HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Ion (tragédie complète)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


κ  =  5 formes différentes pour 102 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Vers
[1550]   τόδε, ~θανεῖν σε δείσας μητρὸς  ἐκ   βουλευμάτων ~καὶ τήνδε πρὸς σοῦ,
[1250]   τύχης. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ποῖ φύγω δῆτ´;  ἐκ   γὰρ οἴκων προύλαβον μόλις πόδα
[1600]   ἔχους´ ἴηις, γύναι. ~καὶ χαίρετ´·  ἐκ   γὰρ τῆσδ´ ἀναψυχῆς πόνων ~εὐδαίμον´
[1550]   Κρέουσα, κἀς θρόνους τυραννικοὺς ~ἵδρυσον.  ἐκ   γὰρ τῶν Ἐρεχθέως γεγὼς ~δίκαιος
[250]   ξέν´, ἐκμαθεῖν θέλων; ~(ΙΩΝ)  ἐκ   γῆς πατρός σου πρόγονος ἔβλαστεν
[1200]   εὐθὺς εὔπτερον δέμας ~ἔσεισε κἀβάκχευσεν,  ἐκ   δ´ ἔκλαγξ´ ὄπα ~ἀξύνετον αἰάζους´·
[1150]   ἐκσπένδειν λέγει. ~σιγὴ δ´ ὑπῆλθεν·  ἐκ   δ´ ἐπίμπλαμεν δρόσου ~κρατῆρας ἱεροὺς
[250]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Κρέουσα μέν μοι τοὔνομ´,  ἐκ   δ´ Ἐρεχθέως ~πέφυκα, πατρὶς γῆ
[550]   ἔχεις ~ἐς φροντίδας τ´ ἀπῆλθες,  ἐκ   δὲ χαρμονῆς ~πάλιν μεταστὰς δεῖμα
[1200]   ~φανερὰ φανερὰ τάδ´ ἤδη ~σπονδὰς  ἐκ   Διονύσου ~βοτρύων θοᾶς ἐχίδνας ~σταγόσι
[800]   ἔσχατον πείσηι κακόν· ~ἀμήτορ´, ἀναρίθμητον,  ἐκ   δούλης τινὸς ~γυναικὸς ἐς σὸν
[1500]   τεκεῖν με φήις, τεκοῦς´ οὐκ  ἐκ   θεοῦ. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) μὰ τὴν παρασπίζουσαν
[750]   παῖς. ~(ΧΟΡΟΣ) ὅτωι ξυναντήσειεν  ἐκ   θεοῦ συθεὶς ~πρώτωι πόσις σός,
[1500]   νῦν ~δὲ γένοιτό τις οὖρος  ἐκ   κακῶν, παῖ. ~(ΧΟΡΟΣ) μηδεὶς
[800]   ~καὶ παῖδα, πρὶν σοὶ θάνατον  ἐκ   κείνων μολεῖν. ~εἰ γάρ γ´
[1300]   ἐκπέμπει χθονός. ~(ΙΩΝ) σὺ δ´  ἐκ   κελευσμῶν πόθεν σώιζεις τάδε;
[0]   θεᾶς πόλιν) ~λαβὼν βρέφος νεογνὸν  ἐκ   κοίλης πέτρας ~αὐτῶι σὺν ἄγγει
[100]   ἀποφαίνειν. ~ἡμεῖς δέ, πόνους οὓς  ἐκ   παιδὸς ~μοχθοῦμεν ἀεί, πτόρθοισι δάφνης
