HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Maxime de Tyr, Dissertations, XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


μ  =  39 formes différentes pour 81 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Dissertation, Chap.
[19, 2]   μῦθον, τοὺς μὲν ἐραστὰς ἐκείνους  μαγείροις   πολλοῖς, τὸν δὲ Σωκράτην ποιμένι
[19, 2]   μῦθον πλάττων. Ποιμὴν ἀνὴρ καὶ  μάγειρος   ἐβάδιζον ἄμφω κοινὴν ὁδόν· ἰδόντες
[19, 2]   καὶ θαυμάσει τὸν θηρευτήν, καὶ  μακαρίσει   τὴν ἄγραν. Διὰ τοῦτο καὶ
[19, 1]   περὶ ἔρωτος λόγους, ὥσπερ ἀρχὴν  μακρᾶς   ὁδοῦ, μετ´ ἀνάπαυλαν βαδίζωμεν ἐπὶ
[19, 1]   τε ἄλλῃ Ἑλλάδι, καὶ πολὺ  μάλιστα   ταῖς Ἀθήναις, καὶ μεστὰ πάντα
[19, 5]   τὰ τοῦ ἔρωτος βλήματα τιτρώσκει  μᾶλλον   τὰ Καδούσια τὰ
[19, 5]   Ταῦτα δρῶντα ἐπαινῶ τὸν Ἀγησίλαον  μᾶλλον,   Τισσαφέρνην διώκοντα, Θηβαίων
[19, 5]   Ἐπαινῶ τῆς ἀριστείας τὸν Ἀγησίλαον  μᾶλλον,   τὸν Λεωνίδην μαχίμων· ἀμαχώτερος
[19, 1]   προσλαβοῦσα οἶστρον, καὶ προσελθοῦσα ἐγγύτατα  μανίᾳ)   οὕτω δὴ Σωκράτης τὸ
[19, 5]   Θηβαίων κρατοῦντα, τὰς  μάστιγας   καρτεροῦντα· ἐκεῖνα μὲν γὰρ ἦν
[19, 5]   Ἀγησίλαον μᾶλλον, τὸν Λεωνίδην  μαχίμων·   ἀμαχώτερος γὰρ ἔρως ἦν
[19, 4]   αἰδοῦς, μεστὸς παρρησίας· ἐκεῖνος καὶ  μεθ´   ἡμέραν τὸν ἐρώμενον περιέπει καὶ
[19, 5]   ἔστη ἐπὶ θύραις τῆς ψυχῆς·  μεῖζον   τὸ ἔργον· δίδωμι τὰ ἀριστεῖα.
[19, 2]   Σωκράτην ποιμένι ἑνί, τὰ δὲ  μειράκια   τὰ Ἀττικὰ θρέμμασιν πλανωμένοις, ὁμοφώνοις
[19, 5]   οὐδὲ ἐν φιλοσοφίᾳ πεπαιδευμένος, ἐντυχὼν  μειρακίῳ   βαρβαρικῷ μέν, ἀλλ´ ἄκρως καλῷ
[19, 1]   μεστὰ πάντα ἀδίκων ἐραστῶν καὶ  μειρακίων   ἐξηπατημένων, οἰκτείρας τοῦ πάθους ἑκατέραν
[19, 1]   παντάπασιν τῶν νεανίσκων καὶ τῶν  μειρακίων   οὐκ ἠνέσχετο οὐδὲ πρὸς τὴν
[19, 2]   ὁρῶν τοὺς δημίους τῆς τῶν  μειρακίων   ὥρας ἐφιεμένους καὶ δρόμῳ ἐπ´
[19, 2]   θέαμα διὰ τὴν προσδοκίαν τοῦ  μέλλοντος.   ~Ἀλλὰ Θετταλὸς μὲν ἀγαπήσει πωλίον,
[19, 2]   θέαμα διὰ τὴν προσδοκίαν τοῦ  μέλλοντος,   οὕτως καὶ τῆς λαμπρᾶς ψυχῆς
[19, 2]   σωμάτων ὥρα οὐδὲν ἄλλο,  μελλούσης   ἀρετῆς ἄνθος, καὶ οἱονεὶ προοίμιον
[19, 5]   ψυχῆς τῷ ὄντι ἠσκημένης καὶ  μεμαστιγωμένης.  
