HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Maxime de Tyr, Dissertations, XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ο  =  50 formes différentes pour 105 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Dissertation, Chap.
[19, 2]   τὰ θηρία τοῖς ἀνθρώποις· ἐρωτᾷ     ἀμνός, τίς ὡς ἑκάτερος ἐθέλει
[19, 4]   ἐρᾷ· μὲν ἄκων νοσεῖ,     δὲ ἑκὼν ἐρᾷ· μὲν
[19, 4]   ἐπ´ ἀγαθῷ ἐρᾷ τοῦ ἐρωμένου,     δὲ ἐπ´ ὀλέθρῳ ἀμφοῖν. Ἐκείνου
[19, 3]   ἐπιτηδειότητα〉 προμνᾶται τοῖς ζῴοις πονοῦσα·     δὲ ἐραστὴς φιλάνθρωπος θεραπεύει
[19, 4]   συνουσίαν οὐ νυκτός, οὐκ ἐρημίας.     δὲ ἕτερος ἐραστὴς θεοῖς μὲν
[19, 4]   μὲν ἐφ´ ἡδονὴν οἰστρεῖ,     δὲ κάλλους ἐρᾷ· μὲν
[19, 4]   ἀγαθήν. μὲν ποιμένι ἔοικεν,     δὲ κλέπτῃ ἔοικεν, καὶ λανθάνειν
[19, 4]   μὲν γεωργὸς τημελῶς πρόσεισιν,     δὲ κλέπτης ἐμπεσὼν δρέπει καὶ
[19, 4]   τοῦ ἔρωτος ἔχθρα τέλος· ἄμισθος     ἔρως ἐκεῖνος, μισθοφόρος ἔρως
[19, 5]   δὲ μέχρι τῶν ὀφθαλμῶν προσελθὼν     ἔρως, ἐνταῦθα ἔστη ἐπὶ θύραις
[19, 4]   μισθοφόρος ἔρως οὗτος· ἐκεῖνος     ἔρως ἐπαινετός, ἐπονείδιστος οὗτος· ἐκεῖνος
[19, 2]   οἱ ὀφθαλμοί. Τῷ δὲ Σωκράτει     ἔρως ἦν κατὰ μὲν τὴν
[19, 2]   εἰκότως. Τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις     ἔρως ἦν ὄνομα ἐπιθυμίας ἐν
[19, 5]   τὸν Λεωνίδην μαχίμων· ἀμαχώτερος γὰρ     ἔρως ἦν τοῦ βαρβάρου· καὶ
[19, 4]   ἄμισθος ἔρως ἐκεῖνος, μισθοφόρος     ἔρως οὗτος· ἐκεῖνος ἔρως
[19, 3]   μὲν Ὀδυσσεὺς ὁρᾷ, ἄλλως δὲ     Εὐρύμαχος· καὶ τὸν ἥλιον ἄλλως
[19, 4]   οἰστρεῖ, δὲ κάλλους ἐρᾷ·     μὲν ἄκων νοσεῖ, δὲ
[19, 4]   γὰρ ἐν τοῖς εὐκάρποις φυτοῖς     μὲν γεωργὸς τημελῶς πρόσεισιν,
[19, 4]   νοσεῖ, δὲ ἑκὼν ἐρᾷ·     μὲν ἐπ´ ἀγαθῷ ἐρᾷ τοῦ
[19, 4]   προσείπῃς τὸ γιγνόμενον ὀνόματι ἑνί.     μὲν ἐφ´ ἡδονὴν οἰστρεῖ,
[19, 4]   τι φίλην, κλέπτῃ δὲ ἀγαθήν.     μὲν ποιμένι ἔοικεν, δὲ
[19, 5]   Καδούσια τὰ Μηδικά. Τοιγαροῦν     Ξέρξης μὲν ἐπέβη Λεωνίδου κειμένου,
