HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Maxime de Tyr, Dissertations, XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


δ  =  35 formes différentes pour 83 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Dissertation, Chap.
[19, 3]   πόρτιν, καὶ Σπαρτιάτης σκύλακα· φιλάνθρωπος  δ´   ἀνὴρ καὶ φιλοθρέμμων τοῦ ζῴου
[19, 5]   ἄρτι, ἠράσθη μὲν αὐτοῦ· πῶς  δ´   οὐκ ἔμελλεν; ἀλλ´ οὐ περαιτέρω
[19, 4]   ποιμέσιν οὔ τι φίλην, κλέπτῃ  δὲ   ἀγαθήν. μὲν ποιμένι ἔοικεν,
[19, 2]   ὀλέθρῳ καὶ τοῦτον θεῖν· ἐὰν  δὲ   ἀναμείνῃ τὸ τέλος, ἐπαινέσεται τὸν
[19, 3]   ἄλλως μὲν ὁρᾷ Πυθαγόρας, ἄλλως  δὲ   Ἀναξαγόρας, Πυθαγόρας μὲν ὡς θεόν,
[19, 2]   ἑκουσίου ἀγωγῆς τοιάνδε τινά. ~Φράσω  δὲ   αὐτὴν κατὰ τοὺς τοῦ Φρυγὸς
[19, 2]   ἐπιθυμίας ἐν ἡδοναῖς πλανώμενον· ἀρχὴ  δὲ   αὐτοῦ ἄνθος σώματος ἐρχόμενον εἰς
[19, 2]   δὲ τὴν ἀρετὴν εὐστοχώτερος· ἀρχὴ  δὲ   αὐτοῦ ψυχῆς ἄνθος ἐν σώματι
[19, 3]   δὲ ἐπιλεξάμενος τὰ ἐπιτηδειότατα, ἐπιτήδεια  δὲ   εἰς προσδοκίαν ἀρετῆς τὰ κάλλιστα.
[19, 2]   ἐβάδιζον ἄμφω κοινὴν ὁδόν· ἰδόντες  δὲ   ἐκ ποίμνης ἄρνα εὐτραφῆ πλανώμενον,
[19, 4]   μὲν ἄκων νοσεῖ,  δὲ   ἑκὼν ἐρᾷ· μὲν ἐπ´
[19, 2]   μιαιφόνος τῆς ἀρνῶν ποίμνης, τούτῳ  δὲ   ἐξαρκέσει, ἂν καλῶς τὰ ἡμέτερα
[19, 4]   ἀγαθῷ ἐρᾷ τοῦ ἐρωμένου,  δὲ   ἐπ´ ὀλέθρῳ ἀμφοῖν. Ἐκείνου τοῦ
[19, 3]   ἄλλως μὲν διώκει Σωκράτης, ἄλλως  δὲ   Ἐπίκουρος, Σωκράτης μὲν ὡς εὐδαιμονίας
[19, 3]   ἐπὶ κοινωνίᾳ τῆς ἀρετῆς, θεραπεύει  δὲ   ἐπιλεξάμενος τὰ ἐπιτηδειότατα, ἐπιτήδεια δὲ
[19, 2]   αὐτὸν μεταχειρίσασθαι καὶ ἄγειν. Ὡς  δὲ   ἐπύθετο τἀληθῆ αὐτά, τὴν ἀμφοῖν
[19, 3]   μὲν φαίνεται μοχθηροῖς ὀφθαλμοῖς, ἀλλοιότερον  δὲ   ἐρασταῖς νομίμοις· καὶ γὰρ τὸ
[19, 3]   προμνᾶται τοῖς ζῴοις πονοῦσα·  δὲ   ἐραστὴς φιλάνθρωπος θεραπεύει τὰ
[19, 5]   σωμάτων τροφῆς καὶ παιδαγωγίας· ταῦτα  δὲ   ἔργα ψυχῆς τῷ ὄντι ἠσκημένης
