HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Ion (tragédie complète)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


α  =  398 formes différentes pour 857 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Vers
[350]   οἶμαι μητέρ´ ἀθλίαν ποθεῖν. ~(ΙΩΝ)     μή μ´ ἐπ´ οἶκτον ἔξαγ´
[900]   ~σπάργανα ματέρος ἐξαλλάξας. ~μισεῖ ς´     Δᾶλος καὶ δάφνας ~ἔρνεα φοίνικα
[850]   ~Κύπριδι χάριν πράσσων. ~τίκτω δ´     δύστανός σοι ~κοῦρον, τὸν φρίκαι
[450]   ~μαντεύματα κραίνει, ~σὺ καὶ παῖς     Λατογενής, ~δύο θεαὶ δύο παρθένοι,
[1050]   ἐν φαενναῖς ~ἀνέχοιτ´ ἂν αὐγαῖς  ~ἁ   τῶν εὐπατριδᾶν γεγῶς´ οἴκων. ~αἰσχύνομαι
[150]   κινήσεις; ~οὐδέν ς´ φόρμιγξ     Φοίβου ~σύμμολπος τόξων ῥύσαιτ´ ἄν.
[150]   φοινικοφαῆ ~πόδα κινήσεις; ~οὐδέν ς´     φόρμιγξ Φοίβου ~σύμμολπος τόξων
[900]   θύγατερ, ἆρ´ ἦν ταῦθ´     γ´ ἠισθόμην ἐγώ; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐκ
[1000]   καὶ σόν γε λήσεις πόσιν     σε σπεύδει λαθεῖν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οἶσθ´
[650]   πρὸς κοινὴν πεσών, ~θῦσαί θ´     σου πρὶν γενέθλι´ οὐκ ἐθύσαμεν.
[400]   μῆτερ, εἰ γὰρ αἰσίως ~ἔλθοιμεν,     τε νῶιν συμβόλαια πρόσθεν ἦν
[350]   τοῦ θεοῦ ~κωλυόμεσθα μὴ μαθεῖν     βούλομαι. ~ἀλλ´, ξέν´, εἰσορῶ
[350]   ~ἀνόνητα κεκτήμεσθα τἀγάθ´, γύναι·  ~ἃ   δ´ ἂν διδῶς´ ἑκόντες, ὠφελούμεθα.
[200]   θεοῦ δὲ νόμον ~οὐ παραβαίνομεν,  ~ἃ   δ´ ἐκτὸς ὄμμα τέρψει. ~(ΙΩΝ)
[600]   ἐμοὶ μὲν μέτρια μὴ λυπουμένωι.  ~ἃ   δ´ ἐνθάδ´ εἶχον ἀγάθ´ ἄκουσόν
[1350]   παῖ, καὶ τάδ´ ἀποδίδωμί σοι,  ~ἃ   κεῖνος ἀκέλευστόν μ´ ἐβουλήθη λαβεῖν
[350]   τοὺς θεοὺς ἄκοντας ἐκπονήσομεν ~φράζειν     μὴ θέλουσιν, προβωμίοις ~σφαγαῖσι
[900]   ἔστενες λάθραι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τότ´ ἦν     νῦν σοι φανερὰ σημαίνω κακά.
[1500]   ~ὅρα σύ, μῆτερ, μὴ σφαλεῖς´     παρθένοις ~ἐγγίγνεται νοσήματ´ ἐς κρυπτοὺς
[1450]   (ΙΩΝ) τί τοῦτ´ ἔλεξας; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)     σκοπέλοις ἐπ´ ἐμοῖς ~τὸν ἐλαιοφυῆ
[100]   νεηθαλὲς ~καλλίστας προπόλευμα δάφνας,  ~ἃ   τὰν Φοίβου θυμέλαν ~σαίρεις ὑπὸ
[1000]   νόμος. ~(ΧΟΡΟΣ) Εἰνοδία θύγατερ Δάματρος,     τῶν ~νυκτιπόλων ἐφόδων ἀνάσσεις, ~καὶ
[550]   γ´ ἄλλο (ΞΟΥΘΟΣ) νῦν ὁρᾶις     χρή ς´ ὁρᾶν. ~(ΙΩΝ)
[1450]   ἀγκάλας; ~τίν´ ἀνὰ χέρα δόμους  ἔβα   Λοξίου; ~(ΙΩΝ) θεῖον τόδ´· ἀλλὰ
[650]   ὅδ´ ἀμφὶ ναοὺς σέθεν ~τρόφιμος  ἐξέβα;   γυναικῶν τίνος; ~οὐ γάρ με
[150]   ἔα· ~τίς ὅδ´ ὀρνίθων καινὸς  προσέβα;   ~μῶν ὑπὸ θριγκοὺς εὐναίας ~καρφυρὰς
[150]   ῥύσαιτ´ ἄν. ~πάραγε πτέρυγας· ~λίμνας  ἐπίβα   τᾶς Δηλιάδος· ~αἰάξεις, εἰ μὴ
[1450]   ἐσμὲν οὐδ´ ἄτεκνοι· ~δῶμ´ ἑστιοῦται,  γᾶ   δ´ ἔχει τυράννους, ~ἀνηβᾶι δ´
[350]   ~λιπόντα θαλάμας, τοὺς λελεγμένους λόγους  ~σίγα   πρὸς ἄνδρα, μή τιν´ αἰσχύνην
[1350]   φάσμα τῶν ἀνελπίστων ὁρῶ; ~(ΙΩΝ)  σίγα   σύ· πῆμα καὶ πάροιθεν ἦσθά
[1250]   πυρὸς ~δράκοντ´ ἀναβλέποντα φοινίαν  φλόγα,   ~ἧι τόλμα πᾶς´ ἔνεστιν οὐδ´
[1100]   ~ἵππους μὲν ἤλαυν´ ἐς τελευταίαν  φλόγα   ~Ἥλιος, ἐφέλκων λαμπρὸν Ἑσπέρου φάος·
[700]   ἐμάν, ~καὶ θεοῖσιν μὴ τύχοι  ~καλλίφλογα   πελανὸν ἐπὶ ~πυρὶ καθαγνίσας· τὸ
[1100]   ἀνθρώποις ὁρᾶν. ~πρῶτον μὲν ὀρόφωι  πτέρυγα   περιβάλλει πέπλων, ~ἀνάθημα Δίου παιδός,
[50]   χθονός, ~ὄνομα κεκλῆσθαι θήσεται καθ´  Ἑλλάδα.   ~ἀλλ´ ἐς δαφνώδη γύαλα βήσομαι
[1050]   ~θεόν, εἰ παρὰ Καλλιχόροισι παγαῖς  ~λαμπάδα   θεωρὸς εἰκάδων ~ἐννύχιον ἄυπνος ὄψεται,
[950]   θεὸς μᾶλλον σέθεν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) εἰ  παῖδά   γ´ εἶδες χεῖρας ἐκτείνοντά μοι.
[300]   λέγ´, ξένη. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) καὶ  παῖδά   γ´ ἔτεκε τῶι θεῶι λάθραι
[1500]   φίλος φίλωι ~δοίη τὸν αὑτοῦ  παῖδα   δεσπότην δόμων. ~(ΙΩΝ) θεὸς
[1000]   κἄμ´ ἐσέρχεται; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) σὺ  παῖδα   δόξεις διολέσαι, κεἰ μὴ κτενεῖς.
[50]   μαντεῖον τόδε ~Ξούθωι τὸν αὑτοῦ  παῖδα   καὶ πεφυκέναι ~κείνου σφε φήσει,
[1550]   φίλους· ~ἐπεὶ δ´ ἔτικτες τόνδε  παῖδα   κἀπέθου ~ἐν σπαργάνοισιν, ἁρπάσαντ´ ἐς
[800]   δ´ ἐψεύσατο ~πάλαι τρέφων τὸν  παῖδα,   κἄπλεκεν πλοκὰς ~τοιάσδ´· ἁλοὺς μὲν
[1550]   ἔζευξ´ ἅρματ´, εἰσακούσατον. ~λαβοῦσα τόνδε  παῖδα   Κεκροπίαν χθόνα ~χώρει, Κρέουσα, κἀς
[0]   ἐξάρας κύτος ~ἤνεγκα καὶ τὸν  παῖδα   κρηπίδων ἔπι ~τίθημι ναοῦ τοῦδ´,
[750]   ~(ΧΟΡΟΣ) κείνωι μέν, γεραιέ,  παῖδα   Λοξίας ~ἔδωκεν, ἰδίαι δ´ εὐτυχεῖ
[1500]   ἄλλωι πατρὶ ~Ξούθου τέ φησι  παῖδά   μ´ ἐκπεφυκέναι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) πεφυκέναι μὲν
[900]   Λοξίου κατηγορεῖς; ~ποῖον τεκεῖν φὴις  παῖδα;   ποῦ ´κθεῖναι πόλεως ~θηρσὶν φίλον
[800]   φαρμάκοισι σὸν κατακτεῖναι πόσιν ~καὶ  παῖδα,   πρὶν σοὶ θάνατον ἐκ κείνων
[950]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) καὶ πῶς ἐν ἄντρωι  παῖδα   σὸν λιπεῖν ἔτλης; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) πῶς;
[950]   ἦν. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) νῦν δ´ ἀλλὰ  παῖδα   τὸν ἐπὶ σοὶ πεφηνότα. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1100]   μαντεῖον ὤιχετ´ ἐκλιπὼν ~πόσις Κρεούσης  παῖδα   τὸν καινὸν λαβὼν ~πρὸς δεῖπνα
[400]   νῶιν συμβόλαια πρόσθεν ἦν ~ἐς  παῖδα   τὸν σὸν μεταπέσοι βελτίονα. ~(ΞΟΥΘΟΣ)
[600]   τὴν σὴν ἄλοχον οἰκτίρω, πάτερ,  ~ἄπαιδα   γηράσκουσαν· οὐ γὰρ ἀξία ~πατέρων
[450]   κήδειοι κεδνῶν γε τέκνων. ~τὸν  ἄπαιδα   δ´ ἀποστυγῶ ~βίον, ὧι τε
[400]   ἓν δ´ οὖν εἶπεν· οὐκ  ἄπαιδά   με ~πρὸς οἶκον ἥξειν οὐδὲ
[200]   σὸν ~δακρύοις θ´ ὑγράνας´ εὐγενῆ  παρηίδα,   ~ὡς εἶδες ἁγνὰ Λοξίου χρηστήρια.
