HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


η  =  39 formes différentes pour 80 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 3]   κακῶν θάτερον ἂν αὐτῇ συνέπεσεν,     δόξαν αἰσχίστην ἐνεγκεῖν ξενοκτονίας
[15, 7]   πρότερον ἄρξαι τῶν ἔργων πρὶν     πειραθῆναι τῶν λόγων. δὲ
[15, 8]   ἐπὶ τὸν ἀγῶνα. τρισὶ γοῦν     τέτταρσιν ἡμέραις ὕστερον τῆς μάχης
[15, 4]   τὸν ἀπὸ τῶν ἡγεμόνων φόβον     τὸν ἀπὸ τῶν πολεμίων κίνδυνον.
[15, 5]   σύμβολα ποιεῖσθαι πρὸς τοὺς Ῥωμαίους     τοὺς ὑπηκόους αὐτῶν μήτε διαλύεσθαι
[15, 3]   δόξαν αἰσχίστην ἐνεγκεῖν ξενοκτονίας     φόνων ἅψασθαι πολιτικῶν. ἀφ´ ἧς
[15, 6]   ἀπελθεῖν. διὰ ταύτας τὰς αἰτίας     βουλὴ τῶν Ῥωμαίων στρατιὰν ἐπὶ
[15, 3]   βίον ἀνακάμψουσιν, ἔνθα λυπρὰ μὲν     γῆ, πολλαὶ δὲ εἰσφοραί, πολέμων
[15, 5]   Καμπανοὺς πολλὰ καὶ μεγάλα ἔβλαπτον.     δὲ βουλὴ τῶν Ῥωμαίων Καμπανῶν
[15, 8]   ἐὰν καταστῶμεν εἰς ἀνάγκην πολέμου.     δὲ παρασκευὴ τῆς στρατιᾶς ἡμῶν
[15, 10]   τε νεωστὶ καταγραφεῖσα καὶ     περὶ Οὐολούσκους χειμερίζουσα δύναμις, ἣν
[15, 9]   μὲν ἄδικα πάσχουσα ὑπὸ Σαυνιτῶν     Ῥωμαίων πόλις καὶ μὴ δυναμένη
[15, 3]   Σαυνιτικὸν πόλεμον ὑπὲρ ἁπάσης Καμπανίας     τῶν Ῥωμαίων πόλις ἀραμένη καὶ
[15, 10]   αἰσθέσθαι τοὺς πολεμίους τὴν ἔξοδον,     τε νεωστὶ καταγραφεῖσα καὶ
[15, 8]   δὲ τῆς Νεαπολιτῶν πόλεως, ἐν     τῶν ἡμετέρων τινές εἰσιν, τοσούτου
[15, 10]   ἔπειτ´ αὐτοῖς τὰ εἰκότα παθεῖν  συνέβη.   οἱ μὲν γὰρ παρασκευαζόμενοι καὶ
[15, 6]   ἀλλήλων ἐγίνοντο καὶ χειροκρασίαι καὶ  προέβη   τὸ νεῖκος εἰς λίθων βολάς,
[15, 3]   ἀνακάμψουσιν, ἔνθα λυπρὰ μὲν  γῆ,   πολλαὶ δὲ εἰσφοραί, πολέμων δὲ
[15, 3]   ὥστε καὶ λέγειν ἐτόλμων· Τί  δὴ   καὶ δράσομεν δεινόν, ἐὰν Καμπανοὺς
[15, 3]   παρανομίας κατάρξαντες καθ´ ἑτέρων. τί  δὴ   καὶ τὸ κωλῦσον ἡμᾶς ἔσται
[15, 2]   νεκροῖς ὁμοίους. Ἔτι θερμῆς τὸ  δὴ   λεγόμενον οὔσης τῆς τοῦ ἀναιρεθέντος
[15, 4]   σκηπτόμενοι κατέτριβον τοὺς χρόνους. ἀπογνόντες  δὴ   τῆς ἐκεῖθεν ἐπικουρίας καὶ τὰς
[15, 3]   τὰ συμβησόμενα ταῖς πόλεσιν. ἀποστείλας  δή   τινας ἅμα τοῖς μηνυταῖς κατασκευαστοὺς
[15, 3]   χιλιάρχῳ παραδοὺς ὡς ἐπὶ χρείας  δή   τινας στρατιωτικὰς ἀπέλυσεν οὗτοι δ´
[15, 8]   οὐδενὶ δικαίῳ σφετερισάμενοι δεύτερον ἔτος  ἤδη   κατέχετε. τούτων ἡμεῖς τυχόντες οὐδὲν
[15, 3]   Σαυνιτῶν πόλεμον κλῆρος ἀπένειμεν,  ἤδη   παρειληφότα τὰς ἐν τῇ Ῥώμῃ
