HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre I

Chapitre 65

  Chapitre 65

[1,65] LXV. 1. Αἰνείου δ´ ἐξ ἀνθρώπων μεταστάντος ἑβδόμῳ μάλιστα ἔτει μετὰ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν Εὐρυλέων παρέλαβε τὴν Λατίνων ἡγεμονίαν μετονομασθεὶς Ἀσκάνιος ἐν τῇ φυγῇ. Ἦσαν δὲ τειχήρεις οἱ Τρῶες ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ, καὶ τοῖς μὲν πολεμίοις ἀεὶ προσῄει δύναμις, αἱ δὲ τῶν Λατίνων ἀδύνατοι ἦσαν τοῖς ἐν τῷ Λαουϊνίῳ πολιορκουμένοις ἐπικουρεῖν. 2. Τὸ μὲν δὴ πρῶτον εἰς φιλίαν τε καὶ συνθήκας μετρίας προὐκαλοῦντο τοὺς πολεμίους οἱ περὶ τὸν Ἀσκάνιον· ὡς δ´ οὐδὲν προσεῖχον αὐτοῖς, ἐπιτρέπειν ἐκείνοις ἠναγκάζοντο καταλύσασθαι τὸν πόλεμον ἐφ´ οἷς ἂν αὐτοὶ δικαιῶσι. Τοῦ δὲ βασιλέως τῶν Τυρρηνῶν τά τε ἄλλα ὡς δεδουλωμένοις ἀφόρητα ἐπιτάσσοντος καὶ τὸν οἶνον ὅσον ἂν Λατίνων γῆ φέρῃ Τυρρηνοῖς ἀπάγειν ἀνὰ πᾶν ἔτος, οὐκ ἀνασχετὸν ἡγησάμενοι τὸ πρᾶγμα τῆς μὲν ἀμπέλου τὸν καρπὸν ἱερὸν ἐψηφίσαντο τοῦ Διὸς εἶναι γνώμην ἀγορεύσαντος Ἀσκανίου, αὐτοὶ δὲ ἀλλήλοις παρακελευσάμενοι προθύμοις ἀγωνισταῖς γενέσθαι καὶ θεοὺς αἰτησάμενοι συλλαβέσθαι τοῦ κινδυνεύματος ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως φυλάξαντες νύκτ´ ἀσέληνον. 3. Εὐθὺς δὲ προσβαλόντες τῷ χάρακι τῶν πολεμίων, ὃς ἐγγυτάτω τῆς πόλεως ἔκειτο καὶ ἦν προτείχισμα τῆς ἄλλης δυνάμεως ἐν ἐρυμνῷ τε κατεσκευασμένος χωρίῳ καὶ τὴν κρατίστην νεότητα Τυρρηνῶν ἔχων, ἧς ἡγεῖτο Μεσεντίου παῖς Λαῦσος ὄνομα, οὐδενὸς προιδομένου τὴν ἔφοδον αἱροῦσιν εὐπετῶς τὸ ὀχύρωμα. Ἐν δὲ τὸ χωρίον τοῦτο ἡλίσκετο, φῶς τε ἄκαιρον ὁρῶντες οἱ ἐν τοῖς πεδίοις ἐστρατοπεδευκότες καὶ βοὴν τῶν ἀπολλυμένων ἀκούοντες ἔφευγον ἐκλιπόντες τοὺς πεδινοὺς τόπους ἐπὶ τὰ ὄρη. 4. Ἐν δὲ τούτῳ πολλὴ ἐγένετο ταραχὴ καὶ θόρυβος, οἷα ἐν νυκτὶ κινουμένης στρατιᾶς, ὡς αὐτίκα μάλα τῶν πολεμίων σφίσιν ἐπιθησομένων οὐ σὺν κόσμῳ οὐδὲ κατὰ τέλη τὴν ἔλασιν ποιουμένοις· οἱ δὲ Λατῖνοι, ἐπειδὴ τό τε φρούριον ἐξ ἐφόδου κατειλήφεσαν καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα ἔμαθον τεταραγμένον, ἐπέκειντο αὐτοῖς κτείνοντες καὶ διώκοντες. τῶν δ´ οὐχ ὅπως τις πρὸς ἀλκὴν τραπέσθαι ἐπεχείρησεν, ἀλλ´ οὐδὲ μαθεῖν ἐν οἷς ἦσαν κακοῖς ἠδύνατο· ὑπὸ δὲ θορύβου καὶ ἀμηχανίας οἱ μὲν κατὰ κρημνῶν φερόμενοι διεφθείροντο, οἱ δ´ εἰς φάραγγας ἀνεξόδους ἐμπίπτοντες ἡλίσκοντο, οἱ δὲ πλεῖστοι ἀγνοήσαντες ἀλλήλους ἀνὰ τὸ σκότος ὅσα πολεμίους διέθεσαν, καὶ πλεῖστος αὐτῶν φθόρος ἀλληλοκτόνος ἐγίνετο. 5. Μεσέντιος δὲ σὺν ὀλίγοις λόφον τινὰ καταλαβών, ἐπειδὴ τοῦ παιδὸς τὸν μόρον ἐπύθετο καὶ ὅσος αὐτῷ στρατὸς διέφθαρτο ἐν οἵῳ τε χωρίῳ κατακεκλεικὼς ἑαυτὸν ἦν, ὡς ὢν ἐν ἀπορίᾳ χρήματος, ἔπεμψε κήρυκας εἰς τὸ Λαουΐνιον περὶ φιλίας διαλεξομένους, Ἀσκανίου δὲ τοῖς Λατίνοις ταμιεύεσθαι τὴν τύχην συμβουλεύοντος ἄδειαν εὑρόμενος ἀπῆλθεν ὑπόσπονδος μεθ´ ὅσης εἶχε δυνάμεως καὶ τὸν ἀπὸ τοῦδε χρόνον ἅπαντα διαλυσάμενος τὴν ἔχθραν πρὸς τοὺς Λατίνους βέβαιος φίλος ἦν. [1,65] LXV. 1. Énée quitta cette vie la septième année après la prise de Troie, Euryleon, dont le nom avait été changé lors de la fuite en Ascagne, hérita du pouvoir sur les latins. A ce moment les Troyens étaient assiégés; les forces de l'ennemi augmentaient de jour en jour et les latins ne pouvaient aider ceux qui étaient enfermés dans Lavinium. 