HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ι  =  189 formes différentes pour 462 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 6]   καὶ οἱ συναγορεύοντες αὐταῖς, διέστησαν  αἱ   γνῶμαι τῶν συνέδρων, καὶ οἵ
[15, 6]   ῥηθέντων ἐν αὐτῇ λόγων, οὓς  αἵ   τε πρεσβεῖαι διεξῆλθον καὶ οἱ
[15, 7]   βουλόμενοι τοῦ καθ´ ὑμῶν αὐτοῖς  συνάρασθαι   πολέμου· ἐν δὲ τῷ παρελθόντι
[15, 9]   ὅρκια βουλεύεσθε τὸν Ῥωμαίων δῆμον  αἰτιάσασθαι.   πάντα γὰρ αὐτῷ πέπρακται κατὰ
[15, 1]   τὴν πόλιν, ἐξῄει τῷ Κελτῷ  διαγωνίσασθαι.   ὡς δὲ συνῄεσαν ὁμόσε, κόραξ
[15, 3]   αἰσχίστην ἐνεγκεῖν ξενοκτονίας φόνων  ἅψασθαι   πολιτικῶν. ἀφ´ ἧς δ´ αἰτίας
[15, 3]   πόλεις πρὶν αὐτὸς ἐλθεῖν, προσεσκεύασε  λέγεσθαι   πρὸς τοὺς ἐν ταῖς παραχειμασίαις,
[15, 4]   αὐτῶν τινες, ὥστε καὶ πόλεσιν  ἐπιθέσθαι   καὶ τὸν ὕπατον καταλιπεῖν καὶ
[15, 10]   ὑπάτους ἀπέστειλαν ἀμφοτέρους· καὶ πρὶν  αἰσθέσθαι   τοὺς πολεμίους τὴν ἔξοδον,
[15, 10]   πᾶσαν ἔχοντες παρασκευὴν ἅμα τῷ  πυθέσθαι   τὰς ἀποκρίσεις τόν τε πόλεμον
[15, 7]   ἐβούλεσθε· τὰ δὲ τελευταῖα φίλοι  γενέσθαι   τῆς πόλεως ἡμῶν προθυμηθέντες καὶ
[15, 1]   ἔκοπτεν, ὥστε τὸν Κελτὸν ἔξω  γενέσθαι   τῶν φρενῶν, οὔθ´ ὅπως τὸν
[15, 5]   τὴν πόλιν, σφίσι δ´ αὐτοῖς  γενέσθαι   φίλην. Ἔτυχον δὲ κατὰ τὸν
[15, 3]   ἦν βουλομένοις ὀψώνια καὶ μισθοὺς  φέρεσθαι   τῆς φυλακῆς, τούτους καθίστησιν ἐν
[15, 10]   μὲν βραδύτερα τὰ τῶν Ῥωμαίων  ἔσεσθαι   νομίζοντες, ὥσπερ αὐτοῖς ἔθος ἐστὶ
[15, 3]   ἀπειλοῖεν αὐτοῖς {ἐν} Καμπανοῖς ἔτι  μεθήσεσθαι   τῆς παρούσης εὐδαιμονίας ἔλεγον καὶ
[15, 5]   τοὺς ὑπηκόους αὐτῶν μήτε  διαλύεσθαι   τὴν πρὸς Σαυνίτας φιλίαν. ἐὰν
[15, 2]   πενίαν. Διέφθειραν αὐτῶν ἀκμαζούσας ἤδη  σπορολογεῖσθαι   τὰς ἀρούρας καὶ τὰ κράτιστα
[15, 5]   τοὺς Νεαπολίτας ἀξιώσοντες μήτε σύμβολα  ποιεῖσθαι   πρὸς τοὺς Ῥωμαίους τοὺς
[15, 8]   ὥστ´ αὐτοὶ δοκοῦμεν ὑφ´ ὑμῶν  ἀδικεῖσθαι   μεγάλα. φίλην γὰρ ἡμῶν καὶ
[15, 8]   τούτων ἡμεῖς τυχόντες οὐδὲν ὑποληψόμεθα  ἀδικεῖσθαι.   ~Μετὰ τοῦτο παραλαβὼν τὸν λόγον
[15, 3]   ἀξιοῦντες Ἰταλίαν ταῖς αὑτῶν ἀποικίαις  κρατεῖσθαι·   εἰ δὲ ἀγανακτεῖν προσποιούμενοι πολεμίους
[15, 3]   οἱ πονηρότατοι καὶ οὐχ ὑπομένοντες  ἀφεῖσθαι   τῆς στρατείας ἐντειλάμενος τοῖς ἄγουσιν
[15, 3]   ταῦτα μέχρι τοῦ παντὸς χρόνου  καρποῦσθαι   τἀγαθά; Σαυνῖται μέν γε καὶ
[15, 5]   ἄμαχόν τινα τὴν ἰσχὺν αὐτῶν  καταπεπλῆχθαι,   ἀλλὰ μένειν γενναίως καὶ ὡς
[15, 6]   αὐτῇ λόγων, οὓς αἵ τε  πρεσβεῖαι   διεξῆλθον καὶ οἱ συναγορεύοντες αὐταῖς,
[15, 4]   δὲ συμπροπεμπόντων πολλαὶ δ´ εἰσὶ  δυσχωρίαι   κατὰ τὴν ἐκ Ῥώμης εἰς
[15, 6]   καταβοαί τ´ ἀλλήλων ἐγίνοντο καὶ  χειροκρασίαι   καὶ προέβη τὸ νεῖκος εἰς
[15, 3]   ἄλλαις ἐξένιζον φιλοφροσύναις. πολυτελὴς δὲ  καὶ   ἁβροδίαιτος ἱκανῶς τοῖς Καμπανίαν οἰκοῦσι
[15, 5]   ἄρα καὶ ταύτης δέωνται, πολλὴν  καὶ   ἀγαθήν. ~Συναχθείσης δὲ τῆς βουλῆς
[15, 3]   καταχρέων καὶ τὴν οἴκοι πενίαν  καὶ   ἀγνωσίαν ἀσμένως ἀποδιδρασκόντων. Τούτους οἱ
[15, 7]   πλεονεξίας Φουνδανοὺς παρακαλεῖτε καὶ Φορμιανοὺς  καὶ   ἄλλους τινάς, οἷς ἡμεῖς ἰσοπολιτείας
[15, 1]   ἀκολουθήσας κάτωθεν ὑποφέρει τὸ ξίφος  καὶ   ἀναιρεῖ τὸν Κελτόν. δὲ
[15, 7]   ἰσοπολιτείας μετεδώκαμεν. Οὕτω δὲ φανερῶς  καὶ   ἀναισχύντως συγχεόντων ὑμῶν τὰ περὶ
[15, 5]   τῶν Ῥωμαίων Καμπανῶν πολλάκις ἐμφανιζόντων  καὶ   ἀποδυρομένων κατὰ τῶν Νεαπολιτῶν, πρέσβεις
[15, 3]   ὑπατευόντων κίνδυνοι τὴν Ῥώμην χαλεποὶ  καὶ   ἀπροσδόκητοι κατέσχον, οὓς εἰ μὴ
[15, 3]   οὐδ´ εἰ πάντες νόμοι τε  καὶ   ἄρχοντες τὰς ἐσχάτας τιμωρίας ἀπειλοῖεν
[15, 3]   Σαυνῖται μέν γε καὶ Σιδικῖνοι  καὶ   Αὔσονες καὶ πάντες οἱ περίοικοι
[15, 3]   Κοίντου Σερουιλίου τὸ τρίτον {ὑπατεύοντος}  καὶ   Γαίου Μαρκίου Ῥουτίλου ὑπατευόντων κίνδυνοι
[15, 8]   τοὺς ὑπηκόους ὑμῶν οὐθὲν δεόμεθα·  καὶ   γὰρ ἄνευ Φουνδανῶν καὶ Φορμιανῶν
[15, 1]   εἰκόσιν αὐτοῦ πάσαις οἱ πλάττοντες  καὶ   γράφοντες τοῦτο τὸ ζῷον ἐπὶ
[15, 9]   βουλάς τ´ ἀγαθὰς αὐτῇ θεοὺς  καὶ   δαίμονας ἐπὶ νοῦν ἄγειν, καὶ
[15, 7]   ἀρκούμεθα, μὴ τυχόντες δὲ θεοὺς  καὶ   δαίμονας, οὓς ἐν ταῖς συνθήκαις
[15, 3]   ὁδῷ. δὲ ὕπατος ἀπροσδοκήτου  καὶ   δεινοῦ πράγματος ἀκούσας ἔκρινε μὴ
[15, 3]   δῃώσομεν, ὅσον ἂν ἡμῖν δοκῇ,  καὶ   δεσμώτας ἐκ τῶν ἀγρῶν λύσομεν
[15, 4]   {ζήτει ἐν τῷ περὶ στρατηγημάτων  καὶ   δημηγοριῶν. περὶ τοῦ υἱοῦ Μαλλίου
[15, 8]   τῇ πόλει βοηθοῦντες καί τινες  καὶ   δι´ ἀπορίαν ἴσως βίου μισθοφόροι.
