι
[15, 3]   καὶ καταχρέων καὶ τὴν οἴκοι  πενίαν   καὶ ἀγνωσίαν ἀσμένως ἀποδιδρασκόντων. Τούτους
[15, 8]   στρατιὰν ὑμῖν οἱ δὲ τὴν  ἡγεμονίαν   ἔχοντες αὐτῆς πλείονα χρόνον ἀναλώσαντες
[15, 3]   ποιήσουσιν ἔργον, εἰ τοσαύτην καταλιπόντες  εὐδαιμονίαν   ἐπὶ τὸν ἐν Ῥώμῃ βίον
[15, 4]   παραχειμασίᾳ, ἀφ´ ἧς εἰς τοσαύτην  ἀπόνοιαν   ἦλθον αὐτῶν τινες, ὥστε καὶ
[15, 3]   ἔλεγον καὶ τελευτῶντες εἰς τοσαύτην  ἀπόνοιαν   ἦλθον, ὥστε καὶ λέγειν ἐτόλμων·
[15, 8]   τινα τοῖς κινδυνεύουσι βοήθειαν εἰς  σωτηρίαν   κοινῇ παρεχόμεθα, ὥστ´ αὐτοὶ δοκοῦμεν
[15, 8]   βοηθοῦντες καί τινες καὶ δι´  ἀπορίαν   ἴσως βίου μισθοφόροι. φέρειν δὲ
[15, 6]   ταῖς ναυσὶν ἐπιβάτας καὶ τὴν  εἰρεσίαν   ἅπασαν παρέξειν, οὐ μόνον καταγγέλλοντες
[15, 6]   αἵρεσιν. καὶ παρελθόντες εἰς τὴν  ἐκκλησίαν   πρῶτον μὲν τὰς ἑαυτῶν εὐεργεσίας
[15, 4]   τῶν πολεμίων κίνδυνον. ταῦτα διανοηθέντες  ἐκκλησίαν   συνῆγον, καὶ λέγει Μάλλιος· {ζήτει
[15, 3]   εἰσῆλθε περιφανῆ γεγονέναι σφῶν τὴν  συνωμοσίαν   καὶ μετὰ τοῦτο δέος, εἰ
[15, 3]   καὶ τὴν οἴκοι πενίαν καὶ  ἀγνωσίαν   ἀσμένως ἀποδιδρασκόντων. Τούτους οἱ Καμπανοὶ
[15, 7]   ~Ὅτι μαθόντες οἱ Ῥωμαῖοι Σαυνίτας  στρατιὰν   ἀγείρειν τὸ μὲν πρῶτον πρέσβεις
[15, 7]   αὐτῶν ἔχετε. νῦν δὲ παρασκευάζεσθε  στρατιὰν   ἐκ παντὸς ἀγείροντες τόπου, πρόφασιν
[15, 3]   ὅσην ἂν αὐτοὶ βουληθῶσι τρέφειν  στρατιὰν   ἐν ταῖς πόλεσι καταλιπεῖν. γενόμενος
[15, 6]   αἰτίας βουλὴ τῶν Ῥωμαίων  στρατιὰν   ἐπὶ Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι ἐβουλεύθη. ~Ὅτι
[15, 10]   δ´ ἐν ὀλίγῳ τὴν Σαυνιτῶν  στρατιὰν   ἥξειν ἐπὶ τοὺς αὑτῶν ἀποίκους
[15, 7]   Νεαπολίταις συμμαχίαν, ἔπειτα μηδεμίαν ἐκπέμπειν  στρατιὰν   κατὰ τῶν ἀποίκων τῶν ἡμετέρων
[15, 4]   οὐδὲν ὅτι καὶ λόγου ἄξιον,  στρατιάν   τ´ ἀγείρειν ἐκ πάσης πόλεως
[15, 6]   ἐὰν εἰς τὸν πόλεμον καταστῶσι,  στρατιάν   τε πέμψειν, ὅσης ἂν δέωνται,
[15, 8]   αἴτιον ἐψηφισάμεθα γὰρ ἀποσταλῆναι τὴν  στρατιὰν   ὑμῖν οἱ δὲ τὴν ἡγεμονίαν
[15, 7]   ὑμᾶς ἀξιοῦμεν τὴν ἀποσταλεῖσαν Νεαπολίταις  συμμαχίαν,   ἔπειτα μηδεμίαν ἐκπέμπειν στρατιὰν κατὰ
[15, 1]   ἀπὸ τοῦ συναγωνισαμένου κατὰ τὴν  μονομαχίαν   ζῴου· κόρβους γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι
[15, 1]   Ῥώμῃ καί τινος βασιλέως εἰς  μονομαχίαν   προκαλουμένου τῶν Ῥωμαίων, ὅστις εἴη
[15, 8]   οἱ πρόβουλοι τῶν Σαυνιτῶν τοιαύτην  ἐξήνεγκαν   ἀπόκρισιν· Τοῦ μὲν ὀψισμοῦ τῆς
[15, 10]   πόλεμον ἐψηφίσαντο καὶ τοὺς ὑπάτους  ἀπέστειλαν   ἀμφοτέρους· καὶ πρὶν αἰσθέσθαι τοὺς
[15, 3]   οἱ τῆς στρατείας ἀφειμένοι περὶ  Ταρρακίναν   πόλιν ἐν ἐπιτηδείοις χωρίοις παρ´
[15, 7]   ἐπὶ τοὺς προβούλους τῶν Σαυνιτῶν  ἔλεξαν·   Ἀδικεῖτε, ἄνδρες Σαυνῖται, παραβαίνοντες τὰς
[15, 3]   θάτερον ἂν αὐτῇ συνέπεσεν,  δόξαν   αἰσχίστην ἐνεγκεῖν ξενοκτονίας φόνων
[15, 6]   γε χαριέστατοι τὰ τῶν Ῥωμαίων  ἔδοξαν   φρονεῖν. ἐκείνην μὲν οὖν τὴν
[15, 3]   παρέλαβον· ὥστε σὺν δίκῃ πείσονται  πᾶν   τι ἂν πάθωσιν αὐτοὶ
[15, 6]   προβούλευμα, εἰς ἑτέραν δὲ πάλιν  ἕδραν   ἀναβληθείσης τῆς περὶ τῶν πρεσβειῶν
[15, 3]   τοῖς βίοις καὶ τῶν καθ´  ἡμέραν   ἀναγκαίων ἀποροῦντες καὶ ἔτι μᾶλλον
[15, 6]   φρονεῖν. ἐκείνην μὲν οὖν τὴν  ἡμέραν   οὐδὲν ἐξηνέχθη προβούλευμα, εἰς ἑτέραν
[15, 6]   ἡμέραν οὐδὲν ἐξηνέχθη προβούλευμα, εἰς  ἑτέραν   δὲ πάλιν ἕδραν ἀναβληθείσης τῆς
[15, 7]   παντὸς ἀγείροντες τόπου, πρόφασιν μὲν  ἑτέραν   ποιούμενοι, τὸ δ´ ἀληθὲς ἐπὶ
[15, 1]   φέρων ἐπὶ τὸν Οὐαλέριον τὴν  μάχαιραν   ὡς διὰ τῆς προβολῆς εἰς
[15, 2]   ἐπικλύσαι πλούτῳ τὴν ἑκάστου πενίαν.  Διέφθειραν   αὐτῶν ἀκμαζούσας ἤδη σπορολογεῖσθαι τὰς
[15, 2]   πολιτικῷ σιτίζοντος αἵματι τὸν φθόνον.  Μοῖραν   οὐκ ἐλαχίστην τῶν ὠφελειῶν τοῖς
[15, 6]   εὔλογον καὶ πρὸ πολλοῦ δυνάμενον  ὁρᾶν   τὰς καταληψομένας τὴν πόλιν ἐκ
[15, 3]   τὰς πόλεις καὶ τὴν περιμάχητον  χώραν   παρέλαβον· ὥστε σὺν δίκῃ πείσονται
[15, 3]   διαθήσουσιν, ὅσα πείσονται πρὸς ἡμῶν.  χώραν   τε γὰρ αὐτῶν δῃώσομεν, ὅσον
[15, 6]   ἐποιήσαντο κοινωνοὺς τῶν ἰδίων ἀγαθῶν,  χώραν   τε προσθήσειν τοῖς Νεαπολίταις, ἐξ
[15, 10]   πράξεων, Ῥωμαῖοι δ´ ἐν ἑτοίμῳ  πᾶσαν   ἔχοντες παρασκευὴν ἅμα τῷ πυθέσθαι
[15, 4]   ~Οἱ δὲ τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι  πᾶσαν   τὴν μεταξὺ γῆν ἀδεῶς διελθόντες
[15, 3]   κατ´ εὐχὴν δέξονται τὸ πραχθὲν  ἅπασαν   ἀξιοῦντες Ἰταλίαν ταῖς αὑτῶν ἀποικίαις
[15, 6]   ναυσὶν ἐπιβάτας καὶ τὴν εἰρεσίαν  ἅπασαν   παρέξειν, οὐ μόνον καταγγέλλοντες τοῖς
[15, 4]   γεφύρᾳ διαβάντες, ἣν ἐν τρισὶ  κατεσκεύασαν   ἡμέραις, διεξῄεσαν, ἵνα τοῖς μὲν
[15, 1]   τῷ Κελτῷ διαγωνίσασθαι. ὡς δὲ  συνῄεσαν   ὁμόσε, κόραξ καθεζόμενος ἐπὶ τοῦ
[15, 6]   πρῶτον μὲν τὰς ἑαυτῶν εὐεργεσίας  διεξῄεσαν,   ἔπειτα τῆς Ῥωμαίων πόλεως πολλὰ
[15, 4]   ἣν ἐν τρισὶ κατεσκεύασαν ἡμέραις,  διεξῄεσαν,   ἵνα τοῖς μὲν τὰ σφέτερα
[15, 3]   οὗτοι τὰς παρόδους κατελάβοντο, πολλοὶ  προσῄεσαν   αὐτοῖς ὁσημέραι, καὶ χεὶρ ἐγένετο