[19, 3]   προσδοκίαν τοῦ μέλλοντος. ~Ἀλλὰ Θετταλὸς  μὲν   ἀγαπήσει πωλίον, καὶ Αἰγύπτιος πόρτιν,
[19, 4]   δὲ κάλλους ἐρᾷ·  μὲν   ἄκων νοσεῖ, δὲ ἑκὼν
[19, 5]   φιλοσοφίᾳ πεπαιδευμένος, ἐντυχὼν μειρακίῳ βαρβαρικῷ  μέν,   ἀλλ´ ἄκρως καλῷ καὶ ἀνθοῦντι
[19, 5]   καλῷ καὶ ἀνθοῦντι ἄρτι, ἠράσθη  μὲν   αὐτοῦ· πῶς δ´ οὐκ ἔμελλεν;
[19, 2]   εὐστοχώτερος· καὶ πάνυ εἰκότως. Τοῖς  μὲν   γὰρ ἄλλοις ἔρως ἦν
[19, 2]   ἑαυτὸν ἐπιτρέπει τῷ ποιμένι· σὺ  μὲν   γὰρ δήμιός τις εἶ καὶ
[19, 3]   οὐδὲ κατὰ κυνηγέτην Λακωνικόν· τούτοις  μὲν   γὰρ θεραπεία διὰ προσδοκίαν
[19, 5]   τὰς μάστιγας καρτεροῦντα· ἐκεῖνα  μὲν   γὰρ ἦν τῆς τῶν σωμάτων
[19, 1]   τῶν τυχόντων τὸ κινδύνευμα· παραθεῖ  μὲν   γὰρ τῇ λεωφόρῳ τοῦ περὶ
[19, 4]   ἐν τοῖς εὐκάρποις φυτοῖς  μὲν   γεωργὸς τημελῶς πρόσεισιν, δὲ
[19, 3]   λίθον· καὶ τὴν ἀρετὴν ἄλλως  μὲν   διώκει Σωκράτης, ἄλλως δὲ Ἐπίκουρος,
[19, 3]   Οὕτω καὶ καλὸν σῶμα ἄλλως  μὲν   διώκει Σωκράτης, ἄλλως δὲ Κλεισθένης,
[19, 2]   τὴν ἡσυχίαν ἄγων στήσεται; οὕτω  μὲν   εἴη ἂν μιαιφονώτερος αὐτῶν τῶν
[19, 4]   δὲ ἑκὼν ἐρᾷ·  μὲν   ἐπ´ ἀγαθῷ ἐρᾷ τοῦ ἐρωμένου,
[19, 5]   τὰ Μηδικά. Τοιγαροῦν Ξέρξης  μὲν   ἐπέβη Λεωνίδου κειμένου, καὶ παρῆλθεν
[19, 2]   βούλει, κατὰ τὸν μῦθον, τοὺς  μὲν   ἐραστὰς ἐκείνους μαγείροις πολλοῖς, τὸν
[19, 4]   τὸ γιγνόμενον ὀνόματι ἑνί.  μὲν   ἐφ´ ἡδονὴν οἰστρεῖ, δὲ
[19, 4]   δὲ ἕτερος ἐραστὴς θεοῖς  μὲν   ἐχθρός, πλημμελὴς γάρ· ἐχθρὸς δὲ
[19, 3]   καὶ τὴν μὲν Πενελόπην ἀλλοίως  μὲν   Ὀδυσσεὺς ὁρᾷ, ἄλλως δὲ
[19, 3]   Εὐρύμαχος· καὶ τὸν ἥλιον ἄλλως  μὲν   ὁρᾷ Πυθαγόρας, ἄλλως δὲ Ἀναξαγόρας,
[19, 3]   δὲ τῷ δημίῳ· καὶ τὴν  μὲν   Πενελόπην ἀλλοίως μὲν Ὀδυσσεὺς ὁρᾷ,