[19, 4]   οὐ νυκτός, οὐκ ἐρημίας.  δὲ   ἕτερος ἐραστὴς θεοῖς μὲν ἐχθρός,
[19, 3]   μὲν ὡς εὐδαιμονίας ἐραστής, Ἐπίκουρος  δὲ   ἡδονῆς. Οὕτω καὶ καλὸν σῶμα
[19, 4]   μὲν ἐχθρός, πλημμελὴς γάρ· ἐχθρὸς  δὲ   καὶ νόμῳ, παράνομος γάρ· ἀθαρσής,
[19, 4]   ἐρῶντα μὲν τὸν φιλόσοφον, ἐρῶντα  δὲ   καὶ τὸν μοχθηρὸν ἄνδρα, μὴ
[19, 3]   προσδοκίαν ἀρετῆς τὰ κάλλιστα. Τὸ  δὲ   κάλλος, τὸ αὐτὸ ὄν, ἀλλοιότερον
[19, 4]   μὲν ἐφ´ ἡδονὴν οἰστρεῖ,  δὲ   κάλλους ἐρᾷ· μὲν ἄκων
[19, 3]   ἄλλως μὲν διώκει Σωκράτης, ἄλλως  δὲ   Κλεισθένης, Σωκράτης μὲν ὡς ἀρετῆς
[19, 4]   μὲν ποιμένι ἔοικεν,  δὲ   κλέπτῃ ἔοικεν, καὶ λανθάνειν εὔχεται·
[19, 4]   μὲν γεωργὸς τημελῶς πρόσεισιν,  δὲ   κλέπτης ἐμπεσὼν δρέπει καὶ λυμαίνεται
[19, 2]   δὲ Σωκράτην ποιμένι ἑνί, τὰ  δὲ   μειράκια τὰ Ἀττικὰ θρέμμασιν πλανωμένοις,
[19, 5]   καὶ παρῆλθεν ἔσω Πυλῶν· Ἀγησιλάῳ  δὲ   μέχρι τῶν ὀφθαλμῶν προσελθὼν
[19, 1]   τὴν σωτηρίαν αὐτῶν ἐξέκαμεν, ἐξεῦρεν  δὲ   μηχανὴν ἑκουσίου ἀγωγῆς τοιάνδε τινά.
[19, 3]   ἀλλοίως μὲν Ὀδυσσεὺς ὁρᾷ, ἄλλως  δὲ   Εὐρύμαχος· καὶ τὸν ἥλιον
[19, 2]   γὰρ κάλλους οἱ ὀφθαλμοί. Τῷ  δὲ   Σωκράτει ἔρως ἦν κατὰ
[19, 2]   ἐραστὰς ἐκείνους μαγείροις πολλοῖς, τὸν  δὲ   Σωκράτην ποιμένι ἑνί, τὰ δὲ
[19, 2]   δὲ τὴν ἡδονὴν σωφρονέστερος, κατὰ  δὲ   τὴν ἀρετὴν εὐστοχώτερος· ἀρχὴ δὲ
[19, 2]   σπουδὴν τοῖς ἄλλοις ὅμοιος, κατὰ  δὲ   τὴν ἐπιθυμίαν διαφέρων, κατὰ δὲ
[19, 2]   δὲ τὴν ἐπιθυμίαν διαφέρων, κατὰ  δὲ   τὴν ἡδονὴν σωφρονέστερος, κατὰ δὲ
[19, 3]   μὲν φαίνεται τῷ ἀριστεῖ, ἀλλοιότερον  δὲ   τῷ δημίῳ· καὶ τὴν μὲν
[19, 2]   τὰ ὑπ´ αὐτῷ ἄνθη, λαμπρυνόμενα  δὲ   ὑπὸ τοῦ ὕδατος πρὸς τὴν
[19, 3]   μὲν ὡς ἀρετῆς ἐραστής, Κλεισθένης  δὲ   ὡς ἡδονῆς. ~Ὁπόταν τοίνυν ἀκούσῃς
[19, 3]   Πυθαγόρας μὲν ὡς θεόν, Ἀναξαγόρας  δὲ   ὡς λίθον· καὶ τὴν ἀρετὴν
