HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Ion (tragédie complète)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ι  =  708 formes différentes pour 1419 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Vers
[1050]   ~ὅ τε καιρὸς ἄπεισι τόλμας,  ~ἇι   νῦν ἐλπὶς ἐφαίνετ´, ~ἢ θηκτὸν
[100]   ~παγὰν ἐκπροϊεῖσαι, ~μυρσίνας ἱερὰν φόβαν·  ~ἇι   σαίρω δάπεδον θεοῦ ~παναμέριος ἅμ´
[1050]   σελάνα ~καὶ πεντήκοντα κόραι ~Νηρέος  αἱ   κατὰ πόντον ~ἀεναῶν τε ποταμῶν
[950]   σοί τις ἔκθεσιν τέκνου; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  αἱ   ξυμφοραί γε καὶ τὸ λανθάνειν
[1500]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἰὼ ἰώ· δειναὶ μὲν  αἱ   τότε τύχαι, ~δεινὰ δὲ καὶ
[100]   ~ῥανίσιν νοτερόν· πτηνῶν τ´ ἀγέλας,  ~αἳ   βλάπτουσιν σέμν´ ἀναθήματα, ~τόξοισιν ἐμοῖς
[500]   τέκνα θνατοῖς. ~(ΙΩΝ) πρόσπολοι γυναῖκες,  αἳ   τῶνδ´ ἀμφὶ κρηπῖδας δόμων ~θυοδόκων
[450]   ~λάμπωσιν ἐν θαλάμοις ~πατρίοισι νεάνιδες  ἧβαι,   ~διαδέκτορα πλοῦτον ~ὡς ἕξοντες ἐκ
[1450]   ἑστιοῦται, γᾶ δ´ ἔχει τυράννους,  ~ἀνηβᾶι   δ´ Ἐρεχθεύς· ~ὅ τε γηγενέτας
[450]   τ´ εὐτυχίαις φίλον ~δορί τε  γᾶι   πατρίαι φέρει ~σωτήριον ἀλκάν. ~ἐμοὶ
[250]   χάσμα σὸν κρύπτει χθονός; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  πληγαὶ   τριαίνης ποντίου σφ´ ἀπώλεσαν. ~(ΙΩΝ)
[250]   ἥιμαξαν πέτρας. ~(ΙΩΝ) εἶἑν· ~τί  δαὶ   τόδ´; ἆρ´ ἀληθὲς μάτην
[1100]   ~Ξοῦθος μὲν ὤιχετ´ ἔνθα πῦρ  πηδᾶι   θεοῦ ~βακχεῖον, ὡς σφαγαῖσι Διονύσου
[700]   Βάκχιος ἀμφιπύρους ἀνέχων πεύκας ~λαιψηρὰ  πηδᾶι   νυκτιπόλοις ἅμα σὺν Βάκχαις. ~μή
[200]   δὲ Γοργόνες. ~{οὕτω καὶ φάτις  αὐδᾶι.   ~(ΙΩΝ) εἰ μὲν ἐθύσατε πελανὸν
[1050]   Ἐρεχθειδᾶν. ~εἰ δ´ ἀτελὴς θάνατος  σπουδαί   τε δεσποίνας ~ὅ τε καιρὸς
[850]   ~στέρομαι δ´ οἴκων, στέρομαι παίδων,  ~φροῦδαι   δ´ ἐλπίδες, ἃς διαθέσθαι ~χρήιζουσα
[450]   καὶ παῖς Λατογενής, ~δύο  θεαὶ   δύο παρθένοι, ~κασίγνηται σεμναὶ Φοίβου.
[1150]   ~ὄχημ´ ἔπαλλεν, ἄστρα δ´ ὡμάρτει  θεᾶι·   ~Πλειὰς μὲν ἤιει μεσοπόρου δι´
[1200]   ἔστ´ οὐκ ἔστιν θανάτου ~παρατροπὰ  μελέαι   μοι· ~φανερὰ φανερὰ τάδ´ ἤδη
[600]   ~οὐχ ἡσυχάζων ἐν πόλει ψόγου  πλέαι.   ~τῶν δ´ αὖ λογίων τε
[150]   ~λατρεύων μὴ παυσαίμαν, ~ἢ παυσαίμαν  ἀγαθᾶι   μοίραι. ~ἔα ἔα· ~φοιτῶς´ ἤδη
[350]   πρὸς ἄρσενας, ~κἀν ταῖς κακαῖσιν  ἁγαθαὶ   μεμειγμέναι ~μισούμεθ´· οὕτω δυστυχεῖς πεφύκαμεν.
[650]   ~θέλω γὰρ οὗπέρ ς´ ηὗρον  ἄρξασθαι,   τέκνον, ~κοινῆς τραπέζης, δαῖτα πρὸς
[650]   πάτερ, ~ἀβίωτον ἡμῖν. εἰ δ´  ἐπεύξασθαι   χρεών, ~ἐκ τῶν Ἀθηνῶν μ´
[400]   ~ἢ καί τι σιγῶς´ ὧν  σιωπᾶσθαι   χρεών; ~ἀτὰρ θυγατρὸς τῆς Ἐρεχθέως
[850]   παίδων, ~φροῦδαι δ´ ἐλπίδες, ἃς  διαθέσθαι   ~χρήιζουσα καλῶς οὐκ ἐδυνήθην, ~σιγῶσα
[200]   πελανὸν πρὸ δόμων ~καί τι  πυθέσθαι   χρήιζετε Φοίβου, ~πάριτ´ ἐς θυμέλας·
[550]   ὁρᾶν. ~(ΙΩΝ) Διὸς παιδὸς  γενέσθαι   παῖς; (ΞΟΥΘΟΣ) σοί γε
[1450]   ~πόθεν ἐλάβομεν χαράν; ~(ΙΩΝ) ἐμοὶ  γενέσθαι   πάντα μᾶλλον ἄν ποτε, ~μῆτερ,
[800]   ~ἐλθὼν δὲ καὶ τὸν χρόνον  ἀμύνεσθαι   θέλων ~τυραννίδ´ αὐτῶι περιβαλεῖν ἔμελλε
[100]   ἀγαθόν, ~φήμας ἀγαθὰς ~τοῖς ἐθέλουσιν  μαντεύεσθαι   ~γλώσσης ἰδίας ἀποφαίνειν. ~ἡμεῖς δέ,
[50]   αὐτόν, κτίστορ´ Ἀσιάδος χθονός, ~ὄνομα  κεκλῆσθαι   θήσεται καθ´ Ἑλλάδα. ~ἀλλ´ ἐς
[1550]   πέλας ~τύραννος ἔσται, κἀπισημανθήσεται ~κείνου  κεκλῆσθαι   λαὸς ὄνομ´ ἐπώνυμον. ~καλῶς δ´
[1000]   ἀπέσταξεν φόνος ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τί τῶιδε  χρῆσθαι;   δύναμιν ἐκφέρει τίνα; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) νόσους
[1400]   μιμήματα. ~(ΙΩΝ) τί δρᾶν, τί  χρῆσθαι,   φράζε μοι, χρυσώματι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) δέραια
[750]   φίλαι. ~διοιχόμεσθα. (ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τέκνον. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  αἰαῖ   αἰαῖ· ~διανταῖος ἔτυπεν ὀδύνα με
[750]   ~διοιχόμεσθα. (ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τέκνον. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) αἰαῖ  αἰαῖ·   ~διανταῖος ἔτυπεν ὀδύνα με πλευμόνων
[1450]   ~τέκνον, ἔτικτε σὸν κάρα. ~(ΙΩΝ)  αἰαῖ·   πέφυκα δυσγενής, μῆτερ; πόθεν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[750]   τι θεσφάτοισι δεσποτῶν νοσεῖ; ~(ΧΟΡΟΣ)  αἰαῖ·   τί δρῶμεν θάνατος ὧν κεῖται
[1150]   δὲ πρὶν σπονδὰς θεοῦ ~δίδωσι  γαίαι   πᾶσί τ´ ἐκσπένδειν λέγει. ~σιγὴ
[400]   μοι ~Φοῖβος, τί πάσχει· παρθένους  βίαι   γαμῶν ~προδίδωσι; παῖδας ἐκτεκνούμενος λάθραι
[0]   παῖδ´ Ἐρεχθέως Φοῖβος ἔζευξεν γάμοις  ~βίαι   Κρέουσαν, ἔνθα προσβόρρους πέτρας ~Παλλάδος
[1250]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἔμελλες οἰκεῖν τἄμ´, ἐμοῦ  βίαι   λαβών. ~(ΙΩΝ) κἄπειτα τοῦ μέλλειν
[350]   δι´ οἰωνῶν πτεροῖς. ~ἃν γὰρ  βίαι   σπεύδωμεν ἀκόντων θεῶν, ~ἀνόνητα κεκτήμεσθα
[1050]   γάμους ~Κύπριδος ἀθέμιτος ἀνοσίους, ~ὅσον  εὐσεβίαι   κρατοῦμεν ~ἄδικον ἄροτον ἀνδρῶν. ~παλίμφαμος
[1000]   βαλὼν ἐς πῶμα τῶι νεανίαι  ~ἰδίαι   γε, μή τι πᾶσι χωρίσας
[750]   γεραιέ, παῖδα Λοξίας ~ἔδωκεν,  ἰδίαι   δ´ εὐτυχεῖ ταύτης δίχα. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[600]   ἀξία ~πατέρων ἀπ´ ἐσθλῶν οὖς´  ἀπαιδίαι   νοσεῖν. ~τυραννίδος δὲ τῆς μάτην
[400]   ~μῶν χρόνιος ἐλθών ς´ ἐξέπληξ´  ὀρρωδίαι;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐδέν γ´· ἀφίγμην δ´
[850]   μ´ αὐδῶσαν ~θεὸς ὁμευνέτας ~ἆγες  ἀναιδείαι   ~Κύπριδι χάριν πράσσων. ~τίκτω δ´
[150]   αὐλαὶ ~θεῶν μόνον οὐδ´ ἀγυιάτιδες  ~θεραπεῖαι·   ~ἀλλὰ καὶ παρὰ Λοξίαι ~τῶι
[250]   τιμᾶι σφε Πύθιος ἀστραπαί τε  Πύθιαι.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τιμᾶ τιμᾶ· ὡς μήποτ´
[1250]   πρόσπολοι, διωκόμεσθα θανασίμους ἐπὶ σφαγάς,  ~Πυθίαι   ψήφωι κρατηθεῖς´, ἔκδοτος δὲ γίγνομαι.