[19, 2]   ἐξουσίαν. Τί ἂν οὖν δράσαι     ποιμὴν οὗτος ὁρῶν τοὺς δημίους
[19, 2]   τὴν ἄγραν. Διὰ τοῦτο καὶ     Σωκράτης ἐρᾶν ἔλεγεν, καὶ πάντων
[19, 1]   προσελθοῦσα ἐγγύτατα μανίᾳ) οὕτω δὴ     Σωκράτης τὸ μὲν ὑπεριδεῖν παντάπασιν
[19, 3]   ζῴοις πονοῦσα· δὲ ἐραστὴς     φιλάνθρωπος θεραπεύει τὰ παιδικὰ ἐπὶ
[19, 4]   εὔχεται· οἶδεν γὰρ τὸ κακὸν     δρᾷ, ἀλλὰ εἰδὼς ὑφ´ ἡδονῆς
[19, 2]   αὐτῶν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ῥέον·  ὁδοὶ   γὰρ κάλλους οἱ ὀφθαλμοί. Τῷ
[19, 5]   προσάψῃ τοῦ ἄνθους· ἐπαίνεσον, ὡς  ὁδοιπόρος   φυτόν ποτε· τοῖον Ἀπόλλωνος παρὰ
[19, 2]   καὶ μάγειρος ἐβάδιζον ἄμφω κοινὴν  ὁδόν·   ἰδόντες δὲ ἐκ ποίμνης ἄρνα
[19, 1]   τὸ τέλος, ἡγεμόνας παρεκκαλέσαντες τῆς  ὁδοῦ   Ἑρμῆν τὸν Λόγιον, καὶ Πειθώ,
[19, 1]   ἰέναι ἀσφαλῶς, ἐκτραπομένους τῆς  ὁδοῦ   κακῶς ἐρᾶν καὶ ἐνεχθῆναι κατὰ
[19, 1]   ἔρωτος λόγους, ὥσπερ ἀρχὴν μακρᾶς  ὁδοῦ,   μετ´ ἀνάπαυλαν βαδίζωμεν ἐπὶ τὸ
[19, 3]   τὴν μὲν Πενελόπην ἀλλοίως μὲν  Ὀδυσσεὺς   ὁρᾷ, ἄλλως δὲ Εὐρύμαχος·
[19, 2]   ψυχὴν ῥέον· ὁδοὶ γὰρ κάλλους  οἱ   ὀφθαλμοί. Τῷ δὲ Σωκράτει
[19, 4]   κλέπτῃ ἔοικεν, καὶ λανθάνειν εὔχεται·  οἶδεν   γὰρ τὸ κακὸν δρᾷ,
[19, 2]   αἰτίας τοῦ δρόμου, αὐτὸ ἐκεῖνο  οἰήσεται,   ἐπ´ ὀλέθρῳ καὶ τοῦτον θεῖν·
[19, 1]   ἀδίκων ἐραστῶν καὶ μειρακίων ἐξηπατημένων,  οἰκτείρας   τοῦ πάθους ἑκατέραν τὴν ἀγέλην,
[19, 2]   ψυχῆς ἄνθος ἐν σώματι διαφαινόμενον·  οἷον   εἰ ξυνείης καὶ ποταμοῦ κάλλος
[19, 2]   μελλούσης ἀρετῆς ἄνθος, καὶ  οἱονεὶ   προοίμιον κάλλους ὡραιοτέρου. Ὥσπερ γὰρ
[19, 4]   ἑνί. μὲν ἐφ´ ἡδονὴν  οἰστρεῖ,   δὲ κάλλους ἐρᾷ·
[19, 1]   (ἀπειθὲς γὰρ χρῆμα ἐπιθυμία προσλαβοῦσα  οἶστρον,   καὶ προσελθοῦσα ἐγγύτατα μανίᾳ) οὕτω
[19, 4]   τοῦ ἐρωμένου, δὲ ἐπ´  ὀλέθρῳ   ἀμφοῖν. Ἐκείνου τοῦ ἔρωτος ἀρετὴ
[19, 2]   δρόμου, αὐτὸ ἐκεῖνο οἰήσεται, ἐπ´  ὀλέθρῳ   καὶ τοῦτον θεῖν· ἐὰν δὲ
[19, 4]   φεύγων ἥλιον, διώκων νύκτα καὶ  ὁμίχλην   ποιμέσιν οὔ τι φίλην, κλέπτῃ