[15, 10]   μὲν γὰρ παρασκευαζόμενοι καὶ μέλλοντες  ἀπώλεσαν   τοὺς καιροὺς τῶν πράξεων, Ῥωμαῖοι
[15, 3]   τινας στρατιωτικὰς ἀπέλυσεν οὗτοι δ´  ἦσαν   οἱ πονηρότατοι καὶ οὐχ ὑπομένοντες
[15, 10]   ὀρθοῦν αὐτοῖς μήτε πράξεις. ~Ὡς  διελύθησαν   ἐκ τοῦ συλλόγου καὶ τὰ
[15, 6]   εἰς λίθων βολάς, καὶ τελευτῶντες  ἐκράτησαν   οἱ κακίους τῶν κρειττόνων, ὥστε
[15, 6]   διεξῆλθον καὶ οἱ συναγορεύοντες αὐταῖς,  διέστησαν   αἱ γνῶμαι τῶν συνέδρων, καὶ
[15, 7]   μὲν ἀπάγειν ὑμᾶς ἀξιοῦμεν τὴν  ἀποσταλεῖσαν   Νεαπολίταις συμμαχίαν, ἔπειτα μηδεμίαν ἐκπέμπειν
[15, 3]   ταῖς πόλεσι καὶ δι´ ὅρκων  ἐδίδοσαν   ἀλλήλοις τὸ πιστόν. ἔφθασε δὲ
[15, 3]   πρὸς ὑγίειαν ἀνθρώποις γεωργοῦσιν ἀρίστην  οὖσαν.   κατ´ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀγαπητῶς
[15, 8]   φίλην γὰρ ἡμῶν καὶ σύμμαχον  οὖσαν   τὴν πόλιν ταύτην οὐκ ἔναγχος
[15, 4]   τὴν ἐκ Ῥώμης εἰς Καμπανίαν  ἄγουσαν   ὁδὸν ὄρεσί τε καὶ τέλμασι
[15, 6]   πέμψειν, ὅσης ἂν δέωνται, τὴν  φυλάξουσαν   αὐτῶν τὰ τείχη, καὶ ταῖς
[15, 10]   τοῦ συλλόγου καὶ τὰ λεχθέντα  ἐδήλωσαν   ἑκάτεροι ταῖς ἑαυτῶν πόλεσι, τὰς
[15, 4]   γιγνομένας, ἐπὶ τὰ ἔργα χωρεῖν  ἔγνωσαν.   ἐνθυμούμενοι δ´ ὅτι πολὺ τῆς
[15, 3]   μὲν τὰ πρῶτα, ἔπειτα πλείους  ἔγνωσαν   ἐπιχειρεῖν ταῖς πόλεσι καὶ δι´
[15, 3]   τοῖς συμβαλοῦσι καὶ τὴν ἀνάγκην  ἀποχρῶσαν   εἶναι σύμβουλον τῶν συμφερόντων σφίσιν
[15, 7]   ἀγείρειν τὸ μὲν πρῶτον πρέσβεις  ἔπεμψαν,   οἱ δὲ προχειρισθέντες ἐκ τῶν
[15, 3]   εἰς Ῥώμην διακομίσαι καὶ φυλάττειν  ἐν   ἀδήλοις φυλακαῖς, χωρίσαντας ἄλλους ἀπ´
[15, 4]   ἐπιταγαῖς τῶν ἡγεμόνων ἀπειθές, ὡς  ἐν   ἄλλαις τε πολλαῖς πείραις ἐδήλωσε
[15, 3]   τὸ βούλευμα καὶ πίστεις ἀπορρήτους  ἐν   ἀλλήλοις ποιησάμενοι, οἱ τῆς στρατείας
[15, 6]   τῆς βουλῆς καὶ πολλῶν ῥηθέντων  ἐν   αὐτῇ λόγων, οὓς αἵ τε
[15, 7]   καθ´ ὑμῶν αὐτοῖς συνάρασθαι πολέμου·  ἐν   δὲ τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ Νεαπολίτας
[15, 3]   στρατείας ἀφειμένοι περὶ Ταρρακίναν πόλιν  ἐν   ἐπιτηδείοις χωρίοις παρ´ αὐτὴν τὴν
[15, 10]   καιροὺς τῶν πράξεων, Ῥωμαῖοι δ´  ἐν   ἑτοίμῳ πᾶσαν ἔχοντες παρασκευὴν ἅμα
[15, 8]   περὶ δὲ τῆς Νεαπολιτῶν πόλεως,  ἐν   τῶν ἡμετέρων τινές εἰσιν,
[15, 3]   τὰς ἐσχάτας τιμωρίας ἀπειλοῖεν αὐτοῖς  {ἐν}   Καμπανοῖς ἔτι μεθήσεσθαι τῆς παρούσης
[15, 3]   Ῥώμῃ καταγραφείσας δυνάμεις καὶ ὄντα  ἐν   ὁδῷ. δὲ ὕπατος ἀπροσδοκήτου
[15, 3]   τούτους καθίστησιν ἐν ταῖς πόλεσιν·  ἐν   οἷς ἦν τὸ πλεῖον μέρος
[15, 10]   μέλλοιεν ἄρχειν πολέμου, Ῥωμαῖοι δ´  ἐν   ὀλίγῳ τὴν Σαυνιτῶν στρατιὰν ἥξειν
[15, 3]   τοσαύτην καταλιπόντες εὐδαιμονίαν ἐπὶ τὸν  ἐν   Ῥώμῃ βίον ἀνακάμψουσιν, ἔνθα λυπρὰ
[15, 9]   δίκαια, δικασταὶ δὲ τῶν μενόντων  ἐν   ταῖς ὁμολογίαις οἱ λαχόντες πολέμους
[15, 3]   ἐλθεῖν, προσεσκεύασε λέγεσθαι πρὸς τοὺς  ἐν   ταῖς παραχειμασίαις, ὅτι τὰς μὲν
[15, 3]   ἂν αὐτοὶ βουληθῶσι τρέφειν στρατιὰν  ἐν   ταῖς πόλεσι καταλιπεῖν. γενόμενος δὲ
[15, 3]   τὰς μὲν φρουρὰς ἔγνω καταλιπεῖν  ἐν   ταῖς πόλεσι τὰς τότε οὔσας,
[15, 3]   φέρεσθαι τῆς φυλακῆς, τούτους καθίστησιν  ἐν   ταῖς πόλεσιν· ἐν οἷς ἦν
[15, 7]   δὲ θεοὺς καὶ δαίμονας, οὓς  ἐν   ταῖς συνθήκαις ὠμόσατε, μαρτυρόμεθα, καὶ
[15, 3]   ἑκάστην παρῄει πόλιν καὶ τοὺς  ἐν   ταῖς φρουραῖς ἀνακαλούμενος διέκρινεν ἁπάντων
[15, 4]   πείραις ἐδήλωσε καὶ τὰ τελευταῖα  ἐν   τῇ Καμπανικῇ παραχειμασίᾳ, ἀφ´ ἧς
[15, 8]   ἔχοντες αὐτῆς πλείονα χρόνον ἀναλώσαντες  ἐν   τῇ παρασκευῇ, καὶ ὑμεῖς αὐτοὶ
[15, 3]   κλῆρος ἀπένειμεν, ἤδη παρειληφότα τὰς  ἐν   τῇ Ῥώμῃ καταγραφείσας δυνάμεις καὶ
[15, 3]   ἀναλαβὼν δι´ ὀλίγων πειράσομαι διελθεῖν.  ἐν   τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ τὸν Σαυνιτικὸν
[15, 4]   συνῆγον, καὶ λέγει Μάλλιος· {ζήτει  ἐν   τῷ περὶ στρατηγημάτων καὶ δημηγοριῶν.
[15, 7]   τοὺς ὅρκους ἐγκατελείπετε μὲν ἡμᾶς  ἐν   τῷ πρὸς Λατίνους πολέμῳ καὶ
[15, 4]   ἀπὸ τετταράκοντα σταδίων Καπύης στρατοπεδεύονται  ἐν   ὑψηλῷ τόπῳ θέντες τὸν χάρακα,
[15, 6]   ἐκείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν  οὐδὲν   ἐξηνέχθη προβούλευμα, εἰς ἑτέραν δὲ
[15, 7]   Ὧν ἁπάντων ἐπιλαθόμενοι καὶ παρ´  οὐδὲν   ἡγησάμενοι τοὺς ὅρκους ἐγκατελείπετε μὲν
[15, 4]   πλείω τῶν ἱκανῶν, ἐπήρκουν δ´  οὐδὲν   ὅτι καὶ λόγου ἄξιον, στρατιάν
[15, 3]   ψυχῆς τρέχουσι δρόμον οὔτ´ ἄπορον  οὐδὲν   οὔτ´ ἀντίπαλον. Τοιαῦτα διαλεγόμενοι πρὸς
[15, 8]   ἤδη κατέχετε. τούτων ἡμεῖς τυχόντες  οὐδὲν   ὑποληψόμεθα ἀδικεῖσθαι. ~Μετὰ τοῦτο παραλαβὼν
[15, 5]   Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι τοὺς ἀξιώσοντας αὐτοὺς  μηθὲν   εἰς τοὺς ὑπηκόους τῆς τῶν
[15, 4]   τοὺς χρόνους. ἀπογνόντες δὴ τῆς  ἐκεῖθεν   ἐπικουρίας καὶ τὰς μὲν ἑαυτῶν
[15, 3]   Καμπανοῖς αὐτὰς μένειν, τῇ δ´  οἴκοθεν   ἀφιγμένῃ σὺν αὐτῷ δυνάμει πολεμεῖν
[15, 3]   ἦλθε τοὺς κινδύνους, μικρὰ τῶν  πρόσθεν   ἀναλαβὼν δι´ ὀλίγων πειράσομαι διελθεῖν.
