HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


α  =  103 formes différentes pour 203 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 7]   πρὶν πειραθῆναι τῶν λόγων.     δὲ προκαλούμεθα ὑμᾶς, καὶ ὧν
[15, 7]   μὴ πᾶσι δόξαντα ταῦτα ὑμῖν  {ἃ}   ἔπραττόν τινες, ἀλλ´ ἀπὸ τῆς
[15, 5]   πέλαγος, μήτ´ αὐτοὺς ἔργα πράττοντας,     μὴ προσήκει Ἕλλησι, μήτε τοῖς
[15, 7]   ἡμᾶς, ὄνομα μὲν ὑποδυόμενοι συμμάχων,  ἔργα   δὲ πράττοντες πολεμίων, πολλαῖς μὲν
[15, 5]   τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος, μήτ´ αὐτοὺς  ἔργα   πράττοντας, μὴ προσήκει Ἕλλησι,
[15, 4]   μακρῷ πλείους γιγνομένας, ἐπὶ τὰ  ἔργα   χωρεῖν ἔγνωσαν. ἐνθυμούμενοι δ´ ὅτι
[15, 9]   διαλῦσαι τὰς διαφορὰς ἐπὶ τὰ  ἔργα   χωρήσαι, βουλάς τ´ ἀγαθὰς αὐτῇ
[15, 3]   λοιπὸν ἔσται χρόνον, πολύκαρπόν τε  πεδιάδα   καὶ πολύβοτον καὶ πρὸς ὑγίειαν
[15, 8]   ὑμᾶς ἐποιησάμεθα ὁμολογίας, ἀλλὰ δευτέρᾳ  γενεᾷ   πρότερον διὰ πολλὰς καὶ μεγάλας
[15, 6]   Κύμην τ´ ἀνασώσειν, ἣν δευτέρᾳ  γενεᾷ   πρότερον ἐξελάσαντες τοὺς Κυμαίους Καμπανοὶ
[15, 3]   καὶ ἔτι μᾶλλον οἱ τὰ  χρέα   μὴ δυνάμενοι διαλῦσαι τοῖς συμβαλοῦσι
[15, 3]   μέχρι τοῦ παντὸς χρόνου καρποῦσθαι  τἀγαθά;   Σαυνῖται μέν γε καὶ Σιδικῖνοι
[15, 8]   ἀφ´ οὗ τὰς πρὸς ὑμᾶς  ἐποιησάμεθα   ὁμολογίας, ἀλλὰ δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον
[15, 8]   συμμαχίας οὐ τὸ κοινὸν αἴτιον  ἐψηφισάμεθα   γὰρ ἀποσταλῆναι τὴν στρατιὰν ὑμῖν
[15, 8]   δὲ τοὺς ὑπηκόους ὑμῶν οὐθὲν  δεόμεθα·   καὶ γὰρ ἄνευ Φουνδανῶν καὶ
[15, 7]   ἐπὶ τοῖς παρελθοῦσιν ὀργὴν ἀποπληρώσειν  οἰόμεθα,   ταῦτα ἔστι· πρῶτον μὲν ἀπάγειν
[15, 8]   ἰδιόξενοι δέ τινές εἰσιν, ὡς  πυνθανόμεθα,   καὶ φίλοι τῶν Νεαπολιτῶν οἱ
[15, 7]   οὓς ἐν ταῖς συνθήκαις ὠμόσατε,  μαρτυρόμεθα,   καὶ τοὺς εἰρηνοδίκας ἐπὶ τοῦτο
[15, 3]   τῶν ἔτι ἐνδοιαστῶς ἀκροωμένων Λατίνων  στησόμεθα.   ἠναγκασμένοις δ´ ἀνθρώποις καὶ τὸν
[15, 8]   κινδυνεύουσι βοήθειαν εἰς σωτηρίαν κοινῇ  παρεχόμεθα,   ὥστ´ αὐτοὶ δοκοῦμεν ὑφ´ ὑμῶν
[15, 8]   κατέχετε. τούτων ἡμεῖς τυχόντες οὐδὲν  ὑποληψόμεθα   ἀδικεῖσθαι. ~Μετὰ τοῦτο παραλαβὼν τὸν