[900]   ὅμως. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ὡς συστενάζειν γ´  οἶδα   γενναίως φίλοις. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἄκουε τοίνυν·
[300]   τινος πραθεὶς ὕπο; ~(ΙΩΝ) οὐκ  οἶδα   πλὴν ἕν· Λοξίου κεκλήμεθα. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1050]   κρατοῦμεν ~ἄδικον ἄροτον ἀνδρῶν. ~παλίμφαμος  ἀοιδὰ   ~καὶ μοῦς´ εἰς ἄνδρας ἴτω
[50]   τε Χαλκωδοντίδαις, ~οἳ γῆν ἔχους´  Εὐβοῖδα,   πολέμιος κλύδων· ~ὃν συμπονήσας καὶ
[50]   ἄβατοι κορυφαὶ ~καταλαμπόμεναι τὴν ἡμερίαν  ~ἁψῖδα   βροτοῖσι δέχονται. ~σμύρνης δ´ ἀνύδρου
[1000]   μέν νυν εἴσω προξένων μέθες  πόδα·   ~ἡμεῖς δ´ ἐφ´ ὧι τετάγμεθ´
[150]   ἐρέσσει ~κύκνος· οὐκ ἄλλαι φοινικοφαῆ  ~πόδα   κινήσεις; ~οὐδέν ς´ φόρμιγξ
[1250]   ἐκ γὰρ οἴκων προύλαβον μόλις  πόδα   ~μὴ θανεῖν, κλοπῆι δ´ ἀφῖγμαι
[500]   ~(ΙΩΝ) πρῶτα δῆτ´ ἐμοὶ ξυνάπτεις  πόδα   σόν; (ΞΟΥΘΟΣ) οὐκ ἄλλωι ~τέκνον.
[1300]   πάρα. ~{ΠΡΟΦΗΤΙΣ} ~ἐπίσχες, παῖ·  τρίποδα   γὰρ χρηστήριον ~λιποῦσα θριγκοὺς τούσδ´
[50]   ~Φοίβου πέτεται. ~θάσσει δὲ γυνὴ  τρίποδα   ζάθεον ~Δελφίς, ἀείδους´ Ἕλλησι βοάς,
[500]   φυλάσσετε, ~ἐκλέλοιπ´ ἤδη τὸν ἱερὸν  τρίποδα   καὶ χρηστήριον ~Ξοῦθος μίμνει
[350]   βούλεται μαντεύσεται; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) εἴπερ καθίζει  τρίποδα   κοινὸν Ἑλλάδος. ~(ΙΩΝ) αἰσχύνεται τὸ
[200]   ἰδών τις εἰ πέφυκεν εὐγενής.  ~ἔα·   ~ἀλλ´ ἐξέπληξάς μ´, ὄμμα συγκλήισασα
[600]   νομίζω τἀνθάδ´ τἀκεῖ, πάτερ.  ~ἔα   δέ μ´ αὐτοῦ ζῆν· ἴση
[150]   μὴ πείσηι, ~τὰς καλλιφθόγγους ὠιδάς.  ~ἔα   ἔα· ~τίς ὅδ´ ὀρνίθων καινὸς
[150]   παυσαίμαν, ~ἢ παυσαίμαν ἀγαθᾶι μοίραι.  ~ἔα   ἔα· ~φοιτῶς´ ἤδη λείπουσίν τε
[150]   πείσηι, ~τὰς καλλιφθόγγους ὠιδάς. ~ἔα  ἔα·   ~τίς ὅδ´ ὀρνίθων καινὸς προσέβα;
[1500]   εἰμὶ θνητοῦ πατρὸς εἴτε Λοξίου.  ~ἔα·   τίς οἴκων θυοδόκων ὑπερτελὴς ~ἀντήλιον
[150]   ~ἢ παυσαίμαν ἀγαθᾶι μοίραι. ~ἔα  ἔα·   ~φοιτῶς´ ἤδη λείπουσίν τε ~πτανοὶ
[950]   νιν ἔκτειν´ Διὸς Παλλὰς  θεά.   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἆρ´ οὗτός ἐσθ´
[1050]   ἐξάψει βροχὸν ἀμφὶ δειράν, ~πάθεσι  πάθεα   δ´ ἐξανύτους´ ~εἰς ἄλλας βιότου
[850]   χαίταν ~μαρμαίρων, εὖτ´ ἐς κόλπους  ~κρόκεα   πέταλα φάρεσιν ἔδρεπον ~ἀνθίζειν χρυσανταυγῆ·
[500]   ἄντροις, ~ἵνα τεκοῦσά τις ~παρθένος  μελέα   βρέφος ~Φοίβωι πτανοῖς ἐξόρισεν ~θοίναν
[1200]   ~θεὸς ἐκκλέπτει. ~τί ποτ´,  μελέα   δέσποινα, μένει ~ψυχῆι σε παθεῖν;
[900]   ς´ Δᾶλος καὶ δάφνας  ~ἔρνεα   φοίνικα παρ´ ἁβροκόμαν, ~ἔνθα λοχεύματα
[1350]   μὲν χρηστά, τοῦ δὲ δαίμονος  ~βαρέα·   χρόνον γὰρ ὅν μ´ ἐχρῆν
[1050]   μοῦσαν ἰόντες ἀείδεθ´ ὕμνοις ~ἁμέτερα  λέχεα   καὶ γάμους ~Κύπριδος ἀθέμιτος ἀνοσίους,
[750]   οὕνεχ´ ἥκομεν; ~σημήνατ´· εἰ γὰρ  ἀγαθά   μοι μηνύσετε, ~οὐκ εἰς ἀπίστους
[300]   οὐκ οἶδα πλὴν ἕν· Λοξίου  κεκλήμεθα.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἡμεῖς ς´ ἄρ´ αὖθις,
[1100]   οἴμοι, τί λέξεις; οὔτι που  λελήμμεθα   ~κρυφαῖον ἐς παῖδ´ ἐκπορίζουσαι φόνον;
[1300]   τεκοῦσά περ. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἀλλ´ οὖν  λεγόμεθά   γ´· φάτις δ´ οὔ
[350]   μ´ ἐπ´ οἶκτον ἔξαγ´ οὗ  ´λελήσμεθα.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σιγῶ· πέραινε δ´ ὧν
[900]   πέλας. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐνταῦθ´ ἀγῶνα δεινὸν  ἠγωνίσμεθα.   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τίν´; ὡς ἀπαντᾶι δάκρυά
[300]   ἄκουε δὴ τὸν μῦθον· ἀλλ´  αἰδούμεθα.   ~(ΙΩΝ) οὔ τἄρα πράξεις οὐδέν·
[350]   ~ἃ δ´ ἂν διδῶς´ ἑκόντες,  ὠφελούμεθα.   ~(ΧΟΡΟΣ) πολλαί γε πολλοῖς εἰσι
[250]   ἀνοίσομεν. ~εἰ τῶν κρατούντων ἀδικίαις  ὀλούμεθα;   ~(ΙΩΝ) τί χρῆμ´ ἀνερμήνευτα δυσθυμῆι,
[950]   μή νυν ἔτ´ οἴκτων, θύγατερ,  ἀντεχώμεθα.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τί γάρ με χρὴ
[450]   θαλάμων ~πταμένα πρὸς ἀγυιάς, ~Φοιβήιος  ἔνθα   γᾶς ~μεσόμφαλος ἑστία ~παρὰ χορευομένωι
[900]   δάφνας ~ἔρνεα φοίνικα παρ´ ἁβροκόμαν,  ~ἔνθα   λοχεύματα σέμν´ ἐλοχεύσατο ~Λατὼ Δίοισί
[900]   ἃς Μακρὰς κικλήσκομεν; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) οἶδ´,  ἔνθα   Πανὸς ἄδυτα καὶ βωμοὶ πέλας.
[0]   Φοῖβος ἔζευξεν γάμοις ~βίαι Κρέουσαν,  ἔνθα   προσβόρρους πέτρας ~Παλλάδος ὑπ´ ὄχθωι
[1100]   θεοῖς ὡπλίζετο, ~Ξοῦθος μὲν ὤιχετ´  ἔνθα   πῦρ πηδᾶι θεοῦ ~βακχεῖον, ὡς
[1600]   δὲ καὶ ῥόπτρων χέρας ~ἡδέως  ἐκκριμνάμεσθα   καὶ προσεννέπω πύλας. ~(ΑΘΗΝΑ) ἤινες´
[1600]   θύγατερ, οὐκ ἀπιστίαι ~σοὺς λόγους  ἐδεξάμεσθα,   πείθομαι δ´ εἶναι πατρὸς ~Λοξίου
[350]   βίαι σπεύδωμεν ἀκόντων θεῶν, ~ἀνόνητα  κεκτήμεσθα   τἀγάθ´, γύναι· ~ἃ δ´
[800]   παιδὶ τῶι νέωι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) δέσποινα,  προδεδόμεσθα   (σὺν γὰρ σοὶ νοσῶ) ~τοῦ
[800]   σοῦ πρὸς ἀνδρὸς καὶ μεμηχανημένως  ~ὑβριζόμεσθα   δωμάτων τ´ Ἐρεχθέως ~ἐκβαλλόμεσθα. καὶ
[500]   γε συντρέχει. ~(ΙΩΝ) κἆιτα πῶς  ἀφικόμεσθα   δεῦρο (ΞΟΥΘΟΣ) τοῦτ´ ἀμηχανῶ. ~(ΙΩΝ)
[550]   ἐξηῦρεν, τέκνον. ~(ΙΩΝ) πῶς δ´  ἀφικόμεσθα   ναούς; (ΞΟΥΘΟΣ) ἔκβολον κόρης ἴσως.
