HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Ion (tragédie complète)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ν  =  1159 formes différentes pour 2382 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Vers
[1600]   ὥσπερ πεφύκας´, οὔποτ´ εὖ πράξειαν  ἄν.  
[550]   δὲ δόντες ταῦτ´ ἴσως εὕροιμεν  ἄν.   ~ἀλλ´ ἐκλιπὼν θεοῦ δάπεδ´ ἀλητείαν
[950]   σοὺς ὁπλίσας´ ὀπάονας. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) στείχοιμ´  ἄν·   ἀλλὰ ποῦ γενήσεται τόδε; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[650]   δάμαρτ´ ἐμήν. ~(ΙΩΝ) στείχοιμ´ ἄν.  ἓν   δὲ τῆς τύχης ἄπεστί μοι·
[350]   ~{ἐς γὰρ τοσοῦτον ἀμαθίας ἔλθοιμεν  ἄν,   ~εἰ τοὺς θεοὺς ἄκοντας ἐκπονήσομεν
[650]   πρὸς δάμαρτ´ ἐμήν. ~(ΙΩΝ) στείχοιμ´  ἄν.   ἓν δὲ τῆς τύχης ἄπεστί
[1300]   οὓς ἔχω λόγους. ~(ΙΩΝ) λέγοις  ἄν·   εὔνους δ´ οὖς´ ἐρεῖς ὅς´
[300]   δεομένη Φοίβου μαθεῖν. ~(ΙΩΝ) λέγοις  ἄν·   ἡμεῖς τἄλλα προξενήσομεν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἄκουε
[500]   μῦθος ἄν σοι τἀμὰ σημήνειεν  ἄν.   ~(ΙΩΝ) καὶ τί μοι λέξεις;
[300]   εἰ πόνου μοι ξυλλάβοι, χαίροιμεν  ἄν.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἧς οὕνεκ´ ἦλθον δεῦρο
[1250]   δυσμενής τ´ ἔφυς· ~ἔσω γὰρ  ἄν   με περιβαλοῦσα δωμάτων ~ἄρδην ἂν
[150]   Φοίβου ~σύμμολπος τόξων ῥύσαιτ´  ἄν.   ~πάραγε πτέρυγας· ~λίμνας ἐπίβα τᾶς
[1500]   θεοῦ δὲ λεγόμενος ~οὐκ ἔσχες  ἄν   ποτ´ οὔτε παγκλήρους δόμους ~οὔτ´
[1450]   ~(ΙΩΝ) ἐμοὶ γενέσθαι πάντα μᾶλλον  ἄν   ποτε, ~μῆτερ, παρέστη τῶνδ´, ὅπως
[900]   ἀληθῆ δ´ εἰ λέγεις φαίημεν  ἄν.   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) νόσον κρυφαίαν ἡνίκ´ ἔστενες
[950]   εἴη δυνατόν· ὡς θέλοιμί γ´  ἄν.   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ξιφηφόρους σοὺς ὁπλίσας´ ὀπάονας.
[500]   ~(ΞΟΥΘΟΣ) οὔ· τρέχων μῦθος  ἄν   σοι τἀμὰ σημήνειεν ἄν. ~(ΙΩΝ)
[350]   δικαίως τὸν θεμιστεύοντά σοι ~δράσειεν  ἄν   τι πῆμ´. ἀπαλλάσσου, γύναι· ~τῶι
[550]   ἡμεῖς δ´ οὐδ´ ὄναρ δυναίμεθ´  ἄν.   ~(ΧΟΡΟΣ) κοιναὶ μὲν ἡμῖν δωμάτων
[1350]   γὰρ πεπρωμέν´ οὐχ ὑπερβαίην ποτ´  ἄν.   ~ὦ στέμμαθ´ ἱερά, τί ποτέ
[1400]   ὠλένας. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σφάζοντες οὐ λήγοιτ´  ἄν·   ὡς ἀνθέξομαι ~καὶ τῆσδε καὶ
[1250]   διαφυγοῦσα πολεμίους. ~(ΧΟΡΟΣ) ποῖ δ´  ἂν   ἄλλος´ ´πὶ βωμόν; (ΚΡΕΟΥΣΑ)
[50]   ~Δελφίς, ἀείδους´ Ἕλλησι βοάς, ~ἃς  ἂν   Ἀπόλλων κελαδήσηι. ~ἀλλ´, Φοίβου
[1050]   ~ζῶσά ποτ´ ἐν φαενναῖς ~ἀνέχοιτ´  ἂν   αὐγαῖς ~ἁ τῶν εὐπατριδᾶν γεγῶς´
[400]   ~ἀρετὰς δίωκε. καὶ γὰρ ὅστις  ἂν   βροτῶν ~κακὸς πεφύκηι, ζημιοῦσιν οἱ
[800]   δῶμα δεσπότην ἄγει. ~ἁπλοῦν ἂν  ἦν   γὰρ τὸ κακόν, εἰ παρ´
[350]   τἀγάθ´, γύναι· ~ἃ δ´  ἂν   διδῶς´ ἑκόντες, ὠφελούμεθα. ~(ΧΟΡΟΣ) πολλαί
[950]   δόλια καὶ δραστήρια. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἀμφοῖν  ἂν   εἴην τοῖνδ´ ὑπηρέτης ἐγώ. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[400]   ἁμαρτίας, ~ἅπας μὲν οὐ γένοιτ´  ἂν   εἰς ἡμᾶς φίλος, ~ὅσον δὲ
[400]   δὴ πάνθ´ ὅσων ἐχρήιζομεν. ~στείχοιμ´  ἂν   εἴσω· καὶ γάρ, ὡς ἐγὼ
[200]   οὐ θέμις, ξέναι. ~{οὐδ´  ἂν   ἐκ σέθεν ἂν πυθοίμαν αὐδάν;
[900]   ἀνοίγνυται ~κακῶν, ἐφ´ οἷσι πᾶς  ἂν   ἐκβάλοι δάκρυ. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) θύγατερ,
[50]   βήσομαι τάδε, ~τὸ κρανθὲν ὡς  ἂν   ἐκμάθω παιδὸς πέρι. ~ὁρῶ γὰρ
[1250]   ἄν με περιβαλοῦσα δωμάτων ~ἄρδην  ἂν   ἐξέπεμψας εἰς Ἅιδου δόμους. ~{ἀλλ´
[350]   ~μορφαὶ δὲ διαφέρουσιν· ἕνα δ´  ἂν   εὐτυχῆ ~μόλις ποτ´ ἐξεύροι τις
[600]   περιβλέπων βίαν ~αἰῶνα τείνει; δημότης  ἂν   εὐτυχὴς ~ζῆν ἂν θέλοιμι μᾶλλον
[800]   σὸν δῶμα δεσπότην ἄγει. ~ἁπλοῦν  ἂν   ἦν γὰρ τὸ κακόν, εἰ
[1100]   εἰ θανεῖν ἡμᾶς χρεών, ~ἥδιον  ἂν   θάνοιμεν, εἴθ´ ὁρᾶν φάος. ~(ΘΕΡΑΠΩΝ)
[600]   τείνει; δημότης ἂν εὐτυχὴς ~ζῆν  ἂν   θέλοιμι μᾶλλον τύραννος ὤν,
[450]   εὐδαιμονίας ~ἀκίνητον ἀφορμάν, ~τέκνων οἷς  ἂν   καρποφόροι ~λάμπωσιν ἐν θαλάμοις ~πατρίοισι
[1300]   καθαρὸς ἅπας τοι πολεμίους ὃς  ἂν   κτάνηι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) μὴ σύ γε·
[800]   εἶτα μηχαναῖς ~κοσμοῦσι. φαῦλον χρηστὸν  ἂν   λαβεῖν φίλον ~θέλοιμι μᾶλλον
[300]   ἅπαν θεοῦ μοι δῶμ´, ἵν´  ἂν   λάβηι μ´ ὕπνος. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) παῖς
[1300]   εὔνους δ´ οὖς´ ἐρεῖς ὅς´  ἂν   λέγηις. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ὁρᾶις τόδ´ ἄγγος
[750]   ἀλλὰ πάρεισι γόοι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) πρὶν  ἂν   μάθωμεν (ΚΡΕΟΥΣΑ) ἀγγελίαν τίνα μοι;
[350]   ταὐτὸν ἥβης, εἴπερ ἦν, εἶχ´  ἂν   μέτρον. ~(ΙΩΝ) τί δ´ εἰ
[1300]   ἐρρύσατο. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐπίκουρος οἰκήτωρ γ´  ἂν   οὐκ εἴη χθονός. ~(ΙΩΝ) ἡμῖν
[500]   πέδον τίκτει τέκνα. ~(ΙΩΝ) πῶς  ἂν   οὖν εἴην σός; (ΞΟΥΘΟΣ) οὐκ
[700]   ἁμέραν ἀπολιπὼν θάνοι. ~στεγομένα γὰρ  ἂν   πόλις ἔχοι σκῆψιν ~ξενικὸν ἐσβολάν
[200]   ξέναι. ~{οὐδ´ ἂν ἐκ σέθεν  ἂν   πυθοίμαν αὐδάν; ~(ΙΩΝ) τίνα τήνδε
[550]   δέσποιναν ἐς τέκν´ εὐτυχεῖν ~ἐβουλόμην  ἂν   τούς τ´ Ἐρεχθέως δόμους. ~(ΞΟΥΘΟΣ)
[1500]   σε ~αὑτοῦ γεγῶτα· καὶ γὰρ  ἂν   φίλος φίλωι ~δοίη τὸν αὑτοῦ
[600]   δὲ μισεῖ κατθανεῖν φοβούμενος. ~εἴποις  ἂν   ὡς χρυσὸς ἐκνικᾶι τάδε,
[200]   ποτ´, γύναι. ~γνοίη δ´  ἂν   ὡς τὰ πολλά γ´ ἀνθρώπου
[100]   ἐκ τευχέων ῥίψω ~γαίας παγάν,  ~ἃν   ἀποχεύονται ~Κασταλίας δῖναι, ~νοτερὸν ὕδωρ
[350]   μήλων δι´ οἰωνῶν πτεροῖς.  ~ἃν   γὰρ βίαι σπεύδωμεν ἀκόντων θεῶν,
[100]   ἀέναον ~παγὰν ἐκπροϊεῖσαι, ~μυρσίνας ἱερὰν  φόβαν·   ~ἇι σαίρω δάπεδον θεοῦ ~παναμέριος
[100]   δ´ ἐκ τευχέων ῥίψω ~γαίας  παγάν,   ~ἃν ἀποχεύονται ~Κασταλίας δῖναι, ~νοτερὸν
[100]   δρόσοι τέγγους´ ἱεραί, ~τὰν ἀέναον  ~παγὰν   ἐκπροϊεῖσαι, ~μυρσίνας ἱερὰν φόβαν· ~ἇι
[700]   ~μέλεος, ὃς θυραῖος ἐλθὼν δόμους  ~μέγαν   ἐς ὄλβον οὐκ ἴσωσεν τύχας.