[15, 3]   πλείους ἔγνωσαν ἐπιχειρεῖν ταῖς πόλεσι  καὶ   δι´ ὅρκων ἐδίδοσαν ἀλλήλοις τὸ
[15, 5]   τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας παρανομεῖν, ἀλλὰ  καὶ   διδόναι τὰ δίκαια καὶ λαμβάνειν,
[15, 5]   υἱοῦ Μαλλίου τοῦ μονομαχήσαντος. ~ἀλλὰ  καὶ   διότι τοὺς φίλους αὐτῶν Καμπανοὺς
[15, 6]   πόλεως πολλὰ κατηγόρουν, ὡς ἀπίστου  καὶ   δολίου, τελευτῶντες δὲ τοῦ λόγου
[15, 3]   καὶ λέγειν ἐτόλμων· Τί δὴ  καὶ   δράσομεν δεινόν, ἐὰν Καμπανοὺς ἐκβαλόντες
[15, 5]   διδόναι τὰ δίκαια καὶ λαμβάνειν,  καί,   εἴ γε διαφέρονται πρὸς ἀλλήλους,
[15, 3]   δυνάμει πολεμεῖν πρὸς Σαυνίτας παρασκευάζεται,  καὶ   ἔπεισεν ἅπαντας ταῦτα ὑπολαβεῖν. ἀφικόμενος
[15, 7]   τοὺς ἡμετέρους ἐγνωκότες ἄγειν ἀποίκους·  καὶ   ἐπὶ ταύτας τὰς ἀδίκους πλεονεξίας
[15, 5]   πρόξενοι διὰ γένους τῶν Νεαπολιτῶν·  καὶ   ἕτεροι ὑπὸ Νωλάνων ὁμόρων ὄντων
[15, 3]   τῶν καθ´ ἡμέραν ἀναγκαίων ἀποροῦντες  καὶ   ἔτι μᾶλλον οἱ τὰ χρέα
[15, 10]   ἔξοδον, τε νεωστὶ καταγραφεῖσα  καὶ   περὶ Οὐολούσκους χειμερίζουσα δύναμις,
[15, 4]   ὁδὸν ὄρεσί τε καὶ τέλμασι  καὶ   θαλάτταις καὶ ποταμοῖς ναυσιπόροις διακλειόμεναι,
[15, 3]   δεσμώτας ἐκ τῶν ἀγρῶν λύσομεν  καὶ   θεράποντας ἐλευθερώσομεν καὶ μετὰ τῶν
[15, 3]   πολλαὶ δὲ εἰσφοραί, πολέμων δὲ  καὶ   κακῶν ἀνάπαυσις οὐδεμία, τὰ δὲ
[15, 3]   ἔχειν. Ῥωμαῖοι δὲ ἴσως μὲν  καὶ   κατ´ εὐχὴν δέξονται τὸ πραχθὲν
[15, 4]   ἐπιθέσθαι καὶ τὸν ὕπατον καταλιπεῖν  καὶ   κατὰ τῆς πατρίδος ὅπλα ἀναλαβεῖν,
[15, 3]   ἦν τὸ πλεῖον μέρος ἀνεστίων  καὶ   καταχρέων καὶ τὴν οἴκοι πενίαν
[15, 9]   καὶ μὴ δυναμένη μετὰ λόγου  καὶ   κρίσεως διαλῦσαι τὰς διαφορὰς ἐπὶ
[15, 5]   ἀλλὰ καὶ διδόναι τὰ δίκαια  καὶ   λαμβάνειν, καί, εἴ γε διαφέρονται
[15, 4]   κίνδυνον. ταῦτα διανοηθέντες ἐκκλησίαν συνῆγον,  καὶ   λέγει Μάλλιος· {ζήτει ἐν τῷ
[15, 3]   εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλθον, ὥστε  καὶ   λέγειν ἐτόλμων· Τί δὴ καὶ
[15, 4]   ἱκανῶν, ἐπήρκουν δ´ οὐδὲν ὅτι  καὶ   λόγου ἄξιον, στρατιάν τ´ ἀγείρειν
[15, 5]   τοὺς φίλους αὐτῶν Καμπανοὺς πολλὰ  καὶ   μεγάλα ἔβλαπτον. δὲ βουλὴ
[15, 8]   δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον διὰ πολλὰς  καὶ   μεγάλας εὐεργεσίας, οὐθὲν ἀδικηθέντες ὑμεῖς
[15, 10]   συνέβη. οἱ μὲν γὰρ παρασκευαζόμενοι  καὶ   μέλλοντες ἀπώλεσαν τοὺς καιροὺς τῶν
[15, 3]   περιφανῆ γεγονέναι σφῶν τὴν συνωμοσίαν  καὶ   μετὰ τοῦτο δέος, εἰ χωρὶς
[15, 3]   ἀγρῶν λύσομεν καὶ θεράποντας ἐλευθερώσομεν  καὶ   μετὰ τῶν ἐχθίστων αὐτοῖς Οὐολούσκων
[15, 9]   ὑπὸ Σαυνιτῶν Ῥωμαίων πόλις  καὶ   μὴ δυναμένη μετὰ λόγου καὶ
[15, 7]   πρὸς ὑμᾶς ἐκρίναμεν ἀποστεῖλαι πρῶτον,  καὶ   μὴ πρότερον ἄρξαι τῶν ἔργων
[15, 3]   ὕπατος, ὅσοις ἦν βουλομένοις ὀψώνια  καὶ   μισθοὺς φέρεσθαι τῆς φυλακῆς, τούτους
[15, 3]   ἁβροδίαιτος ἱκανῶς τοῖς Καμπανίαν οἰκοῦσι  καὶ   νῦν ἐστι καὶ τότε ἦν
[15, 6]   οὓς αἵ τε πρεσβεῖαι διεξῆλθον  καὶ   οἱ συναγορεύοντες αὐταῖς, διέστησαν αἱ
[15, 6]   διέστησαν αἱ γνῶμαι τῶν συνέδρων,  καὶ   οἵ γε χαριέστατοι τὰ τῶν
[15, 3]   ἐν τῇ Ῥώμῃ καταγραφείσας δυνάμεις  καὶ   ὄντα ἐν ὁδῷ. δὲ
[15, 1]   δεινὸν εἰς τὸν βάρβαρον ὁρῶν  καί,   ὁπότε μέλλοι πληγὴν ἐκφέρειν, πηδῶν
[15, 3]   οὗτοι δ´ ἦσαν οἱ πονηρότατοι  καὶ   οὐχ ὑπομένοντες ἀφεῖσθαι τῆς στρατείας
[15, 3]   καὶ τότε ἦν βίος  καὶ   πάντα τὸν λοιπὸν ἔσται χρόνον,
[15, 3]   γε καὶ Σιδικῖνοι καὶ Αὔσονες  καὶ   πάντες οἱ περίοικοι τοσούτου δεήσουσι
[15, 6]   Νεαπολῖται τῆς πατρίδος ἐκπεσόντας ὑπεδέξαντο  καὶ   πάντων ἐποιήσαντο κοινωνοὺς τῶν ἰδίων
[15, 7]   καὶ φίλους. Ὧν ἁπάντων ἐπιλαθόμενοι  καὶ   παρ´ οὐδὲν ἡγησάμενοι τοὺς ὅρκους
[15, 6]   ποιῆσαι τὴν τοῦ συμφέροντος αἵρεσιν.  καὶ   παρελθόντες εἰς τὴν ἐκκλησίαν πρῶτον
[15, 9]   πέπρακται κατὰ τοὺς ἱερούς τε  καὶ   πατρίους νόμους, τά τε πρὸς
[15, 3]   περὶ ἀποστάσεως, ἐπαινέσαντες τὸ βούλευμα  καὶ   πίστεις ἀπορρήτους ἐν ἀλλήλοις ποιησάμενοι,
[15, 2]   Ἀνθρώπους πεπονημένους ὑπὸ πολέμου σώματα  καὶ   πλὴν ὅσον ἀνέπνεον τὰ λοιπὰ
[15, 4]   ἀπόνοιαν ἦλθον αὐτῶν τινες, ὥστε  καὶ   πόλεσιν ἐπιθέσθαι καὶ τὸν ὕπατον
[15, 4]   ὃς διὰ τῆς Κασιλίνων χώρας  καὶ   πόλεως φέρεται, τριάκοντα τῆς Καπύης
[15, 6]   ἀγαθήν. ~Συναχθείσης δὲ τῆς βουλῆς  καὶ   πολλῶν ῥηθέντων ἐν αὐτῇ λόγων,
[15, 3]   ἔσται χρόνον, πολύκαρπόν τε πεδιάδα  καὶ   πολύβοτον καὶ πρὸς ὑγίειαν ἀνθρώποις
[15, 4]   τε καὶ τέλμασι καὶ θαλάτταις  καὶ   ποταμοῖς ναυσιπόροις διακλειόμεναι, ἃς οὐ
[15, 4]   τῶν πολεμίων προκαταληφθείσας καί τινα  καὶ   ποταμόν, ὃς διὰ τῆς Κασιλίνων
[15, 9]   καὶ δαίμονας ἐπὶ νοῦν ἄγειν,  καὶ   πράξειεν πᾶσι διδόναι τοῖς πολεμίοις
[15, 10]   καὶ τοὺς ὑπάτους ἀπέστειλαν ἀμφοτέρους·  καὶ   πρὶν αἰσθέσθαι τοὺς πολεμίους τὴν
[15, 6]   ὅσον μὲν ἦν μέρος εὔλογον  καὶ   πρὸ πολλοῦ δυνάμενον ὁρᾶν τὰς
[15, 6]   τ´ ἀλλήλων ἐγίνοντο καὶ χειροκρασίαι  καὶ   προέβη τὸ νεῖκος εἰς λίθων
[15, 4]   ἐγγένηται, τοῖς δὲ τἀναντία δέος.  καὶ   προελθόντες ἐπέκεινα τῆς πόλεως ἀπὸ
[15, 7]   καθ´ ἡμῶν πόλεμον ἁπάσῃ σπουδῇ  καὶ   προθυμίᾳ χρώμενοι παρωρμήσατε, μᾶλλον δ´
[15, 5]   ὑπὸ Ταραντίνων ἀποσταλέντες, ἄνδρες ἐπιφανεῖς  καὶ   πρόξενοι διὰ γένους τῶν Νεαπολιτῶν·
[15, 7]   ἐν τῷ πρὸς Λατίνους πολέμῳ  καὶ   πρὸς Οὐολούσκους συστάντι, οὓς δι´
[15, 3]   πολύκαρπόν τε πεδιάδα καὶ πολύβοτον  καὶ   πρὸς ὑγίειαν ἀνθρώποις γεωργοῦσιν ἀρίστην
[15, 3]   αὐτοῖς Οὐολούσκων τε καὶ Τυρρηνῶν  καὶ   Σαυνιτῶν καὶ τῶν ἔτι ἐνδοιαστῶς
[15, 3]   καρποῦσθαι τἀγαθά; Σαυνῖται μέν γε  καὶ   Σιδικῖνοι καὶ Αὔσονες καὶ πάντες
[15, 3]   δοκεῖν, ἀλλὰ δι´ ἀπάτης τινὸς  καὶ   στρατηγίας κωλῦσαι τὰ συμβησόμενα ταῖς
[15, 6]   ἐξελάσαντες τοὺς Κυμαίους Καμπανοὶ κατέσχον,  καὶ   συγκατάξειν ἐπὶ τὰ σφέτερα τοὺς
[15, 4]   τὰς παρὰ Σαυνιτῶν ἀγοράς τε  καὶ   συμμαχίας ἐκαραδόκουν. οἱ δ´ ἄρα
[15, 7]   ὑμῶν τὰ περὶ τῆς φιλίας  καὶ   συμμαχίας ὅρκια, {ποιοῦντες} πρεσβείαν πρὸς
[15, 7]   γενέσθαι τῆς πόλεως ἡμῶν προθυμηθέντες  καὶ   σύμμαχοι καὶ τοὺς αὐτοὺς Ῥωμαίοις
[15, 8]   ἀδικεῖσθαι μεγάλα. φίλην γὰρ ἡμῶν  καὶ   σύμμαχον οὖσαν τὴν πόλιν ταύτην
[15, 3]   κατὰ τοὺς ἀγροὺς ἦν, ἐλύετο  καὶ   συνέρρει ~Οἱ δὲ τῶν Ῥωμαίων
[15, 3]   πονηροὺς ὑπολογισμοὺς κατὰ μικρὸν ἐλάμβανον  καὶ   συνιόντες ἀλλήλοις ἔλεγον, ὡς ἀνοήτων
[15, 5]   ἕτεροι ὑπὸ Νωλάνων ὁμόρων ὄντων  καὶ   σφόδρα τοὺς Ἕλληνας ἀσπαζομένων, τἀναντία
[15, 2]   ἀκμαζούσας ἤδη σπορολογεῖσθαι τὰς ἀρούρας  καὶ   τὰ κράτιστα τῆς καρποφόρου ἐλωβήσαντο.
