HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ς  =  412 formes différentes pour 759 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 7]   ἄνδρες Σαυνῖται, παραβαίνοντες τὰς ὁμολογίας,  ἃς   ἐποιήσασθε πρὸς ἡμᾶς, ὄνομα μὲν
[15, 4]   θαλάτταις καὶ ποταμοῖς ναυσιπόροις διακλειόμεναι,  ἃς   οὐ ῥᾴδιον ἦν διελθεῖν ὑπὸ
[15, 9]   τὰ ἔργα χωρήσαι, βουλάς τ´  ἀγαθὰς   αὐτῇ θεοὺς καὶ δαίμονας ἐπὶ
[15, 3]   ἀλλὰ δι´ ἀπάτης τινὸς καὶ  στρατηγίας   κωλῦσαι τὰ συμβησόμενα ταῖς πόλεσιν.
[15, 8]   οὗ τὰς πρὸς ὑμᾶς ἐποιησάμεθα  ὁμολογίας,   ἀλλὰ δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον διὰ
[15, 7]   Ἀδικεῖτε, ἄνδρες Σαυνῖται, παραβαίνοντες τὰς  ὁμολογίας,   ἃς ἐποιήσασθε πρὸς ἡμᾶς, ὄνομα
[15, 1]   μὲν τοῖς ὄνυξιν ἤμυττε τὰς  παρειάς,   τοτὲ δὲ τῷ ῥύγχει τοὺς
[15, 3]   τῷ χιλιάρχῳ παραδοὺς ὡς ἐπὶ  χρείας   δή τινας στρατιωτικὰς ἀπέλυσεν οὗτοι
[15, 3]   ἐν ἀλλήλοις ποιησάμενοι, οἱ τῆς  στρατείας   ἀφειμένοι περὶ Ταρρακίναν πόλιν ἐν
[15, 3]   καὶ οὐχ ὑπομένοντες ἀφεῖσθαι τῆς  στρατείας   ἐντειλάμενος τοῖς ἄγουσιν αὐτοὺς εἰς
[15, 3]   ἂν χαριζόμενος τὴν ἄφεσιν τῆς  στρατείας,   οὓς δὲ τῷ πρεσβευτῇ καὶ
[15, 7]   καὶ ἄλλους τινάς, οἷς ἡμεῖς  ἰσοπολιτείας   μετεδώκαμεν. Οὕτω δὲ φανερῶς καὶ
[15, 7]   συγχεόντων ὑμῶν τὰ περὶ τῆς  φιλίας   καὶ συμμαχίας ὅρκια, {ποιοῦντες} πρεσβείαν
[15, 9]   τι πλημμελοῦσα περὶ τὰ τῆς  φιλίας   ὅρκια προφάσεις κατασκευάζεται τῆς ἔχθρας
[15, 3]   τι ἂν πάθωσιν αὐτοὶ τῆς  παρανομίας   κατάρξαντες καθ´ ἑτέρων. τί δὴ
[15, 3]   τὸν Σαυνιτικὸν πόλεμον ὑπὲρ ἁπάσης  Καμπανίας   τῶν Ῥωμαίων πόλις ἀραμένη
[15, 5]   τοὺς ὑπηκόους τῆς τῶν Ῥωμαίων  ἡγεμονίας   παρανομεῖν, ἀλλὰ καὶ διδόναι τὰ
[15, 2]   ἐπὶ τῶν ἀγρῶν κτήσεις πολλῆς  εὐδαιμονίας   γεμούσας. Ἀνθρώπους πεπονημένους ὑπὸ πολέμου
[15, 3]   Καμπανοῖς ἔτι μεθήσεσθαι τῆς παρούσης  εὐδαιμονίας   ἔλεγον καὶ τελευτῶντες εἰς τοσαύτην
[15, 3]   συνέπεσεν, δόξαν αἰσχίστην ἐνεγκεῖν  ξενοκτονίας   φόνων ἅψασθαι πολιτικῶν. ἀφ´
[15, 6]   καὶ τὰς ἐκ τῆς ταραχῆς  πλεονεξίας   διῶκον ἐπὶ τὸν πόλεμον συνελάμβανον,
[15, 7]   τοὺς ὑπηκόους ἐπὶ πάσας τὰς  πλεονεξίας   παρακαλεῖν· εἰ δὲ μὴ πᾶσι
[15, 7]   καὶ ἐπὶ ταύτας τὰς ἀδίκους  πλεονεξίας   Φουνδανοὺς παρακαλεῖτε καὶ Φορμιανοὺς καὶ
[15, 7]   τὸν πόλεμον καὶ τυχόντες εἰρήνης  οἵας   ἐβούλεσθε· τὰ δὲ τελευταῖα φίλοι
[15, 4]   χρόνους. ἀπογνόντες δὴ τῆς ἐκεῖθεν  ἐπικουρίας   καὶ τὰς μὲν ἑαυτῶν δυνάμεις
[15, 3]   τε καὶ ἄρχοντες τὰς ἐσχάτας  τιμωρίας   ἀπειλοῖεν αὐτοῖς {ἐν} Καμπανοῖς ἔτι
[15, 6]   ἐκκλησίαν πρῶτον μὲν τὰς ἑαυτῶν  εὐεργεσίας   διεξῄεσαν, ἔπειτα τῆς Ῥωμαίων πόλεως
[15, 8]   πρότερον διὰ πολλὰς καὶ μεγάλας  εὐεργεσίας,   οὐθὲν ἀδικηθέντες ὑμεῖς κατεδουλώσασθε. Οὐ
[15, 3]   διέκρινεν ἁπάντων τοὺς μετασχόντας τῆς  συνωμοσίας.   ἔπειτα φιλανθρώπως ἑκάστοις διαλεγόμενος οὓς
[15, 3]   ὅτι πάντες οἱ κορυφαιότατοι τῆς  συνωμοσίας   οἱ μὲν ἀπολύονται τῶν σημείων,
[15, 3]   πόλεσι καταλιπεῖν. γενόμενος δὲ τῆς  ἐξουσίας   ταύτης κύριος ὕπατος, ὅσοις
[15, 3]   εἰς τὴν Καμπανίαν μετὰ τῆς  στρατιᾶς   ἁπάσης εἰς ἑκάστην παρῄει πόλιν
[15, 4]   ἐνθυμούμενοι δ´ ὅτι πολὺ τῆς  στρατιᾶς   ἐστι τὸ δυσάγωγον καὶ ταῖς
[15, 8]   πολέμου. δὲ παρασκευὴ τῆς  στρατιᾶς   ἡμῶν ἐστιν οὐχ ὡς ἀφαιρησομένων
[15, 3]   ἅψασθαι πολιτικῶν. ἀφ´ ἧς δ´  αἰτίας   εἰς τούτους ἦλθε τοὺς κινδύνους,
[15, 6]   ἀπράκτους ἀπελθεῖν. διὰ ταύτας τὰς  αἰτίας   βουλὴ τῶν Ῥωμαίων στρατιὰν
[15, 10]   ἑκάτεροι ταῖς ἑαυτῶν πόλεσι, τὰς  ἐναντίας   ἔσχον ὑπὲρ ἀλλήλων δόξας ἀμφότεροι,
[15, 4]   παρὰ Σαυνιτῶν ἀγοράς τε καὶ  συμμαχίας   ἐκαραδόκουν. οἱ δ´ ἄρα ὑπισχνοῦντο
[15, 7]   τὰ περὶ τῆς φιλίας καὶ  συμμαχίας   ὅρκια, {ποιοῦντες} πρεσβείαν πρὸς ὑμᾶς
[15, 8]   ἐπὶ τὸν κατὰ Λατίνων πόλεμον  συμμαχίας   οὐ τὸ κοινὸν αἴτιον ἐψηφισάμεθα
[15, 1]   γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσι τοὺς  κόρακας·   αὐτός τε διετέλεσεν ἐξ ἐκείνου
[15, 3]   ἄνδρας ἅπαντας διαφθείραντες τάς τε  γυναῖκας   αὐτῶν καὶ τοὺς βίους καὶ
[15, 3]   καὶ τὰ ὅπλα θεῖεν, μὴ  δίκας   ὑπόσχωσιν εἰς Ῥώμην ἀπαχθέντες· συνιόντες
[15, 7]   συνθήκαις ὠμόσατε, μαρτυρόμεθα, καὶ τοὺς  εἰρηνοδίκας   ἐπὶ τοῦτο ἄγοντες ἐληλύθαμεν. ~Τοιαῦτα
[15, 3]   ὡς ἐπὶ χρείας δή τινας  στρατιωτικὰς   ἀπέλυσεν οὗτοι δ´ ἦσαν οἱ
[15, 8]   γενεᾷ πρότερον διὰ πολλὰς καὶ  μεγάλας   εὐεργεσίας, οὐθὲν ἀδικηθέντες ὑμεῖς κατεδουλώσασθε.