[1200]   ~θανεῖν ἐμὴν δέσποιναν οὐ ψήφωι  μιᾶι,   ~τὸν ἱερὸν ὡς κτείνουσαν ἔν
[750]   ἄτεκνον ἄτεκνον ἔλακ´ ~ἄρα βίοτον,  ἐρημίαι   δ´ ὀρφανοὺς ~δόμους οἰκήσω. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[1350]   ~καίτοι τί πάσχω; τοῦ θεοῦ  προθυμίαι   ~πολεμῶ, τὰ μητρὸς σύμβολ´ ὃς
[1000]   ~κάθες βαλὼν ἐς πῶμα τῶι  νεανίαι   ~ἰδίαι γε, μή τι πᾶσι
[550]   ~(ΧΟΡΟΣ) κοιναὶ μὲν ἡμῖν δωμάτων  εὐπραξίαι·   ~ὅμως δὲ καὶ δέσποιναν ἐς
[0]   εἰδῆις, παῖς) ~ἡμῖν μελήσει.  Λοξίαι   δ´ ἐγὼ χάριν ~πράσσων ἀδελφῶι
[150]   ἀγυιάτιδες ~θεραπεῖαι· ~ἀλλὰ καὶ παρὰ  Λοξίαι   ~τῶι Λατοῦς διδύμων προσώπων ~καλλιβλέφαρον
[1250]   ~(ΙΩΝ) ποίοισι πανοῖς πυρὸς  ποίαι   φλογί; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἔμελλες οἰκεῖν τἄμ´,
[450]   εὐτυχίαις φίλον ~δορί τε γᾶι  πατρίαι   φέρει ~σωτήριον ἀλκάν. ~ἐμοὶ μὲν
[500]   ἐς νόθον τι λέκτρον; (ΞΟΥΘΟΣ)  μωρίαι   γε τοῦ νέου. ~(ΙΩΝ) πρὶν
[1600]   Διὸς Παλλὰς μεγίστου θύγατερ, οὐκ  ἀπιστίαι   ~σοὺς λόγους ἐδεξάμεσθα, πείθομαι δ´
[200]   τὸν δάιον ~Μίμαντα πυρὶ καταιθαλοῖ.  ~{καὶ   Βρόμιος ἄλλον ἀπολέμοισι ~κισσίνοισι βάκτροις
[900]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) οἶδ´, ἔνθα Πανὸς ἄδυτα  καὶ   βωμοὶ πέλας. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐνταῦθ´ ἀγῶνα
[900]   ὀμφὰν κληροῖς ~πρὸς χρυσέους θάκους  ~καὶ   γαίας μεσσήρεις ἕδρας. ~ἐς φῶς
[50]   ὡς ἐλθὼν δόμους ~γνωσθῆι Κρεούσηι  καὶ   γάμοι τε Λοξίου ~κρυπτοὶ γένωνται
[1050]   ἰόντες ἀείδεθ´ ὕμνοις ~ἁμέτερα λέχεα  καὶ   γάμους ~Κύπριδος ἀθέμιτος ἀνοσίους, ~ὅσον
[1500]   δωρεῖται δέ σε ~αὑτοῦ γεγῶτα·  καὶ   γὰρ ἂν φίλος φίλωι ~δοίη
[650]   δῆθεν, οὐχ ὡς ὄντ´ ἐμόν.  ~καὶ   γὰρ γυναῖκα τὴν ἐμὴν οὐ
[1250]   κρείσσων πάρα ~καὶ μητρὶ τἠμῆι·  καὶ   γὰρ εἰ τὸ σῶμά μοι
[400]   ἀλλ´, ἐπεὶ κρατεῖς, ~ἀρετὰς δίωκε.  καὶ   γὰρ ὅστις ἂν βροτῶν ~κακὸς
[250]   λόγος; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τί χρῆμ´ ἐρωτᾶις;  καὶ   γὰρ οὐ κάμνω σχολῆι. ~(ΙΩΝ)
[400]   ὅσων ἐχρήιζομεν. ~στείχοιμ´ ἂν εἴσω·  καὶ   γάρ, ὡς ἐγὼ κλύω, ~χρηστήριον
[800]   ἐμοῦ, γέρον, ~παιδὸς προθύσων ξένια  καὶ   γενέθλια ~σκηνὰς ἐς ἱερὰς τῆσδε
[900]   ἐξαλλάξας. ~μισεῖ ς´ Δᾶλος  καὶ   δάφνας ~ἔρνεα φοίνικα παρ´ ἁβροκόμαν,
[550]   ἡμῖν δωμάτων εὐπραξίαι· ~ὅμως δὲ  καὶ   δέσποιναν ἐς τέκν´ εὐτυχεῖν ~ἐβουλόμην
[1050]   εἰκάδων ~ἐννύχιον ἄυπνος ὄψεται, ~ὅτε  καὶ   Διὸς ἀστερωπὸς ~ἀνεχόρευσεν αἰθήρ, ~χορεύει
[250]   λέχος; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) φερνάς γε πολέμου  καὶ   δορὸς λαβὼν γέρας. ~(ΙΩΝ) σὺν
[950]   καὶ μὴν ἔχω γε δόλια  καὶ   δραστήρια. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἀμφοῖν ἂν εἴην
[500]   σὺ δ´ εὖ φρόνει γε,  καὶ   δύ´ ὄντ´ εὖ πράξομεν. ~(ΞΟΥΘΟΣ)
[1500]   μεταβαλοῦσα μυρίους ἤδη βροτῶν  ~καὶ   δυστυχῆσαι καὖθις αὖ πρᾶξαι καλῶς
[800]   σε γήμας ξένος ἐπεισελθὼν πόλιν  ~καὶ   δῶμα καὶ σὴν παραλαβὼν παγκληρίαν
[1300]   σοι παμπησία. ~(ΙΩΝ) ἔκλειπε βωμὸν  καὶ   θεηλάτους ἕδρας. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τὴν σὴν
[200]   τέρψει. ~(ΙΩΝ) πάντα θεᾶσθ´, ὅτι  καὶ   θέμις, ὄμμασι. ~{μεθεῖσαν δεσπόται ~με
[700]   ~ὄλοιτ´ ὄλοιτο πότνιαν ἐξαπαφὼν ἐμάν,  ~καὶ   θεοῖσιν μὴ τύχοι ~καλλίφλογα πελανὸν
[0]   ἦν· ~οἴκτωι δ´ ἀφῆκεν ὠμότητα,  καὶ   θεὸς ~συνεργὸς ἦν τῶι παιδὶ
[1600]   ~αἵδε δ´ εὐωποὶ πύλαι μοι  καὶ   θεοῦ χρηστήρια, ~δυσμενῆ πάροιθεν ὄντα.
[0]   ~ἔνεγκε Δελφῶν τἀμὰ πρὸς χρηστήρια  ~καὶ   θὲς πρὸς αὐταῖς εἰσόδοις δόμων
[1200]   ὡς ἔχονθ´ ἕλοι ~ὤφθη δὲ  καὶ   κατεῖπ´ ἀναγκασθεὶς μόλις ~τόλμας Κρεούσης
[700]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) γυναῖκες, ἱστῶν τῶν ἐμῶν  καὶ   κερκίδος ~δούλευμα πιστόν, τίνα τύχην
[900]   καὶ σοί. ~τλᾶμον, σὺ δὲ  καὶ   κιθάραι κλάζεις ~παιᾶνας μέλπων. ~ὠή,
[700]   αὐτοχθόνων. ~ἕλχ´ ἕλκε πρὸς μέλαθρα  καὶ   κόμιζέ με. ~αἰπεινά μοι μαντεῖα·
[50]   δὲ σπείρας λέχη ~ἄτεκνός ἐστι  καὶ   Κρέους´· ὧν οὕνεκα ~ἥκουσι πρὸς
[650]   εἰδῆι, ~αὐτὴ δ´ ἄπαις ἦι  καὶ   λελειμμένη τέκνων. ~τίν´, παῖ
[1100]   τίς προθυμία ~ποδῶν ἔχει σε  καὶ   λόγους τίνας φέρεις; ~(ΘΕΡΑΠΩΝ) θηρώμεθ´·
[1400]   ὄντα νήπιον, ~Κέκροπος ἐς ἄντρα  καὶ   Μακρὰς πετρηρεφεῖς. ~λείψω δὲ βωμὸν
[200]   αἰρόμενος πόνους ~Δίωι παιδὶ συναντλεῖ;  ~{καὶ   μὰν τόνδ´ ἄθρησον ~πτεροῦντος ἔφεδρον
[300]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐκ οἶδεν οὐδείς· ταῦτα  καὶ   μαντεύομαι. ~(ΙΩΝ) εἰ δ´ οὐκέτ´
[1350]   με ~κρυφαῖα νυμφευθεῖς´ ἀπημπόλα λάθραι  ~καὶ   μαστὸν οὐκ ἐπέσχεν· ἀλλ´ ἀνώνυμος
[1050]   ~δίνας χορευόμεναι ~τὰν χρυσοστέφανον κόραν  ~καὶ   ματέρα σεμνάν· ~ἵν´ ἐλπίζει βασιλεύσειν
[1050]   τῶν ~νυκτιπόλων ἐφόδων ἀνάσσεις,  ~καὶ   μεθαμερίων ~ὅδωσον δυσθανάτων ~κρατήρων πληρώματ´
[0]   ὑμνωιδεῖ βροτοῖς ~τά τ´ ὄντα  καὶ   μέλλοντα θεσπίζων ἀεί. ~ἔστιν γὰρ
[500]   ~(ΙΩΝ) οὐ φιλῶ φρενοῦν ἀμούσους  καὶ   μεμηνότας ξένους. ~(ΞΟΥΘΟΣ) κτεῖνε καὶ
[800]   νοσῶ) ~τοῦ σοῦ πρὸς ἀνδρὸς  καὶ   μεμηχανημένως ~ὑβριζόμεσθα δωμάτων τ´ Ἐρεχθέως
[1300]   καθίζειν δ´ ὅστις ἠδικεῖτ´ ἐχρῆν,  ~καὶ   μὴ ´πὶ ταὐτὸ τοῦτ´ ἰόντ´
[950]   σύ νυν βούλευέ τι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  καὶ   μὴν ἔχω γε δόλια καὶ