[650]   Δελφίδ´ ἐκλιπεῖν πόλιν. ~ὑμῖν δὲ  σιγᾶν,   δμωίδες, λέγω τάδε, ~ἢ θάνατον
[850]   Λατοῦς παῖ, ~πρὸς τάνδ´  αὐγὰν   αὐδάσω. ~ἦλθές μοι χρυσῶι χαίταν
[850]   καρποῖσιν ~χειρῶν εἰς ἄντρου κοίτας  ~κραυγὰν   μᾶτέρ μ´ αὐδῶσαν ~θεὸς
[1200]   ~λεύσιμοι δὲ καταφθοραὶ δεσποίναι. ~τίνα  φυγὰν   πτερόεσσαν ~χθονὸς ὑπὸ σκοτίους
[1450]   ~γαμφηλαῖς φόνευμα θοίναμά τ´ εἰς  ~Ἅιδαν   ἐκβάλληι. ~(ΙΩΝ) δεινὰ τλᾶσα,
[1050]   λαιμοτόμων ἀπὸ σταλαγμῶν ~τῶι τῶν  Ἐρεχθεϊδᾶν   ~δόμων ἐφαπτομένωι· ~μηδέ ποτ´ ἄλλος
[1050]   ~πόλεως ἀνάσσοι ~πλὴν τῶν εὐγενετᾶν  Ἐρεχθειδᾶν.   ~εἰ δ´ ἀτελὴς θάνατος σπουδαί
[1050]   ~ἀνέχοιτ´ ἂν αὐγαῖς ~ἁ τῶν  εὐπατριδᾶν   γεγῶς´ οἴκων. ~αἰσχύνομαι τὸν πολύυμνον
[1400]   ἰὼ λαμπρᾶς αἰθέρος ἀμπτυχαί, ~τίν´  αὐδὰν   ἀύσω βοάσω; πόθεν μοι ~συνέκυρς´
[200]   ἂν ἐκ σέθεν ἂν πυθοίμαν  αὐδάν;   ~(ΙΩΝ) τίνα τήνδε θέλεις; ~{ἆρ´
[900]   γαίας μεσσήρεις ἕδρας. ~ἐς φῶς  αὐδὰν   καρύξω· ~Ἰὼ ἰὼ κακὸς εὐνάτωρ,
[400]   ἔσται τάδ´, ἔσται. Λοξίας δ´,  ἐὰν   θέληι ~νῦν ἀλλὰ τὰς πρὶν
[650]   δὲ καιρὸν λαμβάνων προσάξομαι ~δάμαρτ´  ἐᾶν   σε σκῆπτρα τἄμ´ ἔχειν χθονός.
[350]   μητρὸς εἰς ὄψιν ποτέ. ~ἀλλ´  ἐᾶν   χρὴ τάδ´, εἰ πρὸς τοῦ
[1350]   ~εὑρεῖν κάκιον μητέρ´ σιγῶντ´  ἐᾶν.   ~ὦ Φοῖβε, ναοῖς ἀνατίθημι τήνδε
[850]   ~καὶ τὴν ἐπ´ ἐμοῖς σκοπέλοισι  θεὰν   ~λίμνης τ´ ἐνύδρου Τριτωνιάδος ~πότνιαν
[900]   εὐνάν, ~ἵνα μ´ ἐν λέχεσιν  μελέαν   μελέοις ~ἐζεύξω τὰν δύστανον. ~οἴμοι
[700]   ἐμὰν πόλιν ἵκοιθ´ παῖς,  ~νέαν   δ´ ἁμέραν ἀπολιπὼν θάνοι. ~στεγομένα
[1550]   ἔνθεν Δωρὶς ὑμνηθήσεται ~πόλις κατ´  αἶαν   Πελοπίαν· δεύτερος ~Ἀχαιός, ὃς
[250]   ἰδοῦσα τούσδ´ Ἀπόλλωνος δόμους ~μνήμην  παλαιὰν   ἀνεμετρησάμην τινά· ~ἐκεῖσε τὸν νοῦν
[1300]   ὑπ´ ἀγκάλαις ἐμαῖς; ~(ΙΩΝ) ὁρῶ  παλαιὰν   ἀντίπηγ´ ἐν στέμμασιν. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἐν
[0]   οἶκον ἐκτρίβων θεῶν ~μιᾶς ἔφυσε  Μαῖαν,   ´μ´ ἐγείνατο ~Ἑρμῆν μεγίστωι
[100]   κατ´ ἦμαρ. ~ὦ Παιὰν  Παιάν,   ~εὐαίων εὐαίων ~εἴης, Λατοῦς
[100]   κατὰ ναόν. ~ὦ Παιὰν  Παιάν,   ~εὐαίων εὐαίων ~εἴης, Λατοῦς
[100]   ~Φοῖβον τὸν κατὰ ναόν. ~ὦ  Παιὰν   Παιάν, ~εὐαίων εὐαίων ~εἴης,
[100]   ~λατρεύων τὸ κατ´ ἦμαρ. ~ὦ  Παιὰν   Παιάν, ~εὐαίων εὐαίων ~εἴης,
[1200]   ἐδεξάμην πάρα. ~εὐθὺς δ´ ἐρευνᾶι  γραῖαν   ὠλένην λαβών, ~ἐπ´ αὐτοφώρωι πρέσβυν
[1100]   κύκλωι· ~ἵππους μὲν ἤλαυν´ ἐς  τελευταίαν   φλόγα ~Ἥλιος, ἐφέλκων λαμπρὸν Ἑσπέρου
[900]   λέγεις φαίημεν ἄν. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) νόσον  κρυφαίαν   ἡνίκ´ ἔστενες λάθραι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τότ´
[600]   εὐτυχής, ~ὅστις δεδοικὼς καὶ περιβλέπων  βίαν   ~αἰῶνα τείνει; δημότης ἂν εὐτυχὴς
[800]   ~μητρός, πιθών σε, σὴν λέγων  ἀπαιδίαν,   ~ἐσώικις´ οἴκους· εἰ δέ σοι
[300]   Φοῖβος οἶδε τὴν ἐμὴν  ἀπαιδίαν.   ~(ΙΩΝ) τλῆμον, ὡς τἄλλ´
[500]   μίμνει κατ´ οἶκον ἱστορῶν  ἀπαιδίαν;   ~(ΧΟΡΟΣ) ἐν δόμοις ἔστ´,
[650]   τ´ ἐσβολάς, ~ὅταν ἐμὰ τύραννος  εὐπαιδίαν   ~πόσιν ἔχοντ´ εἰδῆι, ~αὐτὴ δ´
[650]   παῖ πρόμαντι Λατοῦς, ἔχρησας  ~ὑμνωιδίαν;   ~πόθεν παῖς ὅδ´ ἀμφὶ
[1000]   καὶ συνεξαίρει δόμων. ~τὴν δ´  εὐσέβειαν   εὐτυχοῦσι μὲν καλὸν ~τιμᾶν· ὅταν
[1600]   δ´, ὥσπερ πεφύκας´, οὔποτ´ εὖ  πράξειαν   ἄν.
