HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ε  =  41 formes différentes pour 123 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 5]   δίκαια καὶ λαμβάνειν, καί, εἴ  γε   διαφέρονται πρὸς ἀλλήλους, μὴ δι´
[15, 3]   χρόνου καρποῦσθαι τἀγαθά; Σαυνῖται μέν  γε   καὶ Σιδικῖνοι καὶ Αὔσονες καὶ
[15, 3]   δεήσουσι Καμπανοῖς τιμωροῦντες ἐφ´ ἡμᾶς  γε   στρατεύειν, ὥστε ἀποχρῆν ὑπολήψονταί σφισιν,
[15, 8]   κατεδουλώσασθε. Οὐ μὴν οὐδὲ τούτῳ  γε   τῷ ἔργῳ τὸ κοινὸν ὑμᾶς
[15, 6]   γνῶμαι τῶν συνέδρων, καὶ οἵ  γε   χαριέστατοι τὰ τῶν Ῥωμαίων ἔδοξαν
[15, 3]   ταῖς αὑτῶν ἀποικίαις κρατεῖσθαι· εἰ  δὲ   ἀγανακτεῖν προσποιούμενοι πολεμίους ἡμᾶς κρίναντες
[15, 3]   ἕως ἂν αὐτὸς ἀφίκηται. τοῖς  δὲ   ἀνδράσιν ἐνθυμουμένοις, ὅτι πάντες οἱ
[15, 3]   τὸν αὐτὸν ἱδρύονται τόπον. ὡς  δὲ   ἅπαξ οὗτοι τὰς παρόδους κατελάβοντο,
[15, 3]   πόνων ἆθλα παρ´ ὀλίγοις. οἱ  δὲ   ἀσθενεῖς τοῖς βίοις καὶ τῶν
[15, 5]   πολλὰ καὶ μεγάλα ἔβλαπτον.  δὲ   βουλὴ τῶν Ῥωμαίων Καμπανῶν πολλάκις
[15, 3]   ἔπεισεν ἅπαντας ταῦτα ὑπολαβεῖν. ἀφικόμενος  δὲ   εἰς τὴν Καμπανίαν μετὰ τῆς
[15, 3]   λυπρὰ μὲν γῆ, πολλαὶ  δὲ   εἰσφοραί, πολέμων δὲ καὶ κακῶν
[15, 7]   τούτων τυχόντες ἀρκούμεθα, μὴ τυχόντες  δὲ   θεοὺς καὶ δαίμονας, οὓς ἐν
[15, 3]   ἑαυτῶν ἐάσομεν ἑκάστοις ἔχειν. Ῥωμαῖοι  δὲ   ἴσως μὲν καὶ κατ´ εὐχὴν
[15, 3]   ταῖς ἄλλαις ἐξένιζον φιλοφροσύναις. πολυτελὴς  δὲ   καὶ ἁβροδίαιτος ἱκανῶς τοῖς Καμπανίαν
[15, 3]   γῆ, πολλαὶ δὲ εἰσφοραί, πολέμων  δὲ   καὶ κακῶν ἀνάπαυσις οὐδεμία, τὰ
[15, 5]   δ´ αὐτοῖς γενέσθαι φίλην. Ἔτυχον  δὲ   κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀφιγμένοι
[15, 7]   ἡττηθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων μάχαις, δεήσει  δὲ   μεγάλῃ καταλυσάμενοι τὸν πόλεμον καὶ
[15, 7]   πάσας τὰς πλεονεξίας παρακαλεῖν· εἰ  δὲ   μὴ πᾶσι δόξαντα ταῦτα ὑμῖν