[19, 4]   ἀποθανόντος συναποθνήσκει· καὶ οὐδὲν αὐτῷ  δεῖ   πρὸς τὴν συνουσίαν οὐ νυκτός,
[19, 2]   καὶ πονεῖν ἱκανώτερος, καὶ ἐρᾶν  δεινότερος,   καὶ λαμβάνειν εὐστοχώτερος· καὶ πάνυ
[19, 1]   κατὰ τοῦ κρημνοῦ. Τοῦτο τοι  δείσας   καὶ Σωκράτης ἐκεῖνος, εὑρὼν τὸ
[19, 1]   καὶ προσελθοῦσα ἐγγύτατα μανίᾳ) οὕτω  δὴ   Σωκράτης τὸ μὲν ὑπεριδεῖν
[19, 2]   τῷ ποιμένι· σὺ μὲν γὰρ  δήμιός   τις εἶ καὶ μιαιφόνος τῆς
[19, 2]   ποιμὴν οὗτος ὁρῶν τοὺς  δημίους   τῆς τῶν μειρακίων ὥρας ἐφιεμένους
[19, 2]   τοὺς συνεραστὰς ἔφθανεν, καὶ τοὺς  δημίους   ὑπετέμνετο. Καὶ γὰρ ἦν αὐτῶν
[19, 3]   τῷ ἀριστεῖ, ἀλλοιότερον δὲ τῷ  δημίῳ·   καὶ τὴν μὲν Πενελόπην ἀλλοίως
[19, 2]   εἴη ἂν μιαιφονώτερος αὐτῶν τῶν  δημίων.   Οὐκοῦν θεύσεται, καὶ κοινωνήσει τοῦ
[19, 2]   σώματος ἐρχόμενον εἰς ὀφθαλμούς, καὶ  δι´   αὐτῶν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ῥέον·
[19, 1]   πιστευομένων ἐν τοῖς Ἕλλησι) μήτε  δι´   ἐξουσίας βιάσασθαι πρὸς τὰ κρείττω
[19, 1]   Κλειδοσθένης, οὐδέ τις ἄλλος τῶν  διὰ   δύναμιν ἀρχικὴν πιστευομένων ἐν τοῖς
[19, 3]   τούτοις μὲν γὰρ θεραπεία  διὰ   προσδοκίαν χρείας γίγνεται, καὶ τὴν
[19, 2]   τῶν σωμάτων, ἀγαπητὸν φιλοσόφοις θέαμα  διὰ   τὴν προσδοκίαν τοῦ μέλλοντος. ~Ἀλλὰ
[19, 2]   ἄκρων ὀρῶν, ἀγαπητὸν ὀφθαλμοῖς θέαμα  διὰ   τὴν προσδοκίαν τοῦ μέλλοντος, οὕτως
[19, 2]   θηρευτήν, καὶ μακαρίσει τὴν ἄγραν.  Διὰ   τοῦτο καὶ Σωκράτης ἐρᾶν
[19, 2]   ὑπ´ αὐτοῦ, καὶ ἐκλάμπει, καὶ  διαφαίνεται.   Καὶ ἔστιν σωμάτων ὥρα οὐδὲν
[19, 2]   αὐτοῦ ψυχῆς ἄνθος ἐν σώματι  διαφαινόμενον·   οἷον εἰ ξυνείης καὶ ποταμοῦ
[19, 2]   ὅμοιος, κατὰ δὲ τὴν ἐπιθυμίαν  διαφέρων,   κατὰ δὲ τὴν ἡδονὴν σωφρονέστερος,
[19, 5]   τῆς ψυχῆς· μεῖζον τὸ ἔργον·  δίδωμι   τὰ ἀριστεῖα. Ταῦτα δρῶντα ἐπαινῶ
[19, 5]   ἀνάμεινον τοὺς καρπούς, καὶ ἐρασθήσῃ  δικαιότερον.   Οὐ χαλεπὸν τὸ ἔργον· οὐ