[15, 10]   ~Ὡς διελύθησαν ἐκ τοῦ συλλόγου  καὶ   τὰ λεχθέντα ἐδήλωσαν ἑκάτεροι ταῖς
[15, 3]   δέος, εἰ χωρὶς ἀλλήλων γένοιντο  καὶ   τὰ ὅπλα θεῖεν, μὴ δίκας
[15, 9]   τε πρὸς τοὺς θεοὺς ὅσια  καὶ   τὰ πρὸς ἀνθρώπους δίκαια, δικασταὶ
[15, 4]   ἄλλαις τε πολλαῖς πείραις ἐδήλωσε  καὶ   τὰ τελευταῖα ἐν τῇ Καμπανικῇ
[15, 3]   ἀναλαμβάνοντες τραπέζαις τε ὑπεδέχοντο λαμπραῖς  καὶ   ταῖς ἄλλαις ἐξένιζον φιλοφροσύναις. πολυτελὴς
[15, 1]   κατὰ τοῦ κράνους κοσμούμενος κόρακι,  καὶ   ταῖς εἰκόσιν αὐτοῦ πάσαις οἱ
[15, 4]   τῆς στρατιᾶς ἐστι τὸ δυσάγωγον  καὶ   ταῖς ἐπιταγαῖς τῶν ἡγεμόνων ἀπειθές,
[15, 6]   τὴν φυλάξουσαν αὐτῶν τὰ τείχη,  καὶ   ταῖς ναυσὶν ἐπιβάτας καὶ τὴν
[15, 7]   χρώμενοι παρωρμήσατε, μᾶλλον δ´ ἠναγκάσατε  καὶ   τὰς δαπάνας ἐπιχορηγεῖτε καὶ τὴν
[15, 6]   ἄγειν ἠξίου· τὸ δὲ φιλόκαινον  καὶ   τὰς ἐκ τῆς ταραχῆς πλεονεξίας
[15, 4]   ἀπογνόντες δὴ τῆς ἐκεῖθεν ἐπικουρίας  καὶ   τὰς μὲν ἑαυτῶν δυνάμεις ὁρῶντες
[15, 1]   ἔπειτ´ ἐπιπτάντος αὐτῷ τοῦ κόρακος  καὶ   τὰς ὄψεις ὀρύττοντος ἀνέτεινε τὸν
[15, 3]   γυναῖκας αὐτῶν καὶ τοὺς βίους  καὶ   τὰς πόλεις καὶ τὴν περιμάχητον
[15, 9]   τε περιβολὴν κατὰ κεφαλῆς εἵλκυσε  καὶ   τὰς χεῖρας ἀνασχὼν εἰς τὸν
[15, 5]   ἣν Ταραντῖνοι πέμψουσιν, ἐὰν ἄρα  καὶ   ταύτης δέωνται, πολλὴν καὶ ἀγαθήν.
[15, 3]   μεθήσεσθαι τῆς παρούσης εὐδαιμονίας ἔλεγον  καὶ   τελευτῶντες εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλθον,
[15, 6]   τὸ νεῖκος εἰς λίθων βολάς,  καὶ   τελευτῶντες ἐκράτησαν οἱ κακίους τῶν
[15, 4]   Καμπανίαν ἄγουσαν ὁδὸν ὄρεσί τε  καὶ   τέλμασι καὶ θαλάτταις καὶ ποταμοῖς
[15, 5]   τῇ τ´ οἰκείᾳ πιστεύοντας δυνάμει  καὶ   τῇ παρὰ Σαυνιτῶν ἀφιξομένῃ βοηθείᾳ,
[15, 3]   μὴ δυνάμενοι διαλῦσαι τοῖς συμβαλοῦσι  καὶ   τὴν ἀνάγκην ἀποχρῶσαν εἶναι σύμβουλον
[15, 6]   τείχη, καὶ ταῖς ναυσὶν ἐπιβάτας  καὶ   τὴν εἰρεσίαν ἅπασαν παρέξειν, οὐ
[15, 3]   πλεῖον μέρος ἀνεστίων καὶ καταχρέων  καὶ   τὴν οἴκοι πενίαν καὶ ἀγνωσίαν
[15, 3]   τοὺς βίους καὶ τὰς πόλεις  καὶ   τὴν περιμάχητον χώραν παρέλαβον· ὥστε
[15, 7]   ἠναγκάσατε καὶ τὰς δαπάνας ἐπιχορηγεῖτε  καὶ   τὴν πόλιν δι´ ὑμῶν αὐτῶν
[15, 4]   διελθεῖν ὑπὸ τῶν πολεμίων προκαταληφθείσας  καί   τινα καὶ ποταμόν, ὃς διὰ
[15, 8]   ἑαυτῶν προαίρεσιν τῇ πόλει βοηθοῦντες  καί   τινες καὶ δι´ ἀπορίαν ἴσως
[15, 1]   ~Τῶν Κελτῶν ἐπιστρατευσάντων τῇ Ῥώμῃ  καί   τινος βασιλέως εἰς μονομαχίαν προκαλουμένου
[15, 3]   κατάρξαντες καθ´ ἑτέρων. τί δὴ  καὶ   τὸ κωλῦσον ἡμᾶς ἔσται ταῦτα
[15, 5]   λόγων, σύμβολα ποιησαμένους πρὸς αὐτούς,  καὶ   τὸ λοιπὸν εἰρήνην ἄγειν πρὸς
[15, 3]   Λατίνων στησόμεθα. ἠναγκασμένοις δ´ ἀνθρώποις  καὶ   τὸν ἔσχατον περὶ ψυχῆς τρέχουσι
[15, 4]   τινες, ὥστε καὶ πόλεσιν ἐπιθέσθαι  καὶ   τὸν ὕπατον καταλιπεῖν καὶ κατὰ
[15, 3]   Καμπανίαν οἰκοῦσι καὶ νῦν ἐστι  καὶ   τότε ἦν βίος καὶ
[15, 3]   ἐπιξενωθέντες Τυρρηνοῖς τοῖς κατοικοῦσιν αὐτὴν  καὶ   τοὺς ἄνδρας ἅπαντας διαφθείραντες τάς
[15, 7]   πόλεως ἡμῶν προθυμηθέντες καὶ σύμμαχοι  καὶ   τοὺς αὐτοὺς Ῥωμαίοις ὀμόσαντες ἕξειν
[15, 3]   διαφθείραντες τάς τε γυναῖκας αὐτῶν  καὶ   τοὺς βίους καὶ τὰς πόλεις
[15, 7]   ἐν ταῖς συνθήκαις ὠμόσατε, μαρτυρόμεθα,  καὶ   τοὺς εἰρηνοδίκας ἐπὶ τοῦτο ἄγοντες
[15, 3]   ἁπάσης εἰς ἑκάστην παρῄει πόλιν  καὶ   τοὺς ἐν ταῖς φρουραῖς ἀνακαλούμενος
[15, 6]   τὴν Νεάπολιν Σαυνιτῶν οἱ δυνατώτατοι  καὶ   τοὺς προεστηκότας τῶν κοινῶν θεραπείαις
[15, 10]   ἀποκρίσεις τόν τε πόλεμον ἐψηφίσαντο  καὶ   τοὺς ὑπάτους ἀπέστειλαν ἀμφοτέρους· καὶ
[15, 3]   τῶν Ῥωμαίων πόλις ἀραμένη  καὶ   τρισὶ νικήσασα μάχαις τοὺς ἀντιταχθέντας
[15, 3]   τῶν ἐχθίστων αὐτοῖς Οὐολούσκων τε  καὶ   Τυρρηνῶν καὶ Σαυνιτῶν καὶ τῶν
[15, 7]   δὲ μεγάλῃ καταλυσάμενοι τὸν πόλεμον  καὶ   τυχόντες εἰρήνης οἵας ἐβούλεσθε· τὰ
[15, 3]   στρατείας, οὓς δὲ τῷ πρεσβευτῇ  καὶ   τῷ χιλιάρχῳ παραδοὺς ὡς ἐπὶ
[15, 3]   ἡγεμόνας καταλιπόντες, ἐστὶ δ´ οὓς  καὶ   τῶν ἀγόντων σφᾶς στρατιωτῶν πείσαντες
[15, 3]   τε καὶ Τυρρηνῶν καὶ Σαυνιτῶν  καὶ   τῶν ἔτι ἐνδοιαστῶς ἀκροωμένων Λατίνων
[15, 3]   οἱ δὲ ἀσθενεῖς τοῖς βίοις  καὶ   τῶν καθ´ ἡμέραν ἀναγκαίων ἀποροῦντες