[1050]   λέκτρων. ~δείκνυσι γὰρ Διὸς  ἐκ   ~παίδων ἀμνημοσύναν, ~οὐ κοινὰν τεκέων
[450]   ἧβαι, ~διαδέκτορα πλοῦτον ~ὡς ἕξοντες  ἐκ   πατέρων ~ἑτέροις ἐπὶ τέκνοις. ~ἄλκαρ
[1200]   φοινικοσκελεῖς ~χηλὰς παρεῖσα. γυμνὰ δ´  ἐκ   πέπλων μέλη ~ὑπὲρ τραπέζης ἧχ´
[250]   δ´ εἶ; πόθεν γῆς ἦλθες;  ἐκ   ποίας πάτρας ~πέφυκας; ὄνομα τί
[200]   θέμις, ξέναι. ~{οὐδ´ ἂν  ἐκ   σέθεν ἂν πυθοίμαν αὐδάν; ~(ΙΩΝ)
[100]   μόχθους ~δάφνας ὁλκοῖς, ~χρυσέων δ´  ἐκ   τευχέων ῥίψω ~γαίας παγάν, ~ἃν
[1250]   ἄπεστί πω. ~ἴδεσθε τὴν πανοῦργον,  ἐκ   τέχνης τέχνην ~οἵαν ἔπλεξε· βωμὸν
[500]   (ΞΟΥΘΟΣ) δύο μίαν θαυμάζομεν. ~(ΙΩΝ)  ἐκ   τίνος δέ σοι πέφυκα μητρός;
[400]   ἀλλά μοι ~λέξον, τί θέσπισμ´  ἐκ   Τροφωνίου φέρεις, ~παίδων ὅπως νῶιν
[650]   ἡμῖν. εἰ δ´ ἐπεύξασθαι χρεών,  ~ἐκ   τῶν Ἀθηνῶν μ´ τεκοῦς´
[800]   Αἰόλου νιν χρῆν ὀρεχθῆναι γάμων.  ~ἐκ   τῶνδε δεῖ σε δὴ γυναικεῖόν
[1450]   ἀδάκρυτος ἐκλοχεύηι, ~γόοις δὲ ματρὸς  ἐκ   χερῶν ὁρίζηι. ~νῦν δὲ γενειάσιν
[400]   ~πρὸς οἶκον ἥξειν οὐδὲ ς´  ἐκ   χρηστηρίων. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) πότνια Φοίβου
[850]   ἀλγεῖ κακοβουληθεῖς´ ~ἔκ τ´ ἀνθρώπων  ἔκ   τ´ ἀθανάτων, ~οὓς ἀποδείξω ~λέκτρων
[850]   ἐμαί, ~ψυχὴ δ´ ἀλγεῖ κακοβουληθεῖς´  ~ἔκ   τ´ ἀνθρώπων ἔκ τ´ ἀθανάτων,
[1150]   ἔθηκε συνδείπνοις πολὺν ~πρόθυμα πράσσων·  ἔκ   τε γὰρ κρωσσῶν ὕδωρ ~χεροῖν
[1350]   ἀντίπηγος εὐκύκλου ~ὡς οὐ γεγήρακ´  ἔκ   τινος θεηλάτου, ~εὐρώς τ´ ἄπεστι
[750]   πότερα δὲ φῦναι δεῖ γυναικὸς  ἔκ   τινος ~τὸν παῖδ´ ὃν εἶπας
[1450]   τὰ πρόσθ´ ἐδυστύχει. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τέκνον,  οὐκ   ἀδάκρυτος ἐκλοχεύηι, ~γόοις δὲ ματρὸς
[1600]   τἀμὰ νῦν ἄκουσον· αἰνῶ Φοῖβον  οὐκ   αἰνοῦσα πρίν, ~οὕνεχ´ οὗ ποτ´
[150]   πρὸς θυμέλας ἄλλος ἐρέσσει ~κύκνος·  οὐκ   ἄλλαι φοινικοφαῆ ~πόδα κινήσεις; ~οὐδέν