[15, 3]   κωλῦσαι τὰ συμβησόμενα ταῖς πόλεσιν.  ἀποστείλας   δή τινας ἅμα τοῖς μηνυταῖς
[15, 8]   ἀλλὰ δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον διὰ  πολλὰς   καὶ μεγάλας εὐεργεσίας, οὐθὲν ἀδικηθέντες
[15, 6]   προέβη τὸ νεῖκος εἰς λίθων  βολάς,   καὶ τελευτῶντες ἐκράτησαν οἱ κακίους
[15, 9]   τῆς ἔχθρας οὐκ ἀληθεῖς, μήτε  βουλὰς   ὀρθοῦν αὐτοῖς μήτε πράξεις. ~Ὡς
[15, 9]   διαφορὰς ἐπὶ τὰ ἔργα χωρήσαι,  βουλάς   τ´ ἀγαθὰς αὐτῇ θεοὺς καὶ
[15, 3]   τοσούτου δεήσουσι Καμπανοῖς τιμωροῦντες ἐφ´  ἡμᾶς   γε στρατεύειν, ὥστε ἀποχρῆν ὑπολήψονταί
[15, 7]   ἡγησάμενοι τοὺς ὅρκους ἐγκατελείπετε μὲν  ἡμᾶς   ἐν τῷ πρὸς Λατίνους πολέμῳ
[15, 3]   τί δὴ καὶ τὸ κωλῦσον  ἡμᾶς   ἔσται ταῦτα μέχρι τοῦ παντὸς
[15, 3]   εἰ δὲ ἀγανακτεῖν προσποιούμενοι πολεμίους  ἡμᾶς   κρίναντες οὐ τοσαῦτα δεινὰ διαθήσουσιν,
[15, 7]   τὰς ὁμολογίας, ἃς ἐποιήσασθε πρὸς  ἡμᾶς,   ὄνομα μὲν ὑποδυόμενοι συμμάχων, ἔργα
[15, 7]   ταῦτα ἔστι· πρῶτον μὲν ἀπάγειν  ὑμᾶς   ἀξιοῦμεν τὴν ἀποσταλεῖσαν Νεαπολίταις συμμαχίαν,
[15, 8]   ἑξόντων διὰ φυλακῆς. ἀντιπροκαλούμεθά τε  ὑμᾶς,   εἰ βούλεσθε τὰ δίκαια ποιεῖν,
[15, 8]   τινές εἰσιν, τοσούτου δέομεν ἀδικεῖν  ὑμᾶς,   εἴ τινα τοῖς κινδυνεύουσι βοήθειαν
[15, 7]   συμμαχίας ὅρκια, {ποιοῦντες} πρεσβείαν πρὸς  ὑμᾶς   ἐκρίναμεν ἀποστεῖλαι πρῶτον, καὶ μὴ
[15, 8]   οὐδ´ ἀφ´ οὗ τὰς πρὸς  ὑμᾶς   ἐποιησάμεθα ὁμολογίας, ἀλλὰ δευτέρᾳ γενεᾷ
[15, 7]   πρὸς Οὐολούσκους συστάντι, οὓς δι´  ὑμᾶς   ἐχθροὺς ἔχομεν οὐ βουλόμενοι τοῦ
[15, 7]   τῶν λόγων. δὲ προκαλούμεθα  ὑμᾶς,   καὶ ὧν τυχόντες τὴν ἐπὶ
[15, 8]   γε τῷ ἔργῳ τὸ κοινὸν  ὑμᾶς   τῶν Σαυνιτῶν ἠδίκησεν· ἰδιόξενοι δέ
[15, 7]   μᾶλλον δ´ ἠναγκάσατε καὶ τὰς  δαπάνας   ἐπιχορηγεῖτε καὶ τὴν πόλιν δι´
[15, 6]   κἀκείνοις ἁπάσας τὰς εἰς πόλεμον  δαπάνας   ἐπιχορηγοῦντες· ἀπωσαμένοις τε τὸ Ῥωμαϊκὸν
[15, 4]   δὲ τῶν πολεμίων μακρῷ πλείους  γιγνομένας,   ἐπὶ τὰ ἔργα χωρεῖν ἔγνωσαν.
[15, 6]   πρὸ πολλοῦ δυνάμενον ὁρᾶν τὰς  καταληψομένας   τὴν πόλιν ἐκ τοῦ πολέμου
[15, 5]   ὁμόρων ὄντων καὶ σφόδρα τοὺς  Ἕλληνας   ἀσπαζομένων, τἀναντία τοὺς Νεαπολίτας ἀξιώσοντες
[15, 3]   συμβησόμενα ταῖς πόλεσιν. ἀποστείλας δή  τινας   ἅμα τοῖς μηνυταῖς κατασκευαστοὺς εἰς
[15, 7]   παρακαλεῖτε καὶ Φορμιανοὺς καὶ ἄλλους  τινάς,   οἷς ἡμεῖς ἰσοπολιτείας μετεδώκαμεν. Οὕτω
[15, 3]   παραδοὺς ὡς ἐπὶ χρείας δή  τινας   στρατιωτικὰς ἀπέλυσεν οὗτοι δ´ ἦσαν
[15, 3]   καὶ τῶν χιλιάρχων ἀποστελλόμενοι τοὺς  ἡγεμόνας   καταλιπόντες, ἐστὶ δ´ οὓς καὶ
[15, 9]   τ´ ἀγαθὰς αὐτῇ θεοὺς καὶ  δαίμονας   ἐπὶ νοῦν ἄγειν, καὶ πράξειεν
[15, 7]   μὴ τυχόντες δὲ θεοὺς καὶ  δαίμονας,   οὓς ἐν ταῖς συνθήκαις ὠμόσατε,
[15, 10]   τὰς ἐναντίας ἔσχον ὑπὲρ ἀλλήλων  δόξας   ἀμφότεροι, Σαυνῖται μὲν βραδύτερα τὰ
[15, 9]   τὸν οὐρανόν, ὡς ἔθος ἐστίν,  ἀρὰς   ἐποιήσατο τοῖς θεοῖς· εἰ μὲν
[15, 3]   τοῖς κατοικοῦσιν αὐτὴν καὶ τοὺς  ἄνδρας   ἅπαντας διαφθείραντες τάς τε γυναῖκας
[15, 7]   τῆς ἑαυτῶν γνώμης, παραδοῦναι τοὺς  ἄνδρας   ἡμῖν ἐπὶ δίκην. τούτων τυχόντες
[15, 9]   φιλίας ὅρκια προφάσεις κατασκευάζεται τῆς  ἔχθρας   οὐκ ἀληθεῖς, μήτε βουλὰς ὀρθοῦν
[15, 9]   κατὰ κεφαλῆς εἵλκυσε καὶ τὰς  χεῖρας   ἀνασχὼν εἰς τὸν οὐρανόν, ὡς
[15, 4]   ἔνθα ὑπομένοντες τὰς παρὰ Σαυνιτῶν  ἀγοράς   τε καὶ συμμαχίας ἐκαραδόκουν. οἱ
[15, 9]   λόγου καὶ κρίσεως διαλῦσαι τὰς  διαφορὰς   ἐπὶ τὰ ἔργα χωρήσαι, βουλάς
[15, 6]   τὴν πόλιν ἐκ τοῦ πολέμου  συμφορὰς   εἰρήνην ἄγειν ἠξίου· τὸ δὲ
[15, 2]   αὐτῶν ἀκμαζούσας ἤδη σπορολογεῖσθαι τὰς  ἀρούρας   καὶ τὰ κράτιστα τῆς καρποφόρου
[15, 3]   ταῖς παραχειμασίαις, ὅτι τὰς μὲν  φρουρὰς   ἔγνω καταλιπεῖν ἐν ταῖς πόλεσι
[15, 4]   ποταμόν, ὃς διὰ τῆς Κασιλίνων  χώρας   καὶ πόλεως φέρεται, τριάκοντα τῆς
[15, 7]   ἡμετέρων μηδὲ τοὺς ὑπηκόους ἐπὶ  πάσας   τὰς πλεονεξίας παρακαλεῖν· εἰ δὲ
[15, 3]   μάχαις τοὺς ἀντιταχθέντας ἐβούλετο μὲν  ἁπάσας   ἀπάγειν τὰς δυνάμεις ὡς οὐθενὸς
[15, 6]   τοῖς ἰδίοις στρατεύμασιν, ἀλλὰ κἀκείνοις  ἁπάσας   τὰς εἰς πόλεμον δαπάνας ἐπιχορηγοῦντες·
[15, 1]   Ῥωμαῖος ἔτι μετεωρίζοντος τὸ ὅπλον  ἀκολουθήσας   κάτωθεν ὑποφέρει τὸ ξίφος καὶ
[15, 4]   ἦν διελθεῖν ὑπὸ τῶν πολεμίων  προκαταληφθείσας   καί τινα καὶ ποταμόν, ὃς
[15, 3]   παρειληφότα τὰς ἐν τῇ Ῥώμῃ  καταγραφείσας   δυνάμεις καὶ ὄντα ἐν ὁδῷ.