[15, 3]   ἔπειθ´ οἱ μετὰ τοῦ πρεσβευτοῦ  καὶ   τῶν χιλιάρχων ἀποστελλόμενοι τοὺς ἡγεμόνας
[15, 8]   χρόνον ἀναλώσαντες ἐν τῇ παρασκευῇ,  καὶ   ὑμεῖς αὐτοὶ θᾶττον ἐπειχθέντες ἐπὶ
[15, 8]   δέ τινές εἰσιν, ὡς πυνθανόμεθα,  καὶ   φίλοι τῶν Νεαπολιτῶν οἱ κατὰ
[15, 7]   αὐτοὺς Ῥωμαίοις ὀμόσαντες ἕξειν ἐχθροὺς  καὶ   φίλους. Ὧν ἁπάντων ἐπιλαθόμενοι καὶ
[15, 7]   τὰς ἀδίκους πλεονεξίας Φουνδανοὺς παρακαλεῖτε  καὶ   Φορμιανοὺς καὶ ἄλλους τινάς, οἷς
[15, 8]   δεόμεθα· καὶ γὰρ ἄνευ Φουνδανῶν  καὶ   Φορμιανῶν ἱκανοὶ βοηθεῖν αὑτοῖς ἐσμεν,
[15, 3]   ἄγουσιν αὐτοὺς εἰς Ῥώμην διακομίσαι  καὶ   φυλάττειν ἐν ἀδήλοις φυλακαῖς, χωρίσαντας
[15, 3]   κατελάβοντο, πολλοὶ προσῄεσαν αὐτοῖς ὁσημέραι,  καὶ   χεὶρ ἐγένετο περὶ αὐτοὺς καρτερά·
[15, 6]   συνελάμβανον, καταβοαί τ´ ἀλλήλων ἐγίνοντο  καὶ   χειροκρασίαι καὶ προέβη τὸ νεῖκος
[15, 7]   λόγων. δὲ προκαλούμεθα ὑμᾶς,  καὶ   ὧν τυχόντες τὴν ἐπὶ τοῖς
[15, 5]   αὐτῶν καταπεπλῆχθαι, ἀλλὰ μένειν γενναίως  καὶ   ὡς προσῆκεν Ἕλλησι πολεμεῖν, τῇ
[15, 6]   τῶν Ῥωμαίων στρατιὰν ἐπὶ Νεαπολίτας  ἀποστεῖλαι   ἐβουλεύθη. ~Ὅτι μαθόντες οἱ Ῥωμαῖοι
[15, 7]   {ποιοῦντες} πρεσβείαν πρὸς ὑμᾶς ἐκρίναμεν  ἀποστεῖλαι   πρῶτον, καὶ μὴ πρότερον ἄρξαι
[15, 5]   πρέσβεις ἐψηφίσατο πρὸς τοὺς Νεαπολίτας  ἀποστεῖλαι   τοὺς ἀξιώσοντας αὐτοὺς μηθὲν εἰς
[15, 4]   οὐκ ἐναντιουμένων, τῶν δὲ συμπροπεμπόντων  πολλαὶ   δ´ εἰσὶ δυσχωρίαι κατὰ τὴν
[15, 3]   ἔνθα λυπρὰ μὲν γῆ,  πολλαὶ   δὲ εἰσφοραί, πολέμων δὲ καὶ
[15, 3]   τῶν πρόσθεν ἀναλαβὼν δι´ ὀλίγων  πειράσομαι   διελθεῖν. ἐν τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ
[15, 6]   οἱ συναγορεύοντες αὐταῖς, διέστησαν αἱ  γνῶμαι   τῶν συνέδρων, καὶ οἵ γε
[15, 3]   μὴ δείξειν τὸ πρᾶγμα μηδ´  εἰδέναι   δοκεῖν, ἀλλὰ δι´ ἀπάτης τινὸς
[15, 9]   ἐπισκοπεῖν ἔσονται θεοί. Μέλλων δ´  ἀπιέναι   τήν τε περιβολὴν κατὰ κεφαλῆς
[15, 4]   καὶ θαλάτταις καὶ ποταμοῖς ναυσιπόροις  διακλειόμεναι,   ἃς οὐ ῥᾴδιον ἦν διελθεῖν
[15, 3]   ἄλλων ὁποιδήποτε, λογισμὸς εἰσῆλθε περιφανῆ  γεγονέναι   σφῶν τὴν συνωμοσίαν καὶ μετὰ
[15, 7]   ἄρξαι τῶν ἔργων πρὶν  πειραθῆναι   τῶν λόγων. δὲ προκαλούμεθα
[15, 8]   τὸ κοινὸν αἴτιον ἐψηφισάμεθα γὰρ  ἀποσταλῆναι   τὴν στρατιὰν ὑμῖν οἱ δὲ
[15, 5]   δύναιντο θεραπείαις τῶν δυνατῶν παρασκευάσοντας  ἀποστῆναι   μὲν ἀπὸ Σαυνιτῶν τὴν πόλιν,
[15, 3]   τῶν ἀγόντων σφᾶς στρατιωτῶν πείσαντες  ἀποστῆναι,   περὶ τὸν αὐτὸν ἱδρύονται τόπον.
[15, 3]   συμβαλοῦσι καὶ τὴν ἀνάγκην ἀποχρῶσαν  εἶναι   σύμβουλον τῶν συμφερόντων σφίσιν ἀποφαίνοντες
[15, 5]   Ῥωμαίων ἡγεμονίας παρανομεῖν, ἀλλὰ καὶ  διδόναι   τὰ δίκαια καὶ λαμβάνειν, καί,
[15, 9]   νοῦν ἄγειν, καὶ πράξειεν πᾶσι  διδόναι   τοῖς πολεμίοις ἐντυχεῖν, εἰ δ´
[15, 7]   ἀλλ´ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν γνώμης,  παραδοῦναι   τοὺς ἄνδρας ἡμῖν ἐπὶ δίκην.
[15, 7]   τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ Νεαπολίτας δεδιότας  ἀναδεῖξαι   τὸν καθ´ ἡμῶν πόλεμον ἁπάσῃ
[15, 4]   ἀναλαβεῖν, τούτους ᾤοντο δεῖν πρῶτον  ἀποδεῖξαι   σωφρονεστέρους, δεινότερον ποιήσαντες αὐτοῖς τὸν
[15, 7]   ἀποστεῖλαι πρῶτον, καὶ μὴ πρότερον  ἄρξαι   τῶν ἔργων πρὶν πειραθῆναι
[15, 6]   διῶκον ἐπὶ τὸν πόλεμον συνελάμβανον,  καταβοαί   τ´ ἀλλήλων ἐγίνοντο καὶ χειροκρασίαι
[15, 3]   παρόδους κατελάβοντο, πολλοὶ προσῄεσαν αὐτοῖς  ὁσημέραι,   καὶ χεὶρ ἐγένετο περὶ αὐτοὺς
[15, 3]   μὲν γῆ, πολλαὶ δὲ  εἰσφοραί,   πολέμων δὲ καὶ κακῶν ἀνάπαυσις
[15, 6]   τὴν βουλὴν ἐπὶ τῷ δήμῳ  ποιῆσαι   τὴν τοῦ συμφέροντος αἵρεσιν. καὶ
[15, 9]   τὰς διαφορὰς ἐπὶ τὰ ἔργα  χωρήσαι,   βουλάς τ´ ἀγαθὰς αὐτῇ θεοὺς
[15, 3]   τοῖς ἄγουσιν αὐτοὺς εἰς Ῥώμην  διακομίσαι   καὶ φυλάττειν ἐν ἀδήλοις φυλακαῖς,
[15, 9]   δυναμένη μετὰ λόγου καὶ κρίσεως  διαλῦσαι   τὰς διαφορὰς ἐπὶ τὰ ἔργα
[15, 3]   οἱ τὰ χρέα μὴ δυνάμενοι  διαλῦσαι   τοῖς συμβαλοῦσι καὶ τὴν ἀνάγκην
[15, 2]   ὠφελειῶν τοῖς στρατιώταις χαριζόμενος, ὥστ´  ἐπικλύσαι   πλούτῳ τὴν ἑκάστου πενίαν. Διέφθειραν
[15, 3]   δι´ ἀπάτης τινὸς καὶ στρατηγίας  κωλῦσαι   τὰ συμβησόμενα ταῖς πόλεσιν. ἀποστείλας
[15, 3]   αὐτῷ δυνάμει πολεμεῖν πρὸς Σαυνίτας  παρασκευάζεται,   καὶ ἔπεισεν ἅπαντας ταῦτα ὑπολαβεῖν.