[15, 6]   Καμπανοὶ κατεῖχον πάνυ πολλήν. Τῶν  δὲ   Νεαπολιτῶν ὅσον μὲν ἦν μέρος
[15, 6]   οὐδὲν ἐξηνέχθη προβούλευμα, εἰς ἑτέραν  δὲ   πάλιν ἕδραν ἀναβληθείσης τῆς περὶ
[15, 7]   δι´ ὑμῶν αὐτῶν ἔχετε. νῦν  δὲ   παρασκευάζεσθε στρατιὰν ἐκ παντὸς ἀγείροντες
[15, 8]   καταστῶμεν εἰς ἀνάγκην πολέμου.  δὲ   παρασκευὴ τῆς στρατιᾶς ἡμῶν ἐστιν
[15, 1]   ὅπως τὸν κόρακα φυλάττοιτο. Ὡς  δὲ   πολὺς ἐγεγόνει τῇ μάχῃ χρόνος,
[15, 7]   ὄνομα μὲν ὑποδυόμενοι συμμάχων, ἔργα  δὲ   πράττοντες πολεμίων, πολλαῖς μὲν ἡττηθέντες
[15, 7]   πειραθῆναι τῶν λόγων.  δὲ   προκαλούμεθα ὑμᾶς, καὶ ὧν τυχόντες
[15, 7]   μὲν πρῶτον πρέσβεις ἔπεμψαν, οἱ  δὲ   προχειρισθέντες ἐκ τῶν βουλευτῶν πρέσβεις
[15, 1]   ὡς ἀπελάσων τὸν ὄρνιν·  δὲ   Ῥωμαῖος ἔτι μετεωρίζοντος τὸ ὅπλον
[15, 1]   καὶ ἀναιρεῖ τὸν Κελτόν.  δὲ   στρατηγὸς Κάμιλλος χρυσέῳ τοῦτον στεφάνῳ
[15, 4]   τῶν μὲν οὐκ ἐναντιουμένων, τῶν  δὲ   συμπροπεμπόντων πολλαὶ δ´ εἰσὶ δυσχωρίαι
[15, 1]   ἐξῄει τῷ Κελτῷ διαγωνίσασθαι. ὡς  δὲ   συνῄεσαν ὁμόσε, κόραξ καθεζόμενος ἐπὶ
[15, 4]   τὰ κράτιστα προῃρημένοις ἐγγένηται, τοῖς  δὲ   τἀναντία δέος. καὶ προελθόντες ἐπέκεινα
[15, 5]   τὴν πρὸς Σαυνίτας φιλίαν. ἐὰν  δὲ   ταύτην ποιήσωνται Ῥωμαῖοι τοῦ πολέμου
[15, 7]   τυχόντες εἰρήνης οἵας ἐβούλεσθε· τὰ  δὲ   τελευταῖα φίλοι γενέσθαι τῆς πόλεως
[15, 3]   ἐδίδοσαν ἀλλήλοις τὸ πιστόν. ἔφθασε  δὲ   τὴν ἐπιχείρησιν αὐτῶν εἰς τοὐμφανὲς
[15, 8]   ἀποσταλῆναι τὴν στρατιὰν ὑμῖν οἱ  δὲ   τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντες αὐτῆς πλείονα
[15, 6]   δέωνται, πολλὴν καὶ ἀγαθήν. ~Συναχθείσης  δὲ   τῆς βουλῆς καὶ πολλῶν ῥηθέντων
[15, 3]   ἐν ταῖς πόλεσι καταλιπεῖν. γενόμενος  δὲ   τῆς ἐξουσίας ταύτης κύριος
[15, 8]   πεμφθέντες ὑφ´ ἡμῶν ἀφίκοντο. περὶ  δὲ   τῆς Νεαπολιτῶν πόλεως, ἐν
[15, 8]   ὑμᾶς τῶν Σαυνιτῶν ἠδίκησεν· ἰδιόξενοι  δέ   τινές εἰσιν, ὡς πυνθανόμεθα, καὶ