[15, 3]   ἐν ταῖς πόλεσι τὰς τότε  οὔσας,   ἐπειδὴ βουλομένοις ἐστὶ τοῖς Καμπανοῖς
[15, 2]   τὴν ἑκάστου πενίαν. Διέφθειραν αὐτῶν  ἀκμαζούσας   ἤδη σπορολογεῖσθαι τὰς ἀρούρας καὶ
[15, 3]   ὕπατος ἀπροσδοκήτου καὶ δεινοῦ πράγματος  ἀκούσας   ἔκρινε μὴ δείξειν τὸ πρᾶγμα
[15, 2]   τῶν ἀγρῶν κτήσεις πολλῆς εὐδαιμονίας  γεμούσας.   Ἀνθρώπους πεπονημένους ὑπὸ πολέμου σώματα
[15, 4]   οὐθὲν ἰσχύος ἐκ τοῦ χρόνου  προσλαμβανούσας,   τὰς δὲ τῶν πολεμίων μακρῷ
[15, 7]   ἄγειν ἀποίκους· καὶ ἐπὶ ταύτας  τὰς   ἀδίκους πλεονεξίας Φουνδανοὺς παρακαλεῖτε καὶ
[15, 6]   Ῥωμαίων ἀπράκτους ἀπελθεῖν. διὰ ταύτας  τὰς   αἰτίας βουλὴ τῶν Ῥωμαίων
[15, 10]   ἔχοντες παρασκευὴν ἅμα τῷ πυθέσθαι  τὰς   ἀποκρίσεις τόν τε πόλεμον ἐψηφίσαντο
[15, 2]   Διέφθειραν αὐτῶν ἀκμαζούσας ἤδη σπορολογεῖσθαι  τὰς   ἀρούρας καὶ τὰ κράτιστα τῆς
[15, 7]   παρωρμήσατε, μᾶλλον δ´ ἠναγκάσατε καὶ  τὰς   δαπάνας ἐπιχορηγεῖτε καὶ τὴν πόλιν
[15, 4]   ἰσχύος ἐκ τοῦ χρόνου προσλαμβανούσας,  τὰς   δὲ τῶν πολεμίων μακρῷ πλείους
[15, 9]   μετὰ λόγου καὶ κρίσεως διαλῦσαι  τὰς   διαφορὰς ἐπὶ τὰ ἔργα χωρήσαι,
[15, 3]   ἀντιταχθέντας ἐβούλετο μὲν ἁπάσας ἀπάγειν  τὰς   δυνάμεις ὡς οὐθενὸς ἔτι κινδύνου
[15, 6]   εἰς τὴν ἐκκλησίαν πρῶτον μὲν  τὰς   ἑαυτῶν εὐεργεσίας διεξῄεσαν, ἔπειτα τῆς
[15, 6]   ἰδίοις στρατεύμασιν, ἀλλὰ κἀκείνοις ἁπάσας  τὰς   εἰς πόλεμον δαπάνας ἐπιχορηγοῦντες· ἀπωσαμένοις
[15, 6]   ἠξίου· τὸ δὲ φιλόκαινον καὶ  τὰς   ἐκ τῆς ταραχῆς πλεονεξίας διῶκον
[15, 3]   δράσομεν δεινόν, ἐὰν Καμπανοὺς ἐκβαλόντες  τὰς   ἐκείνων πόλεις κατάσχωμεν; οὗτοι γὰρ
[15, 3]   κλῆρος ἀπένειμεν, ἤδη παρειληφότα  τὰς   ἐν τῇ Ῥώμῃ καταγραφείσας δυνάμεις
[15, 10]   ἐδήλωσαν ἑκάτεροι ταῖς ἑαυτῶν πόλεσι,  τὰς   ἐναντίας ἔσχον ὑπὲρ ἀλλήλων δόξας
[15, 2]   ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἐφήρμοττον. ~Ἐπόρθουν  τὰς   ἐπὶ τῶν ἀγρῶν κτήσεις πολλῆς
[15, 3]   πάντες νόμοι τε καὶ ἄρχοντες  τὰς   ἐσχάτας τιμωρίας ἀπειλοῖεν αὐτοῖς {ἐν}
[15, 6]   καὶ πρὸ πολλοῦ δυνάμενον ὁρᾶν  τὰς   καταληψομένας τὴν πόλιν ἐκ τοῦ
[15, 4]   δὴ τῆς ἐκεῖθεν ἐπικουρίας καὶ  τὰς   μὲν ἑαυτῶν δυνάμεις ὁρῶντες οὐθὲν
[15, 3]   τοὺς ἐν ταῖς παραχειμασίαις, ὅτι  τὰς   μὲν φρουρὰς ἔγνω καταλιπεῖν ἐν
[15, 7]   ἔλεξαν· Ἀδικεῖτε, ἄνδρες Σαυνῖται, παραβαίνοντες  τὰς   ὁμολογίας, ἃς ἐποιήσασθε πρὸς ἡμᾶς,
[15, 1]   ἐπιπτάντος αὐτῷ τοῦ κόρακος καὶ  τὰς   ὄψεις ὀρύττοντος ἀνέτεινε τὸν θυρεὸν
[15, 4]   θέντες τὸν χάρακα, ἔνθα ὑπομένοντες  τὰς   παρὰ Σαυνιτῶν ἀγοράς τε καὶ
[15, 1]   τοτὲ μὲν τοῖς ὄνυξιν ἤμυττε  τὰς   παρειάς, τοτὲ δὲ τῷ ῥύγχει
[15, 3]   τόπον. ὡς δὲ ἅπαξ οὗτοι  τὰς   παρόδους κατελάβοντο, πολλοὶ προσῄεσαν αὐτοῖς
[15, 7]   μηδὲ τοὺς ὑπηκόους ἐπὶ πάσας  τὰς   πλεονεξίας παρακαλεῖν· εἰ δὲ μὴ
[15, 3]   αὐτῶν καὶ τοὺς βίους καὶ  τὰς   πόλεις καὶ τὴν περιμάχητον χώραν
[15, 3]   ἅμα τοῖς μηνυταῖς κατασκευαστοὺς εἰς  τὰς   πόλεις πρὶν αὐτὸς ἐλθεῖν, προσεσκεύασε
[15, 3]   ἔγνω τὸν ἀπαλλάξαντα τοῦ πολέμου  τὰς   πόλεις ὕπατον Μάρκον Οὐαλέριον ὅσην
[15, 8]   οὐκ ἔναγχος οὐδ´ ἀφ´ οὗ  τὰς   πρὸς ὑμᾶς ἐποιησάμεθα ὁμολογίας, ἀλλὰ
[15, 3]   καὶ τοὺς ἄνδρας ἅπαντας διαφθείραντες  τάς   τε γυναῖκας αὐτῶν καὶ τοὺς
[15, 3]   ἔγνω καταλιπεῖν ἐν ταῖς πόλεσι  τὰς   τότε οὔσας, ἐπειδὴ βουλομένοις ἐστὶ
[15, 9]   περιβολὴν κατὰ κεφαλῆς εἵλκυσε καὶ  τὰς   χεῖρας ἀνασχὼν εἰς τὸν οὐρανόν,
[15, 3]   τῶν ἀνθρώπων ἐλάμβανον, ἔπειτα διαφθειρόμενοι  τὰς   ψυχὰς ὑπὸ τοῦ κόρου τῶν
[15, 6]   τὰ τείχη, καὶ ταῖς ναυσὶν  ἐπιβάτας   καὶ τὴν εἰρεσίαν ἅπασαν παρέξειν,
[15, 3]   νόμοι τε καὶ ἄρχοντες τὰς  ἐσχάτας   τιμωρίας ἀπειλοῖεν αὐτοῖς {ἐν} Καμπανοῖς
[15, 5]   τοὺς Ἕλληνας ἀσπαζομένων, τἀναντία τοὺς  Νεαπολίτας   ἀξιώσοντες μήτε σύμβολα ποιεῖσθαι πρὸς
[15, 6]   βουλὴ τῶν Ῥωμαίων στρατιὰν ἐπὶ  Νεαπολίτας   ἀποστεῖλαι ἐβουλεύθη. ~Ὅτι μαθόντες οἱ
[15, 5]   Νεαπολιτῶν, πρέσβεις ἐψηφίσατο πρὸς τοὺς  Νεαπολίτας   ἀποστεῖλαι τοὺς ἀξιώσοντας αὐτοὺς μηθὲν
[15, 7]   ἐν δὲ τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ  Νεαπολίτας   δεδιότας ἀναδεῖξαι τὸν καθ´ ἡμῶν
[15, 5]   αὐτὸν χρόνον ἀφιγμένοι πρὸς τοὺς  Νεαπολίτας   πρέσβεις ὑπὸ Ταραντίνων ἀποσταλέντες, ἄνδρες
[15, 3]   σὺν αὐτῷ δυνάμει πολεμεῖν πρὸς  Σαυνίτας   παρασκευάζεται, καὶ ἔπεισεν ἅπαντας ταῦτα
[15, 7]   ἐβουλεύθη. ~Ὅτι μαθόντες οἱ Ῥωμαῖοι  Σαυνίτας   στρατιὰν ἀγείρειν τὸ μὲν πρῶτον
[15, 5]   αὐτῶν μήτε διαλύεσθαι τὴν πρὸς  Σαυνίτας   φιλίαν. ἐὰν δὲ ταύτην ποιήσωνται
[15, 3]   κατοικοῦσιν αὐτὴν καὶ τοὺς ἄνδρας  ἅπαντας   διαφθείραντες τάς τε γυναῖκας αὐτῶν
[15, 3]   πρὸς Σαυνίτας παρασκευάζεται, καὶ ἔπεισεν  ἅπαντας   ταῦτα ὑπολαβεῖν. ἀφικόμενος δὲ εἰς
[15, 5]   τὸ λοιπὸν εἰρήνην ἄγειν πρὸς  ἅπαντας   τοὺς περιοικοῦντας τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος,
[15, 3]   καὶ φυλάττειν ἐν ἀδήλοις φυλακαῖς,  χωρίσαντας   ἄλλους ἀπ´ ἄλλων, ἕως ἂν
[15, 3]   καὶ τρισὶ νικήσασα μάχαις τοὺς  ἀντιταχθέντας   ἐβούλετο μὲν ἁπάσας ἀπάγειν τὰς
[15, 6]   συγκατάξειν ἐπὶ τὰ σφέτερα τοὺς  περιόντας   ἔτι Κυμαίων, οὓς οἱ Νεαπολῖται
[15, 3]   ἐκ τῶν ἀγρῶν λύσομεν καὶ  θεράποντας   ἐλευθερώσομεν καὶ μετὰ τῶν ἐχθίστων
[15, 5]   εἰ δύναιντο θεραπείαις τῶν δυνατῶν  παρασκευάσοντας   ἀποστῆναι μὲν ἀπὸ Σαυνιτῶν τὴν
[15, 6]   οὓς οἱ Νεαπολῖται τῆς πατρίδος  ἐκπεσόντας   ὑπεδέξαντο καὶ πάντων ἐποιήσαντο κοινωνοὺς
[15, 5]   πρὸς τοὺς Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι τοὺς  ἀξιώσοντας   αὐτοὺς μηθὲν εἰς τοὺς ὑπηκόους