[15, 7]   ἡμῖν ἐπὶ δίκην. τούτων τυχόντες  ἀρκούμεθα,   μὴ τυχόντες δὲ θεοὺς καὶ
[15, 7]   πειραθῆναι τῶν λόγων. δὲ  προκαλούμεθα   ὑμᾶς, καὶ ὧν τυχόντες τὴν
[15, 8]   τὰ ἴδια ἑξόντων διὰ φυλακῆς.  ἀντιπροκαλούμεθά   τε ὑμᾶς, εἰ βούλεσθε τὰ
[15, 3]   τὸν ἐν Ῥώμῃ βίον ἀνακάμψουσιν,  ἔνθα   λυπρὰ μὲν γῆ, πολλαὶ
[15, 4]   ὑψηλῷ τόπῳ θέντες τὸν χάρακα,  ἔνθα   ὑπομένοντες τὰς παρὰ Σαυνιτῶν ἀγοράς
[15, 9]   ὅσια καὶ τὰ πρὸς ἀνθρώπους  δίκαια,   δικασταὶ δὲ τῶν μενόντων ἐν
[15, 5]   παρανομεῖν, ἀλλὰ καὶ διδόναι τὰ  δίκαια   καὶ λαμβάνειν, καί, εἴ γε
[15, 8]   τε ὑμᾶς, εἰ βούλεσθε τὰ  δίκαια   ποιεῖν, ἐκχωρεῖν Φρεγέλλης, ἣν οὐ
[15, 4]   πολλαῖς πείραις ἐδήλωσε καὶ τὰ  τελευταῖα   ἐν τῇ Καμπανικῇ παραχειμασίᾳ, ἀφ´
[15, 7]   εἰρήνης οἵας ἐβούλεσθε· τὰ δὲ  τελευταῖα   φίλοι γενέσθαι τῆς πόλεως ἡμῶν
[15, 5]   ἀποσταλέντες, ἄνδρες ἐπιφανεῖς καὶ πρόξενοι  διὰ   γένους τῶν Νεαπολιτῶν· καὶ ἕτεροι
[15, 5]   ἀλλήλους, μὴ δι´ ὅπλων, ἀλλὰ  διὰ   λόγων, σύμβολα ποιησαμένους πρὸς αὐτούς,
[15, 8]   ὁμολογίας, ἀλλὰ δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον  διὰ   πολλὰς καὶ μεγάλας εὐεργεσίας, οὐθὲν
[15, 6]   πρέσβεις τῶν Ῥωμαίων ἀπράκτους ἀπελθεῖν.  διὰ   ταύτας τὰς αἰτίας βουλὴ
[15, 4]   καί τινα καὶ ποταμόν, ὃς  διὰ   τῆς Κασιλίνων χώρας καὶ πόλεως
[15, 1]   τὸν Οὐαλέριον τὴν μάχαιραν ὡς  διὰ   τῆς προβολῆς εἰς τὰ πλευρὰ
[15, 8]   ἀλλ´ ὡς τὰ ἴδια ἑξόντων  διὰ   φυλακῆς. ἀντιπροκαλούμεθά τε ὑμᾶς, εἰ
[15, 4]   φέρεται, τριάκοντα τῆς Καπύης ἀπέχοντα  στάδια,   Οὐολτοῦρνον ὄνομα, τεττάρων οὐκ ἐλάττω
[15, 8]   ἀφαιρησομένων τοὺς ὑμετέρους ἀποίκους τὰ  ἴδια,   ἀλλ´ ὡς τὰ ἴδια ἑξόντων
[15, 8]   τὰ ἴδια, ἀλλ´ ὡς τὰ  ἴδια   ἑξόντων διὰ φυλακῆς. ἀντιπροκαλούμεθά τε
[15, 3]   ἀπροσδόκητοι κατέσχον, οὓς εἰ μὴ  θεία   τις πρόνοια διεσκέδασε, δυεῖν κακῶν
[15, 5]   καὶ τῇ παρὰ Σαυνιτῶν ἀφιξομένῃ  βοηθείᾳ,   ναυτικήν τ´ ἰσχὺν προσληψομένους ἔξω
[15, 5]   προσῆκεν Ἕλλησι πολεμεῖν, τῇ τ´  οἰκείᾳ   πιστεύοντας δυνάμει καὶ τῇ παρὰ
[15, 9]   ὑμῶν τὰ περὶ τῆς εἰρήνης  ὅρκια   βουλεύεσθε τὸν Ῥωμαίων δῆμον αἰτιάσασθαι.