[550]   ἄν. ~ἀλλ´ ἐκλιπὼν θεοῦ δάπεδ´  ἀλητείαν   τε σὴν ~ἐς τὰς Ἀθήνας
[550]   (ΞΟΥΘΟΣ) τοῦτο κἄμ´ ἀπαιολᾶι. ~(ΙΩΝ)  Πυθίαν   δ´ ἦλθες πέτραν πρίν; (ΞΟΥΘΟΣ)
[300]   πατρός. ~(ΙΩΝ) οὐκ ἔστιν· ἀνδρὸς  ἀδικίαν   αἰσχύνεται. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὔ φησιν αὐτή·
[750]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) πρὶν ἂν μάθωμεν (ΚΡΕΟΥΣΑ)  ἀγγελίαν   τίνα μοι; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) εἰ ταὐτὰ
[1200]   ζητεῖ πόλις ~τὴν ἀθλίως σπεύσασαν  ἀθλίαν   ὁδόν· ~παίδων γὰρ ἐλθοῦς´ εἰς
[350]   ς´, ξέν´, οἶμαι μητέρ´  ἀθλίαν   ποθεῖν. ~(ΙΩΝ) μή μ´
[500]   πόθεν ποθ´ ἥκει; (ΞΟΥΘΟΣ) δύο  μίαν   θαυμάζομεν. ~(ΙΩΝ) ἐκ τίνος δέ
[50]   σφ´ ἔθεντο χρυσοφύλακα τοῦ θεοῦ  ~ταμίαν   τε πάντων πιστόν, ἐν δ´
[1550]   ~(ΑΘΗΝΑ) ~μὴ φεύγετ´· οὐ γὰρ  πολεμίαν   με φεύγετε ~ἀλλ´ ἔν τ´
[1300]   ~(ΙΩΝ) σὺ δ´ οὐχ ὑφέξεις  ζημίαν   κτείνους´ ἐμέ; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἤν γ´
[1150]   μετ´ ἄλλων παιδὶ τῶι πεφηνότι  ~βλασφημίαν   τις οἰκετῶν ἐφθέγξατο. ~ὁ δ´,
[400]   νόμους ὑμᾶς βροτοῖς ~γράψαντας αὐτοὺς  ἀνομίαν   ὀφλισκάνειν; ~εἰ δ´ (οὐ γὰρ
[800]   ~δόμοισιν ἄφετος, ὡς λάθοι, παιδεύεται.  ~νεανίαν   δ´ ὡς ἤισθετ´ ἐκτεθραμμένον, ~ἐλθεῖν
[750]   ἐθέσπισεν; ~(ΧΟΡΟΣ) ἤδη πεφυκότ´ ἐκτελῆ  νεανίαν   ~δίδωσιν αὐτῶι Λοξίας· παρῆ δ´
[50]   ~Κρέουσα δ´ τεκοῦσα τὸν  νεανίαν   ~Ξούθωι γαμεῖται συμφορᾶς τοιᾶσδ´ ὕπο·
[750]   οἶσθ´, φίλη δέσποινα, τὸν  νεανίαν   ~ὃς τόνδ´ ἔσαιρε ναόν; οὗτός
[1250]   ἔφυσας πυρὸς ~δράκοντ´ ἀναβλέποντα  φοινίαν   φλόγα, ~ἧι τόλμα πᾶς´ ἔνεστιν
[500]   πτανοῖς ἐξόρισεν ~θοίναν θηρσί τε  φονίαν   ~δαῖτα, πικρῶν γάμων ὕβριν. ~οὔτ´
[850]   θεὰν ~λίμνης τ´ ἐνύδρου Τριτωνιάδος  ~πότνιαν   ἀκτήν, ~οὐκέτι κρύψω λέχος,
[700]   οὐκ ἴσωσεν τύχας. ~ὄλοιτ´ ὄλοιτο  πότνιαν   ἐξαπαφὼν ἐμάν, ~καὶ θεοῖσιν μὴ
[1100]   βίον, ~πλέθρου σταθμήσας μῆκος εἰς  εὐγωνίαν,   ~μέτρημ´ ἔχουσαν τοὐν μέσωι γε
[1250]   τὴν πανοῦργον, ἐκ τέχνης τέχνην  ~οἵαν   ἔπλεξε· βωμὸν ἔπτημεν θεοῦ ~ὡς
[1250]   ταυρόμορφον ὄμμα Κηφισοῦ πατρός,  ~οἵαν   ἔχιδναν τήνδ´ ἔφυσας πυρὸς
[1500]   αὖ πρᾶξαι καλῶς ~τύχη, παρ´  οἵαν   ἤλθομεν στάθμην βίου ~μητέρα φονεῦσαι
[1550]   Δωρὶς ὑμνηθήσεται ~πόλις κατ´ αἶαν  Πελοπίαν·   δεύτερος ~Ἀχαιός, ὃς γῆς
[1550]   ἅρματ´, εἰσακούσατον. ~λαβοῦσα τόνδε παῖδα  Κεκροπίαν   χθόνα ~χώρει, Κρέουσα, κἀς θρόνους
[50]   δ´ ἄβατοι κορυφαὶ ~καταλαμπόμεναι τὴν  ἡμερίαν   ~ἁψῖδα βροτοῖσι δέχονται. ~σμύρνης δ´
[800]   ~καὶ δῶμα καὶ σὴν παραλαβὼν  παγκληρίαν   ~ἄλλης γυναικὸς παῖδας ἐκκαρπούμενος ~λάθραι
[600]   τὰ πράγματα, ~γέλωτ´ ἐν αὐτοῖς  μωρίαν   τε λήψομαι ~οὐχ ἡσυχάζων ἐν
[650]   στόμα ~δοῦλον πέπαται κοὐκ ἔχει  παρρησίαν.   ~(ΧΟΡΟΣ) ὁρῶ δάκρυα καὶ πενθίμους
[1250]   ~(ΙΩΝ) ἀλλ´ ἐγενόμεσθα, πατρὸς δ´  οὐσίαν   λέγω. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐκοῦν τότ´ ἦσθα·
[1500]   ~ἔπειτα τῶι θεῶι προστίθης τὴν  αἰτίαν   ~καὶ τοὐμὸν αἰσχρὸν ἀποφυγεῖν πειρωμένη
[450]   ~(ΧΟΡΟΣ) σὲ τὰν ὠδίνων λοχιᾶν  ~ἀνειλείθυιαν,   ἐμὰν ~Ἀθάναν, ἱκετεύω, ~Προμηθεῖ Τιτᾶνι
[1250]   ἐς πόλιν ~μολεῖν Ἀθηνῶν χὐπὸ  μητρυιὰν   πεσεῖν. ~ἐν συμμάχοις γὰρ ἀνεμετρησάμην
[450]   τάδε. ~(ΧΟΡΟΣ) σὲ τὰν ὠδίνων  λοχιᾶν   ~ἀνειλείθυιαν, ἐμὰν ~Ἀθάναν, ἱκετεύω, ~Προμηθεῖ
[1200]   θοινάτορας ~ὁ πυθόχρηστος Λοξίου νεανίας,  ~κἀν   κοιράνοισι Πυθικοῖς σταθεὶς λέγει· ~Ὦ
[350]   γὰρ γυναικῶν δυσχερῆ πρὸς ἄρσενας,  ~κἀν   ταῖς κακαῖσιν ἁγαθαὶ μεμειγμέναι ~μισούμεθ´·
[1150]   ~κρατῆρας ἱεροὺς Βιβλίνου τε πώματος.  ~κἀν   τῶιδε μόχθωι πτηνὸς ἐσπίπτει δόμους
[600]   ἦ. ~ὃ δ´ εὐκτὸν ἀνθρώποισι,  κἂν   ἄκουσιν ἦι, ~δίκαιον εἶναί μ´
[1250]   (ΧΟΡΟΣ) ἵζε νυν πυρᾶς ἔπι.  ~κἂν   θάνηις γὰρ ἐνθάδ´ οὖσα, τοῖς
[1400]   αὐτῶν ἐξερεῖς πρὶν εἰσιδεῖν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  κἂν   μὴ φράσω γε, κατθανεῖν ὑφίσταμαι.
[650]   τις ἐς πόλιν πέσηι ξένος,  ~κἂν   τοῖς λόγοισιν ἀστὸς ἦι, τό
[1200]   ~ἐς αὐτὸ χείλη πώματος κεχρημέναι  ~καθῆκαν,   εἷλκον δ´ εὐπτέρους ἐς αὐχένας.
[450]   τε γᾶι πατρίαι φέρει ~σωτήριον  ἀλκάν.   ~ἐμοὶ μὲν πλούτου τε πάρος
[200]   ~τὰν πῦρ πνέουσαν ἐναίρει ~τρισώματον  ἀλκάν.   ~{πάνται τοι βλέφαρον διώκω. ~σκέψαι
[1200]   λεύσιμον ἄταν ~ἀποφεύγουσα, τεθρίππων ~ὠκιστᾶν  χαλᾶν   ἐπιβᾶς´ ~ἢ πρύμνας ἔπι ναῶν;
[100]   προπόλευμα δάφνας, ~ἃ τὰν Φοίβου  θυμέλαν   ~σαίρεις ὑπὸ ναοῖς, ~κάπων ἐξ
[1100]   φυτεύσας ~δεσποίναι· πρὸς δ´ Ἀφροδίταν  ~ἄλλαν   θέμενος χάριν ~νόθου παιδὸς ἔκυρσεν.
[700]   ἂν πόλις ἔχοι σκῆψιν ~ξενικὸν  ἐσβολάν   ~ἁλίσας πάρος ἀρχαγὸς ὢν
[100]   δ´ πόνος μοι ~θεοῖσιν  δούλαν   χέρ´ ἔχειν, ~οὐ θνατοῖς ἀλλ´
[200]   πόνους ~Δίωι παιδὶ συναντλεῖ; ~{καὶ  μὰν   τόνδ´ ἄθρησον ~πτεροῦντος ἔφεδρον ἵππου·
[450]   σὲ τὰν ὠδίνων λοχιᾶν ~ἀνειλείθυιαν,  ἐμὰν   ~Ἀθάναν, ἱκετεύω, ~Προμηθεῖ Τιτᾶνι λοχευθεῖσαν
[200]   ~γοργωπὸν πάλλουσαν ἴτυν ~{λεύσσω Παλλάδ´,  ἐμὰν   θεόν. ~{τί γάρ; κεραυνὸν ἀμφίπυρον
[700]   τύχας. ~ὄλοιτ´ ὄλοιτο πότνιαν ἐξαπαφὼν  ἐμάν,   ~καὶ θεοῖσιν μὴ τύχοι ~καλλίφλογα
[700]   Βάκχαις. ~μή τί ποτ´ εἰς  ἐμὰν   πόλιν ἵκοιθ´ παῖς, ~νέαν
[150]   Φοίβωι ~λατρεύων μὴ παυσαίμαν, ~ἢ  παυσαίμαν   ἀγαθᾶι μοίραι. ~ἔα ἔα· ~φοιτῶς´
[150]   οὕτως αἰεὶ Φοίβωι ~λατρεύων μὴ  παυσαίμαν,   ~ἢ παυσαίμαν ἀγαθᾶι μοίραι. ~ἔα
[200]   ~{οὐδ´ ἂν ἐκ σέθεν ἂν  πυθοίμαν   αὐδάν; ~(ΙΩΝ) τίνα τήνδε θέλεις;
[450]   δὲ κτεάνων μετρίων βιοτᾶς ~εὔπαιδος  ἐχοίμαν.   ~ὦ Πανὸς θακήματα καὶ ~παραυλίζουσα
[1000]   δ´ εὐσέβειαν εὐτυχοῦσι μὲν καλὸν  ~τιμᾶν·   ὅταν δὲ πολεμίους δρᾶσαι κακῶς
[1000]   καὶ τί δράσας; σὸν λέγειν,  τολμᾶν   δ´ ἐμόν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐν ταῖς
[900]   καὶ δάφνας ~ἔρνεα φοίνικα παρ´  ἁβροκόμαν,   ~ἔνθα λοχεύματα σέμν´ ἐλοχεύσατο ~Λατὼ
[450]   γὰρ ἔχει ~θνατοῖς εὐδαιμονίας ~ἀκίνητον  ἀφορμάν,   ~τέκνων οἷς ἂν καρποφόροι ~λάμπωσιν
[950]   ὃν κλύω πάλαι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ταύτης  Ἀθάναν   δέρος ἐπὶ στέρνοις ἔχειν. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[1500]   τὴν παρασπίζουσαν ἅρμασίν ποτε ~Νίκην  Ἀθάναν   Ζηνὶ γηγενεῖς ἔπι, ~οὐκ ἔστιν
[450]   τὰν ὠδίνων λοχιᾶν ~ἀνειλείθυιαν, ἐμὰν  ~Ἀθάναν,   ἱκετεύω, ~Προμηθεῖ Τιτᾶνι λοχευθεῖσαν ~κατ´
[1250]   ταυρόμορφον ὄμμα Κηφισοῦ πατρός, ~οἵαν  ἔχιδναν   τήνδ´ ἔφυσας πυρὸς ~δράκοντ´
[500]   μελέα βρέφος ~Φοίβωι πτανοῖς ἐξόρισεν  ~θοίναν   θηρσί τε φονίαν ~δαῖτα, πικρῶν