[15, 6]   ὡς ἀπίστου καὶ δολίου, τελευτῶντες  δὲ   τοῦ λόγου θαυμαστὰς ἐποιοῦντο τοῖς
[15, 8]   ἀπορίαν ἴσως βίου μισθοφόροι. φέρειν  δὲ   τοὺς ὑπηκόους ὑμῶν οὐθὲν δεόμεθα·
[15, 7]   ὑμῶν αὐτοῖς συνάρασθαι πολέμου· ἐν  δὲ   τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ Νεαπολίτας δεδιότας
[15, 3]   τὴν ἄφεσιν τῆς στρατείας, οὓς  δὲ   τῷ πρεσβευτῇ καὶ τῷ χιλιάρχῳ
[15, 1]   ὄνυξιν ἤμυττε τὰς παρειάς, τοτὲ  δὲ   τῷ ῥύγχει τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔκοπτεν,
[15, 3]   κινδύνου ταῖς πόλεσι καταλειπομένου· δεομένων  δὲ   τῶν Καμπανῶν μὴ καταλιπεῖν αὐτοὺς
[15, 3]   καὶ κακῶν ἀνάπαυσις οὐδεμία, τὰ  δὲ   τῶν κοινῶν πόνων ἆθλα παρ´
[15, 9]   τὰ πρὸς ἀνθρώπους δίκαια, δικασταὶ  δὲ   τῶν μενόντων ἐν ταῖς ὁμολογίαις
[15, 4]   ἐκ τοῦ χρόνου προσλαμβανούσας, τὰς  δὲ   τῶν πολεμίων μακρῷ πλείους γιγνομένας,
[15, 4]   ἦν, ἐλύετο καὶ συνέρρει ~Οἱ  δὲ   τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι πᾶσαν τὴν
[15, 3]   καὶ ὄντα ἐν ὁδῷ.  δὲ   ὕπατος ἀπροσδοκήτου καὶ δεινοῦ πράγματος
[15, 7]   οἷς ἡμεῖς ἰσοπολιτείας μετεδώκαμεν. Οὕτω  δὲ   φανερῶς καὶ ἀναισχύντως συγχεόντων ὑμῶν
[15, 6]   συμφορὰς εἰρήνην ἄγειν ἠξίου· τὸ  δὲ   φιλόκαινον καὶ τὰς ἐκ τῆς
[15, 7]   κατὰ τῶν ἀποίκων τῶν ἡμετέρων  μηδὲ   τοὺς ὑπηκόους ἐπὶ πάσας τὰς
[15, 8]   ἀδικηθέντες ὑμεῖς κατεδουλώσασθε. Οὐ μὴν  οὐδὲ   τούτῳ γε τῷ ἔργῳ τὸ
[15, 3]   ἧς δ´ αἰτίας εἰς τούτους  ἦλθε   τοὺς κινδύνους, μικρὰ τῶν πρόσθεν
[15, 3]   δίχα τῶν ἄλλων ὁποιδήποτε, λογισμὸς  εἰσῆλθε   περιφανῆ γεγονέναι σφῶν τὴν συνωμοσίαν
[15, 7]   Σαυνῖται, παραβαίνοντες τὰς ὁμολογίας, ἃς  ἐποιήσασθε   πρὸς ἡμᾶς, ὄνομα μὲν ὑποδυόμενοι
[15, 8]   μεγάλας εὐεργεσίας, οὐθὲν ἀδικηθέντες ὑμεῖς  κατεδουλώσασθε.   Οὐ μὴν οὐδὲ τούτῳ γε
[15, 7]   ὑμῶν αὐτῶν ἔχετε. νῦν δὲ  παρασκευάζεσθε   στρατιὰν ἐκ παντὸς ἀγείροντες τόπου,