[15, 8]   διὰ πολλὰς καὶ μεγάλας εὐεργεσίας,  οὐθὲν   ἀδικηθέντες ὑμεῖς κατεδουλώσασθε. Οὐ μὴν
[15, 8]   φέρειν δὲ τοὺς ὑπηκόους ὑμῶν  οὐθὲν   δεόμεθα· καὶ γὰρ ἄνευ Φουνδανῶν
[15, 9]   τῶν Ῥωμαίων εἰρηνοδίκης εἶπεν·  Οὐθὲν   ἔτι τὸ κωλῦσόν ἐστιν, οὕτω
[15, 4]   τὰς μὲν ἑαυτῶν δυνάμεις ὁρῶντες  οὐθὲν   ἰσχύος ἐκ τοῦ χρόνου προσλαμβανούσας,
[15, 3]   καὶ κατ´ εὐχὴν δέξονται τὸ  πραχθὲν   ἅπασαν ἀξιοῦντες Ἰταλίαν ταῖς αὑτῶν
[15, 1]   ἔτι μετεωρίζοντος τὸ ὅπλον ἀκολουθήσας  κάτωθεν   ὑποφέρει τὸ ξίφος καὶ ἀναιρεῖ
[15, 3]   ἀλλήλων γένοιντο καὶ τὰ ὅπλα  θεῖεν,   μὴ δίκας ὑπόσχωσιν εἰς Ῥώμην
[15, 9]   δαίμονας ἐπὶ νοῦν ἄγειν, καὶ  πράξειεν   πᾶσι διδόναι τοῖς πολεμίοις ἐντυχεῖν,
[15, 3]   καὶ ἄρχοντες τὰς ἐσχάτας τιμωρίας  ἀπειλοῖεν   αὐτοῖς {ἐν} Καμπανοῖς ἔτι μεθήσεσθαι
[15, 10]   αὐτοῖς ἔθος ἐστὶ ποιεῖν, ὅτε  μέλλοιεν   ἄρχειν πολέμου, Ῥωμαῖοι δ´ ἐν
[15, 3]   σφίσι τῶν Σαυνιτῶν, εἰ μηδεμίαν  ἔχοιεν   ξενικὴν βοήθειαν, ἔγνω τὸν ἀπαλλάξαντα
[15, 5]   ἀλλὰ μένειν γενναίως καὶ ὡς  προσῆκεν   Ἕλλησι πολεμεῖν, τῇ τ´ οἰκείᾳ
[15, 9]   ἀρὰς ἐποιήσατο τοῖς θεοῖς· εἰ  μὲν   ἄδικα πάσχουσα ὑπὸ Σαυνιτῶν
[15, 7]   ἀποπληρώσειν οἰόμεθα, ταῦτα ἔστι· πρῶτον  μὲν   ἀπάγειν ὑμᾶς ἀξιοῦμεν τὴν ἀποσταλεῖσαν
[15, 3]   νικήσασα μάχαις τοὺς ἀντιταχθέντας ἐβούλετο  μὲν   ἁπάσας ἀπάγειν τὰς δυνάμεις ὡς
[15, 3]   ἔπειτα φιλανθρώπως ἑκάστοις διαλεγόμενος οὓς  μὲν   ἀπέλυσε τῶν σημείων, ὡς ἂν
[15, 5]   θεραπείαις τῶν δυνατῶν παρασκευάσοντας ἀποστῆναι  μὲν   ἀπὸ Σαυνιτῶν τὴν πόλιν, σφίσι
[15, 3]   οἱ κορυφαιότατοι τῆς συνωμοσίας οἱ  μὲν   ἀπολύονται τῶν σημείων, οἱ δ´
[15, 4]   ἐκαραδόκουν. οἱ δ´ ἄρα ὑπισχνοῦντο  μὲν   αὐτοῖς πλείω τῶν ἱκανῶν, ἐπήρκουν
[15, 10]   ὑπὲρ ἀλλήλων δόξας ἀμφότεροι, Σαυνῖται  μὲν   βραδύτερα τὰ τῶν Ῥωμαίων ἔσεσθαι
[15, 10]   τὰ εἰκότα παθεῖν συνέβη. οἱ  μὲν   γὰρ παρασκευαζόμενοι καὶ μέλλοντες ἀπώλεσαν
[15, 3]   παντὸς χρόνου καρποῦσθαι τἀγαθά; Σαυνῖται  μέν   γε καὶ Σιδικῖνοι καὶ Αὔσονες
[15, 4]   τῆς ἐκεῖθεν ἐπικουρίας καὶ τὰς  μὲν   ἑαυτῶν δυνάμεις ὁρῶντες οὐθὲν ἰσχύος
[15, 7]   ἐκ παντὸς ἀγείροντες τόπου, πρόφασιν  μὲν   ἑτέραν ποιούμενοι, τὸ δ´ ἀληθὲς
[15, 3]   Ῥώμῃ βίον ἀνακάμψουσιν, ἔνθα λυπρὰ  μὲν   γῆ, πολλαὶ δὲ εἰσφοραί,
[15, 7]   οὐδὲν ἡγησάμενοι τοὺς ὅρκους ἐγκατελείπετε  μὲν   ἡμᾶς ἐν τῷ πρὸς Λατίνους
[15, 6]   πολλήν. Τῶν δὲ Νεαπολιτῶν ὅσον  μὲν   ἦν μέρος εὔλογον καὶ πρὸ
[15, 7]   ἔργα δὲ πράττοντες πολεμίων, πολλαῖς  μὲν   ἡττηθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων μάχαις, δεήσει
[15, 3]   ἑκάστοις ἔχειν. Ῥωμαῖοι δὲ ἴσως  μὲν   καὶ κατ´ εὐχὴν δέξονται τὸ
[15, 1]   ἐγεγόνει τῇ μάχῃ χρόνος,  μὲν   Κελτὸς φέρων ἐπὶ τὸν Οὐαλέριον
[15, 4]   μεταξὺ γῆν ἀδεῶς διελθόντες τῶν  μὲν   οὐκ ἐναντιουμένων, τῶν δὲ συμπροπεμπόντων
[15, 3]   γεωργοῦσιν ἀρίστην οὖσαν. κατ´ ἀρχὰς  μὲν   οὖν ἀγαπητῶς οἱ φρουροὶ τὴν
[15, 6]   τῶν Ῥωμαίων ἔδοξαν φρονεῖν. ἐκείνην  μὲν   οὖν τὴν ἡμέραν οὐδὲν ἐξηνέχθη
[15, 8]   Σαυνιτῶν τοιαύτην ἐξήνεγκαν ἀπόκρισιν· Τοῦ  μὲν   ὀψισμοῦ τῆς ἐπὶ τὸν κατὰ
[15, 7]   Ῥωμαῖοι Σαυνίτας στρατιὰν ἀγείρειν τὸ  μὲν   πρῶτον πρέσβεις ἔπεμψαν, οἱ δὲ
[15, 3]   Τοιαῦτα διαλεγόμενοι πρὸς ἀλλήλους ὀλίγοι  μὲν   τὰ πρῶτα, ἔπειτα πλείους ἔγνωσαν
[15, 4]   κατεσκεύασαν ἡμέραις, διεξῄεσαν, ἵνα τοῖς  μὲν   τὰ σφέτερα φρονοῦσι Καμπανοῖς θάρσος
[15, 6]   παρελθόντες εἰς τὴν ἐκκλησίαν πρῶτον  μὲν   τὰς ἑαυτῶν εὐεργεσίας διεξῄεσαν, ἔπειτα
[15, 1]   ἐκφέρειν, πηδῶν ἐπ´ αὐτὸν τοτὲ  μὲν   τοῖς ὄνυξιν ἤμυττε τὰς παρειάς,
[15, 7]   ἃς ἐποιήσασθε πρὸς ἡμᾶς, ὄνομα  μὲν   ὑποδυόμενοι συμμάχων, ἔργα δὲ πράττοντες
[15, 3]   ἐν ταῖς παραχειμασίαις, ὅτι τὰς  μὲν   φρουρὰς ἔγνω καταλιπεῖν ἐν ταῖς
[15, 7]   τοὺς εἰρηνοδίκας ἐπὶ τοῦτο ἄγοντες  ἐληλύθαμεν.   ~Τοιαῦτα τοῦ Ῥωμαίου λέξαντος βουλευσάμενοι
[15, 7]   ἄλλους τινάς, οἷς ἡμεῖς ἰσοπολιτείας  μετεδώκαμεν.   Οὕτω δὲ φανερῶς καὶ ἀναισχύντως
[15, 7]   ὅρκια, {ποιοῦντες} πρεσβείαν πρὸς ὑμᾶς  ἐκρίναμεν   ἀποστεῖλαι πρῶτον, καὶ μὴ πρότερον
[15, 3]   κατὰ Σαυνιτῶν πόλεμον κλῆρος  ἀπένειμεν,   ἤδη παρειληφότα τὰς ἐν τῇ
[15, 8]   τῶν ἡμετέρων τινές εἰσιν, τοσούτου  δέομεν   ἀδικεῖν ὑμᾶς, εἴ τινα τοῖς
[15, 3]   ὑπολήψονταί σφισιν, εἰ τὰ ἑαυτῶν  ἐάσομεν   ἑκάστοις ἔχειν. Ῥωμαῖοι δὲ ἴσως
[15, 3]   λέγειν ἐτόλμων· Τί δὴ καὶ  δράσομεν   δεινόν, ἐὰν Καμπανοὺς ἐκβαλόντες τὰς
[15, 3]   καὶ δεσμώτας ἐκ τῶν ἀγρῶν  λύσομεν   καὶ θεράποντας ἐλευθερώσομεν καὶ μετὰ
[15, 3]   ἡμῶν. χώραν τε γὰρ αὐτῶν  δῃώσομεν,   ὅσον ἂν ἡμῖν δοκῇ, καὶ
[15, 3]   τῶν ἀγρῶν λύσομεν καὶ θεράποντας  ἐλευθερώσομεν   καὶ μετὰ τῶν ἐχθίστων αὐτοῖς
[15, 7]   συστάντι, οὓς δι´ ὑμᾶς ἐχθροὺς  ἔχομεν   οὐ βουλόμενοι τοῦ καθ´ ὑμῶν
[15, 8]   καὶ Φορμιανῶν ἱκανοὶ βοηθεῖν αὑτοῖς  ἐσμεν,   ἐὰν καταστῶμεν εἰς ἀνάγκην πολέμου.