[1100]   Διὸς ἐκ ~παίδων ἀμνημοσύναν, ~οὐ  κοινὰν   τεκέων τύχαν ~οἴκοισι φυτεύσας ~δεσποίναι·
[550]   δωμάτων εὐπραξίαι· ~ὅμως δὲ καὶ  δέσποιναν   ἐς τέκν´ εὐτυχεῖν ~ἐβουλόμην ἂν
[1100]   ~κλεινήν, γυναῖκες, ποῦ κόρην Ἐρεχθέως  ~δέσποιναν   εὕρω; πανταχῆι γὰρ ἄστεως ~ζητῶν
[1200]   ἄνακτες ὥρισαν πετρορριφῆ ~θανεῖν ἐμὴν  δέσποιναν   οὐ ψήφωι μιᾶι, ~τὸν ἱερὸν
[1150]   ~ὅ φασι δοῦναι φάρμακον δραστήριον  ~δέσποιναν,   ὡς παῖς νέος ἐκλίποι
[1050]   ~τὰν χρυσοστέφανον κόραν ~καὶ ματέρα  σεμνάν·   ~ἵν´ ἐλπίζει βασιλεύσειν ~ἄλλων πόνον
[400]   οὐδέν γ´· ἀφίγμην δ´ ἐς  μέριμναν.   ἀλλά μοι ~λέξον, τί θέσπισμ´
[850]   ματρὸς ~βάλλω τὰν σὰν εἰς  εὐνάν,   ~ἵνα μ´ ἐν λέχεσιν μελέαν
[300]   δουλεύομεν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐδ´ ἦιξας εἰς  ἔρευναν   ἐξευρεῖν γονάς; ~(ΙΩΝ) ἔχω γὰρ
[1100]   γὰρ Διὸς ἐκ ~παίδων  ἀμνημοσύναν,   ~οὐ κοινὰν τεκέων τύχαν ~οἴκοισι
[650]   ~τάδε θεοῦ φήμα. ~πλέκει δόλον  τέχναν   θ´ παῖς ~ἄλλων τραφεὶς
[250]   θεᾶς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τοιγὰρ θανοῦσαι σκόπελον  ἥιμαξαν   πέτρας. ~(ΙΩΝ) εἶἑν· ~τί δαὶ
[500]   ~ὕμνων ὅτ´ ἀναλίοις ~συρίζεις,  Πάν,   ~τοῖσι σοῖς ἐν ἄντροις, ~ἵνα
[300]   τοισίδ´ κατὰ στέγας; ~(ΙΩΝ)  ἅπαν   θεοῦ μοι δῶμ´, ἵν´ ἂν
[850]   ~ὦ τᾶς ἑπταφθόγγου μέλπων ~κιθάρας  ἐνοπάν,   ἅτ´ ἀγραύλοις ~κεράεσσιν ἐν ἀψύχοις
[650]   ~ὥς μοι γένηται μητρόθεν παρρησία.  ~καθαρὰν   γὰρ ἤν τις ἐς πόλιν
[1400]   ~συνέκυρς´ ἀδόκητος ἡδονά; ~πόθεν ἐλάβομεν  χαράν;   ~(ΙΩΝ) ἐμοὶ γενέσθαι πάντα μᾶλλον
[950]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τί γάρ με χρὴ  δρᾶν;   ἀπορία τὸ δυστυχεῖν. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τὸν
[800]   δεῖ σε δὴ γυναικεῖόν τι  δρᾶν.   ~{ἢ γὰρ ξίφος λαβοῦσαν
[1400]   τοῦ πάλαι μιμήματα. ~(ΙΩΝ) τί  δρᾶν,   τί χρῆσθαι, φράζε μοι, χρυσώματι;
[700]   πέτρας ~ἔχουσαι σκόπελον οὐράνιόν θ´  ἕδραν,   ~ἵνα Βάκχιος ἀμφιπύρους ἀνέχων πεύκας
[100]   πρὸ δόμων λατρεύω, ~τιμῶν μαντεῖον  ἕδραν·   ~κλεινὸς δ´ πόνος μοι
[150]   φῶς. ~{ἰδού, τᾶιδ´ ἄθρησον· ~Λερναῖον  ὕδραν   ἐναίρει ~χρυσέαις ἅρπαις Διὸς
[50]   πυρὶ τῶιδ´ αἰθέρος ~ἐς νύχθ´  ἱεράν·   ~Παρνασιάδες δ´ ἄβατοι κορυφαὶ ~καταλαμπόμεναι
[100]   ~τὰν ἀέναον ~παγὰν ἐκπροϊεῖσαι, ~μυρσίνας  ἱερὰν   φόβαν· ~ἇι σαίρω δάπεδον θεοῦ
[700]   ἵκοιθ´ παῖς, ~νέαν δ´  ἁμέραν   ἀπολιπὼν θάνοι. ~στεγομένα γὰρ ἂν
[1500]   περιπτυχαῖς ~ἔνεστι πάντα τάδε καθ´  ἡμέραν   μαθεῖν; ~φίλον μὲν οὖν ς´
[1050]   ~λαιμῶν ἐξάψει βροχὸν ἀμφὶ  δειράν,   ~πάθεσι πάθεα δ´ ἐξανύτους´ ~εἰς
[1550]   εἰ μὴ καιρός ἐσθ´ ἡμᾶς  ὁρᾶν.   ~(ΑΘΗΝΑ) ~μὴ φεύγετ´· οὐ γὰρ
[550]   νῦν ὁρᾶις χρή ς´  ὁρᾶν.   ~(ΙΩΝ) Διὸς παιδὸς γενέσθαι
[500]   ~δοῦπον, ἐξιόντα τ´ ἤδη δεσπότην  ὁρᾶν   πάρα. ~(ΞΟΥΘΟΣ) τέκνον, χαῖρ´·
[1100]   θησαυρῶν πάρα ~κατεσκίαζε, θαύματ´ ἀνθρώποις  ὁρᾶν.   ~πρῶτον μὲν ὀρόφωι πτέρυγα περιβάλλει
[1100]   χρεών, ~ἥδιον ἂν θάνοιμεν, εἴθ´  ὁρᾶν   φάος. ~(ΘΕΡΑΠΩΝ) ἐπεὶ θεοῦ μαντεῖον
[1050]   ποταμῶν ~δίνας χορευόμεναι ~τὰν χρυσοστέφανον  κόραν   ~καὶ ματέρα σεμνάν· ~ἵν´ ἐλπίζει
[850]   θανεῖν τε ζῶν τε φέγγος  εἰσορᾶν.   ~ἓν γάρ τι τοῖς δούλοισιν
[550]   ὁρωμένων. ~ἐγὼ δὲ τὴν μὲν  συμφορὰν   ἀσπάζομαι, ~πατέρα ς´ ἀνευρών· ὧν
[650]   μή τιν´ ἔχηι δόλον. ~δειμαίνω  συμφοράν,   ~ἐφ´ ὅτι ποτὲ βάσεται. ~ἄτοπος
[850]   ἦι. ~(ΧΟΡΟΣ) κἀγώ, φίλη δέσποινα,  συμφορὰν   θέλω ~κοινουμένη τήνδ´ θανεῖν
[750]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) εἴφ´· ὡς ἔχεις γε  συμφοράν   τιν´ εἰς ἐμέ. ~(ΧΟΡΟΣ) εἰρήσεταί
[1300]   ταῦτα· λείπων ἱερὰ καὶ στείχων  πάτραν   ~(ΙΩΝ) τί δή με δρᾶσαι
[550]   ἀπαιολᾶι. ~(ΙΩΝ) Πυθίαν δ´ ἦλθες  πέτραν   πρίν; (ΞΟΥΘΟΣ) ἐς φανάς γε
[1450]   σαφῆ τάδε. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) παρ´ ἀηδόνιον  πέτραν   ~Φοίβωι (ΙΩΝ) τί Φοῖβον αὐδᾶις;
[1450]   (ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐν φόβωι, τέκνον, ~καταδεθεῖσα  σὰν   ἀπέβαλον ψυχάν. ~ἔκτεινά ς´ ἄκους´.
[850]   τὸν φρίκαι ματρὸς ~βάλλω τὰν  σὰν   εἰς εὐνάν, ~ἵνα μ´ ἐν
[1350]   αὐτὰ τὴν τεκοῦσαν ἐκπόνει. ~(ΙΩΝ)  πᾶσάν   γ´ ἐπελθὼν Ἀσιάδ´ Εὐρώπης θ´
[1200]   δὲ ζητεῖ πόλις ~τὴν ἀθλίως  σπεύσασαν   ἀθλίαν ὁδόν· ~παίδων γὰρ ἐλθοῦς´
[250]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) πληγαὶ τριαίνης ποντίου σφ´  ἀπώλεσαν.   ~(ΙΩΝ) Μακραὶ δὲ χῶρός ἐστ´
[150]   ἐν ταῖς ζαθέαις Ἀθάναις ~εὐκίονες  ἦσαν   αὐλαὶ ~θεῶν μόνον οὐδ´ ἀγυιάτιδες
[950]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) οἶδ´, ἣν Φλέγραι Γίγαντες  ἔστησαν   θεοῖς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐνταῦθα Γοργόν´ ἔτεκε
[200]   θεᾶσθ´, ὅτι καὶ θέμις, ὄμμασι.  ~{μεθεῖσαν   δεσπόται ~με θεοῦ γύαλα τάδ´
[1200]   κτείνουσαν ἔν τ´ ἀνακτόροις ~φόνον  τιθεῖσαν.   πᾶσα δὲ ζητεῖ πόλις ~τὴν
[450]   ἐμὰν ~Ἀθάναν, ἱκετεύω, ~Προμηθεῖ Τιτᾶνι  λοχευθεῖσαν   ~κατ´ ἀκροτάτας ~κορυφᾶς Διός,
[1150]   βορᾶς ~ψυχὴν ἐπλήρουν. ὡς δ´  ἀνεῖσαν   ἡδονὴν ~παρελθὼν πρέσβυς ἐς μέσον
[1150]   δόμοις ~ἄτρεστα ναίους´) ὡς δ´  ἀπέσπεισαν   μέθυ ~ἐς αὐτὸ χείλη πώματος
[1200]   φαρμάκοισι θνήισκομεν. ~Δελφῶν δ´ ἄνακτες  ὥρισαν   πετρορριφῆ ~θανεῖν ἐμὴν δέσποιναν οὐ
[1200]   δὲ καταφθοραὶ δεσποίναι. ~τίνα φυγὰν  πτερόεσσαν   ~χθονὸς ὑπὸ σκοτίους μυχοὺς
[650]   ἐμὴν οὐ βούλομαι ~λυπεῖν ἄτεκνον  οὖσαν   αὐτὸς εὐτυχῶν. ~χρόνωι δὲ καιρὸν
[250]   πῶς ξένος ς´ ὢν ἔσχεν  οὖσαν   ἐγγενῆ; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Εὔβοι´ Ἀθήναις ἔστι
[1550]   ~ἀλλ´ ἔν τ´ Ἀθήναις κἀνθάδ´  οὖσαν   εὐμενῆ. ~ἐπώνυμος δὲ σῆς ἀφικόμην
[800]   τι δρᾶν. ~{ἢ γὰρ ξίφος  λαβοῦσαν   δόλωι τινὶ ~ἢ φαρμάκοισι
[200]   ~πτεροῦντος ἔφεδρον ἵππου· ~τὰν πῦρ  πνέουσαν   ἐναίρει ~τρισώματον ἀλκάν. ~{πάνται τοι
[0]   Ἐρεχθέως Φοῖβος ἔζευξεν γάμοις ~βίαι  Κρέουσαν,   ἔνθα προσβόρρους πέτρας ~Παλλάδος ὑπ´
[1500]   ἐκ θεοῦ. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) μὰ τὴν  παρασπίζουσαν   ἅρμασίν ποτε ~Νίκην Ἀθάναν Ζηνὶ
[1350]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) λαβών νυν αὐτὰ τὴν  τεκοῦσαν   ἐκπόνει. ~(ΙΩΝ) πᾶσάν γ´ ἐπελθὼν
[300]   εἶ τίς; ὥς σου τὴν  τεκοῦσαν   ὤλβισα. ~(ΙΩΝ) τοῦ θεοῦ καλοῦμαι
[600]   σὴν ἄλοχον οἰκτίρω, πάτερ, ~ἄπαιδα  γηράσκουσαν·   οὐ γὰρ ἀξία ~πατέρων ἀπ´
[200]   ~{λεύσσεις οὖν ἐπ´ Ἐγκελάδωι ~γοργωπὸν  πάλλουσαν   ἴτυν ~{λεύσσω Παλλάδ´, ἐμὰν θεόν.