[15, 9]   τὰ τῆς φιλίας ὅρκια προφάσεις  κατασκευάζεται   τῆς ἔχθρας οὐκ ἀληθεῖς, μήτε
[15, 4]   τῆς Κασιλίνων χώρας καὶ πόλεως  φέρεται,   τριάκοντα τῆς Καπύης ἀπέχοντα στάδια,
[15, 3]   ἀπ´ ἄλλων, ἕως ἂν αὐτὸς  ἀφίκηται.   τοῖς δὲ ἀνδράσιν ἐνθυμουμένοις, ὅτι
[15, 4]   θάρσος ὡς τὰ κράτιστα προῃρημένοις  ἐγγένηται,   τοῖς δὲ τἀναντία δέος. καὶ
[15, 2]   τοῦ ἀναιρεθέντος σποδοῦ. Τὸν οἴκτιστον  ἀπολεῖται   τρόπον ὑπ´ ἀνδρὸς ἐχθροῦ πολιτικῷ
[15, 6]   περιόντας ἔτι Κυμαίων, οὓς οἱ  Νεαπολῖται   τῆς πατρίδος ἐκπεσόντας ὑπεδέξαντο καὶ
[15, 10]   ἔσχον ὑπὲρ ἀλλήλων δόξας ἀμφότεροι,  Σαυνῖται   μὲν βραδύτερα τὰ τῶν Ῥωμαίων
[15, 3]   τοῦ παντὸς χρόνου καρποῦσθαι τἀγαθά;  Σαυνῖται   μέν γε καὶ Σιδικῖνοι καὶ
[15, 7]   τῶν Σαυνιτῶν ἔλεξαν· Ἀδικεῖτε, ἄνδρες  Σαυνῖται,   παραβαίνοντες τὰς ὁμολογίας, ἃς ἐποιήσασθε
[15, 9]   δῆμον αἰτιάσασθαι. πάντα γὰρ αὐτῷ  πέπρακται   κατὰ τοὺς ἱερούς τε καὶ
[15, 3]   ἀπολύονται τῶν σημείων, οἱ δ´  ἀποστέλλονται   δίχα τῶν ἄλλων ὁποιδήποτε, λογισμὸς
[15, 3]   ἴσως μὲν καὶ κατ´ εὐχὴν  δέξονται   τὸ πραχθὲν ἅπασαν ἀξιοῦντες Ἰταλίαν
[15, 5]   καὶ λαμβάνειν, καί, εἴ γε  διαφέρονται   πρὸς ἀλλήλους, μὴ δι´ ὅπλων,
[15, 9]   ὁμολογίαις οἱ λαχόντες πολέμους ἐπισκοπεῖν  ἔσονται   θεοί. Μέλλων δ´ ἀπιέναι τήν
[15, 3]   χώραν παρέλαβον· ὥστε σὺν δίκῃ  πείσονται   πᾶν τι ἂν πάθωσιν
[15, 3]   οὐ τοσαῦτα δεινὰ διαθήσουσιν, ὅσα  πείσονται   πρὸς ἡμῶν. χώραν τε γὰρ
[15, 4]   πόλεως ἀπὸ τετταράκοντα σταδίων Καπύης  στρατοπεδεύονται   ἐν ὑψηλῷ τόπῳ θέντες τὸν
[15, 3]   χωρίοις παρ´ αὐτὴν τὴν ὁδὸν  στρατοπεδεύονται.   ἔπειθ´ οἱ μετὰ τοῦ πρεσβευτοῦ
[15, 3]   κορυφαιότατοι τῆς συνωμοσίας οἱ μὲν  ἀπολύονται   τῶν σημείων, οἱ δ´ ἀποστέλλονται
[15, 3]   πείσαντες ἀποστῆναι, περὶ τὸν αὐτὸν  ἱδρύονται   τόπον. ὡς δὲ ἅπαξ οὗτοι
[15, 3]   ἡμᾶς γε στρατεύειν, ὥστε ἀποχρῆν  ὑπολήψονταί   σφισιν, εἰ τὰ ἑαυτῶν ἐάσομεν
[15, 5]   πέμψουσιν, ἐὰν ἄρα καὶ ταύτης  δέωνται,   πολλὴν καὶ ἀγαθήν. ~Συναχθείσης δὲ
[15, 6]   στρατιάν τε πέμψειν, ὅσης ἂν  δέωνται,   τὴν φυλάξουσαν αὐτῶν τὰ τείχη,
[15, 5]   Σαυνίτας φιλίαν. ἐὰν δὲ ταύτην  ποιήσωνται   Ῥωμαῖοι τοῦ πολέμου τὴν πρόφασιν,
[15, 9]   καὶ τὰ πρὸς ἀνθρώπους δίκαια,  δικασταὶ   δὲ τῶν μενόντων ἐν ταῖς
[15, 3]   δὴ καὶ τὸ κωλῦσον ἡμᾶς  ἔσται   ταῦτα μέχρι τοῦ παντὸς χρόνου
[15, 3]   βίος καὶ πάντα τὸν λοιπὸν  ἔσται   χρόνον, πολύκαρπόν τε πεδιάδα καὶ
[15, 8]   διὰ φυλακῆς. ἀντιπροκαλούμεθά τε ὑμᾶς,  εἰ   βούλεσθε τὰ δίκαια ποιεῖν, ἐκχωρεῖν
[15, 9]   πᾶσι διδόναι τοῖς πολεμίοις ἐντυχεῖν,  εἰ   δ´ αὐτή τι πλημμελοῦσα περὶ
[15, 3]   Ἰταλίαν ταῖς αὑτῶν ἀποικίαις κρατεῖσθαι·  εἰ   δὲ ἀγανακτεῖν προσποιούμενοι πολεμίους ἡμᾶς
[15, 7]   ἐπὶ πάσας τὰς πλεονεξίας παρακαλεῖν·  εἰ   δὲ μὴ πᾶσι δόξαντα ταῦτα
[15, 5]   τοῖς πράττουσι συνεργοῦντας· μάλιστα δ´  εἰ   δύναιντο θεραπείαις τῶν δυνατῶν παρασκευάσοντας
[15, 9]   ἐστίν, ἀρὰς ἐποιήσατο τοῖς θεοῖς·  εἰ   μὲν ἄδικα πάσχουσα ὑπὸ Σαυνιτῶν
[15, 3]   χαλεποὶ καὶ ἀπροσδόκητοι κατέσχον, οὓς  εἰ   μὴ θεία τις πρόνοια διεσκέδασε,
[15, 3]   ὡς ἐπιθησομένων σφίσι τῶν Σαυνιτῶν,  εἰ   μηδεμίαν ἔχοιεν ξενικὴν βοήθειαν, ἔγνω
[15, 3]   ἀποφαίνοντες ἄνευ τοῦ καλοῦ, οὐδ´  εἰ   πάντες νόμοι τε καὶ ἄρχοντες
[15, 3]   στρατεύειν, ὥστε ἀποχρῆν ὑπολήψονταί σφισιν,  εἰ   τὰ ἑαυτῶν ἐάσομεν ἑκάστοις ἔχειν.
[15, 3]   ὡς ἀνοήτων ἀνθρώπων ποιήσουσιν ἔργον,  εἰ   τοσαύτην καταλιπόντες εὐδαιμονίαν ἐπὶ τὸν
[15, 3]   συνωμοσίαν καὶ μετὰ τοῦτο δέος,  εἰ   χωρὶς ἀλλήλων γένοιντο καὶ τὰ
[15, 5]   τὰ δίκαια καὶ λαμβάνειν, καί,  εἴ   γε διαφέρονται πρὸς ἀλλήλους, μὴ
[15, 8]   εἰσιν, τοσούτου δέομεν ἀδικεῖν ὑμᾶς,  εἴ   τινα τοῖς κινδυνεύουσι βοήθειαν εἰς
[15, 1]   καθεζόμενος ἐπὶ τοῦ κράνους αὐτοῦ  ἐκεκράγει   τε δεινὸν εἰς τὸν βάρβαρον
[15, 4]   ταῦτα διανοηθέντες ἐκκλησίαν συνῆγον, καὶ  λέγει   Μάλλιος· {ζήτει ἐν τῷ περὶ
[15, 1]   ἀπὸ τῶν βασιλέων τὴν πόλιν,  ἐξῄει   τῷ Κελτῷ διαγωνίσασθαι. ὡς δὲ
[15, 3]   τῆς στρατιᾶς ἁπάσης εἰς ἑκάστην  παρῄει   πόλιν καὶ τοὺς ἐν ταῖς
[15, 5]   αὐτοὺς ἔργα πράττοντας, μὴ  προσήκει   Ἕλλησι, μήτε τοῖς πράττουσι συνεργοῦντας·
[15, 8]   κατὰ τὴν ἑαυτῶν προαίρεσιν τῇ  πόλει   βοηθοῦντες καί τινες καὶ δι´
[15, 5]   πολεμεῖν, τῇ τ´ οἰκείᾳ πιστεύοντας  δυνάμει   καὶ τῇ παρὰ Σαυνιτῶν ἀφιξομένῃ
[15, 3]   δ´ οἴκοθεν ἀφιγμένῃ σὺν αὐτῷ  δυνάμει   πολεμεῖν πρὸς Σαυνίτας παρασκευάζεται, καὶ
[15, 1]   κόρακα φυλάττοιτο. Ὡς δὲ πολὺς  ἐγεγόνει   τῇ μάχῃ χρόνος, μὲν
[15, 1]   μετεωρίζοντος τὸ ὅπλον ἀκολουθήσας κάτωθεν  ὑποφέρει   τὸ ξίφος καὶ ἀναιρεῖ τὸν
[15, 1]   κάτωθεν ὑποφέρει τὸ ξίφος καὶ  ἀναιρεῖ   τὸν Κελτόν. δὲ στρατηγὸς
[15, 3]   τοὺς ἀγροὺς ἦν, ἐλύετο καὶ  συνέρρει   ~Οἱ δὲ τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι
[15, 7]   μὲν ἡττηθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων μάχαις,  δεήσει   δὲ μεγάλῃ καταλυσάμενοι τὸν πόλεμον
[15, 4]   ἐκκλησίαν συνῆγον, καὶ λέγει Μάλλιος·  {ζήτει   ἐν τῷ περὶ στρατηγημάτων καὶ
[15, 1]   τὰς παρειάς, τοτὲ δὲ τῷ  ῥύγχει   τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔκοπτεν, ὥστε τὸν
[15, 1]   συμβόλῳ κατὰ τοῦ κράνους κοσμούμενος  κόρακι,   καὶ ταῖς εἰκόσιν αὐτοῦ πάσαις
[15, 8]   ἐστὶ νόμος κτήσεως δικαιότατος, ὑμεῖς  οὐδενὶ   δικαίῳ σφετερισάμενοι δεύτερον ἔτος ἤδη
[15, 3]   οἱ μὲν ἀπολύονται τῶν σημείων,  οἱ   δ´ ἀποστέλλονται δίχα τῶν ἄλλων
[15, 4]   ἀγοράς τε καὶ συμμαχίας ἐκαραδόκουν.  οἱ   δ´ ἄρα ὑπισχνοῦντο μὲν αὐτοῖς
[15, 3]   κοινῶν πόνων ἆθλα παρ´ ὀλίγοις.  οἱ   δὲ ἀσθενεῖς τοῖς βίοις καὶ
[15, 7]   τὸ μὲν πρῶτον πρέσβεις ἔπεμψαν,  οἱ   δὲ προχειρισθέντες ἐκ τῶν βουλευτῶν
[15, 8]   γὰρ ἀποσταλῆναι τὴν στρατιὰν ὑμῖν  οἱ   δὲ τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντες αὐτῆς
[15, 4]   ἀγροὺς ἦν, ἐλύετο καὶ συνέρρει  ~Οἱ   δὲ τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι πᾶσαν
[15, 6]   πλῆθος εἰς τὴν Νεάπολιν Σαυνιτῶν  οἱ   δυνατώτατοι καὶ τοὺς προεστηκότας τῶν
[15, 6]   λίθων βολάς, καὶ τελευτῶντες ἐκράτησαν  οἱ   κακίους τῶν κρειττόνων, ὥστε τοὺς
[15, 6]   προσθήσειν τοῖς Νεαπολίταις, ἐξ ἧς  οἱ   Καμπανοὶ κατεῖχον πάνυ πολλήν. Τῶν
[15, 3]   καὶ ἀγνωσίαν ἀσμένως ἀποδιδρασκόντων. Τούτους  οἱ   Καμπανοὶ ταῖς οἰκίαις ἀναλαμβάνοντες τραπέζαις
[15, 8]   πυνθανόμεθα, καὶ φίλοι τῶν Νεαπολιτῶν  οἱ   κατὰ τὴν ἑαυτῶν προαίρεσιν τῇ
[15, 3]   δὲ ἀνδράσιν ἐνθυμουμένοις, ὅτι πάντες  οἱ   κορυφαιότατοι τῆς συνωμοσίας οἱ μὲν
[15, 9]   τῶν μενόντων ἐν ταῖς ὁμολογίαις  οἱ   λαχόντες πολέμους ἐπισκοπεῖν ἔσονται θεοί.