[15, 8]   φυλακῆς. ἀντιπροκαλούμεθά τε ὑμᾶς, εἰ  βούλεσθε   τὰ δίκαια ποιεῖν, ἐκχωρεῖν Φρεγέλλης,
[15, 7]   πόλεμον καὶ τυχόντες εἰρήνης οἵας  ἐβούλεσθε·   τὰ δὲ τελευταῖα φίλοι γενέσθαι
[15, 9]   τὰ περὶ τῆς εἰρήνης ὅρκια  βουλεύεσθε   τὸν Ῥωμαίων δῆμον αἰτιάσασθαι. πάντα
[15, 1]   κόρακος καὶ τὰς ὄψεις ὀρύττοντος  ἀνέτεινε   τὸν θυρεὸν ὡς ἀπελάσων τὸν
[15, 3]   ἀπροσδοκήτου καὶ δεινοῦ πράγματος ἀκούσας  ἔκρινε   μὴ δείξειν τὸ πρᾶγμα μηδ´
[15, 3]   εἰ μὴ θεία τις πρόνοια  διεσκέδασε,   δυεῖν κακῶν θάτερον ἂν αὐτῇ
[15, 3]   ὅρκων ἐδίδοσαν ἀλλήλοις τὸ πιστόν.  ἔφθασε   δὲ τὴν ἐπιχείρησιν αὐτῶν εἰς
[15, 3]   τὰς πόλεις πρὶν αὐτὸς ἐλθεῖν,  προσεσκεύασε   λέγεσθαι πρὸς τοὺς ἐν ταῖς
[15, 1]   Κελτῷ διαγωνίσασθαι. ὡς δὲ συνῄεσαν  ὁμόσε,   κόραξ καθεζόμενος ἐπὶ τοῦ κράνους
[15, 9]   τήν τε περιβολὴν κατὰ κεφαλῆς  εἵλκυσε   καὶ τὰς χεῖρας ἀνασχὼν εἰς
[15, 3]   φιλανθρώπως ἑκάστοις διαλεγόμενος οὓς μὲν  ἀπέλυσε   τῶν σημείων, ὡς ἂν χαριζόμενος
[15, 4]   ἐν ἄλλαις τε πολλαῖς πείραις  ἐδήλωσε   καὶ τὰ τελευταῖα ἐν τῇ
[15, 3]   ὅσα πείσονται πρὸς ἡμῶν. χώραν  τε   γὰρ αὐτῶν δῃώσομεν, ὅσον ἂν
[15, 3]   τοὺς ἄνδρας ἅπαντας διαφθείραντες τάς  τε   γυναῖκας αὐτῶν καὶ τοὺς βίους
[15, 1]   ἐπὶ τοῦ κράνους αὐτοῦ ἐκεκράγει  τε   δεινὸν εἰς τὸν βάρβαρον ὁρῶν
[15, 1]   Ῥωμαῖοι καλοῦσι τοὺς κόρακας· αὐτός  τε   διετέλεσεν ἐξ ἐκείνου συμβόλῳ κατὰ
[15, 3]   καλοῦ, οὐδ´ εἰ πάντες νόμοι  τε   καὶ ἄρχοντες τὰς ἐσχάτας τιμωρίας
[15, 9]   αὐτῷ πέπρακται κατὰ τοὺς ἱερούς  τε   καὶ πατρίους νόμους, τά τε
[15, 4]   ὑπομένοντες τὰς παρὰ Σαυνιτῶν ἀγοράς  τε   καὶ συμμαχίας ἐκαραδόκουν. οἱ δ´
[15, 4]   εἰς Καμπανίαν ἄγουσαν ὁδὸν ὄρεσί  τε   καὶ τέλμασι καὶ θαλάτταις καὶ
[15, 3]   μετὰ τῶν ἐχθίστων αὐτοῖς Οὐολούσκων  τε   καὶ Τυρρηνῶν καὶ Σαυνιτῶν καὶ