[15, 2]   ἑκάστου πενίαν. Διέφθειραν αὐτῶν ἀκμαζούσας  ἤδη   σπορολογεῖσθαι τὰς ἀρούρας καὶ τὰ
[15, 3]   ταῖς πόλεσι τὰς τότε οὔσας,  ἐπειδὴ   βουλομένοις ἐστὶ τοῖς Καμπανοῖς αὐτὰς
[15, 7]   τὸν καθ´ ἡμῶν πόλεμον ἁπάσῃ  σπουδῇ   καὶ προθυμίᾳ χρώμενοι παρωρμήσατε, μᾶλλον
[15, 6]   Ῥωμαίων στρατιὰν ἐπὶ Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι  ἐβουλεύθη.   ~Ὅτι μαθόντες οἱ Ῥωμαῖοι Σαυνίτας
[15, 6]   μὲν οὖν τὴν ἡμέραν οὐδὲν  ἐξηνέχθη   προβούλευμα, εἰς ἑτέραν δὲ πάλιν
[15, 1]   μονομαχίαν προκαλουμένου τῶν Ῥωμαίων, ὅστις  εἴη   ἀνήρ, Μάρκος Οὐαλέριος, εἷς τῶν
[15, 3]   περιμάχητον χώραν παρέλαβον· ὥστε σὺν  δίκῃ   πείσονται πᾶν τι ἂν
[15, 4]   καὶ τὰ τελευταῖα ἐν τῇ  Καμπανικῇ   παραχειμασίᾳ, ἀφ´ ἧς εἰς τοσαύτην
[15, 3]   αὐτῶν δῃώσομεν, ὅσον ἂν ἡμῖν  δοκῇ,   καὶ δεσμώτας ἐκ τῶν ἀγρῶν
[15, 7]   ὑπὸ Ῥωμαίων μάχαις, δεήσει δὲ  μεγάλῃ   καταλυσάμενοι τὸν πόλεμον καὶ τυχόντες
[15, 5]   καὶ μεγάλα ἔβλαπτον. δὲ  βουλὴ   τῶν Ῥωμαίων Καμπανῶν πολλάκις ἐμφανιζόντων
[15, 6]   διὰ ταύτας τὰς αἰτίας  βουλὴ   τῶν Ῥωμαίων στρατιὰν ἐπὶ Νεαπολίτας
[15, 3]   καὶ δεινοῦ πράγματος ἀκούσας ἔκρινε  μὴ   δείξειν τὸ πρᾶγμα μηδ´ εἰδέναι
[15, 5]   εἴ γε διαφέρονται πρὸς ἀλλήλους,  μὴ   δι´ ὅπλων, ἀλλὰ διὰ λόγων,
[15, 3]   γένοιντο καὶ τὰ ὅπλα θεῖεν,  μὴ   δίκας ὑπόσχωσιν εἰς Ῥώμην ἀπαχθέντες·
[15, 9]   Σαυνιτῶν Ῥωμαίων πόλις καὶ  μὴ   δυναμένη μετὰ λόγου καὶ κρίσεως
[15, 3]   ἔτι μᾶλλον οἱ τὰ χρέα  μὴ   δυνάμενοι διαλῦσαι τοῖς συμβαλοῦσι καὶ
[15, 3]   καὶ ἀπροσδόκητοι κατέσχον, οὓς εἰ  μὴ   θεία τις πρόνοια διεσκέδασε, δυεῖν
[15, 3]   καταλειπομένου· δεομένων δὲ τῶν Καμπανῶν  μὴ   καταλιπεῖν αὐτοὺς συμμάχων ἐρήμους ὡς
[15, 5]   Ῥωμαῖοι τοῦ πολέμου τὴν πρόφασιν,  μὴ   ὀρρωδεῖν, μηδ´ ὡς ἄμαχόν τινα
[15, 7]   τὰς πλεονεξίας παρακαλεῖν· εἰ δὲ  μὴ   πᾶσι δόξαντα ταῦτα ὑμῖν {ἃ}
[15, 5]   μήτ´ αὐτοὺς ἔργα πράττοντας,  μὴ   προσήκει Ἕλλησι, μήτε τοῖς πράττουσι
[15, 7]   ὑμᾶς ἐκρίναμεν ἀποστεῖλαι πρῶτον, καὶ  μὴ   πρότερον ἄρξαι τῶν ἔργων πρὶν
[15, 7]   ἐπὶ δίκην. τούτων τυχόντες ἀρκούμεθα,  μὴ   τυχόντες δὲ θεοὺς καὶ δαίμονας,
[15, 3]   καταλιπόντες εὐδαιμονίαν ἐπὶ τὸν ἐν  Ῥώμῃ   βίον ἀνακάμψουσιν, ἔνθα λυπρὰ μὲν
[15, 1]   ~Τῶν Κελτῶν ἐπιστρατευσάντων τῇ  Ῥώμῃ   καί τινος βασιλέως εἰς μονομαχίαν
[15, 3]   ἤδη παρειληφότα τὰς ἐν τῇ  Ῥώμῃ   καταγραφείσας δυνάμεις καὶ ὄντα ἐν