[15, 7]   περὶ τῆς φιλίας καὶ συμμαχίας  ὅρκια,   {ποιοῦντες} πρεσβείαν πρὸς ὑμᾶς ἐκρίναμεν
[15, 9]   πλημμελοῦσα περὶ τὰ τῆς φιλίας  ὅρκια   προφάσεις κατασκευάζεται τῆς ἔχθρας οὐκ
[15, 3]   πολέμων δὲ καὶ κακῶν ἀνάπαυσις  οὐδεμία,   τὰ δὲ τῶν κοινῶν πόνων
[15, 7]   ἡμῶν πόλεμον ἁπάσῃ σπουδῇ καὶ  προθυμίᾳ   χρώμενοι παρωρμήσατε, μᾶλλον δ´ ἠναγκάσατε
[15, 3]   ὕπατος, ὅσοις ἦν βουλομένοις  ὀψώνια   καὶ μισθοὺς φέρεσθαι τῆς φυλακῆς,
[15, 3]   οὓς εἰ μὴ θεία τις  πρόνοια   διεσκέδασε, δυεῖν κακῶν θάτερον ἂν
[15, 3]   περὶ αὐτοὺς καρτερά· ἔπειτα τὰ  δεσμωτήρια   ἁπάντων, ὅσα κατὰ τοὺς ἀγροὺς
[15, 4]   τὰ τελευταῖα ἐν τῇ Καμπανικῇ  παραχειμασίᾳ,   ἀφ´ ἧς εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν
[15, 9]   τά τε πρὸς τοὺς θεοὺς  ὅσια   καὶ τὰ πρὸς ἀνθρώπους δίκαια,
[15, 4]   κράτιστα προῃρημένοις ἐγγένηται, τοῖς δὲ  τἀναντία   δέος. καὶ προελθόντες ἐπέκεινα τῆς
[15, 5]   καὶ σφόδρα τοὺς Ἕλληνας ἀσπαζομένων,  τἀναντία   τοὺς Νεαπολίτας ἀξιώσοντες μήτε σύμβολα
[15, 4]   ἐν ὑψηλῷ τόπῳ θέντες τὸν  χάρακα,   ἔνθα ὑπομένοντες τὰς παρὰ Σαυνιτῶν
[15, 1]   δυνάμενον συμβαλεῖν, οὔθ´ ὅπως τὸν  κόρακα   φυλάττοιτο. Ὡς δὲ πολὺς ἐγεγόνει
[15, 9]   ἐποιήσατο τοῖς θεοῖς· εἰ μὲν  ἄδικα   πάσχουσα ὑπὸ Σαυνιτῶν Ῥωμαίων
[15, 5]   φίλους αὐτῶν Καμπανοὺς πολλὰ καὶ  μεγάλα   ἔβλαπτον. δὲ βουλὴ τῶν
[15, 8]   αὐτοὶ δοκοῦμεν ὑφ´ ὑμῶν ἀδικεῖσθαι  μεγάλα.   φίλην γὰρ ἡμῶν καὶ σύμμαχον
[15, 3]   τὰ δὲ τῶν κοινῶν πόνων  ἆθλα   παρ´ ὀλίγοις. οἱ δὲ ἀσθενεῖς
[15, 8]   τὰς πρὸς ὑμᾶς ἐποιησάμεθα ὁμολογίας,  ἀλλὰ   δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον διὰ πολλὰς
[15, 3]   τὸ πρᾶγμα μηδ´ εἰδέναι δοκεῖν,  ἀλλὰ   δι´ ἀπάτης τινὸς καὶ στρατηγίας
[15, 5]   πρὸς ἀλλήλους, μὴ δι´ ὅπλων,  ἀλλὰ   διὰ λόγων, σύμβολα ποιησαμένους πρὸς
[15, 5]   τῆς τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας παρανομεῖν,  ἀλλὰ   καὶ διδόναι τὰ δίκαια καὶ
[15, 5]   τοῦ υἱοῦ Μαλλίου τοῦ μονομαχήσαντος.  ~ἀλλὰ   καὶ διότι τοὺς φίλους αὐτῶν
[15, 6]   μόνον καταγγέλλοντες τοῖς ἰδίοις στρατεύμασιν,  ἀλλὰ   κἀκείνοις ἁπάσας τὰς εἰς πόλεμον
[15, 5]   τινα τὴν ἰσχὺν αὐτῶν καταπεπλῆχθαι,  ἀλλὰ   μένειν γενναίως καὶ ὡς προσῆκεν
[15, 5]   διότι τοὺς φίλους αὐτῶν Καμπανοὺς  πολλὰ   καὶ μεγάλα ἔβλαπτον. δὲ
[15, 6]   διεξῄεσαν, ἔπειτα τῆς Ῥωμαίων πόλεως  πολλὰ   κατηγόρουν, ὡς ἀπίστου καὶ δολίου,