[15, 5]   Τυρρηνικὸν πέλαγος, μήτ´ αὐτοὺς ἔργα  πράττοντας,   μὴ προσήκει Ἕλλησι, μήτε
[15, 5]   Ἕλλησι πολεμεῖν, τῇ τ´ οἰκείᾳ  πιστεύοντας   δυνάμει καὶ τῇ παρὰ Σαυνιτῶν
[15, 3]   φρουραῖς ἀνακαλούμενος διέκρινεν ἁπάντων τοὺς  μετασχόντας   τῆς συνωμοσίας. ἔπειτα φιλανθρώπως ἑκάστοις
[15, 5]   προσήκει Ἕλλησι, μήτε τοῖς πράττουσι  συνεργοῦντας·   μάλιστα δ´ εἰ δύναιντο θεραπείαις
[15, 5]   εἰρήνην ἄγειν πρὸς ἅπαντας τοὺς  περιοικοῦντας   τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος, μήτ´ αὐτοὺς
[15, 7]   δὲ τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ Νεαπολίτας  δεδιότας   ἀναδεῖξαι τὸν καθ´ ἡμῶν πόλεμον
[15, 6]   Σαυνιτῶν οἱ δυνατώτατοι καὶ τοὺς  προεστηκότας   τῶν κοινῶν θεραπείαις τισὶν οἰκειωσάμενοι
[15, 6]   δολίου, τελευτῶντες δὲ τοῦ λόγου  θαυμαστὰς   ἐποιοῦντο τοῖς Νεαπολίταις ὑποσχέσεις, ἐὰν
[15, 3]   ἐπειδὴ βουλομένοις ἐστὶ τοῖς Καμπανοῖς  αὐτὰς   μένειν, τῇ δ´ οἴκοθεν ἀφιγμένῃ
[15, 7]   ἐγνωκότες ἄγειν ἀποίκους· καὶ ἐπὶ  ταύτας   τὰς ἀδίκους πλεονεξίας Φουνδανοὺς παρακαλεῖτε
[15, 6]   τῶν Ῥωμαίων ἀπράκτους ἀπελθεῖν. διὰ  ταύτας   τὰς αἰτίας βουλὴ τῶν
[15, 3]   ὅσον ἂν ἡμῖν δοκῇ, καὶ  δεσμώτας   ἐκ τῶν ἀγρῶν λύσομεν καὶ
[15, 3]   δ´ οὓς καὶ τῶν ἀγόντων  σφᾶς   στρατιωτῶν πείσαντες ἀποστῆναι, περὶ τὸν
[15, 3]   ἀνθρώποις γεωργοῦσιν ἀρίστην οὖσαν. κατ´  ἀρχὰς   μὲν οὖν ἀγαπητῶς οἱ φρουροὶ
[15, 3]   ἀνθρώπων ἐλάμβανον, ἔπειτα διαφθειρόμενοι τὰς  ψυχὰς   ὑπὸ τοῦ κόρου τῶν ἀγαθῶν
[15, 7]   μὲν ἑτέραν ποιούμενοι, τὸ δ´  ἀληθὲς   ἐπὶ τοὺς ἡμετέρους ἐγνωκότες ἄγειν
[15, 4]   καὶ ταῖς ἐπιταγαῖς τῶν ἡγεμόνων  ἀπειθές,   ὡς ἐν ἄλλαις τε πολλαῖς
[15, 3]   δὲ τὴν ἐπιχείρησιν αὐτῶν εἰς  τοὐμφανὲς   ἀγαγοῦσα μήνυσις, ἣν τῶν συνομοσάντων
[15, 7]   δόξαντα ταῦτα ὑμῖν {ἃ} ἔπραττόν  τινες,   ἀλλ´ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν γνώμης,
[15, 8]   πόλεως, ἐν τῶν ἡμετέρων  τινές   εἰσιν, τοσούτου δέομεν ἀδικεῖν ὑμᾶς,
[15, 8]   τῶν Σαυνιτῶν ἠδίκησεν· ἰδιόξενοι δέ  τινές   εἰσιν, ὡς πυνθανόμεθα, καὶ φίλοι
[15, 3]   ἀγαγοῦσα μήνυσις, ἣν τῶν συνομοσάντων  τινὲς   ἐποιήσαντο πρὸς τὸν ἕτερον τῶν
[15, 8]   προαίρεσιν τῇ πόλει βοηθοῦντες καί  τινες   καὶ δι´ ἀπορίαν ἴσως βίου
[15, 4]   εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλθον αὐτῶν  τινες,   ὥστε καὶ πόλεσιν ἐπιθέσθαι καὶ
[15, 3]   μέν γε καὶ Σιδικῖνοι καὶ  Αὔσονες   καὶ πάντες οἱ περίοικοι τοσούτου
[15, 5]   Νεαπολίτας πρέσβεις ὑπὸ Ταραντίνων ἀποσταλέντες,  ἄνδρες   ἐπιφανεῖς καὶ πρόξενοι διὰ γένους
[15, 7]   προβούλους τῶν Σαυνιτῶν ἔλεξαν· Ἀδικεῖτε,  ἄνδρες   Σαυνῖται, παραβαίνοντες τὰς ὁμολογίας, ἃς
[15, 4]   ὄντα τὸ πλάτος, ξυλίνῃ γεφύρᾳ  διαβάντες,   ἣν ἐν τρισὶ κατεσκεύασαν ἡμέραις,
[15, 3]   δὲ ἀγανακτεῖν προσποιούμενοι πολεμίους ἡμᾶς  κρίναντες   οὐ τοσαῦτα δεινὰ διαθήσουσιν, ὅσα
[15, 3]   ἂν πάθωσιν αὐτοὶ τῆς παρανομίας  κατάρξαντες   καθ´ ἑτέρων. τί δὴ καὶ
[15, 3]   ἄνευ τοῦ καλοῦ, οὐδ´ εἰ  πάντες   νόμοι τε καὶ ἄρχοντες τὰς
[15, 3]   τοῖς δὲ ἀνδράσιν ἐνθυμουμένοις, ὅτι  πάντες   οἱ κορυφαιότατοι τῆς συνωμοσίας οἱ
[15, 3]   καὶ Σιδικῖνοι καὶ Αὔσονες καὶ  πάντες   οἱ περίοικοι τοσούτου δεήσουσι Καμπανοῖς
[15, 3]   αὐτὴν καὶ τοὺς ἄνδρας ἅπαντας  διαφθείραντες   τάς τε γυναῖκας αὐτῶν καὶ
[15, 6]   ἀνασώσειν, ἣν δευτέρᾳ γενεᾷ πρότερον  ἐξελάσαντες   τοὺς Κυμαίους Καμπανοὶ κατέσχον, καὶ
[15, 3]   γνώμην τινῶν εἰσηγησαμένων περὶ ἀποστάσεως,  ἐπαινέσαντες   τὸ βούλευμα καὶ πίστεις ἀπορρήτους
[15, 4]   δεῖν πρῶτον ἀποδεῖξαι σωφρονεστέρους, δεινότερον  ποιήσαντες   αὐτοῖς τὸν ἀπὸ τῶν ἡγεμόνων
[15, 3]   καὶ τῶν ἀγόντων σφᾶς στρατιωτῶν  πείσαντες   ἀποστῆναι, περὶ τὸν αὐτὸν ἱδρύονται
[15, 7]   σύμμαχοι καὶ τοὺς αὐτοὺς Ῥωμαίοις  ὀμόσαντες   ἕξειν ἐχθροὺς καὶ φίλους. Ὧν
[15, 8]   ἡγεμονίαν ἔχοντες αὐτῆς πλείονα χρόνον  ἀναλώσαντες   ἐν τῇ παρασκευῇ, καὶ ὑμεῖς
[15, 4]   Καπύης στρατοπεδεύονται ἐν ὑψηλῷ τόπῳ  θέντες   τὸν χάρακα, ἔνθα ὑπομένοντες τὰς
[15, 8]   πολλὰς καὶ μεγάλας εὐεργεσίας, οὐθὲν  ἀδικηθέντες   ὑμεῖς κατεδουλώσασθε. Οὐ μὴν οὐδὲ
[15, 7]   φίλοι γενέσθαι τῆς πόλεως ἡμῶν  προθυμηθέντες   καὶ σύμμαχοι καὶ τοὺς αὐτοὺς
[15, 4]   ἀπὸ τῶν πολεμίων κίνδυνον. ταῦτα  διανοηθέντες   ἐκκλησίαν συνῆγον, καὶ λέγει Μάλλιος·
[15, 7]   δὲ πράττοντες πολεμίων, πολλαῖς μὲν  ἡττηθέντες   ὑπὸ Ῥωμαίων μάχαις, δεήσει δὲ
[15, 7]   πρῶτον πρέσβεις ἔπεμψαν, οἱ δὲ  προχειρισθέντες   ἐκ τῶν βουλευτῶν πρέσβεις ἐλθόντες
[15, 8]   ἡμέραις ὕστερον τῆς μάχης οἱ  πεμφθέντες   ὑφ´ ἡμῶν ἀφίκοντο. περὶ δὲ
[15, 3]   μὴ δίκας ὑπόσχωσιν εἰς Ῥώμην  ἀπαχθέντες·   συνιόντες τε κατ´ ὀλίγους ἐσκόπουν,
[15, 8]   παρασκευῇ, καὶ ὑμεῖς αὐτοὶ θᾶττον  ἐπειχθέντες   ἐπὶ τὸν ἀγῶνα. τρισὶ γοῦν
[15, 3]   κτησάμενοι τὴν γῆν κατέσχον, ἀλλ´  ἐπιξενωθέντες   Τυρρηνοῖς τοῖς κατοικοῦσιν αὐτὴν καὶ
[15, 5]   τοὺς Νεαπολίτας πρέσβεις ὑπὸ Ταραντίνων  ἀποσταλέντες,   ἄνδρες ἐπιφανεῖς καὶ πρόξενοι διὰ
[15, 7]   καὶ τοὺς εἰρηνοδίκας ἐπὶ τοῦτο  ἄγοντες   ἐληλύθαμεν. ~Τοιαῦτα τοῦ Ῥωμαίου λέξαντος
[15, 10]   βραδύτερα τὰ τῶν Ῥωμαίων ἔσεσθαι  νομίζοντες,   ὥσπερ αὐτοῖς ἔθος ἐστὶ ποιεῖν,
[15, 7]   ἐπὶ Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι ἐβουλεύθη. ~Ὅτι  μαθόντες   οἱ Ῥωμαῖοι Σαυνίτας στρατιὰν ἀγείρειν
[15, 7]   προχειρισθέντες ἐκ τῶν βουλευτῶν πρέσβεις  ἐλθόντες   ἐπὶ τοὺς προβούλους τῶν Σαυνιτῶν
[15, 4]   πᾶσαν τὴν μεταξὺ γῆν ἀδεῶς  διελθόντες   τῶν μὲν οὐκ ἐναντιουμένων, τῶν