[500]   ἐμοὶ ξυνάπτεις πόδα σόν; (ΞΟΥΘΟΣ)  οὐκ   ἄλλωι ~τέκνον. ~(ΙΩΝ) τύχη
[600]   ὁδοῦ ~πονηρὸς οὐδείς· κεῖνο δ´  οὐκ   ἀνασχετόν, ~εἴκειν ὁδοῦ χαλῶντα τοῖς
[400]   ~μαντεύμαθ´· ἓν δ´ οὖν εἶπεν·  οὐκ   ἄπαιδά με ~πρὸς οἶκον ἥξειν
[200]   ~ὦ ξένε, τὸ μὲν σὸν  οὐκ   ἀπαιδεύτως ἔχει ~ἐς θαύματ´ ἐλθεῖν
[500]   τἀμὰ δ´ εὑρίσκω φίλα. ~(ΙΩΝ)  οὐκ   ἀπαλλάξηι, πρὶν εἴσω τόξα πλευμόνων
[1250]   σῶμά μοι ~ἄπεστιν αὐτῆς, τοὔνομ´  οὐκ   ἄπεστί πω. ~ἴδεσθε τὴν πανοῦργον,
[550]   τέκνον. ~(ΙΩΝ) τῶι θεῶι γοῦν  οὐκ   ἀπιστεῖν εἰκός. (ΞΟΥΘΟΣ) εὖ φρονεῖς
[1600]   Διὸς Παλλὰς μεγίστου θύγατερ,  οὐκ   ἀπιστίαι ~σοὺς λόγους ἐδεξάμεσθα, πείθομαι
[1600]   τῆσδε· καὶ πρὶν τοῦτο δ´  οὐκ   ἄπιστον ἦν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τἀμὰ νῦν
[100]   ἀθανάτοις· ~εὐφάμους δὲ πόνους ~μοχθεῖν  οὐκ   ἀποκάμνω. ~Φοῖβός μοι γενέτωρ πατήρ·
[500]   ~(ΙΩΝ) ἐσφάλης αἴνιγμ´ ἀκούσας. (ΞΟΥΘΟΣ)  οὐκ   ἄρ´ ὄρθ´ ἀκούομεν. ~(ΙΩΝ)
[0]   μέλλοντα θεσπίζων ἀεί. ~ἔστιν γὰρ  οὐκ   ἄσημος Ἑλλήνων πόλις, ~τῆς χρυσολόγχου
[1600]   θεῶν πως, ἐς τέλος δ´  οὐκ   ἀσθενῆ. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τέκνον, στείχωμεν
[250]   ς´ ἔγημ´ Ἀθηναίων, γύναι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  οὐκ   ἀστὸς ἀλλ´ ἐπακτὸς ἐξ ἄλλης
[50]   δορὶ ~γάμων Κρεούσης ἀξίωμ´ ἐδέξατο,  ~οὐκ   ἐγγενὴς ὤν, Αἰόλου δὲ τοῦ
[850]   ἐλπίδες, ἃς διαθέσθαι ~χρήιζουσα καλῶς  οὐκ   ἐδυνήθην, ~σιγῶσα γάμους, ~σιγῶσα τόκους
[650]   θ´ σου πρὶν γενέθλι´  οὐκ   ἐθύσαμεν. ~καὶ νῦν μὲν ὡς
[550]   τ´ αὖ τὰ φίλταθ´ ηὗρες  οὐκ   εἰδὼς πάρος. ~οἷ δ´ ἦιξας
[1300]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐπίκουρος οἰκήτωρ γ´ ἂν  οὐκ   εἴη χθονός. ~(ΙΩΝ) ἡμῖν δέ
[750]   εἰ γὰρ ἀγαθά μοι μηνύσετε,  ~οὐκ   εἰς ἀπίστους δεσπότας βαλεῖς χάριν.