[1250]   ~(ΧΟΡΟΣ) χειρία γ´ ἁλοῦσα. (ΚΡΕΟΥΣΑ)  καὶ   μὴν οἵδ´ ἀγωνισταὶ πικροὶ ~δεῦρ´
[1250]   σὸς ἐμοὶ κρείσσων πάρα  ~καὶ   μητρὶ τἠμῆι· καὶ γὰρ εἰ
[1150]   ὑφάσματα· ~εὐηρέτμους ναῦς ἀντίας Ἑλληνίσιν  ~καὶ   μιξόθηρας φῶτας ἱππείας τ´ ἄγρας
[1050]   ~ἄδικον ἄροτον ἀνδρῶν. ~παλίμφαμος ἀοιδὰ  ~καὶ   μοῦς´ εἰς ἄνδρας ἴτω ~δυσκέλαδος
[950]   σύμμαχον, θεῶν πόνον; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ναί·  καί   νιν ἔκτειν´ Διὸς Παλλὰς
[900]   ~ἐζεύξω τὰν δύστανον. ~οἴμοι μοι·  καὶ   νῦν ἔρρει ~πτανοῖς ἁρπασθεὶς θοίνα
[1350]   πάθος ~πέπονθε, παιδὸς ἀπολέσασα χαρμονάς.  ~καὶ   νῦν λαβὼν τήνδ´ ἀντίπηγ´ οἴσω
[650]   σου πρὶν γενέθλι´ οὐκ ἐθύσαμεν.  ~καὶ   νῦν μὲν ὡς δὴ ξένον
[950]   σεμνὰ Λοξίου χρηστήρια. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) δέδοικα·  καὶ   νῦν πημάτων ἅδην ἔχω. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[550]   ἔχων τοὔνειδος ἀσθενὴς μένων ~μηδὲν  καὶ   οὐδὲν ὢν κεκλήσομαι. ~ἢν δ´
[1500]   ἤλθομεν στάθμην βίου ~μητέρα φονεῦσαι  καὶ   παθεῖν ἀνάξια. ~φεῦ· ~ἆρ´ ἐν
[300]   μὴ λέγ´, ξένη. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  καὶ   παῖδά γ´ ἔτεκε τῶι θεῶι
[800]   ~ἢ φαρμάκοισι σὸν κατακτεῖναι πόσιν  ~καὶ   παῖδα, πρὶν σοὶ θάνατον ἐκ
[450]   χορευομένωι τρίποδι ~μαντεύματα κραίνει, ~σὺ  καὶ   παῖς Λατογενής, ~δύο θεαὶ
[150]   μόνον οὐδ´ ἀγυιάτιδες ~θεραπεῖαι· ~ἀλλὰ  καὶ   παρὰ Λοξίαι ~τῶι Λατοῦς διδύμων
[450]   ~εὔπαιδος ἐχοίμαν. ~ὦ Πανὸς θακήματα  καὶ   ~παραυλίζουσα πέτρα ~μυχώδεσι Μακραῖς, ~ἵνα
[1350]   ὁρῶ; ~(ΙΩΝ) σίγα σύ· πῆμα  καὶ   πάροιθεν ἦσθά μοι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐκ
[950]   γέρον, δακρυρροεῖς; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) σὲ  καὶ   πατέρα σὸν δυστυχοῦντας εἰσορῶν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1450]   λαμπάσιν. ~(ΙΩΝ) μῆτερ, παρών μοι  καὶ   πατὴρ μετασχέτω ~τῆς ἡδονῆς τῆσδ´
[700]   ~ἤδη πέλας δεινῶν κυρεῖ ~παῖς  καὶ   πατὴρ νέος νέου. ~ἰὼ δειράδες
[150]   παῖς· ~φίλα, πρόσιδ´ ὄσσοις. ~{ὁρῶ.  καὶ   πέλας ἄλλος αὐτοῦ ~πανὸν πυρίφλεκτον
[650]   ἔχει παρρησίαν. ~(ΧΟΡΟΣ) ὁρῶ δάκρυα  καὶ   πενθίμους ~ἀλαλαγὰς στεναγμάτων τ´ ἐσβολάς,
[1050]   ~ἀνεχόρευσεν αἰθήρ, ~χορεύει δὲ σελάνα  ~καὶ   πεντήκοντα κόραι ~Νηρέος αἱ κατὰ
[300]   αἰσχύνεται. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὔ φησιν αὐτή·  καὶ   πέπονθεν ἄθλια. ~(ΙΩΝ) τί χρῆμα
[600]   μακάριος, τίς εὐτυχής, ~ὅστις δεδοικὼς  καὶ   περιβλέπων βίαν ~αἰῶνα τείνει; δημότης
[1500]   γὰρ τοὺς λόγους εἰπεῖν θέλω  ~καὶ   περικαλύψαι τοῖσι πράγμασι σκότον. ~ὅρα
[50]   τόδε ~Ξούθωι τὸν αὑτοῦ παῖδα  καὶ   πεφυκέναι ~κείνου σφε φήσει, μητρὸς
[500]   καὶ μεμηνότας ξένους. ~(ΞΟΥΘΟΣ) κτεῖνε  καὶ   πίμπρη· πατρὸς γάρ, ἢν κτάνηις,
[550]   θ´ ἅμα, ~ἀλλ´ εὐγενής τε  καὶ   πολυκτήμων βίου} ~σιγᾶις; τί πρὸς
[400]   βιαίων δώσετ´ ἀνθρώποις γάμων ~σὺ  καὶ   Ποσειδῶν Ζεύς θ´ ὃς οὐρανοῦ
[1600]   εἶναι πατρὸς ~Λοξίου καὶ τῆσδε·  καὶ   πρὶν τοῦτο δ´ οὐκ ἄπιστον
[350]   τιν´ αἰσχύνην λάβω ~διακονοῦσα κρυπτά,  καὶ   προβῆι λόγος ~οὐχ ἧιπερ ἡμεῖς
[1600]   καὶ ῥόπτρων χέρας ~ἡδέως ἐκκριμνάμεσθα  καὶ   προσεννέπω πύλας. ~(ΑΘΗΝΑ) ἤινες´ οὕνεκ´
[1200]   πρέσβυ· σὴ γὰρ προθυμία  ~καὶ   πῶμα χειρὸς σῆς ἐδεξάμην πάρα.
[950]   καὶ τὸ λανθάνειν μόνον. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  καὶ   πῶς ἐν ἄντρωι παῖδα σὸν
[250]   Αἰόλου Διός τ´ ἄπο. ~(ΙΩΝ)  καὶ   πῶς ξένος ς´ ὢν ἔσχεν
[950]   ἀδικήσαντά ς´ ἀποτίνου θεόν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  καὶ   πῶς τὰ κρείσσω θνητὸς οὖς´
[1600]   ~δυσμενῆ πάροιθεν ὄντα. νῦν δὲ  καὶ   ῥόπτρων χέρας ~ἡδέως ἐκκριμνάμεσθα καὶ
[1500]   γ´ ἐγὼ γάμους ~ἔκρυπτον αὐτὴ  καί   ς´ ἀπέκτεινον λάθραι; ~ὁ δ´
[350]   τύχη τὠμῶι πάθει. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  καὶ   ς´, ξέν´, οἶμαι μητέρ´
[800]   ξένος ἐπεισελθὼν πόλιν ~καὶ δῶμα  καὶ   σὴν παραλαβὼν παγκληρίαν ~ἄλλης γυναικὸς
[1550]   ὀνομασθέντες ἕξουσιν κλέος. ~Ξούθωι δὲ  καὶ   σοὶ γίγνεται κοινὸν γένος, ~Δῶρος
[900]   ~πτανοῖς ἁρπασθεὶς θοίνα ~παῖς μοι  καὶ   σοί. ~τλᾶμον, σὺ δὲ καὶ
[1000]   τῶι χρόνωι τῆς ἡδονῆς. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  καὶ   σόν γε λήσεις πόσιν
[800]   ~ὑβριζόμεσθα δωμάτων τ´ Ἐρεχθέως ~ἐκβαλλόμεσθα.  καὶ   σὸν οὐ στυγῶν πόσιν ~λέγω,
[550]   φίλη μῆτερ, πότ´ ἆρα  καὶ   σὸν ὄψομαι δέμας; ~νῦν ποθῶ
[900]   οἰκίζεις· ~ὁ δ´ ἐμὸς γενέτας  καὶ   σὸς ἀμαθὴς ~οἰωνοῖς ἔρρει συλαθείς,
[1400]   ἄν· ὡς ἀνθέξομαι ~καὶ τῆσδε  καὶ   σοῦ τῶν τ´ ἔσω κεκρυμμένων.
[1000]   λάθραι πόσις, ~δείπνων ὅταν λήγωσι  καὶ   σπονδὰς θεοῖς ~μέλλωσι λείβειν, ἐν
[1300]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) μὴ ταῦτα· λείπων ἱερὰ  καὶ   στείχων πάτραν ~(ΙΩΝ) τί δή
[1000]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) οὐκ εὖ τόδ´ εἶπας·  καὶ   σὺ γὰρ τοὐμὸν ψέγεις. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1300]   ἔκτεινεν ἥδε μηχαναῖς; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἤκουσα·  καὶ   σὺ δ´ ὠμὸς ὢν ἁμαρτάνεις.
