HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Ion (tragédie complète)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ε  =  132 formes différentes pour 476 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Vers
[350]   τις ἀνθρώπων βίον. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  Φοῖβε,   κἀκεῖ κἀνθάδ´ οὐ δίκαιος εἶ
[1350]   μητέρ´ σιγῶντ´ ἐᾶν. ~ὦ  Φοῖβε,   ναοῖς ἀνατίθημι τήνδε σοῖς· ~καίτοι
[100]   ~καλόν γε τὸν πόνον,  ~Φοῖβε,   σοὶ πρὸ δόμων λατρεύω, ~τιμῶν
[550]   πῶς τάδ´ αὐδᾶις; (ΞΟΥΘΟΣ) Μαινάσιν  γε   Βακχίου. ~(ΙΩΝ) ἔμφρον´ κάτοινον
[550]   πέτραν πρίν; (ΞΟΥΘΟΣ) ἐς φανάς  γε   Βακχίου. ~(ΙΩΝ) προξένων δ´ ἔν
[1300]   δῆτ´ ἀναρπάσεις δόμους; ~(ΙΩΝ) πατρός  γε   γῆν διδόντος ἣν ἐκτήσατο. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[550]   γενέσθαι παῖς; (ΞΟΥΘΟΣ) σοί  γε   γίγνεται. ~(ΙΩΝ) θίγω δῆθ´
[950]   τι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) καὶ μὴν ἔχω  γε   δόλια καὶ δραστήρια. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἀμφοῖν
[1300]   λελυπήμεσθ´ ὕπο. ~(ΙΩΝ) φεῦ· ~δεινόν  γε   θνητοῖς τοὺς νόμους ὡς οὐ
[500]   χαίρομεν· σὺ δ´ εὖ φρόνει  γε,   καὶ δύ´ ὄντ´ εὖ πράξομεν.
[950]   ἔκθεσιν τέκνου; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) αἱ ξυμφοραί  γε   καὶ τὸ λανθάνειν μόνον. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[1400]   εἰσιδεῖν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) κἂν μὴ φράσω  γε,   κατθανεῖν ὑφίσταμαι. ~(ΙΩΝ) λέγ´· ὡς
[950]   ἐξέθηκεν; οὐ γὰρ δὴ σύ  γε;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἡμεῖς, ἐν ὄρφνηι σπαργανώσαντες
[1000]   τῆς ἡδονῆς. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) καὶ σόν  γε   λήσεις πόσιν σε σπεύδει
[1000]   ἐς πῶμα τῶι νεανίαι ~ἰδίαι  γε,   μή τι πᾶσι χωρίσας ποτόν,
[1100]   εὐγωνίαν, ~μέτρημ´ ἔχουσαν τοὐν μέσωι  γε   μυρίων ~ποδῶν ἀριθμόν, ὡς λέγουσιν
[1300]   ἂν κτάνηι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) μὴ σύ  γε·   παρ´ ἡμῶν δ´ ἔκλαβ´ οὓς
[1300]   ποτε. ~(ΙΩΝ) ἡμεῖς δὲ μητρυιαῖς  γε   πάσχοντες κακῶς. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) μὴ ταῦτα·
[250]   σὸν γαμεῖ λέχος; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) φερνάς  γε   πολέμου καὶ δορὸς λαβὼν γέρας.
[350]   διδῶς´ ἑκόντες, ὠφελούμεθα. ~(ΧΟΡΟΣ) πολλαί  γε   πολλοῖς εἰσι συμφοραὶ βροτῶν, ~μορφαὶ
[1600]   ἡμῶν ὁδουρός. (ΚΡΕΟΥΣΑ) καὶ φιλοῦσά  γε   πτόλιν. ~(ΑΘΗΝΑ) ἐς θρόνους δ´
[500]   Ἐρεχθέως; (ΞΟΥΘΟΣ) οὐ γὰρ ὕστερόν  γέ   πω. ~(ΙΩΝ) ἆρα δῆτ´ ἐκεῖ
[650]   τοῖς λόγοισιν ἀστὸς ἦι, τό  γε   στόμα ~δοῦλον πέπαται κοὐκ ἔχει
[750]   δράσομεν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) εἴφ´· ὡς ἔχεις  γε   συμφοράν τιν´ εἰς ἐμέ. ~(ΧΟΡΟΣ)
[500]   μ´ ἔφυσας; (ΞΟΥΘΟΣ) τῶι χρόνωι  γε   συντρέχει. ~(ΙΩΝ) κἆιτα πῶς ἀφικόμεσθα
[250]   ἐν γραφῆι νομίζεται ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Κέκροπός  γε   σώιζειν παισὶν οὐχ ὁρώμενον. ~(ΙΩΝ)
[1250]   δ´ οὐκέτι. ~(ΙΩΝ) οὐκ εὐσεβεῖς  γε·   τἀμὰ δ´ εὐσεβῆ τότ´ ἦν.
[450]   εἶεν θαλάμων ~τροφαὶ κήδειοι κεδνῶν  γε   τέκνων. ~τὸν ἄπαιδα δ´ ἀποστυγῶ
[250]   πρόγονος ἔβλαστεν πατήρ; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Ἐριχθόνιός  γε·   τὸ δὲ γένος μ´ οὐκ
[1400]   ὡς ἔχει τι δεινὸν  γε   τόλμα σου. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σκέψασθ´
[100]   ~εἴης, Λατοῦς παῖ. ~καλόν  γε   τὸν πόνον, ~Φοῖβε, σοὶ
[700]   παρῆις κόπωι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) οὔκουν ἑκών  γε·   τοῦ δ´ ἀπόντος οὐ κρατῶ.
[500]   νόθον τι λέκτρον; (ΞΟΥΘΟΣ) μωρίαι  γε   τοῦ νέου. ~(ΙΩΝ) πρὶν κόρην
[1400]   οἷς τέκν´ ἐντρέφειν λέγει, ~Ἐριχθονίου  γε   τοῦ πάλαι μιμήματα. ~(ΙΩΝ) τί
[550]   ὅς μ´ ἔφυσας; (ΞΟΥΘΟΣ) πιθόμενός  γε   τῶι θεῶι. ~(ΙΩΝ) χαῖρέ μοι,
[550]   χαῖρέ μοι, πάτερ (ΞΟΥΘΟΣ) φίλον  γε   φθέγμ´ ἐδεξάμην τόδε. ~(ΙΩΝ) ἡμέρα
[250]   γῆθεν ἐξανείλετο; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐς παρθένους  γε   χεῖρας, οὐ τεκοῦσά νιν. ~(ΙΩΝ)
[150]   Φοίβου ~σύμμολπος τόξων ῥύσαιτ´ ἄν.  ~πάραγε   πτέρυγας· ~λίμνας ἐπίβα τᾶς Δηλιάδος·
[1300]   Λοξίας. ~(ΙΩΝ) τί χρῆμα δρᾶσαι;  λέγε,   πέραινε σοὺς λόγους. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) σῶσαι
[750]   ἀναύδητον ~λόγον ἐμοὶ θροεῖς. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  κἄμοιγε.   πῶς δ´ χρησμὸς ἐκπεραίνεται
[800]   ~ἐπεί ς´ ἄτεκνον ἤισθετ´, οὐκ  ἔστεργέ   σοι ~ὅμοιος εἶναι τῆς τύχης
[1150]   ~ὅ τε ξιφήρης Ὠρίων, ὕπερθε  δὲ   ~Ἄρκτος στρέφους´ οὐραῖα χρυσήρη πόλωι·
[300]   τ´ ἀεὶ ξένος. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἔχεις  δὲ   βίοτον· εὖ γὰρ ἤσκησαι πέπλοις.
[1400]   ἄντρα καὶ Μακρὰς πετρηρεφεῖς. ~λείψω  δὲ   βωμὸν τόνδε, κεἰ θανεῖν με
[1300]   οὐκ εἴη χθονός. ~(ΙΩΝ) ἡμῖν  δέ   γ´ ἀλλὰ πατρὶ γῆς οὐκ
[350]   μὴ ´ξέλεγχέ νιν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἀλγύνεται  δέ   γ´ παθοῦσα τῆι τύχηι.
[1250]   θέμις φονεύειν. (ΚΡΕΟΥΣΑ) τῶι νόμωι  δέ   γ´ ὄλλυμαι. ~(ΧΟΡΟΣ) χειρία γ´
[1450]   ματρὸς ἐκ χερῶν ὁρίζηι. ~νῦν  δὲ   γενειάσιν πάρα σέθεν πνέω ~μακαριωτάτας
[1100]   ~σκηνὰς ἀνίστη τεκτόνων μοχθήμασιν. ~θύσας  δὲ   γενέταις θεοῖσιν ἢν μακρὸν χρόνον
[1500]   τὰ πάροιθεν ἅλις κακά· νῦν  ~δὲ   γένοιτό τις οὖρος ἐκ κακῶν,
[250]   πατήρ; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Ἐριχθόνιός γε· τὸ  δὲ   γένος μ´ οὐκ ὠφελεῖ. ~(ΙΩΝ)
[1250]   σφαγάς, ~Πυθίαι ψήφωι κρατηθεῖς´, ἔκδοτος  δὲ   γίγνομαι. ~(ΧΟΡΟΣ) ἴσμεν, τάλαινα,
[550]   ἀσπάζομαι, ~πατέρα ς´ ἀνευρών· ὧν  δὲ   γιγνώσκω, πάτερ, ~ἄκουσον. εἶναί φασι
[200]   ~(ΙΩΝ) στέμμασί γ´ ἐνδυτόν, ἀμφὶ  δὲ   Γοργόνες. ~{οὕτω καὶ φάτις αὐδᾶι.