[1050]   ἀλάτας. ~ὁρᾶθ´, ὅσοι δυσκελάδοισιν ~κατὰ  μοῦσαν   ἰόντες ἀείδεθ´ ὕμνοις ~ἁμέτερα λέχεα
[850]   ἀγραύλοις ~κεράεσσιν ἐν ἀψύχοις ἀχεῖ  ~μουσᾶν   ὕμνους εὐαχήτους, ~σοὶ μομφάν,
[1200]   ψήφωι μιᾶι, ~τὸν ἱερὸν ὡς  κτείνουσαν   ἔν τ´ ἀνακτόροις ~φόνον τιθεῖσαν.
[350]   οὐ δίκαιος εἶ ~ἐς τὴν  ἀποῦσαν,   ἧς πάρεισιν οἱ λόγοι· ~ὅς
[950]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ποῖόν τι μορφῆς σχῆμ´  ἔχουσαν   ἀγρίας; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) θώρακ´ ἐχίδνης περιβόλοις
[1100]   σταθμήσας μῆκος εἰς εὐγωνίαν, ~μέτρημ´  ἔχουσαν   τοὐν μέσωι γε μυρίων ~ποδῶν
[850]   κοίτας ~κραυγὰν μᾶτέρ μ´  αὐδῶσαν   ~θεὸς ὁμευνέτας ~ἆγες ἀναιδείαι ~Κύπριδι
[1100]   μακρὸν χρόνον ~μείνω, παροῦσι δαῖτες  ἔστωσαν   φίλοις. ~λαβὼν δὲ μόσχους ὤιχεθ´·
[100]   ἀθανάτων, ~ἵνα δρόσοι τέγγους´ ἱεραί,  ~τὰν   ἀέναον ~παγὰν ἐκπροϊεῖσαι, ~μυρσίνας ἱερὰν
[900]   ἐν λέχεσιν μελέαν μελέοις ~ἐζεύξω  τὰν   δύστανον. ~οἴμοι μοι· καὶ νῦν
[200]   τόνδ´ ἄθρησον ~πτεροῦντος ἔφεδρον ἵππου·  ~τὰν   πῦρ πνέουσαν ἐναίρει ~τρισώματον ἀλκάν.
[850]   ~κοῦρον, τὸν φρίκαι ματρὸς ~βάλλω  τὰν   σὰν εἰς εὐνάν, ~ἵνα μ´
[100]   ~καλλίστας προπόλευμα δάφνας, ~ἃ  τὰν   Φοίβου θυμέλαν ~σαίρεις ὑπὸ ναοῖς,
[1050]   ~ἀεναῶν τε ποταμῶν ~δίνας χορευόμεναι  ~τὰν   χρυσοστέφανον κόραν ~καὶ ματέρα σεμνάν·
[450]   τοὺς διδάσκοντας τάδε. ~(ΧΟΡΟΣ) σὲ  τὰν   ὠδίνων λοχιᾶν ~ἀνειλείθυιαν, ἐμὰν ~Ἀθάναν,
[600]   αἰνουμένης ~τὸ μὲν πρόσωπον ἡδύ,  τἀν   δόμοισι δὲ ~λυπηρά· τίς γὰρ
[1200]   σκοτίους μυχοὺς πορευθῶ, ~θανάτου λεύσιμον  ἄταν   ~ἀποφεύγουσα, τεθρίππων ~ὠκιστᾶν χαλᾶν ἐπιβᾶς´
[1050]   ἥκων ~πόλεως ἀνάσσοι ~πλὴν τῶν  εὐγενετᾶν   Ἐρεχθειδᾶν. ~εἰ δ´ ἀτελὴς θάνατος
[850]   αὐγὰν αὐδάσω. ~ἦλθές μοι χρυσῶι  χαίταν   ~μαρμαίρων, εὖτ´ ἐς κόλπους ~κρόκεα
[1100]   ~οἴκοισι φυτεύσας ~δεσποίναι· πρὸς δ´  Ἀφροδίταν   ~ἄλλαν θέμενος χάριν ~νόθου παιδὸς
[1000]   εὐσέβειαν εὐτυχοῦσι μὲν καλὸν ~τιμᾶν·  ὅταν   δὲ πολεμίους δρᾶσαι κακῶς ~θέληι
[700]   χθονός. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) καὶ τοῦτο τυφλόν,  ὅταν   ἐγὼ βλέπω βραχύ. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ὀρθῶς
[650]   πενθίμους ~ἀλαλαγὰς στεναγμάτων τ´ ἐσβολάς,  ~ὅταν   ἐμὰ τύραννος εὐπαιδίαν ~πόσιν ἔχοντ´
[1000]   ἡμῖν βουθυτεῖ λάθραι πόσις, ~δείπνων  ὅταν   λήγωσι καὶ σπονδὰς θεοῖς ~μέλλωσι
[600]   οὐχ ὑπ´ αὐτῆς εἰκότως μισήσομαι,  ~ὅταν   παραστῶ σοὶ μὲν ἐγγύθεν ποδός,
[1000]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐν ταῖς Ἀθήναις, δῶμ´  ὅταν   τοὐμὸν μόληι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) οὐκ εὖ
[1200]   ~θανάτου λεύσιμον ἄταν ~ἀποφεύγουσα, τεθρίππων  ~ὠκιστᾶν   χαλᾶν ἐπιβᾶς´ ~ἢ πρύμνας ἔπι
[900]   ~ὠή, τὸν Λατοῦς αὐδῶ, ~ὅστ´  ὀμφὰν   κληροῖς ~πρὸς χρυσέους θάκους ~καὶ
[850]   ἀχεῖ ~μουσᾶν ὕμνους εὐαχήτους, ~σοὶ  μομφάν,   Λατοῦς παῖ, ~πρὸς τάνδ´
[1100]   ~παίδων ἀμνημοσύναν, ~οὐ κοινὰν τεκέων  τύχαν   ~οἴκοισι φυτεύσας ~δεσποίναι· πρὸς δ´
[1450]   φόβωι, τέκνον, ~καταδεθεῖσα σὰν ἀπέβαλον  ψυχάν.   ~ἔκτεινά ς´ ἄκους´. (ΙΩΝ) ἐξ
[1350]   χρόνον γὰρ ὅν μ´ ἐχρῆν  ἐν   ἀγκάλαις ~μητρὸς τρυφῆσαι καί τι
[1100]   τοιαίδ´ ὑφαί· ~Οὐρανὸς ἀθροίζων ἄστρ´  ἐν   αἰθέρος κύκλωι· ~ἵππους μὲν ἤλαυν´
[0]   ~Κρέουσα, κἀκτίθησιν ὡς θανούμενον ~κοίλης  ἐν   ἀντίπηγος εὐτρόχωι κύκλωι, ~προγόνων νόμον
[500]   ~συρίζεις, Πάν, ~τοῖσι σοῖς  ἐν   ἄντροις, ~ἵνα τεκοῦσά τις ~παρθένος
[950]   λανθάνειν μόνον. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) καὶ πῶς  ἐν   ἄντρωι παῖδα σὸν λιπεῖν ἔτλης;
[600]   σπεύδουσιν ἐς τὰ πράγματα, ~γέλωτ´  ἐν   αὐτοῖς μωρίαν τε λήψομαι ~οὐχ
[850]   ~κιθάρας ἐνοπάν, ἅτ´ ἀγραύλοις ~κεράεσσιν  ἐν   ἀψύχοις ἀχεῖ ~μουσᾶν ὕμνους εὐαχήτους,
[250]   νιν. ~(ΙΩΝ) δίδωσι δ´, ὥσπερ  ἐν   γραφῆι νομίζεται ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Κέκροπός γε
[1150]   ἐν μέσωι συσσιτίωι ~κρατῆρας ἔστης´.  ἐν   δ´ ἄκροισι βὰς ποσὶν ~κῆρυξ
[50]   θεοῦ ~ταμίαν τε πάντων πιστόν,  ἐν   δ´ ἀνακτόροις ~θεοῦ καταζῆι δεῦρ´
[200]   ~{τί γάρ; κεραυνὸν ἀμφίπυρον ~ὄβριμον  ἐν   Διὸς ~ἑκηβόλοισι χερσίν; ~{ὁρῶ· τὸν
[1150]   δόμους ~κῶμος πελειῶν (Λοξίου γὰρ  ἐν   δόμοις ~ἄτρεστα ναίους´) ὡς δ´
[500]   κατ´ οἶκον ἱστορῶν ἀπαιδίαν; ~(ΧΟΡΟΣ)  ἐν   δόμοις ἔστ´, ξέν´· οὔπω
[950]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐκ ἤρκες´· Ἅιδου δ´  ἐν   δόμοις παιδεύεται. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τίς γάρ
[1300]   πάλαι; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) θεὸς ἐβούλετ´  ἐν   δόμοις ς´ ἔχειν λάτριν. ~(ΙΩΝ)
[600]   χαλῶντα τοῖς κακίοσιν. ~θεῶν δ´  ἐν   εὐχαῖς λόγοισιν βροτῶν
[400]   ~κοινὸν πρὸ ναοῦ· βούλομαι δ´  ἐν   ἡμέραι ~τῆιδ´ (αἰσία γάρ) θεοῦ
[450]   ~τέκνων οἷς ἂν καρποφόροι ~λάμπωσιν  ἐν   θαλάμοις ~πατρίοισι νεάνιδες ἧβαι, ~διαδέκτορα
[800]   ~Δελφῶν δίδωσιν ἐκτρέφειν. δ´  ἐν   θεοῦ ~δόμοισιν ἄφετος, ὡς λάθοι,
[1350]   μαστὸν οὐκ ἐπέσχεν· ἀλλ´ ἀνώνυμος  ~ἐν   θεοῦ μελάθροις εἶχον οἰκέτην βίον.