[19, 5]   φυτοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τοῦ  Διός,   ἀνάμεινον τοὺς καρπούς, καὶ ἐρασθήσῃ
[19, 3]   καὶ τὴν ἀρετὴν ἄλλως μὲν  διώκει   Σωκράτης, ἄλλως δὲ Ἐπίκουρος, Σωκράτης
[19, 3]   καὶ καλὸν σῶμα ἄλλως μὲν  διώκει   Σωκράτης, ἄλλως δὲ Κλεισθένης, Σωκράτης
[19, 5]   τὸν Ἀγησίλαον μᾶλλον, Τισσαφέρνην  διώκοντα,   Θηβαίων κρατοῦντα, τὰς
[19, 4]   συνδιημερεύων τοῖς παιδικοῖς, φεύγων ἥλιον,  διώκων   νύκτα καὶ ὁμίχλην ποιμέσιν οὔ
[19, 2]   καὶ κοινωνήσει τοῦ δρόμου, καὶ  διώξεται   σὺν αὐτοῖς, οὐκ ἐπὶ τῇ
[19, 4]   οἶδεν γὰρ τὸ κακὸν  δρᾷ,   ἀλλὰ εἰδὼς ὑφ´ ἡδονῆς ἕλκεται.
[19, 2]   μύθοις ἐξουσίαν. Τί ἂν οὖν  δράσαι   ποιμὴν οὗτος ὁρῶν τοὺς
[19, 4]   πρόσεισιν, δὲ κλέπτης ἐμπεσὼν  δρέπει   καὶ λυμαίνεται καὶ σπαράττει. ~Καλὸν
[19, 2]   ἀναμείνῃ τὸ τέλος, ἐπαινέσεται τὸν  δρόμον,   καὶ μιμήσεται τὴν σπουδήν, καὶ
[19, 2]   τέχνης καὶ τῆς αἰτίας τοῦ  δρόμου,   αὐτὸ ἐκεῖνο οἰήσεται, ἐπ´ ὀλέθρῳ
[19, 2]   Οὐκοῦν θεύσεται, καὶ κοινωνήσει τοῦ  δρόμου,   καὶ διώξεται σὺν αὐτοῖς, οὐκ
[19, 2]   πάντων ἐρᾶν· καὶ ἐκοινώνει τοῦ  δρόμου,   καὶ ἐδίωκεν τοὺς καλούς, καὶ
[19, 2]   τῶν μειρακίων ὥρας ἐφιεμένους καὶ  δρόμῳ   ἐπ´ αὐτὴν ὠθουμένους; ἆρα ἀνέξεται
[19, 4]   ἐν γυμνασίῳ συμπλέκεται, καὶ ἐν  δρόμῳ   συνθεῖ, καὶ ἐν θήρᾳ συγκυνηγετεῖ,
[19, 5]   ἔργον· δίδωμι τὰ ἀριστεῖα. Ταῦτα  δρῶντα   ἐπαινῶ τὸν Ἀγησίλαον μᾶλλον,
[19, 1]   τὴν ἀγέλην, καὶ μήτε παῦσαι  δυνάμενος   τὴν ὕβριν νόμῳ (οὐ γὰρ
[19, 1]   οὐδέ τις ἄλλος τῶν διὰ  δύναμιν   ἀρχικὴν πιστευομένων ἐν τοῖς Ἕλλησι)
[19, 2]   ὕδατος πρὸς τὴν ὄψιν· τοῦτο  δύναται   καὶ ψυχῆς ἄνθος ἐμπεφυτευμένον σώματι
[19, 1]   λόγου κρημνὸς βαθύς, καὶ χρὴ  δυοῖν   θἄτερον, καλῶς ἐρῶντας ἰέναι
[19, 4]   καὶ νόμῳ, παράνομος γάρ· ἀθαρσής,  δύσελπις,   αἰδοῦς ἄπορος, ἐρημίας φίλος καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/04/2008