[15, 3]   ὑπόσχωσιν εἰς Ῥώμην ἀπαχθέντες· συνιόντες  τε   κατ´ ὀλίγους ἐσκόπουν, τί χρὴ
[15, 10]   τοὺς πολεμίους τὴν ἔξοδον,  τε   νεωστὶ καταγραφεῖσα καὶ περὶ
[15, 3]   τὸν λοιπὸν ἔσται χρόνον, πολύκαρπόν  τε   πεδιάδα καὶ πολύβοτον καὶ πρὸς
[15, 6]   εἰς τὸν πόλεμον καταστῶσι, στρατιάν  τε   πέμψειν, ὅσης ἂν δέωνται, τὴν
[15, 9]   θεοί. Μέλλων δ´ ἀπιέναι τήν  τε   περιβολὴν κατὰ κεφαλῆς εἵλκυσε καὶ
[15, 10]   τῷ πυθέσθαι τὰς ἀποκρίσεις τόν  τε   πόλεμον ἐψηφίσαντο καὶ τοὺς ὑπάτους
[15, 4]   ἡγεμόνων ἀπειθές, ὡς ἐν ἄλλαις  τε   πολλαῖς πείραις ἐδήλωσε καὶ τὰ
[15, 6]   ἐν αὐτῇ λόγων, οὓς αἵ  τε   πρεσβεῖαι διεξῆλθον καὶ οἱ συναγορεύοντες
[15, 9]   τε καὶ πατρίους νόμους, τά  τε   πρὸς τοὺς θεοὺς ὅσια καὶ
[15, 6]   κοινωνοὺς τῶν ἰδίων ἀγαθῶν, χώραν  τε   προσθήσειν τοῖς Νεαπολίταις, ἐξ ἧς
[15, 6]   εἰς πόλεμον δαπάνας ἐπιχορηγοῦντες· ἀπωσαμένοις  τε   τὸ Ῥωμαϊκὸν στράτευμα Κύμην τ´
[15, 8]   ἴδια ἑξόντων διὰ φυλακῆς. ἀντιπροκαλούμεθά  τε   ὑμᾶς, εἰ βούλεσθε τὰ δίκαια
[15, 3]   Καμπανοὶ ταῖς οἰκίαις ἀναλαμβάνοντες τραπέζαις  τε   ὑπεδέχοντο λαμπραῖς καὶ ταῖς ἄλλαις
[15, 7]   προθυμίᾳ χρώμενοι παρωρμήσατε, μᾶλλον δ´  ἠναγκάσατε   καὶ τὰς δαπάνας ἐπιχορηγεῖτε καὶ
[15, 7]   ἁπάσῃ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ χρώμενοι  παρωρμήσατε,   μᾶλλον δ´ ἠναγκάσατε καὶ τὰς
[15, 7]   δαίμονας, οὓς ἐν ταῖς συνθήκαις  ὠμόσατε,   μαρτυρόμεθα, καὶ τοὺς εἰρηνοδίκας ἐπὶ
[15, 7]   παρ´ οὐδὲν ἡγησάμενοι τοὺς ὅρκους  ἐγκατελείπετε   μὲν ἡμᾶς ἐν τῷ πρὸς
[15, 7]   τὴν πόλιν δι´ ὑμῶν αὐτῶν  ἔχετε.   νῦν δὲ παρασκευάζεσθε στρατιὰν ἐκ
[15, 8]   δικαίῳ σφετερισάμενοι δεύτερον ἔτος ἤδη  κατέχετε.   τούτων ἡμεῖς τυχόντες οὐδὲν ὑποληψόμεθα
[15, 9]   κατασκευάζεται τῆς ἔχθρας οὐκ ἀληθεῖς,  μήτε   βουλὰς ὀρθοῦν αὐτοῖς μήτε πράξεις.
[15, 5]   Ῥωμαίους τοὺς ὑπηκόους αὐτῶν  μήτε   διαλύεσθαι τὴν πρὸς Σαυνίτας φιλίαν.