[19, 4]   φίλην, κλέπτῃ δὲ ἀγαθήν.  μὲν   ποιμένι ἔοικεν, δὲ κλέπτῃ
[19, 2]   ποταμοῦ κάλλος λειμῶνι ἐπιρρέον, καλὰ  μὲν   τὰ ὑπ´ αὐτῷ ἄνθη, λαμπρυνόμενα
[19, 2]   Σωκράτει ἔρως ἦν κατὰ  μὲν   τὴν σπουδὴν τοῖς ἄλλοις ὅμοιος,
[19, 4]   ἡδονῆς. ~Ὁπόταν τοίνυν ἀκούσῃς ἐρῶντα  μὲν   τὸν φιλόσοφον, ἐρῶντα δὲ καὶ
[19, 1]   οὕτω δὴ Σωκράτης τὸ  μὲν   ὑπεριδεῖν παντάπασιν τῶν νεανίσκων καὶ
[19, 3]   κάλλος, τὸ αὐτὸ ὄν, ἀλλοιότερον  μὲν   φαίνεται μοχθηροῖς ὀφθαλμοῖς, ἀλλοιότερον δὲ
[19, 3]   ξίφος, τὸ αὐτὸ ὄν, ἀλλοιότερον  μὲν   φαίνεται τῷ ἀριστεῖ, ἀλλοιότερον δὲ
[19, 3]   Σωκράτης, ἄλλως δὲ Κλεισθένης, Σωκράτης  μὲν   ὡς ἀρετῆς ἐραστής, Κλεισθένης δὲ
[19, 3]   Σωκράτης, ἄλλως δὲ Ἐπίκουρος, Σωκράτης  μὲν   ὡς εὐδαιμονίας ἐραστής, Ἐπίκουρος δὲ
[19, 3]   Πυθαγόρας, ἄλλως δὲ Ἀναξαγόρας, Πυθαγόρας  μὲν   ὡς θεόν, Ἀναξαγόρας δὲ ὡς
[19, 1]   πολὺ μάλιστα ταῖς Ἀθήναις, καὶ  μεστὰ   πάντα ἀδίκων ἐραστῶν καὶ μειρακίων
[19, 4]   ἀνὴρ φίλος θεῷ, φίλος νόμῳ,  μεστὸς   αἰδοῦς, μεστὸς παρρησίας· ἐκεῖνος καὶ
[19, 4]   θεῷ, φίλος νόμῳ, μεστὸς αἰδοῦς,  μεστὸς   παρρησίας· ἐκεῖνος καὶ μεθ´ ἡμέραν
[19, 1]   λόγους, ὥσπερ ἀρχὴν μακρᾶς ὁδοῦ,  μετ´   ἀνάπαυλαν βαδίζωμεν ἐπὶ τὸ τέλος,
[19, 2]   τίς ὡς ἑκάτερος ἐθέλει αὐτὸν  μεταχειρίσασθαι   καὶ ἄγειν. Ὡς δὲ ἐπύθετο
[19, 5]   παρῆλθεν ἔσω Πυλῶν· Ἀγησιλάῳ δὲ  μέχρι   τῶν ὀφθαλμῶν προσελθὼν ἔρως,
[19, 5]   ἀνθοῦν καὶ ἔγκαρπον· μὴ χράνῃς,  μὴ   μιάνῃς, μὴ προσάψῃ τοῦ ἄνθους·
[19, 5]   ἔγκαρπον· μὴ χράνῃς, μὴ μιάνῃς,  μὴ   προσάψῃ τοῦ ἄνθους· ἐπαίνεσον, ὡς
[19, 4]   δὲ καὶ τὸν μοχθηρὸν ἄνδρα,  μὴ   προσείπῃς τὸ γιγνόμενον ὀνόματι ἑνί.