[15, 4]   τοῖς δὲ τἀναντία δέος. καὶ  προελθόντες   ἐπέκεινα τῆς πόλεως ἀπὸ τετταράκοντα
[15, 6]   τὴν τοῦ συμφέροντος αἵρεσιν. καὶ  παρελθόντες   εἰς τὴν ἐκκλησίαν πρῶτον μὲν
[15, 3]   ὑπολογισμοὺς κατὰ μικρὸν ἐλάμβανον καὶ  συνιόντες   ἀλλήλοις ἔλεγον, ὡς ἀνοήτων ἀνθρώπων
[15, 3]   δίκας ὑπόσχωσιν εἰς Ῥώμην ἀπαχθέντες·  συνιόντες   τε κατ´ ὀλίγους ἐσκόπουν, τί
[15, 3]   καὶ δράσομεν δεινόν, ἐὰν Καμπανοὺς  ἐκβαλόντες   τὰς ἐκείνων πόλεις κατάσχωμεν; οὗτοι
[15, 6]   εἰρεσίαν ἅπασαν παρέξειν, οὐ μόνον  καταγγέλλοντες   τοῖς ἰδίοις στρατεύμασιν, ἀλλὰ κἀκείνοις
[15, 10]   οἱ μὲν γὰρ παρασκευαζόμενοι καὶ  μέλλοντες   ἀπώλεσαν τοὺς καιροὺς τῶν πράξεων,
[15, 3]   Τούτους οἱ Καμπανοὶ ταῖς οἰκίαις  ἀναλαμβάνοντες   τραπέζαις τε ὑπεδέχοντο λαμπραῖς καὶ
[15, 4]   πόλεως σκηπτόμενοι κατέτριβον τοὺς χρόνους.  ἀπογνόντες   δὴ τῆς ἐκεῖθεν ἐπικουρίας καὶ
[15, 3]   ἦσαν οἱ πονηρότατοι καὶ οὐχ  ὑπομένοντες   ἀφεῖσθαι τῆς στρατείας ἐντειλάμενος τοῖς
[15, 4]   τόπῳ θέντες τὸν χάρακα, ἔνθα  ὑπομένοντες   τὰς παρὰ Σαυνιτῶν ἀγοράς τε
[15, 7]   Σαυνιτῶν ἔλεξαν· Ἀδικεῖτε, ἄνδρες Σαυνῖται,  παραβαίνοντες   τὰς ὁμολογίας, ἃς ἐποιήσασθε πρὸς
[15, 3]   εἶναι σύμβουλον τῶν συμφερόντων σφίσιν  ἀποφαίνοντες   ἄνευ τοῦ καλοῦ, οὐδ´ εἰ
[15, 3]   τῶν χιλιάρχων ἀποστελλόμενοι τοὺς ἡγεμόνας  καταλιπόντες,   ἐστὶ δ´ οὓς καὶ τῶν
[15, 3]   ἀνθρώπων ποιήσουσιν ἔργον, εἰ τοσαύτην  καταλιπόντες   εὐδαιμονίαν ἐπὶ τὸν ἐν Ῥώμῃ
[15, 7]   δὲ παρασκευάζεσθε στρατιὰν ἐκ παντὸς  ἀγείροντες   τόπου, πρόφασιν μὲν ἑτέραν ποιούμενοι,
[15, 5]   Ἕλληνας ἀσπαζομένων, τἀναντία τοὺς Νεαπολίτας  ἀξιώσοντες   μήτε σύμβολα ποιεῖσθαι πρὸς τοὺς
[15, 1]   ταῖς εἰκόσιν αὐτοῦ πάσαις οἱ  πλάττοντες   καὶ γράφοντες τοῦτο τὸ ζῷον
[15, 7]   μὲν ὑποδυόμενοι συμμάχων, ἔργα δὲ  πράττοντες   πολεμίων, πολλαῖς μὲν ἡττηθέντες ὑπὸ
[15, 6]   τε πρεσβεῖαι διεξῆλθον καὶ οἱ  συναγορεύοντες   αὐταῖς, διέστησαν αἱ γνῶμαι τῶν
[15, 1]   αὐτοῦ πάσαις οἱ πλάττοντες καὶ  γράφοντες   τοῦτο τὸ ζῷον ἐπὶ τὴν
[15, 9]   μενόντων ἐν ταῖς ὁμολογίαις οἱ  λαχόντες   πολέμους ἐπισκοπεῖν ἔσονται θεοί. Μέλλων
[15, 8]   ὑμῖν οἱ δὲ τὴν ἡγεμονίαν  ἔχοντες   αὐτῆς πλείονα χρόνον ἀναλώσαντες ἐν
[15, 10]   Ῥωμαῖοι δ´ ἐν ἑτοίμῳ πᾶσαν  ἔχοντες   παρασκευὴν ἅμα τῷ πυθέσθαι τὰς
[15, 3]   εἰ πάντες νόμοι τε καὶ  ἄρχοντες   τὰς ἐσχάτας τιμωρίας ἀπειλοῖεν αὐτοῖς
[15, 7]   ἄνδρας ἡμῖν ἐπὶ δίκην. τούτων  τυχόντες   ἀρκούμεθα, μὴ τυχόντες δὲ θεοὺς
[15, 7]   δίκην. τούτων τυχόντες ἀρκούμεθα, μὴ  τυχόντες   δὲ θεοὺς καὶ δαίμονας, οὓς
[15, 7]   μεγάλῃ καταλυσάμενοι τὸν πόλεμον καὶ  τυχόντες   εἰρήνης οἵας ἐβούλεσθε· τὰ δὲ
[15, 8]   ἔτος ἤδη κατέχετε. τούτων ἡμεῖς  τυχόντες   οὐδὲν ὑποληψόμεθα ἀδικεῖσθαι. ~Μετὰ τοῦτο
[15, 7]   δὲ προκαλούμεθα ὑμᾶς, καὶ ὧν  τυχόντες   τὴν ἐπὶ τοῖς παρελθοῦσιν ὀργὴν
[15, 6]   ἁπάσας τὰς εἰς πόλεμον δαπάνας  ἐπιχορηγοῦντες·   ἀπωσαμένοις τε τὸ Ῥωμαϊκὸν στράτευμα
[15, 8]   τὴν ἑαυτῶν προαίρεσιν τῇ πόλει  βοηθοῦντες   καί τινες καὶ δι´ ἀπορίαν
[15, 3]   εὐχὴν δέξονται τὸ πραχθὲν ἅπασαν  ἀξιοῦντες   Ἰταλίαν ταῖς αὑτῶν ἀποικίαις κρατεῖσθαι·
[15, 7]   τῆς φιλίας καὶ συμμαχίας ὅρκια,  {ποιοῦντες}   πρεσβείαν πρὸς ὑμᾶς ἐκρίναμεν ἀποστεῖλαι
[15, 3]   καὶ τῶν καθ´ ἡμέραν ἀναγκαίων  ἀποροῦντες   καὶ ἔτι μᾶλλον οἱ τὰ
[15, 3]   οἱ περίοικοι τοσούτου δεήσουσι Καμπανοῖς  τιμωροῦντες   ἐφ´ ἡμᾶς γε στρατεύειν, ὥστε
[15, 4]   καὶ τὰς μὲν ἑαυτῶν δυνάμεις  ὁρῶντες   οὐθὲν ἰσχύος ἐκ τοῦ χρόνου
[15, 6]   κατηγόρουν, ὡς ἀπίστου καὶ δολίου,  τελευτῶντες   δὲ τοῦ λόγου θαυμαστὰς ἐποιοῦντο
[15, 3]   τῆς παρούσης εὐδαιμονίας ἔλεγον καὶ  τελευτῶντες   εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλθον, ὥστε
[15, 6]   νεῖκος εἰς λίθων βολάς, καὶ  τελευτῶντες   ἐκράτησαν οἱ κακίους τῶν κρειττόνων,
[15, 7]   δ´ ἀληθὲς ἐπὶ τοὺς ἡμετέρους  ἐγνωκότες   ἄγειν ἀποίκους· καὶ ἐπὶ ταύτας
[15, 3]   φόνων ἅψασθαι πολιτικῶν. ἀφ´  ἧς   δ´ αἰτίας εἰς τούτους ἦλθε
[15, 4]   ἐν τῇ Καμπανικῇ παραχειμασίᾳ, ἀφ´  ἧς   εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλθον αὐτῶν
[15, 6]   τε προσθήσειν τοῖς Νεαπολίταις, ἐξ  ἧς   οἱ Καμπανοὶ κατεῖχον πάνυ πολλήν.
[15, 8]   ὡς τὰ ἴδια ἑξόντων διὰ  φυλακῆς.   ἀντιπροκαλούμεθά τε ὑμᾶς, εἰ βούλεσθε
[15, 3]   ὀψώνια καὶ μισθοὺς φέρεσθαι τῆς  φυλακῆς,   τούτους καθίστησιν ἐν ταῖς πόλεσιν·
[15, 9]   τὸν λόγον τῶν Ῥωμαίων  εἰρηνοδίκης   εἶπεν· Οὐθὲν ἔτι τὸ κωλῦσόν
[15, 9]   ἀπιέναι τήν τε περιβολὴν κατὰ  κεφαλῆς   εἵλκυσε καὶ τὰς χεῖρας ἀνασχὼν
[15, 3]   καὶ ταῖς ἄλλαις ἐξένιζον φιλοφροσύναις.  πολυτελὴς   δὲ καὶ ἁβροδίαιτος ἱκανῶς τοῖς
[15, 8]   βούλεσθε τὰ δίκαια ποιεῖν, ἐκχωρεῖν  Φρεγέλλης,   ἣν οὐ πρὸ πολλοῦ πολέμῳ
[15, 2]   τὰς ἐπὶ τῶν ἀγρῶν κτήσεις  πολλῆς   εὐδαιμονίας γεμούσας. Ἀνθρώπους πεπονημένους ὑπὸ
[15, 1]   τὴν μάχαιραν ὡς διὰ τῆς  προβολῆς   εἰς τὰ πλευρὰ βάψων, ἔπειτ´
[15, 6]   καὶ ἀγαθήν. ~Συναχθείσης δὲ τῆς  βουλῆς   καὶ πολλῶν ῥηθέντων ἐν αὐτῇ
[15, 2]   τὰ λοιπὰ νεκροῖς ὁμοίους. Ἔτι  θερμῆς   τὸ δὴ λεγόμενον οὔσης τῆς
[15, 7]   τινες, ἀλλ´ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν  γνώμης,   παραδοῦναι τοὺς ἄνδρας ἡμῖν ἐπὶ
[15, 4]   εἰσὶ δυσχωρίαι κατὰ τὴν ἐκ  Ῥώμης   εἰς Καμπανίαν ἄγουσαν ὁδὸν ὄρεσί
[15, 7]   καταλυσάμενοι τὸν πόλεμον καὶ τυχόντες  εἰρήνης   οἵας ἐβούλεσθε· τὰ δὲ τελευταῖα
[15, 9]   ἀνῃρηκότων ὑμῶν τὰ περὶ τῆς  εἰρήνης   ὅρκια βουλεύεσθε τὸν Ῥωμαίων δῆμον
[15, 4]   ἄξιον, στρατιάν τ´ ἀγείρειν ἐκ  πάσης   πόλεως σκηπτόμενοι κατέτριβον τοὺς χρόνους.