[15, 9]   ἀληθεῖς, μήτε βουλὰς ὀρθοῦν αὐτοῖς  μήτε   πράξεις. ~Ὡς διελύθησαν ἐκ τοῦ
[15, 5]   ἀσπαζομένων, τἀναντία τοὺς Νεαπολίτας ἀξιώσοντες  μήτε   σύμβολα ποιεῖσθαι πρὸς τοὺς Ῥωμαίους
[15, 5]   πράττοντας, μὴ προσήκει Ἕλλησι,  μήτε   τοῖς πράττουσι συνεργοῦντας· μάλιστα δ´
[15, 7]   δ´ ἠναγκάσατε καὶ τὰς δαπάνας  ἐπιχορηγεῖτε   καὶ τὴν πόλιν δι´ ὑμῶν
[15, 7]   τοὺς προβούλους τῶν Σαυνιτῶν ἔλεξαν·  Ἀδικεῖτε,   ἄνδρες Σαυνῖται, παραβαίνοντες τὰς ὁμολογίας,
[15, 7]   ταύτας τὰς ἀδίκους πλεονεξίας Φουνδανοὺς  παρακαλεῖτε   καὶ Φορμιανοὺς καὶ ἄλλους τινάς,
[15, 10]   ὥσπερ αὐτοῖς ἔθος ἐστὶ ποιεῖν,  ὅτε   μέλλοιεν ἄρχειν πολέμου, Ῥωμαῖοι δ´
[15, 3]   δ´ ἀποστέλλονται δίχα τῶν ἄλλων  ὁποιδήποτε,   λογισμὸς εἰσῆλθε περιφανῆ γεγονέναι σφῶν
[15, 1]   εἰς τὸν βάρβαρον ὁρῶν καί,  ὁπότε   μέλλοι πληγὴν ἐκφέρειν, πηδῶν ἐπ´
[15, 1]   τοῖς ὄνυξιν ἤμυττε τὰς παρειάς,  τοτὲ   δὲ τῷ ῥύγχει τοὺς ὀφθαλμοὺς
[15, 3]   οἰκοῦσι καὶ νῦν ἐστι καὶ  τότε   ἦν βίος καὶ πάντα
[15, 1]   πληγὴν ἐκφέρειν, πηδῶν ἐπ´ αὐτὸν  τοτὲ   μὲν τοῖς ὄνυξιν ἤμυττε τὰς
[15, 3]   καταλιπεῖν ἐν ταῖς πόλεσι τὰς  τότε   οὔσας, ἐπειδὴ βουλομένοις ἐστὶ τοῖς
[15, 3]   τιμωροῦντες ἐφ´ ἡμᾶς γε στρατεύειν,  ὥστε   ἀποχρῆν ὑπολήψονταί σφισιν, εἰ τὰ
[15, 3]   τελευτῶντες εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλθον,  ὥστε   καὶ λέγειν ἐτόλμων· Τί δὴ
[15, 4]   τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλθον αὐτῶν τινες,  ὥστε   καὶ πόλεσιν ἐπιθέσθαι καὶ τὸν
[15, 3]   καὶ τὴν περιμάχητον χώραν παρέλαβον·  ὥστε   σὺν δίκῃ πείσονται πᾶν
[15, 1]   τῷ ῥύγχει τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔκοπτεν,  ὥστε   τὸν Κελτὸν ἔξω γενέσθαι τῶν
[15, 6]   ἐκράτησαν οἱ κακίους τῶν κρειττόνων,  ὥστε   τοὺς πρέσβεις τῶν Ῥωμαίων ἀπράκτους
[15, 1]   αὐτὸν τοτὲ μὲν τοῖς ὄνυξιν  ἤμυττε   τὰς παρειάς, τοτὲ δὲ τῷ
[15, 10]   περὶ Οὐολούσκους χειμερίζουσα δύναμις, ἣν  εἶχε   Κορνήλιος, ἐντὸς ἦν τῶν Σαυνιτικῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007