[1250]   ὥσπερ τὸ δίκαιον; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) πρόσπολοι,  διωκόμεσθα   θανασίμους ἐπὶ σφαγάς, ~Πυθίαι ψήφωι
[800]   μεμηχανημένως ~ὑβριζόμεσθα δωμάτων τ´ Ἐρεχθέως  ~ἐκβαλλόμεσθα.   καὶ σὸν οὐ στυγῶν πόσιν
[550]   φρονεῖς ἄρα. ~(ΙΩΝ) καὶ τί  βουλόμεσθά   γ´ ἄλλο (ΞΟΥΘΟΣ) νῦν ὁρᾶις
[1250]   πατρὸς δὲ σοῦ. ~(ΙΩΝ) ἀλλ´  ἐγενόμεσθα,   πατρὸς δ´ οὐσίαν λέγω. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[550]   εἶναι, τῶν μὲν ἀδυνάτων ὕπο  ~μισησόμεσθα·   λυπρὰ γὰρ τὰ κρείσσονα. ~ὅσοι
[350]   τάδ´, εἰ πρὸς τοῦ θεοῦ  ~κωλυόμεσθα   μὴ μαθεῖν βούλομαι. ~ἀλλ´,
[750]   ἔλαβον ἔπαθον ἄχος ~ἀβίοτον, φίλαι.  ~διοιχόμεσθα.   (ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τέκνον. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) αἰαῖ αἰαῖ·
[1250]   τοῦ θεοῦ; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἀλλ´ οὐκέτ´  ἦσθα   Λοξίου, πατρὸς δὲ σοῦ. ~(ΙΩΝ)
[1350]   σίγα σύ· πῆμα καὶ πάροιθεν  ἦσθά   μοι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐκ ἐν σιωπῆι
[1250]   οὐσίαν λέγω. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐκοῦν τότ´  ἦσθα·   νῦν δ´ ἐγώ, σὺ δ´
[1350]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἐνθάδε κέκρυπται σπάργαν´ οἷς  ἐνῆσθα   σύ. ~(ΙΩΝ) μητρὸς τάδ´ ἡμῖν
[0]   λαὸν εἰς αὐτόχθονα ~κλεινῶν Ἀθηνῶν  (οἶσθα   γὰρ θεᾶς πόλιν) ~λαβὼν βρέφος
[950]   ὑπηρέτης ἐγώ. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἄκουε τοίνυν·  οἶσθα   γηγενῆ μάχην; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) οἶδ´, ἣν
[900]   γενναίως φίλοις. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἄκουε τοίνυν·  οἶσθα   Κεκροπίων πετρῶν ~πρόσβορρον ἄντρον, ἃς
[950]   Φλέγραι Γίγαντες ἔστησαν θεοῖς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  ἐνταῦθα   Γοργόν´ ἔτεκε Γῆ, δεινὸν τέρας.
[1200]   κοιράνοισι Πυθικοῖς σταθεὶς λέγει· ~Ὦ  γαῖα   σεμνή, τῆς Ἐρεχθέως ὕπο, ~ξένης
[350]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τὰ κοινὰ χαίρων οὐ  δίκαια   δρᾶι μόνος. ~(ΙΩΝ) ἀδικεῖ νυν
[400]   αἰσίως ~ἔλθοιμεν, τε νῶιν  συμβόλαια   πρόσθεν ἦν ~ἐς παῖδα τὸν
[1400]   χρῆσθαι, φράζε μοι, χρυσώματι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  δέραια   παιδὶ νεογόνωι φέρειν, τέκνον. ~(ΙΩΝ)
[1150]   Ὠρίων, ὕπερθε δὲ ~Ἄρκτος στρέφους´  οὐραῖα   χρυσήρη πόλωι· ~κύκλος δὲ πανσέληνος
[1350]   δοὺς ὅθ´ τεκοῦσά με  ~κρυφαῖα   νυμφευθεῖς´ ἀπημπόλα λάθραι ~καὶ μαστὸν
[250]   συγγόνους; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἔτλη πρὸ γαίας  σφάγια   παρθένους κτανεῖν. ~(ΙΩΝ) σὺ δ´
[500]   δεῦρο (ΞΟΥΘΟΣ) τοῦτ´ ἀμηχανῶ. ~(ΙΩΝ)  διὰ   μακρᾶς ἐλθὼν κελεύθου; (ΞΟΥΘΟΣ) τοῦτο
[450]   στείβουσι ποδοῖν ~Ἀγλαύρου κόραι τρίγονοι  ~στάδια   χλοερὰ πρὸ Παλλάδος ~ναῶν συρίγγων
[1550]   ~δίδωσιν· ἀντίπορθμα δ´ ἠπείροιν δυοῖν  ~πεδία   κατοικήσουσιν, Ἀσιάδος τε γῆς ~Εὐρωπίας
[1000]   οὐδεὶς ἐμποδὼν κεῖται νόμος. ~(ΧΟΡΟΣ)  Εἰνοδία   θύγατερ Δάματρος, τῶν ~νυκτιπόλων
[700]   καὶ κόμιζέ με. ~αἰπεινά μοι  μαντεῖα·   τοῦ γήρως δέ μοι ~συνεκπονοῦσα
[850]   δόμους ~οὗ δαῖθ´ ὁπλίζει καὶ  τροφεῖα   δεσπόταις ~ἀποδοὺς θανεῖν τε ζῶν
[1450]   δ´ οὐκ ἐπέσχον οὐδὲ μαστῶι  ~τροφεῖα   ματρὸς οὐδὲ λουτρὰ χειροῖν, ~ἀνὰ
[350]   θεός, τεκοῦσα δ´  ἀθλία.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὔκουν ἔτ´ ἄλλον γ´
[300]   οὔ φησιν αὐτή· καὶ πέπονθεν  ἄθλια.   ~(ΙΩΝ) τί χρῆμα δράσας´, εἰ
[800]   γέρον, ~παιδὸς προθύσων ξένια καὶ  γενέθλια   ~σκηνὰς ἐς ἱερὰς τῆσδε λαθραίως
[950]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) καὶ μὴν ἔχω γε  δόλια   καὶ δραστήρια. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἀμφοῖν ἂν
[1450]   πάγον ~θάσσει (ΙΩΝ) λέγεις μοι  σκολιὰ   κοὐ σαφῆ τάδε. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) παρ´
[1150]   κρωσσῶν ὕδωρ ~χεροῖν ἔπεμπε νίπτρα  κἀξεθυμία   ~σμύρνης ἱδρῶτα χρυσέων τ´ ἐκπωμάτων
[1200]   ~σήμαινε, πρέσβυ· σὴ γὰρ  προθυμία   ~καὶ πῶμα χειρὸς σῆς ἐδεξάμην
[1100]   δ´ ἔστιν, ξύνδουλε; τίς  προθυμία   ~ποδῶν ἔχει σε καὶ λόγους
[1450]   εἰποῦς´, εἰ λέγεις ἐτήτυμα. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  παρθένια   δ´ ἐμᾶς ματέρος ~σπάργαν´ ἀμφίβολά
[800]   τἀπ´ ἐμοῦ, γέρον, ~παιδὸς προθύσων  ξένια   καὶ γενέθλια ~σκηνὰς ἐς ἱερὰς
[50]   δὲ τοῦ Διὸς ~γεγὼς Ἀχαιός.  χρόνια   δὲ σπείρας λέχη ~ἄτεκνός ἐστι
[1600]   εὐλογεῖς θεὸν μεταβαλοῦς´ ἀεί που  ~χρόνια   μὲν τὰ τῶν θεῶν πως,
[1050]   ~κρατήρων πληρώματ´ ἐφ´ οἷσι πέμπει  ~πότνια   πότνι´ ἐμὰ χθονίας ~Γοργοῦς λαιμοτόμων
[400]   ς´ ἐκ χρηστηρίων. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  πότνια   Φοίβου μῆτερ, εἰ γὰρ αἰσίως
[1600]   στείχεθ´, ἕψομαι ~δ´ ἐγώ. ~(ΙΩΝ)  ἀξία   γ´ ἡμῶν ὁδουρός. (ΚΡΕΟΥΣΑ) καὶ
[600]   πάτερ, ~ἄπαιδα γηράσκουσαν· οὐ γὰρ  ἀξία   ~πατέρων ἀπ´ ἐσθλῶν οὖς´ ἀπαιδίαι
[1500]   βίου ~μητέρα φονεῦσαι καὶ παθεῖν  ἀνάξια.   ~φεῦ· ~ἆρ´ ἐν φαενναῖς ἡλίου
[1350]   πάροιθε δ´ οὔ. ~(ΙΩΝ)  μακαρία   μοι φασμάτων ἥδ´ ἡμέρα. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[400]   ἀλλὰ χρυσέαις ~πρόχοισιν ἐλθὼν εἰς  ἀπορραντήρια   ~δρόσον καθήσω. νουθετητέος δέ μοι
[950]   μὴν ἔχω γε δόλια καὶ  δραστήρια.   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἀμφοῖν ἂν εἴην τοῖνδ´
[1600]   εὐωποὶ πύλαι μοι καὶ θεοῦ  χρηστήρια,   ~δυσμενῆ πάροιθεν ὄντα. νῦν δὲ
[500]   τὰ τοῦ θεοῦ γ´ ἐκμαθὼν  χρηστήρια.   ~(ΙΩΝ) ἐσφάλης αἴνιγμ´ ἀκούσας. (ΞΟΥΘΟΣ)
[0]   ἔχει ~ἔνεγκε Δελφῶν τἀμὰ πρὸς  χρηστήρια   ~καὶ θὲς πρὸς αὐταῖς εἰσόδοις
[950]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) πίμπρη τὰ σεμνὰ Λοξίου  χρηστήρια.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) δέδοικα· καὶ νῦν πημάτων
[250]   ἀνδρὶ δ´ ἥκεις μόνη  χρηστήρια;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σὺν ἀνδρί· σηκοῖς δ´
[200]   παρηίδα, ~ὡς εἶδες ἁγνὰ Λοξίου  χρηστήρια.   ~τί ποτε μερίμνης ἐς τόδ´
[700]   φάει, ~ἔπαιρε σαυτὸν πρὸς θεοῦ  χρηστήρια,   ~ὥς μοι συνησθῆις, εἴ τι
[1250]   νόμωι δέ γ´ ὄλλυμαι. ~(ΧΟΡΟΣ)  χειρία   γ´ ἁλοῦσα. (ΚΡΕΟΥΣΑ) καὶ μὴν
[950]   τί γάρ με χρὴ δρᾶν;  ἀπορία   τὸ δυστυχεῖν. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τὸν πρῶτον
[600]   πόνους· ~εἴη γ´ ἐμοὶ μὲν  μέτρια   μὴ λυπουμένωι. ~ἃ δ´ ἐνθάδ´
[1300]   ἀσπὶς ἔγχος θ´· ἥδε σοι  παμπησία.   ~(ΙΩΝ) ἔκλειπε βωμὸν καὶ θεηλάτους
[650]   γυνή, ~ὥς μοι γένηται μητρόθεν  παρρησία.   ~καθαρὰν γὰρ ἤν τις ἐς
[400]   βούλομαι δ´ ἐν ἡμέραι ~τῆιδ´  (αἰσία   γάρ) θεοῦ λαβεῖν μαντεύματα. ~σὺ
[450]   ἀγυιάς, ~Φοιβήιος ἔνθα γᾶς ~μεσόμφαλος  ἑστία   ~παρὰ χορευομένωι τρίποδι ~μαντεύματα κραίνει,
[1500]   πνεύματα. ~μενέτω· τὰ πάροιθεν ἅλις  κακά·   νῦν ~δὲ γένοιτό τις οὖρος
[900]   νῦν σοι φανερὰ σημαίνω  κακά.   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) κἆιτ´ ἐξέκλεψας πῶς Ἀπόλλωνος
[50]   ἀπηνδρώθη δέμας, ~Δελφοί σφ´ ἔθεντο  χρυσοφύλακα   τοῦ θεοῦ ~ταμίαν τε πάντων
[0]   ~πράσσων ἀδελφῶι πλεκτὸν ἐξάρας κύτος  ~ἤνεγκα   καὶ τὸν παῖδα κρηπίδων ἔπι
[50]   ~ἄτεκνός ἐστι καὶ Κρέους´· ὧν  οὕνεκα   ~ἥκουσι πρὸς μαντεῖ´ Ἀπόλλωνος τάδε
[250]   ἀνερμήνευτα δυσθυμῆι, γύναι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐδέν·  μεθῆκα   τόξα· τἀπὶ τῶιδε δὲ ~ἐγώ
[1400]   ποθῶ μαθεῖν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) στέφανον ἐλαίας  ἀμφέθηκά   σοι τότε, ~ἣν πρῶτ´ Ἀθάνας
[600]   ἐς οἶκον ἀλλότριον ἔπηλυς ὢν  ~γυναῖκά   θ´ ὡς ἄτεκνον, κοινουμένη
[650]   ὡς ὄντ´ ἐμόν. ~καὶ γὰρ  γυναῖκα   τὴν ἐμὴν οὐ βούλομαι ~λυπεῖν
[450]   ἀκροτάτας ~κορυφᾶς Διός, μάκαιρα  Νίκα,   ~μόλε Πύθιον οἶκον, ~Ὀλύμπου χρυσέων
[900]   Δᾶλος καὶ δάφνας ~ἔρνεα  φοίνικα   παρ´ ἁβροκόμαν, ~ἔνθα λοχεύματα σέμν´
[950]   τὰ σεμνὰ Λοξίου χρηστήρια. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  δέδοικα·   καὶ νῦν πημάτων ἅδην ἔχω.