[15, 5]   τἀναντία τοὺς Νεαπολίτας ἀξιώσοντες μήτε  σύμβολα   ποιεῖσθαι πρὸς τοὺς Ῥωμαίους
[15, 5]   δι´ ὅπλων, ἀλλὰ διὰ λόγων,  σύμβολα   ποιησαμένους πρὸς αὐτούς, καὶ τὸ
[15, 1]   τῶν χιλιάρχων, ἀπόγονος ὢν Οὐαλερίου  Ποπλικόλα   τοῦ συνελευθερώσαντος ἀπὸ τῶν βασιλέων
[15, 4]   καταλιπεῖν καὶ κατὰ τῆς πατρίδος  ὅπλα   ἀναλαβεῖν, τούτους ᾤοντο δεῖν πρῶτον
[15, 3]   χωρὶς ἀλλήλων γένοιντο καὶ τὰ  ὅπλα   θεῖεν, μὴ δίκας ὑπόσχωσιν εἰς
[15, 3]   ταῖς πόλεσιν. ἀποστείλας δή τινας  ἅμα   τοῖς μηνυταῖς κατασκευαστοὺς εἰς τὰς
[15, 10]   ἐν ἑτοίμῳ πᾶσαν ἔχοντες παρασκευὴν  ἅμα   τῷ πυθέσθαι τὰς ἀποκρίσεις τόν
[15, 3]   ἀκούσας ἔκρινε μὴ δείξειν τὸ  πρᾶγμα   μηδ´ εἰδέναι δοκεῖν, ἀλλὰ δι´
[15, 7]   ὁμολογίας, ἃς ἐποιήσασθε πρὸς ἡμᾶς,  ὄνομα   μὲν ὑποδυόμενοι συμμάχων, ἔργα δὲ
[15, 4]   τῆς Καπύης ἀπέχοντα στάδια, Οὐολτοῦρνον  ὄνομα,   τεττάρων οὐκ ἐλάττω πλέθρων ὄντα
[15, 3]   εἰσηγησαμένων περὶ ἀποστάσεως, ἐπαινέσαντες τὸ  βούλευμα   καὶ πίστεις ἀπορρήτους ἐν ἀλλήλοις
[15, 6]   οὖν τὴν ἡμέραν οὐδὲν ἐξηνέχθη  προβούλευμα,   εἰς ἑτέραν δὲ πάλιν ἕδραν
[15, 6]   ἐπιχορηγοῦντες· ἀπωσαμένοις τε τὸ Ῥωμαϊκὸν  στράτευμα   Κύμην τ´ ἀνασώσειν, ἣν δευτέρᾳ
[15, 3]   τινὸς καὶ στρατηγίας κωλῦσαι τὰ  συμβησόμενα   ταῖς πόλεσιν. ἀποστείλας δή τινας
[15, 4]   ἐν τρισὶ κατεσκεύασαν ἡμέραις, διεξῄεσαν,  ἵνα   τοῖς μὲν τὰ σφέτερα φρονοῦσι
[15, 3]   πολεμίους ἡμᾶς κρίναντες οὐ τοσαῦτα  δεινὰ   διαθήσουσιν, ὅσα πείσονται πρὸς ἡμῶν.
[15, 4]   δὲ τἀναντία δέος. καὶ προελθόντες  ἐπέκεινα   τῆς πόλεως ἀπὸ τετταράκοντα σταδίων
[15, 4]   ὑπὸ τῶν πολεμίων προκαταληφθείσας καί  τινα   καὶ ποταμόν, ὃς διὰ τῆς
[15, 5]   μὴ ὀρρωδεῖν, μηδ´ ὡς ἄμαχόν  τινα   τὴν ἰσχὺν αὐτῶν καταπεπλῆχθαι, ἀλλὰ
[15, 8]   τοσούτου δέομεν ἀδικεῖν ὑμᾶς, εἴ  τινα   τοῖς κινδυνεύουσι βοήθειαν εἰς σωτηρίαν
[15, 8]   δὲ τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντες αὐτῆς  πλείονα   χρόνον ἀναλώσαντες ἐν τῇ παρασκευῇ,
[15, 8]   αὐτοὶ θᾶττον ἐπειχθέντες ἐπὶ τὸν  ἀγῶνα.   τρισὶ γοῦν τέτταρσιν ἡμέραις
[15, 2]   καὶ πλὴν ὅσον ἀνέπνεον τὰ  λοιπὰ   νεκροῖς ὁμοίους. Ἔτι θερμῆς τὸ
[15, 5]   ἑαυτῶν, ἣν Ταραντῖνοι πέμψουσιν, ἐὰν  ἄρα   καὶ ταύτης δέωνται, πολλὴν καὶ
[15, 4]   καὶ συμμαχίας ἐκαραδόκουν. οἱ δ´  ἄρα   ὑπισχνοῦντο μὲν αὐτοῖς πλείω τῶν
[15, 4]   τὸν χάρακα, ἔνθα ὑπομένοντες τὰς  παρὰ   Σαυνιτῶν ἀγοράς τε καὶ συμμαχίας