[1150]   οἰκετῶν ἐφθέγξατο. ~ὁ δ´, ὡς  ἐν   ἱερῶι μάντεσίν τ´ ἐσθλοῖς τραφείς,
[600]   ξένοι, ~ὥσθ´ ἡδὺς αἰεὶ καινὸς  ἐν   καινοῖσιν ἦ. ~ὃ δ´ εὐκτὸν
[450]   ἐπὶ τέκνοις. ~ἄλκαρ τε γὰρ  ἐν   κακοῖς ~σύν τ´ εὐτυχίαις φίλον
[1450]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) δεκάτωι δέ σε μηνὸς  ἐν   ~κύκλωι κρύφιον ὠδῖν´ ἔτεκον Φοίβωι.
[900]   σὰν εἰς εὐνάν, ~ἵνα μ´  ἐν   λέχεσιν μελέαν μελέοις ~ἐζεύξω τὰν
[1400]   ταύτηι λάβηις. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Γοργὼν μὲν  ἐν   μέσοισιν ἠτρίοις πέπλων. ~(ΙΩΝ)
[1250]   ἐστὶ Φοίβωι σοί τε κοινὸν  ἐν   μέσωι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἱερὸν τὸ σῶμα
[1150]   Ἀθηναίων τινὸς ~ἀνάθημα, χρυσέους τ´  ἐν   μέσωι συσσιτίωι ~κρατῆρας ἔστης´. ἐν
[1350]   τ´ ἄπεστι πλεγμάτων· δ´  ἐν   μέσωι ~χρόνος πολὺς δὴ τοῖσδε
[0]   ὡς δ´ ἦλθεν χρόνος, ~τεκοῦς´  ἐν   οἴκοις παῖδ´ ἀπήνεγκεν βρέφος ~ἐς
[950]   δὴ σύ γε; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἡμεῖς,  ἐν   ὄρφνηι σπαργανώσαντες πέπλοις. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) οὐδὲ
[1000]   καὶ σπονδὰς θεοῖς ~μέλλωσι λείβειν,  ἐν   πέπλοις ἔχων τόδε ~κάθες βαλὼν
[600]   μωρίαν τε λήψομαι ~οὐχ ἡσυχάζων  ἐν   πόλει ψόγου πλέαι. ~τῶν δ´
[1350]   πάροιθεν ἦσθά μοι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐκ  ἐν   σιωπῆι τἀμά· μή με νουθέτει.
[950]   ποῦ γενήσεται τόδε; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἱεραῖσιν  ἐν   σκηναῖσιν οὗ θοινᾶι φίλους. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1550]   δ´ ἔτικτες τόνδε παῖδα κἀπέθου  ~ἐν   σπαργάνοισιν, ἁρπάσαντ´ ἐς ἀγκάλας ~Ἑρμῆν
[1300]   τίς ἡδονή σοι θεοῦ θανεῖν  ἐν   στέμμασιν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) λυπήσομέν τιν´ ὧν
[1300]   ἐμαῖς; ~(ΙΩΝ) ὁρῶ παλαιὰν ἀντίπηγ´  ἐν   στέμμασιν. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἐν τῆιδέ ς´
[350]   ἔτι. ~(ΙΩΝ) ἦν δὲ σταλαγμὸς  ἐν   στίβωι τις αἵματος; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὔ
[1250]   ~μολεῖν Ἀθηνῶν χὐπὸ μητρυιὰν πεσεῖν.  ~ἐν   συμμάχοις γὰρ ἀνεμετρησάμην φρένας ~τὰς
[1550]   ~ἔμελλε δ´ αὐτὰ διασιωπήσας ἄναξ  ~ἐν   ταῖς Ἀθήναις γνωριεῖν ταύτην τε
[1000]   λέγειν, τολμᾶν δ´ ἐμόν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  ἐν   ταῖς Ἀθήναις, δῶμ´ ὅταν τοὐμὸν
[150]   ~τοὺς βόσκοντας θεραπεύων. ~{ΧΟΡΟΣ} ~οὐκ  ἐν   ταῖς ζαθέαις Ἀθάναις ~εὐκίονες ἦσαν
[950]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τὰ θνητὰ τοιαῦτ´· οὐδὲν  ἐν   ταὐτῶι μένει. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) μή νυν
[200]   τοι βλέφαρον διώκω. ~σκέψαι κλόνον  ἐν   τείχεσσι ~λαΐνοισι Γιγάντων. ~{ὧδε δερκόμεσθ´,
[1300]   παλαιὰν ἀντίπηγ´ ἐν στέμμασιν. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  ἐν   τῆιδέ ς´ ἔλαβον νεόγονον βρέφος
[350]   ἔστιν ὅστις σοι προφητεύσει τάδε.  ~ἐν   τοῖς γὰρ αὑτοῦ δώμασιν κακὸς
[600]   ἔλεξας, εἴπερ οὓς ἐγὼ φιλῶ  ~ἐν   τοῖσι σοῖσιν εὐτυχήσουσιν φίλοις. ~(ΞΟΥΘΟΣ)
[1000]   τὸν δ´ ἀκεσφόρον νόσων. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  ἐν   τῶι καθάψας´ ἀμφὶ παιδὶ σώματος;
[1100]   ~(ΘΕΡΑΠΩΝ) ἔγνως· μεθέξεις δ´ οὐκ  ἐν   ὑστάτοις κακοῦ. ~(ΧΟΡΟΣ) ὤφθη δὲ
[700]   ὢν τόθ´ ἡνίκ´ ἦν ἔτ´  ἐν   φάει, ~ἔπαιρε σαυτὸν πρὸς θεοῦ
[1050]   ἑτέρους ~ἄρχοντας ἀλλοδαποὺς ~ζῶσά ποτ´  ἐν   φαενναῖς ~ἀνέχοιτ´ ἂν αὐγαῖς ~ἁ
[1500]   καὶ παθεῖν ἀνάξια. ~φεῦ· ~ἆρ´  ἐν   φαενναῖς ἡλίου περιπτυχαῖς ~ἔνεστι πάντα
[1450]   δεινὰ τλᾶσα, μῆτερ. (ΚΡΕΟΥΣΑ)  ἐν   φόβωι, τέκνον, ~καταδεθεῖσα σὰν ἀπέβαλον
[1150]   ἐκλίποι φάος. ~κοὐδεὶς τάδ´ ἤιδειν.  ἐν   χεροῖν ἔχοντι δὲ ~σπονδὰς μετ´
[1400]   ἡλίου ~(συγγνώσεται γὰρ θεός)  ἐν   χεροῖν ς´ ἔχω, ~ἄελπτον εὕρημ´,
[1400]   ἀλλ´, φίλη μοι μῆτερ,  ἐν   χεροῖν σέθεν ~ὁ κατθανών τε
[600]   τερπνόν· οὐ φιλῶ ψόγους κλύειν  ~ἐν   χερσὶ σώιζων ὄλβον οὐδ´ ἔχειν
[0]   ἐκεῖ ~νόμος τις ἔστιν ὄφεσιν  ἐν   χρυσηλάτοις ~τρέφειν τέκν´. ἀλλ´ ἣν
[650]   τορῶς ἐς οὖς γεγωνήσομεν ~πόσιν  ἐν   ὧι τὰ πάντ´ ἔχους´ ἐλπίδων
[1550]   γὰρ πολεμίαν με φεύγετε ~ἀλλ´  ἔν   τ´ Ἀθήναις κἀνθάδ´ οὖσαν εὐμενῆ.
[1200]   μιᾶι, ~τὸν ἱερὸν ὡς κτείνουσαν  ἔν   τ´ ἀνακτόροις ~φόνον τιθεῖσαν. πᾶσα
[550]   γε Βακχίου. ~(ΙΩΝ) προξένων δ´  ἔν   του κατέσχες; (ΞΟΥΘΟΣ) ὅς με
[300]   ὕπο; ~(ΙΩΝ) οὐκ οἶδα πλὴν  ἕν·   Λοξίου κεκλήμεθα. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἡμεῖς ς´
[850]   τε ζῶν τε φέγγος εἰσορᾶν.  ~ἓν   γάρ τι τοῖς δούλοισιν αἰσχύνην
[400]   ἠξίωσε τοῦ θεοῦ προλαμβάνειν ~μαντεύμαθ´·  ἓν   δ´ οὖν εἶπεν· οὐκ ἄπαιδά
[1000]   ὢν τῶν Γοργόνος. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἐς  ἓν   δὲ κραθέντ´ αὐτὸν χωρὶς
[800]   βίου. ~δυοῖν γὰρ ἐχθροῖν εἰς  ἓν   ἐλθόντοιν στέγος ~ἢ θάτερον δεῖ
[300]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) κείνου τε Φοίβου θ´  ἓν   θέλων μαθεῖν ἔπος. ~(ΙΩΝ) καρποῦ
[1550]   τ´, ἐμῆς τ´ ἀπ´ αἰγίδος  ~ἓν   φῦλον ἕξους´ Αἰγικορῆς. οἱ τῶνδε
[1500]   παῖ. ~(ΧΟΡΟΣ) μηδεὶς δοκείτω  μηδὲν   ἀνθρώπων ποτὲ ~ἄελπτον εἶναι πρὸς
[550]   τοῦτ´ ἔχων τοὔνειδος ἀσθενὴς μένων  ~μηδὲν   καὶ οὐδὲν ὢν κεκλήσομαι. ~ἢν
[1350]   οἴσω θεῶι ~ἀνάθημ´, ἵν´ εὕρω  μηδὲν   ὧν οὐ βούλομαι. ~εἰ γάρ
[300]   ´στιν; εἰσορᾶι φάος; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐκ  οἶδεν   οὐδείς· ταῦτα καὶ μαντεύομαι. ~(ΙΩΝ)
[400]   τί μοι ~μέλει; προσήκει γ´  οὐδέν.   ἀλλὰ χρυσέαις ~πρόχοισιν ἐλθὼν εἰς
[300]   αἰδούμεθα. ~(ΙΩΝ) οὔ τἄρα πράξεις  οὐδέν·   ἀργὸς θεός. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Φοίβωι
[400]   ἐλθών ς´ ἐξέπληξ´ ὀρρωδίαι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  οὐδέν   γ´· ἀφίγμην δ´ ἐς μέριμναν.