2. Ascanius et ses hommes, donc, proposèrent d’abord à l'ennemi une conciliation amicale et raisonnable, mais comme on ne leur prêta aucune attention, ils furent forcés de s’en remettre à leurs ennemis pour mettre terme à la guerre selon leurs propres conditions. Mais le roi des Tyrrhéniens, entre d'autres conditions intolérables qu'il leur imposa, comme à un peuple réduit à l’esclavage, leur ordonna de fournir aux Tyrrhéniens chaque année tout le vin produit par le pays latin ; ils considérèrent cela comme une chose inadmissible, et sur le conseil d'Ascagne, votèrent que les fruits de la vigne seraient consacrés à Jupiter. Puis s’exhortant mutuellement à prouver leur ardeur et leur valeur et priant les dieux de les aider dans leur entreprise périlleuse, ils firent une sortie lors d’une nuit sans lune. 3. Et ils attaquèrent immédiatement la partie du rempart de l'ennemi qui était la plus proche de la ville et qui, conçue comme un poste avancé pour couvrir le reste de leurs forces, était construite sur une position bien protégée et était défendue par l’élite de la jeunesse des Tyrrhéniens, sous le commandement de Lausus, fils de Mézence; et comme leur attaque était imprévue, ils s’emparèrent facilement de la forteresse. Pendant qu'ils s’employaient à prendre cette place, ceux des ennemis qui campaient dans la plaine, voyant une lueur inhabituelle et entendant le cri des hommes qui périssaient, prirent la fuite et se sauvèrent dans les montagnes. 4. Pendant ce temps il y avait grande confusion et tumulte, comme c’est normal pour une armée qui se déplace la nuit; ils s'attendaient à ce que l'ennemi s’abatte sur eux à ce moment alors qu'ils se retiraient dans le désordre et avec leurs rangs brisés. Les latins, après avoir pris le fort d’assaut et appris que le reste de l'armée était en désordre, les serrèrent de près, en les massacrant et en les poursuivant. Et il n’y eut non seulement aucune tentative ennemie de se retourner et de résister, mais il n'était pas même possible qu’ils sachent dans quelle situation difficile ils étaient, et dans leur confusion et impuissance ils tombaient dans des précipices et se tuaient, alors que d'autres s’empêtraient dans des ravins sans issues et étaient fait prisonniers; mais la plupart d'entre eux, ne reconnaissant pas leurs camarades dans l'obscurité, les prirent pour des ennemis, et le gros leur perte était dû à leur massacre entre eux. 5. Mézence avec quelques uns de ses hommes s’était emparé d’une colline, mais quand il apprit le destin de son fils et le nombre de gens qu’il avait perdu et qu’il se rendit compte de la nature de l'endroit où il s'était enfermé; voyant qu’il manquait de tout nécessaire, il envoya des messagers à Lavinium pour demander la paix. Comme Ascagne conseillait aux latins de profiter de leur bonne fortune, Mézence obtint la permission de se retirer à la faveur d’une trêve avec les forces qu'il possédait; et à partir de là, renonçant à toute hostilité contre les latins, il devint leur ami fidèle.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/09/2005