[50]   εἰς ὀρόφους ~Φοίβου πέτεται. ~θάσσει  δὲ   γυνὴ τρίποδα ζάθεον ~Δελφίς, ἀείδους´
[1350]   τοῦ θεοῦ μὲν χρηστά, τοῦ  δὲ   δαίμονος ~βαρέα· χρόνον γὰρ ὅν
[1300]   σιγῆι γὰρ εἶχον αὐτά· νῦν  δὲ   δείκνυμεν. ~(ΙΩΝ) πῶς οὖν ἔκρυπτες
[0]   μεγίστωι Ζηνί, δαιμόνων λάτριν. ~ἥκω  δὲ   Δελφῶν τήνδε γῆν, ἵν´ ὀμφαλὸν
[350]   πολλοῖς εἰσι συμφοραὶ βροτῶν, ~μορφαὶ  δὲ   διαφέρουσιν· ἕνα δ´ ἂν εὐτυχῆ
[1000]   σώματος; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) χρυσέοισι δεσμοῖς·  δὲ   δίδως´ ἐμῶι πατρί. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) κείνου
[550]   ὁποίας μοι γυναικὸς ἐξέφυς. ~χρόνωι  δὲ   δόντες ταῦτ´ ἴσως εὕροιμεν ἄν.
[800]   τύχης τ´ ἴσον φέρειν, ~λαβὼν  δὲ   δοῦλα λέκτρα νυμφεύσας λάθραι ~τὸν
[50]   Κασταλίας ἀργυροειδεῖς ~βαίνετε δίνας, καθαραῖς  δὲ   δρόσοις ~ἀφυδρανάμενοι στείχετε ναούς· ~στόμα
[250]   οὐδέν· μεθῆκα τόξα· τἀπὶ τῶιδε  δὲ   ~ἐγώ τε σιγῶ καὶ σὺ
[1200]   τ´ ἀνακτόροις ~φόνον τιθεῖσαν. πᾶσα  δὲ   ζητεῖ πόλις ~τὴν ἀθλίως σπεύσασαν
[950]   φεῦ· ~τλήμων σὺ τόλμης,  δὲ   θεὸς μᾶλλον σέθεν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) εἰ
[1350]   οὕνεκ´ οὐκ ἔχω λέγειν. ~ἤιδει  δὲ   θνητῶν οὔτις ἀνθρώπων τάδε ~ἔχοντας
[550]   μὲν ἡμῖν δωμάτων εὐπραξίαι· ~ὅμως  δὲ   καὶ δέσποιναν ἐς τέκν´ εὐτυχεῖν
[1200]   πρέσβυν ὡς ἔχονθ´ ἕλοι ~ὤφθη  δὲ   καὶ κατεῖπ´ ἀναγκασθεὶς μόλις ~τόλμας
[900]   μοι καὶ σοί. ~τλᾶμον, σὺ  δὲ   καὶ κιθάραι κλάζεις ~παιᾶνας μέλπων.
[1600]   χρηστήρια, ~δυσμενῆ πάροιθεν ὄντα. νῦν  δὲ   καὶ ῥόπτρων χέρας ~ἡδέως ἐκκριμνάμεσθα
[1550]   ~Ἴωνες ὀνομασθέντες ἕξουσιν κλέος. ~Ξούθωι  δὲ   καὶ σοὶ γίγνεται κοινὸν γένος,
[1500]   μὲν αἱ τότε τύχαι, ~δεινὰ  δὲ   καὶ τάδ´· ἑλισσόμεσθ´ ἐκεῖθεν ~ἐνθάδε
[800]   ἀνέφερ´ ἐς τὸν δαίμονα, ~ἐλθὼν  δὲ   καὶ τὸν χρόνον ἀμύνεσθαι θέλων
[650]   ἄτεκνον οὖσαν αὐτὸς εὐτυχῶν. ~χρόνωι  δὲ   καιρὸν λαμβάνων προσάξομαι ~δάμαρτ´ ἐᾶν
[1200]   ~συμφοραὶ μὲν ἐμῶι βίωι, ~λεύσιμοι  δὲ   καταφθοραὶ δεσποίναι. ~τίνα φυγὰν πτερόεσσαν
[1000]   δίδως´ ἐμῶι πατρί. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) κείνου  δὲ   κατθανόντος ἐς ς´ ἀφίκετο; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1150]   τ´ ἀγρίων θηράματα. ~κατ´ εἰσόδους  δὲ   Κέκροπα θυγατέρων πέλας ~σπείραισιν εἱλίσσοντ´,
[1000]   τῶν Γοργόνος. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἐς ἓν  δὲ   κραθέντ´ αὐτὸν χωρὶς φορεῖς;
[450]   ὧι τε δοκεῖ ψέγω· ~μετὰ  δὲ   κτεάνων μετρίων βιοτᾶς ~εὔπαιδος ἐχοίμαν.
[1150]   ἀργυρηλάτους ~χρυσέας τε φιάλας·  δὲ   λαβὼν ἐξαίρετον, ~ὡς τῶι νέωι
[1500]   εὐγενῆ ~δόμον καθίζει· τοῦ θεοῦ  δὲ   λεγόμενος ~οὐκ ἔσχες ἄν ποτ´
[500]   ἄρ´ ὄρθ´ ἀκούομεν. ~(ΙΩΝ)  δὲ   λόγος τίς ἐστι Φοίβου; (ΞΟΥΘΟΣ)
[600]   μὲν πρόσωπον ἡδύ, τἀν δόμοισι  δὲ   ~λυπηρά· τίς γὰρ μακάριος, τίς
[600]   τἀνθάδ´ τἀκεῖ, πάτερ. ~ἔα  δέ   μ´ αὐτοῦ ζῆν· ἴση γὰρ
[1450]   τέκνον, οὐκ ἀδάκρυτος ἐκλοχεύηι, ~γόοις  δὲ   ματρὸς ἐκ χερῶν ὁρίζηι. ~νῦν
[1300]   δυσμενεῖς ἀεί ποτε. ~(ΙΩΝ) ἡμεῖς  δὲ   μητρυιαῖς γε πάσχοντες κακῶς. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[600]   πονηροὺς ἡδονὴ φίλους ἔχειν, ~ἐσθλοὺς  δὲ   μισεῖ κατθανεῖν φοβούμενος. ~εἴποις ἂν
[500]   κτάνηις, ἔσηι φονεύς. ~(ΙΩΝ) ποῦ  δέ   μοι πατὴρ σύ; ταῦτ´ οὖν
[700]   ~αἰπεινά μοι μαντεῖα· τοῦ γήρως  δέ   μοι ~συνεκπονοῦσα κῶλον ἰατρὸς γενοῦ.
[1350]   ὄντα νῦν χρόνον. ~(ΙΩΝ) ἔχει  δέ   μοι τί κέρδος τίνα
[400]   εἰς ἀπορραντήρια ~δρόσον καθήσω. νουθετητέος  δέ   μοι ~Φοῖβος, τί πάσχει· παρθένους
[1100]   παροῦσι δαῖτες ἔστωσαν φίλοις. ~λαβὼν  δὲ   μόσχους ὤιχεθ´· δὲ νεανίας
[1100]   ~λαβὼν δὲ μόσχους ὤιχεθ´·  δὲ   νεανίας ~σεμνῶς ἀτοίχους περιβολὰς σκηνωμάτων
[0]   παιδὶ μὴ ´κπεσεῖν δόμων· ~τρέφει  δέ   νιν λαβοῦσα, τὸν σπείραντα δὲ
[200]   ἐς μυχόν. ~{ἔχω μαθοῦσα· θεοῦ  δὲ   νόμον ~οὐ παραβαίνομεν, ~ἃ δ´
[700]   ποδὸς μὲν βραδύ, τὸ τοῦ  δὲ   νοῦ ταχύ. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) βάκτρωι δ´
[1150]   ἐφέλκων λαμπρὸν Ἑσπέρου φάος· ~μελάμπεπλος  δὲ   Νὺξ ἀσείρωτον ζυγοῖς ~ὄχημ´ ἔπαλλεν,
[0]   δέ νιν λαβοῦσα, τὸν σπείραντα  δὲ   ~οὐκ οἶδε Φοῖβον οὐδὲ μητέρ´
[1150]   στρέφους´ οὐραῖα χρυσήρη πόλωι· ~κύκλος  δὲ   πανσέληνος ἠκόντιζ´ ἄνω ~μηνὸς διχήρης,
[1200]   ἔκλαγξ´ ὄπα ~ἀξύνετον αἰάζους´· ἐθάμβησεν  δὲ   πᾶς ~θοινατόρων ὅμιλος ὄρνιθος πόνους.