[19, 5]   σῶμα ὁρᾷς ἀνθοῦν καὶ ἔγκαρπον·  μὴ   χράνῃς, μὴ μιάνῃς, μὴ προσάψῃ
[19, 4]   φίλος καὶ νυκτὶ καὶ φωλεοῖς·  μηδαμοῦ   ἂν ἐθέλων ὀφθῆναι συνδιημερεύων τοῖς
[19, 5]   τὰ Καδούσια τὰ  Μηδικά.   Τοιγαροῦν Ξέρξης μὲν ἐπέβη
[19, 1]   ἀρχικὴν πιστευομένων ἐν τοῖς Ἕλλησι)  μήτε   δι´ ἐξουσίας βιάσασθαι πρὸς τὰ
[19, 1]   πάθους ἑκατέραν τὴν ἀγέλην, καὶ  μήτε   παῦσαι δυνάμενος τὴν ὕβριν νόμῳ
[19, 1]   τινος ἄλλου σωφρονιστοῦ ἰσχυροῦ)  μήτε   πεῖσαι λόγῳ (ἀπειθὲς γὰρ χρῆμα
[19, 1]   σωτηρίαν αὐτῶν ἐξέκαμεν, ἐξεῦρεν δὲ  μηχανὴν   ἑκουσίου ἀγωγῆς τοιάνδε τινά. ~Φράσω
[19, 2]   γὰρ δήμιός τις εἶ καὶ  μιαιφόνος   τῆς ἀρνῶν ποίμνης, τούτῳ δὲ
[19, 2]   στήσεται; οὕτω μὲν εἴη ἂν  μιαιφονώτερος   αὐτῶν τῶν δημίων. Οὐκοῦν θεύσεται,
[19, 5]   καὶ ἔγκαρπον· μὴ χράνῃς, μὴ  μιάνῃς,   μὴ προσάψῃ τοῦ ἄνθους· ἐπαίνεσον,
[19, 2]   τέλος, ἐπαινέσεται τὸν δρόμον, καὶ  μιμήσεται   τὴν σπουδήν, καὶ θαυμάσει τὸν
[19, 4]   τέλος· ἄμισθος ἔρως ἐκεῖνος,  μισθοφόρος   ἔρως οὗτος· ἐκεῖνος
[19, 5]   γὰρ Σωκράτους μόνον· οὐδὲ φιλοσόφου  μόνον.   Ἤδη καὶ Σπαρτιάτης ἀνὴρ οὐκ
[19, 5]   τὸ ἔργον· οὐ γὰρ Σωκράτους  μόνον·   οὐδὲ φιλοσόφου μόνον. Ἤδη καὶ
[19, 3]   αὐτὸ ὄν, ἀλλοιότερον μὲν φαίνεται  μοχθηροῖς   ὀφθαλμοῖς, ἀλλοιότερον δὲ ἐρασταῖς νομίμοις·
[19, 4]   φιλόσοφον, ἐρῶντα δὲ καὶ τὸν  μοχθηρὸν   ἄνδρα, μὴ προσείπῃς τὸ γιγνόμενον
[19, 2]   οὐ κατὰ τὴν ἐν τοῖς  μύθοις   ἐξουσίαν. Τί ἂν οὖν δράσαι
[19, 2]   κατὰ τοὺς τοῦ Φρυγὸς λόγους  μῦθον   πλάττων. Ποιμὴν ἀνὴρ καὶ μάγειρος
[19, 2]   Εἴκαζε, εἰ βούλει, κατὰ τὸν  μῦθον,   τοὺς μὲν ἐραστὰς ἐκείνους μαγείροις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/04/2008