[15, 3]   πάντες οἱ κορυφαιότατοι τῆς συνωμοσίας  οἱ   μὲν ἀπολύονται τῶν σημείων, οἱ
[15, 10]   αὐτοῖς τὰ εἰκότα παθεῖν συνέβη.  οἱ   μὲν γὰρ παρασκευαζόμενοι καὶ μέλλοντες
[15, 3]   αὐτὴν τὴν ὁδὸν στρατοπεδεύονται. ἔπειθ´  οἱ   μετὰ τοῦ πρεσβευτοῦ καὶ τῶν
[15, 6]   τοὺς περιόντας ἔτι Κυμαίων, οὓς  οἱ   Νεαπολῖται τῆς πατρίδος ἐκπεσόντας ὑπεδέξαντο
[15, 8]   τέτταρσιν ἡμέραις ὕστερον τῆς μάχης  οἱ   πεμφθέντες ὑφ´ ἡμῶν ἀφίκοντο. περὶ
[15, 3]   Σιδικῖνοι καὶ Αὔσονες καὶ πάντες  οἱ   περίοικοι τοσούτου δεήσουσι Καμπανοῖς τιμωροῦντες
[15, 1]   καὶ ταῖς εἰκόσιν αὐτοῦ πάσαις  οἱ   πλάττοντες καὶ γράφοντες τοῦτο τὸ
[15, 3]   στρατιωτικὰς ἀπέλυσεν οὗτοι δ´ ἦσαν  οἱ   πονηρότατοι καὶ οὐχ ὑπομένοντες ἀφεῖσθαι
[15, 8]   Ῥωμαίου λέξαντος βουλευσάμενοι καθ´ αὑτοὺς  οἱ   πρόβουλοι τῶν Σαυνιτῶν τοιαύτην ἐξήνεγκαν
[15, 1]   τὴν μονομαχίαν ζῴου· κόρβους γὰρ  οἱ   Ῥωμαῖοι καλοῦσι τοὺς κόρακας· αὐτός
[15, 7]   Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι ἐβουλεύθη. ~Ὅτι μαθόντες  οἱ   Ῥωμαῖοι Σαυνίτας στρατιὰν ἀγείρειν τὸ
[15, 6]   αἵ τε πρεσβεῖαι διεξῆλθον καὶ  οἱ   συναγορεύοντες αὐταῖς, διέστησαν αἱ γνῶμαι
[15, 3]   ἀναγκαίων ἀποροῦντες καὶ ἔτι μᾶλλον  οἱ   τὰ χρέα μὴ δυνάμενοι διαλῦσαι
[15, 3]   πίστεις ἀπορρήτους ἐν ἀλλήλοις ποιησάμενοι,  οἱ   τῆς στρατείας ἀφειμένοι περὶ Ταρρακίναν
[15, 3]   κατ´ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀγαπητῶς  οἱ   φρουροὶ τὴν φιλοξενίαν τῶν ἀνθρώπων
[15, 6]   αἱ γνῶμαι τῶν συνέδρων, καὶ  οἵ   γε χαριέστατοι τὰ τῶν Ῥωμαίων
[15, 3]   ἀντίπαλον. Τοιαῦτα διαλεγόμενοι πρὸς ἀλλήλους  ὀλίγοι   μὲν τὰ πρῶτα, ἔπειτα πλείους
[15, 9]   οἱ λαχόντες πολέμους ἐπισκοπεῖν ἔσονται  θεοί.   Μέλλων δ´ ἀπιέναι τήν τε
[15, 10]   ἀπώλεσαν τοὺς καιροὺς τῶν πράξεων,  Ῥωμαῖοι   δ´ ἐν ἑτοίμῳ πᾶσαν ἔχοντες
[15, 10]   ποιεῖν, ὅτε μέλλοιεν ἄρχειν πολέμου,  Ῥωμαῖοι   δ´ ἐν ὀλίγῳ τὴν Σαυνιτῶν
[15, 3]   τὰ ἑαυτῶν ἐάσομεν ἑκάστοις ἔχειν.  Ῥωμαῖοι   δὲ ἴσως μὲν καὶ κατ´
[15, 1]   μονομαχίαν ζῴου· κόρβους γὰρ οἱ  Ῥωμαῖοι   καλοῦσι τοὺς κόρακας· αὐτός τε
[15, 7]   ἀποστεῖλαι ἐβουλεύθη. ~Ὅτι μαθόντες οἱ  Ῥωμαῖοι   Σαυνίτας στρατιὰν ἀγείρειν τὸ μὲν
[15, 5]   φιλίαν. ἐὰν δὲ ταύτην ποιήσωνται  Ῥωμαῖοι   τοῦ πολέμου τὴν πρόφασιν, μὴ
[15, 3]   ἀνεστίων καὶ καταχρέων καὶ τὴν  οἴκοι   πενίαν καὶ ἀγνωσίαν ἀσμένως ἀποδιδρασκόντων.
[15, 3]   καὶ Αὔσονες καὶ πάντες οἱ  περίοικοι   τοσούτου δεήσουσι Καμπανοῖς τιμωροῦντες ἐφ´
[15, 7]   οἵας ἐβούλεσθε· τὰ δὲ τελευταῖα  φίλοι   γενέσθαι τῆς πόλεως ἡμῶν προθυμηθέντες
[15, 8]   τινές εἰσιν, ὡς πυνθανόμεθα, καὶ  φίλοι   τῶν Νεαπολιτῶν οἱ κατὰ τὴν
[15, 1]   τὸν βάρβαρον ὁρῶν καί, ὁπότε  μέλλοι   πληγὴν ἐκφέρειν, πηδῶν ἐπ´ αὐτὸν
[15, 3]   ἅπαξ οὗτοι τὰς παρόδους κατελάβοντο,  πολλοὶ   προσῄεσαν αὐτοῖς ὁσημέραι, καὶ χεὶρ
[15, 8]   λέξαντος βουλευσάμενοι καθ´ αὑτοὺς οἱ  πρόβουλοι   τῶν Σαυνιτῶν τοιαύτην ἐξήνεγκαν ἀπόκρισιν·
[15, 3]   τοῦ καλοῦ, οὐδ´ εἰ πάντες  νόμοι   τε καὶ ἄρχοντες τὰς ἐσχάτας
[15, 8]   γὰρ ἄνευ Φουνδανῶν καὶ Φορμιανῶν  ἱκανοὶ   βοηθεῖν αὑτοῖς ἐσμεν, ἐὰν καταστῶμεν
[15, 6]   τοῖς Νεαπολίταις, ἐξ ἧς οἱ  Καμπανοὶ   κατεῖχον πάνυ πολλήν. Τῶν δὲ
[15, 6]   γενεᾷ πρότερον ἐξελάσαντες τοὺς Κυμαίους  Καμπανοὶ   κατέσχον, καὶ συγκατάξειν ἐπὶ τὰ
[15, 3]   ἀγνωσίαν ἀσμένως ἀποδιδρασκόντων. Τούτους οἱ  Καμπανοὶ   ταῖς οἰκίαις ἀναλαμβάνοντες τραπέζαις τε
[15, 3]   μᾶλλον οἱ τὰ χρέα μὴ  δυνάμενοι   διαλῦσαι τοῖς συμβαλοῦσι καὶ τὴν
[15, 7]   ἁπάντων ἐπιλαθόμενοι καὶ παρ´ οὐδὲν  ἡγησάμενοι   τοὺς ὅρκους ἐγκατελείπετε μὲν ἡμᾶς
[15, 3]   καὶ πίστεις ἀπορρήτους ἐν ἀλλήλοις  ποιησάμενοι,   οἱ τῆς στρατείας ἀφειμένοι περὶ
[15, 3]   πρότερον οὐκ ἐκ τοῦ δικαίου  κτησάμενοι   τὴν γῆν κατέσχον, ἀλλ´ ἐπιξενωθέντες
[15, 8]   κτήσεως δικαιότατος, ὑμεῖς οὐδενὶ δικαίῳ  σφετερισάμενοι   δεύτερον ἔτος ἤδη κατέχετε. τούτων
[15, 8]   ἐληλύθαμεν. ~Τοιαῦτα τοῦ Ῥωμαίου λέξαντος  βουλευσάμενοι   καθ´ αὑτοὺς οἱ πρόβουλοι τῶν
[15, 7]   Ῥωμαίων μάχαις, δεήσει δὲ μεγάλῃ  καταλυσάμενοι   τὸν πόλεμον καὶ τυχόντες εἰρήνης
[15, 6]   προεστηκότας τῶν κοινῶν θεραπείαις τισὶν  οἰκειωσάμενοι   πείθουσι τὴν βουλὴν ἐπὶ τῷ
[15, 5]   δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον  ἀφιγμένοι   πρὸς τοὺς Νεαπολίτας πρέσβεις ὑπὸ
[15, 3]   ἀλλήλοις ποιησάμενοι, οἱ τῆς στρατείας  ἀφειμένοι   περὶ Ταρρακίναν πόλιν ἐν ἐπιτηδείοις
[15, 3]   ἄπορον οὐδὲν οὔτ´ ἀντίπαλον. Τοιαῦτα  διαλεγόμενοι   πρὸς ἀλλήλους ὀλίγοι μὲν τὰ
[15, 10]   παθεῖν συνέβη. οἱ μὲν γὰρ  παρασκευαζόμενοι   καὶ μέλλοντες ἀπώλεσαν τοὺς καιροὺς
[15, 7]   ἐχθροὺς καὶ φίλους. Ὧν ἁπάντων  ἐπιλαθόμενοι   καὶ παρ´ οὐδὲν ἡγησάμενοι τοὺς
[15, 10]   ἐπὶ τοὺς αὑτῶν ἀποίκους Φρεγελλάνους  οἰόμενοι.   ἔπειτ´ αὐτοῖς τὰ εἰκότα παθεῖν
[15, 6]   τῆς περὶ τῶν πρεσβειῶν διαγνώσεως,  ἀφικόμενοι   κατὰ πλῆθος εἰς τὴν Νεάπολιν