[15, 7]   ἔστι· πρῶτον μὲν ἀπάγειν ὑμᾶς  ἀξιοῦμεν   τὴν ἀποσταλεῖσαν Νεαπολίταις συμμαχίαν, ἔπειτα
[15, 8]   σωτηρίαν κοινῇ παρεχόμεθα, ὥστ´ αὐτοὶ  δοκοῦμεν   ὑφ´ ὑμῶν ἀδικεῖσθαι μεγάλα. φίλην
[15, 8]   ἱκανοὶ βοηθεῖν αὑτοῖς ἐσμεν, ἐὰν  καταστῶμεν   εἰς ἀνάγκην πολέμου. δὲ
[15, 3]   Καμπανοὺς ἐκβαλόντες τὰς ἐκείνων πόλεις  κατάσχωμεν;   οὗτοι γὰρ αὐτοὶ πρότερον οὐκ
[15, 3]   τοὺς ἐν ταῖς φρουραῖς ἀνακαλούμενος  διέκρινεν   ἁπάντων τοὺς μετασχόντας τῆς συνωμοσίας.
[15, 9]   λόγον τῶν Ῥωμαίων εἰρηνοδίκης  εἶπεν·   Οὐθὲν ἔτι τὸ κωλῦσόν ἐστιν,
[15, 1]   καλοῦσι τοὺς κόρακας· αὐτός τε  διετέλεσεν   ἐξ ἐκείνου συμβόλῳ κατὰ τοῦ
[15, 3]   δυεῖν κακῶν θάτερον ἂν αὐτῇ  συνέπεσεν,   δόξαν αἰσχίστην ἐνεγκεῖν ξενοκτονίας
[15, 8]   τὸ κοινὸν ὑμᾶς τῶν Σαυνιτῶν  ἠδίκησεν·   ἰδιόξενοι δέ τινές εἰσιν, ὡς
[15, 1]   στρατηγὸς Κάμιλλος χρυσέῳ τοῦτον στεφάνῳ  ἐκόσμησεν   ἐπωνυμίαν θέμενος αὐτῷ Κορβῖνον ἀπὸ
[15, 3]   πολεμεῖν πρὸς Σαυνίτας παρασκευάζεται, καὶ  ἔπεισεν   ἅπαντας ταῦτα ὑπολαβεῖν. ἀφικόμενος δὲ
[15, 3]   ἐπὶ χρείας δή τινας στρατιωτικὰς  ἀπέλυσεν   οὗτοι δ´ ἦσαν οἱ πονηρότατοι
[15, 1]   δὲ τῷ ῥύγχει τοὺς ὀφθαλμοὺς  ἔκοπτεν,   ὥστε τὸν Κελτὸν ἔξω γενέσθαι
[15, 3]   ταύτης κύριος ὕπατος, ὅσοις  ἦν   βουλομένοις ὀψώνια καὶ μισθοὺς φέρεσθαι
[15, 4]   ναυσιπόροις διακλειόμεναι, ἃς οὐ ῥᾴδιον  ἦν   διελθεῖν ὑπὸ τῶν πολεμίων προκαταληφθείσας
[15, 3]   ἁπάντων, ὅσα κατὰ τοὺς ἀγροὺς  ἦν,   ἐλύετο καὶ συνέρρει ~Οἱ δὲ
[15, 6]   Τῶν δὲ Νεαπολιτῶν ὅσον μὲν  ἦν   μέρος εὔλογον καὶ πρὸ πολλοῦ
[15, 3]   καὶ νῦν ἐστι καὶ τότε  ἦν   βίος καὶ πάντα τὸν
[15, 3]   ἐν ταῖς πόλεσιν· ἐν οἷς  ἦν   τὸ πλεῖον μέρος ἀνεστίων καὶ
[15, 10]   δύναμις, ἣν εἶχε Κορνήλιος, ἐντὸς  ἦν   τῶν Σαυνιτικῶν ὅρων.
[15, 6]   Ῥωμαϊκὸν στράτευμα Κύμην τ´ ἀνασώσειν,  ἣν   δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον ἐξελάσαντες τοὺς
[15, 10]   περὶ Οὐολούσκους χειμερίζουσα δύναμις,  ἣν   εἶχε Κορνήλιος, ἐντὸς ἦν τῶν
[15, 4]   τὸ πλάτος, ξυλίνῃ γεφύρᾳ διαβάντες,  ἣν   ἐν τρισὶ κατεσκεύασαν ἡμέραις, διεξῄεσαν,
[15, 8]   τὰ δίκαια ποιεῖν, ἐκχωρεῖν Φρεγέλλης,  ἣν   οὐ πρὸ πολλοῦ πολέμῳ κρατησάντων
[15, 5]   ἰσχὺν προσληψομένους ἔξω τῆς ἑαυτῶν,  ἣν   Ταραντῖνοι πέμψουσιν, ἐὰν ἄρα καὶ
[15, 4]   πλάτος, ξυλίνῃ γεφύρᾳ διαβάντες, ἣν  ἐν   τρισὶ κατεσκεύασαν ἡμέραις, διεξῄεσαν, ἵνα
[15, 3]   αὐτῶν εἰς τοὐμφανὲς ἀγαγοῦσα μήνυσις,  ἣν   τῶν συνομοσάντων τινὲς ἐποιήσαντο πρὸς
[15, 4]   Ῥωμαίων ὕπατοι πᾶσαν τὴν μεταξὺ  γῆν   ἀδεῶς διελθόντες τῶν μὲν οὐκ
[15, 3]   ἐκ τοῦ δικαίου κτησάμενοι τὴν  γῆν   κατέσχον, ἀλλ´ ἐπιξενωθέντες Τυρρηνοῖς τοῖς
[15, 1]   βάρβαρον ὁρῶν καί, ὁπότε μέλλοι  πληγὴν   ἐκφέρειν, πηδῶν ἐπ´ αὐτὸν τοτὲ
[15, 7]   τυχόντες τὴν ἐπὶ τοῖς παρελθοῦσιν  ὀργὴν   ἀποπληρώσειν οἰόμεθα, ταῦτα ἔστι· πρῶτον
[15, 5]   καὶ ταύτης δέωνται, πολλὴν καὶ  ἀγαθήν.   ~Συναχθείσης δὲ τῆς βουλῆς καὶ
[15, 3]   διαλῦσαι τοῖς συμβαλοῦσι καὶ τὴν  ἀνάγκην   ἀποχρῶσαν εἶναι σύμβουλον τῶν συμφερόντων
[15, 8]   αὑτοῖς ἐσμεν, ἐὰν καταστῶμεν εἰς  ἀνάγκην   πολέμου. δὲ παρασκευὴ τῆς
[15, 7]   παραδοῦναι τοὺς ἄνδρας ἡμῖν ἐπὶ  δίκην.   τούτων τυχόντες ἀρκούμεθα, μὴ τυχόντες
[15, 3]   τῶν Σαυνιτῶν, εἰ μηδεμίαν ἔχοιεν  ξενικὴν   βοήθειαν, ἔγνω τὸν ἀπαλλάξαντα τοῦ
[15, 5]   τῇ παρὰ Σαυνιτῶν ἀφιξομένῃ βοηθείᾳ,  ναυτικήν   τ´ ἰσχὺν προσληψομένους ἔξω τῆς
[15, 1]   τοῦτο τὸ ζῷον ἐπὶ τὴν  κεφαλὴν   ἐφήρμοττον. ~Ἐπόρθουν τὰς ἐπὶ τῶν
[15, 8]   δοκοῦμεν ὑφ´ ὑμῶν ἀδικεῖσθαι μεγάλα.  φίλην   γὰρ ἡμῶν καὶ σύμμαχον οὖσαν
[15, 5]   πόλιν, σφίσι δ´ αὐτοῖς γενέσθαι  φίλην.   Ἔτυχον δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν
[15, 5]   ἐὰν ἄρα καὶ ταύτης δέωνται,  πολλὴν   καὶ ἀγαθήν. ~Συναχθείσης δὲ τῆς
[15, 6]   ἧς οἱ Καμπανοὶ κατεῖχον πάνυ  πολλήν.   Τῶν δὲ Νεαπολιτῶν ὅσον μὲν