[250]   τῶιδε δὲ ~ἐγώ τε σιγῶ  καὶ   σὺ μὴ φρόντιζ´ ἔτι. ~(ΙΩΝ)
[500]   λέξεις; (ΞΟΥΘΟΣ) πατὴρ σός εἰμι  καὶ   σὺ παῖς ~ἐμός. ~(ΙΩΝ) τίς
[700]   γλυκύ. ~ἐγὼ δέ ς´, ὥσπερ  καὶ   σὺ πατέρ´ ἐμόν ποτε, ~δέσποιν´
[1000]   ἐπ´ ἄνδρα στεῖχε δεσποτῶν μέτα  ~καὶ   συμφόνευε καὶ συνεξαίρει δόμων. ~τὴν
[850]   οὖν σοι καὶ συνεκπονεῖν θέλω  ~καὶ   συμφονεύειν παῖδ´ ὑπεισελθὼν δόμους ~οὗ
[1350]   ἱερά, τί ποτέ μοι κεκεύθατε,  ~καὶ   σύνδεθ´ οἷσι τἄμ´ ἐφρουρήθη φίλα;
[850]   θάτερον. ~ἐγὼ μὲν οὖν σοι  καὶ   συνεκπονεῖν θέλω ~καὶ συμφονεύειν παῖδ´
[1000]   στεῖχε δεσποτῶν μέτα ~καὶ συμφόνευε  καὶ   συνεξαίρει δόμων. ~τὴν δ´ εὐσέβειαν
[50]   Εὐβοῖδα, πολέμιος κλύδων· ~ὃν συμπονήσας  καὶ   συνεξελὼν δορὶ ~γάμων Κρεούσης ἀξίωμ´
[550]   σὴν ἀνεύρεσιν θεὸς ~ὀρθῶς ἔκρανε,  καὶ   συνῆψ´ ἐμοί τε σὲ ~σύ
[250]   μ´ οὐκ ὠφελεῖ. ~(ΙΩΝ)  καί   σφ´ Ἀθάνα γῆθεν ἐξανείλετο; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1350]   σε ~ἔθρεψά τ´, παῖ,  καὶ   τάδ´ ἀποδίδωμί σοι, ~ἃ κεῖνος
[1500]   αἱ τότε τύχαι, ~δεινὰ δὲ  καὶ   τάδ´· ἑλισσόμεσθ´ ἐκεῖθεν ~ἐνθάδε δυστυχίαισιν
[1200]   εἷλκον δ´ εὐπτέρους ἐς αὐχένας.  ~καὶ   ταῖς μὲν ἄλλαις ἄνοσος ἦν
[850]   οὐ τὸ Διὸς πολύαστρον ἕδος  ~καὶ   τὴν ἐπ´ ἐμοῖς σκοπέλοισι θεὰν
[1550]   σε δείσας μητρὸς ἐκ βουλευμάτων  ~καὶ   τήνδε πρὸς σοῦ, μηχαναῖς ἐρρύσατο.
[1600]   πείθομαι δ´ εἶναι πατρὸς ~Λοξίου  καὶ   τῆσδε· καὶ πρὶν τοῦτο δ´
[1400]   οὐ λήγοιτ´ ἄν· ὡς ἀνθέξομαι  ~καὶ   τῆσδε καὶ σοῦ τῶν τ´
[550]   (ΞΟΥΘΟΣ) εὖ φρονεῖς ἄρα. ~(ΙΩΝ)  καὶ   τί βουλόμεσθά γ´ ἄλλο (ΞΟΥΘΟΣ)
[1000]   κτείνων ἔσηι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ποῦ  καὶ   τί δράσας; σὸν λέγειν, τολμᾶν
[500]   σοι τἀμὰ σημήνειεν ἄν. ~(ΙΩΝ)  καὶ   τί μοι λέξεις; (ΞΟΥΘΟΣ) πατὴρ
[1250]   ἄλλος´ ´πὶ βωμόν; (ΚΡΕΟΥΣΑ)  καὶ   τί μοι πλέον ~τόδε; ~(ΧΟΡΟΣ)
[200]   μὲν ἐθύσατε πελανὸν πρὸ δόμων  ~καί   τι πυθέσθαι χρήιζετε Φοίβου, ~πάριτ´
[400]   γ´ ἧς ὕπερ μαντεύεται, ~ἢ  καί   τι σιγῶς´ ὧν σιωπᾶσθαι χρεών;
[1350]   ἐχρῆν ἐν ἀγκάλαις ~μητρὸς τρυφῆσαι  καί   τι τερφθῆναι βίου ~ἀπεστερήθην φιλτάτης
[300]   λέγουσιν οἱ δοκοῦντες εἰδέναι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  καὶ   τίς γάλακτί ς´ ἐξέθρεψε Δελφίδων;
[1500]   οὖν ς´ εὕρημα, μῆτερ, ηὕρομεν,  ~καὶ   τὸ γένος οὐδὲν μεμπτόν, ὡς
[950]   φίλους. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐπίσημον φόνος  καὶ   τὸ δοῦλον ἀσθενές. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ὤμοι,
[950]   τέκνου; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) αἱ ξυμφοραί γε  καὶ   τὸ λανθάνειν μόνον. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) καὶ
[1450]   τυχοῦς´ ἡδονᾶς. ~(ΙΩΝ) τοὐμὸν λέγουσα  καὶ   τὸ σὸν κοινῶς λέγεις. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1350]   σέσωκέ μοι; ~ἀνοικτέον τάδ´ ἐστὶ  καὶ   τολμητέον· ~τὰ γὰρ πεπρωμέν´ οὐχ
[0]   ἀδελφῶι πλεκτὸν ἐξάρας κύτος ~ἤνεγκα  καὶ   τὸν παῖδα κρηπίδων ἔπι ~τίθημι
[800]   ἐς τὸν δαίμονα, ~ἐλθὼν δὲ  καὶ   τὸν χρόνον ἀμύνεσθαι θέλων ~τυραννίδ´
[1500]   τῶι θεῶι προστίθης τὴν αἰτίαν  ~καὶ   τοὐμὸν αἰσχρὸν ἀποφυγεῖν πειρωμένη ~Φοίβωι
[1400]   ς´ ἐξέθηκ´ ἐγώ ποτε. ~(ΙΩΝ)  καὶ   τοὔνομ´ αὐτῶν ἐξερεῖς πρὶν εἰσιδεῖν;
[600]   βροτῶν ~ὑπηρετῶν χαίρουσιν οὐ γοωμένοις.  ~καὶ   τοὺς μὲν ἐξέπεμπον, οἱ δ´
[550]   τ´ ἐπακτοῦ καὐτὸς ὢν νοθαγενής.  ~καὶ   τοῦτ´ ἔχων τοὔνειδος ἀσθενὴς μένων
[700]   ἐρείδου· περιφερὴς στίβος χθονός. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  καὶ   τοῦτο τυφλόν, ὅταν ἐγὼ βλέπω
[200]   τᾶσδ´ ἐρωτᾶις. ~(ΙΩΝ) ~γενναιότης σοι  καὶ   τρόπων τεκμήριον ~τὸ σχῆμ´ ἔχεις
[1000]   ἐκφέρει τίνα; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) νόσους ἀπείργει  καὶ   τροφὰς ἔχει βίου. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[850]   ὑπεισελθὼν δόμους ~οὗ δαῖθ´ ὁπλίζει  καὶ   τροφεῖα δεσπόταις ~ἀποδοὺς θανεῖν τε
[800]   μᾶλλον κακὸν σοφώτερον. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  καὶ   τῶνδ´ ἁπάντων ἔσχατον πείσηι κακόν·
[200]   ἐνδυτόν, ἀμφὶ δὲ Γοργόνες. ~{οὕτω  καὶ   φάτις αὐδᾶι. ~(ΙΩΝ) εἰ μὲν
[1600]   ἀξία γ´ ἡμῶν ὁδουρός. (ΚΡΕΟΥΣΑ)  καὶ   φιλοῦσά γε πτόλιν. ~(ΑΘΗΝΑ) ἐς
[1550]   ~σέ θ´ ὡς πέφυκας τῆσδε  καὶ   Φοίβου πατρός. ~ἀλλ´ ὡς περαίνω
[1350]   ἡμᾶς οὐδ´ ἵν´ ἦν κεκρυμμένα.  ~καὶ   χαῖρ´· ἴσον γάρ ς´ ὡς
[1600]   σαυτῆς ἀγάθ´ ἔχους´ ἴηις, γύναι.  ~καὶ   χαίρετ´· ἐκ γὰρ τῆσδ´ ἀναψυχῆς
[1550]   πατρός. ~ἀλλ´ ὡς περαίνω πρᾶγμα  καὶ   χρησμοὺς θεοῦ, ~ἐφ´ οἷσιν ἔζευξ´
[500]   ~ἐκλέλοιπ´ ἤδη τὸν ἱερὸν τρίποδα  καὶ   χρηστήριον ~Ξοῦθος μίμνει κατ´
[600]   ~εἴποις ἂν ὡς χρυσὸς  ἐκνικᾶι   τάδε, ~πλουτεῖν τε τερπνόν· οὐ
[850]   δύστανός σοι ~κοῦρον, τὸν  φρίκαι   ματρὸς ~βάλλω τὰν σὰν εἰς
[950]   ἐσθ´ μῦθος ὃν κλύω  πάλαι;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ταύτης Ἀθάναν δέρος ἐπὶ
[1400]   ἐντρέφειν λέγει, ~Ἐριχθονίου γε τοῦ  πάλαι   μιμήματα. ~(ΙΩΝ) τί δρᾶν, τί
[1300]   οὖν ἔκρυπτες τότε λαβοῦς´ ἡμᾶς  πάλαι;   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) θεὸς ἐβούλετ´ ἐν
[800]   οὐκ ἐψεύσαθ´, ὅδε δ´ ἐψεύσατο  ~πάλαι   τρέφων τὸν παῖδα, κἄπλεκεν πλοκὰς
[750]   συμφορᾶς, ἔλαβον ἔπαθον ἄχος ~ἀβίοτον,  φίλαι.   ~διοιχόμεσθα. (ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τέκνον. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) αἰαῖ
[200]   ~λαΐνοισι Γιγάντων. ~{ὧδε δερκόμεσθ´,  φίλαι.   ~{λεύσσεις οὖν ἐπ´ Ἐγκελάδωι ~γοργωπὸν
[650]   αἱμάτων. ~τίς οὐ τάδε ξυνοίσεται;  ~φίλαι,   πότερ´ ἐμᾶι δεσποίναι ~τάδε τορῶς
[750]   ἑσπέρους, ~οἷον οἷον ἄλγος ἔπαθον,  φίλαι.   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ὄνομα δὲ ποῖον αὐτὸν
[150]   θυμέλας ἄλλος ἐρέσσει ~κύκνος· οὐκ  ἄλλαι   φοινικοφαῆ ~πόδα κινήσεις; ~οὐδέν ς´
[350]   ἂν διδῶς´ ἑκόντες, ὠφελούμεθα. ~(ΧΟΡΟΣ)  πολλαί   γε πολλοῖς εἰσι συμφοραὶ βροτῶν,
[500]   ἐλθὼν κελεύθου; (ΞΟΥΘΟΣ) τοῦτο κἄμ´  ἀπαιολᾶι.   ~(ΙΩΝ) Πυθίαν δ´ ἦλθες πέτραν
[150]   ταῖς ζαθέαις Ἀθάναις ~εὐκίονες ἦσαν  αὐλαὶ   ~θεῶν μόνον οὐδ´ ἀγυιάτιδες ~θεραπεῖαι·
[1600]   ἀποδίδωσί μοι. ~αἵδε δ´ εὐωποὶ  πύλαι   μοι καὶ θεοῦ χρηστήρια, ~δυσμενῆ
[900]   θύγατερ, οἴκτου σὸν βλέπων  ἐμπίμπλαμαι   ~πρόσωπον, ἔξω δ´ ἐγενόμην γνώμης
[1400]   κἂν μὴ φράσω γε, κατθανεῖν  ὑφίσταμαι.   ~(ΙΩΝ) λέγ´· ὡς ἔχει τι
[1250]   πόδα ~μὴ θανεῖν, κλοπῆι δ´  ἀφῖγμαι   διαφυγοῦσα πολεμίους. ~(ΧΟΡΟΣ) ποῖ δ´
[650]   οὐ τάδε ξυνοίσεται; ~φίλαι, πότερ´  ἐμᾶι   δεσποίναι ~τάδε τορῶς ἐς οὖς
[850]   ῥάιων ἔσομαι. ~στάζουσι κόραι δακρύοισιν  ἐμαί,   ~ψυχὴ δ´ ἀλγεῖ κακοβουληθεῖς´ ~ἔκ
[500]   τὰ φίλταθ´ εὑρὼν εἰ φιλεῖν  ἐφίεμαι;   ~(ΙΩΝ) παῦε, μὴ ψαύσας τὰ
[150]   ἀγγέλλοντας φήμας ~θνατοῖς· οἷς δ´  ἔγκειμαι   μόχθοις ~Φοίβωι δουλεύσω κοὐ λήξω
[350]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) καὶ ς´, ξέν´,  οἶμαι   μητέρ´ ἀθλίαν ποθεῖν. ~(ΙΩΝ)
[250]   ὥς μ´ ἀνέμνησάς τινος. ~(ΙΩΝ)  τιμᾶι   σφε Πύθιος ἀστραπαί τε Πύθιαι.