[15, 3]   τὴν Καμπανίαν μετὰ τῆς στρατιᾶς  ἁπάσης   εἰς ἑκάστην παρῄει πόλιν καὶ
[15, 3]   ἐνιαυτῷ τὸν Σαυνιτικὸν πόλεμον ὑπὲρ  ἁπάσης   Καμπανίας τῶν Ῥωμαίων πόλις
[15, 6]   εἰς ἑτέραν δὲ πάλιν ἕδραν  ἀναβληθείσης   τῆς περὶ τῶν πρεσβειῶν διαγνώσεως,
[15, 6]   ταύτης δέωνται, πολλὴν καὶ ἀγαθήν.  ~Συναχθείσης   δὲ τῆς βουλῆς καὶ πολλῶν
[15, 6]   πόλεμον καταστῶσι, στρατιάν τε πέμψειν,  ὅσης   ἂν δέωνται, τὴν φυλάξουσαν αὐτῶν
[15, 2]   Ἔτι θερμῆς τὸ δὴ λεγόμενον  οὔσης   τῆς τοῦ ἀναιρεθέντος σποδοῦ. Τὸν
[15, 3]   {ἐν} Καμπανοῖς ἔτι μεθήσεσθαι τῆς  παρούσης   εὐδαιμονίας ἔλεγον καὶ τελευτῶντες εἰς
[15, 6]   πολλὴν καὶ ἀγαθήν. ~Συναχθείσης δὲ  τῆς   βουλῆς καὶ πολλῶν ῥηθέντων ἐν
[15, 7]   {ἃ} ἔπραττόν τινες, ἀλλ´ ἀπὸ  τῆς   ἑαυτῶν γνώμης, παραδοῦναι τοὺς ἄνδρας
[15, 5]   ναυτικήν τ´ ἰσχὺν προσληψομένους ἔξω  τῆς   ἑαυτῶν, ἣν Ταραντῖνοι πέμψουσιν, ἐὰν
[15, 9]   φανερῶς ἀνῃρηκότων ὑμῶν τὰ περὶ  τῆς   εἰρήνης ὅρκια βουλεύεσθε τὸν Ῥωμαίων
[15, 4]   κατέτριβον τοὺς χρόνους. ἀπογνόντες δὴ  τῆς   ἐκεῖθεν ἐπικουρίας καὶ τὰς μὲν
[15, 3]   ταῖς πόλεσι καταλιπεῖν. γενόμενος δὲ  τῆς   ἐξουσίας ταύτης κύριος ὕπατος,
[15, 8]   ἐξήνεγκαν ἀπόκρισιν· Τοῦ μὲν ὀψισμοῦ  τῆς   ἐπὶ τὸν κατὰ Λατίνων πόλεμον
[15, 9]   τῆς φιλίας ὅρκια προφάσεις κατασκευάζεται  τῆς   ἔχθρας οὐκ ἀληθεῖς, μήτε βουλὰς
[15, 4]   χώρας καὶ πόλεως φέρεται, τριάκοντα  τῆς   Καπύης ἀπέχοντα στάδια, Οὐολτοῦρνον ὄνομα,
[15, 2]   τὰς ἀρούρας καὶ τὰ κράτιστα  τῆς   καρποφόρου ἐλωβήσαντο. ~Ὅτι Κοίντου Σερουιλίου
[15, 4]   τινα καὶ ποταμόν, ὃς διὰ  τῆς   Κασιλίνων χώρας καὶ πόλεως φέρεται,
[15, 8]   γοῦν τέτταρσιν ἡμέραις ὕστερον  τῆς   μάχης οἱ πεμφθέντες ὑφ´ ἡμῶν
[15, 8]   ὑφ´ ἡμῶν ἀφίκοντο. περὶ δὲ  τῆς   Νεαπολιτῶν πόλεως, ἐν τῶν
[15, 3]   τι ἂν πάθωσιν αὐτοὶ  τῆς   παρανομίας κατάρξαντες καθ´ ἑτέρων. τί
[15, 3]   αὐτοῖς {ἐν} Καμπανοῖς ἔτι μεθήσεσθαι  τῆς   παρούσης εὐδαιμονίας ἔλεγον καὶ τελευτῶντες
[15, 6]   ἔτι Κυμαίων, οὓς οἱ Νεαπολῖται  τῆς   πατρίδος ἐκπεσόντας ὑπεδέξαντο καὶ πάντων
[15, 4]   τὸν ὕπατον καταλιπεῖν καὶ κατὰ  τῆς   πατρίδος ὅπλα ἀναλαβεῖν, τούτους ᾤοντο
[15, 6]   ἑτέραν δὲ πάλιν ἕδραν ἀναβληθείσης  τῆς   περὶ τῶν πρεσβειῶν διαγνώσεως, ἀφικόμενοι
[15, 4]   τἀναντία δέος. καὶ προελθόντες ἐπέκεινα  τῆς   πόλεως ἀπὸ τετταράκοντα σταδίων Καπύης
[15, 7]   τὰ δὲ τελευταῖα φίλοι γενέσθαι  τῆς   πόλεως ἡμῶν προθυμηθέντες καὶ σύμμαχοι
[15, 1]   Οὐαλέριον τὴν μάχαιραν ὡς διὰ  τῆς   προβολῆς εἰς τὰ πλευρὰ βάψων,
[15, 6]   τὰς ἑαυτῶν εὐεργεσίας διεξῄεσαν, ἔπειτα  τῆς   Ῥωμαίων πόλεως πολλὰ κατηγόρουν, ὡς
[15, 3]   ἀπορρήτους ἐν ἀλλήλοις ποιησάμενοι, οἱ  τῆς   στρατείας ἀφειμένοι περὶ Ταρρακίναν πόλιν
[15, 3]   πονηρότατοι καὶ οὐχ ὑπομένοντες ἀφεῖσθαι  τῆς   στρατείας ἐντειλάμενος τοῖς ἄγουσιν αὐτοὺς
[15, 3]   ὡς ἂν χαριζόμενος τὴν ἄφεσιν  τῆς   στρατείας, οὓς δὲ τῷ πρεσβευτῇ
[15, 3]   δὲ εἰς τὴν Καμπανίαν μετὰ  τῆς   στρατιᾶς ἁπάσης εἰς ἑκάστην παρῄει
[15, 4]   ἔγνωσαν. ἐνθυμούμενοι δ´ ὅτι πολὺ  τῆς   στρατιᾶς ἐστι τὸ δυσάγωγον καὶ
[15, 8]   ἀνάγκην πολέμου. δὲ παρασκευὴ  τῆς   στρατιᾶς ἡμῶν ἐστιν οὐχ ὡς
[15, 3]   ἀνακαλούμενος διέκρινεν ἁπάντων τοὺς μετασχόντας  τῆς   συνωμοσίας. ἔπειτα φιλανθρώπως ἑκάστοις διαλεγόμενος
[15, 3]   ἐνθυμουμένοις, ὅτι πάντες οἱ κορυφαιότατοι  τῆς   συνωμοσίας οἱ μὲν ἀπολύονται τῶν
[15, 6]   δὲ φιλόκαινον καὶ τὰς ἐκ  τῆς   ταραχῆς πλεονεξίας διῶκον ἐπὶ τὸν
[15, 2]   θερμῆς τὸ δὴ λεγόμενον οὔσης  τῆς   τοῦ ἀναιρεθέντος σποδοῦ. Τὸν οἴκτιστον
[15, 5]   αὐτοὺς μηθὲν εἰς τοὺς ὑπηκόους  τῆς   τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας παρανομεῖν, ἀλλὰ
[15, 7]   ἀναισχύντως συγχεόντων ὑμῶν τὰ περὶ  τῆς   φιλίας καὶ συμμαχίας ὅρκια, {ποιοῦντες}
[15, 9]   αὐτή τι πλημμελοῦσα περὶ τὰ  τῆς   φιλίας ὅρκια προφάσεις κατασκευάζεται τῆς
[15, 3]   βουλομένοις ὀψώνια καὶ μισθοὺς φέρεσθαι  τῆς   φυλακῆς, τούτους καθίστησιν ἐν ταῖς
[15, 3]   μηδ´ εἰδέναι δοκεῖν, ἀλλὰ δι´  ἀπάτης   τινὸς καὶ στρατηγίας κωλῦσαι τὰ
[15, 8]   οἱ δὲ τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντες  αὐτῆς   πλείονα χρόνον ἀναλώσαντες ἐν τῇ
[15, 5]   Ταραντῖνοι πέμψουσιν, ἐὰν ἄρα καὶ  ταύτης   δέωνται, πολλὴν καὶ ἀγαθήν. ~Συναχθείσης
[15, 3]   καταλιπεῖν. γενόμενος δὲ τῆς ἐξουσίας  ταύτης   κύριος ὕπατος, ὅσοις ἦν
[15, 4]   καὶ πόλεως φέρεται, τριάκοντα τῆς  Καπύης   ἀπέχοντα στάδια, Οὐολτοῦρνον ὄνομα, τεττάρων
[15, 4]   τῆς πόλεως ἀπὸ τετταράκοντα σταδίων  Καπύης   στρατοπεδεύονται ἐν ὑψηλῷ τόπῳ θέντες
[15, 8]   τέτταρσιν ἡμέραις ὕστερον τῆς  μάχης   οἱ πεμφθέντες ὑφ´ ἡμῶν ἀφίκοντο.