[200]   δὲ τίνων κλήιζεσθε δόμων; ~{Παλλάδι  σύνοικα   τρόφιμα μέλαθρα ~τῶν ἐμῶν τυράννων·
[1450]   ἔτικτε σὸν κάρα. ~(ΙΩΝ) αἰαῖ·  πέφυκα   δυσγενής, μῆτερ; πόθεν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἴστω
[500]   ~(ΙΩΝ) ἐκ τίνος δέ σοι  πέφυκα   μητρός; (ΞΟΥΘΟΣ) οὐκ ἔχω φράσαι.
[250]   μοι τοὔνομ´, ἐκ δ´ Ἐρεχθέως  ~πέφυκα,   πατρὶς γῆ δ´ Ἀθηναίων πόλις.
[500]   οὐκ ἠρόμην. ~(ΙΩΝ) γῆς ἄρ´  ἐκπέφυκα   μητρός; (ΞΟΥΘΟΣ) οὐ πέδον τίκτει
[1400]   ἄσμενός ς´ ἰδὼν ~πρὸς ἀσμένας  πέπτωκα   σὰς παρηίδας. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τέκνον,
[1150]   Ἀφαρπάζειν χρεὼν ~οἰνηρὰ τεύχη σμικρά,  μεγάλα   δ´ ἐσφέρειν, ~ὡς θᾶσσον ἔλθως´
[450]   δίκαιον, εἰ τὰ τῶν θεῶν  καλὰ   ~μιμούμεθ´, ἀλλὰ τοὺς διδάσκοντας τάδε.
[850]   ~μαρμαίρων, εὖτ´ ἐς κόλπους ~κρόκεα  πέταλα   φάρεσιν ἔδρεπον ~ἀνθίζειν χρυσανταυγῆ· ~λευκοῖς
[50]   καθ´ Ἑλλάδα. ~ἀλλ´ ἐς δαφνώδη  γύαλα   βήσομαι τάδε, ~τὸ κρανθὲν ὡς
[200]   γύναι; ~οὗ πάντες ἄλλοι  γύαλα   λεύσσοντες θεοῦ ~χαίρουσιν, ἐνταῦθ´ ὄμμα
[200]   ὄμμασι. ~{μεθεῖσαν δεσπόται ~με θεοῦ  γύαλα   τάδ´ εἰσιδεῖν. ~(ΙΩΝ) δμωαὶ δὲ
[700]   τὸ δ´ ἐμὸν εἴσεται ~τυραννίδος  φίλα.   ~ἤδη πέλας δεινῶν κυρεῖ ~παῖς
[1350]   ~καὶ σύνδεθ´ οἷσι τἄμ´ ἐφρουρήθη  φίλα;   ~ἰδοὺ περίπτυγμ´ ἀντίπηγος εὐκύκλου ~ὡς
[500]   κοὐ ῥυσιάζω, τἀμὰ δ´ εὑρίσκω  φίλα.   ~(ΙΩΝ) οὐκ ἀπαλλάξηι, πρὶν εἴσω
[150]   ~χρυσέαις ἅρπαις Διὸς παῖς·  ~φίλα,   πρόσιδ´ ὄσσοις. ~{ὁρῶ. καὶ πέλας
[150]   ~θεῶν μόνον οὐδ´ ἀγυιάτιδες ~θεραπεῖαι·  ~ἀλλὰ   καὶ παρὰ Λοξίαι ~τῶι Λατοῦς
[700]   βλέπω βραχύ. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ὀρθῶς ἔλεξας·  ἀλλὰ   μὴ παρῆις κόπωι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) οὔκουν
[400]   γ´· ἀφίγμην δ´ ἐς μέριμναν.  ἀλλά   μοι ~λέξον, τί θέσπισμ´ ἐκ
[950]   ἐσθλὸς ἦν. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) νῦν δ´  ἀλλὰ   παῖδα τὸν ἐπὶ σοὶ πεφηνότα.
[750]   ἔσω. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) μήπω στενάξηις (ΚΡΕΟΥΣΑ)  ἀλλὰ   πάρεισι γόοι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) πρὶν ἂν
[1300]   χθονός. ~(ΙΩΝ) ἡμῖν δέ γ´  ἀλλὰ   πατρὶ γῆς οὐκ ἦν μέρος;
[950]   ὁπλίσας´ ὀπάονας. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) στείχοιμ´ ἄν·  ἀλλὰ   ποῦ γενήσεται τόδε; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἱεραῖσιν
[1400]   δεινά; ῥυσιάζομαι δόλωι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὔκ,  ἀλλὰ   σοῖς φίλοισιν εὑρίσκηι φίλος. ~(ΙΩΝ)
[1450]   ἔβα Λοξίου; ~(ΙΩΝ) θεῖον τόδ´·  ἀλλὰ   τἀπίλοιπα τῆς τύχης ~εὐδαιμονοῖμεν, ὡς
[400]   Λοξίας δ´, ἐὰν θέληι ~νῦν  ἀλλὰ   τὰς πρὶν ἀναλαβεῖν ἁμαρτίας, ~ἅπας
[400]   μεταπέσοι βελτίονα. ~(ΞΟΥΘΟΣ) ἔσται τάδ´·  ἀλλὰ   τίς προφητεύει θεοῦ; ~(ΙΩΝ) ἡμεῖς
[450]   τὰ τῶν θεῶν καλὰ ~μιμούμεθ´,  ἀλλὰ   τοὺς διδάσκοντας τάδε. ~(ΧΟΡΟΣ) σὲ
[650]   μοι θεοῦ ~ἴχνος συνῆψας πρῶτος.  ἀλλὰ   τῶν φίλων ~πλήρωμ´ ἀθροίσας βουθύτωι
[400]   μοι ~μέλει; προσήκει γ´ οὐδέν.  ἀλλὰ   χρυσέαις ~πρόχοισιν ἐλθὼν εἰς ἀπορραντήρια
[1150]   ἄστρα. τοίχοισιν δ´ ἔπι ~ἤμπισχεν  ἄλλα   βαρβάρων ὑφάσματα· ~εὐηρέτμους ναῦς ἀντίας
[850]   αἰσχύνην φέρει, ~τοὔνομα· τὰ δ´  ἄλλα   πάντα τῶν ἐλευθέρων ~οὐδὲν κακίων
[1500]   ὡς ἡμῖν, τόδε· ~τὰ δ´  ἄλλα   πρὸς σὲ βούλομαι μόνην φράσαι.