[1400]   κεκρυμμένων. ~(ΙΩΝ) τάδ´ οὐχὶ δεινά;  ῥυσιάζομαι   δόλωι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὔκ, ἀλλὰ σοῖς
[1350]   ἴσον γάρ ς´ ὡς τεκοῦς´  ἀσπάζομαι.   ~{ἄρξαι δ´ ὅθεν σὴν μητέρα
[550]   ~ἐγὼ δὲ τὴν μὲν συμφορὰν  ἀσπάζομαι,   ~πατέρα ς´ ἀνευρών· ὧν δὲ
[1400]   ~ὁ κατθανών τε κοὐ θανὼν  φαντάζομαι.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἰὼ ἰὼ λαμπρᾶς αἰθέρος
[1600]   οὐκ ἀπιστίαι ~σοὺς λόγους ἐδεξάμεσθα,  πείθομαι   δ´ εἶναι πατρὸς ~Λοξίου καὶ
[1600]   ἀναψυχῆς πόνων ~εὐδαίμον´ ὑμῖν πότμον  ἐξαγγέλλομαι.   ~(ΙΩΝ) Διὸς Παλλὰς μεγίστου
[350]   θεοῦ ~κωλυόμεσθα μὴ μαθεῖν  βούλομαι.   ~ἀλλ´, ξέν´, εἰσορῶ γὰρ
[400]   τοῖς ἐπήλυσιν ~κοινὸν πρὸ ναοῦ·  βούλομαι   δ´ ἐν ἡμέραι ~τῆιδ´ (αἰσία
[1350]   ἵν´ εὕρω μηδὲν ὧν οὐ  βούλομαι.   ~εἰ γάρ με δούλη τυγχάνει
[650]   γὰρ γυναῖκα τὴν ἐμὴν οὐ  βούλομαι   ~λυπεῖν ἄτεκνον οὖσαν αὐτὸς εὐτυχῶν.
[1500]   ~τὰ δ´ ἄλλα πρὸς σὲ  βούλομαι   μόνην φράσαι. ~δεῦρ´ ἔλθ´· ἐς
[1250]   ~Πυθίαι ψήφωι κρατηθεῖς´, ἔκδοτος δὲ  γίγνομαι.   ~(ΧΟΡΟΣ) ἴσμεν, τάλαινα, τὰς
[900]   τύμβευμ´; ἄνελθέ μοι πάλιν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  αἰσχύνομαι   μέν ς´, γέρον, λέξω
[1050]   ~ἁ τῶν εὐπατριδᾶν γεγῶς´ οἴκων.  ~αἰσχύνομαι   τὸν πολύυμνον ~θεόν, εἰ παρὰ
[650]   εὐτυχῶν. ~χρόνωι δὲ καιρὸν λαμβάνων  προσάξομαι   ~δάμαρτ´ ἐᾶν σε σκῆπτρα τἄμ´
[400]   δὲ χρήιζει (θεὸς γάρ ἐστι)  δέξομαι.   ~(ΙΩΝ) τί ποτε λόγοισιν
[1400]   σφάζοντες οὐ λήγοιτ´ ἄν· ὡς  ἀνθέξομαι   ~καὶ τῆσδε καὶ σοῦ τῶν
[850]   ~οὐ πόσις ἡμῶν προδότης γέγονεν;  ~στέρομαι   δ´ οἴκων, στέρομαι παίδων, ~φροῦδαι
[850]   προδότης γέγονεν; ~στέρομαι δ´ οἴκων,  στέρομαι   παίδων, ~φροῦδαι δ´ ἐλπίδες, ἃς
[850]   λέχος, στέρνων ~ἀπονησαμένη ῥάιων  ἔσομαι.   ~στάζουσι κόραι δακρύοισιν ἐμαί, ~ψυχὴ
[50]   Ἑλλάδα. ~ἀλλ´ ἐς δαφνώδη γύαλα  βήσομαι   τάδε, ~τὸ κρανθὲν ὡς ἂν
[550]   μένων ~μηδὲν καὶ οὐδὲν ὢν  κεκλήσομαι.   ~ἢν δ´ ἐς τὸ πρῶτον
[600]   πόλει ~ἐς ἀξίωμα βὰς πλέον  φρουρήσομαι   ~ψήφοισιν. οὕτω γὰρ τάδ´,
[400]   γὰρ ἔσται, τῶι λόγωι δὲ  χρήσομαι)   ~δίκας βιαίων δώσετ´ ἀνθρώποις γάμων
[600]   ~πῶς οὐχ ὑπ´ αὐτῆς εἰκότως  μισήσομαι,   ~ὅταν παραστῶ σοὶ μὲν ἐγγύθεν
[300]   οὐκ οἶδεν οὐδείς· ταῦτα καὶ  μαντεύομαι.   ~(ΙΩΝ) εἰ δ´ οὐκέτ´ ἔστι,
[1450]   τέκνον, ~τί φήις; οἷον οἷον  ἀνελέγχομαι.   ~(ΙΩΝ) πῶς εἶπας; (ΚΡΕΟΥΣΑ) ἄλλοθεν
[1500]   οὐχ ὧδε φαύλως αὔτ´ ἐγὼ  μετέρχομαι,   ~ἀλλ´ ἱστορήσω Φοῖβον εἰσελθὼν δόμους
[500]   θεοῦ στέμματα ῥήξηις χερί. ~(ΞΟΥΘΟΣ)  ἅψομαι·   κοὐ ῥυσιάζω, τἀμὰ δ´ εὑρίσκω
[1600]   τέκνον, στείχωμεν οἴκους. (ΑΘΗΝΑ) στείχεθ´,  ἕψομαι   ~δ´ ἐγώ. ~(ΙΩΝ) ἀξία γ´
[600]   ~γέλωτ´ ἐν αὐτοῖς μωρίαν τε  λήψομαι   ~οὐχ ἡσυχάζων ἐν πόλει ψόγου
[1400]   τεκοῦσι φίλτατον. ~(ΙΩΝ) παῦσαι πλέκουσα—  λήψομαί   ς´ ἐγώ— πλοκάς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐς
[550]   μῆτερ, πότ´ ἆρα καὶ σὸν  ὄψομαι   δέμας; ~νῦν ποθῶ σε μᾶλλον
[1000]   κτεῖν´, ἵν´ ἀρνήσηι φόνους. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  προλάζυμαι   γοῦν τῶι χρόνωι τῆς ἡδονῆς.
[1250]   (ΚΡΕΟΥΣΑ) τῶι νόμωι δέ γ´  ὄλλυμαι.   ~(ΧΟΡΟΣ) χειρία γ´ ἁλοῦσα. (ΚΡΕΟΥΣΑ)
[150]   οἱ Φοίβου ~κτείνειν δ´ ὑμᾶς  αἰδοῦμαι   ~τοὺς θεῶν ἀγγέλλοντας φήμας ~θνατοῖς·
[300]   τεκοῦσαν ὤλβισα. ~(ΙΩΝ) τοῦ θεοῦ  καλοῦμαι   δοῦλος, εἰμί τ´, γύναι.
[550]   Ἀθήνας οὐκ ἐπείσακτον γένος, ~ἵν´  ἐσπεσοῦμαι   δύο νόσω κεκτημένος, ~πατρός τ´
[950]   αὑτῆς σύμμαχον, θεῶν πόνον; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  ναί·   καί νιν ἔκτειν´ Διὸς
[1000]   κατθανόντος ἐς ς´ ἀφίκετο; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  ναί·   κἀπὶ καρπῶι γ´ αὔτ´ ἐγὼ
[300]   ~(ΙΩΝ) βρέφος λέγουσιν οἱ δοκοῦντες  εἰδέναι.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) καὶ τίς γάλακτί ς´
[500]   τίνος κυρῆσαι; (ΞΟΥΘΟΣ) παῖδ´ ἐμὸν  πεφυκέναι.   ~(ΙΩΝ) σὸν γεγῶτ´ δῶρον
[50]   ~Ξούθωι τὸν αὑτοῦ παῖδα καὶ  πεφυκέναι   ~κείνου σφε φήσει, μητρὸς ὡς
[1500]   φησι παῖδά μ´ ἐκπεφυκέναι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  πεφυκέναι   μὲν οὐχί, δωρεῖται δέ σε
[250]   ~(ΙΩΝ) τίς; εὐγενῆ νιν δεῖ  πεφυκέναι   τινά. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Ξοῦθος, πεφυκὼς Αἰόλου
[1500]   ~Ξούθου τέ φησι παῖδά μ´  ἐκπεφυκέναι;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) πεφυκέναι μὲν οὐχί, δωρεῖται
[350]   ἄρσενας, ~κἀν ταῖς κακαῖσιν ἁγαθαὶ  μεμειγμέναι   ~μισούμεθ´· οὕτω δυστυχεῖς πεφύκαμεν. ~{ΞΟΥΘΟΣ}
[1150]   μέθυ ~ἐς αὐτὸ χείλη πώματος  κεχρημέναι   ~καθῆκαν, εἷλκον δ´ εὐπτέρους ἐς
[50]   ἱεράν· ~Παρνασιάδες δ´ ἄβατοι κορυφαὶ  ~καταλαμπόμεναι   τὴν ἡμερίαν ~ἁψῖδα βροτοῖσι δέχονται.
