HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ο  =  27 formes différentes pour 73 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 3]   νῦν ἐστι καὶ τότε ἦν     βίος καὶ πάντα τὸν λοιπὸν
[15, 1]   θυρεὸν ὡς ἀπελάσων τὸν ὄρνιν·     δὲ Ῥωμαῖος ἔτι μετεωρίζοντος τὸ
[15, 1]   ξίφος καὶ ἀναιρεῖ τὸν Κελτόν.     δὲ στρατηγὸς Κάμιλλος χρυσέῳ τοῦτον
[15, 3]   δυνάμεις καὶ ὄντα ἐν ὁδῷ.     δὲ ὕπατος ἀπροσδοκήτου καὶ δεινοῦ
[15, 3]   τὸν κατὰ Σαυνιτῶν πόλεμον     κλῆρος ἀπένειμεν, ἤδη παρειληφότα τὰς
[15, 1]   πολὺς ἐγεγόνει τῇ μάχῃ χρόνος,     μὲν Κελτὸς φέρων ἐπὶ τὸν
[15, 9]   ~Μετὰ τοῦτο παραλαβὼν τὸν λόγον     τῶν Ῥωμαίων εἰρηνοδίκης εἶπεν· Οὐθὲν
[15, 3]   δὲ τῆς ἐξουσίας ταύτης κύριος     ὕπατος, ὅσοις ἦν βουλομένοις ὀψώνια
[15, 3]   ὥστε σὺν δίκῃ πείσονται πᾶν     τι ἂν πάθωσιν αὐτοὶ τῆς
[15, 5]   τῶν δυνατῶν παρασκευάσοντας ἀποστῆναι μὲν  ἀπὸ   Σαυνιτῶν τὴν πόλιν, σφίσι δ´
[15, 4]   καὶ προελθόντες ἐπέκεινα τῆς πόλεως  ἀπὸ   τετταράκοντα σταδίων Καπύης στρατοπεδεύονται ἐν
[15, 7]   ὑμῖν {ἃ} ἔπραττόν τινες, ἀλλ´  ἀπὸ   τῆς ἑαυτῶν γνώμης, παραδοῦναι τοὺς
[15, 1]   ἐκόσμησεν ἐπωνυμίαν θέμενος αὐτῷ Κορβῖνον  ἀπὸ   τοῦ συναγωνισαμένου κατὰ τὴν μονομαχίαν
[15, 1]   ὢν Οὐαλερίου Ποπλικόλα τοῦ συνελευθερώσαντος  ἀπὸ   τῶν βασιλέων τὴν πόλιν, ἐξῄει
[15, 4]   σωφρονεστέρους, δεινότερον ποιήσαντες αὐτοῖς τὸν  ἀπὸ   τῶν ἡγεμόνων φόβον τὸν
[15, 4]   τῶν ἡγεμόνων φόβον τὸν  ἀπὸ   τῶν πολεμίων κίνδυνον. ταῦτα διανοηθέντες
[15, 5]   γένους τῶν Νεαπολιτῶν· καὶ ἕτεροι  ὑπὸ   Νωλάνων ὁμόρων ὄντων καὶ σφόδρα
[15, 2]   πολλῆς εὐδαιμονίας γεμούσας. Ἀνθρώπους πεπονημένους  ὑπὸ   πολέμου σώματα καὶ πλὴν ὅσον
[15, 7]   πράττοντες πολεμίων, πολλαῖς μὲν ἡττηθέντες  ὑπὸ   Ῥωμαίων μάχαις, δεήσει δὲ μεγάλῃ
[15, 9]   θεοῖς· εἰ μὲν ἄδικα πάσχουσα  ὑπὸ   Σαυνιτῶν Ῥωμαίων πόλις καὶ
[15, 5]   ἀφιγμένοι πρὸς τοὺς Νεαπολίτας πρέσβεις  ὑπὸ   Ταραντίνων ἀποσταλέντες, ἄνδρες ἐπιφανεῖς καὶ
[15, 3]   ἐλάμβανον, ἔπειτα διαφθειρόμενοι τὰς ψυχὰς  ὑπὸ   τοῦ κόρου τῶν ἀγαθῶν πονηροὺς
[15, 4]   ἃς οὐ ῥᾴδιον ἦν διελθεῖν  ὑπὸ   τῶν πολεμίων προκαταληφθείσας καί τινα
[15, 6]   μὲν ἦν μέρος εὔλογον καὶ  πρὸ   πολλοῦ δυνάμενον ὁρᾶν τὰς καταληψομένας
[15, 8]   ποιεῖν, ἐκχωρεῖν Φρεγέλλης, ἣν οὐ  πρὸ   πολλοῦ πολέμῳ κρατησάντων ἡμῶν, ὅσπερ
[15, 3]   τινῶν εἰσηγησαμένων περὶ ἀποστάσεως, ἐπαινέσαντες  τὸ   βούλευμα καὶ πίστεις ἀπορρήτους ἐν
[15, 7]   τόπου, πρόφασιν μὲν ἑτέραν ποιούμενοι,  τὸ   δ´ ἀληθὲς ἐπὶ τοὺς ἡμετέρους
[15, 6]   πολέμου συμφορὰς εἰρήνην ἄγειν ἠξίου·  τὸ   δὲ φιλόκαινον καὶ τὰς ἐκ
[15, 2]   λοιπὰ νεκροῖς ὁμοίους. Ἔτι θερμῆς  τὸ   δὴ λεγόμενον οὔσης τῆς τοῦ
[15, 4]   ὅτι πολὺ τῆς στρατιᾶς ἐστι  τὸ   δυσάγωγον καὶ ταῖς ἐπιταγαῖς τῶν
[15, 1]   οἱ πλάττοντες καὶ γράφοντες τοῦτο  τὸ   ζῷον ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἐφήρμοττον.