[15, 3]   τοῦ πρεσβευτοῦ καὶ τῶν χιλιάρχων  ἀποστελλόμενοι   τοὺς ἡγεμόνας καταλιπόντες, ἐστὶ δ´
[15, 7]   δι´ ὑμᾶς ἐχθροὺς ἔχομεν οὐ  βουλόμενοι   τοῦ καθ´ ὑμῶν αὐτοῖς συνάρασθαι
[15, 3]   φιλοξενίαν τῶν ἀνθρώπων ἐλάμβανον, ἔπειτα  διαφθειρόμενοι   τὰς ψυχὰς ὑπὸ τοῦ κόρου
[15, 4]   τ´ ἀγείρειν ἐκ πάσης πόλεως  σκηπτόμενοι   κατέτριβον τοὺς χρόνους. ἀπογνόντες δὴ
[15, 7]   ἐποιήσασθε πρὸς ἡμᾶς, ὄνομα μὲν  ὑποδυόμενοι   συμμάχων, ἔργα δὲ πράττοντες πολεμίων,
[15, 7]   ἀγείροντες τόπου, πρόφασιν μὲν ἑτέραν  ποιούμενοι,   τὸ δ´ ἀληθὲς ἐπὶ τοὺς
[15, 3]   ἀποικίαις κρατεῖσθαι· εἰ δὲ ἀγανακτεῖν  προσποιούμενοι   πολεμίους ἡμᾶς κρίναντες οὐ τοσαῦτα
[15, 4]   ἐπὶ τὰ ἔργα χωρεῖν ἔγνωσαν.  ἐνθυμούμενοι   δ´ ὅτι πολὺ τῆς στρατιᾶς
[15, 7]   πόλεμον ἁπάσῃ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ  χρώμενοι   παρωρμήσατε, μᾶλλον δ´ ἠναγκάσατε καὶ
[15, 8]   κοινὸν ὑμᾶς τῶν Σαυνιτῶν ἠδίκησεν·  ἰδιόξενοι   δέ τινές εἰσιν, ὡς πυνθανόμεθα,
[15, 5]   Ταραντίνων ἀποσταλέντες, ἄνδρες ἐπιφανεῖς καὶ  πρόξενοι   διὰ γένους τῶν Νεαπολιτῶν· καὶ
[15, 3]   τἀγαθά; Σαυνῖται μέν γε καὶ  Σιδικῖνοι   καὶ Αὔσονες καὶ πάντες οἱ
[15, 5]   προσληψομένους ἔξω τῆς ἑαυτῶν, ἣν  Ταραντῖνοι   πέμψουσιν, ἐὰν ἄρα καὶ ταύτης
[15, 3]   καὶ Γαίου Μαρκίου Ῥουτίλου ὑπατευόντων  κίνδυνοι   τὴν Ῥώμην χαλεποὶ καὶ ἀπροσδόκητοι
[15, 3]   Ῥουτίλου ὑπατευόντων κίνδυνοι τὴν Ῥώμην  χαλεποὶ   καὶ ἀπροσδόκητοι κατέσχον, οὓς εἰ
[15, 10]   συλλόγου καὶ τὰ λεχθέντα ἐδήλωσαν  ἑκάτεροι   ταῖς ἑαυτῶν πόλεσι, τὰς ἐναντίας
[15, 5]   διὰ γένους τῶν Νεαπολιτῶν· καὶ  ἕτεροι   ὑπὸ Νωλάνων ὁμόρων ὄντων καὶ
[15, 10]   ἐναντίας ἔσχον ὑπὲρ ἀλλήλων δόξας  ἀμφότεροι,   Σαυνῖται μὲν βραδύτερα τὰ τῶν
[15, 8]   καὶ δι´ ἀπορίαν ἴσως βίου  μισθοφόροι.   φέρειν δὲ τοὺς ὑπηκόους ὑμῶν
[15, 3]   ἀρχὰς μὲν οὖν ἀγαπητῶς οἱ  φρουροὶ   τὴν φιλοξενίαν τῶν ἀνθρώπων ἐλάμβανον,
[15, 4]   συνέρρει ~Οἱ δὲ τῶν Ῥωμαίων  ὕπατοι   πᾶσαν τὴν μεταξὺ γῆν ἀδεῶς
[15, 3]   ἀνδράσιν ἐνθυμουμένοις, ὅτι πάντες οἱ  κορυφαιότατοι   τῆς συνωμοσίας οἱ μὲν ἀπολύονται
[15, 3]   ἀπέλυσεν οὗτοι δ´ ἦσαν οἱ  πονηρότατοι   καὶ οὐχ ὑπομένοντες ἀφεῖσθαι τῆς
[15, 6]   τῶν συνέδρων, καὶ οἵ γε  χαριέστατοι   τὰ τῶν Ῥωμαίων ἔδοξαν φρονεῖν.
[15, 6]   εἰς τὴν Νεάπολιν Σαυνιτῶν οἱ  δυνατώτατοι   καὶ τοὺς προεστηκότας τῶν κοινῶν
[15, 3]   κίνδυνοι τὴν Ῥώμην χαλεποὶ καὶ  ἀπροσδόκητοι   κατέσχον, οὓς εἰ μὴ θεία
[15, 3]   ὕπατον Μάρκον Οὐαλέριον ὅσην ἂν  αὐτοὶ   βουληθῶσι τρέφειν στρατιὰν ἐν ταῖς
[15, 8]   εἰς σωτηρίαν κοινῇ παρεχόμεθα, ὥστ´  αὐτοὶ   δοκοῦμεν ὑφ´ ὑμῶν ἀδικεῖσθαι μεγάλα.
[15, 8]   ἐν τῇ παρασκευῇ, καὶ ὑμεῖς  αὐτοὶ   θᾶττον ἐπειχθέντες ἐπὶ τὸν ἀγῶνα.
[15, 3]   ἐκείνων πόλεις κατάσχωμεν; οὗτοι γὰρ  αὐτοὶ   πρότερον οὐκ ἐκ τοῦ δικαίου
[15, 3]   πᾶν τι ἂν πάθωσιν  αὐτοὶ   τῆς παρανομίας κατάρξαντες καθ´ ἑτέρων.
[15, 3]   ἐκβαλόντες τὰς ἐκείνων πόλεις κατάσχωμεν;  οὗτοι   γὰρ αὐτοὶ πρότερον οὐκ ἐκ
[15, 3]   χρείας δή τινας στρατιωτικὰς ἀπέλυσεν  οὗτοι   δ´ ἦσαν οἱ πονηρότατοι καὶ
[15, 3]   ἱδρύονται τόπον. ὡς δὲ ἅπαξ  οὗτοι   τὰς παρόδους κατελάβοντο, πολλοὶ προσῄεσαν
[15, 7]   τῆς πόλεως ἡμῶν προθυμηθέντες καὶ  σύμμαχοι   καὶ τοὺς αὐτοὺς Ῥωμαίοις ὀμόσαντες
[15, 7]   γνώμης, παραδοῦναι τοὺς ἄνδρας ἡμῖν  ἐπὶ   δίκην. τούτων τυχόντες ἀρκούμεθα, μὴ
[15, 6]   βουλὴ τῶν Ῥωμαίων στρατιὰν  ἐπὶ   Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι ἐβουλεύθη. ~Ὅτι μαθόντες
[15, 9]   ἀγαθὰς αὐτῇ θεοὺς καὶ δαίμονας  ἐπὶ   νοῦν ἄγειν, καὶ πράξειεν πᾶσι
[15, 7]   τῶν ἡμετέρων μηδὲ τοὺς ὑπηκόους  ἐπὶ   πάσας τὰς πλεονεξίας παρακαλεῖν· εἰ
[15, 4]   τῶν πολεμίων μακρῷ πλείους γιγνομένας,  ἐπὶ   τὰ ἔργα χωρεῖν ἔγνωσαν. ἐνθυμούμενοι
[15, 9]   καὶ κρίσεως διαλῦσαι τὰς διαφορὰς  ἐπὶ   τὰ ἔργα χωρήσαι, βουλάς τ´
[15, 6]   Κυμαίους Καμπανοὶ κατέσχον, καὶ συγκατάξειν  ἐπὶ   τὰ σφέτερα τοὺς περιόντας ἔτι
[15, 7]   ἡμετέρους ἐγνωκότες ἄγειν ἀποίκους· καὶ  ἐπὶ   ταύτας τὰς ἀδίκους πλεονεξίας Φουνδανοὺς
[15, 1]   καὶ γράφοντες τοῦτο τὸ ζῷον  ἐπὶ   τὴν κεφαλὴν ἐφήρμοττον. ~Ἐπόρθουν τὰς
[15, 7]   ὑμᾶς, καὶ ὧν τυχόντες τὴν  ἐπὶ   τοῖς παρελθοῦσιν ὀργὴν ἀποπληρώσειν οἰόμεθα,
[15, 8]   καὶ ὑμεῖς αὐτοὶ θᾶττον ἐπειχθέντες  ἐπὶ   τὸν ἀγῶνα. τρισὶ γοῦν
[15, 3]   ἔργον, εἰ τοσαύτην καταλιπόντες εὐδαιμονίαν  ἐπὶ   τὸν ἐν Ῥώμῃ βίον ἀνακάμψουσιν,
[15, 8]   ἀπόκρισιν· Τοῦ μὲν ὀψισμοῦ τῆς  ἐπὶ   τὸν κατὰ Λατίνων πόλεμον συμμαχίας
[15, 1]   χρόνος, μὲν Κελτὸς φέρων  ἐπὶ   τὸν Οὐαλέριον τὴν μάχαιραν ὡς
[15, 6]   ἐκ τῆς ταραχῆς πλεονεξίας διῶκον  ἐπὶ   τὸν πόλεμον συνελάμβανον, καταβοαί τ´
[15, 1]   δὲ συνῄεσαν ὁμόσε, κόραξ καθεζόμενος  ἐπὶ   τοῦ κράνους αὐτοῦ ἐκεκράγει τε
[15, 10]   ὀλίγῳ τὴν Σαυνιτῶν στρατιὰν ἥξειν  ἐπὶ   τοὺς αὑτῶν ἀποίκους Φρεγελλάνους οἰόμενοι.