[1050]   πόντον ~ἀεναῶν τε ποταμῶν ~δίνας  χορευόμεναι   ~τὰν χρυσοστέφανον κόραν ~καὶ ματέρα
[1100]   ἀντιάζω ς´ ἱκέτις ἐξειπεῖν τάδε.  ~πεπυσμέναι   γάρ, εἰ θανεῖν ἡμᾶς χρεών,
[200]   οὐδόν; ~(ΙΩΝ) οὐ θέμις,  ξέναι.   ~{οὐδ´ ἂν ἐκ σέθεν ἂν
[200]   παρὰ ναὸν αὐδῶ· ~θέμις γυάλων  ὑπερβῆναι   ~λευκῶι ποδί γ´ οὐδόν; ~(ΙΩΝ)
[300]   ἀργὸς θεός. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Φοίβωι  μιγῆναί   φησί τις φίλων ἐμῶν. ~(ΙΩΝ)
[1100]   ἡσσώμενον} ~ἐξηῦρεν θεός, οὐ  μιανθῆναι   θέλων. ~(ΧΟΡΟΣ) πῶς; ἀντιάζω ς´
[1350]   ἀγκάλαις ~μητρὸς τρυφῆσαι καί τι  τερφθῆναι   βίου ~ἀπεστερήθην φιλτάτης μητρὸς τροφῆς.
[800]   πικρόν, ~τῶν Αἰόλου νιν χρῆν  ὀρεχθῆναι   γάμων. ~ἐκ τῶνδε δεῖ σε
[100]   ~γαίας παγάν, ~ἃν ἀποχεύονται ~Κασταλίας  δῖναι,   ~νοτερὸν ὕδωρ βάλλων, ~ὅσιος ἀπ´
[600]   ἀνθρώποισι, κἂν ἄκουσιν ἦι, ~δίκαιον  εἶναί   μ´ νόμος φύσις
[1600]   ~σοὺς λόγους ἐδεξάμεσθα, πείθομαι δ´  εἶναι   πατρὸς ~Λοξίου καὶ τῆσδε· καὶ
[1500]   δοκείτω μηδὲν ἀνθρώπων ποτὲ ~ἄελπτον  εἶναι   πρὸς τὰ τυγχάνοντα νῦν. ~(ΙΩΝ)
[800]   ἤισθετ´, οὐκ ἔστεργέ σοι ~ὅμοιος  εἶναι   τῆς τύχης τ´ ἴσον φέρειν,
[550]   πόλεος ὁρμηθεὶς ζυγὸν ~ζητῶ τις  εἶναι,   τῶν μὲν ἀδυνάτων ὕπο ~μισησόμεσθα·
[550]   ὧν δὲ γιγνώσκω, πάτερ, ~ἄκουσον.  εἶναί   φασι τὰς αὐτόχθονας ~κλεινὰς Ἀθήνας
[1500]   ὅσι´ ~ἔθνηισκες. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἰὼ ἰώ·  δειναὶ   μὲν αἱ τότε τύχαι, ~δεινὰ
[900]   ~ποῖον τεκεῖν φὴις παῖδα; ποῦ  ´κθεῖναι   πόλεως ~θηρσὶν φίλον τύμβευμ´; ἄνελθέ
[800]   δόλωι τινὶ ~ἢ φαρμάκοισι σὸν  κατακτεῖναι   πόσιν ~καὶ παῖδα, πρὶν σοὶ
[950]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἱεραῖσιν ἐν σκηναῖσιν οὗ  θοινᾶι   φίλους. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐπίσημον φόνος
[550]   οὐδ´ ὄναρ δυναίμεθ´ ἄν. ~(ΧΟΡΟΣ)  κοιναὶ   μὲν ἡμῖν δωμάτων εὐπραξίαι· ~ὅμως
[1100]   κοινὰν τεκέων τύχαν ~οἴκοισι φυτεύσας  ~δεσποίναι·   πρὸς δ´ Ἀφροδίταν ~ἄλλαν θέμενος
[650]   τάδε ξυνοίσεται; ~φίλαι, πότερ´ ἐμᾶι  δεσποίναι   ~τάδε τορῶς ἐς οὖς γεγωνήσομεν
[1200]   ἐμῶι βίωι, ~λεύσιμοι δὲ καταφθοραὶ  δεσποίναι.   ~τίνα φυγὰν πτερόεσσαν ~χθονὸς
[450]   ~δύο θεαὶ δύο παρθένοι, ~κασίγνηται  σεμναὶ   Φοίβου. ~ἱκετεύσατε δ´, κόραι,
[350]   θεῶν, ~ἀνόνητα κεκτήμεσθα τἀγάθ´,  γύναι·   ~ἃ δ´ ἂν διδῶς´ ἑκόντες,
[200]   τόδ´, ἥτις εἶ ποτ´,  γύναι.   ~γνοίη δ´ ἂν ὡς τὰ
[400]   ~σὺ δ´ ἀμφὶ βωμούς,  γύναι,   δαφνηφόρους ~λαβοῦσα κλῶνας, εὐτέκνους εὔχου
[1600]   τὰ σαυτῆς ἀγάθ´ ἔχους´ ἴηις,  γύναι.   ~καὶ χαίρετ´· ἐκ γὰρ τῆσδ´
[300]   καλοῦμαι δοῦλος, εἰμί τ´,  γύναι.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἀνάθημα πόλεως τινος
[300]   ποῖόν τι χρήιζους´; ὡς ὑπουργήσω,  γύναι.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) μάντευμα κρυπτὸν δεομένη Φοίβου
[250]   ~(ΙΩΝ) τί χρῆμ´ ἀνερμήνευτα δυσθυμῆι,  γύναι;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐδέν· μεθῆκα τόξα· τἀπὶ
[250]   δὲ τίς ς´ ἔγημ´ Ἀθηναίων,  γύναι;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐκ ἀστὸς ἀλλ´ ἐπακτὸς
[250]   ~τραφεῖσα πατέρων, ὥς σε θαυμάζω,  γύναι.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τοσαῦτα κεὐτυχοῦμεν, ξέν´,
[400]   ἀπαρχὰς χαιρέτω, σύ τ´,  γύναι.   ~μῶν χρόνιος ἐλθών ς´ ἐξέπληξ´
[200]   μερίμνης ἐς τόδ´ ἦλθες,  γύναι;   ~οὗ πάντες ἄλλοι γύαλα λεύσσοντες
[1450]   ἐλπίδας ~ἀπέβαλον πρόσω. ~ἰὼ ἰὼ  γύναι,   πόθεν ἔλαβες ἐμὸν ~βρέφος ἐς
[300]   ~(ΙΩΝ) ἔχω γὰρ οὐδέν,  γύναι,   τεκμήριον. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τάλαινά ς´
[350]   ~δράσειεν ἄν τι πῆμ´. ἀπαλλάσσου,  γύναι·   ~τῶι γὰρ θεῶι τἀναντί´ οὐ
[1200]   σῆς ἐδεξάμην πάρα. ~εὐθὺς δ´  ἐρευνᾶι   γραῖαν ὠλένην λαβών, ~ἐπ´ αὐτοφώρωι
[1300]   οὐ χρή με τοὺς κτείνοντας  ἀνταπολλύναι;   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) προγόνοις δάμαρτες δυσμενεῖς ἀεί
[1150]   εἰς οἶνον βαλὼν ~ὅ φασι  δοῦναι   φάρμακον δραστήριον ~δέσποιναν, ὡς παῖς
[750]   ἐμοὶ στένειν. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) πότερα δὲ  φῦναι   δεῖ γυναικὸς ἔκ τινος ~τὸν
[1300]   δ´ οὐχὶ χρήιζει; τῶι τόδε  γνῶναί   με χρή; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) πατέρα κατειπὼν
[1550]   ~ἄνοσον λοχεύει ς´, ὥστε μὴ  γνῶναι   φίλους· ~ἐπεὶ δ´ ἔτικτες τόνδε
[1500]   βροτῶν ~καὶ δυστυχῆσαι καὖθις αὖ  πρᾶξαι   καλῶς ~τύχη, παρ´ οἵαν ἤλθομεν
[1300]   γ´ ἐντὸς ἀδύτων τῶνδέ με  σφάξαι   θέληις. ~(ΙΩΝ) τίς ἡδονή σοι
[1350]   γάρ ς´ ὡς τεκοῦς´ ἀσπάζομαι.  ~{ἄρξαι   δ´ ὅθεν σὴν μητέρα ζητεῖν
[1200]   τραπέζης ἧχ´ μαντευτὸς γόνος,  ~βοᾶι   δέ· Τίς μ´ ἔμελλεν ἀνθρώπων
[100]   θεοῦ ~παναμέριος ἅμ´ ἁλίου πτέρυγι  θοᾶι   ~λατρεύων τὸ κατ´ ἦμαρ. ~ὦ
[100]   ~εὐαίων εὐαίων ~εἴης, Λατοῦς  παῖ.   ~ἀλλ´ ἐκπαύσω γὰρ μόχθους ~δάφνας
[1350]   ἕκατί σε ~ἔθρεψά τ´,  παῖ,   καὶ τάδ´ ἀποδίδωμί σοι, ~ἃ
[100]   ~εὐαίων εὐαίων ~εἴης, Λατοῦς  παῖ.   ~καλόν γε τὸν πόνον,
[550]   πόθος, ~ὅπως σύ τ´,  παῖ,   μητέρ´ εὑρήσεις σέθεν ~ἐγώ θ´
[1000]   οὐ συμμείγνυται. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) φιλτάτη  παῖ,   πάντ´ ἔχεις ὅσων σε δεῖ.