[15, 5]   οἰκείᾳ πιστεύοντας δυνάμει καὶ τῇ  παρὰ   Σαυνιτῶν ἀφιξομένῃ βοηθείᾳ, ναυτικήν τ´
[15, 1]   τῶν φρενῶν, οὔθ´ ὅπως τὸν  ἄνδρα   ἀμύνοιτο δυνάμενον συμβαλεῖν, οὔθ´ ὅπως
[15, 5]   ὑπὸ Νωλάνων ὁμόρων ὄντων καὶ  σφόδρα   τοὺς Ἕλληνας ἀσπαζομένων, τἀναντία τοὺς
[15, 6]   κατέσχον, καὶ συγκατάξειν ἐπὶ τὰ  σφέτερα   τοὺς περιόντας ἔτι Κυμαίων, οὓς
[15, 4]   διεξῄεσαν, ἵνα τοῖς μὲν τὰ  σφέτερα   φρονοῦσι Καμπανοῖς θάρσος ὡς τὰ
[15, 3]   καὶ χεὶρ ἐγένετο περὶ αὐτοὺς  καρτερά·   ἔπειτα τὰ δεσμωτήρια ἁπάντων, ὅσα
[15, 10]   ἀλλήλων δόξας ἀμφότεροι, Σαυνῖται μὲν  βραδύτερα   τὰ τῶν Ῥωμαίων ἔσεσθαι νομίζοντες,
[15, 8]   πρὸς ὑμᾶς ἐποιησάμεθα ὁμολογίας, ἀλλὰ  δευτέρᾳ   γενεᾷ πρότερον διὰ πολλὰς καὶ
[15, 6]   στράτευμα Κύμην τ´ ἀνασώσειν, ἣν  δευτέρᾳ   γενεᾷ πρότερον ἐξελάσαντες τοὺς Κυμαίους
[15, 3]   εἰς τούτους ἦλθε τοὺς κινδύνους,  μικρὰ   τῶν πρόσθεν ἀναλαβὼν δι´ ὀλίγων
[15, 3]   ἐν Ῥώμῃ βίον ἀνακάμψουσιν, ἔνθα  λυπρὰ   μὲν γῆ, πολλαὶ δὲ
[15, 1]   διὰ τῆς προβολῆς εἰς τὰ  πλευρὰ   βάψων, ἔπειτ´ ἐπιπτάντος αὐτῷ τοῦ
[15, 4]   πλέθρων ὄντα τὸ πλάτος, ξυλίνῃ  γεφύρᾳ   διαβάντες, ἣν ἐν τρισὶ κατεσκεύασαν
[15, 3]   Ῥωμαίων πόλις ἀραμένη καὶ τρισὶ  νικήσασα   μάχαις τοὺς ἀντιταχθέντας ἐβούλετο μὲν
[15, 10]   τὴν ἔξοδον, τε νεωστὶ  καταγραφεῖσα   καὶ περὶ Οὐολούσκους χειμερίζουσα
[15, 3]   καρτερά· ἔπειτα τὰ δεσμωτήρια ἁπάντων,  ὅσα   κατὰ τοὺς ἀγροὺς ἦν, ἐλύετο
[15, 3]   κρίναντες οὐ τοσαῦτα δεινὰ διαθήσουσιν,  ὅσα   πείσονται πρὸς ἡμῶν. χώραν τε
[15, 3]   τὴν ἐπιχείρησιν αὐτῶν εἰς τοὐμφανὲς  ἀγαγοῦσα   μήνυσις, ἣν τῶν συνομοσάντων τινὲς
[15, 10]   καταγραφεῖσα καὶ περὶ Οὐολούσκους  χειμερίζουσα   δύναμις, ἣν εἶχε Κορνήλιος, ἐντὸς
[15, 9]   ἐντυχεῖν, εἰ δ´ αὐτή τι  πλημμελοῦσα   περὶ τὰ τῆς φιλίας ὅρκια
[15, 9]   τοῖς θεοῖς· εἰ μὲν ἄδικα  πάσχουσα   ὑπὸ Σαυνιτῶν Ῥωμαίων πόλις
[15, 7]   καὶ τυχόντες εἰρήνης οἵας ἐβούλεσθε·  τὰ   δὲ τελευταῖα φίλοι γενέσθαι τῆς
[15, 3]   δὲ καὶ κακῶν ἀνάπαυσις οὐδεμία,  τὰ   δὲ τῶν κοινῶν πόνων ἆθλα
[15, 3]   ἐγένετο περὶ αὐτοὺς καρτερά· ἔπειτα  τὰ   δεσμωτήρια ἁπάντων, ὅσα κατὰ τοὺς
[15, 5]   ἡγεμονίας παρανομεῖν, ἀλλὰ καὶ διδόναι  τὰ   δίκαια καὶ λαμβάνειν, καί, εἴ
[15, 8]   ἀντιπροκαλούμεθά τε ὑμᾶς, εἰ βούλεσθε  τὰ   δίκαια ποιεῖν, ἐκχωρεῖν Φρεγέλλης, ἣν
[15, 3]   ὥστε ἀποχρῆν ὑπολήψονταί σφισιν, εἰ  τὰ   ἑαυτῶν ἐάσομεν ἑκάστοις ἔχειν. Ῥωμαῖοι