[300]   μαθεῖν. ~(ΙΩΝ) λέγοις ἄν· ἡμεῖς  τἄλλα   προξενήσομεν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἄκουε δὴ τὸν
[200]   ~γνοίη δ´ ἂν ὡς τὰ  πολλά   γ´ ἀνθρώπου πέρι ~τὸ σχῆμ´
[1400]   ὕφην´ ἐγώ. ~(ΙΩΝ) ποῖόν τι;  πολλὰ   παρθένων ὑφάσματα. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐ τέλεον,
[950]   λιπεῖν ἔτλης; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) πῶς; οἰκτρὰ  πολλὰ   στόματος ἐκβαλοῦς´ ἔπη. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) φεῦ·
[1450]   παρθένια δ´ ἐμᾶς ματέρος ~σπάργαν´  ἀμφίβολά   σοι τάδ´ ἀνῆψα κερκίδος ~ἐμᾶς
[1350]   τεκοῦσά με ~κρυφαῖα νυμφευθεῖς´  ἀπημπόλα   λάθραι ~καὶ μαστὸν οὐκ ἐπέσχεν·
[800]   τ´ ἴσον φέρειν, ~λαβὼν δὲ  δοῦλα   λέκτρα νυμφεύσας λάθραι ~τὸν παῖδ´
[1500]   τεκοῦς´ οὐκ ἐκ θεοῦ. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  μὰ   τὴν παρασπίζουσαν ἅρμασίν ποτε ~Νίκην
[550]   ~δυοῖν κεκλήσηι δυσγενὴς πένης θ´  ἅμα,   ~ἀλλ´ εὐγενής τε καὶ πολυκτήμων
[600]   νόμος φύσις θ´  ἅμα   ~παρεῖχε τῶι θεῶι. ταῦτα συννοούμενος
[700]   ἀνέχων πεύκας ~λαιψηρὰ πηδᾶι νυκτιπόλοις  ἅμα   σὺν Βάκχαις. ~μή τί ποτ´
[1450]   ἄντρον ἔρημον οἰωνῶν ~γαμφηλαῖς φόνευμα  θοίναμά   τ´ εἰς ~Ἅιδαν ἐκβάλληι. ~(ΙΩΝ)
[500]   χερί. ~(ΞΟΥΘΟΣ) ἅψομαι· κοὐ ῥυσιάζω,  τἀμὰ   δ´ εὑρίσκω φίλα. ~(ΙΩΝ) οὐκ
[1250]   οὐκέτι. ~(ΙΩΝ) οὐκ εὐσεβεῖς γε·  τἀμὰ   δ´ εὐσεβῆ τότ´ ἦν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1350]   μοι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐκ ἐν σιωπῆι  τἀμά·   μή με νουθέτει. ~ὁρῶ γὰρ
[1600]   δ´ οὐκ ἄπιστον ἦν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  τἀμὰ   νῦν ἄκουσον· αἰνῶ Φοῖβον οὐκ
[0]   θ´ οἷς ἔχει ~ἔνεγκε Δελφῶν  τἀμὰ   πρὸς χρηστήρια ~καὶ θὲς πρὸς
[500]   τρέχων μῦθος ἄν σοι  τἀμὰ   σημήνειεν ἄν. ~(ΙΩΝ) καὶ τί
[600]   ἐς δάμαρτα σὴν βλέπηις ~ἢ  τἀμὰ   τιμῶν δῶμα συγχέας ἔχηις; ~ὅσας
[1400]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐ τέλεον, οἷον δ´  ἐκδίδαγμα   κερκίδος. ~(ΙΩΝ) μορφὴν ἔχον τίν´;
[1550]   Φοίβου πατρός. ~ἀλλ´ ὡς περαίνω  πρᾶγμα   καὶ χρησμοὺς θεοῦ, ~ἐφ´ οἷσιν
[350]   κοινὸν Ἑλλάδος. ~(ΙΩΝ) αἰσχύνεται τὸ  πρᾶγμα·   μὴ ´ξέλεγχέ νιν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἀλγύνεται
[1550]   οἶκον εὐγενέστατον. ~ἐπεὶ δ´ ἀνεώιχθη  πρᾶγμα   μηνυθὲν τόδε, ~θανεῖν σε δείσας
[650]   ~ἀλαλαγὰς στεναγμάτων τ´ ἐσβολάς, ~ὅταν  ἐμὰ   τύραννος εὐπαιδίαν ~πόσιν ἔχοντ´ εἰδῆι,
[1050]   ἐφ´ οἷσι πέμπει ~πότνια πότνι´  ἐμὰ   χθονίας ~Γοργοῦς λαιμοτόμων ἀπὸ σταλαγμῶν
[1100]   μὲν ὀρόφωι πτέρυγα περιβάλλει πέπλων,  ~ἀνάθημα   Δίου παιδός, οὓς Ἡρακλέης ~Ἀμαζόνων
[300]   εἰμί τ´, γύναι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  ἀνάθημα   πόλεως τινος πραθεὶς ὕπο;
[1150]   πέλας ~σπείραισιν εἱλίσσοντ´, Ἀθηναίων τινὸς  ~ἀνάθημα,   χρυσέους τ´ ἐν μέσωι συσσιτίωι
[300]   ἄρ´, ἥτις ἦν ποτε. ~(ΙΩΝ)  ἀδίκημά   του γυναικὸς ἐγενόμην ἴσως. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[500]   εὖ πράξομεν. ~(ΞΟΥΘΟΣ) δὸς χερὸς  φίλημά   μοι σῆς σώματός τ´ ἀμφιπτυχάς.
[1250]   φρένας ~τὰς σάς, ὅσον μοι  πῆμα   δυσμενής τ´ ἔφυς· ~ἔσω γὰρ
[1350]   ἀνελπίστων ὁρῶ; ~(ΙΩΝ) σίγα σύ·  πῆμα   καὶ πάροιθεν ἦσθά μοι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1500]   μαθεῖν; ~φίλον μὲν οὖν ς´  εὕρημα,   μῆτερ, ηὕρομεν, ~καὶ τὸ γένος
[1300]   τότε τίθησι Λοξίας. ~(ΙΩΝ) τί  χρῆμα   δρᾶσαι; λέγε, πέραινε σοὺς λόγους.
[300]   καὶ πέπονθεν ἄθλια. ~(ΙΩΝ) τί  χρῆμα   δράσας´, εἰ θεῶι συνεζύγη; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1000]   Παλλὰς ὄντι νεογόνωι ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τί  χρῆμα;   μέλλον γάρ τι προσφέρεις ἔπος.
[1600]   ἵζου παλαιούς. (ΙΩΝ) ἄξιον τὸ  κτῆμά   μοι. ~(ΧΟΡΟΣ) Διὸς Λητοῦς
[650]   γὰρ παραδίδωσί μοι ~τάδε θεοῦ  φήμα.   ~πλέκει δόλον τέχναν θ´
[1550]   σθένος τἠμῆι χθονὶ ~δίδωσιν·  ἀντίπορθμα   δ´ ἠπείροιν δυοῖν ~πεδία κατοικήσουσιν,
[1250]   οὖσα, τοῖς ἀποκτείνασί σε ~προστρόπαιον  αἷμα   θήσεις· οἰστέον δὲ τὴν τύχην.
[550]   ἐκ δὲ χαρμονῆς ~πάλιν μεταστὰς  δεῖμα   προσβάλλεις πατρί; ~(ΙΩΝ) οὐ ταὐτὸν
[250]   Πύθιος ἀστραπαί τε Πύθιαι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  τιμᾶ   τιμᾶ· ὡς μήποτ´ ὤφελόν σφ´
[250]   ἀστραπαί τε Πύθιαι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τιμᾶ  τιμᾶ·   ὡς μήποτ´ ὤφελόν σφ´ ἰδεῖν.
[200]   τίνων κλήιζεσθε δόμων; ~{Παλλάδι σύνοικα  τρόφιμα   μέλαθρα ~τῶν ἐμῶν τυράννων· ~παρούσας
[1250]   καταξήνωσι Παρνασοῦ πλάκες, ~ὅθεν πετραῖον  ἅλμα   δισκηθήσεται. ~ἐσθλοῦ δ´ ἔκυρσα δαίμονος,
[1250]   ~δράκοντ´ ἀναβλέποντα φοινίαν φλόγα, ~ἧι  τόλμα   πᾶς´ ἔνεστιν οὐδ´ ἥσσων ἔφυ
[1400]   ἔχει τι δεινὸν γε  τόλμα   σου. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σκέψασθ´ παῖς
[1250]   τὴν τύχην. ~(ΙΩΝ) ταυρόμορφον  ὄμμα   Κηφισοῦ πατρός, ~οἵαν ἔχιδναν τήνδ´
[550]   βίου} ~σιγᾶις; τί πρὸς γῆν  ὄμμα   σὸν βαλὼν ἔχεις ~ἐς φροντίδας
[200]   γύαλα λεύσσοντες θεοῦ ~χαίρουσιν, ἐνταῦθ´  ὄμμα   σὸν δακρυρροεῖ; ~{ΚΡΕΟΥΣΑ} ~ὦ ξένε,
[200]   εὐγενής. ~ἔα· ~ἀλλ´ ἐξέπληξάς μ´,  ὄμμα   συγκλήισασα σὸν ~δακρύοις θ´ ὑγράνας´
[200]   ~οὐ παραβαίνομεν, ~ἃ δ´ ἐκτὸς  ὄμμα   τέρψει. ~(ΙΩΝ) πάντα θεᾶσθ´, ὅτι
[50]   λαμπρὰ θῆι πυλώματα ~δάφνης κλάδοισιν.  ὄνομα   δ´, οὗ μέλλει τυχεῖν, ~Ἴων´
[800]   οἷον ἄλγος ἔπαθον, φίλαι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  ὄνομα   δὲ ποῖον αὐτὸν ὀνομάζει πατήρ;
[950]   Παλλάδος στολήν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τόδ´ ἔσχεν  ὄνομα   θεῶν ὅτ´ ἦιξεν ἐς δόρυ.
[50]   δ´ αὐτόν, κτίστορ´ Ἀσιάδος χθονός,  ~ὄνομα   κεκλῆσθαι θήσεται καθ´ Ἑλλάδα. ~ἀλλ´
[100]   ~τὸν δ´ ὠφέλιμον ἐμοὶ πατέρος  ὄνομα   λέγω ~Φοῖβον τὸν κατὰ ναόν.
[1500]   ποτ´ οὔτε παγκλήρους δόμους ~οὔτ´  ὄνομα   πατρός. πῶς γάρ, οὗ γ´
[250]   ἦλθες; ἐκ ποίας πάτρας ~πέφυκας;  ὄνομα   τί σε καλεῖν ἡμᾶς χρεών;
[850]   τι τοῖς δούλοισιν αἰσχύνην φέρει,  ~τοὔνομα·   τὰ δ´ ἄλλα πάντα τῶν
[650]   λόγοισιν ἀστὸς ἦι, τό γε  στόμα   ~δοῦλον πέπαται κοὐκ ἔχει παρρησίαν.