[15, 7]   ἑτέραν ποιούμενοι, τὸ δ´ ἀληθὲς  ἐπὶ   τοὺς ἡμετέρους ἐγνωκότες ἄγειν ἀποίκους·
[15, 7]   ἐκ τῶν βουλευτῶν πρέσβεις ἐλθόντες  ἐπὶ   τοὺς προβούλους τῶν Σαυνιτῶν ἔλεξαν·
[15, 7]   ὠμόσατε, μαρτυρόμεθα, καὶ τοὺς εἰρηνοδίκας  ἐπὶ   τοῦτο ἄγοντες ἐληλύθαμεν. ~Τοιαῦτα τοῦ
[15, 6]   τισὶν οἰκειωσάμενοι πείθουσι τὴν βουλὴν  ἐπὶ   τῷ δήμῳ ποιῆσαι τὴν τοῦ
[15, 2]   τὴν κεφαλὴν ἐφήρμοττον. ~Ἐπόρθουν τὰς  ἐπὶ   τῶν ἀγρῶν κτήσεις πολλῆς εὐδαιμονίας
[15, 3]   καὶ τῷ χιλιάρχῳ παραδοὺς ὡς  ἐπὶ   χρείας δή τινας στρατιωτικὰς ἀπέλυσεν
[15, 3]   πράττειν. ἔπειτα γνώμην τινῶν εἰσηγησαμένων  περὶ   ἀποστάσεως, ἐπαινέσαντες τὸ βούλευμα καὶ
[15, 3]   αὐτοῖς ὁσημέραι, καὶ χεὶρ ἐγένετο  περὶ   αὐτοὺς καρτερά· ἔπειτα τὰ δεσμωτήρια
[15, 8]   οἱ πεμφθέντες ὑφ´ ἡμῶν ἀφίκοντο.  περὶ   δὲ τῆς Νεαπολιτῶν πόλεως, ἐν
[15, 10]   τε νεωστὶ καταγραφεῖσα καὶ  περὶ   Οὐολούσκους χειμερίζουσα δύναμις, ἣν εἶχε
[15, 4]   λέγει Μάλλιος· {ζήτει ἐν τῷ  περὶ   στρατηγημάτων καὶ δημηγοριῶν. περὶ τοῦ
[15, 9]   εἰ δ´ αὐτή τι πλημμελοῦσα  περὶ   τὰ τῆς φιλίας ὅρκια προφάσεις
[15, 3]   ποιησάμενοι, οἱ τῆς στρατείας ἀφειμένοι  περὶ   Ταρρακίναν πόλιν ἐν ἐπιτηδείοις χωρίοις
[15, 9]   οὕτω φανερῶς ἀνῃρηκότων ὑμῶν τὰ  περὶ   τῆς εἰρήνης ὅρκια βουλεύεσθε τὸν
[15, 7]   καὶ ἀναισχύντως συγχεόντων ὑμῶν τὰ  περὶ   τῆς φιλίας καὶ συμμαχίας ὅρκια,
[15, 3]   ἀγόντων σφᾶς στρατιωτῶν πείσαντες ἀποστῆναι,  περὶ   τὸν αὐτὸν ἱδρύονται τόπον. ὡς
[15, 4]   τῷ περὶ στρατηγημάτων καὶ δημηγοριῶν.  περὶ   τοῦ υἱοῦ Μαλλίου τοῦ μονομαχήσαντος.
[15, 6]   δὲ πάλιν ἕδραν ἀναβληθείσης τῆς  περὶ   τῶν πρεσβειῶν διαγνώσεως, ἀφικόμενοι κατὰ
[15, 3]   δ´ ἀνθρώποις καὶ τὸν ἔσχατον  περὶ   ψυχῆς τρέχουσι δρόμον οὔτ´ ἄπορον
[15, 3]   τὸ κωλῦσον ἡμᾶς ἔσται ταῦτα  μέχρι   τοῦ παντὸς χρόνου καρποῦσθαι τἀγαθά;
[15, 4]   ἄγουσαν ὁδὸν ὄρεσί τε καὶ  τέλμασι   καὶ θαλάτταις καὶ ποταμοῖς ναυσιπόροις
[15, 9]   ἐπὶ νοῦν ἄγειν, καὶ πράξειεν  πᾶσι   διδόναι τοῖς πολεμίοις ἐντυχεῖν, εἰ
[15, 7]   πλεονεξίας παρακαλεῖν· εἰ δὲ μὴ  πᾶσι   δόξαντα ταῦτα ὑμῖν {ἃ} ἔπραττόν
[15, 3]   ἔπειτα πλείους ἔγνωσαν ἐπιχειρεῖν ταῖς  πόλεσι   καὶ δι´ ὅρκων ἐδίδοσαν ἀλλήλοις
[15, 3]   ὡς οὐθενὸς ἔτι κινδύνου ταῖς  πόλεσι   καταλειπομένου· δεομένων δὲ τῶν Καμπανῶν
[15, 3]   βουληθῶσι τρέφειν στρατιὰν ἐν ταῖς  πόλεσι   καταλιπεῖν. γενόμενος δὲ τῆς ἐξουσίας
[15, 10]   λεχθέντα ἐδήλωσαν ἑκάτεροι ταῖς ἑαυτῶν  πόλεσι,   τὰς ἐναντίας ἔσχον ὑπὲρ ἀλλήλων
[15, 3]   φρουρὰς ἔγνω καταλιπεῖν ἐν ταῖς  πόλεσι   τὰς τότε οὔσας, ἐπειδὴ βουλομένοις
[15, 4]   Ῥώμης εἰς Καμπανίαν ἄγουσαν ὁδὸν  ὄρεσί   τε καὶ τέλμασι καὶ θαλάτταις
[15, 5]   ἔργα πράττοντας, μὴ προσήκει  Ἕλλησι,   μήτε τοῖς πράττουσι συνεργοῦντας· μάλιστα
[15, 5]   μένειν γενναίως καὶ ὡς προσῆκεν  Ἕλλησι   πολεμεῖν, τῇ τ´ οἰκείᾳ πιστεύοντας
[15, 4]   τῶν δὲ συμπροπεμπόντων πολλαὶ δ´  εἰσὶ   δυσχωρίαι κατὰ τὴν ἐκ Ῥώμης
[15, 8]   θᾶττον ἐπειχθέντες ἐπὶ τὸν ἀγῶνα.  τρισὶ   γοῦν τέτταρσιν ἡμέραις ὕστερον
[15, 4]   ξυλίνῃ γεφύρᾳ διαβάντες, ἣν ἐν  τρισὶ   κατεσκεύασαν ἡμέραις, διεξῄεσαν, ἵνα τοῖς
[15, 3]   τῶν Ῥωμαίων πόλις ἀραμένη καὶ  τρισὶ   νικήσασα μάχαις τοὺς ἀντιταχθέντας ἐβούλετο
[15, 5]   μὲν ἀπὸ Σαυνιτῶν τὴν πόλιν,  σφίσι   δ´ αὐτοῖς γενέσθαι φίλην. Ἔτυχον
[15, 3]   αὐτοὺς συμμάχων ἐρήμους ὡς ἐπιθησομένων  σφίσι   τῶν Σαυνιτῶν, εἰ μηδεμίαν ἔχοιεν
[15, 6]   τῶν κοινῶν θεραπείαις τισὶν οἰκειωσάμενοι  πείθουσι   τὴν βουλὴν ἐπὶ τῷ δήμῳ
[15, 3]   καὶ ἁβροδίαιτος ἱκανῶς τοῖς Καμπανίαν  οἰκοῦσι   καὶ νῦν ἐστι καὶ τότε
[15, 3]   χρέα μὴ δυνάμενοι διαλῦσαι τοῖς  συμβαλοῦσι   καὶ τὴν ἀνάγκην ἀποχρῶσαν εἶναι
[15, 1]   ζῴου· κόρβους γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι  καλοῦσι   τοὺς κόρακας· αὐτός τε διετέλεσεν
[15, 4]   ἵνα τοῖς μὲν τὰ σφέτερα  φρονοῦσι   Καμπανοῖς θάρσος ὡς τὰ κράτιστα
[15, 3]   καὶ πάντες οἱ περίοικοι τοσούτου  δεήσουσι   Καμπανοῖς τιμωροῦντες ἐφ´ ἡμᾶς γε
[15, 5]   μὴ προσήκει Ἕλλησι, μήτε τοῖς  πράττουσι   συνεργοῦντας· μάλιστα δ´ εἰ δύναιντο
[15, 8]   ἀδικεῖν ὑμᾶς, εἴ τινα τοῖς  κινδυνεύουσι   βοήθειαν εἰς σωτηρίαν κοινῇ παρεχόμεθα,
[15, 3]   καὶ τὸν ἔσχατον περὶ ψυχῆς  τρέχουσι   δρόμον οὔτ´ ἄπορον οὐδὲν οὔτ´
[15, 3]   Μάρκον Οὐαλέριον ὅσην ἂν αὐτοὶ  βουληθῶσι   τρέφειν στρατιὰν ἐν ταῖς πόλεσι
[15, 6]   ὑποσχέσεις, ἐὰν εἰς τὸν πόλεμον  καταστῶσι,   στρατιάν τε πέμψειν, ὅσης ἂν
[15, 3]   σὺν δίκῃ πείσονται πᾶν  τι   ἂν πάθωσιν αὐτοὶ τῆς παρανομίας
[15, 3]   ἦλθον, ὥστε καὶ λέγειν ἐτόλμων·  Τί   δὴ καὶ δράσομεν δεινόν, ἐὰν
[15, 3]   τῆς παρανομίας κατάρξαντες καθ´ ἑτέρων.  τί   δὴ καὶ τὸ κωλῦσον ἡμᾶς
[15, 9]   πολεμίοις ἐντυχεῖν, εἰ δ´ αὐτή  τι   πλημμελοῦσα περὶ τὰ τῆς φιλίας
[15, 3]   συνιόντες τε κατ´ ὀλίγους ἐσκόπουν,  τί   χρὴ πράττειν. ἔπειτα γνώμην τινῶν
[15, 2]   ὑπ´ ἀνδρὸς ἐχθροῦ πολιτικῷ σιτίζοντος  αἵματι   τὸν φθόνον. Μοῖραν οὐκ ἐλαχίστην
[15, 3]   Τυρρηνῶν