[15, 10]   ἀποίκους Φρεγελλάνους οἰόμενοι. ἔπειτ´ αὐτοῖς  τὰ   εἰκότα παθεῖν συνέβη. οἱ μὲν
[15, 4]   πολεμίων μακρῷ πλείους γιγνομένας, ἐπὶ  τὰ   ἔργα χωρεῖν ἔγνωσαν. ἐνθυμούμενοι δ´
[15, 9]   κρίσεως διαλῦσαι τὰς διαφορὰς ἐπὶ  τὰ   ἔργα χωρήσαι, βουλάς τ´ ἀγαθὰς
[15, 8]   ὡς ἀφαιρησομένων τοὺς ὑμετέρους ἀποίκους  τὰ   ἴδια, ἀλλ´ ὡς τὰ ἴδια
[15, 8]   ἀποίκους τὰ ἴδια, ἀλλ´ ὡς  τὰ   ἴδια ἑξόντων διὰ φυλακῆς. ἀντιπροκαλούμεθά
[15, 4]   σφέτερα φρονοῦσι Καμπανοῖς θάρσος ὡς  τὰ   κράτιστα προῃρημένοις ἐγγένηται, τοῖς δὲ
[15, 2]   ἤδη σπορολογεῖσθαι τὰς ἀρούρας καὶ  τὰ   κράτιστα τῆς καρποφόρου ἐλωβήσαντο. ~Ὅτι
[15, 10]   διελύθησαν ἐκ τοῦ συλλόγου καὶ  τὰ   λεχθέντα ἐδήλωσαν ἑκάτεροι ταῖς ἑαυτῶν
[15, 2]   σώματα καὶ πλὴν ὅσον ἀνέπνεον  τὰ   λοιπὰ νεκροῖς ὁμοίους. Ἔτι θερμῆς
[15, 3]   εἰ χωρὶς ἀλλήλων γένοιντο καὶ  τὰ   ὅπλα θεῖεν, μὴ δίκας ὑπόσχωσιν
[15, 9]   ἐστιν, οὕτω φανερῶς ἀνῃρηκότων ὑμῶν  τὰ   περὶ τῆς εἰρήνης ὅρκια βουλεύεσθε
[15, 7]   φανερῶς καὶ ἀναισχύντως συγχεόντων ὑμῶν  τὰ   περὶ τῆς φιλίας καὶ συμμαχίας
[15, 1]   ὡς διὰ τῆς προβολῆς εἰς  τὰ   πλευρὰ βάψων, ἔπειτ´ ἐπιπτάντος αὐτῷ
[15, 9]   πρὸς τοὺς θεοὺς ὅσια καὶ  τὰ   πρὸς ἀνθρώπους δίκαια, δικασταὶ δὲ
[15, 3]   διαλεγόμενοι πρὸς ἀλλήλους ὀλίγοι μὲν  τὰ   πρῶτα, ἔπειτα πλείους ἔγνωσαν ἐπιχειρεῖν
[15, 3]   ἀπάτης τινὸς καὶ στρατηγίας κωλῦσαι  τὰ   συμβησόμενα ταῖς πόλεσιν. ἀποστείλας δή
[15, 6]   Καμπανοὶ κατέσχον, καὶ συγκατάξειν ἐπὶ  τὰ   σφέτερα τοὺς περιόντας ἔτι Κυμαίων,
[15, 4]   ἡμέραις, διεξῄεσαν, ἵνα τοῖς μὲν  τὰ   σφέτερα φρονοῦσι Καμπανοῖς θάρσος ὡς
[15, 9]   ἱερούς τε καὶ πατρίους νόμους,  τά   τε πρὸς τοὺς θεοὺς ὅσια
[15, 6]   ἂν δέωνται, τὴν φυλάξουσαν αὐτῶν  τὰ   τείχη, καὶ ταῖς ναυσὶν ἐπιβάτας
[15, 4]   τε πολλαῖς πείραις ἐδήλωσε καὶ  τὰ   τελευταῖα ἐν τῇ Καμπανικῇ παραχειμασίᾳ,
[15, 9]   δ´ αὐτή τι πλημμελοῦσα περὶ  τὰ   τῆς φιλίας ὅρκια προφάσεις κατασκευάζεται
[15, 6]   συνέδρων, καὶ οἵ γε χαριέστατοι  τὰ   τῶν Ῥωμαίων ἔδοξαν φρονεῖν. ἐκείνην
[15, 10]   δόξας ἀμφότεροι, Σαυνῖται μὲν βραδύτερα  τὰ   τῶν Ῥωμαίων ἔσεσθαι νομίζοντες, ὥσπερ
[15, 3]   ἀποροῦντες καὶ ἔτι μᾶλλον οἱ  τὰ   χρέα μὴ δυνάμενοι διαλῦσαι τοῖς
[15, 9]   δ´ ἀπιέναι τήν τε περιβολὴν  κατὰ   κεφαλῆς εἵλκυσε καὶ τὰς χεῖρας
[15, 8]   μὲν ὀψισμοῦ τῆς ἐπὶ τὸν  κατὰ   Λατίνων πόλεμον συμμαχίας οὐ τὸ
[15, 3]   κόρου τῶν ἀγαθῶν πονηροὺς ὑπολογισμοὺς  κατὰ   μικρὸν ἐλάμβανον καὶ συνιόντες ἀλλήλοις