[650]   καὶ λελειμμένη τέκνων. ~τίν´,  παῖ   πρόμαντι Λατοῦς, ἔχρησας ~ὑμνωιδίαν; ~πόθεν
[850]   εὐαχήτους, ~σοὶ μομφάν, Λατοῦς  παῖ,   ~πρὸς τάνδ´ αὐγὰν αὐδάσω. ~ἦλθές
[1300]   θεῶν πάρα. ~{ΠΡΟΦΗΤΙΣ} ~ἐπίσχες,  παῖ·   τρίποδα γὰρ χρηστήριον ~λιποῦσα θριγκοὺς
[1500]   τις οὖρος ἐκ κακῶν,  παῖ.   ~(ΧΟΡΟΣ) μηδεὶς δοκείτω μηδὲν ἀνθρώπων
[250]   τινος. ~(ΙΩΝ) τιμᾶι σφε Πύθιος  ἀστραπαί   τε Πύθιαι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τιμᾶ τιμᾶ·
[900]   σοί. ~τλᾶμον, σὺ δὲ καὶ  κιθάραι   κλάζεις ~παιᾶνας μέλπων. ~ὠή, τὸν
[950]   γηγενῆ μάχην; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) οἶδ´, ἣν  Φλέγραι   Γίγαντες ἔστησαν θεοῖς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐνταῦθα
[1000]   δ´ ἀριθμὸς ὧν λέγεις τί  δρᾶι;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) κτείνει, δρακόντων ἰὸς ὢν
[350]   τὰ κοινὰ χαίρων οὐ δίκαια  δρᾶι   μόνος. ~(ΙΩΝ) ἀδικεῖ νυν
[100]   ἐξ ἀθανάτων, ~ἵνα δρόσοι τέγγους´  ἱεραί,   ~τὰν ἀέναον ~παγὰν ἐκπροϊεῖσαι, ~μυρσίνας
[400]   πρὸ ναοῦ· βούλομαι δ´ ἐν  ἡμέραι   ~τῆιδ´ (αἰσία γάρ) θεοῦ λαβεῖν
[1300]   οὐδὲ γὰρ ψαύειν καλὸν ~θεῶν  πονηρᾶι   χειρί, τοῖσι δ´ ἐνδίκοις· ~ἱερὰ
[800]   παῖδας ἐκκαρπούμενος ~λάθραι πέφηνεν· ὡς  λάθραι   δ´, ἐγὼ φράσω. ~ἐπεί ς´
[400]   βίαι γαμῶν ~προδίδωσι; παῖδας ἐκτεκνούμενος  λάθραι   ~θνήισκοντας ἀμελεῖ; μὴ σύ γ´·
[1350]   τεκοῦσά με ~κρυφαῖα νυμφευθεῖς´ ἀπημπόλα  λάθραι   ~καὶ μαστὸν οὐκ ἐπέσχεν· ἀλλ´
[1400]   φίλος σός; κἆιτά μ´ ἔκτεινες  λάθραι;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) παῖς γ´, εἰ τόδ´
[900]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) νόσον κρυφαίαν ἡνίκ´ ἔστενες  λάθραι.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τότ´ ἦν νῦν
[350]   μέτρον. ~(ΙΩΝ) τί δ´ εἰ  λάθραι   νιν Φοῖβος ἐκτρέφει λαβών; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1500]   ~ἔκρυπτον αὐτὴ καί ς´ ἀπέκτεινον  λάθραι;   ~ὁ δ´ ὠφελῶν σε προστίθης´
[300]   παῖδά γ´ ἔτεκε τῶι θεῶι  λάθραι   πατρός. ~(ΙΩΝ) οὐκ ἔστιν· ἀνδρὸς
[800]   παγκληρίαν ~ἄλλης γυναικὸς παῖδας ἐκκαρπούμενος  ~λάθραι   πέφηνεν· ὡς λάθραι δ´, ἐγὼ
[1000]   ὄργανον, ~ἐλθὼν ἵν´ ἡμῖν βουθυτεῖ  λάθραι   πόσις, ~δείπνων ὅταν λήγωσι καὶ
[800]   ~λαβὼν δὲ δοῦλα λέκτρα νυμφεύσας  λάθραι   ~τὸν παῖδ´ ἔφυσεν, ἐξενωμένον δέ
[150]   μὴ παυσαίμαν, ~ἢ παυσαίμαν ἀγαθᾶι  μοίραι.   ~ἔα ἔα· ~φοιτῶς´ ἤδη λείπουσίν
[250]   τριαίνης ποντίου σφ´ ἀπώλεσαν. ~(ΙΩΝ)  Μακραὶ   δὲ χῶρός ἐστ´ ἐκεῖ κεκλημένος;
[1200]   μὲν ἐμῶι βίωι, ~λεύσιμοι δὲ  καταφθοραὶ   δεσποίναι. ~τίνα φυγὰν πτερόεσσαν
[850]   στέρνων ~ἀπονησαμένη ῥάιων ἔσομαι. ~στάζουσι  κόραι   δακρύοισιν ἐμαί, ~ψυχὴ δ´ ἀλγεῖ
[1050]   ~χορεύει δὲ σελάνα ~καὶ πεντήκοντα  κόραι   ~Νηρέος αἱ κατὰ πόντον ~ἀεναῶν
[450]   σεμναὶ Φοίβου. ~ἱκετεύσατε δ´,  κόραι,   ~τὸ παλαιὸν Ἐρεχθέως ~γένος εὐτεκνίας
[450]   ~ἵνα χοροὺς στείβουσι ποδοῖν ~Ἀγλαύρου  κόραι   τρίγονοι ~στάδια χλοερὰ πρὸ Παλλάδος
[600]   οὖς´ ἄτεκνος τὰ σὰ φίλ´  εἰσορᾶι   πικρῶς, ~κἆιτ´ προδοὺς σύ
[300]   δ´ ἐκτεθεὶς παῖς ποῦ ´στιν;  εἰσορᾶι   φάος; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐκ οἶδεν οὐδείς·
[950]   τις ἔκθεσιν τέκνου; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) αἱ  ξυμφοραί   γε καὶ τὸ λανθάνειν μόνον.
[350]   ~(ΧΟΡΟΣ) πολλαί γε πολλοῖς εἰσι  συμφοραὶ   βροτῶν, ~μορφαὶ δὲ διαφέρουσιν· ἕνα
[1200]   μειγνυμένας φόνωι. ~φανερὰ θύματα νερτέρων,  ~συμφοραὶ   μὲν ἐμῶι βίωι, ~λεύσιμοι δὲ
[1000]   καλὸν ~τιμᾶν· ὅταν δὲ πολεμίους  δρᾶσαι   κακῶς ~θέληι τις, οὐδεὶς ἐμποδὼν
[1300]   τίθησι Λοξίας. ~(ΙΩΝ) τί χρῆμα  δρᾶσαι;   λέγε, πέραινε σοὺς λόγους. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[1300]   πάτραν ~(ΙΩΝ) τί δή με  δρᾶσαι   νουθετούμενον χρεών; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) καθαρὸς Ἀθήνας
[1200]   ~ψυχῆι σε παθεῖν; ἆρα θέλουσαι  ~δρᾶσαί   τι κακὸν τοὺς πέλας αὐταὶ
[1500]   ἄλλα πρὸς σὲ βούλομαι μόνην  φράσαι.   ~δεῦρ´ ἔλθ´· ἐς οὖς γὰρ
[500]   πέφυκα μητρός; (ΞΟΥΘΟΣ) οὐκ ἔχω  φράσαι.   ~(ΙΩΝ) οὐδὲ Φοῖβος εἶπε; (ΞΟΥΘΟΣ)
[800]   δ´ ὁποίας ἐστὶν οὐκ ἔχω  φράσαι.   ~φροῦδος δ´, ἵν´ εἰδῆις πάντα
[1550]   δὲ πέμπει τοὺς λόγους ὑμῖν  φράσαι·   ~ὡς ἥδε τίκτει ς´ ἐξ
[1000]   ἐσέρχεται; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) σὺ παῖδα δόξεις  διολέσαι,   κεἰ μὴ κτενεῖς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ὀρθῶς·
[300]   ἔχεις δὲ βίοτον· εὖ γὰρ  ἤσκησαι   πέπλοις. ~(ΙΩΝ) τοῖς τοῦ θεοῦ
[500]   τοῦ θεοῦ ~(ΙΩΝ) συμφορᾶς τίνος  κυρῆσαι;   (ΞΟΥΘΟΣ) παῖδ´ ἐμὸν πεφυκέναι. ~(ΙΩΝ)
[1350]   μ´ ἐχρῆν ἐν ἀγκάλαις ~μητρὸς  τρυφῆσαι   καί τι τερφθῆναι βίου ~ἀπεστερήθην
[1500]   μεταβαλοῦσα μυρίους ἤδη βροτῶν ~καὶ  δυστυχῆσαι   καὖθις αὖ πρᾶξαι καλῶς ~τύχη,
[100]   τέγγους´ ἱεραί, ~τὰν ἀέναον ~παγὰν  ἐκπροϊεῖσαι,   ~μυρσίνας ἱερὰν φόβαν· ~ἇι σαίρω
[0]   ῥῖψαι δόμον, ~ὑπέρ τε θυμέλας  διορίσαι   πρόθυμος ἦν· ~οἴκτωι δ´ ἀφῆκεν
[500]   τί δὴ φεύγεις με σαυτοῦ  γνωρίσαι   τὰ φίλτατα; ~(ΙΩΝ) οὐ φιλῶ
[750]   λαβεῖν ~τέκν´ οὐδὲ μαστῶι σῶι  προσαρμόσαι   ποτέ. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ὤμοι θάνοιμι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[450]   ~γένος εὐτεκνίας χρονίου καθαροῖς ~μαντεύμασι  κῦρσαι.   ~ὑπερβαλλούσας γὰρ ἔχει ~θνατοῖς εὐδαιμονίας
[650]   τοῖσι σοῖσιν εὐτυχήσουσιν φίλοις. ~(ΞΟΥΘΟΣ)  παῦσαι   λόγων τῶνδ´, εὐτυχεῖν δ´ ἐπίστασο·
[1400]   ἐστὶ τοῖς τεκοῦσι φίλτατον. ~(ΙΩΝ)  παῦσαι   πλέκουσα— λήψομαί ς´ ἐγώ— πλοκάς.