[1500]   ~Φοίβωι τεκεῖν με φήις, τεκοῦς´  οὐκ   ἐκ θεοῦ. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) μὰ τὴν
[350]   μάλιστά σοι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τί δ´  οὐκ   ἐκείνηι τῆι ταλαιπώρωι νοσεῖ; ~(ΙΩΝ)
[1350]   καὶ πάροιθεν ἦσθά μοι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  οὐκ   ἐν σιωπῆι τἀμά· μή με
[150]   λήξω ~τοὺς βόσκοντας θεραπεύων. ~{ΧΟΡΟΣ}  ~οὐκ   ἐν ταῖς ζαθέαις Ἀθάναις ~εὐκίονες
[1100]   φόνον; ~(ΘΕΡΑΠΩΝ) ἔγνως· μεθέξεις δ´  οὐκ   ἐν ὑστάτοις κακοῦ. ~(ΧΟΡΟΣ) ὤφθη
[550]   φασι τὰς αὐτόχθονας ~κλεινὰς Ἀθήνας  οὐκ   ἐπείσακτον γένος, ~ἵν´ ἐσπεσοῦμαι δύο
[1350]   νυμφευθεῖς´ ἀπημπόλα λάθραι ~καὶ μαστὸν  οὐκ   ἐπέσχεν· ἀλλ´ ἀνώνυμος ~ἐν θεοῦ
[1450]   κερκίδος ~ἐμᾶς πλάνους. ~γάλακτι δ´  οὐκ   ἐπέσχον οὐδὲ μαστῶι ~τροφεῖα ματρὸς
[50]   ~ὁ παῖς τε τοὺς τεκόντας  οὐκ   ἐπίσταται. ~νέος μὲν οὖν ὢν
[1200]   κοινῆι τοῖς τέκνοις ἀπώλεσεν. ~(ΧΟΡΟΣ)  οὐκ   ἔστ´ οὐκ ἔστιν θανάτου ~παρατροπὰ
[800]   φράσω. ~ἐπεί ς´ ἄτεκνον ἤισθετ´,  οὐκ   ἔστεργέ σοι ~ὅμοιος εἶναι τῆς
[1200]   ἐπιβᾶς´ ~ἢ πρύμνας ἔπι ναῶν;  ~οὐκ   ἔστι λαθεῖν ὅτε μὴ χρήιζων
[750]   τοι, κεἰ θανεῖν μέλλω διπλῆι.  ~οὐκ   ἔστι σοι, δέσποιν´, ἐπ´ ἀγκάλαις
[300]   τῶι θεῶι λάθραι πατρός. ~(ΙΩΝ)  οὐκ   ἔστιν· ἀνδρὸς ἀδικίαν αἰσχύνεται. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1200]   τέκνοις ἀπώλεσεν. ~(ΧΟΡΟΣ) οὐκ ἔστ´  οὐκ   ἔστιν θανάτου ~παρατροπὰ μελέαι μοι·
[350]   παθοῦσα τῆι τύχηι. ~(ΙΩΝ)  οὐκ   ἔστιν ὅστις σοι προφητεύσει τάδε.