[0]   καλοῦσι γῆς ἄνακτες Ἀτθίδος. ~ἀγνὼς  δὲ   πατρί (τῶι θεῶι γὰρ ἦν
[1550]   μέμψις ἐς μέσον μόληι, ~ἡμᾶς  δὲ   πέμπει τοὺς λόγους ὑμῖν φράσαι·
[550]   μὲν σκῆπτρον ἀναμένει πατρός, ~πολὺς  δὲ   πλοῦτος· οὐδὲ θάτερον νοσῶν ~δυοῖν
[1500]   δυστυχίαισιν εὐτυχίαις τε πάλιν, ~μεθίσταται  δὲ   πνεύματα. ~μενέτω· τὰ πάροιθεν ἅλις
[800]   ἄλγος ἔπαθον, φίλαι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ὄνομα  δὲ   ποῖον αὐτὸν ὀνομάζει πατήρ; ~οἶσθ´,
[1000]   εὐτυχοῦσι μὲν καλὸν ~τιμᾶν· ὅταν  δὲ   πολεμίους δρᾶσαι κακῶς ~θέληι τις,
[100]   ~οὐ θνατοῖς ἀλλ´ ἀθανάτοις· ~εὐφάμους  δὲ   πόνους ~μοχθεῖν οὐκ ἀποκάμνω. ~Φοῖβός
[100]   μαντεύεσθαι ~γλώσσης ἰδίας ἀποφαίνειν. ~ἡμεῖς  δέ,   πόνους οὓς ἐκ παιδὸς ~μοχθοῦμεν
[950]   ἐζεύχθην γάμοις. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) παῖς  δὲ   ποῦ ´στιν, ἵνα σὺ μηκέτ´
[750]   ἴχνος ποδὸς ~πόσις ταλαίνης; πῶς  δὲ   ποῦ νιν εἰσιδών; ~(ΧΟΡΟΣ) οἶσθ´,
[1150]   ἄλλον νέον ~κρατῆρα πληροῦν· τὰς  δὲ   πρὶν σπονδὰς θεοῦ ~δίδωσι γαίαι
[0]   ~προφῆτις ἐσβαίνουσα μαντεῖον θεοῦ· ~ὄψιν  δὲ   προσβαλοῦσα παιδὶ νηπίωι ~ἐθαύμας´ εἴ
[1300]   ἣν ἐκτήσατο. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τοῖς Αἰόλου  δὲ   πῶς μετῆν τῆς Παλλάδος; ~(ΙΩΝ)
[1100]   ἐν ὑστάτοις κακοῦ. ~(ΧΟΡΟΣ) ὤφθη  δὲ   πῶς τὰ κρυπτὰ μηχανήματα; ~(ΘΕΡΑΠΩΝ)
[700]   εὔνου φωτὸς ἐμβλέψαι γλυκύ. ~ἐγὼ  δέ   ς´, ὥσπερ καὶ σὺ πατέρ´
[1500]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) πεφυκέναι μὲν οὐχί, δωρεῖται  δέ   σε ~αὑτοῦ γεγῶτα· καὶ γὰρ
[1450]   εὐτυχές τέ μοι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) δεκάτωι  δέ   σε μηνὸς ἐν ~κύκλωι κρύφιον
[1050]   Διὸς ἀστερωπὸς ~ἀνεχόρευσεν αἰθήρ, ~χορεύει  δὲ   σελάνα ~καὶ πεντήκοντα κόραι ~Νηρέος
[1550]   Ἀθήναις κἀνθάδ´ οὖσαν εὐμενῆ. ~ἐπώνυμος  δὲ   σῆς ἀφικόμην χθονὸς ~Παλλάς, δρόμωι
[650]   μέλλων Δελφίδ´ ἐκλιπεῖν πόλιν. ~ὑμῖν  δὲ   σιγᾶν, δμωίδες, λέγω τάδε, ~ἢ
[850]   ψυχά, πῶς σιγάσω; ~πῶς  δὲ   σκοτίας ἀναφήνω ~εὐνάς, αἰδοῦς δ´
[500]   μίαν θαυμάζομεν. ~(ΙΩΝ) ἐκ τίνος  δέ   σοι πέφυκα μητρός; (ΞΟΥΘΟΣ) οὐκ
[800]   λέγων ἀπαιδίαν, ~ἐσώικις´ οἴκους· εἰ  δέ   σοι τόδ´ ἦν πικρόν, ~τῶν
[1250]   ἀλλ´ οὐκέτ´ ἦσθα Λοξίου, πατρὸς  δὲ   σοῦ. ~(ΙΩΝ) ἀλλ´ ἐγενόμεσθα, πατρὸς
[50]   τοῦ Διὸς ~γεγὼς Ἀχαιός. χρόνια  δὲ   σπείρας λέχη ~ἄτεκνός ἐστι καὶ
[1150]   τάδ´ ἤιδειν. ἐν χεροῖν ἔχοντι  δὲ   ~σπονδὰς μετ´ ἄλλων παιδὶ τῶι
[350]   οὐχ ηὗρ´ ἔτι. ~(ΙΩΝ) ἦν  δὲ   σταλαγμὸς ἐν στίβωι τις αἵματος;
[250]   ὤφελόν σφ´ ἰδεῖν. ~(ΙΩΝ) τί  δέ;   στυγεῖς σὺ τοῦ θεοῦ τὰ
[550]   ὄντων ἐγγύθεν θ´ ὁρωμένων. ~ἐγὼ  δὲ   τὴν μὲν συμφορὰν ἀσπάζομαι, ~πατέρα
[50]   Ἀπόλλωνος τάδε ~ἔρωτι παίδων. Λοξίας  δὲ   τὴν τύχην ~ἐς τοῦτ´ ἐλαύνει,
[1250]   σε ~προστρόπαιον αἷμα θήσεις· οἰστέον  δὲ   τὴν τύχην. ~(ΙΩΝ) ταυρόμορφον
[600]   ἐσθλῶν οὖς´ ἀπαιδίαι νοσεῖν. ~τυραννίδος  δὲ   τῆς μάτην αἰνουμένης ~τὸ μὲν
[650]   ἐμήν. ~(ΙΩΝ) στείχοιμ´ ἄν. ἓν  δὲ   τῆς τύχης ἄπεστί μοι· ~εἰ
[200]   γύαλα τάδ´ εἰσιδεῖν. ~(ΙΩΝ) δμωαὶ  δὲ   τίνων κλήιζεσθε δόμων; ~{Παλλάδι σύνοικα
[1200]   ἧχ´ μαντευτὸς γόνος, ~βοᾶι  δέ·   Τίς μ´ ἔμελλεν ἀνθρώπων κτανεῖν;
[250]   ἄντροισιν αἰσχύνην τινά. ~(ΙΩΝ) πόσις  δὲ   τίς ς´ ἔγημ´ Ἀθηναίων, γύναι;
[350]   πόλλ´ ἐπεστράφη πέδον. ~(ΙΩΝ) χρόνος  δὲ   τίς τῶι παιδὶ διαπεπραγμένωι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[50]   ἐδέξατο, ~οὐκ ἐγγενὴς ὤν, Αἰόλου  δὲ   τοῦ Διὸς ~γεγὼς Ἀχαιός. χρόνια
[800]   αὐτῶι περιβαλεῖν ἔμελλε γῆς. ~{καινὸν  δὲ   τοὔνομ´ ἀνὰ χρόνον πεπλασμένον ~Ἴων,
[1400]   τέκνον. ~(ΙΩΝ) ἔνεισιν οἵδε· τὸ  δὲ   τρίτον ποθῶ μαθεῖν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) στέφανον
[800]   λάθραι ~τὸν παῖδ´ ἔφυσεν, ἐξενωμένον  δέ   τωι ~Δελφῶν δίδωσιν ἐκτρέφειν.
[50]   ἤδη λάμπει κατὰ γῆν, ~ἄστρα  δὲ   φεύγει πυρὶ τῶιδ´ αἰθέρος ~ἐς
[750]   ~ἄχος ἐμοὶ στένειν. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) πότερα  δὲ   φῦναι δεῖ γυναικὸς ἔκ τινος
[550]   ~ἐς φροντίδας τ´ ἀπῆλθες, ἐκ  δὲ   χαρμονῆς ~πάλιν μεταστὰς δεῖμα προσβάλλεις
[1350]   ~ἀπεστερήθην φιλτάτης μητρὸς τροφῆς. ~τλήμων  δὲ   χἠ τεκοῦσά μ´· ὡς ταὐτὸν
[400]   ἂν εἰς ἡμᾶς φίλος, ~ὅσον  δὲ   χρήιζει (θεὸς γάρ ἐστι) δέξομαι.
[400]   (οὐ γὰρ ἔσται, τῶι λόγωι  δὲ   χρήσομαι) ~δίκας βιαίων δώσετ´ ἀνθρώποις
[550]   λυπρὰ γὰρ τὰ κρείσσονα. ~ὅσοι  δέ,   χρηστοὶ δυνάμενοί τ´, ὄντες σοφοί,
[250]   ποντίου σφ´ ἀπώλεσαν. ~(ΙΩΝ) Μακραὶ  δὲ   χῶρός ἐστ´ ἐκεῖ κεκλημένος; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1500]   δὲ καὶ τάδ´· ἑλισσόμεσθ´ ἐκεῖθεν  ~ἐνθάδε   δυστυχίαισιν εὐτυχίαις τε πάλιν, ~μεθίσταται
[1350]   κέρδος τίνα βλάβην; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  ἐνθάδε   κέκρυπται σπάργαν´ οἷς ἐνῆσθα σύ.
[350]   οὐκ ἔστιν ὅστις σοι προφητεύσει  τάδε.   ~ἐν τοῖς γὰρ αὑτοῦ δώμασιν
[50]   οὕνεκα ~ἥκουσι πρὸς μαντεῖ´ Ἀπόλλωνος  τάδε   ~ἔρωτι παίδων. Λοξίας δὲ τὴν
[1350]   ~ἤιδει δὲ θνητῶν οὔτις ἀνθρώπων  τάδε   ~ἔχοντας ἡμᾶς οὐδ´ ἵν´ ἦν
[650]   ~ὑμῖν δὲ σιγᾶν, δμωίδες, λέγω  τάδε,   ~ἢ θάνατον εἰπούσαισι πρὸς δάμαρτ´
[650]   ~ἄτοπος ἄτοπα γὰρ παραδίδωσί μοι  ~τάδε   θεοῦ φήμα. ~πλέκει δόλον τέχναν
[1500]   φαενναῖς ἡλίου περιπτυχαῖς ~ἔνεστι πάντα  τάδε   καθ´ ἡμέραν μαθεῖν; ~φίλον μὲν
[900]   λοχεύει ς´; μόνη μοχθεῖς  τάδε;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) μόνη κατ´ ἄντρον οὗπερ
[1450]   λέγεις μοι σκολιὰ κοὐ σαφῆ  τάδε.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) παρ´ ἀηδόνιον πέτραν ~Φοίβωι
[50]   ὀνομάζω θεῶν. ~(ΙΩΝ) ~ἅρματα μὲν  τάδε   λαμπρὰ τεθρίππων· ~Ἥλιος ἤδη λάμπει
[650]   τραφεὶς ἐξ αἱμάτων. ~τίς οὐ  τάδε   ξυνοίσεται; ~φίλαι, πότερ´ ἐμᾶι δεσποίναι
[1100]   πῶς; ἀντιάζω ς´ ἱκέτις ἐξειπεῖν  τάδε.   ~πεπυσμέναι γάρ, εἰ θανεῖν ἡμᾶς
[600]   ἂν ὡς χρυσὸς ἐκνικᾶι  τάδε,   ~πλουτεῖν τε τερπνόν· οὐ φιλῶ
[1300]   ἐκ κελευσμῶν πόθεν σώιζεις  τάδε;   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἐνθύμιόν μοι τότε τίθησι
[50]   ~ἀλλ´ ἐς δαφνώδη γύαλα βήσομαι  τάδε,   ~τὸ κρανθὲν ὡς ἂν ἐκμάθω
[650]   ξυνοίσεται; ~φίλαι, πότερ´ ἐμᾶι δεσποίναι  ~τάδε   τορῶς ἐς οὖς γεγωνήσομεν ~πόσιν
[450]   καλὰ ~μιμούμεθ´, ἀλλὰ τοὺς διδάσκοντας  τάδε.   ~(ΧΟΡΟΣ) σὲ τὰν ὠδίνων λοχιᾶν
[0]   ~κἄμ´ ὢν ἀδελφὸς Φοῖβος αἰτεῖται  τάδε·   ~Ὦ σύγγον´, ἐλθὼν λαὸν εἰς
[1300]   ~(ΙΩΝ) ἤκουσας ὥς μ´ ἔκτεινεν  ἥδε   μηχαναῖς; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἤκουσα· καὶ σὺ
[750]   ὧν κεῖται πέρι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τίς  ἥδε   μοῦσα χὠ φόβος τίνων πέρι;
[1300]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ὅς´ ἀσπὶς ἔγχος θ´·  ἥδε   σοι παμπησία. ~(ΙΩΝ) ἔκλειπε βωμὸν
[1550]   τοὺς λόγους ὑμῖν φράσαι· ~ὡς  ἥδε   τίκτει ς´ ἐξ Ἀπόλλωνος πατρός,
[1050]   ~τῶι τῶν Ἐρεχθεϊδᾶν ~δόμων ἐφαπτομένωι·  ~μηδέ   ποτ´ ἄλλος ἥκων ~πόλεως ἀνάσσοι
[1600]   ποτ´ ἠμέλησε παιδὸς ἀποδίδωσί μοι.  ~αἵδε   δ´ εὐωποὶ πύλαι μοι καὶ
[1300]   ἀντίπηγ´ ἐν στέμμασιν. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἐν  τῆιδέ   ς´ ἔλαβον νεόγονον βρέφος ποτέ.