[50]   δὲ δρόσοις ~ἀφυδρανάμενοι στείχετε ναούς·  ~στόμα   τ´ εὔφημοι φρουρεῖτ´ ἀγαθόν, ~φήμας
[400]   Τροφωνίου φέρεις, ~παίδων ὅπως νῶιν  σπέρμα   συγκραθήσεται; ~(ΞΟΥΘΟΣ) οὐκ ἠξίωσε τοῦ
[1350]   τοῖσδε θησαυρίσμασιν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τί δῆτα  φάσμα   τῶν ἀνελπίστων ὁρῶ; ~(ΙΩΝ) σίγα
[1400]   τρόπον. ~(ΙΩΝ) ἰδού· ~τόδ´ ἔσθ´  ὕφασμα   θέσφαθ´ ὡς εὑρίσκομεν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[250]   ἀγκάλαις. ~(ΙΩΝ) πατέρα δ´ ἀληθῶς  χάσμα   σὸν κρύπτει χθονός; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) πληγαὶ
[700]   συνησθῆις, εἴ τι Λοξίας ἄναξ  ~θέσπισμα   παίδων ἐς γονὰς ἐφθέγξατο. ~σὺν
[100]   ~ἄγ´, νεηθαλὲς ~καλλίστας  προπόλευμα   δάφνας, ~ἃ τὰν Φοίβου θυμέλαν
[700]   ἱστῶν τῶν ἐμῶν καὶ κερκίδος  ~δούλευμα   πιστόν, τίνα τύχην λαβὼν πόσις
[1400]   εὑρίσκομεν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) χρόνιον ἱστῶν  παρθένευμα   τῶν ἐμῶν. ~(ΙΩΝ) ἔστιν τι
[1450]   δ´ ἄντρον ἔρημον οἰωνῶν ~γαμφηλαῖς  φόνευμα   θοίναμά τ´ εἰς ~Ἅιδαν ἐκβάλληι.
[300]   χρήιζους´; ὡς ὑπουργήσω, γύναι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  μάντευμα   κρυπτὸν δεομένη Φοίβου μαθεῖν. ~(ΙΩΝ)
[1150]   γέλων δ´ ἔθηκε συνδείπνοις πολὺν  ~πρόθυμα   πράσσων· ἔκ τε γὰρ κρωσσῶν
[1450]   φίλτατ´ εἰποῦς´, εἰ λέγεις  ἐτήτυμα.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) παρθένια δ´ ἐμᾶς ματέρος
[800]   δούλης τινὸς ~γυναικὸς ἐς σὸν  δῶμα   δεσπότην ἄγει. ~ἁπλοῦν ἂν ἦν
[800]   γήμας ξένος ἐπεισελθὼν πόλιν ~καὶ  δῶμα   καὶ σὴν παραλαβὼν παγκληρίαν ~ἄλλης
[600]   σὴν βλέπηις ~ἢ τἀμὰ τιμῶν  δῶμα   συγχέας ἔχηις; ~ὅσας σφαγὰς δὴ
[600]   χρωμένων τε τῆι πόλει ~ἐς  ἀξίωμα   βὰς πλέον φρουρήσομαι ~ψήφοισιν. οὕτω
[1000]   ἔχων τόδε ~κάθες βαλὼν ἐς  πῶμα   τῶι νεανίαι ~ἰδίαι γε, μή
[1200]   σὴ γὰρ προθυμία ~καὶ  πῶμα   χειρὸς σῆς ἐδεξάμην πάρα. ~εὐθὺς
[1400]   κενὸν τόδ´ ἄγγος στέγει  πλήρωμά   τι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σά γ´ ἔνδυθ´,
[1200]   εἰς ἔρον Φοίβου πάρα ~τὸ  σῶμα   κοινῆι τοῖς τέκνοις ἀπώλεσεν. ~(ΧΟΡΟΣ)
[1250]   τἠμῆι· καὶ γὰρ εἰ τὸ  σῶμά   μοι ~ἄπεστιν αὐτῆς, τοὔνομ´ οὐκ
[1250]   ἐν μέσωι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἱερὸν τὸ  σῶμα   τῶι θεῶι δίδωμ´ ἔχειν. ~(ΙΩΝ)
[1450]   ~τροφεῖα ματρὸς οὐδὲ λουτρὰ χειροῖν,  ~ἀνὰ   δ´ ἄντρον ἔρημον οἰωνῶν ~γαμφηλαῖς
[1450]   ἐμὸν ~βρέφος ἐς ἀγκάλας; ~τίν´  ἀνὰ   χέρα δόμους ἔβα Λοξίου; ~(ΙΩΝ)
[800]   ἔμελλε γῆς. ~{καινὸν δὲ τοὔνομ´  ἀνὰ   χρόνον πεπλασμένον ~Ἴων, ἰόντι δῆθεν
[900]   σὸς ἀμαθὴς ~οἰωνοῖς ἔρρει συλαθείς,  ~σπάργανα   ματέρος ἐξαλλάξας. ~μισεῖ ς´
[250]   ὠφελεῖ. ~(ΙΩΝ) καί σφ´  Ἀθάνα   γῆθεν ἐξανείλετο; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐς παρθένους
[1050]   ἀστερωπὸς ~ἀνεχόρευσεν αἰθήρ, ~χορεύει δὲ  σελάνα   ~καὶ πεντήκοντα κόραι ~Νηρέος αἱ
[1400]   θεομανὴς γὰρ ἥλατο ~βωμοῦ λιποῦσα  ξόανα·   δεῖτε δ´ ὠλένας. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σφάζοντες
[200]   ὑγράνας´ εὐγενῆ παρηίδα, ~ὡς εἶδες  ἁγνὰ   Λοξίου χρηστήρια. ~τί ποτε μερίμνης
[350]   συμφοραὶ βροτῶν, ~μορφαὶ δὲ διαφέρουσιν·  ἕνα   δ´ ἂν εὐτυχῆ ~μόλις ποτ´
[450]   Πύθιον οἶκον, ~Ὀλύμπου χρυσέων θαλάμων  ~πταμένα   πρὸς ἀγυιάς, ~Φοιβήιος ἔνθα γᾶς
[1350]   ~ἔχοντας ἡμᾶς οὐδ´ ἵν´ ἦν  κεκρυμμένα.   ~καὶ χαῖρ´· ἴσον γάρ ς´
[700]   ~νέαν δ´ ἁμέραν ἀπολιπὼν θάνοι.  ~στεγομένα   γὰρ ἂν πόλις ἔχοι σκῆψιν
[1500]   μαντεύεται; ~ἐμοῦ ταράσσει, μῆτερ, εἰκότως  φρένα.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἄκουε δή νυν ἅμ´
[1600]   (ΚΡΕΟΥΣΑ) καὶ φιλοῦσά γε πτόλιν.  ~(ΑΘΗΝΑ)   ἐς θρόνους δ´ ἵζου παλαιούς.
[1600]   ~ἡδέως ἐκκριμνάμεσθα καὶ προσεννέπω πύλας.  ~(ΑΘΗΝΑ)   ἤινες´ οὕνεκ´ εὐλογεῖς θεὸν μεταβαλοῦς´
[1550]   μὴ καιρός ἐσθ´ ἡμᾶς ὁρᾶν.  ~(ΑΘΗΝΑ)   ~μὴ φεύγετ´· οὐ γὰρ πολεμίαν
[1600]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τέκνον, στείχωμεν οἴκους.  (ΑΘΗΝΑ)   στείχεθ´, ἕψομαι ~δ´ ἐγώ. ~(ΙΩΝ)
[700]   ~ἔχουσαι σκόπελον οὐράνιόν θ´ ἕδραν,  ~ἵνα   Βάκχιος ἀμφιπύρους ἀνέχων πεύκας ~λαιψηρὰ
[100]   ὑπὸ ναοῖς, ~κάπων ἐξ ἀθανάτων,  ~ἵνα   δρόσοι τέγγους´ ἱεραί, ~τὰν ἀέναον
[900]   ~βάλλω τὰν σὰν εἰς εὐνάν,  ~ἵνα   μ´ ἐν λέχεσιν μελέαν μελέοις
[950]   παῖς δὲ ποῦ ´στιν,  ἵνα   σὺ μηκέτ´ ἦις ἄπαις; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[500]   Πάν, ~τοῖσι σοῖς ἐν ἄντροις,  ~ἵνα   τεκοῦσά τις ~παρθένος μελέα βρέφος
[450]   καὶ ~παραυλίζουσα πέτρα ~μυχώδεσι Μακραῖς,  ~ἵνα   χοροὺς στείβουσι ποδοῖν ~Ἀγλαύρου κόραι
[300]   οὐδέν, γύναι, τεκμήριον. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  τάλαινά   ς´ τεκοῦς´ ἄρ´, ἥτις
[1250]   δὲ γίγνομαι. ~(ΧΟΡΟΣ) ἴσμεν,  τάλαινα,   τὰς σὰς συμφοράς, ἵν´ εἶ
[1500]   δειναὶ μὲν αἱ τότε τύχαι,  ~δεινὰ   δὲ καὶ τάδ´· ἑλισσόμεσθ´ ἐκεῖθεν
[1400]   ἔσω κεκρυμμένων. ~(ΙΩΝ) τάδ´ οὐχὶ  δεινά;   ῥυσιάζομαι δόλωι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὔκ, ἀλλὰ
[1450]   εἰς ~Ἅιδαν ἐκβάλληι. ~(ΙΩΝ)  δεινὰ   τλᾶσα, μῆτερ. (ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐν φόβωι,
[700]   πρὸς μέλαθρα καὶ κόμιζέ με.  ~αἰπεινά   μοι μαντεῖα· τοῦ γήρως δέ
[1450]   τέκνον, ~καταδεθεῖσα σὰν ἀπέβαλον ψυχάν.  ~ἔκτεινά   ς´ ἄκους´. (ΙΩΝ) ἐξ ἐμοῦ
[1250]   δ´ εὐσεβῆ τότ´ ἦν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  ἔκτεινά   ς´ ὄντα πολέμιον δόμοις ἐμοῖς.
[900]   καὶ νῦν ἔρρει ~πτανοῖς ἁρπασθεὶς  θοίνα   ~παῖς μοι καὶ σοί. ~τλᾶμον,
[350]   Φοῖβος ἐκτρέφει λαβών; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τὰ  κοινὰ   χαίρων οὐ δίκαια δρᾶι μόνος.