[15, 6]   φιλόκαινον καὶ τὰς ἐκ τῆς  ταραχῆς   πλεονεξίας διῶκον ἐπὶ τὸν πόλεμον
[15, 3]   ἀνθρώποις καὶ τὸν ἔσχατον περὶ  ψυχῆς   τρέχουσι δρόμον οὔτ´ ἄπορον οὐδὲν
[15, 4]   ἐστι τὸ δυσάγωγον καὶ ταῖς  ἐπιταγαῖς   τῶν ἡγεμόνων ἀπειθές, ὡς ἐν
[15, 3]   οἱ Καμπανοὶ ταῖς οἰκίαις ἀναλαμβάνοντες  τραπέζαις   τε ὑπεδέχοντο λαμπραῖς καὶ ταῖς
[15, 9]   δὲ τῶν μενόντων ἐν ταῖς  ὁμολογίαις   οἱ λαχόντες πολέμους ἐπισκοπεῖν ἔσονται
[15, 6]   καὶ τοὺς προεστηκότας τῶν κοινῶν  θεραπείαις   τισὶν οἰκειωσάμενοι πείθουσι τὴν βουλὴν
[15, 5]   συνεργοῦντας· μάλιστα δ´ εἰ δύναιντο  θεραπείαις   τῶν δυνατῶν παρασκευάσοντας ἀποστῆναι μὲν
[15, 3]   ἀποδιδρασκόντων. Τούτους οἱ Καμπανοὶ ταῖς  οἰκίαις   ἀναλαμβάνοντες τραπέζαις τε ὑπεδέχοντο λαμπραῖς
[15, 3]   ἅπασαν ἀξιοῦντες Ἰταλίαν ταῖς αὑτῶν  ἀποικίαις   κρατεῖσθαι· εἰ δὲ ἀγανακτεῖν προσποιούμενοι
[15, 3]   λέγεσθαι πρὸς τοὺς ἐν ταῖς  παραχειμασίαις,   ὅτι τὰς μὲν φρουρὰς ἔγνω
[15, 3]   διακομίσαι καὶ φυλάττειν ἐν ἀδήλοις  φυλακαῖς,   χωρίσαντας ἄλλους ἀπ´ ἄλλων, ἕως
[15, 7]   καὶ δαίμονας, οὓς ἐν ταῖς  συνθήκαις   ὠμόσατε, μαρτυρόμεθα, καὶ τοὺς εἰρηνοδίκας
[15, 3]   τε ὑπεδέχοντο λαμπραῖς καὶ ταῖς  ἄλλαις   ἐξένιζον φιλοφροσύναις. πολυτελὴς δὲ καὶ
[15, 4]   τῶν ἡγεμόνων ἀπειθές, ὡς ἐν  ἄλλαις   τε πολλαῖς πείραις ἐδήλωσε καὶ
[15, 7]   συμμάχων, ἔργα δὲ πράττοντες πολεμίων,  πολλαῖς   μὲν ἡττηθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων μάχαις,
[15, 4]   ἀπειθές, ὡς ἐν ἄλλαις τε  πολλαῖς   πείραις ἐδήλωσε καὶ τὰ τελευταῖα
[15, 3]   λαμπραῖς καὶ ταῖς ἄλλαις ἐξένιζον  φιλοφροσύναις.   πολυτελὴς δὲ καὶ ἁβροδίαιτος ἱκανῶς
[15, 4]   διαβάντες, ἣν ἐν τρισὶ κατεσκεύασαν  ἡμέραις,   διεξῄεσαν, ἵνα τοῖς μὲν τὰ
[15, 8]   ἀγῶνα. τρισὶ γοῦν τέτταρσιν  ἡμέραις   ὕστερον τῆς μάχης οἱ πεμφθέντες
[15, 4]   ὡς ἐν ἄλλαις τε πολλαῖς  πείραις   ἐδήλωσε καὶ τὰ τελευταῖα ἐν
[15, 3]   οἰκίαις ἀναλαμβάνοντες τραπέζαις τε ὑπεδέχοντο  λαμπραῖς   καὶ ταῖς ἄλλαις ἐξένιζον φιλοφροσύναις.
[15, 3]   πόλιν καὶ τοὺς ἐν ταῖς  φρουραῖς   ἀνακαλούμενος διέκρινεν ἁπάντων τοὺς μετασχόντας
[15, 1]   κόρακι, καὶ ταῖς εἰκόσιν αὐτοῦ  πάσαις   οἱ πλάττοντες καὶ γράφοντες τοῦτο
[15, 3]   τραπέζαις τε ὑπεδέχοντο λαμπραῖς καὶ  ταῖς   ἄλλαις ἐξένιζον φιλοφροσύναις. πολυτελὴς δὲ
[15, 3]   τὸ πραχθὲν ἅπασαν ἀξιοῦντες Ἰταλίαν  ταῖς   αὑτῶν ἀποικίαις κρατεῖσθαι· εἰ δὲ
[15, 10]   καὶ τὰ λεχθέντα ἐδήλωσαν ἑκάτεροι  ταῖς   ἑαυτῶν πόλεσι, τὰς ἐναντίας ἔσχον
[15, 1]   τοῦ κράνους κοσμούμενος κόρακι, καὶ  ταῖς   εἰκόσιν αὐτοῦ πάσαις οἱ πλάττοντες
[15, 4]   στρατιᾶς ἐστι τὸ δυσάγωγον καὶ  ταῖς   ἐπιταγαῖς τῶν ἡγεμόνων ἀπειθές, ὡς
[15, 6]   φυλάξουσαν αὐτῶν τὰ τείχη, καὶ  ταῖς   ναυσὶν ἐπιβάτας καὶ τὴν εἰρεσίαν
[15, 3]   ἀσμένως ἀποδιδρασκόντων. Τούτους οἱ Καμπανοὶ  ταῖς   οἰκίαις ἀναλαμβάνοντες τραπέζαις τε ὑπεδέχοντο
[15, 9]   δικασταὶ δὲ τῶν μενόντων ἐν  ταῖς   ὁμολογίαις οἱ λαχόντες πολέμους ἐπισκοπεῖν
[15, 3]   προσεσκεύασε λέγεσθαι πρὸς τοὺς ἐν  ταῖς   παραχειμασίαις, ὅτι τὰς μὲν φρουρὰς
[15, 3]   πρῶτα, ἔπειτα πλείους ἔγνωσαν ἐπιχειρεῖν  ταῖς   πόλεσι καὶ δι´ ὅρκων ἐδίδοσαν
[15, 3]   δυνάμεις ὡς οὐθενὸς ἔτι κινδύνου  ταῖς   πόλεσι καταλειπομένου· δεομένων δὲ τῶν
[15, 3]   αὐτοὶ βουληθῶσι τρέφειν στρατιὰν ἐν  ταῖς   πόλεσι καταλιπεῖν. γενόμενος δὲ τῆς
[15, 3]   μὲν φρουρὰς ἔγνω καταλιπεῖν ἐν  ταῖς   πόλεσι τὰς τότε οὔσας, ἐπειδὴ
[15, 3]   καὶ στρατηγίας κωλῦσαι τὰ συμβησόμενα  ταῖς   πόλεσιν. ἀποστείλας δή τινας ἅμα
[15, 3]   τῆς φυλακῆς, τούτους καθίστησιν ἐν  ταῖς   πόλεσιν· ἐν οἷς ἦν τὸ
[15, 7]   θεοὺς καὶ δαίμονας, οὓς ἐν  ταῖς   συνθήκαις ὠμόσατε, μαρτυρόμεθα, καὶ τοὺς
[15, 3]   παρῄει πόλιν καὶ τοὺς ἐν  ταῖς   φρουραῖς ἀνακαλούμενος διέκρινεν ἁπάντων τοὺς
[15, 6]   ἀγαθῶν, χώραν τε προσθήσειν τοῖς  Νεαπολίταις,   ἐξ ἧς οἱ Καμπανοὶ κατεῖχον
[15, 7]   ἀπάγειν ὑμᾶς ἀξιοῦμεν τὴν ἀποσταλεῖσαν  Νεαπολίταις   συμμαχίαν, ἔπειτα μηδεμίαν ἐκπέμπειν στρατιὰν
[15, 6]   τοῦ λόγου θαυμαστὰς ἐποιοῦντο τοῖς  Νεαπολίταις   ὑποσχέσεις, ἐὰν εἰς τὸν πόλεμον
[15, 4]   ὄρεσί τε καὶ τέλμασι καὶ  θαλάτταις   καὶ ποταμοῖς ναυσιπόροις διακλειόμεναι, ἃς
[15, 6]   πρεσβεῖαι διεξῆλθον καὶ οἱ συναγορεύοντες  αὐταῖς,   διέστησαν αἱ γνῶμαι τῶν συνέδρων,
[15, 3]   ἀποστείλας δή τινας ἅμα τοῖς  μηνυταῖς   κατασκευαστοὺς εἰς τὰς πόλεις πρὶν
[15, 2]   οὐκ ἐλαχίστην τῶν ὠφελειῶν τοῖς  στρατιώταις   χαριζόμενος, ὥστ´ ἐπικλύσαι πλούτῳ τὴν
[15, 7]   πολλαῖς μὲν ἡττηθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων  μάχαις,   δεήσει δὲ μεγάλῃ καταλυσάμενοι τὸν
[15, 3]   πόλις ἀραμένη καὶ τρισὶ νικήσασα  μάχαις   τοὺς ἀντιταχθέντας ἐβούλετο μὲν ἁπάσας
[15, 8]   βοηθεῖν αὑτοῖς ἐσμεν, ἐὰν καταστῶμεν  εἰς   ἀνάγκην πολέμου. δὲ παρασκευὴ
[15, 3]   Καμπανίαν μετὰ τῆς στρατιᾶς ἁπάσης  εἰς   ἑκάστην παρῄει πόλιν καὶ τοὺς
[15, 6]   τὴν ἡμέραν οὐδὲν ἐξηνέχθη προβούλευμα,  εἰς   ἑτέραν δὲ πάλιν ἕδραν ἀναβληθείσης
[15, 4]   δυσχωρίαι κατὰ τὴν ἐκ Ῥώμης  εἰς   Καμπανίαν ἄγουσαν ὁδὸν ὄρεσί τε
[15, 6]   χειροκρασίαι καὶ προέβη τὸ νεῖκος  εἰς   λίθων βολάς, καὶ τελευτῶντες ἐκράτησαν
[15, 1]   τῇ Ῥώμῃ καί τινος βασιλέως  εἰς   μονομαχίαν προκαλουμένου τῶν Ῥωμαίων, ὅστις
[15, 6]   στρατεύμασιν, ἀλλὰ κἀκείνοις ἁπάσας τὰς  εἰς   πόλεμον δαπάνας ἐπιχορηγοῦντες· ἀπωσαμένοις τε
[15, 3]   ὅπλα θεῖεν, μὴ δίκας ὑπόσχωσιν  εἰς   Ῥώμην ἀπαχθέντες· συνιόντες τε κατ´
[15, 3]   στρατείας ἐντειλάμενος τοῖς ἄγουσιν αὐτοὺς  εἰς   Ῥώμην διακομίσαι καὶ φυλάττειν ἐν