[300]   ἄτεκνος εἶ; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Φοῖβος  οἶδε   τὴν ἐμὴν ἀπαιδίαν. ~(ΙΩΝ)
[50]   λαβοῦσα, τὸν σπείραντα δὲ ~οὐκ  οἶδε   Φοῖβον οὐδὲ μητέρ´ ἧς ἔφυ,
[1400]   νεογόνωι φέρειν, τέκνον. ~(ΙΩΝ) ἔνεισιν  οἵδε·   τὸ δὲ τρίτον ποθῶ μαθεῖν.
[250]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐδέν· μεθῆκα τόξα· τἀπὶ  τῶιδε   δὲ ~ἐγώ τε σιγῶ καὶ
[750]   ταύτης δίχα. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τόδ´ ἐπὶ  τῶιδε   κακὸν ἄκρον ἔλακες ἔλακες ~ἄχος
[1150]   ἱεροὺς Βιβλίνου τε πώματος. ~κἀν  τῶιδε   μόχθωι πτηνὸς ἐσπίπτει δόμους ~κῶμος
[1000]   φλεβὸς ἀπέσταξεν φόνος ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τί  τῶιδε   χρῆσθαι; δύναμιν ἐκφέρει τίνα; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[0]   δαιμόνων λάτριν. ~ἥκω δὲ Δελφῶν  τήνδε   γῆν, ἵν´ ὀμφαλὸν ~μέσον καθίζων
[200]   ἂν πυθοίμαν αὐδάν; ~(ΙΩΝ) τίνα  τήνδε   θέλεις; ~{ἆρ´ ὄντως μέσον ὀμφαλὸν
[1400]   θανεῖν με χρή. ~(ΙΩΝ) λάζυσθε  τήνδε·   θεομανὴς γὰρ ἥλατο ~βωμοῦ λιποῦσα
[1550]   δείσας μητρὸς ἐκ βουλευμάτων ~καὶ  τήνδε   πρὸς σοῦ, μηχαναῖς ἐρρύσατο. ~ἔμελλε
[1350]   ἐᾶν. ~ὦ Φοῖβε, ναοῖς ἀνατίθημι  τήνδε   σοῖς· ~καίτοι τί πάσχω; τοῦ
[1400]   Μακρὰς πετρηρεφεῖς. ~λείψω δὲ βωμὸν  τόνδε,   κεἰ θανεῖν με χρή. ~(ΙΩΝ)
[1550]   γνῶναι φίλους· ~ἐπεὶ δ´ ἔτικτες  τόνδε   παῖδα κἀπέθου ~ἐν σπαργάνοισιν, ἁρπάσαντ´
[1550]   οἷσιν ἔζευξ´ ἅρματ´, εἰσακούσατον. ~λαβοῦσα  τόνδε   παῖδα Κεκροπίαν χθόνα ~χώρει, Κρέουσα,
[1150]   τ´ ἐκπωμάτων ~ἦρχ´, αὐτὸς αὑτῶι  τόνδε   προστάξας πόνον. ~ἐπεὶ δ´ ἐς
[350]   εὐγενῆ πόσιν ~Ξοῦθον πέλας δὴ  τόνδε,   τὰς Τροφωνίου ~λιπόντα θαλάμας, τοὺς
[1550]   ~ἓν φῦλον ἕξους´ Αἰγικορῆς. οἱ  τῶνδε   δ´ αὖ ~παῖδες γενόμενοι σὺν
[800]   νιν χρῆν ὀρεχθῆναι γάμων. ~ἐκ  τῶνδε   δεῖ σε δὴ γυναικεῖόν τι
[1300]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἤν γ´ ἐντὸς ἀδύτων  τῶνδέ   με σφάξαι θέληις. ~(ΙΩΝ) τίς
[800]   ~κἆιθ´ θεὸς οὐκ ἐψεύσαθ´,  ὅδε   δ´ ἐψεύσατο ~πάλαι τρέφων τὸν
[150]   ~κῆρυξ, ὀρνίθων γαμφηλαῖς ~ἰσχὺν νικῶν.  ~ὅδε   πρὸς θυμέλας ἄλλος ἐρέσσει ~κύκνος·
[1550]   γεγὼς ~δίκαιος ἄρχειν τῆς ἐμῆς  ὅδε   χθονός, ~ἔσται δ´ ἀν´ Ἑλλάδ´
[1300]   νῦν δ´ οὐχὶ χρήιζει; τῶι  τόδε   γνῶναί με χρή; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) πατέρα
[1550]   ~ἐπεὶ δ´ ἀνεώιχθη πρᾶγμα μηνυθὲν  τόδε,   ~θανεῖν σε δείσας μητρὸς ἐκ
[550]   (ΞΟΥΘΟΣ) φίλον γε φθέγμ´ ἐδεξάμην  τόδε.   ~(ΙΩΝ) ἡμέρα θ´ νῦν
[1000]   ~μέλλωσι λείβειν, ἐν πέπλοις ἔχων  τόδε   ~κάθες βαλὼν ἐς πῶμα τῶι
[50]   δοκεῖ· ~δώσει γὰρ εἰσελθόντι μαντεῖον  τόδε   ~Ξούθωι τὸν αὑτοῦ παῖδα καὶ
[1000]   ἐξ ἐμῆς λαβὼν ~χρύσωμ´ Ἀθάνας  τόδε,   παλαιὸν ὄργανον, ~ἐλθὼν ἵν´ ἡμῖν
[950]   στείχοιμ´ ἄν· ἀλλὰ ποῦ γενήσεται  τόδε;   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἱεραῖσιν ἐν σκηναῖσιν οὗ
[1500]   γένος οὐδὲν μεμπτόν, ὡς ἡμῖν,  τόδε·   ~τὰ δ´ ἄλλα πρὸς σὲ
[1250]   (ΚΡΕΟΥΣΑ) καὶ τί μοι πλέον  ~τόδε;   ~(ΧΟΡΟΣ) ἱκέτιν οὐ θέμις φονεύειν.