[15, 6]   περὶ τῶν πρεσβειῶν διαγνώσεως, ἀφικόμενοι  κατὰ   πλῆθος εἰς τὴν Νεάπολιν Σαυνιτῶν
[15, 3]   τῶν ὑπάτων Μάρκιον, τὸν  κατὰ   Σαυνιτῶν πόλεμον κλῆρος ἀπένειμεν,
[15, 8]   καὶ φίλοι τῶν Νεαπολιτῶν οἱ  κατὰ   τὴν ἑαυτῶν προαίρεσιν τῇ πόλει
[15, 4]   συμπροπεμπόντων πολλαὶ δ´ εἰσὶ δυσχωρίαι  κατὰ   τὴν ἐκ Ῥώμης εἰς Καμπανίαν
[15, 1]   αὐτῷ Κορβῖνον ἀπὸ τοῦ συναγωνισαμένου  κατὰ   τὴν μονομαχίαν ζῴου· κόρβους γὰρ
[15, 4]   καὶ τὸν ὕπατον καταλιπεῖν καὶ  κατὰ   τῆς πατρίδος ὅπλα ἀναλαβεῖν, τούτους
[15, 5]   αὐτοῖς γενέσθαι φίλην. Ἔτυχον δὲ  κατὰ   τὸν αὐτὸν χρόνον ἀφιγμένοι πρὸς
[15, 1]   τε διετέλεσεν ἐξ ἐκείνου συμβόλῳ  κατὰ   τοῦ κράνους κοσμούμενος κόρακι, καὶ
[15, 3]   ἔπειτα τὰ δεσμωτήρια ἁπάντων, ὅσα  κατὰ   τοὺς ἀγροὺς ἦν, ἐλύετο καὶ
[15, 9]   αἰτιάσασθαι. πάντα γὰρ αὐτῷ πέπρακται  κατὰ   τοὺς ἱερούς τε καὶ πατρίους
[15, 7]   συμμαχίαν, ἔπειτα μηδεμίαν ἐκπέμπειν στρατιὰν  κατὰ   τῶν ἀποίκων τῶν ἡμετέρων μηδὲ
[15, 5]   Καμπανῶν πολλάκις ἐμφανιζόντων καὶ ἀποδυρομένων  κατὰ   τῶν Νεαπολιτῶν, πρέσβεις ἐψηφίσατο πρὸς
[15, 2]   γεμούσας. Ἀνθρώπους πεπονημένους ὑπὸ πολέμου  σώματα   καὶ πλὴν ὅσον ἀνέπνεον τὰ
[15, 9]   Ῥωμαίων πόλις καὶ μὴ δυναμένη  μετὰ   λόγου καὶ κρίσεως διαλῦσαι τὰς
[15, 3]   ἀφικόμενος δὲ εἰς τὴν Καμπανίαν  μετὰ   τῆς στρατιᾶς ἁπάσης εἰς ἑκάστην
[15, 3]   τὴν ὁδὸν στρατοπεδεύονται. ἔπειθ´ οἱ  μετὰ   τοῦ πρεσβευτοῦ καὶ τῶν χιλιάρχων
[15, 3]   γεγονέναι σφῶν τὴν συνωμοσίαν καὶ  μετὰ   τοῦτο δέος, εἰ χωρὶς ἀλλήλων
[15, 9]   ἡμεῖς τυχόντες οὐδὲν ὑποληψόμεθα ἀδικεῖσθαι.  ~Μετὰ   τοῦτο παραλαβὼν τὸν λόγον
[15, 3]   λύσομεν καὶ θεράποντας ἐλευθερώσομεν καὶ  μετὰ   τῶν ἐχθίστων αὐτοῖς Οὐολούσκων τε
[15, 3]   ὀλίγους ἐσκόπουν, τί χρὴ πράττειν.  ἔπειτα   γνώμην τινῶν εἰσηγησαμένων περὶ ἀποστάσεως,
[15, 3]   τὴν φιλοξενίαν τῶν ἀνθρώπων ἐλάμβανον,  ἔπειτα   διαφθειρόμενοι τὰς ψυχὰς ὑπὸ τοῦ
[15, 7]   ἀξιοῦμεν τὴν ἀποσταλεῖσαν Νεαπολίταις συμμαχίαν,  ἔπειτα   μηδεμίαν ἐκπέμπειν στρατιὰν κατὰ τῶν
[15, 3]   ἀλλήλους ὀλίγοι μὲν τὰ πρῶτα,  ἔπειτα   πλείους ἔγνωσαν ἐπιχειρεῖν ταῖς πόλεσι
[15, 3]   χεὶρ ἐγένετο περὶ αὐτοὺς καρτερά·  ἔπειτα   τὰ δεσμωτήρια ἁπάντων, ὅσα κατὰ
[15, 6]   μὲν τὰς ἑαυτῶν εὐεργεσίας διεξῄεσαν,  ἔπειτα   τῆς Ῥωμαίων πόλεως πολλὰ κατηγόρουν,
[15, 3]   ἁπάντων τοὺς μετασχόντας τῆς συνωμοσίας.  ἔπειτα   φιλανθρώπως ἑκάστοις διαλεγόμενος οὓς μὲν