[1500]   ~Νίκην Ἀθάναν Ζηνὶ γηγενεῖς ἔπι,  ~οὐκ   ἔστιν οὐδείς σοι πατὴρ θνητῶν,
[1500]   καθίζει· τοῦ θεοῦ δὲ λεγόμενος  ~οὐκ   ἔσχες ἄν ποτ´ οὔτε παγκλήρους
[1000]   δῶμ´ ὅταν τοὐμὸν μόληι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  οὐκ   εὖ τόδ´ εἶπας· καὶ σὺ
[1250]   ἐγώ, σὺ δ´ οὐκέτι. ~(ΙΩΝ)  οὐκ   εὐσεβεῖς γε· τἀμὰ δ´ εὐσεβῆ
[300]   τλῆμον, ὡς τἄλλ´ εὐτυχοῦς´  οὐκ   εὐτυχεῖς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σὺ δ´ εἶ
[750]   τὸ φροίμιον μὲν τῶν λόγων  οὐκ   εὐτυχές. ~(ΧΟΡΟΣ) ἰὼ τλᾶμον. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1450]   ἔτι φόβωι τρέμω. ~(ΙΩΝ) μῶν  οὐκ   ἔχειν μ´ ἔχουσα; (ΚΡΕΟΥΣΑ) τὰς
[1350]   θ´· ὅτου δ´ ἐβούλεθ´ οὕνεκ´  οὐκ   ἔχω λέγειν. ~ἤιδει δὲ θνητῶν
[500]   δέ σοι πέφυκα μητρός; (ΞΟΥΘΟΣ)  οὐκ   ἔχω φράσαι. ~(ΙΩΝ) οὐδὲ Φοῖβος
[800]   πατρί· ~μητρὸς δ´ ὁποίας ἐστὶν  οὐκ   ἔχω φράσαι. ~φροῦδος δ´, ἵν´
[800]   ἀπαιδίας χάριν. ~κἆιθ´ θεὸς  οὐκ   ἐψεύσαθ´, ὅδε δ´ ἐψεύσατο ~πάλαι
[1300]   δέ γ´ ἀλλὰ πατρὶ γῆς  οὐκ   ἦν μέρος; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ὅς´ ἀσπὶς
[1550]   ἐς μὲν ὄψιν σφῶιν μολεῖν  οὐκ   ἠξίου, ~μὴ τῶν πάροιθε μέμψις
[400]   ὅπως νῶιν σπέρμα συγκραθήσεται; ~(ΞΟΥΘΟΣ)  οὐκ   ἠξίωσε τοῦ θεοῦ προλαμβάνειν ~μαντεύμαθ´·
[950]   κακὸς οὐδὲν ἤρκεσεν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  οὐκ   ἤρκες´· Ἅιδου δ´ ἐν δόμοις
[500]   εἶπε; (ΞΟΥΘΟΣ) τερφθεὶς τοῦτο, κεῖν´  οὐκ   ἠρόμην. ~(ΙΩΝ) γῆς ἄρ´ ἐκπέφυκα
[700]   ἐλθὼν δόμους ~μέγαν ἐς ὄλβον  οὐκ   ἴσωσεν τύχας. ~ὄλοιτ´ ὄλοιτο πότνιαν
[900]   γ´ ἠισθόμην ἐγώ; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  οὐκ   οἶδ´· ἀληθῆ δ´ εἰ λέγεις
[500]   ἂν οὖν εἴην σός; (ΞΟΥΘΟΣ)  οὐκ   οἶδ´, ἀναφέρω δ´ ἐς τὸν
[300]   τινος πραθεὶς ὕπο; ~(ΙΩΝ)  οὐκ   οἶδα πλὴν ἕν· Λοξίου κεκλήμεθα.
[50]   νιν λαβοῦσα, τὸν σπείραντα δὲ  ~οὐκ   οἶδε Φοῖβον οὐδὲ μητέρ´ ἧς
[300]   ποῦ ´στιν; εἰσορᾶι φάος; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  οὐκ   οἶδεν οὐδείς· ταῦτα καὶ μαντεύομαι.
[950]   ἀγκάλαις πεσεῖν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐνταῦθ´ ἵν´  οὐκ   ὢν ἄδικ´ ἔπασχεν ἐξ ἐμοῦ.
[250]   γε· τὸ δὲ γένος μ´  οὐκ   ὠφελεῖ. ~(ΙΩΝ) καί σφ´
[1400]   οὐχὶ δεινά; ῥυσιάζομαι δόλωι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  οὔκ,   ἀλλὰ σοῖς φίλοισιν εὑρίσκηι φίλος.
[650]   τό γε στόμα ~δοῦλον πέπαται  κοὐκ   ἔχει παρρησίαν. ~(ΧΟΡΟΣ) ὁρῶ δάκρυα
[1100]   γὰρ ἄστεως ~ζητῶν νιν ἐξέπλησα  κοὐκ   ἔχω λαβεῖν. ~(ΧΟΡΟΣ) τί δ´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2009