[500]   ξέν´· οὔπω δῶμ´ ὑπερβαίνει  τόδε.   ~ὡς δ´ ἐπ´ ἐξόδοισιν ὄντος,
[1600]   δ´ εἶναι πατρὸς ~Λοξίου καὶ  τῆσδε·   καὶ πρὶν τοῦτο δ´ οὐκ
[1400]   λήγοιτ´ ἄν· ὡς ἀνθέξομαι ~καὶ  τῆσδε   καὶ σοῦ τῶν τ´ ἔσω
[1550]   σοὶ ~σέ θ´ ὡς πέφυκας  τῆσδε   καὶ Φοίβου πατρός. ~ἀλλ´ ὡς
[800]   καὶ γενέθλια ~σκηνὰς ἐς ἱερὰς  τῆσδε   λαθραίως πόσις, ~κοινὴν ξυνάψων δαῖτα
[1300]   με χρή; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) πατέρα κατειπὼν  τῆσδέ   ς´ ἐκπέμπει χθονός. ~(ΙΩΝ) σὺ
[1350]   ἐν μέσωι ~χρόνος πολὺς δὴ  τοῖσδε   θησαυρίσμασιν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τί δῆτα φάσμα
[1350]   τις Δελφίδων τεκοῦσά σε ~ἐς  τούσδε   ναοὺς ἐξέθηκε παρθένος, ~ἔπειτα δ´
[1300]   οὐχ ἵζειν ἐχρῆν ~ἀλλ´ ἐξελαύνειν·  οὐδὲ   γὰρ ψαύειν καλὸν ~θεῶν πονηρᾶι
[550]   ἀναμένει πατρός, ~πολὺς δὲ πλοῦτος·  οὐδὲ   θάτερον νοσῶν ~δυοῖν κεκλήσηι δυσγενὴς
[1450]   ἐπέσχον οὐδὲ μαστῶι ~τροφεῖα ματρὸς  οὐδὲ   λουτρὰ χειροῖν, ~ἀνὰ δ´ ἄντρον
[600]   ἀνθρώποις σχολὴν ~ὄχλον τε μέτριον,  οὐδέ   μ´ ἐξέπληξ´ ὁδοῦ ~πονηρὸς οὐδείς·
[750]   δέσποιν´, ἐπ´ ἀγκάλαις λαβεῖν ~τέκν´  οὐδὲ   μαστῶι σῶι προσαρμόσαι ποτέ. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1450]   πλάνους. ~γάλακτι δ´ οὐκ ἐπέσχον  οὐδὲ   μαστῶι ~τροφεῖα ματρὸς οὐδὲ λουτρὰ
[50]   σπείραντα δὲ ~οὐκ οἶδε Φοῖβον  οὐδὲ   μητέρ´ ἧς ἔφυ, ~ὁ παῖς
[950]   ἐν ὄρφνηι σπαργανώσαντες πέπλοις. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  οὐδὲ   ξυνήιδει σοί τις ἔκθεσιν τέκνου;
[400]   ἄπαιδά με ~πρὸς οἶκον ἥξειν  οὐδὲ   ς´ ἐκ χρηστηρίων. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[500]   (ΞΟΥΘΟΣ) οὐκ ἔχω φράσαι. ~(ΙΩΝ)  οὐδὲ   Φοῖβος εἶπε; (ΞΟΥΘΟΣ) τερφθεὶς τοῦτο,
[1450]   σόν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐχ ὑπὸ λαμπάδων  οὐδὲ   χορευμάτων ~ὑμέναιος ἐμός, ~τέκνον, ἔτικτε
[1550]   δ´ ἀν´ Ἑλλάδ´ εὐκλεής. οἱ  τοῦδε   γὰρ ~παῖδες γενόμενοι τέσσαρες ῥίζης
[1550]   Ἀσιάδος τε γῆς ~Εὐρωπίας τε·  τοῦδε   δ´ ὀνόματος χάριν ~Ἴωνες ὀνομασθέντες
[1400]   πλοκάς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐς τοῦθ´ ἱκοίμην,  τοῦδε   τοξεύω, τέκνον. ~(ΙΩΝ) κενὸν τόδ´
[200]   κλόνον ἐν τείχεσσι ~λαΐνοισι Γιγάντων.  ~{ὧδε   δερκόμεσθ´, φίλαι. ~{λεύσσεις οὖν
[1500]   προστίθης´ ἄλλωι πατρί. ~(ΙΩΝ) οὐχ  ὧδε   φαύλως αὔτ´ ἐγὼ μετέρχομαι, ~ἀλλ´
[1100]   δ´ ὑφάσμαθ´ ἱερὰ θησαυρῶν πάρα  ~κατεσκίαζε,   θαύματ´ ἀνθρώποις ὁρᾶν. ~πρῶτον μὲν
[1400]   ~(ΙΩΝ) τί δρᾶν, τί χρῆσθαι,  φράζε   μοι, χρυσώματι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) δέραια παιδὶ
[750]   χρησμὸς ἐκπεραίνεται ~σαφέστερόν μοι  φράζε   χὤστις ἔσθ´ παῖς. ~(ΧΟΡΟΣ)
[1250]   πικροὶ ~δεῦρ´ ἐπείγονται ξιφήρεις. (ΧΟΡΟΣ)  ἵζε   νυν πυρᾶς ἔπι. ~κἂν θάνηις
[700]   ~ἕλχ´ ἕλκε πρὸς μέλαθρα καὶ  κόμιζέ   με. ~αἰπεινά μοι μαντεῖα· τοῦ
[1350]   ἐπεί γ´ δαίμων βούλεται·  πάροιθε   δ´ οὔ. ~(ΙΩΝ) μακαρία
[1550]   μολεῖν οὐκ ἠξίου, ~μὴ τῶν  πάροιθε   μέμψις ἐς μέσον μόληι, ~ἡμᾶς
[900]   ´κθεῖναι πόλεως ~θηρσὶν φίλον τύμβευμ´;  ἄνελθέ   μοι πάλιν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) αἰσχύνομαι μέν
[1350]   τεκοῦσά μ´· ὡς ταὐτὸν πάθος  ~πέπονθε,   παιδὸς ἀπολέσασα χαρμονάς. ~καὶ νῦν
[300]   γυναικὸς ἐγενόμην ἴσως. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) φεῦ·  ~πέπονθέ   τις σῆι μητρὶ ταὔτ´ ἄλλη
[1150]   αἰθέρος ~ὅ τε ξιφήρης Ὠρίων,  ὕπερθε   δὲ ~Ἄρκτος στρέφους´ οὐραῖα χρυσήρη
[1250]   αὐτῆς, τοὔνομ´ οὐκ ἄπεστί πω.  ~ἴδεσθε   τὴν πανοῦργον, ἐκ τέχνης τέχνην
[200]   εἰσιδεῖν. ~(ΙΩΝ) δμωαὶ δὲ τίνων  κλήιζεσθε   δόμων; ~{Παλλάδι σύνοικα τρόφιμα μέλαθρα
[1400]   κεἰ θανεῖν με χρή. ~(ΙΩΝ)  λάζυσθε   τήνδε· θεομανὴς γὰρ ἥλατο ~βωμοῦ
[950]   ἦις ἄπαις; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τέθνηκεν,  γεραιέ,   θηρσὶν ἐκτεθείς. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τέθνηκ´; Ἀπόλλων
[750]   δυστυχεῖς. ~(ΧΟΡΟΣ) κείνωι μέν,  γεραιέ,   παῖδα Λοξίας ~ἔδωκεν, ἰδίαι δ´
[1000]   ὧι τετάγμεθ´ ἐκπονήσομεν. ~ἄγ´,  γεραιὲ   πούς, νεανίας γενοῦ ~ἔργοισι, κεἰ
[1100]   ~βακχεῖον, ὡς σφαγαῖσι Διονύσου πέτρας  ~δεύσειε   δισσὰς παιδὸς ἀντ´ ὀπτηρίων, ~λέξας·
[0]   Διὸς κόρη ~φρουρὼ παραζεύξασα  φύλακε   σώματος ~δισσὼ δράκοντε, παρθένοις Ἀγλαυρίσιν
[0]   ἄγγει σπαργάνοισί θ´ οἷς ἔχει  ~ἔνεγκε   Δελφῶν τἀμὰ πρὸς χρηστήρια ~καὶ
[950]   ἔστησαν θεοῖς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐνταῦθα Γοργόν´  ἔτεκε   Γῆ, δεινὸν τέρας. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[300]   ξένη. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) καὶ παῖδά γ´  ἔτεκε   τῶι θεῶι λάθραι πατρός. ~(ΙΩΝ)
[700]   πιστόν, τίνα τύχην λαβὼν πόσις  ~βέβηκε   παίδων, ὧνπερ οὕνεχ´ ἥκομεν; ~σημήνατ´·
[550]   νῦν παροῦσα. (ΞΟΥΘΟΣ) μακάριόν γ´  ἔθηκέ   με. ~(ΙΩΝ) φίλη μῆτερ,
[1150]   μέσον πέδον ~ἔστη, γέλων δ´  ἔθηκε   συνδείπνοις πολὺν ~πρόθυμα πράσσων· ἔκ
[300]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τὸν παῖδ´ ὃν ἔτεκεν  ἐξέθηκε   δωμάτων. ~(ΙΩΝ) δ´ ἐκτεθεὶς
[1350]   τεκοῦσά σε ~ἐς τούσδε ναοὺς  ἐξέθηκε   παρθένος, ~ἔπειτα δ´ εἴ τις
[1000]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ὃν πρῶτον ὑμῶν πρόγονον  ἐξανῆκε   γῆ; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τούτωι δίδωσι Παλλὰς
[700]   σούς, παλαιῶν ἐκγόνους αὐτοχθόνων. ~ἕλχ´  ἕλκε   πρὸς μέλαθρα καὶ κόμιζέ με.
[1600]   οὖν σιώπα παῖς ὅδ´ ὡς  πέφυκε   σός, ~ἵν´ δόκησις Ξοῦθον
[1150]   νέωι δὴ δεσπότηι χάριν φέρων,  ~ἔδωκε   πλῆρες τεῦχος, εἰς οἶνον βαλὼν
[400]   γ´· ἀλλ´, ἐπεὶ κρατεῖς, ~ἀρετὰς  δίωκε.   καὶ γὰρ ὅστις ἂν βροτῶν
[1350]   ~πολεμῶ, τὰ μητρὸς σύμβολ´ ὃς  σέσωκέ   μοι; ~ἀνοικτέον τάδ´ ἐστὶ καὶ
[400]   γάρ, ὡς ἐγὼ κλύω, ~χρηστήριον  πέπτωκε   τοῖς ἐπήλυσιν ~κοινὸν πρὸ ναοῦ·
[800]   ἀμύνεσθαι θέλων ~τυραννίδ´ αὐτῶι περιβαλεῖν  ἔμελλε   γῆς. ~{καινὸν δὲ τοὔνομ´ ἀνὰ
[1550]   τήνδε πρὸς σοῦ, μηχαναῖς ἐρρύσατο.  ~ἔμελλε   δ´ αὐτὰ διασιωπήσας ἄναξ ~ἐν
[1250]   ἥσσων ἔφυ ~Γοργοῦς σταλαγμῶν, οἷς  ἔμελλέ   με κτανεῖν. ~λάζυσθ´, ἵν´ αὐτῆς
[450]   ~κορυφᾶς Διός, μάκαιρα Νίκα,  ~μόλε   Πύθιον οἶκον, ~Ὀλύμπου χρυσέων θαλάμων
[1100]   ~(ΧΟΡΟΣ) τί δ´ ἔστιν,  ξύνδουλε;   τίς προθυμία ~ποδῶν ἔχει σε
[700]   ἕλκε πρὸς μέλαθρα καὶ κόμιζέ  με.   ~αἰπεινά μοι μαντεῖα· τοῦ γήρως
[550]   ἔν του κατέσχες; (ΞΟΥΘΟΣ) ὅς  με   Δελφίσιν κόραις ~(ΙΩΝ) ἐθιάσευς´,
[1350]   ὧν οὐ βούλομαι. ~εἰ γάρ  με   δούλη τυγχάνει τεκοῦσά τις, ~εὑρεῖν
[1300]   στείχων πάτραν ~(ΙΩΝ) τί δή  με   δρᾶσαι νουθετούμενον χρεών; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) καθαρὸς
[200]   καὶ θέμις, ὄμμασι. ~{μεθεῖσαν δεσπόται  ~με   θεοῦ γύαλα τάδ´ εἰσιδεῖν. ~(ΙΩΝ)
[550]   παροῦσα. (ΞΟΥΘΟΣ) μακάριόν γ´ ἔθηκέ  με.   ~(ΙΩΝ) φίλη μῆτερ, πότ´
[1300]   ἄπαις οὖς´, εἰ πατὴρ ἐξηῦρέ  με;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σὺ τῶν ἀτέκνων δῆτ´
[300]   ἔγνων μαστόν· δ´ ἔθρεψέ  με   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τίς, ταλαίπωρ´; ὡς
[1350]   νοῦν δοὺς ὅθ´ τεκοῦσά  με   ~κρυφαῖα νυμφευθεῖς´ ἀπημπόλα λάθραι ~καὶ
[1250]   ἔφυ ~Γοργοῦς σταλαγμῶν, οἷς ἔμελλέ  με   κτανεῖν. ~λάζυσθ´, ἵν´ αὐτῆς τοὺς
[1400]   ~(ΙΩΝ) μορφὴν ἔχον τίν´; ὥς  με   μὴ ταύτηι λάβηις. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Γοργὼν
[1350]   οὐκ ἐν σιωπῆι τἀμά· μή  με   νουθέτει. ~ὁρῶ γὰρ ἄγγος ὧι
[1450]   γέγονας, ἄλλοθεν. ~(ΙΩΝ) ὤμοι· νόθον  με   παρθένευμ´ ἔτικτε σόν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐχ
[1250]   τ´ ἔφυς· ~ἔσω γὰρ ἄν  με   περιβαλοῦσα δωμάτων ~ἄρδην ἂν ἐξέπεμψας
[750]   αἰαῖ αἰαῖ· ~διανταῖος ἔτυπεν ὀδύνα  με   πλευμόνων ~τῶνδ´ ἔσω. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) μήπω
[400]   δ´ οὖν εἶπεν· οὐκ ἄπαιδά  με   ~πρὸς οἶκον ἥξειν οὐδὲ ς´
[650]   ἐξέβα; γυναικῶν τίνος; ~οὐ γάρ  με   σαίνει θέσφατα μή τιν´ ἔχηι
[500]   ~(ΞΟΥΘΟΣ) ὡς τί δὴ φεύγεις  με   σαυτοῦ γνωρίσαι τὰ φίλτατα; ~(ΙΩΝ)
[1300]   ἤν γ´ ἐντὸς ἀδύτων τῶνδέ  με   σφάξαι θέληις. ~(ΙΩΝ) τίς ἡδονή
[1300]   ὢν ἁμαρτάνεις. ~(ΙΩΝ) οὐ χρή  με   τοὺς κτείνοντας ἀνταπολλύναι; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) προγόνοις
[1550]   ~μὴ φεύγετ´· οὐ γὰρ πολεμίαν  με   φεύγετε ~ἀλλ´ ἔν τ´ Ἀθήναις
[1500]   αἰσχρὸν ἀποφυγεῖν πειρωμένη ~Φοίβωι τεκεῖν  με   φήις, τεκοῦς´ οὐκ ἐκ θεοῦ.