[15, 9]   Μέλλων δ´ ἀπιέναι τήν τε  περιβολὴν   κατὰ κεφαλῆς εἵλκυσε καὶ τὰς
[15, 2]   πεπονημένους ὑπὸ πολέμου σώματα καὶ  πλὴν   ὅσον ἀνέπνεον τὰ λοιπὰ νεκροῖς
[15, 6]   θεραπείαις τισὶν οἰκειωσάμενοι πείθουσι τὴν  βουλὴν   ἐπὶ τῷ δήμῳ ποιῆσαι τὴν
[15, 8]   οὐθὲν ἀδικηθέντες ὑμεῖς κατεδουλώσασθε. Οὐ  μὴν   οὐδὲ τούτῳ γε τῷ ἔργῳ
[15, 6]   ἀπωσαμένοις τε τὸ Ῥωμαϊκὸν στράτευμα  Κύμην   τ´ ἀνασώσειν, ἣν δευτέρᾳ γενεᾷ
[15, 3]   ἐσκόπουν, τί χρὴ πράττειν. ἔπειτα  γνώμην   τινῶν εἰσηγησαμένων περὶ ἀποστάσεως, ἐπαινέσαντες
[15, 3]   θεῖεν, μὴ δίκας ὑπόσχωσιν εἰς  Ῥώμην   ἀπαχθέντες· συνιόντες τε κατ´ ὀλίγους
[15, 3]   ἐντειλάμενος τοῖς ἄγουσιν αὐτοὺς εἰς  Ῥώμην   διακομίσαι καὶ φυλάττειν ἐν ἀδήλοις
[15, 3]   Μαρκίου Ῥουτίλου ὑπατευόντων κίνδυνοι τὴν  Ῥώμην   χαλεποὶ καὶ ἀπροσδόκητοι κατέσχον, οὓς
[15, 6]   πόλιν ἐκ τοῦ πολέμου συμφορὰς  εἰρήνην   ἄγειν ἠξίου· τὸ δὲ φιλόκαινον
[15, 5]   πρὸς αὐτούς, καὶ τὸ λοιπὸν  εἰρήνην   ἄγειν πρὸς ἅπαντας τοὺς περιοικοῦντας
[15, 6]   τὰ τῶν Ῥωμαίων ἔδοξαν φρονεῖν.  ἐκείνην   μὲν οὖν τὴν ἡμέραν οὐδὲν
[15, 3]   ἐφ´ ἡμᾶς γε στρατεύειν, ὥστε  ἀποχρῆν   ὑπολήψονταί σφισιν, εἰ τὰ ἑαυτῶν
[15, 3]   τὰς πόλεις ὕπατον Μάρκον Οὐαλέριον  ὅσην   ἂν αὐτοὶ βουληθῶσι τρέφειν στρατιὰν
[15, 3]   δυνάμενοι διαλῦσαι τοῖς συμβαλοῦσι καὶ  τὴν   ἀνάγκην ἀποχρῶσαν εἶναι σύμβουλον τῶν
[15, 7]   πρῶτον μὲν ἀπάγειν ὑμᾶς ἀξιοῦμεν  τὴν   ἀποσταλεῖσαν Νεαπολίταις συμμαχίαν, ἔπειτα μηδεμίαν
[15, 3]   τῶν σημείων, ὡς ἂν χαριζόμενος  τὴν   ἄφεσιν τῆς στρατείας, οὓς δὲ
[15, 6]   κοινῶν θεραπείαις τισὶν οἰκειωσάμενοι πείθουσι  τὴν   βουλὴν ἐπὶ τῷ δήμῳ ποιῆσαι
[15, 3]   οὐκ ἐκ τοῦ δικαίου κτησάμενοι  τὴν   γῆν κατέσχον, ἀλλ´ ἐπιξενωθέντες Τυρρηνοῖς
[15, 8]   φίλοι τῶν Νεαπολιτῶν οἱ κατὰ  τὴν   ἑαυτῶν προαίρεσιν τῇ πόλει βοηθοῦντες
[15, 6]   καὶ ταῖς ναυσὶν ἐπιβάτας καὶ  τὴν   εἰρεσίαν ἅπασαν παρέξειν, οὐ μόνον
[15, 4]   πολλαὶ δ´ εἰσὶ δυσχωρίαι κατὰ  τὴν   ἐκ Ῥώμης εἰς Καμπανίαν ἄγουσαν
[15, 2]   στρατιώταις χαριζόμενος, ὥστ´ ἐπικλύσαι πλούτῳ  τὴν   ἑκάστου πενίαν. Διέφθειραν αὐτῶν ἀκμαζούσας
[15, 6]   συμφέροντος αἵρεσιν. καὶ παρελθόντες εἰς  τὴν   ἐκκλησίαν πρῶτον μὲν τὰς ἑαυτῶν
[15, 10]   καὶ πρὶν αἰσθέσθαι τοὺς πολεμίους  τὴν   ἔξοδον, τε νεωστὶ καταγραφεῖσα
[15, 7]   προκαλούμεθα ὑμᾶς, καὶ ὧν τυχόντες  τὴν   ἐπὶ τοῖς παρελθοῦσιν ὀργὴν ἀποπληρώσειν
[15, 3]   ἀλλήλοις τὸ πιστόν. ἔφθασε δὲ  τὴν   ἐπιχείρησιν αὐτῶν εἰς τοὐμφανὲς ἀγαγοῦσα
[15, 8]   τὴν στρατιὰν ὑμῖν οἱ δὲ  τὴν   ἡγεμονίαν ἔχοντες αὐτῆς πλείονα χρόνον
[15, 6]   ἔδοξαν φρονεῖν. ἐκείνην μὲν οὖν  τὴν   ἡμέραν οὐδὲν ἐξηνέχθη προβούλευμα, εἰς
[15, 5]   ὀρρωδεῖν, μηδ´ ὡς ἄμαχόν τινα  τὴν   ἰσχὺν αὐτῶν καταπεπλῆχθαι, ἀλλὰ μένειν
[15, 3]   ταῦτα ὑπολαβεῖν. ἀφικόμενος δὲ εἰς  τὴν   Καμπανίαν μετὰ τῆς στρατιᾶς ἁπάσης
[15, 1]   γράφοντες τοῦτο τὸ ζῷον ἐπὶ  τὴν   κεφαλὴν ἐφήρμοττον. ~Ἐπόρθουν τὰς ἐπὶ
[15, 1]   Κελτὸς φέρων ἐπὶ τὸν Οὐαλέριον  τὴν   μάχαιραν ὡς διὰ τῆς προβολῆς
[15, 4]   δὲ τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι πᾶσαν  τὴν   μεταξὺ γῆν ἀδεῶς διελθόντες τῶν
[15, 1]   Κορβῖνον ἀπὸ τοῦ συναγωνισαμένου κατὰ  τὴν   μονομαχίαν ζῴου· κόρβους γὰρ οἱ
[15, 6]   διαγνώσεως, ἀφικόμενοι κατὰ πλῆθος εἰς  τὴν   Νεάπολιν Σαυνιτῶν οἱ δυνατώτατοι καὶ
[15, 3]   ἐν ἐπιτηδείοις χωρίοις παρ´ αὐτὴν  τὴν   ὁδὸν στρατοπεδεύονται. ἔπειθ´ οἱ μετὰ
[15, 3]   μέρος ἀνεστίων καὶ καταχρέων καὶ  τὴν   οἴκοι πενίαν καὶ ἀγνωσίαν ἀσμένως
[15, 3]   βίους καὶ τὰς πόλεις καὶ  τὴν   περιμάχητον χώραν παρέλαβον· ὥστε σὺν
[15, 7]   καὶ τὰς δαπάνας ἐπιχορηγεῖτε καὶ  τὴν   πόλιν δι´ ὑμῶν αὐτῶν ἔχετε.
[15, 6]   πολλοῦ δυνάμενον ὁρᾶν τὰς καταληψομένας  τὴν   πόλιν ἐκ τοῦ πολέμου συμφορὰς
[15, 1]   τοῦ συνελευθερώσαντος ἀπὸ τῶν βασιλέων  τὴν   πόλιν, ἐξῄει τῷ Κελτῷ διαγωνίσασθαι.