[15, 8]   κατὰ Λατίνων πόλεμον συμμαχίας οὐ  τὸ   κοινὸν αἴτιον ἐψηφισάμεθα γὰρ ἀποσταλῆναι
[15, 8]   οὐδὲ τούτῳ γε τῷ ἔργῳ  τὸ   κοινὸν ὑμᾶς τῶν Σαυνιτῶν ἠδίκησεν·
[15, 9]   Ῥωμαίων εἰρηνοδίκης εἶπεν· Οὐθὲν ἔτι  τὸ   κωλῦσόν ἐστιν, οὕτω φανερῶς ἀνῃρηκότων
[15, 3]   καθ´ ἑτέρων. τί δὴ καὶ  τὸ   κωλῦσον ἡμᾶς ἔσται ταῦτα μέχρι
[15, 5]   σύμβολα ποιησαμένους πρὸς αὐτούς, καὶ  τὸ   λοιπὸν εἰρήνην ἄγειν πρὸς ἅπαντας
[15, 7]   οἱ Ῥωμαῖοι Σαυνίτας στρατιὰν ἀγείρειν  τὸ   μὲν πρῶτον πρέσβεις ἔπεμψαν, οἱ
[15, 6]   ἐγίνοντο καὶ χειροκρασίαι καὶ προέβη  τὸ   νεῖκος εἰς λίθων βολάς, καὶ
[15, 1]   τὸ ὅπλον ἀκολουθήσας κάτωθεν ὑποφέρει  τὸ   ξίφος καὶ ἀναιρεῖ τὸν Κελτόν.
[15, 1]   δὲ Ῥωμαῖος ἔτι μετεωρίζοντος  τὸ   ὅπλον ἀκολουθήσας κάτωθεν ὑποφέρει τὸ
[15, 3]   καὶ δι´ ὅρκων ἐδίδοσαν ἀλλήλοις  τὸ   πιστόν. ἔφθασε δὲ τὴν ἐπιχείρησιν
[15, 4]   τεττάρων οὐκ ἐλάττω πλέθρων ὄντα  τὸ   πλάτος, ξυλίνῃ γεφύρᾳ διαβάντες, ἣν
[15, 3]   ταῖς πόλεσιν· ἐν οἷς ἦν  τὸ   πλεῖον μέρος ἀνεστίων καὶ καταχρέων
[15, 3]   πράγματος ἀκούσας ἔκρινε μὴ δείξειν  τὸ   πρᾶγμα μηδ´ εἰδέναι δοκεῖν, ἀλλὰ
[15, 3]   μὲν καὶ κατ´ εὐχὴν δέξονται  τὸ   πραχθὲν ἅπασαν ἀξιοῦντες Ἰταλίαν ταῖς
[15, 6]   πόλεμον δαπάνας ἐπιχορηγοῦντες· ἀπωσαμένοις τε  τὸ   Ῥωμαϊκὸν στράτευμα Κύμην τ´ ἀνασώσειν,
[15, 3]   καρποφόρου ἐλωβήσαντο. ~Ὅτι Κοίντου Σερουιλίου  τὸ   τρίτον {ὑπατεύοντος} καὶ Γαίου Μαρκίου
[15, 5]   ἄγειν πρὸς ἅπαντας τοὺς περιοικοῦντας  τὸ   Τυρρηνικὸν πέλαγος, μήτ´ αὐτοὺς ἔργα
[15, 9]   οὐρανόν, ὡς ἔθος ἐστίν, ἀρὰς  ἐποιήσατο   τοῖς θεοῖς· εἰ μὲν ἄδικα
[15, 5]   ἀποδυρομένων κατὰ τῶν Νεαπολιτῶν, πρέσβεις  ἐψηφίσατο   πρὸς τοὺς Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι τοὺς
[15, 3]   τρισὶ νικήσασα μάχαις τοὺς ἀντιταχθέντας  ἐβούλετο   μὲν ἁπάσας ἀπάγειν τὰς δυνάμεις
[15, 3]   προσῄεσαν αὐτοῖς ὁσημέραι, καὶ χεὶρ  ἐγένετο   περὶ αὐτοὺς καρτερά· ἔπειτα τὰ
[15, 3]   ὅσα κατὰ τοὺς ἀγροὺς ἦν,  ἐλύετο   καὶ συνέρρει ~Οἱ δὲ τῶν