[1200]   ἐκκλέπτει. ~τί ποτ´, μελέα  δέσποινα,   μένει ~ψυχῆι σε παθεῖν; ἆρα
[800]   δαῖτα παιδὶ τῶι νέωι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  δέσποινα,   προδεδόμεσθα (σὺν γὰρ σοὶ νοσῶ)
[850]   ἐσθλὸς ἦι. ~(ΧΟΡΟΣ) κἀγώ, φίλη  δέσποινα,   συμφορὰν θέλω ~κοινουμένη τήνδ´
[750]   εἰσιδών; ~(ΧΟΡΟΣ) οἶσθ´, φίλη  δέσποινα,   τὸν νεανίαν ~ὃς τόνδ´ ἔσαιρε
[1350]   δέ μοι τί κέρδος  τίνα   βλάβην; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἐνθάδε κέκρυπται σπάργαν´
[250]   Ἀπόλλωνος δόμους ~μνήμην παλαιὰν ἀνεμετρησάμην  τινά·   ~ἐκεῖσε τὸν νοῦν ἔσχον ἐνθάδ´
[250]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐδέν· ξύνοιδ´ ἄντροισιν αἰσχύνην  τινά.   ~(ΙΩΝ) πόσις δὲ τίς ς´
[1000]   τί τῶιδε χρῆσθαι; δύναμιν ἐκφέρει  τίνα;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) νόσους ἀπείργει καὶ τροφὰς
[250]   τίς; εὐγενῆ νιν δεῖ πεφυκέναι  τινά.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Ξοῦθος, πεφυκὼς Αἰόλου Διός
[900]   πημάτων κακὰς ὁδούς. ~τί φήις;  τίνα   λόγον Λοξίου κατηγορεῖς; ~ποῖον τεκεῖν
[750]   πρὶν ἂν μάθωμεν (ΚΡΕΟΥΣΑ) ἀγγελίαν  τίνα   μοι; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) εἰ ταὐτὰ πράσσων
[1000]   Γοργοῦς ἄπο. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἰσχὺν ἔχοντας  τίνα   πρὸς ἀνθρώπου φύσιν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τὸν
[500]   (ΞΟΥΘΟΣ) τὸν συναντήσαντά μοι ~(ΙΩΝ)  τίνα   συνάντησιν; (ΞΟΥΘΟΣ) δόμων τῶνδ´ ἐξιόντι
[200]   σέθεν ἂν πυθοίμαν αὐδάν; ~(ΙΩΝ)  τίνα   τήνδε θέλεις; ~{ἆρ´ ὄντως μέσον
[300]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐς δ´ ἄνδρ´ ἀφίκου  τίνα   τροφὴν κεκτημένος; ~(ΙΩΝ) βωμοί μ´
[700]   ἐμῶν καὶ κερκίδος ~δούλευμα πιστόν,  τίνα   τύχην λαβὼν πόσις ~βέβηκε παίδων,
[1200]   βίωι, ~λεύσιμοι δὲ καταφθοραὶ δεσποίναι.  ~τίνα   φυγὰν πτερόεσσαν ~χθονὸς ὑπὸ
[500]   φάτιν ~ἄιον εὐτυχίας μετέχειν θεόθεν  τέκνα   θνατοῖς. ~(ΙΩΝ) πρόσπολοι γυναῖκες, αἳ
[500]   μητρός; (ΞΟΥΘΟΣ) οὐ πέδον τίκτει  τέκνα.   ~(ΙΩΝ) πῶς ἂν οὖν εἴην
[950]   οὖς´ ὑπερδράμω; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) πίμπρη τὰ  σεμνὰ   Λοξίου χρηστήρια. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) δέδοικα· καὶ
[1200]   δ´ ἀπασπαίρουσα, φοινικοσκελεῖς ~χηλὰς παρεῖσα.  γυμνὰ   δ´ ἐκ πέπλων μέλη ~ὑπὲρ
[1400]   βοάσω; πόθεν μοι ~συνέκυρς´ ἀδόκητος  ἡδονά;   ~πόθεν ἐλάβομεν χαράν; ~(ΙΩΝ) ἐμοὶ
[1250]   ὅπλοις ἦλθον ἐς τὴν σὴν  χθόνα.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) μάλιστα· κἀπίμπρης γ´ Ἐρεχθέως
[1550]   εἰσακούσατον. ~λαβοῦσα τόνδε παῖδα Κεκροπίαν  χθόνα   ~χώρει, Κρέουσα, κἀς θρόνους τυραννικοὺς
[0]   ~Ὦ σύγγον´, ἐλθὼν λαὸν εἰς  αὐτόχθονα   ~κλεινῶν Ἀθηνῶν (οἶσθα γὰρ θεᾶς
[400]   ~ἐς παῖδα τὸν σὸν μεταπέσοι  βελτίονα.   ~(ΞΟΥΘΟΣ) ἔσται τάδ´· ἀλλὰ τίς
[800]   ἁλοὺς μὲν ἀνέφερ´ ἐς τὸν  δαίμονα,   ~ἐλθὼν δὲ καὶ τὸν χρόνον
[550]   ὕπο ~μισησόμεσθα· λυπρὰ γὰρ τὰ  κρείσσονα.   ~ὅσοι δέ, χρηστοὶ δυνάμενοί τ´,
[1450]   δυσγενής, μῆτερ; πόθεν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἴστω  Γοργοφόνα   (ΙΩΝ) τί τοῦτ´ ἔλεξας; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1100]   παῖδα τὸν καινὸν λαβὼν ~πρὸς  δεῖπνα   θυσίας θ´ ἃς θεοῖς ὡπλίζετο,
[750]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) αἰαῖ αἰαῖ· ~διανταῖος ἔτυπεν  ὀδύνα   με πλευμόνων ~τῶνδ´ ἔσω. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[900]   καὶ βωμοὶ πέλας. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐνταῦθ´  ἀγῶνα   δεινὸν ἠγωνίσμεθα. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τίν´; ὡς
[50]   παῖς τ´ ἔχηι τὰ πρόσφορα.  ~Ἴωνα   δ´ αὐτόν, κτίστορ´ Ἀσιάδος χθονός,
[650]   σε σκῆπτρα τἄμ´ ἔχειν χθονός.  ~Ἴωνα   δ´ ὀνομάζω σε τῆι τύχηι
[600]   ~ὅστις δεδοικὼς καὶ περιβλέπων βίαν  ~αἰῶνα   τείνει; δημότης ἂν εὐτυχὴς ~ζῆν
[500]   ~(ΙΩΝ) οὐκ ἀπαλλάξηι, πρὶν εἴσω  τόξα   πλευμόνων λαβεῖν; ~(ΞΟΥΘΟΣ) ὡς τί
[250]   δυσθυμῆι, γύναι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐδέν· μεθῆκα  τόξα·   τἀπὶ τῶιδε δὲ ~ἐγώ τε
[1450]   Λοξίου; ~(ΙΩΝ) θεῖον τόδ´· ἀλλὰ  τἀπίλοιπα   τῆς τύχης ~εὐδαιμονοῖμεν, ὡς τὰ
[1200]   ~ἔσεισε κἀβάκχευσεν, ἐκ δ´ ἔκλαγξ´  ὄπα   ~ἀξύνετον αἰάζους´· ἐθάμβησεν δὲ πᾶς
[1150]   ἀγρίων θηράματα. ~κατ´ εἰσόδους δὲ  Κέκροπα   θυγατέρων πέλας ~σπείραισιν εἱλίσσοντ´, Ἀθηναίων
[1200]   οὐκ ἔστ´ οὐκ ἔστιν θανάτου  ~παρατροπὰ   μελέαι μοι· ~φανερὰ φανερὰ τάδ´
[650]   ~ἐφ´ ὅτι ποτὲ βάσεται. ~ἄτοπος  ἄτοπα   γὰρ παραδίδωσί μοι ~τάδε θεοῦ
[1600]   εἴασεν ἐκπνεῦσαι βίον. ~νῦν οὖν  σιώπα   παῖς ὅδ´ ὡς πέφυκε σός,
[750]   τὸν ἐμὸν ἄτεκνον ἄτεκνον ἔλακ´  ~ἄρα   βίοτον, ἐρημίαι δ´ ὀρφανοὺς ~δόμους
[550]   ἀπιστεῖν εἰκός. (ΞΟΥΘΟΣ) εὖ φρονεῖς  ἄρα.   ~(ΙΩΝ) καὶ τί βουλόμεσθά γ´
[500]   γὰρ ὕστερόν γέ πω. ~(ΙΩΝ)  ἆρα   δῆτ´ ἐκεῖ μ´ ἔφυσας; (ΞΟΥΘΟΣ)
[1200]   δέσποινα, μένει ~ψυχῆι σε παθεῖν;  ἆρα   θέλουσαι ~δρᾶσαί τι κακὸν τοὺς
[550]   ~(ΙΩΝ) φίλη μῆτερ, πότ´  ἆρα   καὶ σὸν ὄψομαι δέμας; ~νῦν
[1450]   ~ὑμέναιος ἐμός, ~τέκνον, ἔτικτε σὸν  κάρα.   ~(ΙΩΝ) αἰαῖ· πέφυκα δυσγενής, μῆτερ;
[1200]   ~καὶ πῶμα χειρὸς σῆς ἐδεξάμην  πάρα.   ~εὐθὺς δ´ ἐρευνᾶι γραῖαν ὠλένην
[1250]   οἶκτος σὸς ἐμοὶ κρείσσων  πάρα   ~καὶ μητρὶ τἠμῆι· καὶ γὰρ
[1050]   ~αἰσχύνομαι τὸν πολύυμνον ~θεόν, εἰ  παρὰ   Καλλιχόροισι παγαῖς ~λαμπάδα θεωρὸς εἰκάδων
[1100]   ~λαβὼν δ´ ὑφάσμαθ´ ἱερὰ θησαυρῶν  πάρα   ~κατεσκίαζε, θαύματ´ ἀνθρώποις ὁρᾶν. ~πρῶτον
[150]   οὐδ´ ἀγυιάτιδες ~θεραπεῖαι· ~ἀλλὰ καὶ  παρὰ   Λοξίαι ~τῶι Λατοῦς διδύμων προσώπων
[200]   Βακχεύς. ~{σέ τοι, τὸν  παρὰ   ναὸν αὐδῶ· ~θέμις γυάλων ὑπερβῆναι
[500]   ἐξιόντα τ´ ἤδη δεσπότην ὁρᾶν  πάρα.   ~(ΞΟΥΘΟΣ) τέκνον, χαῖρ´·
[1550]   χθονὸς ~Παλλάς, δρόμωι σπεύσας´ Ἀπόλλωνος  πάρα,   ~ὃς ἐς μὲν ὄψιν σφῶιν
[150]   ~τις· ἆρ´ ὃς ἐμαῖσι μυθεύεται  ~παρὰ   πήναις, ~ἀσπιστὰς Ἰόλαος, ὃς ~κοινοὺς
[1300]   ὄντα τόν τε μὴ θεῶν  πάρα.   ~{ΠΡΟΦΗΤΙΣ} ~ἐπίσχες, παῖ· τρίποδα
[1450]   χερῶν ὁρίζηι. ~νῦν δὲ γενειάσιν  πάρα   σέθεν πνέω ~μακαριωτάτας τυχοῦς´ ἡδονᾶς.