[1550]   ἐς ἀγκάλας ~Ἑρμῆν κελεύει δεῦρο  πορθμεῦσαι   βρέφος, ~ἔθρεψέ τ´ οὐδ´ εἴασεν
[1500]   οἵαν ἤλθομεν στάθμην βίου ~μητέρα  φονεῦσαι   καὶ παθεῖν ἀνάξια. ~φεῦ· ~ἆρ´
[1600]   βρέφος, ~ἔθρεψέ τ´ οὐδ´ εἴασεν  ἐκπνεῦσαι   βίον. ~νῦν οὖν σιώπα παῖς
[650]   τραπέζης, δαῖτα πρὸς κοινὴν πεσών,  ~θῦσαί   θ´ σου πρὶν γενέθλι´
[250]   παισὶν οὐχ ὁρώμενον. ~(ΙΩΝ) ἤκουσα  λῦσαι   παρθένους τεῦχος θεᾶς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τοιγὰρ
[1100]   που λελήμμεθα ~κρυφαῖον ἐς παῖδ´  ἐκπορίζουσαι   φόνον; ~(ΘΕΡΑΠΩΝ) ἔγνως· μεθέξεις δ´
[1200]   μένει ~ψυχῆι σε παθεῖν; ἆρα  θέλουσαι   ~δρᾶσαί τι κακὸν τοὺς πέλας
[250]   παρθένους τεῦχος θεᾶς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τοιγὰρ  θανοῦσαι   σκόπελον ἥιμαξαν πέτρας. ~(ΙΩΝ) εἶἑν·
[500]   ἀμφὶ κρηπῖδας δόμων ~θυοδόκων φρούρημ´  ἔχουσαι   δεσπότιν φυλάσσετε, ~ἐκλέλοιπ´ ἤδη τὸν
[700]   νέου. ~ἰὼ δειράδες Παρνασοῦ πέτρας  ~ἔχουσαι   σκόπελον οὐράνιόν θ´ ἕδραν, ~ἵνα
[1350]   κεῖνος ἀκέλευστόν μ´ ἐβουλήθη λαβεῖν  ~σῶσαί   θ´· ὅτου δ´ ἐβούλεθ´ οὕνεκ´
[350]   οὔτ´ ἔσωσας τὸν σὸν ὃν  σῶσαί   ς´ ἐχρῆν ~οὔθ´ ἱστορούσηι μητρὶ
[1300]   λέγε, πέραινε σοὺς λόγους. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  σῶσαι   τόδ´ εὕρημ´ ἐς τὸν ὄντα
[650]   ἦι, τό γε στόμα ~δοῦλον  πέπαται   κοὐκ ἔχει παρρησίαν. ~(ΧΟΡΟΣ) ὁρῶ
[1500]   ~ἐνθάδε δυστυχίαισιν εὐτυχίαις τε πάλιν,  ~μεθίσταται   δὲ πνεύματα. ~μενέτω· τὰ πάροιθεν
[50]   παῖς τε τοὺς τεκόντας οὐκ  ἐπίσταται.   ~νέος μὲν οὖν ὢν ἀμφὶ
[950]   οἴμοι, δόμων σῶν ὄλβος ὡς  χειμάζεται.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τί κρᾶτα κρύψας,
[250]   δίδωσι δ´, ὥσπερ ἐν γραφῆι  νομίζεται   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Κέκροπός γε σώιζειν παισὶν
[1450]   τε γηγενέτας δόμος οὐκέτι νύκτα  δέρκεται,   ~ἀελίου δ´ ἀναβλέπει λαμπάσιν. ~(ΙΩΝ)
[350]   πῶς θεὸς λαθεῖν  βούλεται   μαντεύσεται; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) εἴπερ καθίζει τρίποδα
[1350]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἐπεί γ´ δαίμων  βούλεται·   πάροιθε δ´ οὔ. ~(ΙΩΝ)
[550]   παῖς; (ΞΟΥΘΟΣ) σοί γε  γίγνεται.   ~(ΙΩΝ) θίγω δῆθ´ ὅς
[1550]   κλέος. ~Ξούθωι δὲ καὶ σοὶ  γίγνεται   κοινὸν γένος, ~Δῶρος μέν, ἔνθεν
[1500]   μῆτερ, μὴ σφαλεῖς´ παρθένοις  ~ἐγγίγνεται   νοσήματ´ ἐς κρυπτοὺς γάμους ~ἔπειτα
[750]   κἄμοιγε. πῶς δ´ χρησμὸς  ἐκπεραίνεται   ~σαφέστερόν μοι φράζε χὤστις ἔσθ´
[550]   πατρί; ~(ΙΩΝ) οὐ ταὐτὸν εἶδος  φαίνεται   τῶν πραγμάτων ~πρόσωθεν ὄντων ἐγγύθεν
[1600]   τ´ Ἄπολλον, χαῖρ´· ὅτωι δ´  ἐλαύνεται   ~συμφοραῖς οἶκος, σέβοντα δαίμονας θαρσεῖν
[350]   πρᾶγμα· μὴ ´ξέλεγχέ νιν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  ἀλγύνεται   δέ γ´ παθοῦσα τῆι
[300]   ~(ΙΩΝ) οὐκ ἔστιν· ἀνδρὸς ἀδικίαν  αἰσχύνεται.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὔ φησιν αὐτή· καὶ
[350]   καθίζει τρίποδα κοινὸν Ἑλλάδος. ~(ΙΩΝ)  αἰσχύνεται   τὸ πρᾶγμα· μὴ ´ξέλεγχέ νιν.
[1000]   δόμων. ~κἄνπερ διέλθηι λαιμόν, οὔποθ´  ἵξεται   ~κλεινὰς Ἀθήνας, κατθανὼν δ´ αὐτοῦ
[650]   ~δειμαίνω συμφοράν, ~ἐφ´ ὅτι ποτὲ  βάσεται.   ~ἄτοπος ἄτοπα γὰρ παραδίδωσί μοι
[50]   κτίστορ´ Ἀσιάδος χθονός, ~ὄνομα κεκλῆσθαι  θήσεται   καθ´ Ἑλλάδα. ~ἀλλ´ ἐς δαφνώδη
[400]   φέρεις, ~παίδων ὅπως νῶιν σπέρμα  συγκραθήσεται;   ~(ΞΟΥΘΟΣ) οὐκ ἠξίωσε τοῦ θεοῦ
[1250]   Παρνασοῦ πλάκες, ~ὅθεν πετραῖον ἅλμα  δισκηθήσεται.   ~ἐσθλοῦ δ´ ἔκυρσα δαίμονος, πρὶν
[1550]   γένος, ~Δῶρος μέν, ἔνθεν Δωρὶς  ὑμνηθήσεται   ~πόλις κατ´ αἶαν Πελοπίαν·
[1550]   παραλίας Ῥίου πέλας ~τύραννος ἔσται,  κἀπισημανθήσεται   ~κείνου κεκλῆσθαι λαὸς ὄνομ´ ἐπώνυμον.
[950]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) στείχοιμ´ ἄν· ἀλλὰ ποῦ  γενήσεται   τόδε; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἱεραῖσιν ἐν σκηναῖσιν
[750]   συμφοράν τιν´ εἰς ἐμέ. ~(ΧΟΡΟΣ)  εἰρήσεταί   τοι, κεἰ θανεῖν μέλλω διπλῆι.
[700]   ~πυρὶ καθαγνίσας· τὸ δ´ ἐμὸν  εἴσεται   ~τυραννίδος φίλα. ~ἤδη πέλας δεινῶν
[650]   ἐξ αἱμάτων. ~τίς οὐ τάδε  ξυνοίσεται;   ~φίλαι, πότερ´ ἐμᾶι δεσποίναι ~τάδε
[400]   τὸν θεὸν ~κρυπτοῖσιν αἰεὶ λοιδοροῦς´  αἰνίσσεται;   ~ἤτοι φιλοῦσά γ´ ἧς ὕπερ
[350]   θεὸς λαθεῖν βούλεται  μαντεύσεται;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) εἴπερ καθίζει τρίποδα κοινὸν
[1400]   φῶς μητρὶ κρεῖσσον ἡλίου  ~(συγγνώσεται   γὰρ θεός) ἐν χεροῖν
[50]   ἀνύδρου καπνὸς εἰς ὀρόφους ~Φοίβου  πέτεται.   ~θάσσει δὲ γυνὴ τρίποδα ζάθεον
[800]   θεοῦ ~δόμοισιν ἄφετος, ὡς λάθοι,  παιδεύεται.   ~νεανίαν δ´ ὡς ἤισθετ´ ἐκτεθραμμένον,
[950]   ἤρκες´· Ἅιδου δ´ ἐν δόμοις  παιδεύεται.   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τίς γάρ νιν ἐξέθηκεν;
[150]   αἴρει ~τις· ἆρ´ ὃς ἐμαῖσι  μυθεύεται   ~παρὰ πήναις, ~ἀσπιστὰς Ἰόλαος, ὃς
[1500]   θεὸς ἀληθὴς μάτην  μαντεύεται;   ~ἐμοῦ ταράσσει, μῆτερ, εἰκότως φρένα.
[400]   ~ἤτοι φιλοῦσά γ´ ἧς ὕπερ  μαντεύεται,   ~ἢ καί τι σιγῶς´ ὧν
[1000]   ἆρ´ ὑπείδου τοῦθ´ κἄμ´  ἐσέρχεται;   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) σὺ παῖδα δόξεις διολέσαι,
[1050]   ~λαμπάδα θεωρὸς εἰκάδων ~ἐννύχιον ἄυπνος  ὄψεται,   ~ὅτε καὶ Διὸς ἀστερωπὸς ~ἀνεχόρευσεν
[450]   Λατογενής, ~δύο θεαὶ δύο παρθένοι,  ~κασίγνηται   σεμναὶ Φοίβου. ~ἱκετεύσατε δ´,
[650]   τεκοῦς´ εἴη γυνή, ~ὥς μοι  γένηται   μητρόθεν παρρησία.