[15, 5]   παρασκευάσοντας ἀποστῆναι μὲν ἀπὸ Σαυνιτῶν  τὴν   πόλιν, σφίσι δ´ αὐτοῖς γενέσθαι
[15, 8]   γὰρ ἡμῶν καὶ σύμμαχον οὖσαν  τὴν   πόλιν ταύτην οὐκ ἔναγχος οὐδ´
[15, 5]   τοὺς ὑπηκόους αὐτῶν μήτε διαλύεσθαι  τὴν   πρὸς Σαυνίτας φιλίαν. ἐὰν δὲ
[15, 5]   ταύτην ποιήσωνται Ῥωμαῖοι τοῦ πολέμου  τὴν   πρόφασιν, μὴ ὀρρωδεῖν, μηδ´ ὡς
[15, 3]   Γαίου Μαρκίου Ῥουτίλου ὑπατευόντων κίνδυνοι  τὴν   Ῥώμην χαλεποὶ καὶ ἀπροσδόκητοι κατέσχον,
[15, 10]   πολέμου, Ῥωμαῖοι δ´ ἐν ὀλίγῳ  τὴν   Σαυνιτῶν στρατιὰν ἥξειν ἐπὶ τοὺς
[15, 8]   κοινὸν αἴτιον ἐψηφισάμεθα γὰρ ἀποσταλῆναι  τὴν   στρατιὰν ὑμῖν οἱ δὲ τὴν
[15, 3]   λογισμὸς εἰσῆλθε περιφανῆ γεγονέναι σφῶν  τὴν   συνωμοσίαν καὶ μετὰ τοῦτο δέος,
[15, 9]   ἔσονται θεοί. Μέλλων δ´ ἀπιέναι  τήν   τε περιβολὴν κατὰ κεφαλῆς εἵλκυσε
[15, 6]   βουλὴν ἐπὶ τῷ δήμῳ ποιῆσαι  τὴν   τοῦ συμφέροντος αἵρεσιν. καὶ παρελθόντες
[15, 3]   μὲν οὖν ἀγαπητῶς οἱ φρουροὶ  τὴν   φιλοξενίαν τῶν ἀνθρώπων ἐλάμβανον, ἔπειτα
[15, 6]   τε πέμψειν, ὅσης ἂν δέωνται,  τὴν   φυλάξουσαν αὐτῶν τὰ τείχη, καὶ
[15, 3]   μετὰ τῆς στρατιᾶς ἁπάσης εἰς  ἑκάστην   παρῄει πόλιν καὶ τοὺς ἐν
[15, 3]   καὶ πρὸς ὑγίειαν ἀνθρώποις γεωργοῦσιν  ἀρίστην   οὖσαν. κατ´ ἀρχὰς μὲν οὖν
[15, 2]   αἵματι τὸν φθόνον. Μοῖραν οὐκ  ἐλαχίστην   τῶν ὠφελειῶν τοῖς στρατιώταις χαριζόμενος,
[15, 3]   ἂν αὐτῇ συνέπεσεν, δόξαν  αἰσχίστην   ἐνεγκεῖν ξενοκτονίας φόνων ἅψασθαι
[15, 3]   ἀλλ´ ἐπιξενωθέντες Τυρρηνοῖς τοῖς κατοικοῦσιν  αὐτὴν   καὶ τοὺς ἄνδρας ἅπαντας διαφθείραντες
[15, 3]   πόλιν ἐν ἐπιτηδείοις χωρίοις παρ´  αὐτὴν   τὴν ὁδὸν στρατοπεδεύονται. ἔπειθ´ οἱ
[15, 8]   αὑτοὺς οἱ πρόβουλοι τῶν Σαυνιτῶν  τοιαύτην   ἐξήνεγκαν ἀπόκρισιν· Τοῦ μὲν ὀψισμοῦ
[15, 4]   Καμπανικῇ παραχειμασίᾳ, ἀφ´ ἧς εἰς  τοσαύτην   ἀπόνοιαν ἦλθον αὐτῶν τινες, ὥστε
[15, 3]   εὐδαιμονίας ἔλεγον καὶ τελευτῶντες εἰς  τοσαύτην   ἀπόνοιαν ἦλθον, ὥστε καὶ λέγειν
[15, 3]   ἀνοήτων ἀνθρώπων ποιήσουσιν ἔργον, εἰ  τοσαύτην   καταλιπόντες εὐδαιμονίαν ἐπὶ τὸν ἐν
[15, 8]   καὶ σύμμαχον οὖσαν τὴν πόλιν  ταύτην   οὐκ ἔναγχος οὐδ´ ἀφ´ οὗ
[15, 5]   πρὸς Σαυνίτας φιλίαν. ἐὰν δὲ  ταύτην   ποιήσωνται Ῥωμαῖοι τοῦ πολέμου τὴν
[15, 10]   δ´ ἐν ἑτοίμῳ πᾶσαν ἔχοντες  παρασκευὴν   ἅμα τῷ πυθέσθαι τὰς ἀποκρίσεις
[15, 3]   δὲ ἴσως μὲν καὶ κατ´  εὐχὴν   δέξονται τὸ πραχθὲν ἅπασαν ἀξιοῦντες
[15, 4]   καὶ κατὰ τῆς πατρίδος ὅπλα  ἀναλαβεῖν,   τούτους ᾤοντο δεῖν πρῶτον ἀποδεῖξαι
[15, 3]   παρασκευάζεται, καὶ ἔπεισεν ἅπαντας ταῦτα  ὑπολαβεῖν.   ἀφικόμενος δὲ εἰς τὴν Καμπανίαν
[15, 7]   ἀληθὲς ἐπὶ τοὺς ἡμετέρους ἐγνωκότες  ἄγειν   ἀποίκους· καὶ ἐπὶ ταύτας τὰς
[15, 6]   ἐκ τοῦ πολέμου συμφορὰς εἰρήνην  ἄγειν   ἠξίου· τὸ δὲ φιλόκαινον καὶ
[15, 9]   θεοὺς καὶ δαίμονας ἐπὶ νοῦν  ἄγειν,   καὶ πράξειεν πᾶσι διδόναι τοῖς
[15, 5]   αὐτούς, καὶ τὸ λοιπὸν εἰρήνην  ἄγειν   πρὸς ἅπαντας τοὺς περιοικοῦντας τὸ
[15, 3]   τοὺς ἀντιταχθέντας ἐβούλετο μὲν ἁπάσας  ἀπάγειν   τὰς δυνάμεις ὡς οὐθενὸς ἔτι
[15, 7]   οἰόμεθα, ταῦτα ἔστι· πρῶτον μὲν  ἀπάγειν   ὑμᾶς ἀξιοῦμεν τὴν ἀποσταλεῖσαν Νεαπολίταις
[15, 3]   τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλθον, ὥστε καὶ  λέγειν   ἐτόλμων· Τί δὴ καὶ δράσομεν
[15, 4]   πατρίδος ὅπλα ἀναλαβεῖν, τούτους ᾤοντο  δεῖν   πρῶτον ἀποδεῖξαι σωφρονεστέρους, δεινότερον ποιήσαντες
[15, 5]   τοῦ πολέμου τὴν πρόφασιν, μὴ  ὀρρωδεῖν,   μηδ´ ὡς ἄμαχόν τινα τὴν
[15, 10]   οἰόμενοι. ἔπειτ´ αὐτοῖς τὰ εἰκότα  παθεῖν   συνέβη. οἱ μὲν γὰρ παρασκευαζόμενοι
[15, 8]   ἄνευ Φουνδανῶν καὶ Φορμιανῶν ἱκανοὶ  βοηθεῖν   αὑτοῖς ἐσμεν, ἐὰν καταστῶμεν εἰς
[15, 3]   εἰς τὰς πόλεις πρὶν αὐτὸς  ἐλθεῖν,   προσεσκεύασε λέγεσθαι πρὸς τοὺς ἐν
[15, 3]   πρόσθεν ἀναλαβὼν δι´ ὀλίγων πειράσομαι  διελθεῖν.   ἐν τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ τὸν
[15, 4]   διακλειόμεναι, ἃς οὐ ῥᾴδιον ἦν  διελθεῖν   ὑπὸ τῶν πολεμίων προκαταληφθείσας καί
[15, 6]   τοὺς πρέσβεις τῶν Ῥωμαίων ἀπράκτους  ἀπελθεῖν.   διὰ ταύτας τὰς αἰτίας
[15, 8]   ὑμᾶς, εἰ βούλεσθε τὰ δίκαια  ποιεῖν,   ἐκχωρεῖν Φρεγέλλης, ἣν οὐ πρὸ
[15, 10]   νομίζοντες, ὥσπερ αὐτοῖς ἔθος ἐστὶ  ποιεῖν,   ὅτε μέλλοιεν ἄρχειν πολέμου, Ῥωμαῖοι
[15, 3]   αὐτῇ συνέπεσεν, δόξαν αἰσχίστην  ἐνεγκεῖν   ξενοκτονίας φόνων ἅψασθαι πολιτικῶν.
[15, 8]   ἡμετέρων τινές εἰσιν, τοσούτου δέομεν  ἀδικεῖν   ὑμᾶς, εἴ τινα τοῖς κινδυνεύουσι
[15, 3]   δείξειν τὸ πρᾶγμα μηδ´ εἰδέναι  δοκεῖν,   ἀλλὰ δι´ ἀπάτης τινὸς καὶ
[15, 1]   ὅπως τὸν ἄνδρα ἀμύνοιτο δυνάμενον  συμβαλεῖν,   οὔθ´ ὅπως τὸν κόρακα φυλάττοιτο.
[15, 7]   ὑπηκόους ἐπὶ πάσας τὰς πλεονεξίας  παρακαλεῖν·   εἰ δὲ μὴ πᾶσι δόξαντα
[15, 3]   οἴκοθεν ἀφιγμένῃ σὺν αὐτῷ δυνάμει  πολεμεῖν   πρὸς Σαυνίτας παρασκευάζεται, καὶ ἔπεισεν
[15, 5]   γενναίως καὶ ὡς προσῆκεν Ἕλλησι  πολεμεῖν,   τῇ τ´ οἰκείᾳ πιστεύοντας δυνάμει
[15, 5]   ὑπηκόους τῆς τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας  παρανομεῖν,   ἀλλὰ καὶ διδόναι τὰ δίκαια