[950]   εἰσορῶν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τὰ θνητὰ τοιαῦτ´·  οὐδὲν   ἐν ταὐτῶι μένει. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) μή
[950]   τέθνηκ´; Ἀπόλλων δ´ κακὸς  οὐδὲν   ἤρκεσεν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐκ ἤρκες´· Ἅιδου
[850]   δ´ ἄλλα πάντα τῶν ἐλευθέρων  ~οὐδὲν   κακίων δοῦλος, ὅστις ἐσθλὸς ἦι.
[250]   χρῆμ´ ἀνερμήνευτα δυσθυμῆι, γύναι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  οὐδέν·   μεθῆκα τόξα· τἀπὶ τῶιδε δὲ
[1500]   μῆτερ, ηὕρομεν, ~καὶ τὸ γένος  οὐδὲν   μεμπτόν, ὡς ἡμῖν, τόδε· ~τὰ
[250]   τοῦ θεοῦ τὰ φίλτατα; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  οὐδέν·   ξύνοιδ´ ἄντροισιν αἰσχύνην τινά. ~(ΙΩΝ)
[300]   ἔχοντ´ εὐνήματα. ~(ΙΩΝ) οὐδ´ ἔτεκες  οὐδὲν   πώποτ´ ἀλλ´ ἄτεκνος εἶ; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[150]   οὐκ ἄλλαι φοινικοφαῆ ~πόδα κινήσεις;  ~οὐδέν   ς´ φόρμιγξ Φοίβου
[300]   ἐξευρεῖν γονάς; ~(ΙΩΝ) ἔχω γὰρ  οὐδέν,   γύναι, τεκμήριον. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τάλαινά
[550]   τοὔνειδος ἀσθενὴς μένων ~μηδὲν καὶ  οὐδὲν   ὢν κεκλήσομαι. ~ἢν δ´ ἐς
[200]   ξέναι. ~{οὐδ´ ἂν ἐκ  σέθεν   ἂν πυθοίμαν αὐδάν; ~(ΙΩΝ) τίνα
[550]   τ´, παῖ, μητέρ´ εὑρήσεις  σέθεν   ~ἐγώ θ´ ὁποίας μοι γυναικὸς
[950]   τόλμης, δὲ θεὸς μᾶλλον  σέθεν.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) εἰ παῖδά γ´ εἶδες
[1400]   φίλη μοι μῆτερ, ἐν χεροῖν  σέθεν   ~ὁ κατθανών τε κοὐ θανὼν
[1450]   ὁρίζηι. ~νῦν δὲ γενειάσιν πάρα  σέθεν   πνέω ~μακαριωτάτας τυχοῦς´ ἡδονᾶς. ~(ΙΩΝ)
[650]   παῖς ὅδ´ ἀμφὶ ναοὺς  σέθεν   ~τρόφιμος ἐξέβα; γυναικῶν τίνος; ~οὐ
[250]   ~(ΙΩΝ) καί σφ´ Ἀθάνα  γῆθεν   ἐξανείλετο; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐς παρθένους γε
[800]   ἀνὰ χρόνον πεπλασμένον ~Ἴων, ἰόντι  δῆθεν   ὅτι συνήντετο. ~(ΧΟΡΟΣ) οἴμοι, κακούργους
[650]   δ´ Ἀθηναίων χθονὸς ~ἄξω θεατὴν  δῆθεν,   οὐχ ὡς ὄντ´ ἐμόν. ~καὶ
[50]   τύχην ~ἐς τοῦτ´ ἐλαύνει, κοὐ  λέληθεν,   ὡς δοκεῖ· ~δώσει γὰρ εἰσελθόντι
[900]   γὰρ ἄρτι κῦμ´ ὑπεξαντλῶν φρενί,  ~πρύμνηθεν   αἴρει μ´ ἄλλο σῶν λόγων
[1500]   ~δεινὰ δὲ καὶ τάδ´· ἑλισσόμεσθ´  ἐκεῖθεν   ~ἐνθάδε δυστυχίαισιν εὐτυχίαις τε πάλιν,
[1500]   ~μεθίσταται δὲ πνεύματα. ~μενέτω· τὰ  πάροιθεν   ἅλις κακά· νῦν ~δὲ γένοιτό
[1350]   ~(ΙΩΝ) σίγα σύ· πῆμα καὶ  πάροιθεν   ἦσθά μοι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐκ ἐν
[1600]   μοι καὶ θεοῦ χρηστήρια, ~δυσμενῆ  πάροιθεν   ὄντα. νῦν δὲ καὶ ῥόπτρων
[0]   ~γαστρὸς διήνεγκ´ ὄγκον. ὡς δ´  ἦλθεν   χρόνος, ~τεκοῦς´ ἐν οἴκοις παῖδ´
[1150]   τ´ ἐκσπένδειν λέγει. ~σιγὴ δ´  ὑπῆλθεν·   ἐκ δ´ ἐπίμπλαμεν δρόσου ~κρατῆρας
[950]   σοὶ δ´ ἐς τί δόξ´  ἐσῆλθεν   ἐκβαλεῖν τέκνον; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ὡς τὸν
[1500]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἄκουε δή νυν ἅμ´  ἐσῆλθεν,   τέκνον· ~εὐεργετῶν σε Λοξίας
[50]   δαφνώδη γύαλα βήσομαι τάδε, ~τὸ  κρανθὲν   ὡς ἂν ἐκμάθω παιδὸς πέρι.
[1550]   γίγνεται κοινὸν γένος, ~Δῶρος μέν,  ἔνθεν   Δωρὶς ὑμνηθήσεται ~πόλις κατ´ αἶαν
[300]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὔ φησιν αὐτή· καὶ  πέπονθεν   ἄθλια. ~(ΙΩΝ) τί χρῆμα δράσας´,
[0]   δράκοντε, παρθένοις Ἀγλαυρίσιν ~δίδωσι σώιζειν·  ὅθεν   Ἐρεχθείδαις ἐκεῖ ~νόμος τις ἔστιν
[1250]   πλόκους ~κόμης καταξήνωσι Παρνασοῦ πλάκες,  ~ὅθεν   πετραῖον ἅλμα δισκηθήσεται. ~ἐσθλοῦ δ´
[1350]   ὡς τεκοῦς´ ἀσπάζομαι. ~{ἄρξαι δ´  ὅθεν   σὴν μητέρα ζητεῖν σε χρή·
[500]   λόγων φάτιν ~ἄιον εὐτυχίας μετέχειν  θεόθεν   τέκνα θνατοῖς. ~(ΙΩΝ) πρόσπολοι γυναῖκες,
[1450]   ἀνελέγχομαι. ~(ΙΩΝ) πῶς εἶπας; (ΚΡΕΟΥΣΑ)  ἄλλοθεν   γέγονας, ἄλλοθεν. ~(ΙΩΝ) ὤμοι· νόθον
[1450]   πῶς εἶπας; (ΚΡΕΟΥΣΑ) ἄλλοθεν γέγονας,  ἄλλοθεν.   ~(ΙΩΝ) ὤμοι· νόθον με παρθένευμ´
[250]   ἔτι. ~(ΙΩΝ) τίς δ´ εἶ;  πόθεν   γῆς ἦλθες; ἐκ ποίας πάτρας
[1450]   ~ἀπέβαλον πρόσω. ~ἰὼ ἰὼ γύναι,  πόθεν   ἔλαβες ἐμὸν ~βρέφος ἐς ἀγκάλας;
[1400]   πόθεν μοι ~συνέκυρς´ ἀδόκητος ἡδονά;  ~πόθεν   ἐλάβομεν χαράν; ~(ΙΩΝ) ἐμοὶ γενέσθαι
[1450]   ~(ΙΩΝ) αἰαῖ· πέφυκα δυσγενής, μῆτερ;  πόθεν;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἴστω Γοργοφόνα (ΙΩΝ) τί
[1400]   ἀμπτυχαί, ~τίν´ αὐδὰν ἀύσω βοάσω;  πόθεν   μοι ~συνέκυρς´ ἀδόκητος ἡδονά; ~πόθεν
[650]   παῖ πρόμαντι Λατοῦς, ἔχρησας ~ὑμνωιδίαν;  ~πόθεν   παῖς ὅδ´ ἀμφὶ ναοὺς
[500]   ἄλλωι ~τέκνον. ~(ΙΩΝ) τύχη  πόθεν   ποθ´ ἥκει; (ΞΟΥΘΟΣ) δύο μίαν
[1300]   σὺ δ´ ἐκ κελευσμῶν  πόθεν   σώιζεις τάδε; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἐνθύμιόν μοι
[650]   εἴη γυνή, ~ὥς μοι γένηται  μητρόθεν   παρρησία. ~καθαρὰν γὰρ ἤν τις
[600]   κοινουμένη ~τῆς συμφορᾶς σοι  πρόσθεν   ἀπολαχοῦσα νῦν ~αὐτὴ καθ´ αὑτὴν
[400]   ~ἔλθοιμεν, τε νῶιν συμβόλαια  πρόσθεν   ἦν ~ἐς παῖδα τὸν σὸν
[550]   φαίνεται τῶν πραγμάτων ~πρόσωθεν ὄντων  ἐγγύθεν   θ´ ὁρωμένων. ~ἐγὼ δὲ τὴν
[600]   μισήσομαι, ~ὅταν παραστῶ σοὶ μὲν  ἐγγύθεν   ποδός, ~ἡ δ´ οὖς´ ἄτεκνος
[1550]   εὐγενέστατον. ~ἐπεὶ δ´ ἀνεώιχθη πρᾶγμα  μηνυθὲν   τόδε, ~θανεῖν σε δείσας μητρὸς