[19, 2]   μὲν τὴν σπουδὴν τοῖς ἄλλοις  ὅμοιος,   κατὰ δὲ τὴν ἐπιθυμίαν διαφέρων,
[19, 2]   αὐτὸν ἄμφω· ἦν ἄρα τότε  ὁμόφωνα   καὶ τὰ θηρία τοῖς ἀνθρώποις·
[19, 2]   μειράκια τὰ Ἀττικὰ θρέμμασιν πλανωμένοις,  ὁμοφώνοις   ἀληθῶς, οὐ κατὰ τὴν ἐν
[19, 3]   Τὸ δὲ κάλλος, τὸ αὐτὸ  ὄν,   ἀλλοιότερον μὲν φαίνεται μοχθηροῖς ὀφθαλμοῖς,
[19, 3]   γὰρ τὸ ξίφος, τὸ αὐτὸ  ὄν,   ἀλλοιότερον μὲν φαίνεται τῷ ἀριστεῖ,
[19, 2]   γὰρ ἄλλοις ἔρως ἦν  ὄνομα   ἐπιθυμίας ἐν ἡδοναῖς πλανώμενον· ἀρχὴ
[19, 4]   ἄνδρα, μὴ προσείπῃς τὸ γιγνόμενον  ὀνόματι   ἑνί. μὲν ἐφ´ ἡδονὴν
[19, 5]   ταῦτα δὲ ἔργα ψυχῆς τῷ  ὄντι   ἠσκημένης καὶ μεμαστιγωμένης.
[19, 4]   ἐραστής, Κλεισθένης δὲ ὡς ἡδονῆς.  ~Ὁπόταν   τοίνυν ἀκούσῃς ἐρῶντα μὲν τὸν
[19, 3]   μὲν Πενελόπην ἀλλοίως μὲν Ὀδυσσεὺς  ὁρᾷ,   ἄλλως δὲ Εὐρύμαχος· καὶ
[19, 3]   καὶ τὸν ἥλιον ἄλλως μὲν  ὁρᾷ   Πυθαγόρας, ἄλλως δὲ Ἀναξαγόρας, Πυθαγόρας
[19, 5]   λυμαίνεται καὶ σπαράττει. ~Καλὸν σῶμα  ὁρᾷς   ἀνθοῦν καὶ ἔγκαρπον· μὴ χράνῃς,
[19, 2]   προανίσχει τὶς αὐγὴ ὑπὲρ ἄκρων  ὀρῶν,   ἀγαπητὸν ὀφθαλμοῖς θέαμα διὰ τὴν
[19, 2]   οὖν δράσαι ποιμὴν οὗτος  ὁρῶν   τοὺς δημίους τῆς τῶν μειρακίων
[19, 1]   παῦσαι δυνάμενος τὴν ὕβριν νόμῳ  (οὐ   γὰρ ἦν Λυκοῦργος, οὐδὲ Σόλων,
[19, 5]   δικαιότερον. Οὐ χαλεπὸν τὸ ἔργον·  οὐ   γὰρ Σωκράτους μόνον· οὐδὲ φιλοσόφου
[19, 1]   Χάριτας, καὶ τὸν Ἔρωτα αὐτόν.  Οὐ   γάρ τι σμικρὸν οὐδ´ ὑπὲρ
[19, 3]   καὶ φιλοθρέμμων τοῦ ζῴου τούτου,  οὐ   κατὰ γεωργὸν Αἰγύπτιον, οὐδὲ κατὰ
[19, 2]   Ἀττικὰ θρέμμασιν πλανωμένοις, ὁμοφώνοις ἀληθῶς,  οὐ   κατὰ τὴν ἐν τοῖς μύθοις
[19, 4]   αὐτῷ δεῖ πρὸς τὴν συνουσίαν  οὐ   νυκτός, οὐκ ἐρημίας. δὲ
[19, 5]   πῶς δ´ οὐκ ἔμελλεν; ἀλλ´  οὐ   περαιτέρω τῶν ὀφθαλμῶν. Ἐπαινῶ τῆς
[19, 5]   τοὺς καρπούς, καὶ ἐρασθήσῃ δικαιότερον.  Οὐ   χαλεπὸν τὸ ἔργον· οὐ γὰρ
[19, 4]   διώκων νύκτα καὶ ὁμίχλην ποιμέσιν  οὔ   τι φίλην, κλέπτῃ δὲ ἀγαθήν.