[950]   θύγατερ, ἀντεχώμεθα. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τί γάρ  με   χρὴ δρᾶν; ἀπορία τὸ δυστυχεῖν.
[1400]   δὲ βωμὸν τόνδε, κεἰ θανεῖν  με   χρή. ~(ΙΩΝ) λάζυσθε τήνδε· θεομανὴς
[1300]   οὐχὶ χρήιζει; τῶι τόδε γνῶναί  με   χρή; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) πατέρα κατειπὼν τῆσδέ
[1300]   δ´ οὐχ ὑφέξεις ζημίαν κτείνους´  ἐμέ;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἤν γ´ ἐντὸς ἀδύτων
[1250]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἀπεννέπω σε μὴ κατακτείνειν  ἐμὲ   ~ὑπέρ τ´ ἐμαυτῆς τοῦ θεοῦ
[750]   ἔχεις γε συμφοράν τιν´ εἰς  ἐμέ.   ~(ΧΟΡΟΣ) εἰρήσεταί τοι, κεἰ θανεῖν
[550]   μὲν σὴν ἀνεύρεσιν θεὸς ~ὀρθῶς  ἔκρανε,   καὶ συνῆψ´ ἐμοί τε σὲ
[500]   ς´ ἔμηνεν θεοῦ τις,  ξένε,   βλάβη; ~(ΞΟΥΘΟΣ) οὐ φρονῶ, τὰ
[400]   ~οἳ πλησίον θάσσουσι τρίποδος,  ξένε,   ~Δελφῶν ἀριστῆς, οὓς ἐκλήρωσεν πάλος.
[200]   ὄμμα σὸν δακρυρροεῖ; ~{ΚΡΕΟΥΣΑ} ~ὦ  ξένε,   τὸ μὲν σὸν οὐκ ἀπαιδεύτως
[1200]   Τίς μ´ ἔμελλεν ἀνθρώπων κτανεῖν;  ~σήμαινε,   πρέσβυ· σὴ γὰρ προθυμία
[350]   ἔξαγ´ οὗ ´λελήσμεθα. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σιγῶ·  πέραινε   δ´ ὧν ς´ ἀνιστορῶ πέρι.
[1300]   ~(ΙΩΝ) τί χρῆμα δρᾶσαι; λέγε,  πέραινε   σοὺς λόγους. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) σῶσαι τόδ´
[500]   ἀμούσους καὶ μεμηνότας ξένους. ~(ΞΟΥΘΟΣ)  κτεῖνε   καὶ πίμπρη· πατρὸς γάρ, ἢν
[1550]   ἐπώνυμον. ~καλῶς δ´ Ἀπόλλων πάντ´  ἔπραξε·   πρῶτα μὲν ~ἄνοσον λοχεύει ς´,
[1250]   πανοῦργον, ἐκ τέχνης τέχνην ~οἵαν  ἔπλεξε·   βωμὸν ἔπτημεν θεοῦ ~ὡς οὐ
[500]   ἔχω φράσαι. ~(ΙΩΝ) οὐδὲ Φοῖβος  εἶπε;   (ΞΟΥΘΟΣ) τερφθεὶς τοῦτο, κεῖν´ οὐκ
[1300]   θ´· ἥδε σοι παμπησία. ~(ΙΩΝ)  ἔκλειπε   βωμὸν καὶ θεηλάτους ἕδρας. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1150]   δ´ ἄκροισι βὰς ποσὶν ~κῆρυξ  ἀνεῖπε   τὸν θέλοντ´ ἐγχωρίων ~ἐς δαῖτα
[650]   ~πλήρωμ´ ἀθροίσας βουθύτωι σὺν ἡδονῆι  ~πρόσειπε,   μέλλων Δελφίδ´ ἐκλιπεῖν πόλιν. ~ὑμῖν
[1150]   τε γὰρ κρωσσῶν ὕδωρ ~χεροῖν  ἔπεμπε   νίπτρα κἀξεθυμία ~σμύρνης ἱδρῶτα χρυσέων
[500]   δ´ ἐς τὸν θεόν. ~(ΙΩΝ)  φέρε   λόγων ἁψώμεθ´ ἄλλων. (ΞΟΥΘΟΣ) τοῦτ´
[950]   δοῦλον ἀσθενές. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ὤμοι, κακίζηι·  φέρε,   σύ νυν βούλευέ τι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[700]   ἡνίκ´ ἦν ἔτ´ ἐν φάει,  ~ἔπαιρε   σαυτὸν πρὸς θεοῦ χρηστήρια, ~ὥς
[750]   δέσποινα, τὸν νεανίαν ~ὃς τόνδ´  ἔσαιρε   ναόν; οὗτός ἐσθ´ παῖς.
[550]   πιθόμενός γε τῶι θεῶι. ~(ΙΩΝ)  χαῖρέ   μοι, πάτερ (ΞΟΥΘΟΣ) φίλον γε
[1300]   φθονεῖς ἄπαις οὖς´, εἰ πατὴρ  ἐξηῦρέ   με; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σὺ τῶν ἀτέκνων
[1550]   δ´ οἷς ἔδωκεν, οὐ φύσασί  σε,   ~ἀλλ´ ὡς κομίζηι ´ς οἶκον
[1500]   πεφυκέναι μὲν οὐχί, δωρεῖται δέ  σε   ~αὑτοῦ γεγῶτα· καὶ γὰρ ἂν
[1500]   τόδε· ~τὰ δ´ ἄλλα πρὸς  σὲ   βούλομαι μόνην φράσαι. ~δεῦρ´ ἔλθ´·
[1350]   ἄγγος ὧι ´ξέθηκ´ ἐγώ ποτε  ~σέ   γ´, τέκνον μοι, βρέφος
[800]   μᾶλλον κεῖνον φιλῶν· ~ὅστις  σε   γήμας ξένος ἐπεισελθὼν πόλιν ~καὶ
[1000]   φιλτάτη παῖ, πάντ´ ἔχεις ὅσων  σε   δεῖ. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τούτωι θανεῖται παῖς·
[1550]   ἀνεώιχθη πρᾶγμα μηνυθὲν τόδε, ~θανεῖν  σε   δείσας μητρὸς ἐκ βουλευμάτων ~καὶ
[800]   ὀρεχθῆναι γάμων. ~ἐκ τῶνδε δεῖ  σε   δὴ γυναικεῖόν τι δρᾶν. ~{ἢ
[1350]   αὐτός. τοῦ θεοῦ δ´ ἕκατί  σε   ~ἔθρεψά τ´, παῖ, καὶ
[1350]   μὲν εἴ τις Δελφίδων τεκοῦσά  σε   ~ἐς τούσδε ναοὺς ἐξέθηκε παρθένος,
[1550]   Ἀθήναις γνωριεῖν ταύτην τε σοὶ  ~σέ   θ´ ὡς πέφυκας τῆσδε καὶ
[250]   τ´ ἄπο ~τραφεῖσα πατέρων, ὥς  σε   θαυμάζω, γύναι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τοσαῦτα κεὐτυχοῦμεν,
[1100]   ξύνδουλε; τίς προθυμία ~ποδῶν ἔχει  σε   καὶ λόγους τίνας φέρεις; ~(ΘΕΡΑΠΩΝ)
[950]   κρύψας, γέρον, δακρυρροεῖς; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  σὲ   καὶ πατέρα σὸν δυστυχοῦντας εἰσορῶν.