[15, 8]   εἴ τινα τοῖς κινδυνεύουσι βοήθειαν  εἰς   σωτηρίαν κοινῇ παρεχόμεθα, ὥστ´ αὐτοὶ
[15, 1]   μάχαιραν ὡς διὰ τῆς προβολῆς  εἰς   τὰ πλευρὰ βάψων, ἔπειτ´ ἐπιπτάντος
[15, 3]   τινας ἅμα τοῖς μηνυταῖς κατασκευαστοὺς  εἰς   τὰς πόλεις πρὶν αὐτὸς ἐλθεῖν,
[15, 6]   τοῦ συμφέροντος αἵρεσιν. καὶ παρελθόντες  εἰς   τὴν ἐκκλησίαν πρῶτον μὲν τὰς
[15, 3]   ἅπαντας ταῦτα ὑπολαβεῖν. ἀφικόμενος δὲ  εἰς   τὴν Καμπανίαν μετὰ τῆς στρατιᾶς
[15, 6]   πρεσβειῶν διαγνώσεως, ἀφικόμενοι κατὰ πλῆθος  εἰς   τὴν Νεάπολιν Σαυνιτῶν οἱ δυνατώτατοι
[15, 1]   κράνους αὐτοῦ ἐκεκράγει τε δεινὸν  εἰς   τὸν βάρβαρον ὁρῶν καί, ὁπότε
[15, 9]   εἵλκυσε καὶ τὰς χεῖρας ἀνασχὼν  εἰς   τὸν οὐρανόν, ὡς ἔθος ἐστίν,
[15, 6]   ἐποιοῦντο τοῖς Νεαπολίταις ὑποσχέσεις, ἐὰν  εἰς   τὸν πόλεμον καταστῶσι, στρατιάν τε
[15, 4]   τῇ Καμπανικῇ παραχειμασίᾳ, ἀφ´ ἧς  εἰς   τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλθον αὐτῶν τινες,
[15, 3]   παρούσης εὐδαιμονίας ἔλεγον καὶ τελευτῶντες  εἰς   τοσαύτην ἀπόνοιαν ἦλθον, ὥστε καὶ
[15, 3]   ἔφθασε δὲ τὴν ἐπιχείρησιν αὐτῶν  εἰς   τοὐμφανὲς ἀγαγοῦσα μήνυσις, ἣν τῶν
[15, 5]   ἀποστεῖλαι τοὺς ἀξιώσοντας αὐτοὺς μηθὲν  εἰς   τοὺς ὑπηκόους τῆς τῶν Ῥωμαίων
[15, 3]   πολιτικῶν. ἀφ´ ἧς δ´ αἰτίας  εἰς   τούτους ἦλθε τοὺς κινδύνους, μικρὰ
[15, 1]   ὅστις εἴη ἀνήρ, Μάρκος Οὐαλέριος,  εἷς   τῶν χιλιάρχων, ἀπόγονος ὢν Οὐαλερίου
[15, 7]   δὲ προχειρισθέντες ἐκ τῶν βουλευτῶν  πρέσβεις   ἐλθόντες ἐπὶ τοὺς προβούλους τῶν
[15, 7]   στρατιὰν ἀγείρειν τὸ μὲν πρῶτον  πρέσβεις   ἔπεμψαν, οἱ δὲ προχειρισθέντες ἐκ
[15, 5]   καὶ ἀποδυρομένων κατὰ τῶν Νεαπολιτῶν,  πρέσβεις   ἐψηφίσατο πρὸς τοὺς Νεαπολίτας ἀποστεῖλαι
[15, 6]   κακίους τῶν κρειττόνων, ὥστε τοὺς  πρέσβεις   τῶν Ῥωμαίων ἀπράκτους ἀπελθεῖν. διὰ
[15, 5]   χρόνον ἀφιγμένοι πρὸς τοὺς Νεαπολίτας  πρέσβεις   ὑπὸ Ταραντίνων ἀποσταλέντες, ἄνδρες ἐπιφανεῖς
[15, 9]   προφάσεις κατασκευάζεται τῆς ἔχθρας οὐκ  ἀληθεῖς,   μήτε βουλὰς ὀρθοῦν αὐτοῖς μήτε
[15, 3]   καὶ τοὺς βίους καὶ τὰς  πόλεις   καὶ τὴν περιμάχητον χώραν παρέλαβον·
[15, 3]   ἐὰν Καμπανοὺς ἐκβαλόντες τὰς ἐκείνων  πόλεις   κατάσχωμεν; οὗτοι γὰρ αὐτοὶ πρότερον
[15, 3]   τοῖς μηνυταῖς κατασκευαστοὺς εἰς τὰς  πόλεις   πρὶν αὐτὸς ἐλθεῖν, προσεσκεύασε λέγεσθαι
[15, 3]   τὸν ἀπαλλάξαντα τοῦ πολέμου τὰς  πόλεις   ὕπατον Μάρκον Οὐαλέριον ὅσην ἂν
[15, 3]   τὰς ἐν τῇ Ῥώμῃ καταγραφείσας  δυνάμεις   καὶ ὄντα ἐν ὁδῷ.
[15, 4]   ἐπικουρίας καὶ τὰς μὲν ἑαυτῶν  δυνάμεις   ὁρῶντες οὐθὲν ἰσχύος ἐκ τοῦ
[15, 3]   ἐβούλετο μὲν ἁπάσας ἀπάγειν τὰς  δυνάμεις   ὡς οὐθενὸς ἔτι κινδύνου ταῖς
[15, 7]   Φορμιανοὺς καὶ ἄλλους τινάς, οἷς  ἡμεῖς   ἰσοπολιτείας μετεδώκαμεν. Οὕτω δὲ φανερῶς
[15, 8]   δεύτερον ἔτος ἤδη κατέχετε. τούτων  ἡμεῖς   τυχόντες οὐδὲν ὑποληψόμεθα ἀδικεῖσθαι. ~Μετὰ
[15, 8]   ἀναλώσαντες ἐν τῇ παρασκευῇ, καὶ  ὑμεῖς   αὐτοὶ θᾶττον ἐπειχθέντες ἐπὶ τὸν
[15, 8]   καὶ μεγάλας εὐεργεσίας, οὐθὲν ἀδικηθέντες  ὑμεῖς   κατεδουλώσασθε. Οὐ μὴν οὐδὲ τούτῳ
[15, 8]   ὅσπερ ἐστὶ νόμος κτήσεως δικαιότατος,  ὑμεῖς   οὐδενὶ δικαίῳ σφετερισάμενοι δεύτερον ἔτος
[15, 5]   πρέσβεις ὑπὸ Ταραντίνων ἀποσταλέντες, ἄνδρες  ἐπιφανεῖς   καὶ πρόξενοι διὰ γένους τῶν
[15, 3]   ἆθλα παρ´ ὀλίγοις. οἱ δὲ  ἀσθενεῖς   τοῖς βίοις καὶ τῶν καθ´
[15, 9]   μήτε βουλὰς ὀρθοῦν αὐτοῖς μήτε  πράξεις.   ~Ὡς διελύθησαν ἐκ τοῦ συλλόγου
[15, 9]   περὶ τὰ τῆς φιλίας ὅρκια  προφάσεις   κατασκευάζεται τῆς ἔχθρας οὐκ ἀληθεῖς,
[15, 6]   λόγου θαυμαστὰς ἐποιοῦντο τοῖς Νεαπολίταις  ὑποσχέσεις,   ἐὰν εἰς τὸν πόλεμον καταστῶσι,
[15, 2]   ~Ἐπόρθουν τὰς ἐπὶ τῶν ἀγρῶν  κτήσεις   πολλῆς εὐδαιμονίας γεμούσας. Ἀνθρώπους πεπονημένους
[15, 10]   παρασκευὴν ἅμα τῷ πυθέσθαι τὰς  ἀποκρίσεις   τόν τε πόλεμον ἐψηφίσαντο καὶ
[15, 3]   ἀποστάσεως, ἐπαινέσαντες τὸ βούλευμα καὶ  πίστεις   ἀπορρήτους ἐν ἀλλήλοις ποιησάμενοι, οἱ
[15, 1]   αὐτῷ τοῦ κόρακος καὶ τὰς  ὄψεις   ὀρύττοντος ἀνέτεινε τὸν θυρεὸν ὡς
[15, 5]   δὲ βουλὴ τῶν Ῥωμαίων Καμπανῶν  πολλάκις   ἐμφανιζόντων καὶ ἀποδυρομένων κατὰ τῶν
[15, 3]   ἁπάσης Καμπανίας τῶν Ῥωμαίων  πόλις   ἀραμένη καὶ τρισὶ νικήσασα μάχαις
[15, 9]   πάσχουσα ὑπὸ Σαυνιτῶν Ῥωμαίων  πόλις   καὶ μὴ δυναμένη μετὰ λόγου
[15, 10]   καὶ περὶ Οὐολούσκους χειμερίζουσα  δύναμις,   ἣν εἶχε Κορνήλιος, ἐντὸς ἦν
[15, 7]   καὶ Φορμιανοὺς καὶ ἄλλους τινάς,  οἷς   ἡμεῖς ἰσοπολιτείας μετεδώκαμεν. Οὕτω δὲ
[15, 3]   καθίστησιν ἐν ταῖς πόλεσιν· ἐν  οἷς   ἦν τὸ πλεῖον μέρος ἀνεστίων
[15, 3]   τῶν κοινῶν πόνων ἆθλα παρ´  ὀλίγοις.   οἱ δὲ ἀσθενεῖς τοῖς βίοις
[15, 9]   ἔθος ἐστίν, ἀρὰς ἐποιήσατο τοῖς  θεοῖς·   εἰ μὲν ἄδικα πάσχουσα ὑπὸ
[15, 7]   καὶ σύμμαχοι καὶ τοὺς αὐτοὺς  Ῥωμαίοις   ὀμόσαντες ἕξειν ἐχθροὺς καὶ φίλους.
[15, 3]   ὀλίγοις. οἱ δὲ ἀσθενεῖς τοῖς  βίοις   καὶ τῶν καθ´ ἡμέραν ἀναγκαίων
[15, 6]   παρέξειν, οὐ μόνον καταγγέλλοντες τοῖς  ἰδίοις   στρατεύμασιν, ἀλλὰ κἀκείνοις ἁπάσας τὰς
[15, 3]   ἀφειμένοι περὶ Ταρρακίναν πόλιν ἐν  ἐπιτηδείοις   χωρίοις παρ´ αὐτὴν τὴν ὁδὸν
[15, 9]   καὶ πράξειεν πᾶσι διδόναι τοῖς  πολεμίοις   ἐντυχεῖν, εἰ δ´ αὐτή τι
[15, 3]   περὶ Ταρρακίναν πόλιν ἐν ἐπιτηδείοις  χωρίοις   παρ´ αὐτὴν τὴν ὁδὸν στρατοπεδεύονται.
[15, 3]   Ῥώμην διακομίσαι καὶ φυλάττειν ἐν  ἀδήλοις   φυλακαῖς, χωρίσαντας ἄλλους ἀπ´ ἄλλων,
[15, 3]   κατὰ μικρὸν ἐλάμβανον καὶ συνιόντες  ἀλλήλοις   ἔλεγον, ὡς ἀνοήτων ἀνθρώπων ποιήσουσιν
[15, 3]   βούλευμα καὶ πίστεις ἀπορρήτους ἐν  ἀλλήλοις   ποιησάμενοι, οἱ τῆς στρατείας ἀφειμένοι
[15, 3]   πόλεσι καὶ δι´ ὅρκων ἐδίδοσαν  ἀλλήλοις   τὸ πιστόν. ἔφθασε δὲ τὴν
[15, 4]   καὶ τέλμασι