[15, 5]   καὶ διδόναι τὰ δίκαια καὶ  λαμβάνειν,   καί, εἴ γε διαφέρονται πρὸς
[15, 5]   τὴν ἰσχὺν αὐτῶν καταπεπλῆχθαι, ἀλλὰ  μένειν   γενναίως καὶ ὡς προσῆκεν Ἕλλησι
[15, 3]   βουλομένοις ἐστὶ τοῖς Καμπανοῖς αὐτὰς  μένειν,   τῇ δ´ οἴκοθεν ἀφιγμένῃ σὺν
[15, 6]   χαριέστατοι τὰ τῶν Ῥωμαίων ἔδοξαν  φρονεῖν.   ἐκείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν
[15, 6]   τοὺς Κυμαίους Καμπανοὶ κατέσχον, καὶ  συγκατάξειν   ἐπὶ τὰ σφέτερα τοὺς περιόντας
[15, 7]   καὶ τοὺς αὐτοὺς Ῥωμαίοις ὀμόσαντες  ἕξειν   ἐχθροὺς καὶ φίλους. Ὧν ἁπάντων
[15, 6]   ἐπιβάτας καὶ τὴν εἰρεσίαν ἅπασαν  παρέξειν,   οὐ μόνον καταγγέλλοντες τοῖς ἰδίοις
[15, 10]   ἐν ὀλίγῳ τὴν Σαυνιτῶν στρατιὰν  ἥξειν   ἐπὶ τοὺς αὑτῶν ἀποίκους Φρεγελλάνους
[15, 3]   δεινοῦ πράγματος ἀκούσας ἔκρινε μὴ  δείξειν   τὸ πρᾶγμα μηδ´ εἰδέναι δοκεῖν,
[15, 3]   δεομένων δὲ τῶν Καμπανῶν μὴ  καταλιπεῖν   αὐτοὺς συμμάχων ἐρήμους ὡς ἐπιθησομένων
[15, 3]   τρέφειν στρατιὰν ἐν ταῖς πόλεσι  καταλιπεῖν.   γενόμενος δὲ τῆς ἐξουσίας ταύτης
[15, 3]   ὅτι τὰς μὲν φρουρὰς ἔγνω  καταλιπεῖν   ἐν ταῖς πόλεσι τὰς τότε
[15, 4]   πόλεσιν ἐπιθέσθαι καὶ τὸν ὕπατον  καταλιπεῖν   καὶ κατὰ τῆς πατρίδος ὅπλα
[15, 7]   ἀποσταλεῖσαν Νεαπολίταις συμμαχίαν, ἔπειτα μηδεμίαν  ἐκπέμπειν   στρατιὰν κατὰ τῶν ἀποίκων τῶν
[15, 9]   ταῖς ὁμολογίαις οἱ λαχόντες πολέμους  ἐπισκοπεῖν   ἔσονται θεοί. Μέλλων δ´ ἀπιέναι
[15, 8]   δι´ ἀπορίαν ἴσως βίου μισθοφόροι.  φέρειν   δὲ τοὺς ὑπηκόους ὑμῶν οὐθὲν
[15, 1]   ὁρῶν καί, ὁπότε μέλλοι πληγὴν  ἐκφέρειν,   πηδῶν ἐπ´ αὐτὸν τοτὲ μὲν
[15, 4]   καὶ λόγου ἄξιον, στρατιάν τ´  ἀγείρειν   ἐκ πάσης πόλεως σκηπτόμενοι κατέτριβον
[15, 7]   μαθόντες οἱ Ῥωμαῖοι Σαυνίτας στρατιὰν  ἀγείρειν   τὸ μὲν πρῶτον πρέσβεις ἔπεμψαν,
[15, 3]   τὰ πρῶτα, ἔπειτα πλείους ἔγνωσαν  ἐπιχειρεῖν   ταῖς πόλεσι καὶ δι´ ὅρκων
[15, 4]   πλείους γιγνομένας, ἐπὶ τὰ ἔργα  χωρεῖν   ἔγνωσαν. ἐνθυμούμενοι δ´ ὅτι πολὺ
[15, 8]   εἰ βούλεσθε τὰ δίκαια ποιεῖν,  ἐκχωρεῖν   Φρεγέλλης, ἣν οὐ πρὸ πολλοῦ
[15, 6]   τῶν ἰδίων ἀγαθῶν, χώραν τε  προσθήσειν   τοῖς Νεαπολίταις, ἐξ ἧς οἱ
[15, 7]   τὴν ἐπὶ τοῖς παρελθοῦσιν ὀργὴν  ἀποπληρώσειν   οἰόμεθα, ταῦτα ἔστι· πρῶτον μὲν
[15, 6]   τὸ Ῥωμαϊκὸν στράτευμα Κύμην τ´  ἀνασώσειν,   ἣν δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον ἐξελάσαντες
[15, 3]   αὑτῶν ἀποικίαις κρατεῖσθαι· εἰ δὲ  ἀγανακτεῖν   προσποιούμενοι πολεμίους ἡμᾶς κρίναντες οὐ
[15, 3]   αὐτοὺς εἰς Ῥώμην διακομίσαι καὶ  φυλάττειν   ἐν ἀδήλοις φυλακαῖς, χωρίσαντας ἄλλους
[15, 3]   κατ´ ὀλίγους ἐσκόπουν, τί χρὴ  πράττειν.   ἔπειτα γνώμην τινῶν εἰσηγησαμένων περὶ
[15, 3]   μὴ θεία τις πρόνοια διεσκέδασε,  δυεῖν   κακῶν θάτερον ἂν αὐτῇ συνέπεσεν,
[15, 3]   Καμπανοῖς τιμωροῦντες ἐφ´ ἡμᾶς γε  στρατεύειν,   ὥστε ἀποχρῆν ὑπολήψονταί σφισιν, εἰ
[15, 3]   Οὐαλέριον ὅσην ἂν αὐτοὶ βουληθῶσι  τρέφειν   στρατιὰν ἐν ταῖς πόλεσι καταλιπεῖν.
[15, 3]   εἰ τὰ ἑαυτῶν ἐάσομεν ἑκάστοις  ἔχειν.   Ῥωμαῖοι δὲ ἴσως μὲν καὶ
[15, 10]   ἔθος ἐστὶ ποιεῖν, ὅτε μέλλοιεν  ἄρχειν   πολέμου, Ῥωμαῖοι δ´ ἐν ὀλίγῳ
[15, 9]   πράξειεν πᾶσι διδόναι τοῖς πολεμίοις  ἐντυχεῖν,   εἰ δ´ αὐτή τι πλημμελοῦσα
[15, 6]   τὸν πόλεμον καταστῶσι, στρατιάν τε  πέμψειν,   ὅσης ἂν δέωνται, τὴν φυλάξουσαν
[15, 6]   ἐξηνέχθη προβούλευμα, εἰς ἑτέραν δὲ  πάλιν   ἕδραν ἀναβληθείσης τῆς περὶ τῶν
[15, 7]   τὰς δαπάνας ἐπιχορηγεῖτε καὶ τὴν  πόλιν   δι´ ὑμῶν αὐτῶν ἔχετε. νῦν
[15, 6]   δυνάμενον ὁρᾶν τὰς καταληψομένας τὴν  πόλιν   ἐκ τοῦ πολέμου συμφορὰς εἰρήνην
[15, 3]   τῆς στρατείας ἀφειμένοι περὶ Ταρρακίναν  πόλιν   ἐν ἐπιτηδείοις χωρίοις παρ´ αὐτὴν
[15, 1]   συνελευθερώσαντος ἀπὸ τῶν βασιλέων τὴν  πόλιν,   ἐξῄει τῷ Κελτῷ διαγωνίσασθαι. ὡς
[15, 3]   στρατιᾶς ἁπάσης εἰς ἑκάστην παρῄει  πόλιν   καὶ τοὺς ἐν ταῖς φρουραῖς
[15, 5]   ἀποστῆναι μὲν ἀπὸ Σαυνιτῶν τὴν  πόλιν,   σφίσι δ´ αὐτοῖς γενέσθαι φίλην.
[15, 8]   ἡμῶν καὶ σύμμαχον οὖσαν τὴν  πόλιν   ταύτην οὐκ ἔναγχος οὐδ´ ἀφ´
[15, 6]   ἀφικόμενοι κατὰ πλῆθος εἰς τὴν  Νεάπολιν   Σαυνιτῶν οἱ δυνατώτατοι καὶ τοὺς
[15, 3]   γὰρ αὐτῶν δῃώσομεν, ὅσον ἂν  ἡμῖν   δοκῇ, καὶ δεσμώτας ἐκ τῶν
[15, 7]   ἑαυτῶν γνώμης, παραδοῦναι τοὺς ἄνδρας  ἡμῖν   ἐπὶ δίκην. τούτων τυχόντες ἀρκούμεθα,
[15, 7]   δὲ μὴ πᾶσι δόξαντα ταῦτα  ὑμῖν   {ἃ} ἔπραττόν τινες, ἀλλ´ ἀπὸ
[15, 8]   ἐψηφισάμεθα γὰρ ἀποσταλῆναι τὴν στρατιὰν  ὑμῖν   οἱ δὲ τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντες
[15, 1]   τὸν θυρεὸν ὡς ἀπελάσων τὸν  ὄρνιν·   δὲ Ῥωμαῖος ἔτι μετεωρίζοντος
[15, 1]   ἐπ´ αὐτὸν τοτὲ μὲν τοῖς  ὄνυξιν   ἤμυττε τὰς παρειάς, τοτὲ δὲ
[15, 10]   τοὺς ὑπάτους ἀπέστειλαν ἀμφοτέρους· καὶ  πρὶν   αἰσθέσθαι τοὺς πολεμίους τὴν ἔξοδον,
[15, 3]   μηνυταῖς κατασκευαστοὺς εἰς τὰς πόλεις  πρὶν   αὐτὸς ἐλθεῖν, προσεσκεύασε λέγεσθαι πρὸς
[15, 7]   μὴ πρότερον ἄρξαι τῶν ἔργων  πρὶν   πειραθῆναι τῶν λόγων.