[19, 1]   αὐτόν. Οὐ γάρ τι σμικρὸν  οὐδ´   ὑπὲρ τῶν τυχόντων τὸ κινδύνευμα·
[19, 5]   ἀνὴρ οὐκ ἐν Λυκίῳ τραφείς,  οὐδὲ   ἐν Ἀκαδημίᾳ γυμνασάμενος, οὐδὲ ἐν
[19, 5]   τραφείς, οὐδὲ ἐν Ἀκαδημίᾳ γυμνασάμενος,  οὐδὲ   ἐν φιλοσοφίᾳ πεπαιδευμένος, ἐντυχὼν μειρακίῳ
[19, 3]   τούτου, οὐ κατὰ γεωργὸν Αἰγύπτιον,  οὐδὲ   κατὰ ἱππικὸν Θετταλόν, οὐδὲ κατὰ
[19, 3]   Αἰγύπτιον, οὐδὲ κατὰ ἱππικὸν Θετταλόν,  οὐδὲ   κατὰ κυνηγέτην Λακωνικόν· τούτοις μὲν
[19, 1]   γὰρ ἦν Λυκοῦργος, οὐδὲ Σόλων,  οὐδὲ   Κλειδοσθένης, οὐδέ τις ἄλλος τῶν
[19, 1]   καὶ τῶν μειρακίων οὐκ ἠνέσχετο  οὐδὲ   πρὸς τὴν σωτηρίαν αὐτῶν ἐξέκαμεν,
[19, 1]   νόμῳ (οὐ γὰρ ἦν Λυκοῦργος,  οὐδὲ   Σόλων, οὐδὲ Κλειδοσθένης, οὐδέ τις
[19, 1]   Λυκοῦργος, οὐδὲ Σόλων, οὐδὲ Κλειδοσθένης,  οὐδέ   τις ἄλλος τῶν διὰ δύναμιν
[19, 5]   ἔργον· οὐ γὰρ Σωκράτους μόνον·  οὐδὲ   φιλοσόφου μόνον. Ἤδη καὶ Σπαρτιάτης
[19, 2]   διαφαίνεται. Καὶ ἔστιν σωμάτων ὥρα  οὐδὲν   ἄλλο, μελλούσης ἀρετῆς ἄνθος,
[19, 4]   συνεντυχεῖ, καὶ ἀποθανόντος συναποθνήσκει· καὶ  οὐδὲν   αὐτῷ δεῖ πρὸς τὴν συνουσίαν
[19, 5]   ἠράσθη μὲν αὐτοῦ· πῶς δ´  οὐκ   ἔμελλεν; ἀλλ´ οὐ περαιτέρω τῶν
[19, 5]   μόνον. Ἤδη καὶ Σπαρτιάτης ἀνὴρ  οὐκ   ἐν Λυκίῳ τραφείς, οὐδὲ ἐν
[19, 2]   δρόμου, καὶ διώξεται σὺν αὐτοῖς,  οὐκ   ἐπὶ τῇ ἴσῃ. Καί τις
[19, 4]   πρὸς τὴν συνουσίαν οὐ νυκτός,  οὐκ   ἐρημίας. δὲ ἕτερος ἐραστὴς
[19, 1]   τῶν νεανίσκων καὶ τῶν μειρακίων  οὐκ   ἠνέσχετο οὐδὲ πρὸς τὴν σωτηρίαν
[19, 2]   ἂν μιαιφονώτερος αὐτῶν τῶν δημίων.  Οὐκοῦν   θεύσεται, καὶ κοινωνήσει τοῦ δρόμου,
[19, 2]   τοῖς μύθοις ἐξουσίαν. Τί ἂν  οὖν   δράσαι ποιμὴν οὗτος ὁρῶν