[15, 1]   φρενῶν, οὔθ´ ὅπως τὸν ἄνδρα  ἀμύνοιτο   δυνάμενον συμβαλεῖν, οὔθ´ ὅπως τὸν
[15, 1]   συμβαλεῖν, οὔθ´ ὅπως τὸν κόρακα  φυλάττοιτο.   Ὡς δὲ πολὺς ἐγεγόνει τῇ
[15, 6]   οἱ Νεαπολῖται τῆς πατρίδος ἐκπεσόντας  ὑπεδέξαντο   καὶ πάντων ἐποιήσαντο κοινωνοὺς τῶν
[15, 2]   καὶ τὰ κράτιστα τῆς καρποφόρου  ἐλωβήσαντο.   ~Ὅτι Κοίντου Σερουιλίου τὸ τρίτον
[15, 6]   πατρίδος ἐκπεσόντας ὑπεδέξαντο καὶ πάντων  ἐποιήσαντο   κοινωνοὺς τῶν ἰδίων ἀγαθῶν, χώραν
[15, 3]   μήνυσις, ἣν τῶν συνομοσάντων τινὲς  ἐποιήσαντο   πρὸς τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων
[15, 10]   τὰς ἀποκρίσεις τόν τε πόλεμον  ἐψηφίσαντο   καὶ τοὺς ὑπάτους ἀπέστειλαν ἀμφοτέρους·
[15, 5]   πράττουσι συνεργοῦντας· μάλιστα δ´ εἰ  δύναιντο   θεραπείαις τῶν δυνατῶν παρασκευάσοντας ἀποστῆναι
[15, 3]   τοῦτο δέος, εἰ χωρὶς ἀλλήλων  γένοιντο   καὶ τὰ ὅπλα θεῖεν, μὴ
[15, 3]   δὲ ἅπαξ οὗτοι τὰς παρόδους  κατελάβοντο,   πολλοὶ προσῄεσαν αὐτοῖς ὁσημέραι, καὶ
[15, 8]   μάχης οἱ πεμφθέντες ὑφ´ ἡμῶν  ἀφίκοντο.   περὶ δὲ τῆς Νεαπολιτῶν πόλεως,
[15, 6]   πόλεμον συνελάμβανον, καταβοαί τ´ ἀλλήλων  ἐγίνοντο   καὶ χειροκρασίαι καὶ προέβη τὸ
[15, 3]   ταῖς οἰκίαις ἀναλαμβάνοντες τραπέζαις τε  ὑπεδέχοντο   λαμπραῖς καὶ ταῖς ἄλλαις ἐξένιζον
[15, 4]   τῆς πατρίδος ὅπλα ἀναλαβεῖν, τούτους  ᾤοντο   δεῖν πρῶτον ἀποδεῖξαι σωφρονεστέρους, δεινότερον
[15, 6]   τελευτῶντες δὲ τοῦ λόγου θαυμαστὰς  ἐποιοῦντο   τοῖς Νεαπολίταις ὑποσχέσεις, ἐὰν εἰς
[15, 4]   συμμαχίας ἐκαραδόκουν. οἱ δ´ ἄρα  ὑπισχνοῦντο   μὲν αὐτοῖς πλείω τῶν ἱκανῶν,
[15, 7]   μαρτυρόμεθα, καὶ τοὺς εἰρηνοδίκας ἐπὶ  τοῦτο   ἄγοντες ἐληλύθαμεν. ~Τοιαῦτα τοῦ Ῥωμαίου
[15, 3]   σφῶν τὴν συνωμοσίαν καὶ μετὰ  τοῦτο   δέος, εἰ χωρὶς ἀλλήλων γένοιντο
[15, 9]   τυχόντες οὐδὲν ὑποληψόμεθα ἀδικεῖσθαι. ~Μετὰ  τοῦτο   παραλαβὼν τὸν λόγον τῶν
[15, 1]   πάσαις οἱ πλάττοντες καὶ γράφοντες  τοῦτο   τὸ ζῷον ἐπὶ τὴν κεφαλὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007