[15, 6]   οὐ μόνον καταγγέλλοντες τοῖς ἰδίοις  στρατεύμασιν,   ἀλλὰ κἀκείνοις ἁπάσας τὰς εἰς
[15, 3]   ἂν αὐτὸς ἀφίκηται. τοῖς δὲ  ἀνδράσιν   ἐνθυμουμένοις, ὅτι πάντες οἱ κορυφαιότατοι
[15, 7]   στρατιὰν ἐκ παντὸς ἀγείροντες τόπου,  πρόφασιν   μὲν ἑτέραν ποιούμενοι, τὸ δ´
[15, 5]   ποιήσωνται Ῥωμαῖοι τοῦ πολέμου τὴν  πρόφασιν,   μὴ ὀρρωδεῖν, μηδ´ ὡς ἄμαχόν
[15, 3]   στρατηγίας κωλῦσαι τὰ συμβησόμενα ταῖς  πόλεσιν.   ἀποστείλας δή τινας ἅμα τοῖς
[15, 3]   φυλακῆς, τούτους καθίστησιν ἐν ταῖς  πόλεσιν·   ἐν οἷς ἦν τὸ πλεῖον
[15, 4]   ἦλθον αὐτῶν τινες, ὥστε καὶ  πόλεσιν   ἐπιθέσθαι καὶ τὸν ὕπατον καταλιπεῖν
[15, 6]   δήμῳ ποιῆσαι τὴν τοῦ συμφέροντος  αἵρεσιν.   καὶ παρελθόντες εἰς τὴν ἐκκλησίαν
[15, 8]   Νεαπολιτῶν οἱ κατὰ τὴν ἑαυτῶν  προαίρεσιν   τῇ πόλει βοηθοῦντες καί τινες
[15, 3]   σημείων, ὡς ἂν χαριζόμενος τὴν  ἄφεσιν   τῆς στρατείας, οὓς δὲ τῷ
[15, 3]   τὸ πιστόν. ἔφθασε δὲ τὴν  ἐπιχείρησιν   αὐτῶν εἰς τοὐμφανὲς ἀγαγοῦσα μήνυσις,
[15, 3]   μισθοὺς φέρεσθαι τῆς φυλακῆς, τούτους  καθίστησιν   ἐν ταῖς πόλεσιν· ἐν οἷς
[15, 8]   ἐν τῶν ἡμετέρων τινές  εἰσιν,   τοσούτου δέομεν ἀδικεῖν ὑμᾶς, εἴ
[15, 8]   Σαυνιτῶν ἠδίκησεν· ἰδιόξενοι δέ τινές  εἰσιν,   ὡς πυνθανόμεθα, καὶ φίλοι τῶν
[15, 8]   πρόβουλοι τῶν Σαυνιτῶν τοιαύτην ἐξήνεγκαν  ἀπόκρισιν·   Τοῦ μὲν ὀψισμοῦ τῆς ἐπὶ
[15, 6]   τοὺς προεστηκότας τῶν κοινῶν θεραπείαις  τισὶν   οἰκειωσάμενοι πείθουσι τὴν βουλὴν ἐπὶ
[15, 3]   ἀποχρῶσαν εἶναι σύμβουλον τῶν συμφερόντων  σφίσιν   ἀποφαίνοντες ἄνευ τοῦ καλοῦ, οὐδ´
[15, 3]   γε στρατεύειν, ὥστε ἀποχρῆν ὑπολήψονταί  σφισιν,   εἰ τὰ ἑαυτῶν ἐάσομεν ἑκάστοις
[15, 1]   κράνους κοσμούμενος κόρακι, καὶ ταῖς  εἰκόσιν   αὐτοῦ πάσαις οἱ πλάττοντες καὶ
[15, 8]   τὸν ἀγῶνα. τρισὶ γοῦν  τέτταρσιν   ἡμέραις ὕστερον τῆς μάχης οἱ
[15, 6]   αὐτῶν τὰ τείχη, καὶ ταῖς  ναυσὶν   ἐπιβάτας καὶ τὴν εἰρεσίαν ἅπασαν
[15, 3]   ἀφεῖσθαι τῆς στρατείας ἐντειλάμενος τοῖς  ἄγουσιν   αὐτοὺς εἰς Ῥώμην διακομίσαι καὶ
[15, 3]   πολύβοτον καὶ πρὸς ὑγίειαν ἀνθρώποις  γεωργοῦσιν   ἀρίστην οὖσαν. κατ´ ἀρχὰς μὲν
[15, 7]   ὧν τυχόντες τὴν ἐπὶ τοῖς  παρελθοῦσιν   ὀργὴν ἀποπληρώσειν οἰόμεθα, ταῦτα ἔστι·
[15, 3]   κατέσχον, ἀλλ´ ἐπιξενωθέντες Τυρρηνοῖς τοῖς  κατοικοῦσιν   αὐτὴν καὶ τοὺς ἄνδρας ἅπαντας
[15, 3]   ἡμᾶς κρίναντες οὐ τοσαῦτα δεινὰ  διαθήσουσιν,   ὅσα πείσονται πρὸς ἡμῶν. χώραν
[15, 3]   ἀλλήλοις ἔλεγον, ὡς ἀνοήτων ἀνθρώπων  ποιήσουσιν   ἔργον, εἰ τοσαύτην καταλιπόντες εὐδαιμονίαν
[15, 3]   ἐπὶ τὸν ἐν Ῥώμῃ βίον  ἀνακάμψουσιν,   ἔνθα λυπρὰ μὲν γῆ,
[15, 5]   ἔξω τῆς ἑαυτῶν, ἣν Ταραντῖνοι  πέμψουσιν,   ἐὰν ἄρα καὶ ταύτης δέωνται,
[15, 3]   πείσονται πᾶν τι ἂν  πάθωσιν   αὐτοὶ τῆς παρανομίας κατάρξαντες καθ´
[15, 3]   τὰ ὅπλα θεῖεν, μὴ δίκας  ὑπόσχωσιν   εἰς Ῥώμην ἀπαχθέντες· συνιόντες τε
[15, 9]   εἰς τὸν οὐρανόν, ὡς ἔθος  ἐστίν,   ἀρὰς ἐποιήσατο τοῖς θεοῖς· εἰ
[15, 9]   εἶπεν· Οὐθὲν ἔτι τὸ κωλῦσόν  ἐστιν,   οὕτω φανερῶς ἀνῃρηκότων ὑμῶν τὰ
[15, 8]   δὲ παρασκευὴ τῆς στρατιᾶς ἡμῶν  ἐστιν   οὐχ ὡς ἀφαιρησομένων τοὺς ὑμετέρους
[15, 3]   πόλεις καὶ τὴν περιμάχητον χώραν  παρέλαβον·   ὥστε σὺν δίκῃ πείσονται πᾶν
[15, 4]   ἀγείρειν ἐκ πάσης πόλεως σκηπτόμενοι  κατέτριβον   τοὺς χρόνους. ἀπογνόντες δὴ τῆς
[15, 4]   αὐτοῖς τὸν ἀπὸ τῶν ἡγεμόνων  φόβον   τὸν ἀπὸ τῶν πολεμίων
[15, 3]   ἔτι μεθήσεσθαι τῆς παρούσης εὐδαιμονίας  ἔλεγον   καὶ τελευτῶντες εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν
[15, 3]   μικρὸν ἐλάμβανον καὶ συνιόντες ἀλλήλοις  ἔλεγον,   ὡς ἀνοήτων ἀνθρώπων ποιήσουσιν ἔργον,
[15, 4]   πολεμίων κίνδυνον. ταῦτα διανοηθέντες ἐκκλησίαν  συνῆγον,   καὶ λέγει Μάλλιος· {ζήτει ἐν
[15, 9]   ἀδικεῖσθαι. ~Μετὰ τοῦτο παραλαβὼν τὸν  λόγον   τῶν Ῥωμαίων εἰρηνοδίκης εἶπεν·
[15, 6]   Νεαπολιτῶν ὅσον μὲν ἦν μέρος  εὔλογον   καὶ πρὸ πολλοῦ δυνάμενον ὁρᾶν
[15, 3]   ἔλεγον, ὡς ἀνοήτων ἀνθρώπων ποιήσουσιν  ἔργον,   εἰ τοσαύτην καταλιπόντες εὐδαιμονίαν ἐπὶ
[15, 4]   πολὺ τῆς στρατιᾶς ἐστι τὸ  δυσάγωγον   καὶ ταῖς ἐπιταγαῖς τῶν ἡγεμόνων
[15, 4]   ἐκ Ῥώμης εἰς Καμπανίαν ἄγουσαν  ὁδὸν   ὄρεσί τε καὶ τέλμασι καὶ
[15, 3]   ἐπιτηδείοις χωρίοις παρ´ αὐτὴν τὴν  ὁδὸν   στρατοπεδεύονται. ἔπειθ´ οἱ μετὰ τοῦ
[15, 10]   πρὶν αἰσθέσθαι τοὺς πολεμίους τὴν  ἔξοδον,   τε νεωστὶ καταγραφεῖσα καὶ
[15, 2]   πολέμου σώματα καὶ πλὴν ὅσον  ἀνέπνεον   τὰ λοιπὰ νεκροῖς ὁμοίους. Ἔτι
[15, 1]   τὰς ὄψεις ὀρύττοντος ἀνέτεινε τὸν  θυρεὸν   ὡς ἀπελάσων τὸν ὄρνιν·
[15, 3]   ὑπεδέχοντο λαμπραῖς καὶ ταῖς ἄλλαις  ἐξένιζον   φιλοφροσύναις. πολυτελὴς δὲ καὶ ἁβροδίαιτος
[15, 4]   ἀφ´ ἧς εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν  ἦλθον   αὐτῶν τινες, ὥστε καὶ πόλεσιν
[15, 3]   καὶ τελευτῶντες εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν  ἦλθον,   ὥστε καὶ λέγειν ἐτόλμων· Τί
[15, 6]   λόγων, οὓς αἵ τε πρεσβεῖαι  διεξῆλθον   καὶ οἱ συναγορεύοντες αὐταῖς, διέστησαν
[15, 3]   εὐδαιμονίαν ἐπὶ τὸν ἐν Ῥώμῃ  βίον   ἀνακάμψουσιν, ἔνθα λυπρὰ μὲν
[15, 4]   ποταμοῖς ναυσιπόροις διακλειόμεναι, ἃς οὐ  ῥᾴδιον   ἦν διελθεῖν ὑπὸ τῶν πολεμίων
[15, 3]   πόλεσιν· ἐν οἷς ἦν τὸ  πλεῖον   μέρος ἀνεστίων καὶ καταχρέων καὶ
[15, 3]   πρὸς τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων  Μάρκιον,   τὸν κατὰ Σαυνιτῶν πόλεμον
[15, 4]   δ´ οὐδὲν ὅτι καὶ λόγου  ἄξιον,   στρατιάν τ´ ἀγείρειν ἐκ πάσης
[15, 3]   πολέμου τὰς πόλεις ὕπατον Μάρκον  Οὐαλέριον   ὅσην ἂν αὐτοὶ βουληθῶσι τρέφειν
[15, 1]   μὲν Κελτὸς φέρων ἐπὶ τὸν  Οὐαλέριον   τὴν μάχαιραν ὡς διὰ τῆς
[15, 8]   πόλεμον συμμαχίας οὐ τὸ κοινὸν  αἴτιον   ἐψηφισάμεθα γὰρ ἀποσταλῆναι τὴν στρατιὰν
[15, 6]   δαπάνας ἐπιχορηγοῦντες· ἀπωσαμένοις τε τὸ  Ῥωμαϊκὸν   στράτευμα Κύμην τ´ ἀνασώσειν, ἣν
[15, 5]   πρὸς ἅπαντας τοὺς περιοικοῦντας τὸ  Τυρρηνικὸν   πέλαγος, μήτ´ αὐτοὺς ἔργα πράττοντας,
[15, 3]   ἐν τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ τὸν  Σαυνιτικὸν   πόλεμον ὑπὲρ ἁπάσης