[15, 3]   τῶν ἄλλων ὁποιδήποτε, λογισμὸς εἰσῆλθε  περιφανῆ   γεγονέναι σφῶν τὴν συνωμοσίαν καὶ
[15, 9]   Ῥωμαίων πόλις καὶ μὴ  δυναμένη   μετὰ λόγου καὶ κρίσεως διαλῦσαι
[15, 3]   Καμπανίας τῶν Ῥωμαίων πόλις  ἀραμένη   καὶ τρισὶ νικήσασα μάχαις τοὺς
[15, 3]   αὐτὰς μένειν, τῇ δ´ οἴκοθεν  ἀφιγμένῃ   σὺν αὐτῷ δυνάμει πολεμεῖν πρὸς
[15, 5]   δυνάμει καὶ τῇ παρὰ Σαυνιτῶν  ἀφιξομένῃ   βοηθείᾳ, ναυτικήν τ´ ἰσχὺν προσληψομένους
[15, 4]   ἐλάττω πλέθρων ὄντα τὸ πλάτος,  ξυλίνῃ   γεφύρᾳ διαβάντες, ἣν ἐν τρισὶ
[15, 8]   τοῖς κινδυνεύουσι βοήθειαν εἰς σωτηρίαν  κοινῇ   παρεχόμεθα, ὥστ´ αὐτοὶ δοκοῦμεν ὑφ´
[15, 3]   τε κατ´ ὀλίγους ἐσκόπουν, τί  χρὴ   πράττειν. ἔπειτα γνώμην τινῶν εἰσηγησαμένων
[15, 7]   ἀναδεῖξαι τὸν καθ´ ἡμῶν πόλεμον  ἁπάσῃ   σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ χρώμενοι παρωρμήσατε,
[15, 3]   ἐστὶ τοῖς Καμπανοῖς αὐτὰς μένειν,  τῇ   δ´ οἴκοθεν ἀφιγμένῃ σὺν αὐτῷ
[15, 4]   ἐδήλωσε καὶ τὰ τελευταῖα ἐν  τῇ   Καμπανικῇ παραχειμασίᾳ, ἀφ´ ἧς εἰς
[15, 1]   φυλάττοιτο. Ὡς δὲ πολὺς ἐγεγόνει  τῇ   μάχῃ χρόνος, μὲν Κελτὸς
[15, 5]   τ´ οἰκείᾳ πιστεύοντας δυνάμει καὶ  τῇ   παρὰ Σαυνιτῶν ἀφιξομένῃ βοηθείᾳ, ναυτικήν
[15, 8]   αὐτῆς πλείονα χρόνον ἀναλώσαντες ἐν  τῇ   παρασκευῇ, καὶ ὑμεῖς αὐτοὶ θᾶττον
[15, 8]   οἱ κατὰ τὴν ἑαυτῶν προαίρεσιν  τῇ   πόλει βοηθοῦντες καί τινες καὶ
[15, 1]   ~Τῶν Κελτῶν ἐπιστρατευσάντων  τῇ   Ῥώμῃ καί τινος βασιλέως εἰς
[15, 3]   ἀπένειμεν, ἤδη παρειληφότα τὰς ἐν  τῇ   Ῥώμῃ καταγραφείσας δυνάμεις καὶ ὄντα
[15, 5]   καὶ ὡς προσῆκεν Ἕλλησι πολεμεῖν,  τῇ   τ´ οἰκείᾳ πιστεύοντας δυνάμει καὶ
[15, 9]   ἔργα χωρήσαι, βουλάς τ´ ἀγαθὰς  αὐτῇ   θεοὺς καὶ δαίμονας ἐπὶ νοῦν
[15, 6]   βουλῆς καὶ πολλῶν ῥηθέντων ἐν  αὐτῇ   λόγων, οὓς αἵ τε πρεσβεῖαι
[15, 3]   διεσκέδασε, δυεῖν κακῶν θάτερον ἂν  αὐτῇ   συνέπεσεν, δόξαν αἰσχίστην ἐνεγκεῖν
[15, 9]   τοῖς πολεμίοις ἐντυχεῖν, εἰ δ´  αὐτή   τι πλημμελοῦσα περὶ τὰ τῆς
[15, 3]   τῆς στρατείας, οὓς δὲ τῷ  πρεσβευτῇ   καὶ τῷ χιλιάρχῳ παραδοὺς ὡς
[15, 8]   πλείονα χρόνον ἀναλώσαντες ἐν τῇ  παρασκευῇ,   καὶ ὑμεῖς αὐτοὶ θᾶττον ἐπειχθέντες
[15, 8]   εἰς ἀνάγκην πολέμου. δὲ  παρασκευὴ   τῆς στρατιᾶς ἡμῶν ἐστιν οὐχ
[15, 1]   Ὡς δὲ πολὺς ἐγεγόνει τῇ  μάχῃ   χρόνος, μὲν Κελτὸς φέρων
[15, 6]   δέωνται, τὴν φυλάξουσαν αὐτῶν τὰ  τείχη,   καὶ ταῖς ναυσὶν ἐπιβάτας καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007