[1200]   γὰρ ἐλθοῦς´ εἰς ἔρον Φοίβου  πάρα   ~τὸ σῶμα κοινῆι τοῖς τέκνοις
[450]   ~Φοιβήιος ἔνθα γᾶς ~μεσόμφαλος ἑστία  ~παρὰ   χορευομένωι τρίποδι ~μαντεύματα κραίνει, ~σὺ
[300]   μῦθον· ἀλλ´ αἰδούμεθα. ~(ΙΩΝ) οὔ  τἄρα   πράξεις οὐδέν· ἀργὸς θεός.
[350]   τοὺς λελεγμένους λόγους ~σίγα πρὸς  ἄνδρα,   μή τιν´ αἰσχύνην λάβω ~διακονοῦσα
[950]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τὰ δυνατά νυν τόλμησον,  ἄνδρα   σὸν κτανεῖν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) αἰδούμεθ´ εὐνὰς
[1000]   πάρεστί σοι. ~ἐχθρὸν δ´ ἐπ´  ἄνδρα   στεῖχε δεσποτῶν μέτα ~καὶ συμφόνευε
[750]   παῖς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἀν´ ὑγρὸν ἀμπταίην  αἰθέρα   πόρσω γαίας ~Ἑλλανίας ἀστέρας ἑσπέρους,
[1100]   θοίνην καλῶν. ~λαβὼν δ´ ὑφάσμαθ´  ἱερὰ   θησαυρῶν πάρα ~κατεσκίαζε, θαύματ´ ἀνθρώποις
[1300]   πονηρᾶι χειρί, τοῖσι δ´ ἐνδίκοις·  ~ἱερὰ   καθίζειν δ´ ὅστις ἠδικεῖτ´ ἐχρῆν,
[1300]   κακῶς. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) μὴ ταῦτα· λείπων  ἱερὰ   καὶ στείχων πάτραν ~(ΙΩΝ) τί
[1350]   ὑπερβαίην ποτ´ ἄν. ~ὦ στέμμαθ´  ἱερά,   τί ποτέ μοι κεκεύθατε, ~καὶ
[550]   γε φθέγμ´ ἐδεξάμην τόδε. ~(ΙΩΝ)  ἡμέρα   θ´ νῦν παροῦσα. (ΞΟΥΘΟΣ)
[1350]   μακαρία μοι φασμάτων ἥδ´  ἡμέρα.   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) λαβών νυν αὐτὰ τὴν
[1200]   θοᾶς ἐχίδνας ~σταγόσι μειγνυμένας φόνωι.  ~φανερὰ   θύματα νερτέρων, ~συμφοραὶ μὲν ἐμῶι
[900]   τότ´ ἦν νῦν σοι  φανερὰ   σημαίνω κακά. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) κἆιτ´ ἐξέκλεψας
[1200]   θανάτου ~παρατροπὰ μελέαι μοι· ~φανερὰ  φανερὰ   τάδ´ ἤδη ~σπονδὰς ἐκ Διονύσου
[1200]   ἔστιν θανάτου ~παρατροπὰ μελέαι μοι·  ~φανερὰ   φανερὰ τάδ´ ἤδη ~σπονδὰς ἐκ
[450]   ποδοῖν ~Ἀγλαύρου κόραι τρίγονοι ~στάδια  χλοερὰ   πρὸ Παλλάδος ~ναῶν συρίγγων ~ὑπ´
[250]   τοσαῦτα κεὐτυχοῦμεν, ξέν´, οὐ  πέρα.   ~(ΙΩΝ) πρὸς θεῶν, ἀληθῶς, ὡς
[400]   ~τὰς ἡδονὰς γὰρ τῆς προμηθίας  πέρα   ~σπεύδοντες ἀδικεῖτ´. οὐκέτ´ ἀνθρώπους κακοὺς
[1050]   χορευόμεναι ~τὰν χρυσοστέφανον κόραν ~καὶ  ματέρα   σεμνάν· ~ἵν´ ἐλπίζει βασιλεύσειν ~ἄλλων
[250]   μητρὸς ἦν ἐν ἀγκάλαις. ~(ΙΩΝ)  πατέρα   δ´ ἀληθῶς χάσμα σὸν κρύπτει
[1300]   τόδε γνῶναί με χρή; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  πατέρα   κατειπὼν τῆσδέ ς´ ἐκπέμπει χθονός.
[550]   ~(ΙΩΝ) ἐκπεφεύγαμεν τὸ δοῦλον. (ΞΟΥΘΟΣ)  πατέρα   νυν δέχου, τέκνον. ~(ΙΩΝ) τῶι
[550]   δὲ τὴν μὲν συμφορὰν ἀσπάζομαι,  ~πατέρα   ς´ ἀνευρών· ὧν δὲ γιγνώσκω,
[950]   γέρον, δακρυρροεῖς; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) σὲ καὶ  πατέρα   σὸν δυστυχοῦντας εἰσορῶν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τὰ
[1050]   ~κατὰ μοῦσαν ἰόντες ἀείδεθ´ ὕμνοις  ~ἁμέτερα   λέχεα καὶ γάμους ~Κύπριδος ἀθέμιτος
[1350]   ἀσπάζομαι. ~{ἄρξαι δ´ ὅθεν σὴν  μητέρα   ζητεῖν σε χρή· ~πρῶτον μὲν
[1500]   παρ´ οἵαν ἤλθομεν στάθμην βίου  ~μητέρα   φονεῦσαι καὶ παθεῖν ἀνάξια. ~φεῦ·
[750]   ἔλακες ~ἄχος ἐμοὶ στένειν. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  πότερα   δὲ φῦναι δεῖ γυναικὸς ἔκ
[300]   σηκοῖς δ´ ὑστερεῖ Τροφωνίου. ~(ΙΩΝ)  πότερα   θεατὴς χάριν μαντευμάτων; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1450]   ~βρέφος ἐς ἀγκάλας; ~τίν´ ἀνὰ  χέρα   δόμους ἔβα Λοξίου; ~(ΙΩΝ) θεῖον
[1150]   ~κοινόν, γέρων ἔλεξ´· Ἀφαρπάζειν χρεὼν  ~οἰνηρὰ   τεύχη σμικρά, μεγάλα δ´ ἐσφέρειν,
[600]   πρόσωπον ἡδύ, τἀν δόμοισι δὲ  ~λυπηρά·   τίς γὰρ μακάριος, τίς εὐτυχής,
[1150]   ~οἰωνὸν ἔθετο κἀκέλευς´ ἄλλον νέον  ~κρατῆρα   πληροῦν· τὰς δὲ πρὶν σπονδὰς
[1150]   δ´ ἐς αὐλοὺς ἧκον ἐς  κρατῆρά   τε ~κοινόν, γέρων ἔλεξ´· Ἀφαρπάζειν
[700]   ~ἵνα Βάκχιος ἀμφιπύρους ἀνέχων πεύκας  ~λαιψηρὰ   πηδᾶι νυκτιπόλοις ἅμα σὺν Βάκχαις.
[700]   ἐκγόνους αὐτοχθόνων. ~ἕλχ´ ἕλκε πρὸς  μέλαθρα   καὶ κόμιζέ με. ~αἰπεινά μοι
[200]   κλήιζεσθε δόμων; ~{Παλλάδι σύνοικα τρόφιμα  μέλαθρα   ~τῶν ἐμῶν τυράννων· ~παρούσας δ´
[450]   ~κατ´ ἀκροτάτας ~κορυφᾶς Διός,  μάκαιρα   Νίκα, ~μόλε Πύθιον οἶκον, ~Ὀλύμπου
[600]   γὰρ χάρις ~μεγάλοισι χαίρειν  σμικρά   θ´ ἡδέως ἔχειν. ~(ΧΟΡΟΣ) καλῶς
[1150]   ἔλεξ´· Ἀφαρπάζειν χρεὼν ~οἰνηρὰ τεύχη  σμικρά,   μεγάλα δ´ ἐσφέρειν, ~ὡς θᾶσσον
[1300]   φάτις δ´ οὔ μοι  πικρά.   ~(ΙΩΝ) ἤκουσας ὥς μ´ ἔκτεινεν
[1500]   ~καὶ περικαλύψαι τοῖσι πράγμασι σκότον.  ~ὅρα   σύ, μῆτερ, μὴ σφαλεῖς´
[450]   ἐν θαλάμοις ~πατρίοισι νεάνιδες ἧβαι,  ~διαδέκτορα   πλοῦτον ~ὡς ἕξοντες ἐκ πατέρων
[50]   γένωνται παῖς τ´ ἔχηι τὰ  πρόσφορα.   ~Ἴωνα δ´ αὐτόν, κτίστορ´ Ἀσιάδος
[50]   γόνον ~τόνδ´, ὡς πρὸ ναοῦ  λαμπρὰ   θῆι πυλώματα ~δάφνης κλάδοισιν. ὄνομα
[50]   θεῶν. ~(ΙΩΝ) ~ἅρματα μὲν τάδε  λαμπρὰ   τεθρίππων· ~Ἥλιος ἤδη λάμπει κατὰ
[550]   τῶν μὲν ἀδυνάτων ὕπο ~μισησόμεσθα·  λυπρὰ   γὰρ τὰ κρείσσονα. ~ὅσοι δέ,
[450]   ~ὦ Πανὸς θακήματα καὶ ~παραυλίζουσα  πέτρα   ~μυχώδεσι Μακραῖς, ~ἵνα χοροὺς στείβουσι
[800]   ἴσον φέρειν, ~λαβὼν δὲ δοῦλα  λέκτρα   νυμφεύσας λάθραι ~τὸν παῖδ´ ἔφυσεν,
[950]   σὸν λιπεῖν ἔτλης; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) πῶς;  οἰκτρὰ   πολλὰ στόματος ἐκβαλοῦς´ ἔπη. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[1400]   ἔτ´ ὄντα νήπιον, ~Κέκροπος ἐς  ἄντρα   καὶ Μακρὰς πετρηρεφεῖς. ~λείψω δὲ
[650]