[250]   ποίας πάτρας ~πέφυκας; ὄνομα τί  σε   καλεῖν ἡμᾶς χρεών; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Κρέουσα
[900]   λοχεύματα σέμν´ ἐλοχεύσατο ~Λατὼ Δίοισί  σε   κάποις. ~(ΧΟΡΟΣ) οἴμοι, μέγας θησαυρὸς
[1500]   ἅμ´ ἐσῆλθεν, τέκνον· ~εὐεργετῶν  σε   Λοξίας ἐς εὐγενῆ ~δόμον καθίζει·
[550]   σὸν ὄψομαι δέμας; ~νῦν ποθῶ  σε   μᾶλλον πρίν, ἥτις εἶ
[800]   σὸν οὐ στυγῶν πόσιν ~λέγω,  σὲ   μέντοι μᾶλλον κεῖνον φιλῶν·
[1250]   δώσουσα τῶν εἰργασμένων. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἀπεννέπω  σε   μὴ κατακτείνειν ἐμὲ ~ὑπέρ τ´
[1450]   τέ μοι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) δεκάτωι δέ  σε   μηνὸς ἐν ~κύκλωι κρύφιον ὠδῖν´
[1200]   μελέα δέσποινα, μένει ~ψυχῆι  σε   παθεῖν; ἆρα θέλουσαι ~δρᾶσαί τι
[1500]   ἀπέκτεινον λάθραι; ~ὁ δ´ ὠφελῶν  σε   προστίθης´ ἄλλωι πατρί. ~(ΙΩΝ) οὐχ
[1250]   γὰρ ἐνθάδ´ οὖσα, τοῖς ἀποκτείνασί  σε   ~προστρόπαιον αἷμα θήσεις· οἰστέον δὲ
[800]   εἰ παρ´ εὐγενοῦς ~μητρός, πιθών  σε,   σὴν λέγων ἀπαιδίαν, ~ἐσώικις´ οἴκους·
[650]   καιρὸν λαμβάνων προσάξομαι ~δάμαρτ´ ἐᾶν  σε   σκῆπτρα τἄμ´ ἔχειν χθονός. ~Ἴωνα
[1000]   σόν γε λήσεις πόσιν  σε   σπεύδει λαθεῖν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οἶσθ´ οὖν
[550]   ἔκρανε, καὶ συνῆψ´ ἐμοί τε  σὲ   ~σύ τ´ αὖ τὰ φίλταθ´
[450]   ἀλλὰ τοὺς διδάσκοντας τάδε. ~(ΧΟΡΟΣ)  σὲ   τὰν ὠδίνων λοχιᾶν ~ἀνειλείθυιαν, ἐμὰν
[650]   ἔχειν χθονός. ~Ἴωνα δ´ ὀνομάζω  σε   τῆι τύχηι πρέπον, ~ὁθούνεκ´ ἀδύτων
[200]   ~ἐναίρει Γᾶς τέκνων Βακχεύς.  ~{σέ   τοι, τὸν παρὰ ναὸν αὐδῶ·
[1350]   δ´ ὅθεν σὴν μητέρα ζητεῖν  σε   χρή· ~πρῶτον μὲν εἴ τις
[1600]   αἰνοῦσα πρίν, ~οὕνεχ´ οὗ ποτ´  ἠμέλησε   παιδὸς ἀποδίδωσί μοι. ~αἵδε δ´
[1350]   ὄσσων ὡς ὑγρὸν βάλλω δάκρυ,  ~ἐκεῖσε   τὸν νοῦν δοὺς ὅθ´
[250]   δόμους ~μνήμην παλαιὰν ἀνεμετρησάμην τινά·  ~ἐκεῖσε   τὸν νοῦν ἔσχον ἐνθάδ´ οὖσά
[800]   ὡς ἤισθετ´ ἐκτεθραμμένον, ~ἐλθεῖν ς´  ἔπεισε   δεῦρ´ ἀπαιδίας χάριν. ~κἆιθ´
[1200]   τ´ ἐγεύσατ´ εὐθὺς εὔπτερον δέμας  ~ἔσεισε   κἀβάκχευσεν, ἐκ δ´ ἔκλαγξ´ ὄπα
[250]   ὡς λέγους´, ὡρισμένη. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ταύτην  ἔπερσε   Κεκροπίδαις κοινῶι δορί. ~(ΙΩΝ) ἐπίκουρος
[250]   σχολῆι. ~(ΙΩΝ) πατὴρ Ἐρεχθεὺς σὰς  ἔθυσε   συγγόνους; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἔτλη πρὸ γαίας
[0]   παλαιὸν οἶκον ἐκτρίβων θεῶν ~μιᾶς  ἔφυσε   Μαῖαν, ´μ´ ἐγείνατο ~Ἑρμῆν
[400]   νῶιν σπέρμα συγκραθήσεται; ~(ΞΟΥΘΟΣ) οὐκ  ἠξίωσε   τοῦ θεοῦ προλαμβάνειν ~μαντεύμαθ´· ἓν
[450]   ~σύν τ´ εὐτυχίαις φίλον ~δορί  τε   γᾶι πατρίαι φέρει ~σωτήριον ἀλκάν.
[450]   πατέρων ~ἑτέροις ἐπὶ τέκνοις. ~ἄλκαρ  τε   γὰρ ἐν κακοῖς ~σύν τ´
[1150]   συνδείπνοις πολὺν ~πρόθυμα πράσσων· ἔκ  τε   γὰρ κρωσσῶν ὕδωρ ~χεροῖν ἔπεμπε
[100]   θήσομεν· ~ὡς γὰρ ἀμήτωρ ἀπάτωρ  τε   γεγὼς ~τοὺς θρέψαντας ~Φοίβου ναοὺς
[1450]   τυράννους, ~ἀνηβᾶι δ´ Ἐρεχθεύς· ~ὅ  τε   γηγενέτας δόμος οὐκέτι νύκτα δέρκεται,
[0]   κύκλωι, ~προγόνων νόμον σώιζουσα τοῦ  τε   γηγενοῦς ~Ἐριχθονίου. κείνωι γὰρ
[1550]   ἠπείροιν δυοῖν ~πεδία κατοικήσουσιν, Ἀσιάδος  τε   γῆς ~Εὐρωπίας τε· τοῦδε δ´
[1050]   ~εἰ δ´ ἀτελὴς θάνατος σπουδαί  τε   δεσποίνας ~ὅ τε καιρὸς ἄπεισι
[450]   ἄπαιδα δ´ ἀποστυγῶ ~βίον, ὧι  τε   δοκεῖ ψέγω· ~μετὰ δὲ κτεάνων
[850]   καὶ τροφεῖα δεσπόταις ~ἀποδοὺς θανεῖν  τε   ζῶν τε φέγγος εἰσορᾶν. ~ἓν
[600]   ἔχηις; ~ὅσας σφαγὰς δὴ φαρμάκων  τε   θανασίμων ~γυναῖκες ηὗρον ἀνδράσιν διαφθοράς.
[0]   ἐς θεοῦ ῥῖψαι δόμον, ~ὑπέρ  τε   θυμέλας διορίσαι πρόθυμος ἦν· ~οἴκτωι
[550]   πένης θ´ ἅμα, ~ἀλλ´ εὐγενής  τε   καὶ πολυκτήμων βίου} ~σιγᾶις; τί
[1050]   θάνατος σπουδαί τε δεσποίνας ~ὅ  τε   καιρὸς ἄπεισι τόλμας, ~ἇι νῦν
[1150]   ἐς αὐλοὺς ἧκον ἐς κρατῆρά  τε   ~κοινόν, γέρων ἔλεξ´· Ἀφαρπάζειν χρεὼν
[1250]   τί δ´ ἐστὶ Φοίβωι σοί  τε   κοινὸν ἐν μέσωι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἱερὸν
[1400]   ἐν χεροῖν σέθεν ~ὁ κατθανών  τε   κοὐ θανὼν φαντάζομαι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἰὼ
[600]   πράγματα, ~γέλωτ´ ἐν αὐτοῖς μωρίαν  τε   λήψομαι ~οὐχ ἡσυχάζων ἐν πόλει
[50]   δόμους ~γνωσθῆι Κρεούσηι καὶ γάμοι  τε   Λοξίου ~κρυπτοὶ γένωνται παῖς τ´
[600]   μὲν πρῶτον ἀνθρώποις σχολὴν ~ὄχλον  τε   μέτριον, οὐδέ μ´ ἐξέπληξ´ ὁδοῦ
[1300]   ~τόν τ´ ἐσθλὸν ὄντα τόν  τε   μὴ θεῶν πάρα. ~{ΠΡΟΦΗΤΙΣ} ~ἐπίσχες,
[1200]   ἀναγκασθεὶς μόλις ~τόλμας Κρεούσης πώματός  τε   μηχανάς. ~θεῖ δ´ εὐθὺς ἔξω
[1450]   ὡς ἐρεῖς τι κεδνὸν εὐτυχές  τέ   μοι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) δεκάτωι δέ σε
[1150]   ἠκόντιζ´ ἄνω ~μηνὸς διχήρης, Ὑάδες  τε,   ναυτίλοις ~σαφέστατον σημεῖον, τε
[400]   εἰ γὰρ αἰσίως ~ἔλθοιμεν,  τε   νῶιν συμβόλαια πρόσθεν ἦν ~ἐς
[1150]   ἤιει μεσοπόρου δι´ αἰθέρος ~ὅ  τε   ξιφήρης Ὠρίων, ὕπερθε δὲ ~Ἄρκτος
[1500]   ἑλισσόμεσθ´ ἐκεῖθεν ~ἐνθάδε δυστυχίαισιν εὐτυχίαις  τε   πάλιν, ~μεθίσταται δὲ πνεύματα. ~μενέτω·
[50]   ἔθεντο χρυσοφύλακα τοῦ θεοῦ ~ταμίαν  τε   πάντων πιστόν, ἐν δ´ ἀνακτόροις
[1550]   ~Κυκλάδας ἐποικήσουσι νησαίας πόλεις ~χέρσους  τε   παράλους, σθένος τἠμῆι χθονὶ
[450]   ~σωτήριον ἀλκάν. ~ἐμοὶ μὲν πλούτου  τε   πάρος ~βασιλικῶν τ´ εἶεν θαλάμων
[100]   ἐσόδους Φοίβου ~καθαρὰς θήσομεν ὑγραῖς  τε   πέδον ~ῥανίσιν νοτερόν· πτηνῶν τ´