[19, 4]   ἁπαλὸς οὗτος· ἐκεῖνος ἑστώς, πτηνὸς  οὗτος,   ἀβέβαιος. Ἐκεῖνον τὸν ἔρωτα ἐρῶν
[19, 4]   ἐπονείδιστος οὗτος· ἐκεῖνος Ἑλληνικός, βαρβαρικὸς  οὗτος·   ἐκεῖνος ἄρρην, ἁπαλὸς οὗτος· ἐκεῖνος
[19, 4]   ἐκεῖνος ἔρως ἐπαινετός, ἐπονείδιστος  οὗτος·   ἐκεῖνος Ἑλληνικός, βαρβαρικὸς οὗτος· ἐκεῖνος
[19, 4]   βαρβαρικὸς οὗτος· ἐκεῖνος ἄρρην, ἁπαλὸς  οὗτος·   ἐκεῖνος ἑστώς, πτηνὸς οὗτος, ἀβέβαιος.
[19, 4]   ἔρως ἐκεῖνος, μισθοφόρος ἔρως  οὗτος·   ἐκεῖνος ἔρως ἐπαινετός, ἐπονείδιστος
[19, 2]   ἂν οὖν δράσαι ποιμὴν  οὗτος   ὁρῶν τοὺς δημίους τῆς τῶν
[19, 1]   οἶστρον, καὶ προσελθοῦσα ἐγγύτατα μανίᾳ)  οὕτω   δὴ Σωκράτης τὸ μὲν
[19, 3]   εὐδαιμονίας ἐραστής, Ἐπίκουρος δὲ ἡδονῆς.  Οὕτω   καὶ καλὸν σῶμα ἄλλως μὲν
[19, 2]   καὶ τὴν ἡσυχίαν ἄγων στήσεται;  οὕτω   μὲν εἴη ἂν μιαιφονώτερος αὐτῶν
[19, 2]   διὰ τὴν προσδοκίαν τοῦ μέλλοντος,  οὕτως   καὶ τῆς λαμπρᾶς ψυχῆς προανίσχει
[19, 2]   ῥέον· ὁδοὶ γὰρ κάλλους οἱ  ὀφθαλμοί.   Τῷ δὲ Σωκράτει ἔρως
[19, 3]   ὄν, ἀλλοιότερον μὲν φαίνεται μοχθηροῖς  ὀφθαλμοῖς,   ἀλλοιότερον δὲ ἐρασταῖς νομίμοις· καὶ
[19, 2]   αὐγὴ ὑπὲρ ἄκρων ὀρῶν, ἀγαπητὸν  ὀφθαλμοῖς   θέαμα διὰ τὴν προσδοκίαν τοῦ
[19, 2]   αὐτοῦ ἄνθος σώματος ἐρχόμενον εἰς  ὀφθαλμούς,   καὶ δι´ αὐτῶν ἐπὶ τὴν
[19, 5]   ἔμελλεν; ἀλλ´ οὐ περαιτέρω τῶν  ὀφθαλμῶν.   Ἐπαινῶ τῆς ἀριστείας τὸν Ἀγησίλαον
[19, 5]   Πυλῶν· Ἀγησιλάῳ δὲ μέχρι τῶν  ὀφθαλμῶν   προσελθὼν ἔρως, ἐνταῦθα ἔστη
[19, 4]   καὶ φωλεοῖς· μηδαμοῦ ἂν ἐθέλων  ὀφθῆναι   συνδιημερεύων τοῖς παιδικοῖς, φεύγων ἥλιον,
[19, 2]   ὑπὸ τοῦ ὕδατος πρὸς τὴν  ὄψιν·   τοῦτο δύναται καὶ ψυχῆς ἄνθος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/04/2008