[15, 3]   ἔχοιεν ξενικὴν βοήθειαν, ἔγνω τὸν  ἀπαλλάξαντα   τοῦ πολέμου τὰς πόλεις ὕπατον
[15, 7]   παρακαλεῖν· εἰ δὲ μὴ πᾶσι  δόξαντα   ταῦτα ὑμῖν {ἃ} ἔπραττόν τινες,
[15, 9]   βουλεύεσθε τὸν Ῥωμαίων δῆμον αἰτιάσασθαι.  πάντα   γὰρ αὐτῷ πέπρακται κατὰ τοὺς
[15, 3]   τότε ἦν βίος καὶ  πάντα   τὸν λοιπὸν ἔσται χρόνον, πολύκαρπόν
[15, 10]   ἐκ τοῦ συλλόγου καὶ τὰ  λεχθέντα   ἐδήλωσαν ἑκάτεροι ταῖς ἑαυτῶν πόλεσι,
[15, 3]   τῇ Ῥώμῃ καταγραφείσας δυνάμεις καὶ  ὄντα   ἐν ὁδῷ. δὲ ὕπατος
[15, 4]   ὄνομα, τεττάρων οὐκ ἐλάττω πλέθρων  ὄντα   τὸ πλάτος, ξυλίνῃ γεφύρᾳ διαβάντες,
[15, 4]   Κασιλίνων χώρας καὶ πόλεως φέρεται,  τριάκοντα   τῆς Καπύης ἀπέχοντα στάδια, Οὐολτοῦρνον
[15, 4]   προελθόντες ἐπέκεινα τῆς πόλεως ἀπὸ  τετταράκοντα   σταδίων Καπύης στρατοπεδεύονται ἐν ὑψηλῷ
[15, 4]   πόλεως φέρεται, τριάκοντα τῆς Καπύης  ἀπέχοντα   στάδια, Οὐολτοῦρνον ὄνομα, τεττάρων οὐκ
[15, 10]   Φρεγελλάνους οἰόμενοι. ἔπειτ´ αὐτοῖς τὰ  εἰκότα   παθεῖν συνέβη. οἱ μὲν γὰρ
[15, 3]   πόλεμον κλῆρος ἀπένειμεν, ἤδη  παρειληφότα   τὰς ἐν τῇ Ῥώμῃ καταγραφείσας
[15, 5]   Ἕλλησι, μήτε τοῖς πράττουσι συνεργοῦντας·  μάλιστα   δ´ εἰ δύναιντο θεραπείαις τῶν
[15, 4]   φρονοῦσι Καμπανοῖς θάρσος ὡς τὰ  κράτιστα   προῃρημένοις ἐγγένηται, τοῖς δὲ τἀναντία
[15, 2]   σπορολογεῖσθαι τὰς ἀρούρας καὶ τὰ  κράτιστα   τῆς καρποφόρου ἐλωβήσαντο. ~Ὅτι Κοίντου
[15, 3]   οὔτ´ ἄπορον οὐδὲν οὔτ´ ἀντίπαλον.  Τοιαῦτα   διαλεγόμενοι πρὸς ἀλλήλους ὀλίγοι μὲν
[15, 8]   εἰρηνοδίκας ἐπὶ τοῦτο ἄγοντες ἐληλύθαμεν.  ~Τοιαῦτα   τοῦ Ῥωμαίου λέξαντος βουλευσάμενοι καθ´
[15, 3]   προσποιούμενοι πολεμίους ἡμᾶς κρίναντες οὐ  τοσαῦτα   δεινὰ διαθήσουσιν, ὅσα πείσονται πρὸς
[15, 4]   τὸν ἀπὸ τῶν πολεμίων κίνδυνον.  ταῦτα   διανοηθέντες ἐκκλησίαν συνῆγον, καὶ λέγει
[15, 7]   τοῖς παρελθοῦσιν ὀργὴν ἀποπληρώσειν οἰόμεθα,  ταῦτα   ἔστι· πρῶτον μὲν ἀπάγειν ὑμᾶς
[15, 3]   καὶ τὸ κωλῦσον ἡμᾶς ἔσται  ταῦτα   μέχρι τοῦ παντὸς χρόνου καρποῦσθαι
[15, 7]   εἰ δὲ μὴ πᾶσι δόξαντα  ταῦτα   ὑμῖν {ἃ} ἔπραττόν τινες, ἀλλ´
[15, 3]   Σαυνίτας παρασκευάζεται, καὶ ἔπεισεν ἅπαντας  ταῦτα   ὑπολαβεῖν. ἀφικόμενος δὲ εἰς τὴν
[15, 3]   πρὸς ἀλλήλους ὀλίγοι μὲν τὰ  πρῶτα,   ἔπειτα πλείους ἔγνωσαν ἐπιχειρεῖν ταῖς
[15, 3]   τῶν σημείων, οἱ δ´ ἀποστέλλονται  δίχα   τῶν ἄλλων ὁποιδήποτε, λογισμὸς εἰσῆλθε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007