[550]   ταὐτὸν εἶδος φαίνεται τῶν πραγμάτων  ~πρόσωθεν   ὄντων ἐγγύθεν θ´ ὁρωμένων. ~ἐγὼ
[450]   πλούτου τε πάρος ~βασιλικῶν τ´  εἶεν   θαλάμων ~τροφαὶ κήδειοι κεδνῶν γε
[250]   θανοῦσαι σκόπελον ἥιμαξαν πέτρας. ~(ΙΩΝ)  εἶἑν·   ~τί δαὶ τόδ´; ἆρ´ ἀληθὲς
[500]   μῦθος ἄν σοι τἀμὰ  σημήνειεν   ἄν. ~(ΙΩΝ) καὶ τί μοι
[350]   ~Φοῖβος δικαίως τὸν θεμιστεύοντά σοι  ~δράσειεν   ἄν τι πῆμ´. ἀπαλλάσσου, γύναι·
[750]   ἔσθ´ παῖς. ~(ΧΟΡΟΣ) ὅτωι  ξυναντήσειεν   ἐκ θεοῦ συθεὶς ~πρώτωι πόσις
[1100]   παιδός, οὓς Ἡρακλέης ~Ἀμαζόνων σκυλεύματ´  ἤνεγκεν   θεῶι. ~ἐνῆν δ´ ὑφανταὶ γράμμασιν
[0]   χρόνος, ~τεκοῦς´ ἐν οἴκοις παῖδ´  ἀπήνεγκεν   βρέφος ~ἐς ταὐτὸν ἄντρον οὗπερ
[800]   ἐψεύσατο ~πάλαι τρέφων τὸν παῖδα,  κἄπλεκεν   πλοκὰς ~τοιάσδ´· ἁλοὺς μὲν ἀνέφερ´
[300]   ὡς μὴ εἰδόθ´ ἥτις μ´  ἔτεκεν   ἐξ ὅτου τ´ ἔφυν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[300]   συνεζύγη; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τὸν παῖδ´ ὃν  ἔτεκεν   ἐξέθηκε δωμάτων. ~(ΙΩΝ) δ´
[650]   ~εἰ μὴ γὰρ ἥτις μ´  ἔτεκεν   εὑρήσω, πάτερ, ~ἀβίωτον ἡμῖν. εἰ
[1300]   τοὺς νόμους ὡς οὐ καλῶς  ~ἔθηκεν   θεὸς οὐδ´ ἀπὸ γνώμης
[950]   παιδεύεται. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τίς γάρ νιν  ἐξέθηκεν;   οὐ γὰρ δὴ σύ γε;
[950]   σὺ μηκέτ´ ἦις ἄπαις; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  τέθνηκεν,   γεραιέ, θηρσὶν ἐκτεθείς. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[0]   διορίσαι πρόθυμος ἦν· ~οἴκτωι δ´  ἀφῆκεν   ὠμότητα, καὶ θεὸς ~συνεργὸς ἦν
[200]   ~τὸ σχῆμ´ ἰδών τις εἰ  πέφυκεν   εὐγενής. ~ἔα· ~ἀλλ´ ἐξέπληξάς μ´,
[750]   μέν, γεραιέ, παῖδα Λοξίας  ~ἔδωκεν,   ἰδίαι δ´ εὐτυχεῖ ταύτης δίχα.
[1550]   Ἀπόλλωνος πατρός, ~δίδωσι δ´ οἷς  ἔδωκεν,   οὐ φύσασί σε, ~ἀλλ´ ὡς
[1150]   δὲ Νὺξ ἀσείρωτον ζυγοῖς ~ὄχημ´  ἔπαλλεν,   ἄστρα δ´ ὡμάρτει θεᾶι· ~Πλειὰς
[1200]   γόνος, ~βοᾶι δέ· Τίς μ´  ἔμελλεν   ἀνθρώπων κτανεῖν; ~σήμαινε, πρέσβυ· σὴ
[550]   ζυγὸν ~ζητῶ τις εἶναι, τῶν  μὲν   ἀδυνάτων ὕπο ~μισησόμεσθα· λυπρὰ γὰρ
[1500]   ~ἔθνηισκες. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἰὼ ἰώ· δειναὶ  μὲν   αἱ τότε τύχαι, ~δεινὰ δὲ
[1200]   εὐπτέρους ἐς αὐχένας. ~καὶ ταῖς  μὲν   ἄλλαις ἄνοσος ἦν λοιβὴ θεοῦ·
[800]   παῖδα, κἄπλεκεν πλοκὰς ~τοιάσδ´· ἁλοὺς  μὲν   ἀνέφερ´ ἐς τὸν δαίμονα, ~ἐλθὼν
[1550]   δ´ Ἀπόλλων πάντ´ ἔπραξε· πρῶτα  μὲν   ~ἄνοσον λοχεύει ς´, ὥστε μὴ
[700]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἰδού· ~τὸ τοῦ ποδὸς  μὲν   βραδύ, τὸ τοῦ δὲ νοῦ
[1300]   οὐδ´ ἀπὸ γνώμης σοφῆς· ~τοὺς  μὲν   γὰρ ἀδίκους βωμὸν οὐχ ἵζειν
[600]   εἰκότως μισήσομαι, ~ὅταν παραστῶ σοὶ  μὲν   ἐγγύθεν ποδός, ~ἡ δ´ οὖς´
[200]   καὶ φάτις αὐδᾶι. ~(ΙΩΝ) εἰ  μὲν   ἐθύσατε πελανὸν πρὸ δόμων ~καί
[1350]   μητέρα ζητεῖν σε χρή· ~πρῶτον  μὲν   εἴ τις Δελφίδων τεκοῦσά σε
[1200]   φόνωι. ~φανερὰ θύματα νερτέρων, ~συμφοραὶ  μὲν   ἐμῶι βίωι, ~λεύσιμοι δὲ καταφθοραὶ
[900]   ἰὼ κακὸς εὐνάτωρ, ~ὃς τῶι  μὲν   ἐμῶι νυμφεύται ~χάριν οὐ προλαβὼν
[1400]   μὴ ταύτηι λάβηις. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Γοργὼν  μὲν   ἐν μέσοισιν ἠτρίοις πέπλων. ~(ΙΩΝ)
[1550]   σοὶ γίγνεται κοινὸν γένος, ~Δῶρος  μέν,   ἔνθεν Δωρὶς ὑμνηθήσεται ~πόλις κατ´
[600]   χαίρουσιν οὐ γοωμένοις. ~καὶ τοὺς  μὲν   ἐξέπεμπον, οἱ δ´ ἧκον ξένοι,
[650]   ἦν τλάμων; ~νῦν δ´  μὲν   ἔρρει συμφοραῖς, δ´ εὐτυχεῖ,
[1600]   χρεών· ~ἐς τέλος γὰρ οἱ  μὲν   ἐσθλοὶ τυγχάνουσιν ἀξίων, ~οἱ κακοὶ
[1550]   σκόπελον οἳ ναίους´ ἐμόν. ~Γελέων  μὲν   ἔσται πρῶτος· εἶτα δεύτερος ~Ὅπλητες
[500]   τ´ ἀμφιπτυχάς. ~(ΙΩΝ) εὖ φρονεῖς  μέν;   ς´ ἔμηνεν θεοῦ τις,
[1150]   ἄστρα δ´ ὡμάρτει θεᾶι· ~Πλειὰς  μὲν   ἤιει μεσοπόρου δι´ αἰθέρος ~ὅ
[1100]   ἄστρ´ ἐν αἰθέρος κύκλωι· ~ἵππους  μὲν   ἤλαυν´ ἐς τελευταίαν φλόγα ~Ἥλιος,
[550]   ὄναρ δυναίμεθ´ ἄν. ~(ΧΟΡΟΣ) κοιναὶ  μὲν   ἡμῖν δωμάτων εὐπραξίαι· ~ὅμως δὲ
[1000]   πρὸς ἀνθρώπου φύσιν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τὸν  μὲν   θανάσιμον, τὸν δ´ ἀκεσφόρον νόσων.
[1000]   δόμων. ~τὴν δ´ εὐσέβειαν εὐτυχοῦσι  μὲν   καλὸν ~τιμᾶν· ὅταν δὲ πολεμίους
[600]   ἔχειν πόνους· ~εἴη γ´ ἐμοὶ  μὲν   μέτρια μὴ λυπουμένωι. ~ἃ δ´
[250]   καλεῖν ἡμᾶς χρεών; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Κρέουσα  μέν   μοι τοὔνομ´, ἐκ δ´ Ἐρεχθέως
[1000]   δ´ αὐτοῦ μενεῖ. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) σὺ  μέν   νυν εἴσω προξένων μέθες πόδα·
[1100]   παιδὸς ἀντ´ ὀπτηρίων, ~λέξας· Σὺ  μέν   νυν, τέκνον, ἀμφήρεις μένων ~σκηνὰς
[400]   οὕτω δυστυχεῖς πεφύκαμεν. ~{ΞΟΥΘΟΣ} ~πρῶτον  μὲν   θεὸς τῶν ἐμῶν προσφθεγμάτων
[1100]   ~κατεσκίαζε, θαύματ´ ἀνθρώποις ὁρᾶν. ~πρῶτον  μὲν   ὀρόφωι πτέρυγα περιβάλλει πέπλων, ~ἀνάθημα
[1000]   δίπτυχον δῶρον θεᾶς; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) κοίλης  μὲν   ὅστις φλεβὸς ἀπέσταξεν φόνος ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[400]   τὰς πρὶν ἀναλαβεῖν ἁμαρτίας, ~ἅπας  μὲν   οὐ γένοιτ´ ἂν εἰς ἡμᾶς
[350]   μάντις ὢν ἐρεῖς, ~ὡς, εἰ  μὲν   οὐκέτ´ ἔστιν, ὀγκωθῆι τάφωι, ~εἰ
[1500]   τάδε καθ´ ἡμέραν μαθεῖν; ~φίλον  μὲν   οὖν ς´ εὕρημα