[1050]   ~Νηρέος αἱ κατὰ πόντον ~ἀεναῶν  τε   ποταμῶν ~δίνας χορευόμεναι ~τὰν χρυσοστέφανον
[150]   ~ἔα ἔα· ~φοιτῶς´ ἤδη λείπουσίν  τε   ~πτανοὶ Παρνασοῦ κοίτας. ~αὐδῶ μὴ
[250]   ~(ΙΩΝ) τιμᾶι σφε Πύθιος ἀστραπαί  τε   Πύθιαι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τιμᾶ τιμᾶ· ὡς
[1150]   ἐπίμπλαμεν δρόσου ~κρατῆρας ἱεροὺς Βιβλίνου  τε   πώματος. ~κἀν τῶιδε μόχθωι πτηνὸς
[550]   ~ὀρθῶς ἔκρανε, καὶ συνῆψ´ ἐμοί  τε   σὲ ~σύ τ´ αὖ τὰ
[550]   ~ἀλλ´ ἐκλιπὼν θεοῦ δάπεδ´ ἀλητείαν  τε   σὴν ~ἐς τὰς Ἀθήνας στεῖχε
[250]   τόξα· τἀπὶ τῶιδε δὲ ~ἐγώ  τε   σιγῶ καὶ σὺ μὴ φρόντιζ´
[1550]   ~ἐν ταῖς Ἀθήναις γνωριεῖν ταύτην  τε   σοὶ ~σέ θ´ ὡς πέφυκας
[600]   χρυσὸς ἐκνικᾶι τάδε, ~πλουτεῖν  τε   τερπνόν· οὐ φιλῶ ψόγους κλύειν
[600]   δ´ αὖ λογίων τε χρωμένων  τε   τῆι πόλει ~ἐς ἀξίωμα βὰς
[600]   ~γυναῖκες ηὗρον ἀνδράσιν διαφθοράς. ~ἄλλως  τε   τὴν σὴν ἄλοχον οἰκτίρω, πάτερ,
[1550]   κατοικήσουσιν, Ἀσιάδος τε γῆς ~Εὐρωπίας  τε·   τοῦδε δ´ ὀνόματος χάριν ~Ἴωνες
[50]   μητέρ´ ἧς ἔφυ, ~ὁ παῖς  τε   τοὺς τεκόντας οὐκ ἐπίσταται. ~νέος
[850]   δεσπόταις ~ἀποδοὺς θανεῖν τε ζῶν  τε   φέγγος εἰσορᾶν. ~ἓν γάρ τι
[1500]   παῖδ´ ἔδωκ´ ἄλλωι πατρὶ ~Ξούθου  τέ   φησι παῖδά μ´ ἐκπεφυκέναι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1150]   δὴ φερόντων μόχθος ἀργυρηλάτους ~χρυσέας  τε   φιάλας· δὲ λαβὼν ἐξαίρετον,
[300]   χάριν μαντευμάτων; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) κείνου  τε   Φοίβου θ´ ἓν θέλων μαθεῖν
[500]   ~Φοίβωι πτανοῖς ἐξόρισεν ~θοίναν θηρσί  τε   φονίαν ~δαῖτα, πικρῶν γάμων ὕβριν.
[1150]   τε, ναυτίλοις ~σαφέστατον σημεῖον,  τε   φωσφόρος ~Ἕως διώκους´ ἄστρα. τοίχοισιν
[50]   ὕπο· ~ἦν ταῖς Ἀθήναις τοῖς  τε   Χαλκωδοντίδαις, ~οἳ γῆν ἔχους´ Εὐβοῖδα,
[600]   πλέαι. ~τῶν δ´ αὖ λογίων  τε   χρωμένων τε τῆι πόλει ~ἐς
[1350]   στέμμαθ´ ἱερά, τί ποτέ μοι  κεκεύθατε,   ~καὶ σύνδεθ´ οἷσι τἄμ´ ἐφρουρήθη
[450]   δύο παρθένοι, ~κασίγνηται σεμναὶ Φοίβου.  ~ἱκετεύσατε   δ´, κόραι, ~τὸ παλαιὸν
[200]   φάτις αὐδᾶι. ~(ΙΩΝ) εἰ μὲν  ἐθύσατε   πελανὸν πρὸ δόμων ~καί τι
[1550]   φεύγετ´· οὐ γὰρ πολεμίαν με  φεύγετε   ~ἀλλ´ ἔν τ´ Ἀθήναις κἀνθάδ´
[200]   πρὸ δόμων ~καί τι πυθέσθαι  χρήιζετε   Φοίβου, ~πάριτ´ ἐς θυμέλας· ἐπὶ
[50]   Δελφοὶ θέραπες, ~τὰς Κασταλίας ἀργυροειδεῖς  ~βαίνετε   δίνας, καθαραῖς δὲ δρόσοις ~ἀφυδρανάμενοι
[500]   δόμων ~θυοδόκων φρούρημ´ ἔχουσαι δεσπότιν  φυλάσσετε,   ~ἐκλέλοιπ´ ἤδη τὸν ἱερὸν τρίποδα
[750]   ~σημήνατ´· εἰ γὰρ ἀγαθά μοι  μηνύσετε,   ~οὐκ εἰς ἀπίστους δεσπότας βαλεῖς
[400]   οὐρανοῦ κρατεῖ, ~ναοὺς τίνοντες ἀδικίας  κενώσετε.   ~τὰς ἡδονὰς γὰρ τῆς προμηθίας
[50]   δίνας, καθαραῖς δὲ δρόσοις ~ἀφυδρανάμενοι  στείχετε   ναούς· ~στόμα τ´ εὔφημοι φρουρεῖτ´
[1500]   δόμους ~εἴτ´ εἰμὶ θνητοῦ πατρὸς  εἴτε   Λοξίου. ~ἔα· τίς οἴκων θυοδόκων
[1400]   γὰρ ἥλατο ~βωμοῦ λιποῦσα ξόανα·  δεῖτε   δ´ ὠλένας. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σφάζοντες οὐ
[1450]   οὐδὲ χορευμάτων ~ὑμέναιος ἐμός, ~τέκνον,  ἔτικτε   σὸν κάρα. ~(ΙΩΝ) αἰαῖ· πέφυκα
[1450]   ~(ΙΩΝ) ὤμοι· νόθον με παρθένευμ´  ἔτικτε   σόν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐχ ὑπὸ λαμπάδων
[1400]   μόνον τόδ´ εὐτυχεῖς; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  δράκοντε   μαρμαίροντε πάγχρυσον γένυν, ~δώρημ´ Ἀθάνας,
[0]   ~φρουρὼ παραζεύξασα φύλακε σώματος ~δισσὼ  δράκοντε,   παρθένοις Ἀγλαυρίσιν ~δίδωσι σώιζειν· ὅθεν
[1400]   μόνον τόδ´ εὐτυχεῖς; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) δράκοντε  μαρμαίροντε   πάγχρυσον γένυν, ~δώρημ´ Ἀθάνας, οἷς
[1050]   θεωρὸς εἰκάδων ~ἐννύχιον ἄυπνος ὄψεται,  ~ὅτε   καὶ Διὸς ἀστερωπὸς ~ἀνεχόρευσεν αἰθήρ,
[1200]   ἔπι ναῶν; ~οὐκ ἔστι λαθεῖν  ὅτε   μὴ χρήιζων ~θεὸς ἐκκλέπτει. ~τί
[1500]   ~(ΧΟΡΟΣ) μηδεὶς δοκείτω μηδὲν ἀνθρώπων  ποτὲ   ~ἄελπτον εἶναι πρὸς τὰ τυγχάνοντα
[350]   ἔστιν, ἔλθηι μητρὸς εἰς ὄψιν  ποτέ.   ~ἀλλ´ ἐᾶν χρὴ τάδ´, εἰ
[650]   δόλον. ~δειμαίνω συμφοράν, ~ἐφ´ ὅτι  ποτὲ   βάσεται. ~ἄτοπος ἄτοπα γὰρ παραδίδωσί
[700]   ὥσπερ καὶ σὺ πατέρ´ ἐμόν  ποτε,   ~δέσποιν´ ὅμως οὖς´ ἀντικηδεύω πατρός.
[300]   τεκοῦς´ ἄρ´, ἥτις ἦν  ποτε.   ~(ΙΩΝ) ἀδίκημά του γυναικὸς ἐγενόμην
[1300]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) προγόνοις δάμαρτες δυσμενεῖς ἀεί  ποτε.   ~(ΙΩΝ) ἡμεῖς δὲ μητρυιαῖς γε
[1400]   ἔνδυθ´, οἷσί ς´ ἐξέθηκ´ ἐγώ  ποτε.   ~(ΙΩΝ) καὶ τοὔνομ´ αὐτῶν ἐξερεῖς
[1300]   τῆιδέ ς´ ἔλαβον νεόγονον βρέφος  ποτέ.   ~(ΙΩΝ) τί φήις; μῦθος
[750]   ~τέκν´ οὐδὲ μαστῶι σῶι προσαρμόσαι  ποτέ.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ὤμοι θάνοιμι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) θύγατερ.
[400]   γάρ ἐστι) δέξομαι. ~(ΙΩΝ) τί  ποτε   λόγοισιν ξένη πρὸς τὸν
[200]   εἶδες ἁγνὰ Λοξίου χρηστήρια. ~τί  ποτε   μερίμνης ἐς τόδ´ ἦλθες,
[1450]   ἐμοὶ γενέσθαι πάντα μᾶλλον ἄν  ποτε,   ~μῆτερ, παρέστη τῶνδ´, ὅπως σός
[1350]   ἄν. ~ὦ στέμμαθ´ ἱερά, τί  ποτέ   μοι κεκεύθατε, ~καὶ σύνδεθ´ οἷσι
[1500]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) μὰ τὴν παρασπίζουσαν ἅρμασίν  ποτε   ~Νίκην Ἀθάναν Ζηνὶ γηγενεῖς ἔπι,
[1350]   γὰρ ἄγγος ὧι ´ξέθηκ´ ἐγώ  ποτε   ~σέ γ´, τέκνον μοι,
[1400]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) στέφανον ἐλαίας ἀμφέθηκά